Tilbage


Holger Fr. Rørdam: Uddrag af Præsten Christiern Nielsen Juels Aarbog. Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 342–377.

Uddrag af Præsten Christiern Nielsen Juels Aarbog.

Ved
Holger Fr. Rørdam.

 

Om nærværende Aarbog, der indeholder Optegnelser om Begivenheder og Personligheder – navnlig Præster – især fra Viborg Stift i det 16de Aarhundrede, har jeg meddelt temmelig udførlige Oplysninger i min Afhandling, »Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge efter Reformationen« S. 43–44. Her skal derfor kun bemærkes, at Forfatterens egenhændige Optegnelser, som vi ville kalde A., og som ere lagte til Grund for nærværende Udgave, findes i Gehejmearkivet. Men da flere Blade ere udfaldne af samme, har jeg suppleret det efter et gammelt Udtog, som er gjort deraf, medens Haandskriftet endnu var fuldstændigt. Dette, som nu findes i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml. 877 c. 4, kalde vi B. Endvidere findes i Gl. kgl. Saml. 2420. 4 Afskrift af en Aarbog fra det 16de Aarhundrede, som det synes forfattet af en Mand, der levede omtrent i samme Egn som Christiern Juel (sønden for Aalborg), da den omhandler en Del af de samme Personer og Begivenheder. Af denne, som vi kalde C., har jeg dels suppleret Juels Optegnelser paa enkelte Steder, dels tilføjet en Del Notitser deraf, som havde Interesse; dog har jeg til Adskillelse fra det øvrige sat det med en mindre Skrift. Endelig findes i Testrups haandskrevne Rinds Herreds Krønike ogsaa et Udtog af Chr. Juels Aar- [343] bog (D.) fra en Tid, da Haandskriftet var fuldstændigere, end det nu er, ogsaa deraf har paa et enkelt Sted noget kunnet uddrages til Supplering(1).

Da en Del af Chr. Juels Optegnelser angaar Personer, der ikke have nogen historisk Betydning, har jeg udeladt adskilligt vedkommende saadanne, idet jeg dog har haft for Øje ikke at bortskjære noget, som kunde have Betydning for dem, der nærmest maatte kunne gjøre Brug af disse Optegnelser; saaledes er navnlig alle Bidragene til Præstehistorien medtagne, saa meget mere som de stamme fra en Tid, fra hvilken ellers ikke meget af den Slags er bevaret. Ligeledes alt hvad der vedkommer Vidskil Kloster.

De med * mærkede Notitser angaaende de adelige Slægter Bjørn og Friis ere indførte i Hdsk. senere end det øvrige, dog ogsaa med Chr. Juels Haand, og ere vistnok af ham uddragne af en Familiebibel eller lignende samtidig Slægtoptegnelse, som han har haft tillaans. De Optegnelser, han har uddraget af trykte Skrifter eller af ældre haandskrevne Aarbøger, som endnu haves(2), ere næsten alle her udeladte. Forøvrigt vil jeg kun gjøre opmærksom paa, hvad jeg andensteds har fremhævet(3), at Forfatterens Optegnelser om hans eget Levned, der ere indstrøede i Aarbogen, i kirkehistorisk Henseende ere mærkelige, idet de vise, hvorledes en Mand ved Midten af det 16de Aarhundrede kunde blive Præst uden nogensinde at have studeret ved noget Universitet, alene dannet i en Latinskole og i et Par af de dengang endnu bestaaende Klostere.

