Tilbage

Souverainitetsakterne for Danmark, Kjøbenhavn d. 10 Januar 1661. Aarsberetninger fra Det Kongelige Geheimearchiv, Bd. 2, Kjøbenhavn 1856-1860, s. 125-143.

(I denne version er ö i originalen erstattet med ø og sz med ß.)

[s. 125]

31a.

Souverainitetsakterne for Danmark, datt. Kjøbenhavn 1661 d. 10 Januar.(1)

Wii vnderschreffne dend stormectigste høybaarne konning och herre, herr Friderich dend triedie, Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis konning, hertug vdi Sleßwig, Hollsten, Stormarn och Dyttmersken, greffue vdi Olldenborg och Dellmenhorst etc., vor allemaadigste konning och herre, hans tiennere och vndersaater, meenige kongel. rigens raad och adell,(2) bekiende och giøre hermed(3) vitterligt for oß, voriß arffuinger och posteritæt,(4) att efftersom hans kongel. mayt udi denne forgangene beswerlige krigs-tiid iche alleniste hans kongel. maytz arffue lande och førßtendomme, mens endochsaa hans kongel. maytz kongel. huuß, familie och egen kongelige [s. 126] person wed denne crone haffuer woffuet och opsat, till med vdj samme fiendlige hastig offuerfald formedelst kongel. omsorig och tapperhed med gudz krafftige bistand samme crone, der den siuntis for menniskens øyene saa got som gandske at vere tabt, aff fiendens gewalt reddet och erholdet och oß omsider bragt vdj enn sicher och fredelig velstand, haffue wj, betrachtende de inconvenientzer, som aff forige waal-rettighed sig hid indtill haffuer tildraget och hereffter tilldrage kunde, jsierdelished at der wed god fortroelighed och sambdrectighed indbyrdes kunde til weye bringis, regieringen aff it hoffuit vdj fredz och feyde tiid bliffue administreret, sambt rigets beschiermelße och securitæt aff wiße successorer detz bedre i act tagis och mainteneres, da haffue wj underskreffne alle och en huer, tillige med de andre dette rigets stender och ledemade, w-twungen och vden nogen hans kongel. maytz tilskyndelße, anmoedning eller begiering, aff egen frie villie och goede betenchende, woris tilforn wd-walt och nue arffue konge, konningh Friderich dend tredie, Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis konning, hertug udj Sleßwig, Holsten, Stormarn och Dyttmersken, greffue vdj Olldenborg och Dellmenhorst &c. arffue rettighed till Danmarckes och Norgis riger sambt alle jura majestatis, absolut regiering och alle regalia for hans kongl. mayt och hans kongel. maytz æcte liffs-arffuinger och deres æcte descendenter och effterkommere, saa lenge nogen aff dennem till ere, paa mandelig och quindelig linie, som een absolut souverain arffue herre hyldet, sworet och becrafftet, saa som wii och saa confirmerer och stadfester med dette woris obene breff alle de acta, huilchen baade for denne forbemelte arffue-hylding eller och der effter ere passerede, sauit de denne arff-hylding angar, lige som de ord fraa ord her vdj ware ind ført.

Och renuncierer for oß, woris arffuinger och effter kommere hans kongel. maytz sambtlige kongel. rigets raad och adell(5) dend handfestning, huilchen hans kongel. mayt anno 1648 den 8 Maji oß giffuet, och siden der effter den 6 Julij paa hans kongel. maytz hylding med da sambtlig rigets raad confirmeret haffuer, saa att dend hereffter skall were gandske dødet och mactisløß med alle sine gien parter, articuler, puncter och clausuler annulleret, som och saa allerede vdj sidst forleden 16 Octobris och 17 Novembris anno 1660 aff oß och sambtliche stenders fuldmectige annulleret er. I lige maader renuncierer wj dend aff hans kongel. mayt paa hans kongel. høyhed wor naadigste arffue printzes weigne udgiffne reverser,(6) dateret Kiøbenhaffn den 18 Junij anno 1650, sawell som dend provisional-disposition, som anno 1651 den 9 Junij till Kiøbenhaffn er udgiffuen och alle det samme, som vdj recessen och ordinantzen strider imoed jura majestatis och huad ellers handfestningen gemeß i nogen tid ere slutet och publiceret, som kand billigen hentydis at vere imod denne arffue rettighed, souverainitæt och absolut regiering.

Herforuden [s. 127] loffuer och tilsiger wj effter woris giort arffuehyldinngs æd och plict for oß, woris arffuinger och effterkommere hans kongel. mayt saawell som hans kongel. maytz æcte liffs-arffuinger och deres æcte effterkommende descendenter, mandelig och quindelig linie, wed denne dennem offuerdragen arffue rettighed imoed en huer at maintenere och forsware, liff, ære, godz och bloed med det kongel. huuß opsette och fra dette woris forsett udj beste form wed æd hans kongel. mayt och hans kongel. maytz æct liffs-arffuinger och deres æcte descendenter offuerdragen arffue-rettighed ej i nogen maader at wige, langt mindre under nogen prætext eller prætension, huad nauffn det oc haffue kand, at anfecte eller forurolige, jche heller udj nogen raad eller forsammling at vere, vdj huilcken herimod skulle tallis eller handelis, mens langt meere, naar imod forhabning sligt sig skulle til drage, saadant vden nogen persons anseelse voris allernaadigste herre och konge troeligen at abenbaare.

Jligemaader efftersom hans kongel. mayt udaff synderlig kongel. gunst och naade sig haffuer erkleret, at jus primogenituræ hernest her i rigerne wed den kongel. arff-succession skall oprettes och diße konge riger hereffter ingen lunde deelis, mens de andre hans kongel. maytz æcte liffs-arffuinger och descendenter aarligen med en viße summa penge till deris reputerlich underhold afflegges, och saa Danmarckis och Norgis rigets securitæt och forsuar hans kongel. mayt och hans kongel. maytz æcte liffs-arffuinger och effterkommere æcte descendenters naadigst disposition allene er offuerdragen, saa stiller wi vdj hans kongel. maytz egen naadigste willie, iche alleniste huorledis regieringen hereffter skall anstillis, mend end och saa successionen sa vell paa mandelig som quindelig linie effter dødelig affgang (huilchen Gud allermechtigste naadigst lenge vill forbyde) bequemligst kand forsiunis, saa och saa huorledes det skall forholdes, naar nogen minorennitæt aff hans kongel. maytz æcte liffs-arffuinger och descendenter i fremtide vdj regieringen sig skulde till drage, huilchen sidste villie skall være oß, voris arffuinger och posteritæt sambtl. kongel. rigens raad och adell(7) som enn fundamental-low och offentl. forordning, och aff oß vdj all vnderdanighed med all sine clausuler formedelst tillforn wed æd bekrefftit arffue hylding bliffuer effterkommed, saa at hans kongel. mayt och hans kongel. maytz æcte liffs-arffuinger och effterkommere descendenter vdj ingen maader enten hemlig eller aabenbarlig vdj deris arffue regierings-possession aff oß, woris arffuinger och posteritæt skall bliffue turberet, mens langt meere imoed alle och en huer, huem det vere kunde, vdlendisch eller jndlendisch, som imod hans kongel. mayt, hans kongel. maytz æcte arffuinger och descendenter saa vell som voris nue bevilligede arffue-rettighed skulle handele eller talle, med liff och leffnit, godz och bloed trolig hanthaffue och forsuare, fraa huilchen skyldighed oß, voris arffuinger och [s. 128] effterkommere ingen venschab, ej heller fientskab, fryct och fare, gauffn och skaade, had, affwind eller nogen mennischl. list och aarsag vdj ringste maader skall affwende. Att dette forskreffne aff oß alle och huer saa vell som voris arffuinger och effterkommere vden alt swig och argelist vdj alle sine puncter och articuler holdes och effterkommes skall, detz till vitterlighed och ydermere forsichring, haffuer wj dette med egen hender vnderschreffuit och med woris adlige(8) signeter bekrefftit.
          Scheet vdi Kiøbenhaffn dend tiende Januarij anno eet tusend sexhundrede een och trediesindstyge.

