Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

Kjøbenhavn.

No 608. Sognepræster til Vor Frue Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

S. M. 1-a/1; K.; A. K. Holms M.; M.; L. P. P. b.; Kbg. 1631.
———————————

1. c. 1534 [maaskee Kbh. Hel. G. K. . . .] Mag. Jørgen Jensen Sadolin (Vibergius), f. Vibg. 99; F. J. Christensen, Sadelmager; M. Marine Nielsdtr.; St. Aarh. . . .; studerede i Wittenberg, hvor han vandtes for den evang. Lære; Rtr. Vibg. 26; Forstander for en Præsteskole . . . ; Sp. Vibg. Sortebrødre K. 29, ord. af H. Tausen; Biskop Knud Gyldenstjernes (evangeliske) „Medhjælper i Ordet“ 32; 1 ~ c. 27 Maren Ibsdtr. Hegelund, † 45 el. 46; F. Bgr. i Skive; 8 S., 2 D.; 2 ~ 47 Elisabeth (Elsebe) Lauritsdtr. fra Roeskilde, † 5/3 88; M. Anne Brøggers i Roeskilde; 3 S., 3 D.; see Hans J. S. i Thoreby; Jacob J. S. i Snøde-S.; M. H. Svanning i Horne; J. L. Foul i Jordløse-H.; Poul J. S., ~ 156 . Marine Lauritsdtr. fra Lybeck, menes ogsaa at have været Præst, men hvor?; [o. 2/9 1537 Biskop over Fyens Stift; † 19/12 59. Indlagde sig overordentlig Fortjeneste ved sin Medvirken til Reformationens Indførelse i Danmark. Som Biskop optraadte han kraftigt mod Munkevæsenet og sørgede omhyggeligt for, at forbedre de ham undergivne Geistliges Stilling. See Samlinger til Fyens Hist. og Topographie B. 4, H. 1–2, hvor der findes en fortræffelig Skildring af ham. N. 514; »Elsebe, M. Jørgen Jense[n]s Efterleverske« fik 22/7 1560 Tilladelse »til at bosætte sig i hvilken Kjøbsted i Danmark hun lyster og der søge sin Næring, fri for Skat, Landsknægtehold og al anden Tynge, saa længe hun sidder Enke«; Lgst. i Od. Skt. Knuds K.].

FR s. 124; DKR s. 224, 379; KB bd. 2 (1556-60) s. 433; SFHT 1:4 (1867) s. 1-179 (se nedenfor); EM 7, s. 139-141; DanKir bd. 9, s. 803-04 (Od. S. Knuds kirke), s. 1772, 1777, 1825 (Od. Gråbrødre klosterkirke).

2. 1537 [Lector i Malmø 29] Dr. th. Ole Chrysostomus (Gyldenmund), tillige Prof. i Rhetorik, og siden i Theologie 42, f. Hjørring; Pr. i Sokkelund H.; Dr. th. 24/11 44; ~ Mette Christensdtr.; levede 55 som Enke i Aalbg.; see Daniel O. C. i Hjørring-H.-O.; [1548 Biskop over Børglum (Aalborg) Stift, o. 12/6 s. A.; † 8/11 1553. Boede som Biskop i Hjørring. I Kbh. ikke yndet hverken af Menigheden eller af de Studerende, da han var myndig og streng. W. 1/220].

KS 3:3 (1881-82), s. 388-403 (Rørdams biografi), Enken blev ikke 2 ~ M. J. Finger i Dronninglund.
Anm. I Rørdams Universitetets Hist. 1/687 nævnes Mag. Jost Nielsen (Jodocus) som den, der muligt har været Sp. t. Frue K. 1548-50; see Birkerød

3. c. 1550 [Læsemester og Præd. i Maribo Kloster 44–46] Mag. Niels Esbernsen Palladius, f. Ribe . . . ; Broder til Sjællands berømte Biskop(1); F. E. Jensen Plade, en fattig Bgr.; St. Od.; studerede i Wittenberg 34; ~ i Wittenberg Barbara Veitsdtr. Kötzelitz; F. V. Kötzelitz i Wittenberg; (43) 3 B.; [28/12 1551 Biskop over Lunds Stift, o. S. efter Paaske (24/4) 52 af Dr. P. Palladius; † 17/9 1560; „En af den evang. Kirkes ypperste og virksomste Mænd“ (H. d. Khist. 1/77). W. 2/152; N. 446].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 107; KUH I s. 688-91.

4. 1552. [Læsemstr. ved Od. St. Knuds K. 48] Mag. Jørgen Mortensen Borringholm, f. p. Bornholm; St. (42); ~ 52 el. 53 Marine Jørgensdtr., † 23/9 92; mindst 1 S.; [14/1 1558 Biskop over Børglum (Aalborg) Stift, o. 16/2 s. A.; † 16/2 87, b. Aalbg. Bud. k.; Epitph.].

KS 3:3 (1881-82), s. 414-427 (Rørdams biografi).

5. 1558 [P. i Malmø 54] Mag. Niels Jespersen, f. Vibg. 19; F. J. Simonsen, Bgmstr.; M. Margrethe Nielsdtr.; siges at have været Rector, men det er maaskee en Misforstaaelse istedet for Abbed i Sorø; Sp. Aalbg. Frue K. 44; maaskee Abbed i Sorø 51 og derfra til Malmø 54; Mag. i Kbh. 55; 1 ~ Anna Andersdtr., E. e. Peder . . ., Bgmstr. i Bog., f. Slagelse . . ., † 5/3 82 (Svigermdr. t. Niels Mule i Bogense-S.); 2 ~ Od. 21/10 82 Else Hansdtr., f. c. 60; F. H. Dinesen i Od.; 2 ~ Dr. Jens Mule og † 30/3 23; [11/2 1560 Biskop over Fyens Stift; † Od. 22/11 87. Bekæmpede ivrigt Munkevæsenet og andre papistiske Levninger. Fik Beviis paa den overmodige Adels Raahed, idet han i St. Knuds K. blev udskjældt af Fru Anna Oldeland, hvis Mand, Hans Norby til Uggerslevgd., tidligere havde overfused ham i hans Huus, fordi en uværdig Præst, som denne havde kaldet, var bleven afsat. Ynder af Kirkemusiken og Forfatter af den første Gradual; »Hr. Niels Jespersen, Sognepræst til vor Frue Kirke i Aalborg« fik 10/9 54 »Brev paa Kronens Part af Tienden af Gunderup og Noggeling (Nøvling) Sogne i Nørrejutlandt«; »M. Niels Jespersen, Sognepræst ved vor Frue Kirke i Kiøpnehafn« fik 19/4 1559 Brev »paa Kronens Part af Tienden af Gunderup og Nøgling (Nøvling) Sogne i Fleskum Herred«; Lgst. i Od. St. Knuds K.; W. 1/210; N. 292].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 327, bd. 2 (1556-60) s. 274, 363; F-P s. 30 (»Nicolaus Caspari«); Hegelund I, s. 152, 189, II s. 94-95; DKR s. 399-400; DanKir bd. 9, s. 819 (Od. S. Knuds kirke).

6. 1560 [Prof. pædagogices og Præd. hos Prinds Frederik (Kong Fred. II.)] Mag. Tyge Asmundsen (Tycho Asmund), f. Lund 22; studerede i Wittenberg; Mag. 55; ~ Marine Sørensdtr.; mindst 1 S.; [1560 Biskop over Lunds Stift, o. 9/11 s. A.; viste Omhu som Biskop, men, beskyldt for utilladelig Omgang med en Præstekone, nedlagde han, skjøndt frikjendt 16/4 72, Embedet 77; blev Sp. i Løvestad i Skaane; Canonicus; † Lund 25/4 86; Epitph.].

7. 23/5 1561 [Rtr. Ribe 17/4 57 – 11/3 61] Mag. Hans Thomesen af Hygum, f. 1/3 32; St. Ribe c. 52; St. i Wittenberg 53; Mag. ss. 1/8 55; Pr. i Sokkelund H.; 1 ~ 16/11 61 Margrethe . . . , † 63; 1 B.; 2 ~ Magdalene Madsdtr.; F. M. Anchersen, Bgr. i Ribe; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see C. H. Jeger i Taarnby; [† 22/9 1573. Havde maaskee været Rtr. i Kbh. en ganske kort Tid. Var en udmærket Psalmedigter. W. 2/476; N. 604; Eptph.].

F-P s. 29 (»Johannes Thomæ de Hugum Ripensis«); Helk I, s. 401; Achelis I, nr. 181; KS 2:3 (1864-66), s. 491, 501; Kinch II, s. 161-63; Hegelund I s. 54, 82, 92, 109, 159, II s. 7, 31, 63, 68; DanKir bd. 1-1, s. 56 (se nedenfor).

8. 1573, o. 7/4 74 [Vicarius for Sjællands Biskop, til at holde Forelæsninger 72] Mag., Dr. Rasmus Katholm, f. Sønder H., Aarh. St., altsaa vist paa Katholm, Aalsø S.; St. i Rostock 55, i Kbh. 58-60, i Wittenberg 61; Mag. ss. 1/3 63; Prof. dialectices 63; Cannik i Aarh. 9/8 65–72; 1 ~ 19/11 70 Elisabeth Jacobsdtr. Hasebart, f. c. 51, † 22/2 75; F. J. H., kgl. Medicus; M. Abigael Bonifacii; 2 ~ 27/11 75 F. E., † 82; [† 7/11 1581; „Var sin Tids ypperste danske Prædikant“. „In habendis ad populum concionibus devotus et elegans, qui tanta facundia loquebatur, tanta compunctatione et dulcedine affecit auditores, ut similem dani viderunt neminem“. Lyscander: Script. dan. Forfatter af Psalmen „Guds Godhed ville vi prise“; Hustrus Lgst.; N. 305].

F-P s. 34 (»Erasmus Catholmius«); Helk I, s. 276; Hegelund I s. 15, 63, 82, 96, 103, 109, 145, II s. 11, 39, 65, 68; DanKir bd. 1-1, s. 82 (se nedenfor).
(13/12 81. Mag. Hans Mikkelsen; see Frederiksborg Slot.)