—————————————

1532 * Anno 1532 den 30 Julij wed 2 slett effter middag bleff Biørn Andersen, som siden fick Stenholt, fød paa Stenholt.
1533 Anno 1533, Alle Helgens afften bleff ieg, Christiern Nielsen Jwel fød.
  [344]
1538 Anno 1538 feria quinta ante pentecosten obiit Dn. Theodgarus lector theologicus Vibergiæ(4).
  Eodem anno natus est Petrus Theodgari dominica post Philippi et Jacobi, iam Superintendens Vibergensis.
  * Det samme aar den neste søndag effter S. Olai regis stod Hendrich Frisis Brøllup til Ørlund, paa Raffnholdtt med Jomfru Margrette Bild.
1540 Anno 1540, torsdag nest effter Bartholomæi, bleff Hertug Mogens, Kong Christian 3 søn fød paa Kiøbenhaffns slott ved xi slett den 26 Augusti.
  * Samme aar paa Sancti Hans Dag medsommer vaar Hendrich Frisis søn, Jesper Fris, fød paa Ørlund om efftermiddag mellem 5 oc 6 slætt(5).
  * Det samme aar, den 4 dag Decembris, ølluff slett om afftenen bleff Hendrich Frisis datter, Anne, fød paa Ørlund.
1541 Anno 1541 leffuerdag nest effter S. Olai regis et martyris da brende Aarhuss. Samme aar S. Jacobi apostoli dag wor ett stortt oc forskreckelig iordskell.
  * Det samme aar den 17 dag Decembris bleff Hendrich Fris til Ørlunde hans datter Karine Friss fød paa Ørlunde om efftermiddagen mellom 2 og 3 slætt.
1542 Anno 1542, feria quinta pentecostes, obiit Mathias Stub, proconsul Viburgensis, in cuius loco substitutus est Joliannes Katt.
  Eodem anno sabbato trinitatis priuati sunt rustici suis bonis.
  Samme aar S. Walburg dag døde Joachim Rønnou, wduald Biscop till Roskild domkircke, paa Kiøbnehaffns slott y fengtzell.
1543 * Anno 1543 den 9 dag Martij, da klocken waar 9 formiddag, bleff Hendrich Friss till Ørlunde hans datter Dorethe Friss fød paa Ørlunde.
  [345]
1544 Anno 1544 døde Her Mogens Gøye, Hoffmester, paa Skandelborg, mellom Palme søndag og Palme mandag, thi slet om afftenen.
  Eodem anno, dominica ante Simonis et Judæ, obiit Esper Simonsen, proconsul Viburgensis, in cuius loco vocatus est Nicolaus Andreæ.
  * Dett samme aar den 8 dag Junij mellom 2 oc 3 om morgenen bleff Hendrich Fris til Ørlunde hans søn Niels Friis fød paa Ørlunde.
1545 Anno 1545, anden dag S. Michaelis, kom ieg Christiern Nielsen først till Schole wdj Alborg, oc waar ieg den tid, som baade min fader oc moder sagde, 12 aar gammell omnium Sanctorum der effter.
  Anno eodem obiit Domina Anna, vxor magistri Nicolai Fris, Canonici Viburgensis, octauo Junij.
  * Det samme aar paa S. Bartholomei afften, som er den 23 Augusti, der klocken waar sex, bleff Hendrich Friss till Ørlunde hans datter Marine fød paa Ørlunde.
1546 * Anno 1546 den 26 Nouembris der klocken waar 8 om afftenen bleff Hendrich Friss til Ørlunde hans søn Otthe Friss fød paa Ørlunde.
1547 Anno 1547 kom ieg fraa Aalborg til Widskield Closter till schole.
  Dett aar døde Provist Suend i Vestervig.
  Samme aar døde Doctor Johannes Sinningius y Kiøbenhaffn den 21 Nouembris.
  Eodem anno Jacobus Fris, dominus de Lyungholm, pater Dominæ Christinæ Gabrielis, moritur.
1548 Anno 1548, 21 Januarii, obiit Dn. Stygi Krumpen.
  Eod. anno dimissus est Dn. Petrus ab officio superintendentis, ei successit D. Olaus Chrisostomus.
1549 Anno 1549 feria 2da trinitatis obiit vigilantissimus et pientissimus vir magister Jacobus Skønningius, superintendens Viburgensis, vir integerrimus(6), cui eodem anno [346] successit magister Chilianus Julius, qui dominica ante Michaelis ordinatus est Superintendens Viburgensis. Sequenti Dominica vocatus est Remerus parochus. Octaua sequenti hebdomada post mortem magistri Jacobi Skøningii mortua est eius vxor Wolborge, relicto vnico filio, Petro Skønningio.
  * Samme aar den 12 Augusti, som daa waar en søndag, om morgenen wed 2 slett, bleff Hendrich Friss til Ørlunde hans datter Jomfru Berthe fød paa Ørlunde.
1552 Anno 1552 døde Mickel Nielsøn til Kye den 12 Januarij.
1553 Anno 1553 døde Doctor Olaus Chrisostomus, 2dus Superintendens i Vindelboe stict, den 8 Septembris. Ei successit M. Laurentius Nicolaus, Canonicus et Pastor Ripensis(7).
  Anno 1553 pestis grauissima Haffniæ.
  Eodem anno 5 Idus Decembris obiit Dn. Laurentius, scriba Sorensis.
  * Dett samme aar løffuerdag nest for alle helgene dag, der klocken war x slet om afftenen, bleff Hendrich Friss til Ørlunde hans Søn Friderich Friss fød paa Ørlunde.
  * Samme aar den 27 Septembris wed 6 slet om morgenen bleff Jomfru Ide Biørns fød paa Winstrup. Hun døde 1627 den 10 Julii, anno ætatis 74.
1554 Anno 1554 kom ieg aff Wiburg Schole y paaske hellige dage oc till Wiskielld Closter, oc waar saa der till Sancti Olai regis et martyris, oc drog siden der fraa, oc kom till Szoer Closter y Sieland.
  Eodem anno Dn. Nicolaus Abbas Ringstadiendis, senio extremo confecto, in fata concedit, sabbatho proximo ante dominicam Esto mihi, et die lunæ sequenti sepulturæ traditur.
  Eodem anno S. Thomæ apostoli natt for Jwll slo Las Huid Mogens Polsens Dreng, Rasmus Schriffuere, ihiell i Kindertofft, der Suennene laae der y Foring.
  Eodem anno altero die Ephiphaniæ, 7 Januarij die, mor- [347] tuus est magister Andreas Skowgaard Archidiaconus Viburgensis.
  Dette aar resignerit Her Oluff Schøtte Viborig skole, och Her Rimbolt bleff skolmester igien. Och vaar Her Oluff skolmester vdi 14 Aar.
  * Samme aar den neste fredag for Sancti Pauli conuersionis, der klocken waar sex om morgenen bleff Hendrich Friss till Ørlunde hans søn Jacob Friss fød paa Ørlunde.
  * Samme aar den 20 Nouembris formiddag, der 12 slog, bleff Biørn Andersens datter Ingeborg fød paa Stenholt.
1555 Anno 1555, nocte purificationis, 2 Febr., hora 12 obiit Dn. Chitillus Olai, Canonicus Viburgensis.
  Eodem anno Dn. Johannes Bliiss obiit(8).
  Eodem anno 25 Febr. moritur Gabriel Gyldenstiern dominus de Restrup. Hoc epitaphium æneis literis depictum cernitur in monumento Gabrielis Gyldenstiern:
    Her ligger erlig oc welbyrdig mand,
Gabriel Gyldenstiern til Restrup hede hand,
En kongens Høffuitzmand til Ørum leen,
Han døde en salig Christi wen,
Der mand schreff mdl. oc v. aar,
Da lagdes hans liig paa baar.
Her huoss huiler sig hans hustru kier,
Welbyrdug frue Kistine Frisdatter,
Jep Fris til Lyungholm hendis fader waar,
Frwe Heluig hinde til werden bar.
The leffuede baade y werden gudelig,
I Christo døde de christelig,
Med hannom leffuer de nu euindelig.
        16 Maii aar 1565(9).
  Eodem anno die Luciæ obiit Hermannus Skeel til Kierlinghøl, judex terræ Jutiæ et canonicus Viburgensis, sepultus die Thomæ proxime sequenti.
  [348]
  * Det samme aar den tisdag y den første hele wgge y faste wed sex slett formiddag bleff Hendrich Fris till Ørlund hans datter Elizabeth fød paa Ørlunde.
  Dette Aar slap Her Rimbolt Viborig skuole circa Michaelis, och Oluff Jenssen (som siden kom thill Schiørping, och dernest bleff Sogneprest i Aalborig thill vor Frue kircke, och bleff død strax ther effter hand did kom) fick den igien.
1556 Anno 1556 nuptiæ illustrissimi principis et domini D. Vlrici, ducis Megalburgii, cum illustrissima D. Elizabetha, prognata ex inclyta Daniæ regum Holsatiæque ducum familia, celebratæ sunt mense Februario, dominica Esto mihi.
  Obiit Petrus Godske, præfectus arcis Hafnensis, in ipsis turbis nuptialibus.
  Eodem anno obiit Erasmus Scriba Sorensis in Borødt die Jouis post Paschatos, et altero die sepultus Soræ, cui ego mox successi.
  Anno eodem die Jouis ante dominicam Jubilate obiit dominus Christopherus in carcere Soræ, qui per semiquinque annos carceratus erat a regia maiestate Christiano 3 propter magistrum Georgium Superintendentem Fyoniæ.
  Eodem anno obiit magister Christoferus Gyfft Soræ, lector theologicus et pastor eiusdem loci, sabbatho ante dominicam Jubilate, hora prima pomeridiana.
  Eodem anno die Veneris ante dominicam Oculi visus est Cometa in oriente, qui postea longo tempore apparuit supra Daniam.
  Anno eodem obiit Dn. Nicolaus Jaspari, Abbas Sorensis, sabbato proximo ante Petri et Pauli, hora vndecima antemeridiana, cui eodem anno successit Dn. Olaus Katzmoes.
  * Samme aar, mandag for S. Thomæ apostoli dag, der klocken waar mellem 4 oc 5, bleff Hendrich Friss til Ørlunde hans søn Christiern Friss fød paa Ørlunde.
  * Samme aar den 21 Martii wed 4 slet effter middag da bleff Anders Biørn fød paa Vinstrup, oc waar dett siste Barn, der bleff fød paa den gammell gaard.
1557 Anno 1557, quinto die Maij, initiatus sum ego Christiernus Nicolai Jwell sacris Haffniæ per magistrum Nico- [349] laum Palladium, Superintendentem Schaniæ, non enim a doctore Palladio fieri potuit propter aduersam eius valetudinem. Et ad hoc munus iuxta ritum apostolicum, per verbum Dei, precationes ecclesiæ, manuum impositionem confirmatus sum ab iis, qui potestatem hanc habent iure diuino, a presbiteris videlicet et vicinis pastoribus, iuxta antiquam consuetudinem apostolicam ordinatus sum ad certam ecclesiam et populum mihi commendatum, et ad legittimum ministerium iuxta mandatum Christi, in eaque ordinatione mandatum mihi est, vt certum populum pascerem verbo et administratione sacramentorum juxta institutionem Christi. Eodem anno 16 die Maij dominica Cantate celebrabam missam primam Soræ.
  Anno 1557 feria 6ta passionis Christi obiit M. Matthias Langius, Superintendens Arhusiensis.
  Samme Aar Odensdag effter Cantate affbrende Her Peder Thomesens gaard i Thiidsted.
  Dette Aar om Sommeren døde Enuold Jensen till Visborg.