 

Joachim Gerstorff m. mea. Hanß Schack mp. Hanniball Sehestett. Peter Reetz. Christian g. z. Rantzov. Christoph. Vrne. Olluff Parßberiigh egen haanndt. Jørgen Seefeldt Christopherßen mpp. Niels Trolle mpria. Henrich Rantzow mpp. Gunde Rosenkrandtz e. hand. Otthe Kragh mppa. Axel Vrop mp. H. Bielcke mp. Henning Powisch min egen handt. Jørgen Bielche mpp. J. Chr. v. Kørbitz manu propria. Offe Schade.

Peder Langhe eg. hd. Jffuer Krabbe Tageß. Erik Lunov egenn haandt. Jørgen Krusse egen handt. Niells Parsbergh eg. hanndt. Maltte Clasen Seestedt egen handt. Sthen Bilde. Nielß Lycke mpp. Jørgen Marsuin egen handt. Henrick Tott e. handt. Hans Bille mppria. Erich Grubbe m. p. Offue Blick. Jørgen Rosenkrandtz. J. Seefeldt. P. Seefeldtt. Offue Juel mpp. Otto Powisch mppria. Mogens Friis mpp. Jurgen Reedtz mpp. H. Wind mpp. Erich Banner. Axel Sehested. Morten Schinckell mppria. Corfitz Trolle mpria. Erich Quitzow mpp. Erick Rosenkrantz eghdt. Claues Dyre egen handt. Jennß Bildt Ottoßøn egen handt. Chlaus Juell mp. Lauritz Powisch. Marckuor Roedtstehn mp. Siffuert Brockenhuus mppia. Niels Juell. Præben Banner. Eyller Effuertt Banner mppria. Hans Oldelandt mpp. Woldemar Skram. Hendrik Mund egen hand. H. Gioe eghd. Thønne Jull ehd. Corffitz Wlffeldt mm. Hans Arenfeldt Nielßen egen haand. Anders Sandberg mpp. Otthe Friis egen hand. Hening Quitzow. Werner Parsberg mpp. Anthonij Reedtzs mpp. Kieldh Kragh mpp. Niels Kaaß mpp. Nielß Sehested. Otte Skiel Christensen. Hanns Juell mppria. Jacob Seefel mppria. Jffuer Krabbe Jacobß mpp. Woldemer Daa manu mea. Lauritz Below mpp. Magnus Rosenkrantz eghd. Ebbe Gyldenstiem e. handt. Mogens Kragh. Knud Vrne Jørg. mm. Christian Vrne Jørgensen. Hanß Wolff Mulheim. Mogens Kaaaz Jffuersen ma. pp. Jacob Sparre mpp. Envold Kaaß egen haandth. Hertvig Kaaß Jffuersen mp. Jørgen Skeell. Frantz Rantzouw egen handt. Christen Skell Jørgensen. Marc. Rothsthein P. mppa. Kaje Lycke mpp. Hans Rostroup mppria. Hack Vind mapp. Erick Blick. Albret Skeell. Erich Kruse. S. Høegh Justßøn. Erich Kaaß. Mogens Kruse. [s. 129] Christopher Bilde. Egert Abildgaardt. Erich Hoegen eigen handtt. Hendrich Juell. Axell Juell Nielsen. Peder Juell mpp. Bernt Due. H. Friiß mpp. Christen Skiel. Georg Due. Offue Brockenhus egenhandt. Hans Detlof Stensen. Wldrich Sandberg mpp. Friedrich Sass egen handt. Christen Lange Hendrichsen mppria. Jesper Wognsen mp. Gior Galtt egen hand. Jørgen Harttuig min egen hand. Tyge Below egen hand. C. Wind Jvr. mppa. H. Gyldenstiern ehaandtt. Niels Banner mppria. Henrich Dettleff G. v. Holcken. Ottho Krauffße egen handtt. Christian Vrne mp. Henrich Marchdanir mppria. Erich Sehsted ehand. Tage Krabbe. Erich Bilde mppria. Christian Christopher G. v. Holk. Jochiim Frederick Steno. Otto Bilde mppria. Laurittz Skinkell egen handtt. Steen Brahe egen handtt. Knud Bille ehdt. Peder Brockenhuß min egen handt. Preben Brahe mmppria. Rudolph Abraham von Puttbusch. Erick Brochenhus egen handth. Knud Vrne Siffuerßen mppria. Hanns Wrne mppria. Henning Valckendorff mpp. Hugo Lützow. B. Rosenkrantz. Henrich Lindenow mpp. Johann Dippold von Dehn Rottfelser. Erich Kaaß mpp. Sten Hondorff mp. P. J. Barstorff mppria. E. Kragh mpp. Oluff Rosenkrandtz. Enwold Paßberch. Ebbe Rosenkrandtz. Knud Gedde mppria. Otto Rantzou. Marcus Giøe Falcksen egen hand. Niels Rosenkrantz. Hendrich Rantzov. Christian Lindenow. Jenß Juell. Joachim Friderich Wind m. m. Mons Giøe. Christopher Orning mp. Hans Wind mm. Niels Kruse egen haand. Erich Rothsteen mpp. Christopher Parsberg mpp. Brostrop Gedde mppa. Ch. Lindenau. Matthias Budde mppria. Hans Arenfeld Mogensøn. Othe Skeel Osøn mppria. Jacob Grubbe mpp. J. Friis. Christoffer Sehestedt. N. Parsberg. Christian Daa egen handtt. Eiller Holck. Burge Trolle. Holger Trolle. Herluff Trolle. Henr. Willemsen Rosenvinge mppa. Jens Gagge egen hand. Jens Rothsteen Knudson m. m. Alexander Grubbe mpria.

I B lyde Underskrifterne:

Hans Svane. Johan Wandall acad. Hafn. rector. Albertus Mejerus p. t. acad. Soranæ decanus. Georgius Witzlebius. Thomas Banng m. m. Anders Andersen d. Lauritz Jacobßen s. F. Peder Jensen Kraglund. Johannes Brochmand. Johannes Müller. P. Scavenius. Petrus Resenius. Thomas Bartholinus. Christianus Ostenfeld. Erasmius Bartholinus. Erasmus Joh. Brochmand. Erasmus Envaldus Brochmand. Jacobus Finck. Peder Spormand. Biorno Sever. Drachardus. Johannes Zoëga. Bartolus Bartholinus. Erasmus Poulsøn Vinding. Willem Lange. Jørgen Eilerßøn. Christian Stenbuch. Janus Birkerodius. Daniel Matras. Envaldus Nic. Randulffus. Thomas Michael Hein. Johann. Petræus Calundan. Simen Wibe. Joannes Francisci Trojel. Ludovicus Pouchius d. cap. Rip. can. notar. & p. t. proc. m. m. Nicolaus Georgii Serupius. Nicolaus Joannis scholæ Viburg. rector et canon. Petrus Vilhelmi Paludanus ss. theol. lector et canonicus. Laurentius Bordingius ss. th. lector et can. Aarh. Christianus Nicolaj Frisius pastor ad ædem d. v. et can. Aarh. Johannes Rhumannus [s. 130] pastor ad ædem d. Clem. et canonicus Aarh. Nicolaus Nicolai Krog sch. Arh. rector et ibm canonicus. Johannes Johannis Lonburgius ad d. Clementis comminister et canonicus Arhus.