9. 1582 [Prof. pædagogices 1/11 80] Mag. Desiderius Hansen Foss af Od. Graabr. (Albani) K., f. 40; St. 61; udenlands: Louvain, Leipzig og Wittenberg 66; Mag. ss. 9/3 68; Strasbourg og Italien 68, Leipzig, Heidelberg og Italien 72; Rtr. Roesk. 74; Pr. Smørum og Sokkelund HH. (84); 1 ~ Dorothea Jacobsdtr. Hasebart, f. c. 56, † 3/11 90; F. J. H., kgl. Livmedicus, altsaa Sstr. t. Formandens 1ste Kone; 8 B.; 2 ~ 23/4 92 Sidsel (Seinella) Philipsdtr.; F. P. Pistor, Bgr. i Kbh.; see Niels D. F. i Dalby-T.; [# 15/7 1598 formedelst Hukommelsens og Sindets Kræfters Svækkelse; („Non posse diutius fungi hoc officio, eo quod sine fructu doceat.“ „Han bekjender, at han ikke gider haft stort Arbejde, vilde fordi have sin naadige Herre og Konning og kristne Øvrighed (ombedet), de vilde aflægge hannem, at han ikke skulde gaa og betle paa sin Alderdom“; see N. khist. Saml. 5/101–2); † s. A.; havde en ubehagelig Strid med Rtr. Iver Stub, som maatte gjøre Afbigt; W. 1/316 og 3/220].

Helk I, s. 211; KS 2:4 (1867-68), s. 405; Hegelund I s. 15, 38, 40, 43, 141, 213, 229, 315 579, II s. 11, 13, 24-25, 26, 86, 136, 191, 305.

10. k. 10/11 1598, o. 22/11, Mag. Christian Jensen Guldager; Pr.; [1602 kgl. Confessionarius; see der].

11. k. 30/2 1602. Mag. Niels Clausen Sinding el. Sinning (Syningius), f. Helsing. . . ; F. vist C. Nielsen, Byfgd. i Helsing.; M. Margrethe Hansdtr.; Sorø sk. 86; Mag. 12/7 02; Pr.; ~ 5/10 06 Helene Pedersdtr. Winstrup af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop over Sjælland), † Kbh. 22; [1607 Biskop i Opslo, o. 24/1 08; † 17. Fik 13 nok at gjøre med 6 Præster i sit Stift, som vare hemmelige Jesuiter. For deres Skyld blev en Rigsdag holdt s. A. i Skeen i Overværelse af Kongen selv og alle 4 norske Biskopper. Der blev disputeret med dem i 3 Dage, og de bleve afsatte fra deres Embeder samt landsforviste (Lkm.)].

SB s. 100.

12. 15/2 1608 [Frederiksborg Slotsk. 07] Mag. Peder Jensen Schjelderup (Skelderup), f. Bergen 7/9 71; F. Dr. med. J. Pedersen S., Biskop ss. M. Susanne Leonhardsdtr.; St. Sorø 93; udenlands 95–98; p. Cap. Mandal 99; Sp. ss. 04; Mag. Kbh. 17/3 08; Pr. i Smørum og Sokkelund HH. 08-22; 1 ~ 01 Anna Nielsdtr., † 12; F. N. Lauritsen, Laugmd. i Agder; M. Randi Lauritsdtr. Holck; 2 ~ 1622 Gidske Hermansdtr. Lange fra Flensbg., † 40; 13 B.; see M. M. Butterup i Greve-K.; Sønnen Jens (i Kbh. Nic. K.) blev Biskop i Bergen, altsaa have Fader, Søn og Sønnesøn været Biskopper; [8/10 1622 Biskop over Trondhjems Stift, o. 11/11; # 42 med 200 Rdlr. i Pension (Daae: Trondhj. Stifts geist. Hist. S. 97 har 500 Rdlr., hvilket synes rimeligere); † 27/9 46. Synes ikke, at have været nogen synderligt fremragende Mand (Daae l. c.); siges i 1614 at være besvogret med Mag. O. Kock t. Kbh. Nic. K.; W. 2/334; N. 529].

F-P s. 131 og 235 (»Petrus Joannis Schjelderup Norvegianus«); KS 2:5 (1869-71), s. 150 og 150; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst); Erl. I, s. 20; STD s. 5; KUH 3, s. 261.

13. o. 20/11 1622 [Prof. i Mathematik 21] Mag. Jacob Jacobsen Hasebard el. Hasebart, f. Kbh. 91; F. Dr. J. H., kgl. Livmedicus; M. Kirsten Nielsdtr. Paaske; St. Sorø 08, Bacc. 11; udenlands som Præceptor 15–19; Mag. Kbh. 9/5 21; Pr. 22; ~ 22 Magdalene Ottosdtr. Seeblad, † i Barselseng 17/8 25; F. O. Knudsen S., Bgmstr. i Od.; M. Birgitte Lauritsdtr.; 3 B.; [† 5/9 1625; W. 1/403; N. 226].

F-P s. 243 (»Jacobus Jacobi Hasebardus Hafn.«); KUM I, s. 3, 50 (»Iacob. Hasenbart/Iacobus Hasebardus«); Helk I, s. 243; SB s. 119; PT 8:6 (1927), s. 187; SL II, s. 69-71, 73-74.

14. 1625, o. 18/1 26 [Informator for de unge Gyldenløver 17] Mag. Jens Dinesen Jersin af Jersi-S., f. 28/9 87 el. 88; St. Hlh. 05; Hør ss. 06; Wittenberg 07–09; Mag. Kbh. 15/10 10; Rtr. Sorø 30/3 11; # 29/3 15; igjen udenlands som Hovmstr. for Mogens Krabbe 15; St. Giessen 17; Tugtemstr. for Chr. Ulr. Gyldenløve 3/4 17; Prof. i Methaphysik 21/4 19; tillige Tugtemstr. for Hans Chr. Gyldenløve 24; Prof. i Physik s. A.; 1 ~ Anna Hansdtr. Wolf, † P. Sorø 30/5 25; 1 S., 2 D.; 2 ~ 26 Margrethe Fiuren, f. Kbh. 2/12 12, † 19/3 28; F. Hans F.; M. . . . Vibe; 1 S.; 3 ~ Ribe 22/8 30 Cathrine Jacobsdtr. Outzen, F. J. O., Bgmstr. i Haderslev; M. Maren Bertramsdtr.; 2 S.; see H. Poulin i Hellested; Hans J. J. i Stege; Dines J. J. i Hunseby; C. J. Wibe i Aastrup; Jacob J. J. i Kallundborg; [9/7 1629 Biskop over Ribe Stift, o. 19/7; Dr. th. 28/9 30; † Nyborg paa en Reise til Kbh., for at tale sin Sag, 25/10 34. Ligesaa bekjendt for Lærdom som for sit dybe religiøse Sind. Da han søgte Præsteembedet her, skal Biskop Brochmand have yttret: „Hvad skulle vi med den Atheist“; men der var rimeligviis foregaaen en pludselig og overordentlig Rørelse i han Indre, som bestemte ham til, at hellige sit Liv i Evangeliets Tjeneste. Saameget er vist, at han prædikede med en Ild og Varme, der rystede mange forhærdede Hjerter, og som vidnede om den indre Kamp, han bestandigt fornam hos sig selv (see H. d. Khist. 1/298). Fik som Biskop et Ørefigen af en Mand i Medolden, med hvem han paa en Visitats kom i Trætte, og det var i den Anledning, at han vilde til Kbh.; W. 1/498; N. 79 og 291; 1. Hustrus Lgst. i Sorø K.; 2. Hustrus Lgst. i Kbh. Frue K.; Lgst. i Ribe Dk.].

NST 17 (1960), s. 115 ff.; Helk I, s. 268; PT 8:6 (1927), s. 189; DanKir bd. 1-1, s. 88 (se nedenfor), bd. 5, s. 94 (Sorø kirke), bd. 19, s. 641-42 (Ribe Domk.).

15. o. 21/8 1629 [Informator for Prinds Frederik (Kong Fred. III) 22] Mag. Hans (Johan) Borchardsen el. Burchart el. Burchardi, f. Kbh. 28/10 97; F. B. Hansen, Bgr.; M. Elisabeth Rolfsdtr.; St. Sorø 13; Bacc. 16; Hør. Kbh. 16; udenlands: St. i Wittenberg 19, i Jena 22; Mag. Kbh. 24/5 25; ~ Kbh. 10/5 30 Anna Cathrine Jørgensdtr. Brod, f. 3/9 09, † Kbh. 25/12 60; (Sstr. t. Maren J. B. ~ Nr. 17 her); F. J. Jensen B., Foged i Kbh.; M. Cathrine (Karen) Christensdtr. Wibe; see H. C. Rosing i Kallundbg.; J. J. Jersin i Kallundborg; Jens H. B. i Tranebjerg; E. C. Plum og P. E. Brochmann i Skjelby-Gu.; H. H. Goische t. Helsing. St. Olai K.; [24/1 1635 Biskop over Ribe Stift, o. 8/3; Dr. th. Kbh. 6/10 36; † 4/1 43; Portrait og Lgst. i Ribe Dk.; W. 1/198].

KUM I, s. 12, 24, 73, 135 (»Iohannes Burckhardus Hafniensis«); PT 8:6 (1927), s. 190; Helk I, s. 176; DanKir, bd. 19, s. 485, 491-92, 616-17 (Ribe Domk.).
(1635. Dr. Hans Hansen Resen, jun., siden Biskop i Sjælld.)

16. 1635 [Aalbg. Bud. K. 26] Mag. Niels Poulsen Schandorph af Skanderborg-S.-S., f. 1/8 96; St. Hlh. 16; Hør. Sorø 19 i 9 Mdr.; Rtr. Slag. ½ Aar; udenlands 21; Rtr. Hlh. 24; Rtr. Vibg. 25; Mag. Kbh. 9/5 s. A.; udvalgt 13/6 38 til, at møde paa Rigsdagen i Od.; ~ 27 Hedvig Vilhelmsdtr. Paludan af Vibg. Dk., f. 23/10 04; 2 ~ Dr. th. A. A. Ringkjøbing, Biskop i Aalbg. (see Kbh. Holmens K.); [Prof. th.39; Dr. th. 8/12 40; † 1/11 45; roses for samvittighedsfuld Embedsførelse og blid Charakteer; gav 1500 Rd. til Fattige; W. 2/320; N. 534; Eptph.].

KUM I, s. 25, 73 (»Nicolaus Pauli Scandorpius«).

17. E. f. B. 19/7 1639 [Od. St. Hans K. 35, o. 3/6] Mag. Wichmann Jacobsen Hasebard, f. Kbh. 01; F. Dr. J. H., kgl. Livmedicus; M. Kirsten Nielsdtr. Paaske (NB. han var altsaa Broder til Nr. 13, ikke som Bloch har, – Bl. F. G. 1/825 – Søn af ham); St. 18; Mag. Kbh. 9/5 25; Rtr. Hlh. 26; Inf. for Prinds Valdemar(2) 28; ~ Maren Jørgensdtr. Brod, f. 21/7 11, † 12/12 63; (Sstr. t. Anna Cathrine J. B. ~ Nr. 15 her); F. J. Hansen (el. Jensen) B., Rdmd. i Kbh.; M. Cathrine Christiane Wibe; 1 S.; 2 ~ Prof. Hans Mule i Sorø; [Biskop over Viborg Stift 1642; † 9/9 s. A.; W. 1/403; N. 226; gav 39 en Alterkande til Od. St. Hans K.].