  6 Nouembris obiit Magister Nicolaus Friis, Cantor Viburgensis, Anno 1557
  Dette Aar stod Her Otto Krumpens Brøllup i Kiøbenhaffn med Fru Anne Løckis datter.
  1557 den 25 Septembris D. Nicolaus Hemmingius ornatus est gradu Doctoris Theologiæ præside D. Johanne Maccabæo.
  Samme Aar døde M. Jens Mickelsen, Cannick wdj Viborg, den 14 .Iulij.
  Den 5 Decembris obiit D. Johannes Maccabæus, S. Theol. Doctor Hafniæ, hora 3 antelucana.
  Dette Aar den 16 Nouembris Mandagen effter Martini døde høylerde Mand M. Lauritz Nielsøn Biscop offuer Wendelboe stigtt wdi Aalborg.
  Dette Aar døde Her Claus Bilde, Just Høg till Wang, M. Niels Huid y Wiborg.
  Samme Aar døde Otte Rosennkranntz paa Nesbyholm den 27 Septembris, och bleff begraffuen med en sine Sønner y Nesby kircke den 27 Octobris.
1558 Aar 1558 kom M. Jørgen Mortensen Boringholmius (som var tilforn Sogneprest till vor Frue Kircke i Kiøbenhaffn) till Aalborg att vere Superintendens offuer Windelboe stigtt.
  Dette Aar døde Jens Rottfeld till Broistskou.
  Anno 1558 Philippi et Jacobi begynte Kong Christian 3 først med regenskaff aff Clostrene her y Danmarck.
  [350]
  Anno eodem, 20 Augusti, ipso die Divo Bernhardo dicato, obiit Dn. Mathias Liung, prior Sorensis, cui successit Dn. Nicolaus Black.
  Eodem anno, vltimo die Augusti, obiit Dn. Johannes, Soræ, dictus confessor, qui ex Maribo venit Soram.
  Eodem anno, 15 Septembris, obiit Simon Scriba, proconsul Kiøgensis.
  Anno eodem die 2 Septembris mortuus magister Joannes Johannis Canonicus Viborgensis, cui successit Dn. Petrus Theocarus, iam superintendens.
  Eodem anno, 13 die Nouembris, obiit Domina Sophia Nestuediæ in coenobio Dominicanorum.
  * Samme Aar den 27 Martij mellom 8 og 9 efftermiddag bleff Biørn Andersens til Stenholt hans datter Jomfru Else Biørn fød paa Vinstrup, oc waar dett første barn, som bleff fød paa dett sted, som Vinstrup nu staar.
1559 Anno 1559 die Veneris ante dominicam Judica submersus est magister Michael Brun, Theologicus lector Viburgensis, in suo fonte, laborabat melancholia et negligenter ab vxore custodiebatur. Ei successit Dn. Reimerus Petri
  Eodem anno, die 24 Junij, nempe ipso die Joannis Baptistæ sepultus est Joannes Katt, proconsul Vibergensis, in cuius loco vocatus est Petrus Hegelund.
  Eodem anno, die 2 Julij nempe visitationis Mariæ, mortuus est Severinus Knebel (?), præfectus ciuitatis Vibergensis.
  Eodem anno die 19 Decembris mortuus est magister Georgius Superintendens Fyoniæ, fuit hic diu cæcus, et tamen officio bene satisfecit.
  Anno eodem vicit rex Fridericus 2us Thietmarsiam, 19 Junij.
  Samme Aar kom ieg Christiern Nielsen fran Szoer Closter oc till Widskil Closter, S. Hans Baptistæ dag.
  (Her mangler et Blad).
1560 1560. Dette Aar indløb haffuet emellum Hardeboe Øre oc Thyøre, att der kunde skibe wdkomme aff Fiorden i haffuet, oc den tid indgick der aff haffuett mange vsigelig Flønder, oc bleff saare mange i Fiorden.
  [351]
  Dette Aar bleff Chresten Skriffuer Borgemester i Aalborg.
  Dette Aar om Paaske fløtte M. Oluff Jensen, som var skolemester i Wiborg, der fraa till Skørping, oc Her Peder Tøgersen holt skoelen ved magt till Michaelis, oc da indtog M. Niels Juel den.
  Samme Aar bleff Nyekiøbing i Mors affbrent vor Herris Himmelfarts afften vndtagen 14 huse.
  Her Knud Gyllenstiern, som den tid var Lensmand offuer Vesteruig oc Ørum, døde den anden Dag effter oc bleff begraffuen i Aars Domkircke.
  Anno eodem, 22 Septembris, kom kong Friderich 2 till Widskield Closter mett Hertug Hans sin faderbroder, Her van Dona, Greffue Gunter van Barby oc alle hans metthaffuendes folch om en søndag, oc bleff siden der til om tisdagen, klocken waar 8 slætt, oc wandrede der fran oc till Restrup; thette waar wdj Abbett Anders Andersens tid(10).
  Anno eodem den 30 Augusti falt Niels Møllers barn y Indermølle wnder mølle hyullett, oc kom bag wd wnder hyulet oc bleff død. Søndag nest effter tog baade hand oc hans hustrue Sidnie schrifft y Closter kircke aff Abbett Anders.
  * Eodem anno natus est Truderus Biorno 16 Aprilis in Stenholt.
  Samme aar den første dag Septembris flytte ieg y dett huss, ieg lod bygge paa Frisborg backe.
  Samme aar, 10 Octobris, obiit Petrus Faber in Malle, et eodem die sepultus est in cimiterio Malle.
  * Samme aar torsdag nest for wor Frue dag purificationis, som kaldis kyndermisse dag, wor Frue dag kirckegang, bleff Palli Seurensen, som bode y Strandbyegaard, ihielskott aff Las Persens søn y Gunderupgaard, wed naffn Seueren Lauritzen, westen fra Gøttrup, oc førte hans hustru Anne Christiernsdatter hanom død til Strandbygaard.
1561 Anno 1561, in profesto Martini, mortuus est Magister Joannes Tausen, Superintendens Ripensis vigilantissimus, [352] primus restaurator Euangelij in Dania, in cujus labores cæteri verbi ministri ingressi sunt.
  Anno eodem celebratæ sunt nuptiæ meæ in monasterio Vitæscholensi, quinto die Januarij, cum pudica, casta et honesta puella Agnete Viti filia.
  Eodem anno die Veneris post Pascha, qui 11 Aprilis erat, obiit Christiernus Fris in Aagaardt.
  Samme aar 16 Aprilis, som waar Oensdag y Poske wg, drochnett Thomis y Risgaardt met sine tuenne sønner oc en sin datter, der de skulle tage itt bundgarn y land, * oc det samme paaske fick ieg først Strandbye sogn.
  Samme aar den 26 Aprilis flytte Her Jørgen Mattzen till Farstrup.
  Samme aar 27 Aprilis, Jubilate søndag, døde Iffuer Krab.
  Anno eodem ipso die diuo Barnabæ dicato, qui 11 Junij erat, Chatarina Christierni filia, coniunx Domini Andreæ Abbatis Vitæscholensis, in fata concedit, hora octaua antemeridiana, præsente Domino Johanne Paulini in Kornum et me; postero die hora 11 sepulturæ traditur in Ecclesia Vitæscholensi.
  Anno eodem, Sancti Luciani dag, som er den 7 Junij, døde Niels Skeel paa Nygaardt.
  Samme aar døde Johan Höcken y Alling Closter, den 9 Junij.
  Samme aar den søndag for Sancti Hans dag medsommer, som waar den 22 Junij, giorde Las Persen y Gunderupgaard Anne sin Datters brulup mett Mas Seueren y Strandbygaard, som nu boer y Gøttrup.
  Samme aar den tisdag nest for St. Barbaræ virginis, som waar den 2 Decembris, bleff Christiern Jwell y Randers, min faderbroders søn, ihielslagett y kalchhusett y Widskild Closter.
  Samme aar, Dominica 1 Aduentus, quæ fuit vltimo Nouembris, initiatus est sacris Nicolaus Prang a Magistro Chiliano Julio Superintendente Viburgensi.
  [353]
  Samme aar denn 19 Decembris bleff Tyge Møllers arbeidz dreng halshuggen wed Aalbierck ting, som forneChristiern Jwell yhielslo.
  Samme aar døde Trogels Nielsen y Østergaard for Michaelis.
  Samme aar døde Iffuer Pedersen wed Løgstedøer, som tilforn waar fogett y Widskield Closter y Abbet Andersis tid.
  Samme aar døde Christiern Nielsen y Brøtrup.
  * Eodem anno, 15 Jullj, natus est Jacobus Biorno in Stenholt.
1562 Anno 1562, 19 Aprilis, qui fuit dominica Jubilate, celebratæ sunt nuptiæ Seuerini Laurentij in Østergaardtt.
  Eodem anno, 23 Aprilis, ipso die S. Georgio dicato, interemptus est Laurentius Diurskytt in Hallse a Thoma Johannis in How in horreo ipsius Thomæ.
  Eodem anno, 19 Junij, døde Dirich Lambritzen y Aalborg.
  Eodem anno, 28 Junij, nuptiæ Annæ Martini Joannis filiæ in Ettbølle celebratæ sunt cum Laurentio Seuerini in Wuldis y Gislomhærritt.
  Eodem anno, 12 Julij, celebratæ sunt nuptiæ Francisci in Helming cum honesta puella Ingierd filia Pauli Seuerini in Gunderupgaardt. Ipsa obiit in partu anno 1580, primo die Junij.
  Eodem anno, Dominica proxima ante Mariæ Magdalenæ, celebratæ sunt nuptiæ Christierni Martini in Offuerlade cum honesta puella Marina Christierni filia, in cœnobio Vitæscholensi.
  Eodem anno et die nuptiæ Seuerini Pauli in Risgaard celebratæ sunt cum honesta puella Eddell, filia Mathiæ Nicolai in Ettbølle.
  Eodem anno, Dominica proxima post Joh. Bapt., nuptiæ Michaelis Seuerini celebratæ sunt cum honesta puella, filia Mathiæ Nicolai in Oleburg.
  [354]
  Samme Aar Tisdag for S. Martini døde Claus Buch y Aalborg, om torsdag nest effter bleff begraffuit i S. Bodels kircke wed høyre siide aff høye altere, wed Mester Morten Hegelund, Sogneprest der samme sted.
1563 Anno 1563, dominica Septuagesimæ, som waar den 7 Februarii, stod Pouell Poppes festen øll y Aalborg mett Jørgenn Knudtzens datter Maren, som waar salige Peder Becks effterleuerske.
  Eodem anno, Søndag Oculi, som waar den 14 Martij, døde Coruitz Wldfelt paa Friderichsborg oc bleff begraffuit y wor Frue kircke y Kiøbenhaffn, mellom 12 oc 1, den 28 Martij; gick samme tid 26 Herremendt wnder hans ligbaare, Konning Friderich 2 gick selff nest bag effter ligbaaren.
  Samme aar, palme mandag, som waar den 4 Aprilis, bleff en wng dreng, som waar fød till Dansken, parteret y fire fierdinge for Østerport y Kiøbnehaffn wed 9 slett formiddag for forredderie, hand giorde wed fem bodzmendt wden for Kiøbnehaffn paa itt skib, oc bleff hand satt paa fire steler.
  Samme aar, den 7 Aprilis, som waar klocke Otthensdag, døde Pouell Seuerensen y Gunderupgaard, oc bleff begraffuit skiertorsdag i Strandby kierregaard.
  Samme aar effter paaske bleff den krig oc feide begynt mellom Danmarck och Suerig (etc.(11)).
  Samme aar, som war 1563, den 3 Augusti, kom Hendrich Gyldenstiern till Wiskield Closter met kon. Mattsbreff paa forne Closter.