Ministerium udj Siælands Stifft.

Ericus Olaj. Andreas Johannis. Michael Henrici. Nicolaus Spend. Daniel Pfeiffius. Joannes Justi. Erasmus Büsing. Georgius Harder. Nicolaus Severinj. Johannes Claudij. Valentinus Merchell. Georgius Laurentij Amnisylvius. Michael Severinj L. Benedictus Olaj. Matthias Hildebrandus. Erasmus Olaj Hafn. Erasmus Munchius. Henricus Henrici G. Petrus Christ. Henricus Thomæ Ger. Matthias Magni. Petrus Hopon. Johann. Matth. Chiusius. Jens Jenßøn. Johannes Canuti ehd. Olaus Laurentii Holb. Henricus Martini Everd. Axelius Joännis Grove. Severinus Arnoldi Snand. Laurentius Georgii N. Christianus Danielis. Franciscus Laurentii. Nicolaus Francisci. Nicolaus Kruse. Andreas Canuti. Nicolaus Severini Qvistinus. Petrus Petri Chornæus. Severinus Pauli Jud. Gotl. Petrus Jacobi Birck. Byrgerus Johannis. Chilianus Magni Norholmius. Petrus Johannis Howius. Christiernus Sev. Serøe. Nicolaus Severini Baner. Johannes Johannis Windef. Nicolaus Joan. Bang. Petrus Petræus. Henricus Bucchius. Christophorus Johannis. Nicolaus Francisci. Vagnerus Sueno. Petrus Joannis B. Severinus Sev. Gl. Andreas Gregorius. Petrus Michaëlis Schelderup. Henricus Goïsmannus. Christianus Matthiæ Tavsanus. Claudius Johannis. Frandzts Hanßen. Nicolaus Torm. Nicolaus Andreæ. Jvarus Ennevaldi Broch. Andreas Clem. Neob. Joännes Sev. Kaalund. Nicolaus Laurentii G. Johannes Andreas L. Paulus Jacobi R. Laurentius Jacobj. Ericus Joan. Nicol. Pet. Hiøring. Andreas Johannis. Joannes Chr. A. Johannes Paulinus N. Pors Munch. Laurent. Vinter. Michaël Nicolai. Christ Sev. L. Matth. Eras. Nicolaus Petrj. Laurentius F. Cervinus. Casper Erici. Petrus Thomæ. Petrus Andreæ. Johannes Rostorp. Achilles Toxotius. Petrus Erasmj. Oluff Christensønn. Simon Nicolaj. Johannes Thom. Nicolaus Petri. Thomas Rariis. Martinus Vindingius. Janus Runchelius. Bernhardus Henricj. Matthz Hanßøn. Johannes Petræus. Nicolaus Nicolai. Johannes Johannis. Johannes Petri. Andreas Nicolai. Biørno Andreæ. Ericus Andreæ. Ericus Magni. Johannes Olai Slang. Matthias Michaëlis. Severinus May. Fridericus C. Drejer. Nicolaus Laurentj. Christianus Friderici. Nicolaus Petræus. Nicolaus Petri Ag. Jacobus Johannis. Joh. Ca. Lundius. Erasmus Petrj Holbech. Christiernus Martini. Jacobus C. Helw. Matthias Jacobi. Christiernus Nicola. Andreas Th. Scotus. Th. Lyngbye. Oliger Andreas Boeg. Joannes Tranius. Christianus Nicolai. Madtz Hansøn. Eschillus Bartholinus. Nicolaus Bøgv. Johannes Erasmi. J. Barchm. Petr. Chr. Wiv. Joh. Chris. Viw. Franciscus Petri. Johannes Nicolaj. Janus Danielis. Petrus Severini B. Conradus Petri H. Andreas Richardi. Olaus Matthiæ. Johannes Petri. Ludovicus Herfurt. Michael Matthiæ. Christiernus Svenonis. Niels [s. 131] Lauritsen. Johannes Cl. Rosing. Erasmus Ivari. Franciscus Andreæ. Casparus Henrici R. Laurentius Martini. Severinus Jani. Fridericus Eisenbergius. Nicolaus Nicolai. Peder Willadtzsen. Jacobus Jani. Casparus Hammerm. Thomas Georgii. Jffuer Hansen. Madtz Sørrenßøn Lembvig. Andreas Matthiæ. Chilianus Martini. Ebbe Jensøn B. Johan. Corvin. Martin. Chæitum. Michael . . . . . Augustinus Joh. Christophorus Johannis. Matthias Hofdingius. Matthias Prommus. Johannes Motzfeldius. Severinus Nicolai. Jacobus Koefod. Johannes Georgij. Jacobus Lynge. Gregorius Michaëlis. Petrus Andr. Janus Petri. Petrus Sven. Christ. Farsovius. Andreas Ericius. Nicolaus Christiani. Petrus Jacobi Wormius. Jens Due. Jens Pedersen Thodberg. Johannes Tavsanus. Johan. Sever. Matthias Sever. Ericus N. Lyndius. Andreas Georgii. Henricus Tychius. Joannes Paulinus. Wilhelmus Damiani. Petrus J. Faxe. Nicolaus Wrang. Laurentius Hammer. Nicol. Hier. Knopf. Daniel H. Knopf. Johannes Povchius. Jonas Schonwig. Joannes Johannis. Matthias Georgius H. Johannes Sigvardi. Andreas Nicolaj T. Hilarius Petri Gad. Joannes Andreæ H. Paulus Hallerius. Laurentius Petri. Johannes Bacher. Georgius Laurentii. Johannes Christophori. Thomas Clavdii Jeger. Axelius Jacobi Sandb. Laurentius Christophori Wgerlosius. Michaël Petri. Joännes Spend. Georgius Erasmi. Jacobus Johannis. Johannes Vilhadi. Albertus Samuelis. Arnoldus Andreæ. Severinus Torchilli H. Carolus Torchillius. Matthias Georgij. Petrus Petri Hiennius. Martinus Joannis Rønnebechius. Christianus Spend. Nicolaus Petræus. Petrus Nicolai Calwndanus. Franciscus Andreæ f. Erasmus Matthias Foburg. Everhardus Andreæ. Johannes Claudius. Lydichius Hilarii. Albertus Christiani. Erasmus Johannis. Johannes Nicolaj. Johannes Jani Wiburg. Nicolaus Francisci Br. Johannes Sagittarius. Petrus Olaj Hafn. Christianus Rosædallinus.

Falster.

Johannes Theophilus. Georgius Matthiæ. Matthias Johannis P. Balthazar Masqvedelius. Jessæus Jessæi. Christianus Jacobi Falst. Nicolaus P. Bredalinus. Laurentius Nicolai. Michaël Joh. Vindingius. Casparus Jacobæus. Petrus Christierni. Georgius J. Crusius. Christophorus Joh. Bech. Georgius Laurentij. Franciscus Bruun. Janus Petri. Johannes Stephani Fal. Nicol. Munchius Hafn. Janus Olaj. Matthias Escheldorp. Erasmus Petri Scarvinus. Claudius Heiche.