KUM I, s. 31, 74 (»Vichmannus Iacob. Hasebardt«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»M. Wichmannus Jacobi Hasebardus«); 2:1 (1857-59), s. 502 (»M. Wichman Hasebard«); 4:3 (1893-95) s. 193 (provst); hans hustru var ikke »af Vordingbg.-K.«, se PT 5:6 (1909), s. 16 (hustrus far), 8:6 (1927) s. 47 (Bircherods Dgbg.); DanKir, bd. 9, s. 1360, 1361 (Odense S. Hans Kirke).

18. 1642 [Kbh. Hel. G. K. 25] Ole Jensen Wind; [1645 kgl. Confessionarius, see der].

19. k. 27/6 1645 [Prof. matheseos 35 og siden tillige Universitetets Bibl.] Mag. Erik Olufsen Torm, f. i Lille-Torum i Salling 13/9 07; F. O. Frantsen, Bonde, siden Bgr. i Skive; M. Dorothea Christensdtr. Sommer af Junget-T.; St. Vibg. 27; udenlands til 36; Mag. 37; ~ 28/6 40 (52?) Søster Olufsdtr. Worm, f. 12/11 23, † 1/8 65; F. Dr. med. O. W. d. Æ.; 3 S., 3 D.; see Oluf E. T. til Frederiksborg-H.-H.; F. D. Knopper i Gjerlev-D.; O. C. Lüxdorph i Kjøge-Ø.-L.; [† 2/6 1667. Der fortælles, at han foreslog sig selv til Sp. her, da Consistoriet ikke kunde enes. W. 2/504; N. 621; Eptph., Lgst. og Kisteplade].

KUM I, s. 85 (»Ericus Ol.«); DanKir bd. 1-1, s. 69, 94, 108, 148 (se nedenfor).

20. 30/6 1667 [Skive-R. 52] Mag. Jacob Danielsen Faber, f. Nykjøb. p. F. 10/10 22; F. Dr. jur. D. F., Cantsler hos Enkedronning Sophie; M. Anna Lund; St. Vibg. 42; Præceptor i Sorø 42–44, St. i Helmstedt 44, i Wittenberg 44–46; Mag. Kbh. 29/6 47; Crtr. Vibg. s. A.; Pr. Hindborg og Rødding HH. (61); 1 ~ 54 Maren Hansdtr. Wandal af Od. Graabr. (Alb.) K. (F. blev Biskop i Vibg.); 2 ~ 2/6 68 Margrethe Joachimsdtr. Schumacher, f. 20/8 48; F. Oberst J. Arpsen S., Viinhandler i Kbh.; M. Marie Petersdtr. Motzfeldt (altsaa Griffenfelds Søster og Sstr. t. Maria S. ~ H. M. Huusvig og O. E. Torm i Frederiksborg-H.); 3 B.; 2 ~ Etm.; [† 20/2 1674; i 1655 ønskedes han valgt som Sp. i Nykjøbing-S. af nogle af Kaldsmændene; Kisteplade; W. 1/293; N. 158].

KUM I, s. 171, 204 (»Iacobus Faber«); Sixhøj nr. 117; Helk I, s. 207; SB s. 276; KS 6:3 (1939-41), s. 168 (Rettertinget); PT 13:2 (1953) s. 131-132; EM III, s. 3; DanKir bd. 1-1, s. 108 (se nedenfor).

21. 28/4 1674 [Prof. philos. ved Lunds Universitet og Crtr. ss. 70–72] Dr. th. Hans Olufsen Bagger, f. Lund 23/8 46; F. Mag. O. B., Lctr., senere Prof. theol. v. Universitetet ss.; M. Marie Lauritsdtr.; St. Lund t. Greifswald og Rostock 63, Bacc. Kbh. 64; udenlands 3 Gange, senest 72; Mag. i Lund 28/1 70; Dr. th. 10/6 75; 1 ~ 18/11 74 F. E., † 1/6 90; 2 ~ 30/4 91 Søster Hansdtr. Svane, f. 56, † 30; F. Dr. th. H. Hansen S., Biskop i Sjælld.; M. Marie Jørgensdtr. Fuiren; hun E. e. Cclrd. Christian Albrecht Walther og 1 ~ Cclrd. Gerh. Schrøder; 1 S., 1 D.; [Biskop over Sjællands Stift 1675, o. 27/6, el. 13/6; † 30/8 93. Det mægtige Svogerskab i Forbindelse med hans personlige Dygtighed og Aandsgaver bevirkede, at han blev Biskop i den usædvanligt unge Alder af 29 Aar. I dette Embede virkede han med Iver og Nidkjærhed i 18 Aar. Havde væsentlig Andeel i Kirke-Ritualet (86) og Alterbogen (88); men det maa beklages, at han var hildet i Tidens Ufordragelighedsaand og modsatte sig, at der blev givet Tilladelse til de flygtede franske Reformeertes Nedsættelse her i Landet. Brevvexlede med Cardinal Albani, den senere Pave Clemens IX. Blev suspenderet, fordi han i en Præd. 18/4 84 havde været noget for frittalende. Der blev givet Ordre til en Commission over ham; men han talede sin Sag for Kongen med saadan Fynd, at denne blev ganske stillet tilfreds (Lkm.). W. 1/54; N. 29; Eptph. i Frue K.; Portrait i Roesk. Dk.].

KUM I, s. 322 (»Iohannes Olai Baggerus«); Helk II, s. 62; DanKir bd. 1-1, s. 74 (se nedenfor), bd. 3, s. 1740, 1743 (Roskilde domkirke).

22. 9/8 1675 [Rtr. Kbh. 2/5 72, tillige Prof. i Logik og Metaphysik 4/5 74] Prof. og Mag. Henrik Philipsen Bornemann, f. Kbh. 2/1 46; F. Lic. jur. P. Julius Cosmussen B., Secr. i det tydske Cancellie; M. Hedvig Johanne Johansdtr. Zoëga; St. Kbh. 62; C. 68; Subrtr. Kbh. 1/2 69; Mag. Kbh. 8/6 s. A.; Crtr. 1/5 71; Pr. 9/8 75; 1 ~ 16/12 72 Susanne Olesdtr. Worm, f. 49, † 22/8 74; F. Prof., Dr. med. O. W.; M. Magdalene Motzfeld; 1 S.; 2 ~ 19/10 75 Anna Henriksdtr. Würger, E. e. Mag. H. H. Buck t. Kbh. Petri K. og † 18/5 98; F. H. W., Agent i Lübeck; M. Margrethe Wibkius; 2 S., 2 D.; [24/7 1683 Biskop over Aalborg Stift og Dr. th. pr. bullam, o. 16/9; 14/10 93 Biskop over Sjællands Stift; † 31/12 10. Lærd, ferieus og myndig. Gik undertiden forvidt i sin Myndighed, hvorved han tabte Meget, som Man kan see af hans Forhold mod Stiftsprovst Mag. J. Dorscheus, hvem han meget haardeligt tiltalte paa et Landemode, fordi han ved Provstedom havde frikjendt en Skolemester paa Chrhvn., hvilken Biskoppen 1702 havde removeret for begangent Leiermaal. Sagen kom til Høiesteret, da Provsten vandt, og Biskoppen maatte ved sin Aman. gjøre ham et Slags Afbigt. Han var og meget indtagen af sit store, brede, hvide Skjæg, som han paa sine Reiser og om Natten forvarede i en rød Fløielspung (Lkm.). Testamenterede 400 Rd. i Aalbg. og 2,200 Rd. i Kbh.; W. 1/138; N. 81; Eptph. og Lgst. i Frue K.; Portrait i Roesk. Dk.].

KUM I, s. 310 (»Hendricus Bornemannius, Phil. fil.«), II, s. 11; DanKir bd. 1-1, s. 78, 103 (se nedenfor), bd. 3, s. 1740, 1743 (Roskilde domkirke).

23. 1/9 1683 [P. t. Christiansborg Slot 28/11 76] F. Bdr. Mag. Johan Adolph Philipsen Bornemann, f. Kbh. 5/5 43; St. Kbh. 61; C. 65; St. i Leiden 68, Utrecht og Oxford 69, Paris og Orleans 71, Rom m. fl. st. 72; Rtr. Kjøge 15/9 75; Fp. i Skaane 76; Mag. Kbh. 21/6 77; Pr. 83; ~ 84 Else Cathrine Thomasdtr. Bartholin, f. Kbh. 10/11 62, † ss. 16/3 21; F. Dr. med. Th. Caspersen B.; M. Else Christophersdtr.; 2 S.; [† 8/3 1698; W. 1/139; N. 81; Lgst.].

KUM I, s. 303 (»Iohannes Adolfus Bornemannus«), II, s. 74; KS 5:4 (1907-09), s. 725-26 (kort biografi); Helk II, s. 80; DanKir bd. 1-1, s. 101 (se nedenfor).

24. 2/4 1698 [Kbh. Hel. G. K. 2/3 97] Mag. Johannes Pedersen Dorscheus af Fred. Trin. K.-V., f. 26/4 61; St. Fred. 77, Bacc. 78; C. 80; Mag. Kbh. 17/6 s. A.; udenlands 81–85; P. og Pr. ved Hjelpetropperne til England 89–92; Sp. Kolding 20/6 93 og Pr.; Reisepræst hos Prinds Christian; men, da denne † 27/6 s. A., overtog han atter sit Embede; ~ 31/3 93 F. D. i Kold. Dorothea Anchersdtr., f. 75, † 28/11 40; 5 S., 2 D.; see Jens J. D. i Egebjerg; G. H. Treschov t. Kbh. Trin. K.; M. Clausen (Mule) i N. Broby; Christian J. D. t. Kbh. Trin. K. 1 r. Cap.; Peder J. D. i Ballerup-M.; [† 19/11 1706; Eptph. og Lgst. i Frue K.; W. 1/262].

KUM II, s. 75, 80, 100 (»Iohannes Petri Dorscheus«); DanKir bd. 1-1, s. 78, 102 (se nedenfor).