  Samme aar, den 11 Augusti affskilldes Abbet Anders Andersen met forne Wiskield Closter oc wandrede till Lindhollum, som ligger i Kierhærret y Wendzyssell.
  Samme aar, den 27 Septembris, obiit Dn. Joannes [355] Erici in Borregaard, et postero die sepultus in templo Vitæscholensi, vespera diei Michaelis.
  Samme aar, ipso die Simoni et Judæ dicato, qui 28 Octobris erat, peperit Elizabetha Brade, domina Henrici Gyldenstiern, filiam primogenitam in monasterio Vitæscholensi; et Sabbatho proximo sequenti, qui 30 Octobris fuit, obiit ex partu. Mense eodem ad diem trigesimum primum primogenita Elizabethæ baptizatur, ac Elizabethæ nomine donatur; Otto Brade eius auus, Prebernus Gyldenstiern eius patruus, domina Jutta eius amita, et alia vetula domina, nomine Sophia, infantis susceptores fuerunt.
  Anno eodem, 14 Nouembris, sepulta est Domina Elizabeta Brade in Ecclesia Kættrup in prouincia Han, extra Aagaard, per magistrum Georgium, Superintendentem Vandaliensis dioceseos.
  Eodem anno, 14 Nouembris, obiit Simon Tordtzen, pater Domini Nicolai Prang, in cœnobio Vitæscholensi, postero die sepulturæ traditur in eodem cœnobio.
1564 Anno 1564, 17 Januarij, interemptus est Petrus Tromborg a Seuerino Andreæ in Random.
  Anno eodem, 16 Januarij, celebrantur nuptiæ Nicolai Mauritii in Borregaard cum honesta puella Christina filia Dñi Joannis Erici.
  Eodem die celebrantur et nuptiæ coniugis Dñi Joannis Erici (piæ memoriæ) cum honesto iuuene Nicolao Joannis ex Brøtrup.
  Eodem anno, 6 Junij, migratus sum ego Christiernus Nicolai Jwell, parochus Ecclesiæ Strandby, ex Frisborg in Wadegaard, qui iacet in prouincia Gislom, vna cum vxore Agnete, liberis, famulis, nec non et rebus omnibus.
  Anno eodem, 18 Junij, celebrantur nuptiæ Joannis Laurentij ex Wandsted cum honesta puella Christina, filia Laurentij Petri in Gunderupgaard.
1565 Anno 1565, 7 Martij, sepultus est Christiernus Johannis ex Rønberg in ecclesia Vitæscholensi.
  [356]
  Anno eodem, 6 Aprilis, sepulta est coniunx Mathiæ Joannis y Grynderup, quæ ex partu obiit.
  Anno eodem, 17 dag Junij, giorde Jens Mattzen y Strandbygaard sin foster datters, Eddel Torckildsdatters, brulup y Strandbygaard.
  Eodem anno, 20 Junij, obiit Dn. Joannes Paulini in Kornum, pastor Ecclesiarum Løgsted et Kornum.
  Samme aar bleff Hendrich Gyldenstiern till Aagaard skott y sitt been oc helle till skibs, oc bleff saa hiemme det sommer offuer.
  Samme aar, den 5 Augusti, giorde erlige oc welbyrdug Mand Jens Freberg till Freberg sin datters, Maren Jensdatters, brulup med erlig welbyrdig Wogn Andersen till Rolsgaard paa Hannis y Hanhærrit.
  Eodem anno, 4 Septembris, obiit Paulus Tusen y Random.
  Eodem anno, 7 Octobris, celebratæ sunt nuptiæ Andreæ Geed ex Stistrup cum honesta matrona, Andreæ filia in Gunderupgaard.
  Anno eodem, 14 Octobris, celebratæ sunt nuptiæ Nicolai Byrgealsen ex Ollestrup cum honesta puella Johanna Laurentij filia in Gunderupgaard.
  Anno eodem, 28 Octobris, celebratæ sunt nuptiæ Johannæ filiæ Andreæ Mathiæ in Random cum honesto iuuene Andrea Christierni.
  Eodem anno grassabatur sæua et crudelis pestis (vt creditur) in tota Europa in vrbibus et pagis, ita quod non fuerit maior per multos annos.
1566 Anno 1566, 28 Octobris, celebratæ sunt nuptiæ Chatarinæ Gregorij filiæ in Sørup cum honesto iuuene Mathiæ Fris ex Grynderup.
  Eodem anno 13 Nouembris interemptus est Long Andreas in Liiff ex Simone Tuordtzen, præfecto eiusdem loci.
  Anno eodem 3 Decembris interemptus est Laurentius Coquus ex Biørnsholm ex Martino Pauli in Sønderlade vespera diei Martis inter pocula.
  [357]
  Eodem anno ipso die sanctorum Viti et Modesti mortuus est Dn. Balthazarus, parochus Ecclesiæ Gryndersleff in Salingia, et sepultus est Dominica prima post trinitatis.
1567 Anno 1567 denn fredag nest for Pingsdag, som waar den 16 Maij, brende Wiborg Domkircke mett baade sine spire oc all den største, ypperste oc bæste part aff Byen; klockerne y Tornet støbtis aff ilden oc løb heden. Seeruercket y kircken brende ned, oc en stor wsigelig oc wbodelig skade der skede baade paa kircken oc byen, saa det staar icke till att rette igen y en mands tid eller nogre aff dem, som nu leffuer.
  Eodem anno mandag nest effter første aduentz søndag, som waar den 1 Decembris, kom Konning Friderich 2 till Wiskield Closter y Hendrich Gyldenstierns tid, oc bleff der y tre natter, oc reisde der fraa om torsdag morgen, nest effter kom, til Torup y Rindtzhærret.
  * Samme aar den neste søndag effter medsommersdag stod Hendrich Friss til Ørlund hans datters Jomfru Karine Friss hindis brølup paa Kiøbenhaffns Slott med Biørn Andersen til Stenholt.
1568 Anno 1568 døde Gertrud Lauritzdatter, Peder Tuordzens hustru y Myrhøff, 2 Maij, aff barne.
  Eodem anno 27 Junij celebratæ sunt nuptiæ Joannis Martini in Ettbølle cum honesta puella Anna Pauli filia in Gunderupgaard.
  Eodem anno 4 Julij celebratæ sunt nuptiæ Joannis Mathiæ in Ettbølle cum honesta puella Anna Nicolai filia in Ørnberregaard.
  Anno eodem 22 Augusti hora 12 antemeridiana obiit Marina Laurentii filia, vxor Severini Rold in Grynderup.
  Anno eodem 23 Nouembris Magister Chilianus Jwell, Superintendens diocesis Viburgensis, primum visitauit Ecclesiam Strandby meo tempore.
  Anno eodem den 19 Septembris stod Mester Niells [358] Jwells brølup, Canick y Wiborg, met Mester Kielld Jwels datter Anna.
  * Samme Aar den 30 Martij om natten mellom 11 oc 12 bleff Biørn Andersen til Stenholt hans datter, Jomfru Sidzel Biørn, fød paa Stenholt.
1569 Anno 1569, 3 Martij, obiit Nicolaus Elbeck iunior in Huanstrup hora 10 antemeridiana, et postero die hora 12 sepelitur in Ecclesia Farsøe.
  Anno eodem 15 Martij extinctus est Erasmus Germanus, seruus Domini Henrici Gyldenstiern, ex ebrietate in Aagaard. Bibebat enim vinum adustum ita abunde, vt inde extinguebatur.
  Anno eodem 25 Augusti suspensus est Andreas Fintzen in prouincia Hinsted, quod factum est mandato Jacobi Søfelld in Visborregaard.
  Eodem anno 22 Octobris obiit Christiernus Laurentij in Gunderupgaard.
  Eodem anno mense Augusto obiit Mathias Fynbo in Tamdrup.
  Anno eodem, vltimo die Augusti, obiit honestus vir Lau in Hegelund ac sepultus primo die Septembris in cœmiterio Thorum in Salingia.
  Eodem anno 30 Octobris celebratæ sunt nuptiæ Iuari Martini ex Tamdrup cum honesta puella Martha, filia Joannis in Strandbygaard.
  Anno eodem 4 Nouembris Martinus Christierni in Tamdrup, extremo senio confecto, in fata concedit et 6 Nouembris sepultus in coemiterio Strandbye.
  Eodem anno 13 Nouembris celebratæ sunt nuptiæ Petri Tuordtzen ex Myrhøff cum honesta puella Marina Josephi filia in Kiersgaard.
  * Samme aar den 15 Decembris hallffgangen siu formiddag bleff Erich Biørn Andersens søn til Stenholt fød paa Kiøbenhaffns slot.
1570 Anno 1570, 16 Julij, celebratæ sunt nuptiæ Marinæ [359] filiæ Petri Bimpske in Raffnstrup cum honesto iuuene Mauritio Georgii ex Øster Ørbech.
  Samme aar och dag giorde Tygge Møller y Wiskield Closters mølle Gertrud, sin Datters, brulup.
  Samme aar den søndag nest for Sancti Martini, som waar den 5 Nouembris, giorde Jens Nørholm, Raadmand y Aalborg, sin foster datters, Karine Clausdatters, brulup mett ærlige oc forstandig karll Christian Fincke, Borger ibidem.
  Eodem anno et die celebratæ sunt nuptiæ Marinæ filiæ Joannis Mathiæ in Strandbyegaard cum honesto iuuene Joanne Laurentij in Tamdrup.
  * Samme aar den 5 dag Decembris om afftenen, klocken slo ølluff, døde Johan Friis Cantzeler wdi Kiøge y Sieland, oc den samme 14 dag der effter bleff begraffuet y wor Frue kircke i Kiøbenhaffn.
1571 Anno 1571 Dominica Inuocauit, som waar den 4 Martij, bleff Mester Kield Jwell, Superintendens offuer Wiborg Stichtt, begraffuet y Wiborg Domkircke for Capitelsdøren, qui obiit 2 Martij.
  Samme aar den 18 Junij døde Maren Vitusdatter y Kornum paa afftenen hen wed 10 slett, oc bleff begraffuet den 20 Junij y Kornum kerregaard, østen op til hendis salige hosbund Her Jens Pouellsen, som døde sex aar tillforn.
  Samme aar den 1 Junij stod Her Peder Lauritzens brulup y Kættrup y Hanhærritt mett ærlige quinde Sicke Tuorsdatter, salig Her Hermands effterleffuerske, som waar proust y forne hærritt.
  Anno eodem Dominica 4 post Trinitatis, quæ fuit 8 Julij, Magistro Petro Theogari gubernatio episcopalis muneris imposita est in cathedrali templo Vibergiæ, vbi ordinatus et publice initiatus est, idque consentiente et approbante Ecclesia. Accessit et vnanimis omnium tam in ciuitate quam in vniuersa hac diocesi tum spiritualium tum secularium consensus, vt ecclesiis ad hanc spectantibus pro- [360] spiceret de ministris et pastoribus aptis, eosque, sicut Timotheo Paulus mandat, ordinaret. Facta est hæc ordinatio et manuum impositio a Magistro Laurentio, Superintendente Arusiensis Diocesis, et ab ijs, qui potestatem hanc habent iure diuino, a presbyteris videlicet et vicinis pastoribus, iuxta antiquam consuetudinem apostolicam.
  Samme aar, den 5 Augusti, giorde Frwe Jutte Podebusk til Irup sine tuende Døtters brulup paa Restrup, Jomfrue Karinis med Axell Gyldenstiern til Tim, Jomfru Annis med Coruitz Veffert, den tid Lensmand paa Hald. Neste Søndag effter kom, bleff Jomfru Anne hiemførdt till Hald, som waar den 12 Augusti, neste søndag for dyre wor frue dag. Den 19 Augusti, som waar den 10 Søndag effter Trinitatis, bleff Jomfru Karine hiemførdt till Ø Closter, som nu kaldis Oxhollm.