Lolland.

Canutus Lerche pr. Claudius Janæus. August. P. Schandorph. Olaus Christiani. Richardus Johannis Suenop. Petrus Erasmius. Georgius Canuti Ellegaar. Jacobus Christierni. Andreas Grønnebechius. Johannes Bredallinus. F. F. Franzius. Severinus Morsinus. Erasmus Simonis A. Jacobus Claudius pr. Bertramus Bertrami. Matthias Lerche p. f. m. m. Christiernus Arrøensis. Canutus Christ. Brun. David Stigelius. Johannes Johannis. Andreas Canuti Krag. Johannes Johannis Hammerus. [s. 132] Joh. Johan. Schelschorensis. Laurentius Johannis Capellinus. Laurentius Johannis Langlandus. Severinus Joannides. Canutus Ericius Pontopp. Laurentius Martini. Paulus Pauli. Johannes Justini. Jacobus Cuningham. Lavrentius Horbelovius. Christianus Canuti. Johannes Johannis. Gregorius Erasmi. Laurentius Mich. Acilius Johan. pr. Henricus A. Brunovius. Bartolus Nicolaj. Johannes Laurentij. Johannes Johannis. Petrus Petræus. Johannes Clavdius. Matthias Lerche. Johannes Ovenius.

Langeland.

Torchillus Christierni pr. Johannes Francisci. Paulus Andreæ. Gotofredus Johannis. Dionysius Joannis pr. Jacobus Petræus. Ericus Christiani Humblius. Petrus Canutius. Justinus Christiani Humblius.

Errøe.

Otto Jacobi pr. Erich Rasmusen. Philippus Dominici. Johannes Torsenius.

Als.

Petrus Conradus. Andreas Brandius. Petrus Nicolai. Laurentius Pauli. Andreas Beyrholmius. Georgius Crucovius. Johannes Gentzmerus. Johannes Monradus mp. Steno Rhodius. Christianus Laurentii. Johannes Canuti Kragius.

Fyen.

Petrus Nicolaj S. Janus Severini. Joannes Jonæ. Laurentius Nicol. Nicolaus Christophorj. Andreas Erasmi. Joannes Magni. Magnus Jani. Petrus Jani. Matthias Gregorii. Matthias Canutj. Johannes Frisius pr. Johannes Mulenius. Henricus Christiernius. Lavrentius Erasmius. Johannes Nicolaj. Johannes Jacobj. Petrus Canutius. Erasmus Erasmius. Nicolaus Martini. Johannes Olavius. Petrus Christianus pr. Johannes Severini Leth. Johannes Nicolai. Broderus Broderi. Matthæus Reutze Pomer. Johannes Matthiæ. Tycho Laurentii. Fridericus Brand. Nicolaus Matthiæ. Nicolaus Petri Brun. Laurentius Christierni Vellejus. Hermannus Beckius. Nicolaus Bangius. Andreas Christierni Rip. m. m. Laurentius Benedictus. Clavdius Lavrentii. Alexander Jacobi Hirtznach. Petrus Petri. Jacobus Ericius. Henningius Achthonius. Georgius Jacobj. Petrus Georgius. Erasmus Johannis. Severinus Joannis. Laurentius Andreæ. Jacobus Johannis. Nicolaus Canutius. Petrus Buchelmannus. G. .... Canuti Kragius. Johannes Gregorii Neoburgensis. Jacobus Ludovicius Soranus. Justinus Ludovicius Soranus. Joannes Erasmi. Johannes Jacobj pr. Aegidius Johannis. Georgius Nicolaj. Laurentius Henrici. Andreas Erasmi. Bartholus Wichman pr. Laurentius Matthiæ. Andreas Thomæus. Johannes Sperlingius. Petrus Nicolai. Johannes Olai. Nicolaus Kragius. Claudius Petri pr. Johannes Christiernj. Nicolaus Christianus. Otto Erasmj. Claudius Barfodius. Michael Petri. Pouell Bagger pst. Olaus Thestrup. Petrus Erasmi. Andreas Paulinus. Lauritz Jensøn T. Cornelius Olai. Claudius Nicolai. Johannes Petri. Georgius Johannis pr. [s. 133] Lauritz Christ. Canutus Petrj Goesius. Erasmus Svitzerus. Carolus Petri. Nicolaus Petri. Nicolaus Sassius præpos. Andreas Eschillj. Henningius Clavdij. Johannes Georgii. Joannes Pauli. Petrus Jani. Gregorius Petri. Johannes Andreæ. Dethloff Monrad. Canutus Pauli. Johannes Christierni. Christiernus Laurentij. Johannes Christierni Naur. Georgius Bangius. Andreas Bartholi. Nicolaus Erasmi. Johan Henrichßen Goßman. Hanß Hanßen Aalborg. Jesper Lauridtzøn Schmidtt. Hans Berthelsøn. Povel Jørgensøn. Anderß Hansßen Fabritius. Jacob Erichson. Lave Pedersßen eg. handt. Laurentius Georgius Røn. Søffren Thomeßøn. Peder Rasmusßøn Thestrup. Fredrich Alexanderßen.

Riber-stifft.

Ansgarius Severini P. C. Janus Jani. Albertus Jacobi. Nicolaus N. Bøgwad. Christianus Matthiæ A. Ansgarius Magni. Johannes Lagonius Vellejus P. R. Nicolaus Petri Kraglund. Ansgarius Bucchius. Matthias Pauli Bucchius. Joannes Bucchius. Petrus Georgii. Christianus Olavius. Petrus Georgii R. Nicolaus Christierni Wardensis. Nicolaus Laurentij. Holigerus Severini. Erasmus Joannid. Matthias Nicolaj. Georgius Petri pr. Matthias Andreæ Bredallinus. Magnus Joannis. Paulus Georgii Astrupius. Gregorius Petri. Severinus Svenstrup. Petrus Christiani pr. Cornelius Georgij. Olaus Bangius. Severinus Jani. Georgius Joh. Arpius. Nicolaus Petri. Joannes Gregorii. Nicolaus G. Frisius. Simon Johannis. Joannes Andreæ Bendstrup. Johannes Jeremiæ Wolff. Severinus Justi Horsdalinus. Joannes Christierni Wandel. Ottho Sev. Wrold. Georgius Laurentij Fogius. Claudius Claudii pr. Lago Johannis. Ægidius Nicolai Brøns. M. Ingvardus Nicolai pr. Janus Michaelis. Broderus Petri. Fridericus Koch. Nicolaus Petri. Nicolaus Johannis pr. Petrus Claudij. Nicol. Laur. Rind. Jac. Petr. Oporinus. Michaël Johannis. Paulus Christ. Petr. Petri. Johannes Enevaldi. Severinus Petri. Joannes Severini. Laurentius Canuti Cart. pr. Canutus Cl. Barfodius. Olaus Christiani Tofft. Matthias Martini Morsinus. Andreas Joh. Rostenius. Benedictus Jacobi War. Petrus Jani Grønholtt. Andreas Erasmi Spandeth. Jacobus Simonis Seirupius pr. Gregorius Christierni G. Christiernus Heennius. Johannes Jacobj Distelberg. Johannes Sthenius pr. Johannes Laurentij. Christiernus Nicolai Bredstrup. Christianus Olai Lønneus. Paulus Christierni. Joannes Severini pr. Petrus Joannis. Lambertus Pauli. Martinus Christiani. Janus Schytte pr. Christianus Claudij. Lago Envaldi. Augustinus Miller. Jvarus Gregorij Hemmetthæus pr. m... Petrus Georgij Jellingius. Petrus And. Hierm. Johannes Nicolai. Christianus Petri. Joannes Albinus. Gregorius Joannis. Nicolaus Paulinus pr. Severinus Christianj. Christianus Petri B. Severus Severini. Escherus Eliæ. Canutus Paulj Colding. Canutus Olai. Christian. Petri. Andreas Christiani pr. Paulus Nicolai Grummius m. m. Jens Thomisen. Laurtz Christensen. Nicolaus Nicolaj. Christ. Christ. Laurentius Thommissen. Janus Nic. Dybech. Severinus Petri Winding. Joannes Mich. Findius. [s. 134] Jens Christensøn pr. Christianus Petri. Severinus Joannis. Nicolaus Severinj. Ericus Nicolai. Canutus Georgii Cold. Christianus Hortulanus pr. Jens Madtzsøn. Claudius Olaj. Jens Oleßen. Laurentius Gregorii. Jngvarus Abrah. Hendrich Frich. Peder Søffrensen Bhie pr. Godsche Berthelsen. Peder Christensßen m. m. Matz Simonßøn m. m. Christ. Christ. N. Daniel Dallhoff. Thomas Petri. Joannes Martini. Jens Christenssen Jegind. Jens Christenßøn pr. Bertell Henrichßen. Laurentius Jani. Christianus Joannis. Joannes Andreæ. Nicolaus Christiernj. Janus Olai. Nielß Nielßen V. Laurent. Bording Ch. f. pr. Niels Christensøn. Matthias Andreæ. Petrus Christianj. Andr. Jac. Hegelund. Sveno Petri Oporinus. Matth. Christ. Brun.