25. 4/1 1707 [Kbh. Nic. K. 31/1 99**] Prof. Christen Villumsen Worm, f. Kbh. 10/6 72; F. Cfrrd., Dr. med. V. W., Justitiarius i Høiesteret; M. Else Lüxdorph; St. Kbh. 89, Bacc. 92; Hør. Kbh. 92; Prof. th. & philos. designatus 94; udenlands 95–98; tillige Prof. th. 10; ~ 99 Christine Michaelsdtr. Tisdorph af Kbh. Nic. K., † 18/1 29; 4 B.; [Biskop over Sjællands Stift 5/1 1771, o. 8/2; Dr. th. bullatus 3/8 36; † 9/10 37. En anseet Præd. og praktisk Geistlig, som besad en fiin Kløgt (H. d. Khist. 1/532). I hans Gravskrift omtales „hans uryggelige Ærlighed og ubevægelige Troskab, hans rene og sunde Fornuft, hans uforfalskede Gudsfrygt og sagtmodige Nidkjærhed“, der blev understøttet af „en meer end menneskelig Veltalenhed“. Oprettede 1715 den geistlige Brandkasse og gav 500 Rdlr. dertil. Ved Branden 1728 blev Bisperesidentsen samt hans store, kostbare Bibl. et Rov for Luerene, medens han var til Landemode i Roesk.; Portrait i Roesk. Dk.; W. 2/623; N. 677].

KUM II, s. 166, 186 (»Christianus Wormius Wilhelmi f.«); DanKir bd. 3, s. 1740, 1743 (Roskilde domkirke).

26. 5/1 1711 [Kbh. Nic. K. 27/11 06] Prof. og Mag. Jacob Christensen Lodberg af Roesk. Dk., (F. blev Biskop i Ribe), f. 22/9 el. 27/9 72; St. Fred. 87; Hør. Fred. 90; udenlands 92; Canonicus i Ribe 93; extraord. Prof. i Philosophie og Theol. 95; Lect. i Theol. i Aarh. 99; Stiftspr. i Christiania 1701; ~ 02 Marie Dorothea Schøbeln; F. Canonicus i Magdeburg; 3 B.; [3/1 1718 Biskop over Fyens Stift, o. 30/1; † 31/12 31. Roses som en lærd, retsindig og virksom Biskop, som tog sig omhyggeligen af de ham underlagte Stiftelser, oprettede den fyenske geistlige Enkekasse og bragte Skolevæsenet i betydelig Opkomst (see hist. Aarbgr. 3/131). Plagedes tilsidst med en saadan Fedme, at han neppe kunde see ud af Øinene (Lkm.). W. 1/612; N. 349; Eptph.; Lgst. og Begr. i Od. St. Knuds K.].

KUM II, s. 152 (»Iacobus Lodbergius«); DanKir bd. 9, s. 808, 873, 880 (Od. S. Knuds kirke).

27. 3/1 1718 [Kbh. Holmens K. 23/3 11] Mag. Søren Knudsen Sevel af Sevel, f. 15/7 53; St. Vibg. 69; C. 21/10 71, l.; Hør. Vibg. 76–79; Mag. 80; Vibg. Dk. 16/10 80, o. 17/12; 1 ~ 18/10 81 Marie Lauritsdtr. Trane af Vibg. Dk., f. 27/3 67, † Vibg. •/5 11; 6 S., 9 D.; 2 ~ 13 Drude Margrethe Michaelsdtr. Tisdorph af Kbh. Nic. K., E. e. Ass. Henrik Høyer og † 16/2 14; see J. J. Bircherod og B. H. Garboe, begge i Tikjøb-H.-H.; Hans J. S. S. i Asminderød-G.-F.; Knud C. S. S. i Hammer-L.; (); [† 6/1 1720. Var en lærd og en ypperlig Præd. Gav (1/3 1687) 100 Rdlr. til 2 Præsteenker i N. Lyng Herred. W. 3/987].

KUM II, s. 13 (»Severinus Canuti Sevelius«); Sixhøj nr. 489; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2246.

28. 2/2 1720 [Kbh. Hel. G. K. 6/9 09] Mag. Morten Clausen Reenberg, f. Vibg. 18/6 60; (Bdr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K. og Farbdr. t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., Claus P. R. i V. Aaby-Aa., Christian P. R., ø. Cap t. Kbh. Nic. K., Mette K. P. R. ~ J. Mørk, r. Cap i Holbæk-M., Claus F. R. i St. Bjergby-M., Christian C. F. R. i Finderup og t. Anna Christine F. R. ~ M. C. H. Hessel i Simested-H.-H.); F. C. Christensen, Bgmstr.; M. Mette Pedersdtr. af Vibg. Sortebr.; St. Vibg. 77; C. 17/12 81, l.; udenlands til 90; P. og Pr. ved Tropperne i Braband, o. 15/2 93; Sp. Stege og Pr. 24/6 93; Mag. 94; Cons.-rd. 16/3 17; ~ Stege 19/11 94 F. E. i Stege: Maria Margrethe Olufsdtr. Bagger, Søster til Biskop B., † 2/5 39; u. B.; [† 23/2 1736. Lærd og dygtig; god, medlidende mod Fattige; virksom i at fremhjælpe Skolevæsenet. „En snurrig Særling“ (H. d. Khist. 2/20). Mistede ligesom Biskop Worm alt sit Gods og sine Bøger, medens han var til Landemode, ved Branden 1728. W. 3/630; N. 486; Eptph.].

KUM II, s. 75 (»Martinus Claudii Renberg«); Sixhøj nr. 588; Kbg. Stege (1691-1719 V) opsl. 14 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 277; SJHT 2:3 (1891-93), s. 181-185 (Reenberg); DanKir bd. 1-1, s. 146-147 (se nedenfor).

29. 28/4 1736 [Kbh. Nic. K. 28/8 33] Niels Olsen Dorph, f. Bedstaden, Trondhj. St., 4/12 81; F. O. Nielsen D., Sp. ss.; M. Martha Cathrine Nielsdtr.; St. Trondhj. 98; C. 23/3 00, l.; p. Cap. Nannestad o.s.v., Aggershuus St., 02; Fp. i Norge 09; Sp. i Vang og Fornæs, Aggershuus St. 28/10 12; Pr. 26; Cons.-rd. 28/11 36; ~ 9/10 07 Karen Jensdtr. Grüner, † 40; F. J. Mogensen G., Sp. til Nannestad; 4 S., 3 D.; [13/2 1738 Biskop over Aggershuus St., o. 4/5; † 30/4 58 som Jubellærer. Hans Afskedspræd. var hans første Præd. i den nyopbyggede Kirke].

KUM II, s. 237 (»Nicolaus Dorp«, 17 år gl.).

30. 14/2 1738 [Kvislemark-F. 11/6 06] Mads Pedersen Holm, f. 73; St. Kerteminde 92; Hammel-V.-S. 23/12 02, o. 19/1 03; V.-Pr. (15); Pr. 17; 1 ~ Barbara Dosserin, f. Haderslev c. 71; (Moster t. Elisabeth P. Struve ~ M. Alsing i Nibe-V.); F. Hieronimus D., Crtr. og Cantor i Haderslev; M. Anna Kathrine Thormin; 2 ~ K. Lyngby 21/10 28 Maren Hellesen, f. c. 89, † Kvislemark 43; [† 8/10 1738].

KUM II, s. 191 (»Matthias Petri Holmius«); IBB, Skodborg herred, Lomborg og Rom; PT 13:5 (1957), s. 118.

31. 14/11 1738 [Vaale, Aggershuus St., 9/11 31] Henrik Jensen Gerner af Tjæreby-A., f. 11/3 01; St. Fdbg. 19; p. Cap. Tønsberg 29; ~ Tønsberg 20/1 32 Elisabeth Grønhof, f. Tønsberg; F. Anders Gregersen G. i Tønsberg; 2 S., 3 D.; [# 19/5 1747; blev Pr. for Hernhutterne; drog 54 til Tønsberg; † 86; W. 3/241].

KUM II, s. 426 (»Henricus Gerner«, 18 år gl.); KS 5:6 (1911-13), s. 325-374 (se nedenfor).

32. 30/6 1747 [Aalbg. Bud. K. 15/4 46] Prof. Søren Frederiksen Bloch af Ellidshøi-S., f. 19/2 96; St. Vibg. 12; C. 20/5 15; D. p. C. 17; Sp. Barrit-V. 24/1 30, o. 7/4; Prof. th. Kbh. 4/8 41; Stpr., i. 12/10 46; ~ Aars 20/5 28 Cecilie (Sidsel) Berentsdtr. Harding, f. 97, † 27/1 81; F. B. Steffensen, Nålemager; M. Anne Henriksdtr. (Moster t. L. H. Meyer i Østrup-H.); 6 S., 3 D.; see P. A. Aagaard i Glostrup; Tønne B. i Middelfart-K.; C. F. Irgens i Greve-K.; [† 18/9 1753; W. 1/124; N. 72].

KUM II, s. 365 (»Severinus Bloch«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 835; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2113.

33. 1/3 1754 [Aalbg. Bud. K. 30/6 47] Mag. Henrik Christopher Olufsen Bützow af Kold. Hosp., f. 5/3 93; St. Kold. 09, Bacc. 10; C. 12/1 15, l.; Fp. 2/7 19; Øls-H.-D. 28/6 20; Pr. 33; Vibg. Dk. 21/7 41, tillige Stpr.; Stpr., i. 11/10 47; Mag. 61; 1 ~ 22/8 22 Helle Helene Wegner, † 38 el. 39; 11 B.; 2 ~ 25/4 41 Cathrine Marie Elkjær el. Ildkjær, f. c. 06, † 4/3 77; 5 B.; see G. Jensen i Skovlænge-S.-G.; Henrik H. B. i Ø. Starup-N.; P. C. F. Busch i Daugbjerg-M.-S.; J. G. Bruun t. Aarh. Frue K.-Aa.; S. Middelboe t. Ribe Dk.; [† 9/7 1763. Gjorde sig fortjent af Skolevæsenet i Øls-H.-D., hvortil han ogsaa gav et Huus. W. 1/201; N. 110].

KUM II, s. 342, 346 (»Henricus Christophorus Olai Butzovius«, 16 år gl.).

34. 26/8 1763 [Kbh. Hel. G. K. 22/12 60] Jens Jacobsen Hegelund, f. Fred. 7/10 11; F. J. H., Kbmd.; M. Marie Ludvigsdtr.; St. Fdbg. 29, Bacc. 31; C. 31/3 32, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 30/10 31–35; udenlands 35–37; Lærer v. Landcad.-Acad. 37; Fp. 1/5 41, o. 10/5; Fpr. . . . ; dansk P. t. Vallø samt Sp. Valløby-T. 19/5 41; tillige tydsk P. t. Vallø 44; Pr. 49; ~ Kbh. Holmens K. 7/12 41 Abel Johanne Fjelsted, f. c. 24, † Kbh. 15/7 09; F. Jstrd. Michael Andersen F., Rdmd. og Stadshauptmd. i Kbh.; M. Marie Christine Fyhn af Taarnby; 17 B., hvoraf 1 S., 4 D. i 1809; see H. Rosenkilde i Kongsted; C. B. Z. H. Thambs i Vreilev-H.; [† 18/3 1773; W. 1/412; N. 234; Eptph. af hvidt italiensk Marmor].

