Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 4. Sydstrømø Præstegjeld,
Sogn: Thorshavn, Kirkebø (Kirkjubø), Kalbak, og Nolsø
.

Færøernes Provsti, Sjællands Stift.

Anm. Præsten boer i Thorshavn.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra C. F. Nielsens Manuscr., se nedenfor]
———————————

1. 1538, o. 29/7 41 af Superintendent J. Riber [cath. P. her] Morten . . . , tillige Rtr. Thorshavn 56; ~ . . . ; 1 D.; see Etm.; [† 1578; ilde mishandlet 52 af franske Sørøvere].

2. 1578 [p. Cap.* 56] Christen Pedersen Morsing*, tillige Rtr. Thorshavn, vist af Solbjerg-S.; f. p. Mors 29; Pr. 25; ~ F. D. . . . Mortensdtr.; 2 S., 1 D.; see N. C. Morsing i Braband-K.; J. C. Morsing i Karrebæk; [† 1628, 100 Aar gl.; to Brødre fulgte ham senere til Fær., hvoraf en blev Sorenskrvr. og Sysselmd., den anden Guldsmed i Thorshavn].

3. 1628 [p. Cap.*, o. 4/5 25] Hans Rasmussen, tillige Rtr. Thorshavn, af Østerø, f. p. Vaagø 03; St. Kbh. 22; (Kbhs. ældre Tugth. 23/4 32 – 4/7 33); V.-Pr. 4/7 33; Pr. 30/7 48; ~ 25 Anna Rasmusdtr. af Vaagø; 3 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; see J. C. Klinte p. Østerø; J. J. Rasch i Halsted-A.; H. H. Færøe, 1 r. Cap. t. Helsing. St. Olai K.; [† 14/3 1651; var kaldet til Kbhs. ældre Tugth., men af Længsel efter det vindtørrede Kjød søgte han han strax tilbage (ifølge hans Indberetning til Biskop Brochmand, dat. Kbh. 24/6 46); fremmede Skolevæsenet og oprettede saaledes 33 den danske Sk. i Thorshavn; Brevvexling med den lærde Antiqvar, Dr. og Prof. Ole Villumsen Worm; kostbar Lgst. i Landfogedens have i Thorshavn].

KUM I, s. 55 (»Iohannes Erasmius Ferrarensis«); PT 8:6 (1927) s. 188; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 16 (Sk. e. hans barnløse søn Hans, 1 r. Cap. i Helsingør).
(23/4 1632 [p. Cap. Nykjøb.-R. 22/4 24] Blasius Hansen Hafn; [4/7 33 Nykjøb.-R.; see der].

4. 12/7 1652 [p. Cap.* 51**] Mag. Lucas Jacobsen Debes, tillige Rtr. i Thorshavn, af Bogø, f. Stubbekjøb. 23; St. Slag. 47; V.-Pr. 67; Pr. 19/8 70; Mag. 13/5 73; ~ 52 F. E.; 1 S.; [† 28/9 1675. Medvirkede til Udstedelsen af Forordningen 16/4 73, hvorved en Mængde Misbrug p. Fær. under det Gabelske Lehnsherredømme afskaffedes. Heftig Strid med Landfgd. Johan Heidemann, som afsattes 5/5 64. Maaskee derfor en kort Tid # Pr. (70); Lglds. med Landfgd. Severin Pedersen Schougaard (afsat 73) og med Commandanten, Lieutn. Claus Becher, som afsattes 12/7 75; Latinskolen florerede i hans Tid og han dimitterede 3 Disciple til Univ. Udgav 73 sit berømmelige Værk: „Færoæ et Færoa reserata“, den første fuldstændige Beskrivelse over Øerne, „men det synes, at Færingerne ikke have lønnet og paaskjønnet sin velmente Landsbeskriver synderlig godt“; DBL].

KUM I, s. 207 (»Lucas Iacobi Devetzius«).

5. 28/9 1675 [p. Cap.** 15/11 70] Gregers Pedersen Wiborg, tillige Rtr. Thorshavn, af Østerø, f. 45; St. Kbh. 66; ~ 76 Maren Nielsdtr. Aagaard af Faxe; 1 S.; see N. G. Aagaard t. Vaagø; [† 15/3 1691. Udplyndret 78 af Franskmænd. Af Biskop Baggers Skrivelse til Geistligheden p. Fær (5/4 89) sees, at han forsømte saavel Skolen som Kirken, hvisaarsag Biskoppen saae sig næsten nødt til, at removere ham fra begge Embeder].