  Samme aar, denn 11 søndag effter Trinitatis, stod Hans Christiernsens Festenøell y Wiskield Closter, som tiente Hendrich Gyldenstiern, med Mætte Jensdatter y Hedegaards gaardsted paa fruer stuffuen, som waar den 26 Augusti.
  Samme aar, den 29 Augusti, visiteret Mester Peder Tøgersen, superintendens, først Gislom hærrit till Her Jensis y Durup, som den tid waar prouist y forne hærrit, oc waar samme tid forsamble der alle Hærritz præsterne, som waar Mester Anders Grønning y Torupgaardt oc Her Niels Jensenn ibid., Her Anders Brasen i Logens, Her Lauritz Mattzen y Wulldis, Her Mattis y Gislom, Her Niells Jensen y Tiisted, Her Christiern y Rørbech, Her Mattis Iffuersen y Durup, oc ieg Christiern Nielsen y Wadegaard, waar oc sammested oc tid forsamble alle sogne degne y fornehærritt.
  Samme aar, den 4 Nouembris, giorde Las Persen y Gunderup sin datters Mætte Lauritzdatters brølup mett ærlige Suend Thomis Christiernsen, som waar fogget oc Schriffuer wdj Widskield Closter, oc bleff hun hiemførdt till Wost y Hanhærrit den 18 Nouembris.
  [361]
  Wdj forne brulups dage bleff den Broe wed Trende Mølle først begynt aar oc dag vt supra.
  Samme aar y Januarij monede da aage mand offuer Ørsund fraa Malmø til Kiøbenhaffn mett store leess, oc da frøse iij folck ihiell paa isen, som ginge fraa Malmø till Kiøbenhaffn.
  Samme aar pantett Hendrich Gyldenstiern Wilsted sogn y Slætthærrit.
  * Samme aar den 6 Octobris bleff Biørn Andersøns til Stenholt hans datter Margrette Biørn fød paa Kiøbenhaffns slott.
  * Samme aar den 9 dag Martij døde Hendrich Friss, til Ørlund paa forne Gaard, begraffuet y Heselagger kircke.
  * Samme aar den 16 Maij døde fru Karine Friss, som nu haffuer Wore(12), hendis moder paa Ørlunde oc ligger begraffuen y Heselagger kircke hoss sin hosbond Hendrich Friss.
1572 Anno 1572 Hellig tre konger dag stod Hans Christiernsens brølup y Hedegaards gaardsted med Mætte Jensdatter.
  Samme aar den 8 Februarij bleff brendt wed Aalbiierck ting en gamle Hyrde quiinde, som wocte deris fæ y Nesbye, som hede Anne Nielsdatter, oc bleff skyllet for troldom oc bleff ynckeligenn pint y attskillige maade oc wilde dog intett bekiennde.
  Samme aar, den 25 Februarij, bleff Maren Jensdatter, salig Her Jens Poulsens datter, som waar y Kornum, troloffuet med Christiern Fris y Grynderup her y Wadegaard.
  Samme aar denn 20 Aprilis stod Her Niels Prangs brølup, som boede i Kornum prestegaardt, met Her Suend Mattzens datter y Barmer, Maren Suensdatter.
  Samme aar og søndag waar oc Torckild Nielsens brølup y Risgaard mett Karine Tamisdatter.
  Samme aar, den 1 Maij, bleff ærlig og welbyrdig mands [362] Christiernn Skeels till Fusing moder begraffuit y Fusing kircke.
  Samme aar den 29 Junij stod Jens Hasis brølup, som nu boer y Reffkierd y Huettbo hærritt y Wendzyssel, mett Jens Aakierds datter i Aastrup. Den samme søndag stod Jens Lauritzens brølup, som nu boer y Torup y Rindzhærrit, mett ærlige pige Karine Ericksdatter i Klætrup. Samme Søndag giorde Hans Schriffuere y Tæstrup sin fosterdatters Margrett Persdatters brølup mett Jens Schriffuer, som tiente Her Jørgen Lycke till Offuergaard.
  Samme aar, den søndag nest effter wor Frue dag Berregang, som waar den 6 Julij, giorde ieg Christiern Nielsen her y Wadegaard Maren Jensdatters brølup mett Christiern Fris y Grynderup y min portte lade.
  Samme aar, den søndag nest for Mariæ Magdelenæ dag, som waar den 20 Julij, giorde Peder Andersen y Torup sin Datters brølup, Gertrud Persdatter, mett ærlige karll Niells Winter y Knudstrup.
  Samme aar 1572, den søndag som Margaretæ Virginis dag paafald, som waar den 7 søndag effter trinitatis, oc 20 dag Julij, stod Kong Friderich den 2 brølup paa Kiøbenhaffns Slot med Hertug Wlricks datter aff Michelborg, Freuecken Sophia, som er hans egen Fadersøsters datter, oc bleff hun kronedt om mandagen y Wor Frue kircke.
  Samme aar den tisdag nest for S. Bartholomej apostolj, som waar denn 19 Augusti, døde Her Abbet Anders Andersen, y Lindholm y Wendzyssell, som først waar Abbett y Tuiss Closter y Hardzyssell, oc siden hen wed 30 aar y Wiskild Closter.
  Samme aar den 19 Søndag effter Trinitatis, som waar den 12 Octobris, giorde Seueren Star y Brøtrup sin Fosterdatters Else Jensdatters brølup met hederlig mand Her Jens Nielsen.
  Samme søndag waar en stor forferdelig, farlig, grum storm, som haffuer wæritt y en mands tid; bleff der samme dag en stor skade giort paa Wiskild kircke oc andre huss, [363] oc paa Malle kircke. Samme tid forgicks mange skibe, som drog til Norgefisken, og megett folch alle wegne kring Dannemarck.
  Samme aar den torsdag nest for den 3 Aduentz søndag, som waar den 11 Decembris, visiteret Mester Peder Thøgersen, Superintendent y Wiborg Stichtt, først Strandby kircke, oc waar samme dag en stor kulld mett frost oc snee.
  Samme aar om Sommeren førend Mauricij dag bleff Mønten omsatt, saa der skulle gaa 4 marck paa dalerenn, som tre gick tilforn.
  Samme aar waar en tør oc hede sommer oc megen tyrcke, oc bleff lidet korn til om aaret, en ske rug gialltt Mauricij y Wiborg en marck dansk.
1573 Anno 1573 den 15 Februarij bleff Anders Geed y Gunderupgaard stungen med itt suerd y sin bug megett farligt y Freberge, et nisi sua ipsius manu vitam defendisset, iam periisset.
  Samme aar den 15 Maij døde Las Persen y Gunderupgaard.
  Samme aar den 20 Maij bleff ærlige oc welbyrdug fru Jutte Podebusk til Irup siug y Randers, som hun kom till Byen om afften, oc døde der samme steds den 26 Maij.
  Samme aar den 22 Junij brende Mariagger.
  Samme aar den 28 Julij, som waar en søndag, bleff ærlig welbyrduge Frue Jutte til Irup begraffuet y Aarhuss domkircke.
  Samme aar forne søndag stod Freberg Jensens brølup mett Bolds datter, Maren Nielsdatter i Huandstrup.
  Samme aar den 2 Augusti stod erlige welb. Mands Jørgen Frisis y Krastrup brølup med erlig welb. Mands Datter, Palli Jwels till Strandett, Landzdommer, Jomfru Anne Jwells.
1572–1573 Samme aar waar dett en megett stor oc languarige winter mett megen frost, som begyntis Simonis et Judæ dag om aaret 1572, oc warede saa till fiorten dage effter [364] Philippi et Jacobi mett frost y dett aar 1573. Fiorden bleff tillagt den 21 Novembris, som waar en leffuerdag natt. En ske rug gialtt fraa Mauricij oc ind till S. Hans dag medsommer en marck danske. Men siden bleff han io dyrer oc dyrer, saa mand gaff tre wgger for S. Olluffs dag for j ske rug y Aalborg 26 sk. danske, for j ske maalt en mk. danske. Samme aar gialldt en tønne haffre 4 marck danske.
1573 Samme aar Dominica trinitatis, quæ fuit 24 Maij, comitia rex Fridericus 2 indicit Randrusiæ.
  Samme aar 1573, 2 Decembris, creatus sum ego Christiernus Nicolaj Jwell de Wadgaard in Præpositum, in curia pastorali Logens, ab ipso Superintendente Magr. Petro Theogarj, non sine approbatione et consensu presbyterorum in provincia Gislom, qui fuerunt Mag. Andreas Grønning y Torup, Dn. Johannes Nicolaj in Durup, Dn. Mathias in Gislom, Dn. Andreas in Logens, Dn. Christiernus in Rørbech, Dn. Nicolaus Joannis in Torupgaard, Dn. Laurentius Mathiæ in Vuldis, Dn. Nicolaus Johannis in Kongens Tiisted et Dn. Mathias Iuarj in Durup.
  Samme aar, den 3 Decembris, creatus est et Dn. Sueno Mathiæ de Barmer in Præpositum ab eodem Mag. Petro Theogarj cum consensu ministrorum verbi in Provincia Slett.
  Samme aar indtog erlige oc welbyrdige Mand Biørn Andersen till Stenholldtt Widskielld Closter, som hand affskyffte Kong Friderich den anden, oc indtog dette wed S. Martinj dags tiid. Den første Foggitt, som hand tilskicket oc satt paa gaarden, waar Mortthen Holst, en ret god beskeden karll. Siden Niels Christiernsen, der nest Christiern Perssen, saa Anders Knudzen, som kom derfra Snapsting aar 1587, oc da bleff Seueren Suendsen fogget igen.
1574 Anno 1574 bleff Aalbierck ting flytt fraa Aallekircke, oc lagtt westen for Borregaard y Heden paa Lidebacken wed den nordist høy paa Liden, oc første ting, som der [365] bleff holdett paa, waar Snapstingh, der bleff holldet samme aar anden dag Sanctj Canutj, som waar den 8 Januarij.
  Samme aar bleff Anders Geed y Gunderup Bierck fogett, oc sore sin Dommer eed for Biørn Anderssen till Stenholltt paa Biercke tinget fredagen den 29 Januarij. Bleff affsatt igen Aar etc. 1582.
  Samme aar mellem 21 oc 22 Februarij døde Maren Vitusdatther, Her Jørgen Mattzens hustru i Farstrup.
  Samme aar bleff Niells Furbo y Kiergaard oc hans siste hustru wiede den 9 Martij.
  Samme aar den 27 Junij stod Hendrich Gyldenstierns til Aagaard brølup i Kiøbenhaffn met sin anden brud, ærlige oc welbyrdug Jomfrue Mætthe, Otte Rudz datter.
  Samme aar waar dett ett megitt saare wott aar om sommeren, saa folcket fick moxen ingen ildebrand till bye.
  Samme aar stod Her Christiernn Christiernsens y Westerbølle hans brølup med Her Jacobs datter y Gedsted, Karine Jacobsdatter, sin andenn hustru.
  Samme aar bleff Anders Geed y Gunderupgaard huggett lidett y sitt hoffuet, oc slaget farlig offuer sitt øye mett en wognekiep, y den dall westre Gunderupgaardt den 13 Nouembris.
  Samme aar lod Biørn Andersen till Stenholltt forny Widskild kircke rett herlige med mure, tømmer oc tag, som waar dett sommer effter hand indtog Closterett wed S. Martinj dag om vinteren Anno 1573.
  Samme aar lod oc forne Biørn Andersen bygge denn Carnappe, som stander wed sønder ennde oc østen steenhusett, som fruer stuffuen er y Wiskield Closter.
  Samme aar stod der Rystning for Wiborg den Mandag nest for S. Clemetz dag, som waar den 22 Nouembris, oc siden Rystning waar standen, giorde Kon. Matt. Konning Friderich 2 Adellen gestebud paa raadhusett.
  (Her mangler eet eller flere Blade).
  * Samme aar (1574) den 1 Augusti stod Niels Friss, [366] Hendrich Frisis søn til Ørlund, hans brølup wdj Odense met Viuicke Gyldenstiern.
  * Samme aar oc søndag stod Hendrich Friss til Ørlund hans datters brølup, Jomfru Berte Friss, met Eiler Brochenhuss.
  1574 den 14 Octobris bleff Mester Jacob Jensen Holm skolemester i Viborg, och beholt skoelen i noget offuer 7 aar.
1575 Anno 1575, den tredie søndag effter Epiphaniæ giorde Konning Friderich 2 ett stort Barsell paa Skanderborg met sin anden datter freueken Anna, den 23 Januarij, oc da war barnet sex wgger gammelt.
  Samme aar den 19 Junij giorde erlige oc welbyrduge Mand Pouel Freberg till Freberg sitt brølup met ærlige oc welbyrduge Jomfru Elizebet, erlige oc welbyrdige Niells Skadis datter.
  Samme aar den 26 Junij giorde Her Jørgen Mattzenn y Farstrup sitt andett Brølup mett ærlige pige Buolde Niellsdatter i store Erckestrup.
  Samme aar den 17 Julij giorde erlige oc welbyrdiig mand Jørgen Skram till Tiele sitt brølup paa Drottningborg mett Klaus Daas datter, erlige oc welbyrdiige Jomfrue Hylleborg.
  Samme aar den 24 Julij bleff erlige oc welbyrduge mand Frans Banner till Kockedal begraffuit.
  Samme aar den 31 Julij giiorde Hendrich Gyldenstiern till Aagaard ett stortt Barsell med sin søn Knud Gyldenstiern.
  Samme aar den 5 Nouembris gick min kiere hustrue Agnet Vitusdatter till sin helseng, oc hensoff hun i Herren mellem den 21 og 22 Nouembris (etc.). Cuius obitum non sine altissimis gemitibus pauperes, miseri et egeni adhuc tacite deplorant.
  Samme aar waar salt megett dyre, en te beijsalt giallt 24 marck danske, 1 te Lønborg salt gialtt 20 marck danske, 1 te Læsø salt gialtt 12 marck danske. Samme aar giallt [367] rug oc biug tønnen 4 marck, gialltt oc 1 te haffre y sædetiden 4 marck dansk.
  Samme aar bleff den nye predicke stoll y Wiskiell kircke opsatt, oc stolerne i kircken giortt aff nye, oc den store lade, som stander westen i ladegaarden, bygdt.
1576 Anno 1576, 31 Januarij, obiit Dn. Andreas Brasen, pastor Ecclesiarum Logens et Alstrup.
  Anno eodem 7 Februarij desponsata est mihi Anna Suenonis filia in Barmer.
  Eodem anno, 3 Junij, celebratæ sunt nuptiæ Christinæ Pauli filiæ in Gunderupgaard cum honesto iuuene Iuaro Laurentij de Elkiier.
  Eodem anno celebratæ sunt secundæ meæ nuptiæ in Vadegaard d. 24 Junij cum honesta, pudica et casta puella Anna Suenonis filia in Barmer.
  Eodem anno doctissimus vir Dn. Doctor Johannes Pratensis, philosophus et medicus in Academia Hafnensi, subito et præter expectationem, cum in auditorio maiore publice doceret, ex tussi quadam et ex nimia sanguinis copia extinctus est. Sed antequam emisit spiritum, bis in hæc verba erupit: Domine Jesu, esto mihi propitius, Domine Jesu, suscipe spiritum meum. Mox sublatis manibus, et facie cælum versus conuersa, inter auditorum manus, tribus vel quatuor editis singultibus, animam Deo commendauit, in eo ipso loco, in quo quinquennium fere docuerat. Atque ita ad extremum vsque vitæ spiritum auditores erudiebat, et e scola terrena in cœlestem commigrauit die 4 Junij.
  Eodem anno, mellom den 1 oc 2 dag Decembris, som waar mellom en leuerdag oc 1 Aduentz søndag, wed midnatz tid waar en stor, grum oc forfærdelig storm, oc warrede hen wed 3 timer. Huilcken storm giiorde store skade till land oc wand. Tornett paa Lundby kircke y Slettherrit oc paa Alstrup kirke y Gislom hærrett bleste ned, oc wtallige træer i skoffuene bleste op med rod, husse ryst oc senge, folck laa y. Floden gaff sig saa høyt op, som aldrig nogen mindis, der da leffuede.
  [368]
  Fraa kornett waar indhøstet samme aar oc ind till Jwell gialtt en ske rug xv, 14 oc 12(13), thi der waar saare ringe rug till dett aar, mangestedz finge the saa gott som ingen rug.
  Samme aar døde Jens Nørholm, Borgemester y Aalborg, aff pestelentze.
  Eodem anno d. 19 Decembris obiit Domina Anna coniunx Georgii Friis, Dn. de Krastrup, in Ørbechgaard, quæ sepulturæ tradebatur in Ecclesia Ørum, Dom. proxima ante purificationis Mariæ, quæ est 27 Januarij, relicta post se vnica filia et duobus filiolis.
1577 Anno 1577, d. 25 Martij, bleff Niels Munck y Haffuebrogaard, som døde y Wendzyssel, begraffuett y Haffbro kircke.
  1 Martij mortuus est Martinus Huassius, Canonicus Wiburg., cui successit M. Jacobus Joan. Holmius.
  Den 14 Martij døde Else Thuisdatter, Her Jacobs hustru i Sønderholm, filia mei patrui Dn. Thuonis past. eccl. Sønderholm.
  Samme aar giorde Drotning Sophia Barsel den 12 dag Aprilis paa Fridrichsborg oc fødde en søn, som bleff kaldet Christian.
  Samme aar bleff hollt retter ting y Viborg, wor Herris Himmelfarts dag, som waar den 16 Maij. Waar y Kon. Matts sted Peder Gyldenstiern, Danmarcks Marsk, Jørgen Rosenkrantz, Biørn Andersen til Stenhollt.
  Samme aar giiorde Konning Friderich 2 en stor Barsell kost paa Kiøbenhaffns slot med sin første søn Christian, den 2 Junij, oc waar den største part aff Adelen her y Danmarck, som nogett actendis waar, faddere samme tid.
  Samme aar den 9 Junij bleff Pallj Griss till Rosgaard paa Hannis begraffuit y sin sogne kircke.
  Eodem anno d. 20 Junij obiit Dn. Joannes Nicolai, qui vltra quadraginta annos fuit prouincialis pastor(14) prouinciæ Gislom, cuius successor ego eram in officio.
  [369]
  Samme aar den 23 Junij bleff min første sønn oc barn Vitus fød aff min anden Hustru Anne Suensdatter, y Wadegaard.
  Den 29 Junij døde Her Niels Simensen eller Prang y Kornum.
  Eodem anno d. 17 Julij initiatus est sacris Johannes Petri Hald, Successor Dn. Nicolai Prang in Kornum (piæ memoriæ) ab ipso Superintendente M. Petro Theogari, Superintendente diocesis Viburgensis.
  Eodem anno, circiter idem tempus, Ericus Rud, præfectus Arcis Oleburgensis, obiit in reditu ex Haffnia, post celebratum puerperium filij primogeniti Friderici 2 Danorum regis, Christiani 4.
  Eodem anno in diebus ante Laurentij Martyris(15) obiit Absolon Jvel, Vibergiæ, Dominus de Willestrup, Prætor placiti vniuersalis Jutiæ terræ, et Cantor capituli Wiburgensis.
  Eodem anno, die Natiuitatis Mariæ, celebratum est puerperium filii mei Viti, et baptismus eius per Dn. Suenonem, præpositum prouinciæ Slet, promulgatus est. Eius susceptores et compatres fuere: Nicolaus Michaelis in Kye, Vogn Pouelsen i Sløstrup, Dn. Nicolaus Joannis in Torupgaard, Martinus Holst præfectus Biørnsholm, Nicolaus in Ørnberregaard, Petrus Christierni in Strandbygaard, Chilianus præfectus coenobij Sebber, Petrus Mathiæ in Walstedt, Nicolaus Laurentij in Gunderupgaardt, honesta virgo Marina filia Nicolai in Kye, Anna Andreæ filia in Gunderupgaard, Christina vxor Dn. Suenonis in Barmer, Chatarina in Vosleff filia eiusdem, et Marina in Kornum coniunx Domini Joannis Petri Hald.
  Anno eodem d. 2 Octobris sepulturæ tradebatur Domina Johanna in Eskiier.
  [370]
  Eodem anno d. 16 Octobris sepulta est Domina Sophia de Nøraggergaard in Ecclesia Durup.
  Anno eodem d. 10 Nouembris celebratæ sunt nuptiæ venerabilis et docti viri, Dn. Johannis Petri Hald, in pastorali curia Kornum in prouincia Slett, cum honesta matrona Marina Suenonis filia, vxore eius prædecessoris.
  Anno eodem d. 15 Decembris nuptiæ Mag. Jacobi Holmensis, Canonici Viburgensis, celebratæ sunt cum honesta et pudica virgine filia Mag. Petri Theogari, Superintendentis Viburgensis Diocesios.
  Eodem anno d. 22 Decembris Hafniæ celebratæ sunt nuptiæ nobilissimi viri, splendore generis, pietate, sapientia, doctrina et omnis generis virtute exellentissimi D. Hilarij Grubbe, Domini de Lystrup, regni Daniæ Cancellarij, cum pudicissima virgine Christina Lycke, nata viro magnifico D. Georgio Lycke, D. de Offuergaard, equite aurato et senatore regni Daniæ dignissimo.
  I dette aar gialtt i ske rug en marck danske, oc paa dett siste kunde mand icke fange dett till kiøbs nogen steds enthen paa slotte, herregaarde eller y kiøbstederne, men bleff en stor iammer mellom folcket. Gaff folck samme aar wd for korn søllff, kaaber, kleder, queg oc andett, saa att de bleffue gantske arme oc fornerede der aff.
  Samme aar somme steder falltt fuglene ned aff lufften oc døde. Samme aar fantt folck mange døde reffue y marcken, oc hunde oc katte døde allmindelig mangesteds, oc siill y fiorden.
  * Samme aar den 20 Junii døde Biørn Andersøn[s søn] Erich Biørn paa Samsø y sitt ottende aar, begraffuet y Aarhuss domkircke.
  * Samme aar 1577 lod Biørn Andersen til Steenholltt bygge den høge Carnappe offuer kielder døren y Biørnsholm, som windeltrappen gaar op y, murett aff grunden.
1578 Anno 1578 d. 6 Januarii døde Niels Jensen y Hornsgaard oc bleff begraffuenn y Farstrup kircke.
  [371]
  Samme aar d. 3 Augusti stod Buolde Munkzdatters brølup y Haffbrogaard mett ærlige karll Niels Winter y Biltofft.
  Samme aar den 19 Octobris stod Michel Morthensens brølup y Wiborge mett Borgemesters Gunde Schriffuers datter Maren Gundesdatter.
  (Her mangler et Blad).
  * Dette aar begynte Biørn Andersøn først att bygge paa Worgaard, oc bleff byggett y dette aaar den store lade huss . . de paa gaarden oc møllen.
  Dn. Thuo Nicolai, Ecclesiæ Sønderholm Pastor, in vera fide piaque confessione Dei obiit 19 Octobris 1578.
  14 Decembris obiit nobilis vir Johannes Kaas, præses arcis Aalburgensis. 31 Decembris obiit frater eius Ericus Kaas. Bleff de begraffne bode till Snapsting i Viborg 1579.
1579 Anno 1579, d. 8 Februarij, in Kongens Tiisted in prouincia Gislom celebratæ sunt nuptiæ filiæ meæ Chatarinæ cum venerabili ac docto viro Dn. Nicolao Joannis.
  Anno eodem d. 21 Martij bleff min anden søn Pouell fød i Wadegaard mett min anden hustru Anne Suensdatter.
  Samme aar d. 1 Aprilis fødde Maren Suensdatter y Kornum sin første søn oc barn Peder Jensen, mett sin anden hosbund Hr. Jens Persen Halld.
  Samme aar, Dom. 1 Trinitatis, som waar den 21 Junij, bleff Pouells min søns daab wed hederlige mand Her Niels Jensen y Torupgaard forkyndett y Strandby kircke. Hans Faddere samme tid waar: Her Jens Perssen y Kornum, j daller y sølff. Her Niels y Torup, en gylden. Her Niells Jensøn y Kongens Tisted, en daller. Niels Christiernsøn fogget paa Biørnsholm, j daller. Anders Geedt y Gunderupgaardt, j daller. Niells Lauritzen ibid., j daller. Christofer y Strandbygaard, 1 mk. Frue Ingierd y Støttrup, j daller. Kirstine Her Suends y Barmer, 3 mk. Else Suensdatter ibid., j mk. Anne Christierns datter y Strandbygaard, j daller. Karine y Ørnberregaard, j daller. Margrette Hans datter y Walssted, j daller.
  [372]
  Anno eodem d. 26 Julij celebratæ sunt nuptiæ Marthæ Petri filiæ in Strandbygaard cum honesto iuuene Joanne Mathiæ in Østre Strætt.
  Samme aar den 9 Augusti kom min datter Sophia Christierns datter till ærlig oc welbyrdige Frue Karine Fris, Biørn Andersens husfrue til Stenholt; Gud giffue hende lycke oc fremgang y Jesu naffn. Amen.
  Samme aar 21 Octobris kom Kistine Christierns datter, min datter, till erlige oc welbyrdige Frwe Mætte Hendrich Gylldenstierns husfrue till Aagaard. Gud giffue hende fremgang oc lycke y Jesu naffn. Amen.
  Samme aar oc dagh bleff erlige oc welbyrdig Mand Biørn Andersens søn til Stenholtt, Anders Biørnsen, begraffuet y Aarhuss, som bleff ihiellstungett y Kollding aff en Tyusk Herremand d. 24 Septembris(16).
  Samme aar d. 28 Septembris bleff Her Jørgens søn y Farstrup, Christiern Jørgensen, halsshugget y Kiøbnehaffn for en studenter, hand ihielslog med en mad iunge.
  Anno 1579 bleff Tegelgaarden bygget i Wore, baade Tegelladen og tegeloffnenn. Item bleff samme aar dett lidett Lyst huss y lunden byggitt.
1580 Anno 1580, wdj Mars monett kortt for paaske, till Westerhussen y den Marck Brandenborg ligendis lod Gud ned aff himmelen regne korn, som mennisken sammelett, fattige oc rige, oc bagitt der aff, oc bleff brødett tør oc søtt. Men hønns, fogle, fee eller suin wilde der aff icke ede, saa Gud haffuer alene giffuett menniskenn dett till spise oc send dennom dett ned aff himmelen aff sin milde haand, oc der mett giffuer tilkiende, hand will oss icke forlade, naar wi giør effter hans willie oc beder rettelig wd aff hierttett(17).
  [373]
  Samme aar den 17 dag Augusti waar dett en megitt grusommelig storm, oc atter igen om leffuerdagen nest effter, som waar den 20 Augusti, waar wæret end da stercker oc blest horder, saa der bleff wtalligt megit korn aff slagett paa marcken, rug oc biug sønderligenn, saa dett laa iordhylld, att mange menniske ficke stor skade, oc somme steder som sæderugen stod, ploget mand oc saade dett icke anderledes, end som Gud dett siellffuer saade, oc waar kornett megett dyrtt dett aar, mand kunde paa dett siste icke fange dett tilkiøbs, men mennisken leffuede dett sommer mange stedz wed kaall, som de løste y marcken oc søde y Wand.
  Samme aar bleff i Wore det store Herbergis huss norden paa gaarden bygtt offuen paa backen, oc stalden oc herberre husset oc wrthegaardsplancken. Item bleff oc samme aar byggitt det store Langhuss neden backen norden paa gaarden, som den nordist portt igengaar (!). Huilckett siden affbrende Anno 1587 den 13 Junij.
1581 Anno 1581 Nuptiæ Nicolai Stygge D. de Nøraggergaard cum pudicissima ac nobilissima virgine Elizabetha Munck Dom. Esto mihi in Nøraggergaardt sunt celebratæ.
  Eodem anno d. 27 Martij nascitur mihi tertius filius, Petrus, cum secunda uxore, cujus baptismus promulgatus est in Ecclesia Strandbye Dom. 9 post. Trinit., quæ est 23 Julij, per Dn. Suenonem in Barmer, eius auum. Compatres eius fuere Biorno Andreæ D. de Stenholtt, j gyllen. Paulus Freberg, Dn. de Freberg, j daller. Dn. Budeus in Selde, qui dedit j gyllen. Dn. Joannes Petri in Kornum, j daller. Ericus Laurentii in Lemdrup, j daller. Christiernus Jacobi in Snestrup, j daller. Andreas Ged, j gyllen. Petrus Christierni, j daller. Nicolaus Laurentij, j daller. Nicolaus Seuerinj, j daller. Petrus in Walsted, j daler. Virgo Marina in Kye, j gyllen. Domina Inger in Støttrup, j gyllen. Christina mater Annæ, j daler. Uxor Dn. Nicolai in Torup, j daler. Boel in Strandbygaard, j daler, Chatarina in Tisted, j daler. Elizbeth in Barmer, j daler. Parua Christina, 5 sol.
  [374]
  Samme aar bleff byggett y Wore gaard koestalden, øxne staldenn, som er wdsko till den ene side, oc Smiden paa hin side møllen.
  Samme aar aller først y Foraarett kom der en siuge her y landett, som de kaldett morbum epidemicum, som waar incurabilis oc offuerfaltt mange lande oc riger, oc moxen saa gott som ingenn menniske enthen edell eller wedell, mand eller quinde, fattige eller rige bleff spartt nogen stedz, men drog igennom itt land effter dett andett, oc offuerfalltt alle menniske, oc mange der aff hen døde, oc den warede aleniste paa den fierde dag allmindelig, saa stod folckett op oc gick igenn.
  Samme aar Philippi et Jacobi indtog Oluff Brochenhuss Sibber Closter, som hannd aff skiffte Kon. Matt. Konning Friderich den anden for sin Fruis goodtz.
  Eodem anno Dom. 15 post Trinitatis peperit Marina Suenonis filia in Kornum secundum filium, Nicolaum nomine, a secundo marito Domino Joanne Petri Halld.
  Eodem anno obiit Nicolaus Seuerini in Ørnberg gaard, d. 27 Octobris, annos natus 80, relictis liberis quatuor, qui omnes eum sunt secuti et vitam morte commutauerunt ante circumcisionis Domini.
  Eodem anno obiit Laurentius Tromslar in Viburg, qui ex casu improuiso periit d. 23 Nouembris, descensurus monte scholæ bene potus cadit, fractisque ceruicibus statim extinctus.
  Samme aar waar her pestelentze y Myrhøff oc y Ørnberge gaard, som begynte fyrst y Myrhøff fredag nest for Mariæ Magdalenæ dag, som waar den første oc tiuende dag Julij, oc hen døde samme aar aff forne Myrhøff 24 mennisker, gamle oc wnge. Døde aff Ørnberregaard Niells Seuerensen sellff siuende: oc saa opholldtt samme pestelentze her y Strandbye sogn y Jesu naffnn. Gud skee euige ære wed Jesum Christum.
  Resten af Chr. Juels Optegnelser mangler, men af C. kan endnu tilføjes følgende Notitser.
  1581, 7 Maij, Biørno Kaas Senator Regni sepultus i Starupgaards Kircke. 22 Augusti ejusdem anni Petrus Skram ex Wrup sepultus.
  [375]
  30 Augusti Nicolaus Axelsen sepultus.
  3 Novembris ejusdem anni M. Jacobus Holmius resignauit Mag. Petro Høgio scholam Viburgensem, cum 7 annis magna cum laude præfuisset.
1582 1582, 23 Januarij, conuenerunt Viburgi nobiles quidam Holsati ad Biørnonem Andreæ in templo cathedrali; Ottho Magnus Holsatus occiderat filium Biørnonis in aula Regia Coldingi. De reconciliatione diu disceptatum, cumque homicida supplex utrumque genu flectere nollet, re infecta discesserunt.
  6 Martij Viburgi stella ipso meridie conspecta post solem, quam ferunt multis diebus visam. M. Hieron. Ranc.
  Die 30 Maij Laurentius Bartholomei de Westeriis bombarda propria ictus obiit.
  Ipso Trinitatis festo sub initium concionis summæ ortum incendium Wiburgi in platea S. Michaelis. Dimissa concione ad extinguendum cives accurrunt, quatuor tantum curiæ absumptæ, atque ita Dei beneficio ignis extinctus.
  Eodem die habita Hafniæ comitia publica, agebatur tunc causa Dn. Nicolai Star, qui litteras Episcopo scripserat conqverens de nobili Laurentio Rostrup etc. Facta reconciliatio causæ.
  11 Augusti tempestas magna pomeridiana in Jutia.
  Miseranda lues pecorum. Miserrima strages ouium.
1583 1583 den 15 Octobris døde Biørn Andersen till Stienholtt, Danmarckis Raad, Lensmand paa Aalborg hus.
  27 Augusti eiusdem anni ex Fianzalia venerat Wiburgum vidua Mettha adducens filiam, qvam finxerat obsessam a diabolo et docuerat gestus horrendos obsessionis simulare. Detecta tandem fallacia, puellam a matre sic institutam lucri causa, hoc die judicatum est a senatu reipublicæ, urgente regio mandato; præsentes aderant N. Skram regius præfectus, M. Petrus Theocharus Episcopus, D. Olaus H., M. Hieronimus et alij pastores Miserandum fuit, filia ipsa causam egit contra matrem, puella 12 annorum.
  Pestis in Dania, parva primum, mox sæviens.
  Døde Her Jørgen Lycke, som the war sidste Ridder vdi Danmarck, anden dag Jul(18)
1584 1584, 22 Aprilis decidit de scalis Christophorus Gøe Viburgi in ædibus Gondæi consulis et obiit.
1586 1586, 23 Octobris nuptiæ Olai Bild cum filia Georgii Rosenkrantz Arhusiæ.
1587 1587, 16 Februarij obiit in fide constanti M. Georgius Martini Boringholmius Episcopus Burglanensis, cui successit M. Jacobus Joannis [376] Holmius Ecclesiastes et Canonicus Wiburgensis, ordinatus Aalburgi Dominica 6ta post Pascha 1587.
 