KUM II, s. 507, 542 (»Ianus Iacobi Hegelund«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 186; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 15, i Kbh. amt, København nr. 837; PT 11:5 (1944), s. 246 (Slægterne Fyhn); DanKir bd. 1-1, s. 148 (se nedenfor).

35. 1/4 1773 [Kbh. Frelsers K. 20/6 66] Jacob Jensen Hvid af Gimlinge, f. 13; St. Hlh. 29, Bacc. 33; C. 7/9 48; r. Cap. Fodby 13/9 48, o. 2/10; Sp. Kvislemark-F. 2/1 56; Pr. (60); General-Kirke-Insp. 31/12 79; ~ 22/6 53 Maren Jochumsdtr. Wulff af Førslev, f. 33, † 10/4 84; 1 S., 2 D.; see J. C. Wederkinch i Græse-S.; [b. 7/9 1782. Yndet Præd. Brugte meget i sine Taler det Mundheld: „Jeg kommer igjen“].

KUM II, s. 513, 543 (»Iacobus Hvid«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 215; Kbg. Kbh. Frue K. (1777-1811 D) opsl. 28 (begr.).

36. 9/10 1782 [Kbh. Trin. K. 16/4 71] Dr. th. Johan Christian Schønheyder, f. Kbh. 9/8 42; F. Johan Frants Gottlieb S., en berømt Læge; M. Mette Mossin af Kjøge-Ø.; St. pr. 57; C. 25/2 60, l.; udenlands 65; Reisep. hos Kong Christ. VII. 68, o. 4/5; Compast. t. Christ. K. i Rendsborg 69; P. t. Christiansborg Slotsk. 1/12 69; Dr. th. 1/11 74; 1 ~ Kbh. Petri K. 21/2 72 Charlotte Reinholdine v. Jessen, f. 50, † 28/4 84; F. Etrd. Johan Frederik Vilhelm v. J.; 5 S., 2 D.; 2 ~ 85 Joachime Cathrine Bentzon af Hvidbjerg-L., f. 3/6 50, † Hvidbjerg Pg. 4/2 36; u. B.; see Christian F. S., 2 r. Cap. i Randers; [8/2 1788 Biskop over Trondhjem Stift; 90 Præses i den norske Videnskabernes Selskab; † 14/4 1803. Lærd, men ingen heldig Taler, da han var halvt tydsk. Maatte her holde moralske Lectioner for Prof. Th. C. Bruun, hvortil denne var befunden trængende, da hans „Fritimer“ 83 vare udkomne (Daae: Trondhj. Stifts Hist. S. 203). W. 2/348; N. 646].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 24, 50; E. Brejls skifteuddr.: Københavns stadsret nr. 661.

37. 25/4 1788 [Søllerød 23/2 87] Prof. Poul Danchel Bast, f. Stokkemarke 28/7 47; (Bdr. t. Frederik C. F. B. i Karrebæk); F. Frederik B., Degn; M. Frederikke Lovise Haberdorph af Tostrup-U.; St. Nakskov 67; Alumnus p. Borchs Coll. 11/12 73 – 11/6 75; C. 22/12 78, h.; Sp. Nestved St. Mortens K. 29/5 82, o. 11/9; tit. Prof. 84; 1 ~ 28/10 82 Charlotte Lovise Iversen, f. 52, † 83; F. Joh. Erasmus I., Cantor v. Hofmenigheden; M. Henr. Antonette Pedersdtr. Dahlmann; u. B.; 2 ~ 11/6 84 Anna Abildgaard, f. c. 51, † 27/7 20; 1 S.; [blev rørt i Kirken paa 13 Trin. S. 1803, men lyste dog Velsignelsen; † 24 Timer efter 5/9. En ikke uheldig Digter og en sand Menneskeven. „Var en Mand af et smukt og temmeligt imponerende Ydre, men havde tillige noget forfængeligt og affecteret i sin hele Optræden, som gav Anledning til adskillige paa den Tid almindelige Anekdoter om ham. Saaledes skal han engang have spurgt en Dame, som ikke havde det bedste Rygte paa sig, hvorledes hendes Mænd levede, men undskyldte sig strax dermed, at han, som beskjæftigede sig meget med det engelsek Sprog, letteligt kunde komme til at forvexle a med æ, da han vilde have spurgt, hvorledes hendes Mand befandt sig. Damen tilgav ham Feiltagelsen, men spurgte ham tillige: Hvorledes udtaler D. H. Deres eget Navn (nemlig Bast som Bæst)?“ See Hist. Tidsskr. IV 4/286; W. 3/56; N. 94].

Borchs K. nr. 352; Kbg. Stokkemarke (1728-67) opsl. 44 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Ringsted byfoged nr. 43, Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrds. formynderprot. nr. 47, i Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 47; LF-Degne s. 53-54; Kbg. Store Tåstrup (1693-1720) opsl. 61 (mors dåb).

38. 25/11 1803 [Slag. St. Mik. K. 15/4 96] Dr. th. Frederik Plum af Korsør-T., f. 12/10 60; St. Od. 78; C. 16/1 88, l.; P. t. Kbhs. civ. Arresth. 13/3 89, o. 27/3; Dr. philos. 30/9 90; Sp. Korsør-T. 4/11 91; Dr. th. i Gøttingen 92; regnet lige med de i Kbh. creerede Dr. 14/6 94; Meddirctr. for Pastoralsem. 13/1 09; R.* 28/1 11; ~ Kbh. 14/7 92 Marie Sophie Munk, E. e. Prof., Pr. p. Regentsen Andreas Christ. Hviid af Kbh. Holmens K., f. Kbh. 23/12 65, † Od. 18/2 29; F. Jstrd. Søren M., Secr. og Archivar i Generalpostamtet; M. Johanne Munk; 3 S., 6 D.; see Niels M. P. i Taarnby; V. B. Bentzien i Asminderød-G.-F.; [2/5 1811 Biskop over Fyens Stift; C.* 1/11 28; † 18/1 34. Hørte til Danmarks lærdeste og meest videnskabelige Biskopper i den nyere Tid; især en heldig og grundig Dyrker af den gamle classiske Litteratur. Ivrig Befordrer af Almuens Skole-Underviisning („Anders Kiærby“). Store Fortjenester af det fyenske Stiftsbibl. Almindeligt agtet som Menneske, Geistlig og Videnskabsmd. (see Hist. Aarbgr. 3/135). Bekjendt for sin Distraction; Portrait i Od. St. Knuds K.; N. 463; E. 2/572 og S. 2/685].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 645; DanKir bd. 9, s. 613 (Od. S. Knuds kirke).

39. 19/7 1811 [1 r. Cap.* 8/1 08] Dr. og Prof. th. Henrik Georg Clausen af Vilstrup, f. Karlum i Sl. 12/8 59; (Bdr. t. Poul C. C. i Glud-H.); St. Hors. 77; C. •/6 84, l.; r. Cap. Maribo-H. 4/12 89, o. Kbh. 22/1 90; Kallundbg. 14/10 96; 2. r. Cap. her 22/12 97; R. m. Kbhs. Sp. 8/1 08; Lærer og Meddirctr. v. Pastoralsem. 13/1 09; t. Prof. 7/4 09; R.* 28/1 12; Medlem af Comm., til at revidere Kirkelovene 12/5 13, og af Directionen for Borger- og Almueskolevæsenet i Kbh. 3/9 s. A.; D.-M. 28/10 17; R. m. Biskopper 30/9 18; # Lærer og Meddirctr. v. Pastoralsem. og Medlem af Skoledirectionen 26/3 34; ~ 16/4 90 Sophie Magdalene Schjern af Halsted-A., f. 26/10 69, † 11/10 17; 4 S., 3 D.; see Emil T. C. i Boeslunde; P. C. Stenersen-Gad, r. Cap. Kbh. Trin. K.; (H. J. Swane t. Vibg. Dk.-A.-T.; E. V. Kolthoff t. Kbh. Hel. G. K.); Den berømte og almindeligt høiagtede Dr. og Prof. th. Henrik Nicolai C. er ogsaa hans Søn, (see Johannes C. t. Fred. Trin. K. og J. C. R. Frimodt t. Kbh. St. Johs. K.); [# 14/4 1838; Æresdiplom som Dr. th. 29/4 s. A.; † 25/2 40; var i adskillige Aar Byens meest ansete og afholdte Præd. (H. d. Khist 2/347); N. 122; E. 1/289 og S. 1/320].

40. 12/6 1838 [Herlufmagle-T. 20/12 29] Eggert Christopher Tryde*; [tillige kgl. Confessionarius 15/6 54; see der; # som Stiftsprovst 12/8 (28/10) 57].

41. 17/10 1857 [Slotsp. v. Christiansborg Slot 1/4 37, tillige Hofp. 3/2 40] Dr. th. Just Henrik Voltelen Paulli, f. Kbh. 6/3 09; F. Overkrigscomm. Richard Aug. P., Contr. v. Assistentshuset; M. Dorothea Margrethe Orlamundt; St. v. W. 27; C. 1/5 33, l.; Lærer ved v. W. Sk. . . . ; Cat. Kbh. Hel. G. K. 1/4 35, o. 13/5; R.* 28/6 40; Meddirctr. af Bibelselskabet 41; Dr. th. 17/11 51; Medl. af Comm. t. Kirkeforfatningens Ordning 17/12 53; Meddirctr. og Lærer v. Pastoralsem. 18/6 54; Medlem af Directionen for Borger- og Almueskolevæsenet i Kbh. 57; D. M. 19/10 60; tillige kgl. Confessionarius 6/1 61; 1 ~ 3/5 38 Martine Wilhelmine Hagen, f. p. Blegdamsveien v. Kbh. 25/4 21, † 24/2 39; F. Peter Christ. H., Gross. og Cpt. v. Kbhs. borgerlige Artillerie; M. Henrikke Thomine Svendsen; u. B.; 2 ~ Kbh. Chrbg. Slk. 16/6 43 Marie Elisabeth Mynster, f. Kbh. 25/10 22, † Kbh. 8/1 1909; F. Biskop, Dr. th. Jac. Pet. M., Kgl. Confess.; M. Marie Frederikke Franciska Münter; 4 S.; see J. J. M. P., Cand th. 68/1; [† 11/7 1865; dygtig og almindeligt afholdt; Mindesmærke i K.; E. 2/536 og S. 2/625].

Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 44 (vielse); PT 6:1 (1910) Tillæg: Dødsfald i Danmark 1909, s. 30 (enkens død); DanKir bd. 1-1, s. 192 (se nedenfor).

42. 7/10 1865 [1 r. Cap.* 19/9 57] Lic. th. Peter Conrad Rothe af Kbh. Trin. K., f. Helsinge 17/6 11; St. Kbh. 28; C. 25/4 33, l.; Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. •/1 34–40; udenlands 40–42; 2 r. Cap. her 8/10 43, o. 22/11; Secr. i Bibelselskabet 52; Medlem af Bestyrelsen for Stiftsbibl. •/7 58; R.* 9/1 60; Viceformand for Roesk. Præsteconv. 30/5 61; Formand for samme 4/6 63; D.-M. 21/7 69; ~ 30/5 45 Vilhelmine Susanne Kolderup-Rosenvinge, f. Kbh. 15/6 23; F. Cfrrd. Janus Laur. Andr. K.-R., Dr. og Prof. juris; M. Barbara Abigael Lange; 2 S., 2 D.; (see J. M. H. Stilling i Ølgod-S.); E. 2/703 og S. 2/852.

———————————

 

No 609. Øverste Capellaner og tillige fra 1665 til 17/2 1747 Sognepræster til Hvidovre.

M. S. 1-a/1; A. K. Holms M. har dem ikke; M.; K.; L. P. B. b.
Anm. Jonges Formening (Kbhs. Beskrivelse 1/239), at Frue K. indtil den nye Kirkes Opførelse udenfor Nørreport kuns havde 1 r. Cap., er vistnok urigtig; meget mere kaldtes Præsten til den nye Kirke tredie Cap. til Frue K. Derimod er det vist rigtigt, hvad han siger 237, at den nederste Cap. altid asscenderede. Selv har han Intet om Capellanerne. Endogsaa Musenius anfører dem mellem hverandre, saa at nedenanførte Række, for de ældre Capellaners Vedkommende, grunder sig paa Gisning.
Anm. [i Supplementsbindet, S. 85-86] Ny Redaktion af de ældre efter Dr. Rørdams Universitetshistorie, i hvilket det dog ikke altid findes angivet, hvorvidt Vedkommende var første eller anden Capellan. [Afskrivers kommentar: Fra og med nr. 12 er den originale nummerering beholdt.]
———————————

1. c. 1536. John Gau, f. Perth i Skotld., studerede i St. Andrews 10; ~ 36 Birgitte . . ., † c, 51; 1 D.; [† c. 1553].

2. c. 1553 [2 r. Cap.* c. 51] Rasmus . . . ; ~ Marine . . ., som levede 58; [† 1558; »Hr. Rasmus, Kapellan i vor Frue Kirke i Kiøbnehagen«, fik 20/3 58 »Tilladelse til, naar han formedelst Alderdom og Sygdom ikke længere kan udføre sit Embede, alligevel for Livstid at maatte beholde Apostolorum Gods, som Kapitlet her tidligere har forlenet ham med«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 168.

3. 1558. Oluf . . . ; [† 1562].

4. 1562 [2. r. Cap.* 59] Mads Knudsen (Vægter), f. Od. 20; St. Od. 48; ~ Mette Nielsdtr., som overlevede ham; mindst 1 S., 2 D.; [† P. 29/7 1568; Lgst.].

FS nr. 93 (»Matthias Canuti«); F-P s. 27; DanKir bd. 1-1, s. 82 (se nedenfor).

5. 1568 [2 Cap.* 67] Mag. Hans Lauritsen; Søllerød (66); tillige P. i Hvidovre 23/8 73, hvor han fra 83 havde Pgden., men uden at beboe den selv, og i 1584 underskrev Fuldmagten til Kongehyldingen som Sp.; Mag. c. 89; [† 22/10 1596; fortrinlig Præd.; vellærd, flittig og forstandig; fik 92 Tienden af Smørum Kirke. W. 1/588; N. 339].

KS 3:1 (1874-77), s. 804-807 (Hvidovre); 2:4 (1867-68), s. 405; 4:3 (1893-95) s. 332.

6. 1597. Mag. Erik Andersen; [15/2 1610 dansk Hofpræst; see der].

7. 26/5 1610 [Egebjerg 96] Mag. Alexander (Sander) Olsen Otzing; f. Nykjøb. i S. 69; F. O. Madsen, Rdmd.; M. Sidsel Mogensdtr.; St. Roesk. 93; Hør. Roesk. og Chordegn v. Roesk. Dk. s. A.; r. Cap. Kornerup-S., o. 15/10 95; Mag. Kbh. 15/10 10; ~ 96 F. D. i Egebjerg: Karine Jensdtr.; 10 B.; [† 20/2 1614; iflg. Etm. søgte han dette Capellaniet formedelst en Strid han havde med en Bonde i Egebjerg, hvis Jord stødte op til Pg.].

F-P s. 131 (»Alexander Olai Otsing«); KUH III, s. 741-742; KS 2:5 (1869-71), s. 149 (Ods hrd.); 3:5 (1884-86), s. 431-32 (Kornerup og Svogerslev); 6:2 (1936-38), s. 465.

8. 1614 [2 r. Cap.*, o. 1/2 11] Mag. Thomas Cortsen Wegener; [1617 Sp. Kallundborg, see Kbh. Nic. K. Sp.].

9. 4/4 1617 [2 r. Cap.* 1/2 s. A.] Hans Nielsen Sæbye; [1619 Gladsaxe-H.; see der].

10. 2/10 1619 [P. t. Kbhs. Tugthuus, k. 18/1 1618, o. 21/1] Jens Christensen Aalborg; [•/2 1624 Hellested; see St. Hedinge].

11. o. 7/4 1624 Mag. Oluf Bendtsen; [1629** Kjøge; see der].

12. o. 16/12 29, Balthasar Nielsen Hem, maaskee af Hem-S., f. Jydld.; St. Kbh. 22; Hør. Kbh. . . .; ~ Kbh. Frue K. 5/6 31 Inger Bentsdtr.; 1 D.; [† 1657].

KUM I, s. 54 (»Baltazar Nicolai Hemmensis, Cimber«); PT 8:6 (1927), s. 190; Kopskatten 1645, opsl. 7; Kbg. Kbh. Frue K. (1631-56), opsl. 235 (vielse).

13. 1657 [2 r. Cap.*, k. 2/9 42] Søren Lauritsen Bergendal; P. t. Kbhs. Tugthuus, o. 10/5 33; St. Bergen 30; Mag. 53; ~ 46 Inger Jensdtr.; 6 B.; see Laurits S. B. i Frøslev-M.; Jens S. B. i M. Bjergby-B.; L. H. Hylling her; [† 1680; fik 9/4 39 bevilget 26 Daler »for sin store Umage udi Pestens Tid udi Børnehuset och ellers med de siuge«].

KUM I, s. 101 (»Severinus Lavrentius«); KS 4:3 (1893-95) s. 185; PT 8:6 (1927), s. 192 (»Søren Lauridsen Bergensis«); Kopskatten 1645, opsl. 7.

14. 1680 [2 r. Cap.*, o. 22/11 57 (54?)] Mag. Richard Hansen Nordhuus; St. Kbh. 42, Bacc. 44; Mag. 49; ~ Anna Reinholdsdtr.; 2 ~ Marie Christine Richardsdtr.; 1 D.; [† 10/9 1686; gav 86 Oblatæske til Hvidovre K.].

KUM I, s. 170, 185 (»Richardus Iohannis Hafniensis«); DanKir bd. 3, s. 324 (Hvidovre kirke).

15. 1686 [2 r. Cap.* 80] Mag. Laurits Hansen Hylling af K. Hyllinge-L., f. 56; St. Kbh. 74, Bacc. 76; Mag. Kbh. 11/6 84; ~ 7/7 80 Karen Sørensdtr. Bergendal, en dtr. af Nr. 13 og E. e. Peder C. Munch, p. Cap. her († 54, Lgst. i Kbh. Frue K.); 4 S., 5 D.; see P. P. Danchel, nederste kap. her; J. J. Bergendal t. Fred. Trin. K.-V.; [† 14/3 1704; W. 1/484].

KUM II, s. 45, 70, 129 (»Laurentius Iohannis Hylling«); KbhMet s. 670; KS 4:1 (1889-91) s. 101 (se nedenfor); DanKir bd. 1-1, s. 92 (se nedenfor).

16. 26/4 1704 [2 r. Cap.* 86] Mag. Christen Lauritsen Mariager, f. 56; St. Aarh. 79; Mag. Kbh. 28/5 90; ~ 29/2 87 Ane Marie Pedersdtr. Glud, f. 66, b. Kbh. Frue K. 1/2 25; 4 S., 3 D.; see C. C. Kølichen her; Laurits M. i Tjæreby; [b. 30/8 1706; Lgst.].

KUM II, s. 93, 173 (»Christianus Laurentii Mariagrius«); KS 4:1 (1889-91) s. 101 (se nedenfor); Kbg. Kbh. Vor Frue k. (1704-26 D) opsl. 218 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 275; PT 8:5 (1926), s. 287; DanKir bd. 1-1, s. 102 (se nedenfor).

17. 30/10 1706 [Kbh. Trin. K., 1 r. Cap. 23/1 97] Mag. Folkmar Poulsen Danchel; [10/10 1711 Taarnby, see Kbh. Hel. G. K.].

18. 17/10 1711 [2 r. Cap.* 18/7 10] Mag. Christian Caspersen Kølichen, f. Kbh. 31/12 82; F. Dr. med. C. Jochum (sen) K., Stadsphys.; M. Thyra Beate Philipsdtr. Bornemann; St. Kbh. 01; Alumnus p. Borchs Coll. 11/9 02 – 11/4 06; Hør. Kbh. . . .; C. 27/1 07, l.; Mag. 10; ~ 4/2 11 Mette Christensdtr. Mariager, Datter af Nr. 16, f. 91, † 30; 8 S., 7 D.; see Caspar C. K. i Torup; J. H. Bagger i Flade-F.-G.; H. D. C. Bruun, r. Cap. Rødby-R.; (S. N. Gudme i Ærøskjøb.); [† •/2 1747; W. 1/ 535; N. 329].

KUM II, s. 265 (»Christianus Kølichen«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 60.