Wiborig-stifft.

Laurentius Trane pr. Joannes Ostenfeld. Anders Christensen. Chilianus Schevius. Jacobus Uldenius. Jens Sørenssen Lund. Jurgen Matthißøn. Niels Michelßøn. Knudt Nielßøn Adrup. Jens Nielsøn pr. .... handt. Svend Pederßøn Farstrup. Christen Anderßøn. Madtz Pederßøn Farstrup. Anders Jensen. Jens Pallesen. Jenß Lauridtzen. Christen Pederßøn pr. Christopher Jesperßøn. Jens Christensøn. Niels Christenßøn. Dithleff Hanßøn. Olluff Tornsøn. Amdj Pallesen. Jesper Pedersøn Lindholt pr. Hans Jacobßøn. Thomes Lauritzøn. Anders Lauritzsøn Aag. Eiler Munch. Søffren Hanßen Wiborg pr. Jørgen Jensøn. Thomas Witisøn. Niels Lauridtzøn. Lavridtz Thomæsøn. Jacob Hansøn. Anderß Hansßøn. Paulus Christiani. Hans Thomißøn pr. Jens Pederßøn. Jens Pederßøn Farstrup. Jsaac Christensøn. Hans Poffuelßøn. Jens Olleßøn. Gabriel Christoph. L. præp. Nicolaus Martini. Peder Anderßøn. Christen Anderßøn H. B. Just Nielsøn. Peder Pederßøn Bay. Jacobus Faber pr. Canutus Erici. Martinus Matthiæ. Nicolaus Strangius R. Joannes Holdst. Petrus Turni Ryæus. Nicolaus Andreæ. Andreas Petri. Jens Lauridzøn. Melchior Michelßøn pr. Henrik Detloffsønn. Christen Søffrensøn. Jacob Christenssøn. Bertram From. Petrus Christiani. Daniel Joannis. Christianus Nicolaj. Christianus Laurentij. Martinus Theochari. Franciscus Christianj pr. Lavrentius Joannis Ostedio. Olaus Canutius. Petrus Bering. Nicolaus A. Lundsgaardus. Ole And: Bras: Andreas N. Paschatius. Peder Jenßøn pr. Mauridtz Jensøn. Christen Christensøn. Anders Christensen. Peder Jørgensßen pr. Jens Jenssøn Sorsløff. Michell Jenßøn. Nielß Pederßøn. Niels Eschisøn. Joen Jenssøn. Peder Mogenßøn Curj. Claus Christenßøn. Peder Laßøn pr. Peder Byreßøn. Niels Christenßøn K. Jens Christenßøn. Erich Martensßen Kier. Bertel Anderssøn Skøtt. Anders Nielßøn pr. Anders Christenßøn Kaae. Søffren Knudßøn. Madtz Mortensøn. Matz Johansen T. Gudde Hansßønn.

Aalborg-stifft.

Joannes Jvarj pr. Canutus Joannis. Anders Perßøn Sterm. Jens Mickelsøn. Claus Christophersøn. Oluff Jenssøn. Knud Oluffsøn. Christen Graffuerßøn pr. [s. 135] Michel Nielßøn. Jffuer Pederßen. Madtz Knudßønn Solb. Christen Jensøn. Madtz Schytte. Jffuer Jacobßøn. Anders Anderßen mpp. pr. Niels Skytte. Anders Jensøn. Christen Christophersøn. Jens Nielson Lundsgaardt. Peder Mortenßen pr. Jens Hegelund. Hans Nielsøn Resen. Peder Jacobsøn. Jens Anderßøn. Niels Andersøn. Jenß Kieldsøn. Povil Christensøn Paasche pr. Anders Nielsøn Hieboe. Anders Nielßen. Jens Christenßen. Berthell Christensen. Povel Jensøn. Nielß Oluffsen Hillersleff pr. Olluf Jacobß. Oluff Adzerß. Peder Christensen. Christen Nielßøn. Hanß Nielsøn. Anders Kieldsøn. Anders Anderßøn Vadom pr. Niels Anderßøn Aslovius. Thyge Claußønn T. Peder Kieldsøn. Hanß Josteßen Biere. Lauers Nielßen pr. Jens Jenssøn M. Peder Nielsen. Anders Olluffsøn. Hendrich Pederßen. Nicolaus Laurentius pr. Michael Christiani. Theocharus Nicolaj. Severinus Lamb. Hans Lauritzøn Lunde. Hans Tancke. Petrus Christiani. Andreas Nicolaj. Otthe Jacobsøn pr. Rubecus Christiani Humblius. Axelius Joannis Ursinus. Petrus Petri Hosbondius. Jacob Thomsøn Mum. Niels Mortens. Biørn Andersøn. Hans Eriksøn pr. Nathanael Pederson. Axell Jacobßen. Effuert Røring. Claus Hansøn Bang. Christen Pederssøn Skagen. Christen Jensøn. Madtz Jensøn. Christen Giertßøn pr. Michell Pedersøn. Lauridtz Jensøn Biørn. Peder Andersen R. mpp. Rasmus Rasmussøn. Oluff Jensßøn. Hanß Lucaßøn pr. Jacob Søffrenß: Bj. Lauritz Poulßen. Jacob Otthesøn. Anders Hansøn pr. Bent Hansßen. Hans Christenß. Thomis Henrichß. Jørgenn Jacobsøn. Gregers Davidzønn. Jacob Hansen. Jacob Pouelsøn.

Aarhuus-stifft.

