Forside Om netudgaven Artikler Kildeskrifter

Ekstern litteratur benyttet i netudgaven

AaB Brask, Aage: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt. En gammel jydsk selvejer- og herredsfogedslægt. Ejnar Munksgaard Forlag, København 1947.
AaDB Dahl, Aage: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961
Aalb-LM LAV: Ålborg Stifts Landemodeprotokoller 1677-1842.
Aarh-LM LAV: Århus Stifts Landemodeprotokoller 1642-1776.
Achelis Achelis, Thomas Otto: Matrikel der schleswigschen studenten 1517-1864. G. E. C. Gads Verlag Kopenhagen 1966.
ArchivReg De ældste danske Archivregistraturer, efter Originaler i Geheimearchivet. Bd. 1-5, København 1854-1910.
Arends Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932. Bd. 1 (A-K), Bd. 2 (L-Ø), Bd. 3 (Series Pastorum)
Bed-1600 Haugaard, Henning: Familieregister 1600-1699 (pdf), Bedsted Sogns Borgerforening.
BHMD Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991
BJMV Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Blichfeld Winther, Flemming Aagaard: Slægten Blichfeld. Upubl. manuskr. 2004.
Borchs K Alumner ved Borchs Kollegium i København 1691-1870.
Caw. Cawallin, S.: Lunds Stifts Herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt. Bd. I-V. Lund 1854-1858.
DanKir Danmarks Kirker, bd. I–XXIII, udg. af Nationalmuseet 1933–201. .
DBL Bricka, C. F.: Dansk biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814, Kjøbenhavn 1887–1905.
DD Danske domme 1375-1662, de private domssamlinger, bd. I–VIII. ved Erik Reitzel-Nielsen og Ole Fenger, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København 1978-1987.
DF Jensen, Niels: Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1949.
DKL Rørdam, Holger Fr.: Danske Kirkelove samt Udvalg af andre Bestemmelser vedrørende Kirken, Skolen og de Fattiges Forsørgelse fra Reformationen indtil Christian V's Danske Lov, 1536-1683. Kjøbenhavn, bd. 1 (1883), bd. 2 (1886), bd 3 (1889).
DKR Danske Kancelliregistranter 1535-1550, ved Kr. Erslev og W. Mollerup, Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Kjøbenhavn 1881-1882.
DV Heise, A.: Diplomatarium Vibergense. Breve og Aktstykker fra ældre viborgske Arkiver til Viborg Bys og Stifts Historie 1200-1559. København 1879.
EE I-II Edvardsen, Edvard (1630-1695), Bergen, (Særtryk af Bergens historiske forenings skrifter nr. 55/56 1949-1950), Bergen 1951/52.
Elvius Elvius, Sofus: Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869–1884. Personalhistoriske Undersøgelser. Kjøbenhavn 1885–1887.
EM Ehrencron-Müller, H.: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. København 1924-1939.
Erl. I a
Erl. I b
Erl. I c
Erlandsen, Andreas: Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Trondhjems Stift. Christiania og Levanger 1844-1855. (Del 3, side 321-518, mangler).
Erl. II Erlandsen, Andreas: Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Christiania 1857.
FAaW Winther, Flemming Aagaard: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Slægtens forlag, Viborg 2008.
FG Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster 1851 (Bd. 1) og 1854 (Bd. 2).
F-P Friis-Petersen, H.: Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1611. Aarhus 1942. (NB! I den digitale udgave mangler følgende 22 sider: 192, 257-277).
FR Kong Frederik den Førstes danske Registranter [1523-1533], ved Kr. Erslev og W. Mollerup, Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Kjøbenhavn 1879.
FRA Fra Ribe Amt, 1903- , udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt.
Fr-P Aarh Friis-Petersen, H.: Stamtavle over Familien Friis fra Aarhus, Aarhus 1946.
FS Rørdam, Holger Fr.: Fyenske Studenter ved Kjøbenhavns Universitet 1479–1611. Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Odense Cathedralskole i Juni og Juli 1866. Odense 1866, s. 45-63.
FWDP Winther, Flemming Aagaard: Danske præstehustruer. Tillæg til S. V. Wibergs Dansk Præstehistorie, på grundlag af Erh. Qvistgaards Præstehustruer ... (1934, 1936, 1992). Slægtens forlag, Viborg 2015.