19. 3/3 1747 [2 r. Cap.* 29/4 38, o. 21/5] Preben Andersen Schiøtt* af Nyborg r. Cap., f. Korsør 29/3 03; St. Nybg. 22, Bacc. 23; Hør. Nybg. 26; C. 30; Cat. Kbh. Holmens K. 7/9 36; 1 ~ •/8 39 Anna Hermansdtr. Willer, f. 08, † 24/4 52; (Sstr. t. Margrethe W. ~ C. E. Wederkinck i Sønderby og t. Karen H. W. ~ H. L. Krag i Gamborg); F. H. W., Bgmstr. i Middelfart; M. Anne Hansdtr. Juul; 1 S., 3 D.; see R. S. Heide, r. Cap. Nyborg; P. Saxtorph til Kbh. Nic. K.; 2 ~ 22/6 53 Johanne Ottesen, f. 16, † 6/5 76 (Sstr. t. Anneke L. O. ~ J. F. Volchersen p. Fæmø); F. Laurits O., Kbmd. i Rødby; M. Margrethe Mortensdtr.; 3 S., 3 D.; [† 1782; samlede de Hernhutisksindede om sig (see H. d. Khist. 2/147–48)].

KUM II, s. 441, 450 (»Præbernus Schytt (Schytte) Andr. fil.«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Rødby nr. 442; Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 186; Kbg. Kbh. Frue K. (1727-1776 D), opsl. 226; PT 1981, s. 40 og 44 (29-46).

20. 10/7 1782 [2 r. Cap.* 23/10 77] Jens Winther Bentzon; [27/10 1797 Gladsaxe-H.; see der].

21. 22/11 1797 [2 r. Cap.* 17/11 s. A.] Lorents Nicolai Fallesen; [8/1 1808 Kbh. Trin. K.; see der].

22. 8/1 1808 [2. r. Cap.* 22/12 97] Henrik Georg Clausen; var Ene-Capellan med Rang som Sp.; [19/7 1811 Sp.*; see der].

23. 13/12 1811 [Spjellerup-S. 17/7 01] Dr. th. Jacob Peter Mynster, ligeledes Ene-Capellan, tillige Hofpræd. 1/11 26; [9/5 1828 kgl. Confessionarius samt Hof- og Slotsp.; see kgl. Confessionarier].

24. 27/8 1828 [Nestved St. Mortens K. 26/5 24] Dr. th. Georg Holger Waage, f. Kbh. 11/12 93; F. Olavur Gislason W., Kbmd. p. Island; M. Sigrid Oddsdottir; St. fra Schouboes Inst. 11; C. 19/10 15, l. egr.; Adj. Hlh. •/11 s. A.; Sp. Vetterslev-H. 2/10 22; Meddirctr. og Lærer v. Pastoral-Sem. 26/3 34; Dr. th. 25/10 36; ~ 30/5 23 Juliane Frederikke Broager, f. 18/8 99, † Sorø 8/11 42; F. Andreas Jac. B., Koffardicpt.; M. Marie Amalie de Frankenau; 2 S., 4 D.; see Olaf W. i Næsby-T.; J. H. T. Fibiger, Kbh. Garn. K. r. Cap.; [Director for Sorø Academie 17/1 1837; tit. Prof. 28/10 s. A.; Medlem af Comm., til at gjennemgaae Udkastet til et nyt Ritual og en ny Alterbog 39; R.* 9/11 s. A.; D.-M. 28/6 40; † 11/12 42; „Forenede med en elskelig Charakteer og et ægte christeligt Sind et logisk Hoved“. See Mynsters Meddelelser 258. E. 3/449 og S. 3/522].

25. 14/2 1837 [r. Cap.* 4/6 31] Andreas Niels Christopher Smith; [16/7 1857 Farum-V.; see der].

26. 19/9 1857 [2 r. Cap.* 8/10 43] Lic. th. Peter Conrad Rothe; [7/10 1865 Sp.*; see der].

27. 16/12 1865 [P. t. Nicolai K. i Flensborg 3/10 57; Afsked 1/12 64 e. egen Ansøgning] Christen Ewaldsen, f. Kbh. 15/1 19; F. Niels Børre E., dengang Styrmand, siden Skibsfører i Rand.; M. Elisabeth Stibolt; St. Rand. 35; C. 18/1 41, l.; Lærer v. Fred. Instit. 11/11 46, tillige Red. af Fredericia Avis 49–51; Sp. Brodersby-Thorsted, Gottorp Pr., 31/10 51, o. Flensbg. 11/11; ~ Viborg 26/11 46 Henriette Louise Augusta Bahnsen, f. 13/7 21, † 29/10 92; F. Kgrd. Bahne Christian B., Branddirctr. i Vibg.; M. Regine Vilhelmine Philippine Castonier; 2 S., 2 D.; see Niels Bahne Christ. E. p. Sydstrømø, Fær.; [17/7 1876 Frederiksberg-H.; † 19/7 1893; E. 3/194 og S. 1/436; Portrait i Frederiksberg K.].

Arends I, s. 137: M.-H. 427; M. 227 f. 588; Elv. 128 f.; Gr. & H.-F. I. 204 ff.; Ersl. I. 394, S. I. 436; Gedenkbl. St. Nic. 18; Ostang. Pr. K. 36; B.-L.; Hjelholt; (Arends’ litteraturforkortelser); PT 4:2 (1899), s. 219; DanKir bd. 1-3, s. 470 (Frederiksberg kirke).

28. 15/9 1876 Daniel Christian Prior; [see Kbh. Holm. K. o. Cat.]

———————————

 

No 610. Nederste Capellaner til Vor Frue Kirke.

M. S. 1-a/1; L. P. B. b.
Anm. [i Supplementsbindet, S. 86] Ny Redaktion af de ældre Capellaner efter Dr. Rørdams Universitetshist. [Afskrivers kommentar: Fra og med nr. 18 er den originale nummerering beholdt.]
———————————

1. c. 1551. Rasmus . . . ; [c. 1553 1 Cap.*; see der].

2. 1555. Søren Grønbech; [6/8 1557** Kjøge; see Frederiksborg].

3. 1558 [Præst etsteds paa Fyen et Par Aar] Mag. Niels Pedersen, f. Kbh. c. 23; F. P. Olufsen, en anseelig Bgr.; P. el. Cap. i Visby p. Gulld. 47–56; [•/9 1558 Cap. i Malmø].

4. 1559. Mads Knudsen (Vægter); [1562 1 Cap.*; see der].

5. (1562). Mag. Niels Hviid; [1564 Kbh. Hel. G. K. Sp.; see der].

6. 1564. Morten . . ., f. Kbh.; [† P. 1564].

DanKir bd. 1-1, s. 38 (se nedenfor).

7. 1564 [d. Hofp. 63] Mag. Christen Ottesen Blichfeldt; [1566 Aarh. Frue K.; see der].

8. 1567 [Søllerød (66)] Mag. Hans Lauritsen; [1568 1 Cap.*; see der].

9. 1568. Anders Jensen Mariager; [1571 Kbh. Nic. K. Sp.; see der].

10. 1571. Mag. Poul Thomsen af Hygum, f. Ribe . . ; St. i Wittenberg 67, i Hamburg 68; Mag. i Wittenberg 10/3 69; St. i Leipzig s. A.; trol. 10/5 75 Kirsten Olsdtr., men han døde før Brylluppet; hun blev Aaret efter ~ Mag. Laur. Thomsen (Riber) i Kolding; [† •/6 1575].

Hegelund I s. 50, 104, 105, 114, II s. 19, 66; Helk I, s. 401.

11. 1575 [Rtr. her 65] Mag. Oluf Tøstesen el. Thorstensen (Olaus Theophilus), f. Jydl. . . .; ~ 71 Salome Melchiorsdtr.; F. M. Guldsmed; Mag. Kbh. 65; [levede endnu 1590, da han forlenedes med et Vicarie i Roesk.; † c. 1595; blev 78 foreslagen til Biskop i Trondhjem].

F-P s. 50 (»Olaus Theophilus Cimber«); PT 1:3 (1882), s. 136.

12. 1595. Morten Pedersen Hove; [1598 d. Hofp.; see K. Hyllinge-L.].

13. 1598. Mag. Samuel Thomsen; [1611 Gladsaxe-H.; see der].

14. o. •/2 1611. [Hør. Sorø 08] Mag. Thomas Cortsen Wegener; [1614 1 Cap.*; see Kbh. Nic. K. Sp.].

15. k. 14/3 1614 [Pr. p. Comm. 11–14] Mag. Antonius Hansen Colding; St. i Kbh. 10; Provst p. Kommunitetet 11; Mag. Kbh. 18/5 13; [1615 Landpr. p. Gulld. (Gotland), hvor han suspenderedes 24 for forskjellige Forseelser (i 3 Aar ikke til Alters, drukken paa en Langfredag o. s. v.), stillet for en Bisperet i Kbh.; dømt fra Embedet; Tilladelse 10/2 27 til at søge Kald].

F-P s. 256 (»Antonius Johannis Coldingius«); PT 1:3 (1882), s. 136.

16. 5/7 1615, o. 19/7, Mag. Valentin Christensen Køler; [10/11 1622 Kallundborg, see der; fik 1620 Tilladelse til, at reise udenlands og lade Embedet bestyre af en Subminister, nemlig Mag. J. C. Aalborg, see St. Hedinge; og J. N. Woldum 1620-1622, see Udby-Ø.].

(1623 [Rtr. Landcrone 18] Mag. Hans Thomsen Schow; St. Roesk. 12; Rtr. Bergen 15–17; Mag. 19; Kaldelsen gik tilbage og han relegeredes, fordi han havde raderet i sine testimonia; Relegationen hævet 24/7 30; Skp. 39.)

17a. 14/2 1623 [2 r. Cap. Kbh. Nic. K., o. 11/9 22] Mag. Thomas Sørensen, f. Kbh. . . . ; St. Kbh. 17, Bacc. 22; Mag. Kbh. 20/5 23; ~ Anna Nielsdtr.; 2 ~ Etm.; see S. Thomsen i Balslev-E.; [† 1630].

KUM I, s. 28, 56, 60 (»Thomas Severini Hafniensis«); PT 8:6 (1927), s. 187.

17b. o. 17/2 1630. [Rtr. Kors.] Niels Christensen Holstebro; St. Ribe 20; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1640].

KUM I, s. 41 (»Nicolaus Christiani Holstepontanus«); PT 8:6 (1927), s. 190.

18. 1640 [p. Cap. Slag. St. Mikkels K., o. 18/12 39] Jens el. Hans Pedersen Todberg; [k. 10 Trin. (14/8) 1642 Sæby-H.; see der].

19. k. 2/9 1642 [P. t. Kbhs. Tugthuus, o. 10/5 33] Mag. Søren Lauritsen Bergendal (Bergen); [1657 (54?) 1 r. Cap.*; see der].