Thor Jensen pr. Peder Christensen s. m. Søren Poffvels. Niels Christenßøn. Daniel Severini. Peder Berntzen. Willatz Nielsøn mpp. Pouel Jensøn. Geert Christensøn. Henrich Oluffßøn. Jens Nielsøn. Oluff Oluffsøn Wordingborg. Søren Hansen Benzon. Jens Bloch. Jørgen Christensen. Jens Klog. Berthell Frandtzønn. Hans Lauritzøn pr. Nielß Knudßen. Peder Jensøn Brasch. Søffren Pedersen Asferg. Jens Johansøn Kall. Jffuer Hansøn Abelln. Peder Lauritzen B. pr. Hans Hansøn Aarsleb. Jenß Hanßøn Trige. Peder Jacobßon. H. Hanssen Ølgod ehandt. Peder Nielsøn. Christen Oluffßen. Esche Mattzøn. Esche Lauritzøn. Peder Knudßøn. Christen Jensøn pr. Jens Matßøn. Rasmus Nielsøn. Jørgenn Søffrensønn. Jacob Thomeßønn. Hans Pederßøn Capel. Søfren Sørnßøn Nadtzen. Lauridtz Raßmußøn Ledemarck. Niels Christenßøn. Jacob Hanssøn Brun. Lauritz N. Fog pr. Søffren Chieldsøn. Peder Søffrenßen Qvist. Sven Søfrensen Leth. Niels Rasmussøn. Olluff Christensen. Christen Lucason. Rasmus Rytter pr. Peder Sommer. Jens Christenßen. Knud Eskesøn. Niels Mogenßøn. Jacob Søffrensßøn. Albert Jenssøn. Jens Niellsß. Christen Rasmußøn. Christen Christensøn. Jens Pedersen Hadsteen. Søren Albretzøn. Niells Nielsønn. Rasmus Fris. Frantz Nielßøn. Jenns Lauritzøn [s. 136] præp. Jens Pedersßøn. Rasmus Nielsøn. Raßmus Christensøn. Peder Jensßøn. Nielzs Sørensen Ørsted. Hans Nielsøn. Jenß Nielßøn. Clemend Nielsøn. Christopher Nielsøn. Thøger Nielsøn. Christen Olluffsøn. Otthe Thomeßøn pr. Niels Pederßøn M. Lauridtz Anderßøn Laurberig. Christen Pederßøn Viffuildh. Peder Simonßøn Q. Knud Jensen Smerop. Christopher Danielßen pr. Christen Nielßen. Sørenn Ollesßøn. Anders Anderßen. Søffren Mortensøn. Niels Jenßen. Thomas Jenßøn. Niels Poulßøn pr. Severinus Mattzsøn. Frandtz Henrichsßen. Jacob Bunisøn pr. Lauritz Søffrensøn. Carl Nielßøn Friis. Peder Jensøn Saxe. Nielß Matzøn Fog. Palli Pedersson pr. Jens Sørenßøn Klimp. Knud Wogensøn. Hans Jensøn. Jens Oluffßøn Waarde. Niels Christenßøn Friis. Casparus Johannis Othon. pr. Petrus Petræus Mariagrius mpp. Petrus Fabiani W. Bredal: Peder Nielßen Rønning. Espen Rasmußen Malling. Erich Holgerßøn pr. Niels Jørgenß. Kattrup. Lucius Pederssøn Græsse. Paulus Nicolai Brantzonius. Bartholus Petri Baidius. Christen Pederßøn pr. Anders Nielßøn Kare. Peder Mortensøn. Erick Clemendssøn. Jens Jenßøn Holmb. Christen Jensøn Snepdrup. Niels Holgerson. Hans Lauritzøn pr. Melchior Jenßøn. Olaus Canuti. Christen Nielßøn. Jost Lauritzens. Søffren Pederßøn Fabr. Hans Rasmusøn. Christen Oluffßøn. Peder Olluffßen. Peder Simensøn. Laurittz Jenßen H. pr. Madtz Andersen. Anders Anderßen Viborg mpp. Manderup Christopherßøn. Christen Erichsøn pr. Berthell Jacobsøn. Niels Christenßen. Poffuel Christensøn. Anders Pederßen. Christen Jenson. Thøger Thomesøn. Peder Søffrenßen Ø. pr. Søffren Hanssøn. Jens Bredal. Jacob Holm. Niels Pedersen Alling. Søren Anderßen præp. Raßmus Sørennssøn. Søffren Pederß. Hans Anthoniißøn. Jens Matzøn. Dinis Søffrenssøn. Lauridtz Ernstsøn. Kej Jenssøn. Jens Jensøn. Christen Sommer pr. Anders Mortenßøn. Bernt Falenkamp. Christen Jacobßøn. Jørgen Jørgensøn. Oluff Jensøn Jerløß. Claus Christenßen Huering pr. Peder Rytter. Suend Christensøn Niim.

Samßøe.

M. Hanß Svane præpositus in Samo Balt. Jens Bertelsen. Nielß Jensøn Bryde. Knud Friis.

I C lyde Undierskrifterne:

Paa Kiøbenhaffn stads wegne:

Hans Nansen. Christoffer Hansøn. Find Nielsenn. Peder Pedersen min hand. Niels Hanßen egen hand. Peder Pedersßen. Jacop Anderßen. Morten Michelßen. Bartholomæus Pedersen mpp. Claues Rauffn mppria. Henrich Jacobs. Wilhelm Fuiirenn. Fredrich Thureßen. H. Pederßen Klein mp. Hans Therckelßen mp. Christen Jenßen Beck. Lauridtz Pederßøn Hesselberich. Neellß Auchsen. Casper Grote. Albrecht Jtzen. Jørgen Hansen Raff. Johan Lehn. Peder Jacobßen Flenßborg. Johan Bøeffke mp. Steffen von Eßen mp. Cordt Hinrich Mercker mp. Rasmus [s. 137] Munch eghhdt. Detmer Bøfeke. Peder Juell. Albrecht Duisseldorff. Johan Adolph Ernst. Strange Trøner. Seuerin Pedersen mp. Johan Stichman. Paul Førster. Augustinus Otte. Peder Riber. Claus Webo.

Paa Riibe stads wegne:

Carsten Thønnissen mppria. Jesper Hanßen mppria. Bagge Baggesen eh. Jørgen Hanßen. Carsten Sørenßen mpria. Jens Jespersøn. Nielß Pederßen Terphager. Jens Pedersen eghd. Jb Friiß.

Paa Christianshaffn stads wegne:

Hans Seurenßen. Hanns Johannßen. Hanns Jenßen. Madtz Sørensen egenhandt.

Paa Ottensee stads wegne:

Thomas Broderssen. Knud Jacobssen eh. Mads Hanßen egh. Peder Pedersøn mpp. Clauß Frederichsßen. Erich Nielßen eghd. Jørgen Wichman mppria. Anton Ottesen. Mogens Jørgenßen ma. propria. Niels Christensen egen hand.

Paa Kiøge byes wegne:

Christenn Casperßenn mp. Detleff Bertram mppria. Erich Helmers. Oluff Sanderßen ehandt. Johan Katterbergh mpria. Jacob Pomeyer. Chrestenn Frandßen eghd.

Paa Helsingiør byes wegne:

Ewerdt Wiltfang. Johann Hannßen. Jacob Holgersøn. Raßmus Regelsßen. Johann Krus. Hans Hansßøn ehdt. Jørgen van Veelen. Dauid Meluin. Hans Jenßen mp. Gallaß Claußenn.

Paa Nested byes wegne;

Peder Seyersßen mppa. Jens Aalborg egen handt. Rasmus Christenßen egen handt. Hanns Horneman mp. Oluff Christenßen eghd. Karsten Koch egen handt. Claus Jørgenßen Maller eghandth. Cordt Spemann egen haand.