—————————————

 

I Christiern Juels Haandskrift er med en anden Haand tilføjet følgende Optegnelser om Præster i Løgsted og Kornum.
Effter Hr. Jens Pederssøn Hald kom Hr. Christen Christenssøn Stub, som ægtede Maren Svendsdatter Hr. Jens Pederssøn Halds Hustru. Hand blev Provst i Slet Herred efter Hr. Knud i Vilsted.
Effter Hr. Christen Stub kom Hr. Jens Ollessøn Skyth barnfød i Kollerup præstegaard i Hanherred, han døde 1681.
Effter ham kom Hr. Povl Hanssøn Grum, barnfød i Vilsted præstegaard, døde 1697 S. Marg. Dag. Effter ham kom Hr. Peder Sørenssøn Tuxen, ordinered af Doctor Hendrich Gerner.

—————————————

 
Udenfor Tidsregisteret eller Aarbogen har Chr. Juel endnu tilføjet følgende Optegnelser om sine Børn af første Ægteskab.

Christiernus Nicolai Jwel parochus Ecclesiæ Strandbye.
Anno quo mihi quaque die nati liberi sunt.

Anno 1562, 22 Aprilis, nascitur Chatarina mea filia primogenita in Frisborg extra cœnobium Vitæscholense. Hendis Fadere waare: Abbet Anders y Wiskield Closter, som gaff j daller. Her Jørgen Mattzen y Farstrup, som gaff j marck. Seueren Skredder foget y Wiskield, j marck. Christen Smed Stalmester ibid., j marck. Maren Vitusdatter y Kornum, j daller, Berethe Badskiers y Frisborg, j marck. Maren Christiernsdatter y Ladegaarden, j marck.
Anno 1563, 16 Julij, nata est mihi secunda filia Christina in Frisborg. Hendis fadere waar: Hendrich Gyldenstiern till Aagaard, som da haffde Wiskield Closter oc fich dett samme aar, som gaff ij daller. Her Jørgen i Farstrup, j marck. Joseph Hansen en aff suennene, j marck. Maren Vitusdatter y Kornum, j daller. Margrett, en aff Frwe Elizabeth Bradis pigere, 8 sk.
Anno 1565, 8 Junij, nata est mihi Sophia, tertia filia, in Wadegaard; d. 11 Junij baptizatur a Dn. Nicolao Prang, parocho Ecclesiæ Vitæscholensis, in Ecclesia Strandbye(19).
[377]
Anno 1567, 14 Octobris, nascitur mihi filia quarta Sara in pastorali curia Wadegaard, et Dominica 1 Adventus promulgatus est eius baptismus in Ecclesia Strandbye per Dn. Jacobum parochum Ecclesiæ Vitæscholensis.
Anno 1569, 25 die Aprilis, natus est mihi primus filius Vitus in Wadegaard (obiitque idem 1577, 28 Aprilis). Et d. 15 Junij 1569 eius baptismus promulgatus est in ecclesia Strandbye per Dn. Petrum Pontanum, parochum Vitæscholensis Ecclesiæ.
Anno 1571, vndecimo die Januarij, nata est mihi quinta filia Anna in Wadegaard, et 25 Februarij, qui fuit Dominica Esto mihi, promulgatus est eius baptismus in Ecclesia Strandbye per Dn. Petrum Laurentij Pontanum, parochum Ecclesiæ Vitæscholensis.
Anno 1573, 7 Januarij, natus est mihi filius secundus Johannes, et 22 Februarij eius baptismus promulgatus est in Ecclesia Strandbye per Dn. Georgium parochum Ecclesiæ Farstrup.
Anno 1575 mellom den første dag oc andenn Januarij, bleff min tredie søn Pouell fød, oc Reminiscere søndag samme aar bleff hans daab forkyndett y Strandbyekircke ved Her Niells Jensen y Torupgaard. Oc døde samme min søn Pouel Anno 1577 den 17 Aprilis.
Hos pueros saluet totius conditor orbis,
Protegat atque illos pro bonitate sua.
I sit andet Ægteskab med Anne Svendsdatter havde Hr. Christiern Nielsen Juel 10 Børn, af hvilke Sønnerne Vitus, Poul og Peder ere nævnte ovenfor i Aarbogen, desuden: Kirstine født 4/7 1583, Agnet f. 12/1 1586, Niels f. 26/7 1588, Karine f. 11/12 1590, Mette f. 15/3 1592, Abbil f. 16/10 1594, Jørgen f.14/10 1596. – Om de Børn, hans Døtre af første Ægteskab, Karine, gift med Præsten Hr. Niels Jensen i Kongens Tisted, Kirstine gift med Michel i Myrhøff, og Sofie gift med Bernt i Aalborg, havde, har Chr. Juel ogsaa efterladt Optegnelser, som dog her forbigaas.

Noter:

(1) Jfr. Saml til jydsk Hist. og Topografi I, 342.
(2) Se mit anf. Skrift, Historieskrivningen i Danmark, S. 44.
(3) Kjøbenhavns Universitets Historie. I, 325.
(4) I Pontopp. Anm. eccl. Dan. III, 257 siges, at Tøger Løvenbalk døde 1540 som Præst ved Sortebrødrekirke i Viborg.
(5) Denne Notits er utvivlsom ved en Uagtsomhed indført under Aaret 1540 istedenfor 1539.
(6) C. tilføjer: Fuit rector scholæ Viburgensis annos 5, pastor 10, Superintendens annos 12.
(7) C. tilføjer, at M. Laurits Nielsøn blev ordineret til Biskop d. 30 April 1554 af M. Kjeld Juel, Biskop i Viborg.
(8) C. har: Samme Aar om Sommeren døde Her Jens Bless, och samme Aar om Vinter skiød hans Sønn vid naffn Las Bless en pige ihiell.
(9) Ifølge C. er dette Fru Kirsten Friis’s Dødsdag.
(10) Abbed Anders af Tviskloster fik Følgebrev til Vidskild Kloster, at han der skal være Abbed. Datum Raulund S. Michels Dag 1537 (Reg. o. a. Lande. 4, 292).
(11) Under de følgende Aar findes i Aarbogen flere Efterretninger om Begivenheder i Krigen, men kun det almindelig bekjendte.
(12) Gaarden Vaar i Farstrup Sogn.
(13) Her er formodentlig glemt Skilling.
(14) Her burde vel staa: præpositus (jfr. foran, S. 360.)
(15) C. har som Absolon Juels Dødsdag: 10 Augusti.
(16) Paa et andet Sted angives Dødsdagen til 13 Sept., og Drabsmanden nævnes Otte Mogensen (jfr. nedenfor S. 375).
(17) Lignende vidunderlige Begivenheder fra Udlandet omtales oftere i Hdskr., men ere forbigaaede i dette Udtog.
(18) Denne Notits anføres efter B. I C. henfører Hr. Jørgen Lykkes Død til 28 Debr. 1584.
(19) I Hdsk. findes ogsaa i det følgende Faddernes Navne og Faddergaver, men da der intet mærkeligt er ved disse Navne, forbigaas de i dette Udtog.

 
Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup i maj 2021.