20. o. 22/11 1657 (54?) Mag. Richard Hansen Nordhuus; [1680 1 r. Cap.*; see der].

21. 1680. Mag. Laurits Hansen Hylling; [1686 1 r. Cap.*; see der].

22. 1686. Mag. Christen Lauritsen Mariager; [26/4 1704 1 r. Cap.*; see der].

23. 26/4 1704, o. 30/4, Mag. Poul Poulsen Danchel af Kjøbelev-V., f. 28/8 78; St. Nakskov 96, Bacc. 98; C. 16/11 99; Mag. Kbh. 11/5 06; ~ 29/4 05 Kirstine Lauritsdtr. Hylling af Kbh. Frue K. 1 r. Cap., d. 29/4 81; 1 S., 3 D.; 2 ~ 9/5 19 J. J. Bergendal t. Fred. Trin. K.-V.; [† P. 1/7 1711].

KUM II, s. 224, 233, 310 (»Paulus Pauli Danchelius«); PT 11:6 (1945), s. 24 (Poul Danchels Optegnelser); KS 4:1 (1889-91) s. 97-105 (se nedenfor).

23b. 1711. Laurits Andersen Sandager, f. c. 82; St. Od. 04, Bacc. 05; [† P. 13/8 1711; var maaskee p. Cap.].

KUM II, s. 294, 301 (»Laurent. Andr. Sandager«, 22 år gl.); DanKir bd. 1-1, s. 112 (se nedenfor).

24. 18/7 1711 Mag. Christian Caspersen Kølichen; [17/10 1711 1 r. Cap.*; see der].

25. 24/10 1711. Mag. Eiler el. Eilert Christopher Pedersen Kaasbøl; [18/1 1732 Kbh. Hel. G. K.; see der].

26. 8/2 1732, o. 20/2 [Crtr. Kbh. 31] Mag. Andreas Nielsen Bredenberg; [14/2 1738 Holbæk-M.; see der].

27. 29/4 1738, o. 21/5 [Cat. Kbh. Holmens K. 7/9 36] Preben Andersen Schiøtt; [3/3 1747 1 r. Cap.*; see der].

28. 3/3 1747, o. 22/3 [Cat. Kbh. Holmens K. 43] Mads Jensen Hvistendahl af Helligsø-G., f. 9/7 14; St. Aalbg. 30, Bacc. 32; C. •/11 41; 1 ~ 25/10 47 Margrethe Elisabeth Jacobsdtr. Ursin, d. Kbh. Frue K. 19/3 28, b. Kbh. Frue K. 5/11 50; (Halvsstr. t. Laurits C. J. U. i Lindelse, t. Anna Helene J. U. ~ J. A. Kløcker i Aarby og t. Else C. J. U. ~ H. S. Fabricius i Rudkjøb.-S.); F. J. Lauritsen U. af Jerslev-B., Byskrvr. Kbh.; M. Andrea Marie Anderstr. Nygaard; 2 D.; 2 ~ 24/8 55 Drude Mette Martinsdtr. Braëm af Raarup, f. 19, † 21/10 66; 2 S., 3 D.; see Thomas M. B. Galskjøt i Hyllested-V.-H.; Jens H. i Vollerslev-G.; [† 24/8 1777; ærlig og oprigtig].

KUM II, s. 519, 534 (»Matthias Hvistendal«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns stadsret nr. 259, Københavns byting nr. 2156; Kbg. Kbh. Frue K. (1722-47 F) opsl. 112 (1. hustrs dåb), (1727-76 D) opsl. 106 (1. hustrus begr.).

29. 23/10 1777 [r. Cap. Kjøge-Ø. 30/3 74] Jens Winther Bentzon; [10/7 1782 1 r. Cap.*; see Gladsaxe-H.].

30. 10/7 1782, o. 11/9 [Hør. Kbh. 79] Børge Poscolan Kofod; [3/11 1783 Slotsp. til Christiansborg Slot; see Kbh. Hel. G. K.].

31. 14/1 1784 [p. Cap. Sæby-H. 2/6 79, o. 19/10] Mathias Thye; [4/8 1797 Kbh. d. Garn.; see der].

32. 17/11 1797 [Søborg-G. 23/8 93] Lorents Nicolai Fallesen; [22/11 1797 øverste Cap. her; see Kbh. Trin. K.].

33. 22/12 1797 [r. Cap. Kallundborg 14/10 96] Henrik Georg Clausen; [8/1 1808 Enecapellan ss.; see Sp. her].

34. 27/8 1828 [r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. t. S. Tranders 12/1 25] Peter Christian Stenersen Gad; [16/2 1831 r. Cap. t. Kbh. Trin. K.; see der].

35. 4/6 1831 [o. Cat. her 26/3 24] Andreas Niels Christopher Smith; [15/2 1837 øverste Capellan her; see Farum-V.].

36. 22/4 1837, o. 3/5 [Lærer v. Landcadetacad. 31] Lic. th. Ernst Wilhelm Kolthoff; [12/8 1843 2 r. Cap. v. Kbh. Holmens K.; see Kbh. Hel. G. K. Sp.].

37. 8/10 1843, o. 27/11, Lic. th. Peter Conrad Rothe; [19/9 1857 øverste Cap.*, see Sognepræsterne].

38. 19/11 1857 [Cat. Ringsted 29/12 51] Frederik Bagger Helms af Esbønderup-N., f. Sørbymagle 22/5 20; St. Fdbg. 38; C. 8/5 43, *l.; p. Cap. Skamby 10/7 49, o. 8/8; Hjelpep. i Pedersborg-K. 51; ~ Frederikke Maria Gøtzsche af Gjerslev, f. Hem 17/1 26, † 24/3 62; 2 D.; [28/2 1876 Viskinde-A.; E. S. 1/755].

39. 18/6 1876 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 24/1 71, o. 19/2] Jacob Peter Mynster Paulli af Kbh. Frue K., f. 21/3 44; St. Kbh. 62; C. 23/1 68, l.; R.* 22/6 76; ~ 22/6 71 Frederikke Christiane Jørgensen, f. Kbh. 17/7 46; F. Prof. Dr. phil. Chris. J., Drctr. for Livsforsikringsanstalten; M. Hanne Cathr. Kraft; (73) 1 D.

———————————

 

No 611. Ordinerede Catecheter ved Vor Frue Kirke.

———————————

1. 25/8 1807, o. 3/4 [Lærer v. Schouboes Inst. i Kbh. . .] Nicolai Clausen Schack; [20/11 1807 Sengeløse; see Kbh. Frelsers K.].

2. 8/1 1808, o. 20/1, Johan Ludvig Gesner; tillige c. P. t. St. Hans Hosp. og Præd. v. Harboes Fruekloster; tillige •/1 14 – •/8 16 c. P. t. St. Petri tydske K. 14–16; [29/12 1812 Frederiks Hosp. og Fødselsstiftelsen i Kbh.; see Nysted-H.].

3. 31/7 1812, o. 11/9 [Lærer v. Frue Fattigsk. . . .] Peter Henriksen; f. Kbh. 4/12 81; F. H. Pedersen, Oldermd. for Favnsætterne; M. Anna Rebecca Albretsen; St. pr. 99; C. 17/7 07, h.; tillige 19/7 20 P. t. det civile Arresthuus; ~ 21/3 17 Susanne Tham, f. 94, der overlevede ham; 1 S., 1 D.; [† 28/12 1820].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1161.

4. 11/4 1821, o. 13/4, Søren Rosbjerg Ortwed; [31/12 1823 P. p. St. Croix, see Roesk. Dk.].

5. 26/3 1824, o. 14/4, Andreas Niels Christopher Smith; [4/6 1831 Kbh. Frue K. 2 r. Cap.; see Farum-V.].

6. 10/8 1831, o. 24/8 [Lærer ved Bgdsk. p. Chrhvn. 29] JørgenVilhelm Marckmann; [30/6 1844 r. Cap. Kbh. Frelsers K.; see Hoptrup].

7. 9/9 1844, o. 4/10, Jacob Nicolai Theodor Thomsen; [25/8 1851 Simested-H.-H.; see Ørting-F.].

8. 4/11 1851, o. 10/12 Ludvig Albert Warburg; [26/6 1857 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see 1 r. Cap. ss.].

9. 9/9 1857, o. 7/10, Andreas Gabriel Fich, f. Od. 30/9 27; F. A. F. F., Hofskomager; M. Marie Frandsen; St. Od. 45; C. 28/4 51, l.; ~ 2/7 58 Frederikke Sophie Brorson, f. 25/2 34; F. Lieut. Johannes Nissenius B., Hørkræmmer; M. Laurine Cathr. Velschou; (68) 2 S., 3 D; [24/5 1871 Roholte; E. S. 1/474].

10. 4/9 1871 [Cap. p. p. N. Næraa-B. 18/4 66, o. 2/5] Carl Christian Cederfeldt de Simonsen; [7/6 1876 Nykjøbing-L.-E.; see der].

11. 11/8 1876, o. 4/10, Axel Viggo Christian Kjølhede, f. Kbh. 27/8 51; F. Chr. Christensen K., Stabssergeant v. Artilleriet; M. Kar. Mar. Hesberg; St. Kbh. 69; C. 22/6 75, l.; (77) O.

———————————

Noter:

(1) »Sjællands berømte Biskop« = Peder Palladius, f. Ribe 1503, † 1560. Han var luthersk Superintendent (= Biskop) over Sjællands Stift i Tiden umiddelbart efter Reformationen, hvor han forestod Nyordningen af Kirkevæsenet. Palladius Virksomhed som kirkelig Tilsynsmand har efterladt sig et højst ejendommeligt Minde i hans Visitatsbog, der er en af de vigtigste Kilder til 1500-Tallets Kirke- og Kulturhistorie.
(2) Grev Valdemar = Valdemar Christian, 1622-1656, greve til Slesvig og Holsten, søn af Christian 4. og Kirsten Munk.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-1, København By, udg. af Nationalmuseet 1945-1958. Vor Frue Kirke, s. 3-231.
Rørdam, Holger Fr.: Mester Jørgen Jensen Sadolin, Fyns Stifts Reformator og første evangeliske Biskop. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 4, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1867, s. 1-179.
Rørdam, Holger Fr.: Nogle Præstebiografier: Poul Danchel. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 97-105.
Rørdam, H. Fr.: Universitetets Kirker og Præster. (Sognepræster og Kapellaner ved Vor Frue Kirke 1600-1621). Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, bd. III. Kbh. 1877, s. 730-746.
Rørdam, Holger Fr.: Stiftsprovst Henrik Gerner. En Episode af Herrnhutismens Historie i Danmark. Kirkehistoriske Samlinger, 5:6 (1911-13), s. 325-374.