KUM I, s. 333 (»Gregorius Petri Feroënsis«).
(15/11 1691 [Skp. 89] Erik Rasmussen Svitzer; see Høirup-G.).

6. 28/5 1692. Mag. Christian Jensen Fers, tillige Rtr. Thorshavn, f. Lolland 63; (Bdr. t. Jochum J. F. i Selde-Aa. og t. Else J. F. ~ P. P. Danchel i Kjøbelev); F. J. Thomsen F., Ridefgd. p. Aalholm; St. Nykjøb. p. F. 81; Mag. 00; Pr. 28/7 04; ~ 03 Anna Sophie Johansdtr. Weyhe, † 27; F. J. Henr. W., Laugmd.; M. Karen Joensdtr.; 1 S. (Rtr. Jens Fers i Thorshavn); 2 ~ adjungeret Sorenskrvr. Rudbech Mouritzen Lund; [† 30/7 1712; lærd og dygtig. I hans Tid rasede Børnekopperne i Thorshavn fra 1705–09].

KUM II, s. 108 (»Christianus Iani Fersius«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 755.

7. 28/6 1713 [p. Cap. Sandø 07] Peder Pedersen Follerup af Sandø, f. Todnæs 82; St. Helsing. 02; ~ Anna Maria Christophersdtr. Müller af Nordstrømø, f. 95, † 4/12 57; 2 S., 1 D., hvoraf Sønnen Mag. Greg. Ped. Müller, den sidste Rtr. i Thorshavn († 5/2 1804); [† 15/12 1727; en from, ingenieus og stille Mand; fik 22 Præsteembedet adskilt fra Rectoratet].

KUM II, s. 280 (»Petrus Petri Feroënsis«, 23 år gl.).

8. 13/9 1728, o. 23/2 29 [Fuldmægtig p. Brede Mølle 25–28] Christian Hansen Thorsted af Torsted, f. 12/5 82; St. Holstebro 00; Huuslærer p. Søgd. 02; C. 30/11 03, mediocr.; Cabp. hos Generalmajor Hermann Frants v. Schwanenwedels Enkefrue Christence Dyre p. S. og N. Vosberg 04–05; Hjelpep. i Jyllabd 05; Ridefgd. Lønborgd. 09–14, p. Tjele 15–18; Commissionair i Kbh. 19; Fuldmægtig p. Kobberfabrikken Brede Mølle (1ste Gang) 20–23; C. (anden Gang) 24, h.; ~ •/8 08 Gjertrud Lauritsdtr. Biering, E. e. Hans Christophersen Schrøder, Forv. p. S. og N. Vosberg; F. Laurits Jensen Bjering, Landthingshører i Viborg; u. B.; [† 15/7 1744; skrev selv sit curriculum vitæ, der slutter med Aaret 28].

KUM II, s. 260 (»Christianus Iohannis Torstadius«).

9. 12/2 1745 [Syderø 13/2 33**, o. 25/2; Sp. ss. 22/8 34] Johan Henrik Samuelsen Weyhe, f. Steegaard p. Vaagø 7/6 06; (Bdr. Ellen C. S. W. ~ C. J. Follerup p. Norderø, t. Armgardt M. S. W. ~ H. C. Svaboe p. Vaagø og t. Peder S. W., Svigerf. t. A. M. H. Matras p. Norderø); F. S. Pedersen Lamhauge, Laugmd.; M. Armgardt Marie Weyhe; St. Sorø 25, Bacc. 28; C. 28, l.; ~ Thorshavn 34 Anna Jacobsdtr., f. 10, † 1/6 94; F. J. Poulsen, Odelsbde. p. Selletræ, Østerø; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 31/10 1770; talentfuld og kundskabsriig, derhos streng m. H. t. Ungdommens Moralitet; fik meget Jordegods med sin Hustru; paa Grund af huuslige Omstændigheder forfaldt han mod Slutningen af sin Levetid til den Svaghed, „kuns at kunne føle sig glad ved en lille Ruus“].

KUM II, s. 470, 494 (»Iohannes Henricus Weyhe«, 19 år gl.); SB s. 248; PT 6:6 (1915), s. 258-59, 260 og 263 (se nedenfor).

10. 12/8 1763** [p. Cap.* 30/10 60] F. S. Poul Johansen Weyhe, f. Kvalbø 38; St. Roesk. 58; O.; [afsat ved Provsteretsdom 7/6 1780 formedelst Immoralitet og Drikfældighed; † Thorshavn 4/7 81; han laae i 8 Aar i Strid med Menigheden og i Proces med Commandanten, Premierlieuten. Johan Caspar v. Morrath].

11. 7/6 1780 [Lærer v. Opfostringshuset i Kbh. 77] Rasmus Jørgen Christiansen Winther, f. Hillerslev i Thy 21/10 49; F. Christian Michael W. af Ørbæk, Degn; M. Anne Kirstine Mortensdtr.; St. Aalbg. 70; C. 76, n.; ~ Kbh. 78 Elise Marie Bentzen, f. 50, † 22/11 27; F. Niels Bentzen, Fuldmægtig i Rentekammeret; M. Maren Jensdtr. Winther; 4 S., 6 D.; [† 27/5 1799; efterlod et godt Eftermæle, men havde mange Fjender, hvem hans troende Forkyndelse af Evangeliet var til Forargelse og som ikke kunde lide, at han sagde den den usminkede Sandhed].

KUM III, s. 297 (»Erasmus Georgius Winther«); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867; Thisted amt, Hillerslev hrd. nr. 43.

12. 24/1 1800 [Nordstrømø 22/2 99, o. 3/5] Joachim Begtrup; [27/5 1808 Svendbg. Nic. K.-T.; see Paarup].

(Vicar 19/6 07 – 15/5 12. P. Hentze; see Sandø).

13. 15/11 1811, o. 3/1 12, Peder Nielsen Gade; bestyrede tillige Norderø 23/8 14 – •/7 17; [21/5 1823 Skanderup; see Hjørlunde].

(31/12 1823 – 1/5 24. P. B. C. Suhr; see Hørby).

14. 26/5 1824, o. 8/7, Christen Pram Gad; [17/5 1833 Rudkjøb.-S.; see Stouby-H.].

15. 10/8 1833 [Norderø 22/7 31, o. 9/4] Peter Thomsen; [10/3 1838 Vilsted-V.; see Veggerløse].

16. 2/7 1838 [Syderø 15/6 22, o. 11/7] Hans Andersen Lund; Pr. 27/10 43; [8/3 1847 Tjæreby-A.; see der].

17. 15/5 1847 [Sandø 9/1 40, o. 4/3] Andreas Christian Pontoppidan; Pr. 17/6 47; [22/9 1849 V. Ulslev; see der ].

18. 20/2 1850 [Syderø 15/12 43, o. 22/3 44] Andreas Djurhuus; Laugthingsmd. 30/6 52; Pr. 19/11 54; [19/1 1867 St. Magleby; see der].

19. 27/4 1867 [Romø 18/11 60; afsat af Preusserne formedelst Edsnægtelse 20/5 67] Johan Christopher Bendz Jacobsen, f. Kbh. 23/10 15; F. Albert Christian Andreas J., Mægler; M. Vilhelmine Caroline Bendz; St. pr. 34; Landvæsenselev 35–38; C. 2/5 43, h.; Frivillig i Krigen 49; Lærer v. Nestved Realsk. 1/4 49; ord. Degn p. Romø 20/7 53, o. 14/9; 1 ~ 1/6 50 Anna Dorthea Cathrine Windekilde, f. 2/8 26, † •/12 55; F. Johan Peter W., Lærer v. Nestved Realsk., senere Institutbest. i Slag.; M. Anna Thomasine Laurentia Bang; 2 D.; 2 ~ 56 Johanne Christine Ottesen, f. 30/8 31, † 31/10 1909; F. Peter O., Fisker og Skipper p. Romø; M. Mette Kirstine Bruun; 2 D.; [# 3/4 1877; † Kbh. 3/4 79].

20. 9/7 1877, o. Ribe 29/8, Niels Bahne Christian Ewaldsen af Kbh. Frue K., 1 r. Cap., f. Vibg. 4/8 49; St. pr. Schneekloths Sk. 69; C. 23/6 76, h2.; 1 ~ Thorshavn 3/8 81 Marie Jacobine Jensen. f. Hjørring 1/8 62, † Feiø 22/2 95; F. Henr. Kerstein J., Kbmd. og Tobaksfabrikant; M. Joh. Emilie Antoinette Løchte; 2 ~ Maribo 22/6 96 Marianne Hanche, f. Hjørring 9/6 61; F. Frants Dusinius H., Kbmd.; M. Therese Ballin; [7/4 1883 Feiø; Vaabensted 5/8 96; Kjøbelev 4/2 1902; † 7/3 1909].

Elvius, s. 117; G-HF I, s. 513.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, C. F., Pastor: Færøernes geistlige Stat eller Geistlighedens Personalhistorie i Færøernes Provstie. I: S. V. Wiberg: Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. L. B. Deichmanns Forlag, Faaborg 1879, Anhang s. 17–22.
Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, København 1895, (Præsterne i Sydstrømø s. 385-404).