FynDegn Mikkelsen, K. Bang: Degne og skoleholdere, samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814. Historiske Studier fra Fyn, nr. 2, udg. af Historisk Samfund for Fyns stift, Odense 1977.
Fær Nielsen, C. F., Pastor: Færøernes geistlige Stat eller Geistlighedens Personalhistorie i Færøernes Provstie. I: S. V. Wiberg: Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. L. B. Deichmanns Forlag, Faaborg 1879, Anhang s. 5–34.
GEOH Geistlig Edsprotokoll for Oslo og Hamar stifter 1601-1730, ved S.H. Finne-Grønn, Riksarkivet, Kristiania 1918.
G-HF Grohshennig, Max og Th. Hauch-Fausbøll: Danmarks Præstehistorie 1884-1911, udg. af Dansk Genealogisk Institut, Kjøbenhavn 1914 (bd. 1) og 1932 (bd. 2).
Giessing Giessing, Christopher: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, med hosføyede Slægt-Registere og Stam-Tavler, Bd. 1, 2-1, 2-2 og 3, Kiøbenhavn 1779-1786. Bd. 1 og 2 (som pdf).
Green Green, John Helt: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956). Vedbæk 2009.
Grundtvig Grundtvig, F. L.: Den grundtvigske Slægts Oprindelse. Særtryk af "Den danske Højskole", 1901-1904.
Had-His Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85
HardAar Hardsyssels Aarbog 1907-2001, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt.
HEB Schultz, V. Hostrup: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd. København 1906.
Hegelund Hegelund, Peder: Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1535-1613, udg. ved Bue Kaae, Historisk samfund for Ribe amt, 1976. Bd. I og II (kommentarer og registre).
Helk I Helk, Vello: Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660. Odense Universitetsforlag, 1987.
Helk II Helk, Vello: Dansk-norske studierejser 1661-1813. Odense Universitetsforlag, 1991.
HH Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958. (Kapitlet "Biografiske oplysninger om hospitalspræster", s. 204-211.)
HimF Færch, Ole: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere. Slægten Forlag, Viborg 2011.
Him-Kjær Fra Himmerland og Kjær. Årbog udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 1912-20. .
Hin-Spliid Winther, Flemming Aagaard: Hinge og Spliid i Randers, manuskr. januar 2015.
HiThi Historisk Aarbog for Thisted amt, 1906–69; Hist. Årb. f. Thy og Mors, 1970–73; Hist. Årb. f. Thy, Mors og Vester Han Hrd., 1974–87; Hist. Årb. f. Thy og Vester Han Hrd., 1988–
Hlh. Leth, Albert og G. L. Wad: Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1565–1875. Næstved 1875.
Holb-A. Fra Holbæk Amt, 1907-2004, udg. af Historisk Samfund for Holbæk Amt.
IBB LAV, Ribe Bispeembede, Indberetninger til biskop Bloch fra præsterne i Ribe stift 1766-1769 (C-0004, 773)
HT-Sadolin Rørdam, Holger Fr.: Hans Theophilisen Sadolins Dagbog. Historiske Samlinger og Studier, bd. 1. København 1898, s. 516-554. (pdf-fil)
Karmark Hørdum, Inga og Flemming Aagaard Winther: Karmark slægten fra Skjern Sogn. Manuskript 18. febr. 2015.
KB Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold (1551-1660), bd. 1-39, Rigsarkivet, København 1885-2005; se egen oversikt.
KB 1 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1551-1555 (bd. 1), udg. v. C. F. Bricka, Kjøbenhavn 1885-86.
KB 2 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1556-1560 (bd. 2), udg. v. C. F. Bricka, Kjøbenhavn 1887-88.
KB 7 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1580-1583 (bd. 7), udg. af Rigsarkivet v. L. Laursen, København 1903.
KB 8 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1584-1588 (bd. 8), udg. af Rigsarkivet v. L. Laursen, København 1906.
KB 9 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1588-1592 (bd. 9), udg. af Rigsarkivet v. L. Laursen, København 1908.
KbhMet Blache, H. H.: Et Bidrag til Kjøbenhavns Metropolitanskoles Historie. Historisk Tidsskrift, 3:3 (1862-1864), s. 651-676.
KF Rørdam, Holger Fr.: De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav. Kjøbenhavn 1855.
Kh. 1661 »Kongehyldningen 1661«. Souverainitetsakterne for Danmark, Kjøbenhavn d. 10 Januar 1661. Aarsberetninger fra Det Kongelige Geheimearchiv, Bd. 2, Kjøbenhavn 1856-1860, s. 125-143. (original i pdf.) Uddrag: Gejstligheden 1661, s. 129-136.
KH-STD Hasselberg, Kåre og Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Trondheim 1999.
Kinch Kinch, J.: Ribe Bys Historie og Beskrivelse, bd. II, 1884 (Reproudgave ved Ole Degn, Universitetsforlaget i Århus 1985).
KlitVen Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945.
KlitKS Klitgaard, C.: Kjærulfske Studier. Bidrag til en vendsysselsk Bondeæts Genealogi og Historie. Aalborg 1914-1918. (pdf-udgave).
KoldStud Nellemann, Aksel og Knud Moseholm: Kolding studenter indtil 1856. Kolding 1988.
KoM Rørdam, Holger Fr.: Kommunitetets Matrikel 1577-1620. Historiske Samlinger og Studier, bd. 3. København 1898, s. 334-383.
KR Kongens Rettering 1537– 1660, red. af Ditlev Tamm. Jurist- og Økonomsforbundets Forlag 2003.
KRD Det kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian III’s Tid, [1537-1544] bd. I-II, v. Troels Dahlerup, Selskabet for Udgivelser af Kilder til Dansk Historie, København 1959, 1969.
KrSk Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark, fra Reformationen til Nutiden. Bd. 1-5, København 1890-1955.
KS Kirkehistoriske Samlinger, række:bind (1849-1968), derefter kun år. "Nye KS" = 2. række.
KUH Rørdam, Holger Fr.: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, bd. I–IV. Kbh. 1868-1877.
KUM Birket-Smith, S.: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. I (1611-1667), bd. II (1667-1740), bd. III (1740-1829).
Lampe Lampe, Johan Fredrik: Bergen Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen. Biografiske efterretninger. Kristiania (Bd. I 1895, Bd. II 1896).
Landgraff Landgraff, J.: Grimstadslægter I & II. Grimstad 1892/1901.
LF-Degne Larsen, Alfred: Lolland-Falsters Degne og Skoleholdere. udg. af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, København 1960.
LSH Carlquist, Gunnar: Lunds Stifts Herdaminne från Reformationen til nyaste Tid, bd. 1-(14), C. W. K. Gleerups Förlag, Lund 1943-(2006).
NKB Norske kongebrev med innlegg og regester 1660-1703, bd. 1-7, Rolf Fladby m.fl. (red.). Universitetsforlaget/Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 1962-1995.
NST Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd., (år).
NTG Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personal- historie, Biografi og Literærhistorie, bd. I (1910), bd. II (1920), bd. III (1926).
OD-LR Degn, Ole: Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser. Universitetsforlaget i Aarhus 1971.
OD-RFR Degn, Ole: Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660. Bd. I og II. udg. af Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus 1981.
ON-Kbh. Nielsen, O.: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse I-VI. Kbh., G. E. C. Gad, 1877-92.
ON-Malt Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). København 1870.
OST Ostermann, H.: Norske teologiske kandidater ca. 1690-1754, Oslo 1945. (Tillegg til Norsk Slektshistorisk tidsskrift, bd. 6 flg.).
Ovenstad Ovenstad, Olai: Militærbiografier: Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814. Udg. af Norsk slektshistorisk forening 1948-1949.
P-Aarh. LAV: Fortegnelse over provster, præster og degne i Århus stift 1645-1690. wadschier.dk.
Perlestikker Perlestikker, Anders Pedersen: Perlestikkerbogen. Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestikkers optegnelser og regnskaber, [1564-1629]. ved Hans Knudsen og Albert Fabritius, Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, København 1954, (= PT 1954).
PT Personalhistorisk Tidsskrift, række:bind (år) t.o.m. 1978 – derefter kun år. (Ældre indholdsfortegnelse)
Rhode I Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Første Bind [Lolland], Kiøbenhavn 1776.
Rhode II Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Andet Bind [Falster], Kiøbenhavn 1794.
RhoFriis I Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Første Bind [Lolland], Kiøbenhavn 1859.
RhoFriis II Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Andet Bind [Falster], Kiøbenhavn 1859.
Ribe-LM LAV: Ribe Stifts Landemodeprotokoller 1635-1854.
Richter Richter, V.: Dødsfald i Danmark 1761-1890, Reprografisk optryk, Dansk Historisk Håndbogsforlag, København 1976. Bd I: 1761-1790; Aa-H 1791-1890, bd. II: I-Ø 1791-1890, bd. III: Kvinderne og andre skjulte navne 1791-1890.
RPTS Thestrup, Rasmus Pedersen [1588-1656]: Rasmus Pedersen Thestrups stambog, ved Helge Søgaard. Udg. af Århus Byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus 1972.
RSGE Kinch, J.: Ribe Stifts Gejstliges Edsbog 1643–1682. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie, 1. række, bd. 4, Kjøbenhavn 1868–69, s. 117-142.
SB Glahn, Torben: Soraner-Biografier 1584-1737. Soransk Samfund 1978.
SD Bladet Slægt og Data, 1987-201 . , udg. af DIS-Danmark
SdjyAarb Sønderjyske Årbøger (Sønderjydske Aarbøger), 1889-201., udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland.
SerRect Jørgensen, Carl E. og V. G. Konradsen: Series Rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. Gymnasieskolens Lærerforening 1967. 2. udgave 1990, nyredigeret og ajourført indtil januar 1990 af Arne Herskind.
SevKV Severinsen, P.: Karleby-Voldby Præstehistorie. Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund 1912 (bd. VI), s. 5-89, samt rettelser s. 136 i bd. VII
SFHT Samlinger til Fyens Historie og Topographie, 1861-, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense.
Sixhøj Sixhøj, J. Chr.: Viborg Katedralskoles Dimittender 1630-1879. Ved Carl E. Jørgensen, Viborg 1962.
SjDegn Petersen, Anders: Sjællands Stifts Degnehistorie. Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie. Kjøbenhavn 1899. (pdf)
SJHT Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, række:bind (år)
Skarstedt Skarstedt, C. W.: Göteborgs Stifts Herdaminne. Lund 1878, ny udg. v. Knut Norborg 1948.
Skp-F2 Lind, H. D.: Skibspræster fra Kong Frederik IIs Tid [1559-1588]. Kirkehistoriske Samlinger, 5:2 (1903-1905), s. 129-143.
Skp-C4 Lind, H. D.: Kong Christian den fjerde og hans Mænd paa Bremerholm. Kbh. 1889 (reproudg. 1974). [s. 412-427: Skibspræster 1588-1648].
Skp-F3 Lind, H. D.: Skibspræster fra Kong Frederik den Tredjes Tid [1648-1670]. Kirkehistoriske Samlinger, 4:4 (1895-1897), s. 550-562.
Skp-C5 Lind, H. D.: Skibspræster fra Kong Christian den Femtes Tid [1670-1699]. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-1909), s. 663-689.
SKR I Secher, V. A.: Samling af Kongens Rettertings Domme 1595-1604, København 1881-83.
SL Larsen, Svend: Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede, Odense 1965, bd. I og II.
Sorø Friis, F. R.: Disciplene i Sorø Skole 1586 – 1623. Kjøbenhavn 1879.
STD Dahl, Svein Tore: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700. Trondheim 2000.
STD Em1 Dahl, Svein Tore: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660, Trondheim 1999.
STD Em2 Dahl, Svein Tore: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700, Trondheim 1999.
Strøm 1 Strøm, G.: Efterretninger om Kjerteminde Præster, Rectorer og Hørere siden Reformationen. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 3, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1865, s. 1–93.
Strøm 2 Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Marslev-Birkende, Kjølstrup-Agedrup og Munkebo. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 5, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1871, s. 305–377.
Strøm 3 Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Rynkeby-Revninge, Dalby-Stubberup, Mesinge og Viby. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 6, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1873, s. 1–104.
Sundbo Sundbo, Arne: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie, bd. I-II, Gyldendal, København 1931, 1937.
T-N Tauber, E. og A. H. Nielsen: Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid. Aalborg 1879-80.
Treschow Treschow, Gerhard: Danske Jubel-Lærere. Kiøbenhavn 1753. (pdf-fil)
VejAar Vejle Amts Årbøger, 1905-2001
Verninge Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Verninge Sogn. Odense 1916, (Præsterne: s. 127-159), (pdf-fil).
Vibg-LM LAV: Viborg Stifts Landemodeprotokoller 1679-1821.
VS-Rugd. Vedel Simonsen, Lauritz Scheby: Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens Læns og dens Lænsmænds Historie, bd. 1-3, Kjøbenhavn 1843-1844
AarbAarh Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift.
AarbRan Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1907-