Paa Slagelße byes wegne:

Laurß Nielßen. Clemend Pedersßen. Heinrich Beyerstorff. Jens Knutzøn. Hendrich Oluffßenn. Biørn Andersøn. Annderß Nielßen mp.

Paa Kallundborg byes wegne:

Anders Bendtzen eghd. J(ens) P(er) S(en). Jennß Bonum mp. P. Madtzens eg. haandt. Stehen Hansßøn ehandt. Olluff Jespersßøn. Peder Trellundt. Gabriell Sandro. Christopher Braasch.

Paa Store Heding byes wegne:

Reinholt thor Schmede mppa. Christen Nielßen egen handt. Jenß Jenßen egen haandt. Petter Jørgensen egen haandt. Rasmus Andersen Mørck egen hand. [s. 138]

Paa Holbech byes wegne:

Herman Eggerßen. Peder Joenßen. Niellß Niellßen. Erich Bagger mp. H. Lauridtzen mppria. Thames Christensen egen handtt. Claus Hansen egen hand. Niels Jørrensßen eghtt.

Paa Roeschild byes wegne:

Christen Steenßen. Herman Schrøder mppria. Samuel Samuelßen egen handt. Hanß Richortsøn egen handt. Hans Jenßen eh. Hans Jørgenßen eg. hand. Mogens Oßen egen haand. Jørgen Damianßen eghdt. Anders Andersen.

Paa Ringsted byes wegne:

Claus Paulßen eigen hanndt. Madtz Michelsen egen haandt. Mortten Hansßen egen haandt. Aaggæ Jensen egen hantt. Lauridz Pedersßen egen haand. Laurids Pouelsen egen haand.

Paa Corsøer byes wegne:

Casper Brand mpp. Jffuer Jffuerßen mpp. Hans Hanßen eghdt. Hans Jørgensßen eghd. Berndt Schnabell eigen handt. Hanß Erichßen eghdt.

Paa Slangerup byes wegne:

Hans Atke eghd. Lauridz Effuertsøn egen hanndt. Christen Thomsen eg. hanndt. Hans Madßen egen handt. Hemming Rasmußen egen haandt.

Paa Wordingborg byes wegne:

Baltzer Mathießen egen haand. Andres Koch eghd. Rasmus Pedersen egen hanndt. Peder Nielsen egen handt. Hans Raßmußen egen handt. Lauritz Jensen egen haandt.

Paa Prestøe byes wegne:

Christoffer Pedersen egenn handt. Niells Jørgenßen eegen handt. HHAB. Jørgen Erlandtzen egen handt. Lauers Skytte egen hand. Jacob Pedersen egen haandt.

Paa Stege byes wegne:

Madtz Hansenn mpr. Peder Christenßen ehdt. Giordt Træschomager mpp. Jens Hansen Hage eghd. Jens Clausßen eh.

Paa Skelschør byes wegne:

Annders Magenßen e. hannd. Hans Pouelsøn eg. hand. Morten Pederßen egen handt. Peder Tausen egen hand. Daniel Clausen egen hand.

Paa Nyekiøbing i Aads herrit:

Dinus Anndersßønn eg. handt. Peder Hemmingsen egen handt. Anderß [s. 139] Niellßen egen handt. Nichlads Gibson mppria. Niels Zanderßen eg. handt. Jens Hegelund eg. hand. Otte Nielßen mpp.

Paa Aalborg byes wegne:

Daniel Calou mppa. Henrich de Hemer. Chresten van Ginckell. Jacob Janssen van Dijstell mp. Peder Jesperßen. Marten Jenßen. Jens Chrestenßøn. Hans Sehusenn. Bagge Lauridtzen.

Paa Wiiborg byes wegne:

Henrich Jenßen egen haandt. Christen Jacobßen egen hand. Niels Pedersßen Nipgardt eg. handt. Jenß Jbsßen eg. haandt. Jens Jørgensen e. hant. Hendrich Jørgenßen eg. handtt. Jens Anderßenn Bering eg. hand. Peder Jensen Biering mpa.

Paa Aarhuuß byes wegne:

Anders Lydichsen mppria. Chresten Jenssens eg. handt. Jens Hanßen e. hanndt. Andres Thomessen egen handt. Peder Søffrensen egen handt. Søffren Sørenßen egen handh. Madtz Wærn egen hand.

Paa Rannders byes wegne:

Madtzs Pauellsen eh. Jenß Bai egen hand. Mickell Thyggeßenn e. haandt. Madtz Hanßen egen haand. Nelß Andersßen Vinter e. handt. Michell Søffrenßen eg. haandt.

Paa Horßenns byes wegne:

Jacheim Rodenborch e. handth. Knud Simenßen. Hanß Hanßen egien hand. Anders Nielßen Kollemort mpp. Johan Anderßen egen handt. Madtz Erichßen egen haandt. Gyde Pedersßen eghd.

Paa Wedel byes wegne:

Peder Jenßen egen hannd. Søffren Pedersen egen hand. Hinnrich Grotte e. handt. Lauridtz Nielsßen egen haand. Øldrich Hermandßen eg. haandt.

Paa Lemwig byes wegne:

Peder Lang egen handt. Peder Trans egen handt. Jens Thrans egen handt. Bertel Martensen egen haandt. Mogens Berthilsßøn egen handt. Peder Ylloffßen eg. handt. Christen Matzsen egen hand. Matz Gregerßen egen handt.

Paa Kolding byes wegne:

Morten Nielßen Panck mp. Niels Pedersen egen haandt. Hans Morthensßen egen haandt. Simen Andersøn eg. haandt. Jenß Pederßen egen handt. Baltzer Nielßen mppria. Just Martenßen egh. Jens Nielßen Bøgwad mp. Madtz Nielsen egen hand. [s. 140]

Paa Waarde byes wegne:

Laß Jenssønn mppria. Christen Tarp. Therchell Thureßen mppria. Ennewold Jensen egen handt. Johan Busch. Jens M. R. mppria.

Paa Ringkiøbing:

Mogenß Olluffßøn egen haand. Marten Pedersßøn egen handt. Johann Vesselingk. Hanß Jensen mpp. Anderß Lauritzen mppa. Peder Jesperßen mpp. Jep Jepßen Therm ehandt. Jens Pederßen egen haant.

Paa Tidsted byes wegne:

Thomas Madsen egen handt. Michel Søffrenßen egen haandt. Peder Madzsen egen hand. Simen Jenßøn egen handt. Morten Andersßøn egen haand. Nielß Jenßen egen hd. Dirich Willomssøn egh. haand. Jens Pant egen hand. Mogens Nielsen egen handt. Jes Mattisen egen hand.

Paa Hiøring byes wegne:

Jacob Christensen eigen hand. Matz Chrestenßen egen handt. Peeder Nielßen eh. Tomeß Andersøn mpp. Hans Andersen egen haandt. Peder Jensen Frost egen hand.

Paa Skiffue byes wegne:

Christen Thomeßen egen haandt. Wincke Gerdtßen egen handt. Erich Oelsßen eg. haand. Falk Jenssen egen hand. Peder Anderßen eghd. Peder Pederßen egen hand. Mikell Mikellsen eg. haand. Søren Jensen egen hand. Niels Nielßen egen handt.

Paa Grindaas byes wegne:

Peder Pedersßen e. haandt. Søren Lyckj e. hand. Jens Christenßen egen hand. Mads Madtsen egen handt. Pouell Simonßen e. haandh. Søren Nielsøn Lund egen haand.

Paa Mariager byes wegne:

Hanß Nielßen Drostrup mp. Johan Kals eg. hand. Peder Bay. Nielß Rasmusßen egen haandt. Hans Ottßen e. haandt.

Paa Holstebroe byes wegne:

Niels Søffrensen. Simen Skiøtte egen handt. Jacob Fromb mppria. Jb Lasßen Rib egenn handt. Niels Milterßen egen haandtt.

Paa Skauffuen byes wegne:

Jørgen Laursen egen haandt.     Niels Christensøn Mus egen haand. Chresten Niellßen egen haand. Jenß Mickelßen egen haand. [s. 141]

Paa Hobroe byes wegne:

Christen Bering mpp. Jens Nielßen Bigum egen handt. Madz Nielsen egen handt. Christen Thordßen egen haandt. Lauridtz Anderßen egen haanndtt. Mortten Nielßen egen hand.

Paa Sæbye byes wegne:

Lauridtz Niellsøn Ruus eg. hd. Andres Giedzmandt egen handt. Peder Anderßen egen haandt. Peder Christensen e. haand. Niels Søffrensøn egen handt. Madtz Nielßen egen haandtt. Madtz Lauridsøn egen haandt. Niels Gregerßøn e. haandt.

Paa Nyekiøbing i Mors wegne:

Knudt Berentsen egen haandt. Hans Jenssen min egen handt. Lauridtz Christenßen eg. haand. Jacob Jenßen egen haandt. Hans Nielssøn Warøe eghd. N. M. Søren Mortensøn egen haand. Nielß Nielßøn Ersleff egen hand.

Paa Ebeltofft byes wegne:

Pouel Christensen egen hand. Lauridtz Rasmußen eg. handt. Søffren Raßmußøn mappr. Jacob Nielßøn Rentz mppra. Søffren Knudßen egen haand. Søren Sørensøn egen hand.

Paa Nybors byes wegne:

Lamberdt Jensßen eg. haandt. Jens Madtzen mppria. Knnd Wulff. Søffren Thomsen eg. hand. Niels Diensßen eg. hand. Hans Lercke mppria.

Paa Suenborg byes wegne:

Peder Lauritzen egen hand. Matz Lucaßen egen handt. Pouell Raßmußen egen hand. Lauridtz Claußen mppria. Peter Ballser Tollytz egen hantt.

Paa Bogense byes wegne:

Hans Jørgensßen. Christen Mickelßen mpria. Jenß Jenßen eghdt. Jens Rasmusøn eg. haand.

Paa Medelfar byes wegne:

Hermandt Friis. Jørgen Vest eghd. Johan Borchefeldt mppria. Staffen Staffenßen egen haandt. Loerendtz Claußen Bang mp. Hans Christenßen egen hand. Thomas Nielßen mp. Christen Madsen egen hand. Morten Poffuelsen egen hanndt.

Paa Rudkiøbing:

Jøeren Rasmussen egen handt. Olluff Nielßen egen hand. Jørgen Jørgensen eg. hand. Hans Niellßen eg. handt. Arent Franßen egen handt.

Paa Faaborg byes wegne:

Laueridtz Hansßen ehandtt. Lauridtz Hanßen eigen haandt. Jffuer Nielsen [s. 142] egen haand. Jenß Søffrensen egen hanndt. A. P. Niells Thygeßen e. hand. Jurgen Pederßen egen handt.

Paa Aßens byes wegne:

Jens Claußen egen haanndt. Jurgen Bang egen handt. Jens Nielsen mppria. Lauridtz Kyllingh egen handt. Christoffer Nielßen eghdt. J. Mouritzøn. Anders Bangh egen handt.

Paa Kierteminde byes wegne:

Otto Poufuelsen eghd. Niels Hansen eghd. Lauridtz Hansßen B. e. hand. Hans Nielßen eghdt. Nielß Wagenberg mpr. Hans Jakopsen egen hand.

Paa Nachschouff byes wegne:

Niels Nielsøn egin handt. Peder Mortensßen mppria. Peder Oluffsßen. Thomaß Kruckauw. Jenns Jacobsßen. Hans Horn. Hans Jenßen egen hand. Anders Hamer. Peder Hansen. Diderich van Essen. Hans Pederßen egh. Hans Roeße mp. Samuell Clausøn eg. handt. Rasmus Pederßen Blohm. Jenß Hanßen. Marcus Lauritzøn mm. Hans Ollßen egen hand. Christoffer Scheffer.

Paa Mariboe byes wegne:

Jacob Jenßen e. haandt. Peder Hendrichßen egen haandh. Hillebrandt Hillebrandtzen eghd. Michell Jffuersen egen hand. Madtz Rasmußen eg. handt.

Paa Rødbye byes wegne:

Michell Suendsen Winter ehandt. Jens Chrestensen eghd. Jenns Jenßen egen hand. Mads Pouelßøn e. handh.

Paa Nysted byes wegne:

Mickell Pederßen eg. hanndt. Adtzer Riß eg. handt. Christen Thußen egh. Matthias von Westen. Jffuer Nilßens eg. hand. Valentin Jostßen egen handt. Peder Christenßen egen haand.

Paa Saxkiøbing byes wegne:

Hendrich Hillebrandtz. Niells Mortenßen. Erick Hanßen egen hand. Morten Hillebransen.

Paa Nyekiøbing i Falster wegne:

Jørgen Lauridtzen Lunt mppria. Johan Hegerfeldt ehandt. Hanns Lange mppria. Casper Kießewetter egen handt. Hilarius Heine egh.

Paa Stubkiøbing byes wegne:

Lauris Pedersen egen handt. Hans Andersøn mpria. Hans Wolßen mpra. Jørgen Nielsøn eghdt. Niels Monsen e. handt. [s. 143]

Paa Fredrichsodde byes wegne:

Olluff Hellesen eg. haandt. Jens Nielßen egenn haandt. Bunne Enuolsen egen haand. Jffuer Hanßen egen haandh. Jennß Hannsßen Jull eghd.

 

Noter

(1) Trykt efter den af Rigsraadet og Adelen udstedte Akt (A), et Pergamentshefte in folio med Underekrifter og Segl i rødt Lak. Som Varianter meddeles de Afvigelser, der findes i de af Gejstligheden (B) og Borgerskabet (C) udstedte Akter af samme Slags, hvilke vel tidligere ere udgivne i Suhms Nye Samlinger I. 253–275, men efter tildels unøjagtige Afskrifter, og derfor her ere meddelte efter Originalerne, der begge ere udstyrede som A.
(2) Istedetfor „meenige kongel. rigens raad och adell” har B: erche bischop, rector och professores vdj academierne, superintendenter, capitulares, prouster och prester vdj Danmarcks rige; C: præsident, borgermester och raad samt menige borgerskabs fuldmechtige vdj den kongele residentz- och hoffuit statt Kiøbenhaffn, saa vel som menige borgemester och raad samt fuldmechtige udaf alle kiøbstedernis jndbyggere vdj Danmarcks rige.
(3) „hermed” mangler i B og C.
(4) B og C: arffuinger och effterkommere.
(5) „hans kongel. maytz sambtlige – adell” mangler i B og C.
(6) B og C: revers.
(7) „sambtl. kongel. rigens raad och adell” mangler i B og C.
(8) „adlige” mangler i B og C.

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup