Forside Kildeskrifter Artikler Wibergs kilder

Netudgaven af Wibergs præstehistorie – En introduktion

Wibergs præstehistorie er fortsat standardværk for dansk præstehistorie, selv nu, 150 år efter at det blev udgivet første gang. Bind 1 og 2 kom i 1870, bind 3 i 1871, registerbindet i 1873 og supplementsbindet i 1878. Disse fem bind indeholder tilsammen 2.753 sider. Dette værk er unikt i skandinavisk sammenhæng (måske også i europæisk), for ingen anden har nogensinde skrevet og udgivet en præstehistorie for et helt land. De fleste afgrænser sig til præsterne i ét stift eller ét herred/provsti. Med den begrænsede tilgang til kilder på Wibergs tid i 1850- og 60-erne og en forholdsvis lille mængde udgiven præstelitteratur, er det ganske fantastiskt, at han formåede at samle og udgive det.

Sofus Vilhelm Wibergs biografi er – mærkeligt nok – ikke tilgængelig på dansk Wikipedia, men findes på DIS-Danmarks wiki og i DBL. En fyldigere omtale findes i hans nekrolog i Illustreret Tidende 11.6 1882, side 449 (årg. 23). Under Jordløse-H. findes hvad han skriver om sig selv i sin egen præstehistorie.

»Dugnad« (Frivillig indtastning)

I lighed med andre store danske indtastnings- og digitaliseringprojekter (som f.eks. folketællingerne, de nu påbegynte kirkebøger, Nygaards sedler, og de mange andre afskriftsprojekter vi kan finde i Dansk Demografisk Database), er også afskrivningen af Wibergs præstehistorie gjort på »dugnad«, som man siger på norsk, når mange enkeltpersoner bidrager vederlagsfrit til noget der kommer fællesskabet til gode. Flere har bidraget. Marianne Munk fortjener en særlig stor tak for at have indtastet næsten 1/3 af alle pastorater. Mange tak også til Birgit Samuelsen, Kirsten Sanders og Villy M. Sorensen for deres bidrag.

Nogle praktiske oplysninger om netudgaven

Ingen ændring af nummerering

Wiberg ændrede præsternes numre når han opdagede en eller flere nye præster som skulle ind i præsterækken. I sin bog om præstehustruerne henviser Erhard Qvistgaard imidlertid konsekvent til rækkefølgen i de originale bøger, uden hensyn til Wibergs nummerændringer og refererer til en ny præst som f. eks. 3b eller 6b. Det samme gælder mange andre der henviser til Wiberg, inklusive en ny og opdateret bog om Wibergs manglende præstehustruer, som udkom i november 2015. At have to forskellige nummereringer for enkelte pastorater bliver ret forvirrende. Af den grund er ovenstående praksis med, at den gamle præst får et »a« og den (eller de) nye får »1b«, »1c« osv. opretholdt i denne udgave. I den grad det er muligt, vil præsten med det oprindelige nummer få bogstavet i parentes, f.eks. »1 (c)«. Der findes imidlertid enkelte tilfælde hvor dette ikke er muligt. Ét eksempel er de to kapellanrækker i København Vor Frue K., hvor Wiberg skriver, at de to rækker »for de ældre Capellaners Vedkommende, grunder sig paa Gisning«. I supplementsbindet har han fået kendskab til ny information, og for tiden frem til ca. 1625 er derfor begge rækker fuldstændig forandrede. For tiden efter ca. 1625 var det alligevel muligt at opretholde den originale nummerering. Af den grund bør man for tiden før ca. 1660 ikke referere til præster kun med nummer, men også inkludere navn. Det indebærer også, at der efterhånden vil komme flere tilføjelser og rettelser. Disse er gengivet med blå farve og med kildehenvisning.

Ændringer af fejl og manglende referencer (links)

Wibergs egne fejl og mangler i forhold til referencerne, er fejl som pga. linkene rettes. Der findes fire forskellige typer fejl og mangler:

1. Det sker, at Wiberg opgiver forkert pastorat i en reference. Han kan f. eks. skrive, at en præst er »af« Vibg. Graabrødre K., når det i virkeligheden er Vibg. Sortebrødre K. og omvendt. Da er man nødt til at ændre referencen for at link og pastorat skal vise til det samme. Der er forholdsvis få fejl af denne type.

2. Et andet tilfælde er når Wibergs reference går til et midlertidigt embede, og ikke til det sidste, hvor biografien findes. Også her er reference (og link) rettet til det sidste pastorat. Også dette forekommer relativt sjældent.

3. Ret ofte står der, at en præst eller præstehustru er »af« et pastorat, men uden at der findes reference fra den aktuelle fader til den nævnte søn eller svigersøn – eller omvendt. Da er den manglende reference (og link) altid tilføjet. Dette er afgjort den mest almindelige mangel. Det drejer sig om mindst et par hundrede tilfælde.

4. Et fjerde tilfælde er når en af forældrene til en præst eller præstehustru er »af« et pastorat. Her har Wiberg kun undtagelsesvis reference fra en præst til dennes børnebørn. Men lægger man et link til en præsts eller præstehustrus bedstefader, bliver det inkonsekvent ikke at lægge et link den anden vej også, fra præsten til barnebarnet, hvilket derfor er gjort. Dem er der rigtigt mange af. Referencer til børnebørn er sat i parentes.

December 2016: Efter to år med opdateringer, er der kommet frem nogle særlige typer fejl, der kræver speciel omtale. Det drejer sig om de tilfælde, hvor Wiberg har én præst i et pastorat, men hvor det viser sig at være to efterfølgende præster med samme navn. Modsat er der også nogle få tilfælde hvor to forskellige præster i hvert sit pastorat, har vist sig at være én og samme mand. Det tredie er forvekslinger, hvor to forskellige præster med samme navn i hvert sit pastorat er blevne sammenblandede eller forvekslede. Der er ikke så mange af disse tre typer fejl. Et fierde tilfælde er præster der helt mangler i Wiberg. Disse er der rigtigt mange af, især på 1500-tallet. Alle de omtalte typer fejl og mangler er omtalt på en egen side.

Geografisk organisering af herreder og pastorater

Noget jeg særligt har savnet hos Wiberg er en geografisk organisering af pastorater og herreder, for at man skal kunne se hvilke sogne og pastorater der er naboer. Dette er essensielt når man f.eks. vil lede efter ophavet til en præstehustru, som ganske ofte er en præstedatter i nærheden. Dette er der delvis kompenseret for i denne udgave, ved at på hovedsiden er alle pastorater placeret under deres respektive herred og amt. Man har alligevel stadig mulighed til at søge med browseren efter pastoratets navn eller Wiberg-nummer. DIS-Danmarks kort over amter, herreder og sogne fra 1793 til 1970 er også et uvurderligt hjælpemiddel. I enkelte områder (særligt i Vendsyssel) er der brugt en anden herredsinddeling end Wibergs. Årsagen er, at den mere moderne inddeling, som Wiberg benyttede for (datidens) stifts- og herredsinddeling, skaber en del forvirring når man arbejder med ældre primærkilder.

Kildeskrifter

Enkelte centrale kildeskrifter (afskrifter af primærkilder) for tidlig dansk præstehistorie er blevet gjort tilgængelige i forbindelse med netudgaven. Fra begyndelsen af var det tre kildeskrifter. I midten af januar (2014), i lutter begejstring over det første indtastningsbidrag udenfra, kom der et til, og ytterligere et da 25 % dækning var nået. Det næste kom da det næste mål om 33,33 % dekning blev nået. Det skete den 4. marts, med to nye kildeskrifter lagt ud: Lengnicks »Jordede Studenter« og »Fynske Studenter 1479–1611«. Det næste mål var selvfølgelig halvvejs. Det blev nået 24. april, med fire nye kildeskrifter. Derefter var målet 2/3, dvs. 66,66 %. Det blev nået 22. juni, med to nye kildeskrifter. Næste var 75 %, som blev nået 24. juli, med et nytt (omfattende) kildeskrift. Ved afskrivningsprojektets fuldførelse (18. oktober 2014) var i alt 16 kildeskrifter publiceret. Der er en vis mulighed for at der kan komme flere. 9. nov. 2014: Legata pastorum 1566-1590. Maj 2015: Kjøbenhavns Universitets Matrikel, bd. I (1611-1667), 1. del: 1611-1642 (som pdf).

Nye artikler om Wibergs og Arends’ præster

En ny side blev oprettet i august 2015, for at kunne præsentere nye og tidligere upublicerede artikler, der bringer resultater af ny forskning om Wibergs og Arends’ præster og deres slægt.
        Under overskriften »Nyt fra kirkebøgerne« findes et nyt koncept, der kan kaldes »kommenterede kirkebogsuddrag«. En systematisk gennemgang af hele eller dele af ældre kirkebøger kan bringe adskilligt nyt om Wibergs og Arends’ præster og deres familier. I det første eksempel fra Ubjerg er alt i kirkebogen, der angår præsterne, nøje afskrevet. Dette danner så grundlaget for beskrivelser af tre præsters familier, hvor det bl. a. kommer frem, at de fem efterfølgende præster gennem 130 år (1607-1737) alle var beslægtede eller besvogrede. Et håb og ønske er, at andre vil benytte samme fremgangsmåde, særligt i pastorater hvor oplysningerne om præsterne i ældre tid er sparsomme.
        Ny overskrift i november 2016: »Småstykker«. Her belyses nogle problemstillinger omkring usikre, men mulige slægtskaber, med begrundelser og ræsonnementer, der er for lange til at indgå på kildelinjerne under den enkelte præst og for korte til at kunde blive en egen artikel.

Supplerende litteratur

Sidst i hvert pastorat findes overskriften »Supplerende litteratur«. Meningen er, at man her kan henvise til litteratur om præstehistorien i det enkelte pastorat og/eller om de enkelte præster. Det vil være til stor nytte for dem, der ønsker at arbejde videre med nye versioner af præstehistorien.

Provste- og bispelister

Jeg har savnet herreds(provsti)- og pastoratshistorie i lidt større grad end det Wiberg havde med, og da særlig provstelister. Særligt før 1700 kan en provsterække ofte sige noget om hvornår en præst sluttede (døde) og en ny kom til et kald, i de tilfælde hvor dette er usikkert. Når alle pastorater i et helt herred nu er færdige, vil det være meget nemmere at lave provstelister. Dette arbejde vil efterhånden blive påbegyndt. Jeg har også savnet bispelister. Også dette vil komme når der bliver tid og lejlighed.

Der er nu (2015) kommet bispelister for alle stifter (undtagen Haderslev), sammen med nogle få provstelister.

Fortsættelsen

Som Wiberg selv skriver i sit forord, er præstehistorien temmelig mangelfuld for tiden før 1660. Mange har tænkt tanken, at man burde udgive en ny og opdateret version af Wiberg, men hidtil er det ikke sket. Den som måske kom længst med dette var Aage Dahl, som faktisk skrev en ny og opdateret præstehistorie baseret på Wiberg. Den er i dag tilgængelig som et maskinskrevet manuskript i Rigsarkivets Håndskriftsamling (XIV N8) i København (hans version af hele Bornholm findes på internettet). Samme sted (XIV N10) findes også resterne af et andet bogprojekt om en ny dansk præstehistorie: »Materialesamling til en ny udgave af Wibergs præstehistorie. Planlagt af overarkivar Bjørn Kornerup og redaktør Povl Engelstoft, på hvis initiativ materialeindsamlingen påbegyndtes ... Samlingen består af 169 kartotekskasser og 5 pakker ...«. I dag er det næppe aktuelt med en ny bogudgivelse. Derimod var en netudgave af Wibergs præstehistorie et langt mere realistisk alternativ, et arbejde som nu er fuldført.

Tekniske oppdateringer og litteraturgennemgang

I første omgang blev der foretaget en teknisk gennemgang for at finde glemte links, samt for bedre at skille mellem links til præsters børn og børnebørn (færdig i marts 2016). En opdatering af oplysningerne om den ældste kirkebog i hvert pastorat blev fuldført efteråret 2014. Derefter står en omfattende litteraturgennemgang for tur (se litteraturliste nedenfor), i første omgang med hovedvægt på tiden før ca. 1700. Med tiden skal også E. Brejls skifteuddrag systematiskt gennemgås.

Rettelser og tillæg. Retningslinier.

Selv om Wibergs fejl måske ikke er så mange, er manglerne derimod store. Wiberg skriver da også selv i sit forord, at han anser præsterækkerne som mangelfulde for tiden indtil 1660. Enkelte korrektioner og tillæg er lagt ind undervejs, og da med mørkeblå farve for at skille dem fra Wiberg og Quistgaard, og med kilder opgivet med blåt på linien under og med link til netudgavens egen referenceliste. Dette vil fortsætte i form af ovennævnte litteraturgennemgang, men det vil også være muligt for interesserede at indsende rettelser og tillæg. Her er nogle generelle retningslinier:


Litteratur som er gennemgået og som skal gennemgås som en del af opdateringen

  Litteratur som er gennemgået i sin helhed
  2014
AaDB Dahl, Aage: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961.
  Møller, A. Troels: Præster i Lyngå-Skjød sogne. Personalhistorisk Tidsskrift, 10:5 (1983), s. 82-84.
  Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: Helsingør og Kronborg. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 163–172.
  Smith, J.: Tilføjelser til Otto Fr. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten. Personalhistorisk Tidsskrift 14:6 (1964) s. 129–137.
  Rørdam, Holger Fr.: Universitetskirken i Faxe og dens Præster. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 195-243 og 702-740, samt tillæg s. 808.
  Winther, Flemming Aagaard: Beslægtede personer Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang, manuskr. marts 2014.
  Strøm, G.: Efterretninger om Kjerteminde Præster, Rectorer og Hørere siden Reformationen. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 3, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1865, s. 1–93.
  Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Marslev-Birkende, Kjølstrup-Agedrup og Munkebo. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 5, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1871, s. 305–377.
  Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Rynkeby-Revninge, Dalby-Stubberup, Mesinge og Viby. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 6, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1873, s. 1–104.
  Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie [Om E. J. Welling i Brøndum-S.-T.]. Personalhistorisk Tidsskrift 10:5 (1938) s. 249–250.
  Hald, P. L.: Thisted Præsteembede til 1864. Historisk Årbog for Thisted amt 1955, s. 415-425.
  Sørensen, H. Juul: Thisted residerende Kapellani og Skinnerup Sognekald. En Præsterække. Historisk Årbog for Thisted amt 1944, s. 61-90.
  Qvistgaard, Erh.: En mærkelig Provsteskrivelse fra 1599. Vejle Amts Aarbog 1930, s. 119-120.
  Knudsen, P.: Sognepræster i Taps og Aller. Vejle Amts Aarbog 1930, s. 120-123.
  Achelis, Thomas Otto: Sønder-Bjært Sogn og dets Præst 1697. Vejle Amts Aarbog 1929, s. 125-128.
  Kau, Hans: Om Gadbjerg Sogns ældste Kirke. Vejle Amts Aarbog 1906–2, s. 117-135.
  Fussing, Hans H.: Bidrag til dansk Præstehistorie 1514-1657. Kirkehistoriske Samlinger, 6:2 (1936-1938), s. 218-228. [Uddrag af Rigens Forfølgningsbøger, sortert alfabetisk på sogn.]
  Fussing, Hans H.: Tre præster i Vilsted og Vindblæs. Personalhistorisk Tidsskrift, 10:6 (1939), s. 77-78.
  Dahlerup, Troels: Viborg Stifts Kirker og Præster 1545. Kirkehistoriske Samlinger, 7:3 (1957-1959), s. 1-20.
  A. Heise: Præsterne i Viborg Stift 1568. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-1886), s. 512-515.
  Holger Fr. Rørdam: Viborg-Bispen Dr. Hans Vandals Levned. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-1886), s. 93-110. (Uddrag s. 104-106: Præsterne i Viborg Stift 1619.)
  Smith, J.; Slægten Claudius. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:4 (1943), s. 187-207, samt »Rettelser og tilføjelser«, 12:3 (1948), s. 196-197.
  Heilskov, Chr.: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred. Historisk Årbog for Thisted Amt 1928, s. 410-422.
  Heilskov, Chr.: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred. Historisk Årbog for Thisted Amt 1929, s. 451-460.
  Wolf, Johannes R.: Minder om Præsten Jens Andersen Sønberg og hans Slægt fra Visby i Thy. Historisk Årbog for Thisted amt 1938, side 3-15
  Lønborg, Esper: Præsten Holger Sørensen Schandorph i Snedsted, Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1987, s. 79-93.
  Lønborg, Esper: Søren Holgersen Schandorph, Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1991, side 91- 96.
  Knudsen, Ole Bech: Sognepræst i Snedsted Magister Holger Sørensen Schandorphs afstamning. Efterskrift, Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1991, s. 97-98.
  Laursen, Henr.: Præsterne i Vestervig og Agger efter Reformationen. Historisk Årbog for Thisted amt, 1936, s. 217-240.
  Laursen, Henr.: Provst Svend i Vestervig. Historisk Årbog for Thisted amt 1935, side 3-25.
  Hald, P. L.: Indskrift fra Nors Kirke. Historisk Årbog for Thisted amt 1921, s. 296-297.
  Rolighed, Jens: Om nogle præster i Klim, Thorup og Vust. Historisk Årbog for Thisted Amt, 1961, s. 384-392.
  Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie: Oplysninger om Hellum herreds præster c. 1600-1656. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:1 (1940), s. 55-59.
  Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hindsted og Fleskum herreders Præster ca. 1619-1655. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:2 (1941), s. 124-33.
  Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Vendelbo Stifts Kirkehistorie siden Reformationen. 6. Mester Christen Hansen (Riber), del viii. (Præsterne i Aalborg Stift 1619-20). Kirkehistoriske Samlinger, 3:3 (1881-1882), s. 740-747.
  Winther, Flemming Aagaard: Jyske skiftereferater på nettet. Kampmann-efterkommere før c. 1800. Personalhistorisk Tidsskrift 2013, s. 188-201. Samt tillæg til samme artikel.
  Sundbo, Arne: Præsterne Ahrensberg. Vejle Amts Aarbog 1954, s. 32-40.
  Petersen, Erling: De ældste led af slægten Danholm. Personalhistorisk Tidsskrift 16:1 (1973), s. 131-146.
  Nielsen, C. F., Pastor: Færøernes geistlige Stat eller Geistlighedens Personalhistorie i Færøernes Provstie. I: S. V. Wiberg: Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. L. B. Deichmanns Forlag, Faaborg 1879, Anhang s. 5–34.
  Heilskov, Chr.: Af den "Heinesenske" Slægts Saga. Men en Indledning om færøsk Personalhistorie. Personalhistorisk tidsskrift, 6:6 (1915), s. 248-282.
  Petersen, Erling: Didrik Grubbes efterslægt. Personalhistorisk tidsskrift 14:6 (1964-65), s. 154-162.
  Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46.
  Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958. (Kapitlet »Biografiske oplysninger om hospitalspræster«, s. 204-211).
  2015
  Carlsen, Inge: Nye Oplysninger om slægten Toxværd. Personalhistorisk Tidsskrift 16:6 (1978), s. 191-207.
  Sørensen, N.K.: Borris Kirkes historie samt dens præster og degne. Borris 1943, Eget forlag.
  Severinsen, P.: Karleby-Voldby Præstehistorie. Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund 1912 (bd. VI), s. 5-89, samt rettelser s. 136 i bd. VII.
  Friis-Petersen, H.: Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1611. Aarhus 1942.
  Olsen, Erik: Ølstykke Sogns Præsterække. Personalhistorisk Tidsskrift, 10:5 (1938), s. 180-82.
  Holger Fr. Rørdam: Præsterne i Aarhus Stift 1619. Kirkehistoriske Samlinger, 3:2 (1877-1880), s. 754-759.
  Holger Fr. Rørdam: Prøver aflagte af Studenter, der i Biskop Jens Gødesens Tid (1593-1626) søgte Ansættelse som Præster og Lærere i Aarhus Stift. 3:2 (1877-1880), s. 738-754.
  Knudsen, P.: Ødis Præstegaard. Vejle Amts Aarbog 1928, s. 267-272.
  Ravn, J. J.: Nogle Uddrag af Pjedsted Kirkes ældste Regnskabsbog i Viborg Landsarkiv. Vejle Amts Aarbog 1928, s. 139-141.
  Sørensen, S. P.: »Series Pastorum« i Egtved Kirke. Vejle Amts Aarbog 1928, s. 133-138.
  Kau, Hans: Bidrag til Ringive, Gadbjerg og Lindeballe Sogns Historie fra Reformationen til 1866. Vejle Amts Aarbog 1928, s. 72-123, samt Tillæg s. 153-158.
  Heltoft, Jens: Præsten Søren Steffensen fra Jelling. Vejle Amts Aarbog 1922, s. 43-52.
  Helk, Vello: Om Jacob Sørensen Bødker og Jacob Sørensen Glud. Personalhistorisk Tidsskrift 1986, s. 41-44.
  Hansen, Marius: Bidrag til Uldum og Langskov Sognes ældste Præstehistorie. Vejle Amts Aarbog 1947, s. 102-114.
  Andersen, Chr.: Series Pastorum – Præsterækken – i Glud-Hjarnø Sognekald. Efter Embedsbogen. Vejle Amts Aarbog 1926, s. 98-107.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 20 (Haderslev amt), udg. af Nationalmuseet 1954.
  Severinsen, P.: Tiim-Madum Præstehistorie. Hardsyssels Aarbog 1910, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, s. 53-94.
  Severinsen, P.: Stadils Præster i Reformationsaarhundredet. Hardsyssels Aarbog 1908, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, s. 167-173.
  Winther, Flemming Aagaard: Hinge og Spliid i Randers. Manuskr. januar 2015.
  Schmidt, August F.: Bidrag til Harte Sogns Historie. Vejle Amts Aarbog 1947, s. 67-101
  H. P. Berthelsen: En Præsteskæbne. Vejle Amts Aarbog 1954, s. 66-77 (Om Jørgen Hansen Seidelin i Eltang-V.).
  Sundbo, Arne: Af Præsterækken i Hvejsel-Givskud, Vejle Amts Aarbog 1954. s. 5-11.
  Hansen, Marius: Præsterne i Engom og Hedensted Sogne. Vejle Amts Aarbog 1925, s. 31-72.
  Eliassen, P.: Fra Egtved og Ødsted Sogne. Gamle Bykort og Beretninger. Vejle Amts Aarbog 1916, s. 176-231. »III. Præsterne indtil ca. 1800«, s. 200-212.
  Buch-puslespillet, Skanderup præster: De første seks præster i Skanderup efter reformationen. (pdf)
  Winther, Flemming Aagaard: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Slægtens forlag, Viborg 2008.
  Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). København 1870.
  Holger Fr. Rørdam: Præsterne i Nørrejylland i Aaret 1584. Kirkehistoriske Samlinger, 3:2 (1877-1880), s. 200-213.
  P. Severinsen: Præsterne i Nørrejylland 1610. Kirkehistoriske Samlinger, 5:2 (1903-1905), s. 544-560.
  Rørdam, Holger Fr.: Kirkelige Efterretninger fra Ribe Stift. Kirkehistoriske Samlinger, 2:6 (1872-1873), s. 504-553. Uddrag (s. 543-551): Præsterne i Ribe Stift 1619.
  Fussing, Hans H.: Oplysninger om 1) Vardes og Vester Horne herreds præster ca. 1590-1652, 2) Skast herreds præster 1540-1810, og 3) Kær herreds og Aalborg Budolfi kirkes præster ca. 1632-45. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:5 (1944), s. 53-62.
  Rørdam, Holger Fr.: Mag. Hans Jensen Viborgs Selvbiografi. Kirkehistoriske Samlinger, 4:3 (1893-95), s. 195-201 (Sp. nr. 14 i Stege).
  Langholz, Carl: Slægten Outzen / Rostgaard fra Roost gennem 400 år. Personalhistorisk Tidsskrift, 1984, s. 109-134.
  Grove-Stephensen, F.S.: Fra katolsk til luthersk præsteskab på Sundeved. Personalhistorisk Tidsskrift, 15:2 (1967-68), s. 13-18.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 22 (Åbenrå amt), udg. af Nationalmuseet 1959.
  Rørdam, Holger Fr.: Mester Hans Michelsen, Christian IV’s Lærer. Kirkehistoriske Samlinger, 2:6 (1872-1873), s. 154-182.
  Rørdam, Holger Fr.: Præster ved Frederiksborg Slotskirke (1567-1670). Kirkehistoriske Samlinger 3:2 (1877-80), s. 294-334.
  Larsen, Alfred: Om nogle Descendenter af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:3 (1942), s. 188-200.
  Langholz, Carl: To slægter Zoëga. Personalhistorisk Tidsskrift, 1988, s. 41-73.
  Clausen, Bodil: Bidrag til Vandelslægtens historie. Personalhistorisk Tidsskrift, 1999, s. 227-236.
  Hertzum-Larsen, Holger: En rettelse. Personalhistorisk Tidsskrift, 1999, s. 309 [ang. Sønder Bork].
  Qvist, Niels: Forbindelsen mellem slægterne Beenfeldt og Meyland ved år 1700. Inger Margrethe Pedersdatter Hammel og Johan Meyland. Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 103-108.
  Hansen, E. Juel: De fyenske Basser. Personalhistorisk Tidsskrift, 12:1 (1946), s. 128-158.
  Kornerup, Bjørn: Præsten Hans Sirichs levned. Kirkehistoriske Samlinger 7:3 (1957-59), s. 201-206.
  Klitgaard, C.: En Bryllupsvise fra 1699. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 133-136.
  Villadsen, Villads og Helle Villesen: Hr. Jacob Bunisøns syv børn fra Skivholme præstegård og deres forslægt, Personalhistorisk Tidsskrift, 1991, s. 49-71.
  Rørdam, H. F.: Nordmanden Augustinus Meldals Levned, optegnet af ham selv. Personalhistorisk Tidsskrift 1:1 (1880), s. 161-192 (Præst i Lysabild).
  Rørdam, H. F.: Personalhistoriske Uddrag af M. R. Meldals „Krønike for Lysabbel Sogn“. Personalhistorisk Tidsskrift 1:2 (1881), s. 10-39.
  Christiansen, Poul Verner: Et livsløb – og dets auspicier. Personalhistorisk Tidsskrift, 1992, s. 96-112 (inkl. Niels Jensen Winthers selvbiografi, præst i Kristrup og Hornbæk).
  Winther, Flemming Aagaard og Chr. Sloth: Kristrup-Winther-Slægten. Personalhistorisk Tidsskrift, 1992, s. 173-188.
  Dahl, Aage: Bidrag til Johannes Ewalds Slægtshistorie. Personalhistorisk Tidsskrift, 9:5 (1932), s. 215-247.
  Rostrup, Randi: Carsten Christoffersen Carstensen, sogneprest i Sneum og Tjæreborg 1692–1704 og Borgermester i Ribe Casper Christoffer Carstensens barn. Oslo, august 2015.
  Rostrup, Randi: Fra Ubjergs ældste kirkebøger: Tre præster i Ubjerg, Tønder amt, i tiden 1649-1737. Oslo, august 2015.
  Poul Erik Jensen og Peter N. Jessen: Thyregod – Vester sogne. Træk af skole- og kirkehistorien, Thyregod 2008.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 23 (Sønderborg amt), udg. af Nationalmuseet 1961.
  Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Sjælands Stifts Kirke- og Præstehistorie. [Uddr.] 1. Provsterne i Sjælands Stift i Aaret 1545. Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 141-142.
  Petersen, Erling: To præster. Nogle oplysninger om hr. Jens Foss i Vallensved, hans eftermand og deres nærmeste slægt. Personalhistorisk Tidsskrift 15:2 (1967-68), s. 161-170.
  Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 134-224.
  Rørdam, Holger Fr.: Jon Jacobsen Venusinus. Kirkehistoriske Samlinger, 3:1 (1874-1877), s. 241-310.
  Crone, A.: Herrested Præstehistorie. Kirkehistoriske Samlinger, 1:1 (1849-1852), s. 291-324.
  Klitgaard, C.: Optegnelser om Studenter fra Sæby og Hjøring. Personalhistorisk Tidsskrift, 12:6 (1951), s. 1-21.
  Hegelund, Peder: Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1535-1613, udg. ved Bue Kaae, Historisk samfund for Ribe amt, 1976. Bd. I og II (kommentarer og registre).
P-Aarh. LAV: Fortegnelse over provster, præster og degne i Århus stift 1645-1690. Pdf-udgave.
  Klitgaard, Carl: Magister Ejler Christian Dyssel, Præst i Vrensted–Tise 1708–29, og nogle supplerende Oplysninger om Slægten Dyssel. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 12-36.
JJJ Jens Jeppesen Jensens rettelser til Wibergs Præstehistorie, publ. af Danske Slægtsforskere.
  Harder, Jan Bak: Magister Jørgen Harder fra Brunsbüttel, præst i Hollænderbyen på Amager 1640–82. Personalhistorisk Tidsskrift 1980, s. 47-60.
  Kornerup, Bjørn: Fortegnelse over Præster, ordinerede af Biskop Hans Poulsen Resen 1615-1638. Personalhistorisk Tidsskrift, 8:6 (1927) s. 182-194; samt Rettelser 9:1 (1928) s. 158.
  Winther, Flemming Aagaard: Astrup Præster fra Reformationen til 1750. Østjysk Hjemstavn 63, 1998, s. 40-51, (revideret 2015).
  2016
  Hennings, Paul: Provst, Mag. Uldrich Schnell i Sønderup. Personalhistorisk Tidsskrift 8:2 (1923), s. 255-266
  Elkjær, Sigurd: Hr. Ove og Hr. Ole. Efter et manuskript af degnen Herlov Dalhoff. Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift, 1957, s. 6-22.
  Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945.
  Jacobsen, Svend: En sønderjysk slægt Bruun i 4 generationer. Christian Bruun, sognepræst i Nr. Løgum-Løgumkloster, og hans efterkommere i 3 led. Personalhistorisk Tidsskrift, 1981, s. 61-80.
FR Kong Frederik den Førstes danske Registranter, [1523-1533], v/Kr. Erslev og W. Mollerup, Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Kjøbenhavn 1879.
  Bøttiger, L. J.: Æbeltoft og Omegn (Mols) nærmest til 1814, Aarhus 1893 (Præsterne s. 151-180, samt rettelser og tillæg s. 361-362).
DKR Danske Kancelliregistranter 1535-1550, ved Kr. Erslev og W. Mollerup, Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Kjøbenhavn 1881-1882.
  Rørdam, Holger Fr.: Edsbog for Præster og Rektorer i Fyns Stift 1616-1651. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 111-145.
  Christensen, Olav: Slægten Fangel fra Nordborg. Personalhistorisk Tidsskrift 13:1 (1952), s. 1-20.
BorchsK Alumner ved Borchs Kollegium i København 1691-1870.
  Rørdam, Holger Fr.: Præster ordinerede af Biskop J. Brochmand 1639–44. Kirkehistoriske Samlinger, 2:1 (1857-59), s. 500-511.
  Rørdam, Holger Fr.: Hammer og Lundby Sognekalds Historie. Kirkehistoriske Samlinger 3:3 (1881-1882), s. 112-143, 428-462, 834-837.
  Haugaard, Henning: Familieregister 1600-1699 (pdf), Bedsted Sogns Borgerforening.
  Swane, Jørgen: Amtsprovst Johan Peter Købkes Selvbiografi. Personalhistorisk Tidsskrift 7:2 (1917), s. 60-83, 157-180. (Præst i Frederiks, Egtved-Ø. og Mern)
KB 1 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1551-1555 (bd. 1), udg. v. C. F. Bricka, Kjøbenhavn 1885-86.
  Tuxen, A.: Nogle Bidrag til Slægten Tuxens Historie i det 16de og 17de Aarhundrede. Personalhistorisk Tidsskrift, 3:5 (1896), s. 260-271.
  Myrhøj, Anna og Aage Myrhøj: Lidt nyt om »Taarepersens« forfatter. Personalhistorisk Tidsskrift, 15:1 (1966), s. 181-182.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 2 (Frederiksborg amt), udg. af Nationalmuseet 1964-1975.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 21 (Tønder amt), udg. af Nationalmuseet 1957.
  Sulkjær, Johan C.: Arnborg Sogn i Hammerum Herred. Herning 1939. (Præsterne i Skarrild-A.: s. 127-146).
  Rørdam, Holger Fr.: Nogle Præstebiografier. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 91-124. (Johan Matthis Hammerich, Poul Danchel, Anders Bredenberg, Peder Fuglede, Anders Møller og Christoffer Nyholm).
  Kornerup, Bjørn: Hr. Poul Poulsen Danchels Optegnelser. Bidrag til Nakskov-Egnens Præstehistorie. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:6 (1945) s. 1-54 og 232-233.
  Rørdam, Holger Fr.: Fra Kornerup og Svogerslev. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 393-436 og 529-572.
  Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger om sjællandske Kirker og Præster. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-09), s. 522-566. (Ny Hollænderby og Frederiksberg; Fodby; Skjørpinge og Faardrup; Magleby og Holtug).
  Rørdam, Holger Fr.: Om Hvidovre (Ovre ydre eller Nedre-Ovre) Præstekald. Kirkehistoriske Samlinger, 3:1 (1874-77), s. 803-818.
  Rørdam, Holger Fr.: Rødovre Præstekald (indtil 1671). Kirkehistoriske Samlinger, 3:2 (1877-80), s. 334-344.
  Rørdam, Holger Fr.: Christian IV.s Kirke udenfor Nørreport ved Kjøbenhavn. Kirkehistoriske Samlinger, 2:1 (1857-59), s. 353-387.
  Rørdam, Holger Fr.: Ulykkelige Præster i Lyderslev og Frøslev. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 175-179.
  Rørdam, Holger Fr.: Peder Syvs Optegnelser om Præster i Helsted. Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 166-175.
  Rørdam, Holger Fr.: Raklev Præstekald i det første Aarhundrede efter Reformationen. Kirkehistoriske Samlinger 3:2 (1877-80), s. 280-294.
  Rørdam, Holger Fr.: Om de Roskilde Domkapitel tillagte Præstekald, navnlig Syv, Snoldelev og Kildebrønde. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 179-194.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt (inkl. Roskilde amt), udg. af Nationalmuseet 1944-1951.
  Nielsen, N. V.: Hvad Præsten Niels Pedersen i Baarse efterlod seg. Kirkehistoriske Samlinger 4:5 (1897-99), s. 394-400.
  Rørdam, Holger Fr.: Tydsk Gudstjeneste i Nykjøbing p. Falster. Kirkehistoriske Samlinger 4:5 (1897-99), s. 804.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1936-38.
  Qvistgaard, Erh.: Autobiografi af Sognepræst til Horslunde-Nordlunde paa Lolland Claus Christiansen Wiinholt. Personalhistorisk Tidsskrift, 8:5 (1626), s. 22-30
KB 2 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1556-1560 (bd. 2), udg. v. C. F. Bricka, Kjøbenhavn 1887-88.
  Becker, P. W.: Om Restaurationen af St. Mortens Kirke i Nestved. Kirkehistoriske Samlinger 2:2 (1860-62), s. 542-562.
  Rørdam, Holger Fr.: [Uddr. af] Forhandlinger paa Roskilde Landemode 1570–90: 19. Sjælands Stifts Præster i Aaret 1584. Kirkehistoriske Samlinger, 2:4 (1867-68), s. 402-406.
  Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Sjælands Stifts Kirke- og Præstehistorie: 2. De sjælandske Præsters Deltagelse i Kongevalget og Hyldingen 1608 og 1610. Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 142-152.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms amt, udg. af Nationalmuseet 1954.
  Larsen, Alfred: Stamtavle over de første syv slægtled af en borgerlig slægt Flindt. Personalhistorisk Tidsskrift, 13:6 (1958) s. 81-110.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo amt, udg. af Nationalmuseet 1948-51.
  Dahlerup, Troels: Provsten i Lumby Hr. Oluf Andersen og hans Bibliothek. Kirkehistoriske Samlinger, 7:3 (1960-62), s. 348-358.
  Rørdam, Holger Fr.: Fem Præstebiografier. Kirkehistoriske Samlinger. 3:2 (1877-80), s. 621-673 [Niels Andersen Vanstad i Skamstrup-F., s. 622-629 og Johan Adolph Jacobæi i Ledøje-S. 631-640].
  Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Arsherreds gamle Provstebog. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 152-166.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979-2001.
  Rørdam, Holger Fr.: Høve og Flakkebjerg Præstekald i 16de Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger. 3:2 (1877-80), s. 345-362.
  Fussing, Hans H.: Broen. Personalhistorisk Tidsskrift 12:5 (1950), s. 200-201.
  RA, Danske Kancelli: Fortegnelser på hovedskatten af gejstligheden i Sjællands Stift iflg. Kgl. missive af 1645 6. maj, indsendte til kancelliet af Sjællands biskop. (= Kopskatten 1645, optaget i maj/juni).
  G. L. Wad: Sognepræst i Gimlinge Ebbe Jensen Bruns Autobiografi. Kirkehistoriske Samlinger, 3:2, (1877-1880), s. 689-702.
  Lund, Johannes J.: Lidt om Familien Bjørn fra Ribe. Personalhistorisk Tidsskrift, 2016, s. 147-172.
  Wad, G. L.: Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1688-91. Personalhistorisk Tidsskrift, 1:4 (1883) s. 290-297.
  2017
  Rørdam, Holger Fr.: Ringsebølle Sognemænds Forlangende om Gudstjeneste paa visse Dage. Kirkehistoriske Samlinger, 4:4 (1895-97), s. 802-806.
  Sixhøj, J. Chr. : Viborg Katedralskoles Dimittender 1630-1879. Ved Carl E. Jørgensen, Viborg 1962.
SdjyAarb Pedersen, Ole Karup: Hr. Anker Jensen Buch til Ballum. Sønderjyske Årbøger, 1959, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 1-30.
  Voll, V.: Historikeren Jens Dolmers Herkomst. Personalhistorisk Tidsskrift, 12:1 (1946), s. 92.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 1, København By, udg. af Nationalmuseet 1945-88.
SdjyAarb Petersen, H. F.: Grænsepræsten Thomas Hoyer Jensen. Sønderjyske Årbøger, 1932, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 125-133.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 12, Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940-42.
SdjyAarb Petersen, H. F.: Jacob Fabricius den ældres selvbiografi. Sønderjyske Årbøger, 1963, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 161-233.
  Novrup, H. P. H.: Alslev og Hostrup Kirker. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 679-711.
  Klitgaard, C.: Lidt om de ældre Præster i Als. Fra Himmerland og Kjær. Årbog udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, 1924-1926, s. 352-362.
  2018
  Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. Fra Ribe Amt, bd. 3, 1911-1917, Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 413-461 (Præsterne: s. 443-447).
  Støvring-Nielsen, H.: Anne Pedersdatter i Gammelbygård og hendes slægtninge. Historisk Årbog for Thisted amt 1967, side 399-420.
  Fussing, Hans H.: Altergangsstridigheder i Vestervig 1632. Kirkehistoriske Samlinger 6:3 (1939-41), s. 184-189.
  Hansen, Gregers: De 5 ældste led af slægten Sletting. Personalhistorisk Tidsskrift, 1982, s. 81-101.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt (inkl. Skanderborg amt), udg. af Nationalmuseet 1968-2008.
  Helk, Vello: Slesvigske studenter. Nogle kritiske bemerkninger i anledning af Ths. O. Achelis’ matrikel. Personalhistorisk Tidsskrift 15:2 (1967-68), s. 185-208.
  Rugholm, Thøger: Slægten Bergenhammer. Personalhistorisk Tidsskrift, 15:4 (1970), s. 165-176.
HardAar Green, John Helt: De to epitafier i Ringkøbing kirke. Hardsyssels Aarbog 1998, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, s. 5-14.
AarbAarh Heilskov, Chr.: Hjelmslev Herred. Historisk-topografisk skildret. Fruering Sogn. Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift, 1923, s. 1-45 (Præsterne s. 38-42)
  Rørdam, Holger Fr.: Præsten Niels Tøxen i Verst, Orthodoxiens Ridder i Pietismens Tid. Kirkehistoriske Samlinger, 5:1 (1901-03), s. 407-480 og 581-646.
  Schøller, C. E. A.: Præsten Mogens Haugaard i Humble. Kirkehistoriske Samlinger, 5:1 (1901-03), s. 537-539.
  S.H. Finne-Grønn: Familien Lieungh, genealogisk-personalhistoriske oplysninger, Oslo 1925.
KbhMet Blache, H. H.: Et Bidrag til Kjøbenhavns Metropolitanskoles Historie. Historisk Tidsskrift, 3:3 (1862-1864), s. 651-676.
  Petersen, Erling: Slægten Brysting fra Sydvestsjælland. Personalhistorisk Tidsskrift, 1980, s. 161-183.
  Marstrand, Wilhelm: Aferrin. Personalhistorisk Tidsskrift, 5:2 (1905), s. 257-258.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1979-2003.
SJHT Nielsen, O.: Indberetninger til P. Resen 1687. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1:10 (1884-85), s. 1-6.
  Kelstrup, Gudmund: Anders Andersen Viborgs slægtsoptegnelser. Personalhistorisk tidsskrift, 15:6 (1972), s. 1-27 (Præst i Gødvad-Balle).
  2019
  Stenfelt, Niels: Om hr. Frantz Kühn i Blidstrup. Fra Frederiksborg Amt, 1922, s. 148-157.
  Kristensen, H. K.: Holmsland og Klittens historie I. Udg. af Holmsland kommune 1974. (Præsterne s. 94-117).
AarbAarh Elkjær, Sigurd: Præsten Ove Hansen Guldberg (1671-1732). Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift, 1924, s. 49-60.
  Kvist, John: Et præstedrab i Veerst. Fra Ribe Amt, 1950, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 444-447.
  Hansen, Georg: Et Levnedsløb fra Pietismens Tidsalder. Præsten Jens Pedersen Juuls Selvbiografi. Kirkehistoriske Samlinger 6: 6 (1948-1950), s. 61-83, 84-90.
SJHT Kruse, R. H.: Beskrivelse over Øen Fuur. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1:1 (1866-67), s. 375-421 (Præsterne s. 414-417).
SJHT Rørdam, Holger Fr.: Præsten Anders Lavritsen Vejles Optegnelser. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1:1 (1866-67), s. 318-325.
  Møller, Jon Monrad: Om en af Brandt-familierne. Personalhistorisk tidsskrift, 12:2 (1947), s. 173-175.
FS Rørdam, Holger Fr.: Fyenske Studenter ved Kjøbenhavns Universitet 1479–1611. Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Odense Cathedralskole i Juni og Juli 1866. Odense 1866, s. 45-63.
  Kornerup, Bjørn: Slægtebogsoptegnelser vedrørende slægterne Lidøe og Luja. Personalhistorisk tidsskrift, 12:1 (1946), s. 72-82.
  Berthelsen, H. P.: Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne. Kolding 1955. (Præsterne s. 19-42).
Grundtvig Grundtvig, F. L.: Den grundtvigske Slægts Oprindelse. Særtryk af »Den danske Højskole«, 1901-1904.
  Bondesen, P. C. B.: Fyenske Familier i ældre Tid. Del I-XXII. Personalhistorisk tidsskrift, 2:4 (1889), s. 142-162; 3:4 (1895), s. 144-150; 4:5 (1902), s. 69-79.
  Blædel, Finn H.: 2 slægter Find. Personalhistorisk tidsskrift, 16:4 (1976), s. 17-36.
  Dupont, Michael: En fynsk præsteslægt på Christian IV’s tid. Personalhistorisk tidsskrift, 2004, s. 92-102.
  Krarup, Fr.: Provst Henning Hansen i Skjelby, hans selvfortalte Levnedsløb. Personalhistorisk Tidsskrift 1:3 (1882), s. 305-333.
  Winther, Flemming Aagaard: Knivsmedens datter – en vanskelig ane. Slægten nr. 44, 2011.
  Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Ledøje og Smørum Sognekalds Historie. Kirkehistoriske Samlinger. 4:3 (1893-95), s. 325-344.
  Klitgaard, Carl: Himmerlandske Slægter i det 16. og 17. Aarhundrede. Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard Wolf m. fl. Personalhistorisk Tidsskrift, 7:4 (1919), s. 207-226.
  Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Biskop Jesper Brochmands Historie. Kirkehistoriske Samlinger, 4:3 (1893-95), s. 179-194.
SJHT Bang, Wilhelm: Familien Reenberg. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 2:3 (1891-93), s. 181-185.
  Lange, Nanna: Godsejer og Etatsråd Christian Lindencrones borgerlige Slægt Lintrup. Personalhistorisk Tidsskrift 7:2 (1917), s. 333-341.
  Fenger, J. F.: Om vore gamle Kirkebøger: 1. Beskrivelse over den gamle Snøde-Præstebog. Kirkehistoriske Samlinger, 1:2 (1853-56), s. 255-265.
  Rørdam, Holger Fr.: „Vor Frue Lysning“ og Fattigforsørgelsen i Snøde og Stoense. Kirkehistoriske Samlinger, 2:4 (1867-68), s. 435-441.
SdjyAarb Pedersen, Ole Karup: En Rømø-præst for Viborg landsting. Sønderjyske Årbøger, 1961, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 228-230.
SdjyAarb Nielsen, M. H.: To Bryllupper – et i Skrydstrup 1685 og et i Sønderballe 1686. Sønderjyske Årbøger, 1936, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 132-160.
SdjyAarb Vesten, P. L.: Præst og Menighed i Nordslesvig i tiden efter 1864. Sønderjyske Årbøger, 1923, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 177-205.
SdjyAarb Vesten, P. L.: Nogle Rettelser og Tilføjelser til Artiklen »Præst og Menighed i Nordslesvig«. Sønderjyske Årbøger, 1924, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 158-159.
SdjyAarb Smith, Jonathan: Præsteslægten Claudius. Sønderjyske Årbøger, 1942, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 257-267.
  Heiberg, Knud: Brødremenighedens Virksomhed i Sønderjylland før Kristianfelts Anlæggelse. Stepping Præstegaard. Kirkehistoriske Samlinger 5:2 (1903-05), s. 611-624.
  Rasmussen, Orla: Rasmus Michelsen Storm (født omkr. 1600) og hans efterkommere. Århus 1985.
  Petersen, L.: Gennem seks hundrede Aar. Af Skjern Sogns Historie. Eget forlag 1927. (Skjern Sogns Præster: side 86-91).
KUM Birket-Smith, S.: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. I (1611-1667), Kjøbenhavn 1890.
KUM Birket-Smith, S.: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. II (1667-1740), Kjøbenhavn 1894.
Verninge Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Verninge Sogn. Odense 1916, (Præsterne: s. 127-159), (pdf-fil).
  Færch, Ole: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, s. 21-80.
  2020
RPTS Thestrup, Rasmus Pedersen [1588-1656]: Rasmus Pedersen Thestrups stambog, ved Helge Søgaard. Udg. af Århus Byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus 1972.
  Degn, Ole: Militær karriere og høj status. En søskendeflok Falck fra Sydjylland og tre generationer efterkommere efter dem. Personalhistorisk Tidsskrift 2019, s. 154-185.
  Bierfreund, Knud og E. Juel Hansen: Slægterne Lund fra Orelund. Personalhistorisk Tidsskrift 14:4 (1962), s. 165-176.
  Mygind, Cai: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens. Postmester Th. Myginds efterslægt, hans forfædre samt disses andre efterkommere med navnet Mygind. Udg. 1967.
HT-Sadolin Rørdam, Holger Fr.: Hans Theophilisen Sadolins Dagbog. Historiske Samlinger og Studier, bd. 1. København 1898, s. 516-554. (pdf-fil)
  Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, København 1913
  Qvistgaard, Erh.: Da Wallenstein i 1627–29 hærgede i Jylland. Hardsyssels Aarbog 1935, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, s. 23-26. (Om Mejrup sogn).
  Blaabjerg, Anton: Busch – fra Sjælland? Slægten, Gemmesider II B (1995-99), s. 140-144.
  Fussing, Hans H.: Bidrag til dansk Præstehistorie 1496-1657. Del I. Kirkehistoriske Samlinger, 6:2 (1936-1938), s. 455-480. [Uddrag af Rigens Dombog, sortert alfabetisk på sogn: Aa-K.]
  Fussing, Hans H.: Bidrag til dansk Præstehistorie 1496-1657. Del II. Kirkehistoriske Samlinger, 6:3 (1939-1941), s. 159-181. [Uddrag af Rigens Dombog, sortert alfabetisk på sogn: L-Ø.]
  Hansen, Holger: Indskrifter i Dalum Kirke. Personalhistorisk Tidsskrift 5:3 (1906), s. 76-84.
  Hertel, L. V. og A. R. Idum: Brænderup Sogns Præstehistorie. Aarbog for Odense og Assens Amter 1925, s. 618-635.
  Friis-Petersen, H.: Familien Friis fra Stenstrup, Aarhus 1955.
  2021
  Lindgreen, Adam: Forbindelsen mellem slægterne Lund og Bruun – og et eksempel på fadderanalyse. Personalhistorisk Tidsskrift 2020, s. 95-135.
SdjyAarb Vesten, L.: Præsterne Boëtius i Vilstrup. Sønderjyske Årbøger, 1927, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 249-260.
SdjyAarb Vesten, L.: Laurentius Boëtius den yngre. Sønderjyske Årbøger, 1929, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 153-160 (Løgumkloster).
SdjyAarb Hvidtfeldt, Johan: Præsteslægten Boëtius’ Oprindelse. Sønderjyske Årbøger, 1942, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 279-280.
  Larsen, Ejnar C.: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. Slægten Lime. Personalhistorisk Tidsskrift, 1990, s. 1-20.
DanKir Danmarks Kirker, bd. 18, Ringkøbing amt, udg. af Nationalmuseet 1998-20. . (alt, der er udgivet til og med dec. 2021).
  Hansen, Gregers: Købmandsslægten Wandel i Sakskøbing og Nykøbing Falster. Personalhistorisk Tidsskrift 16:2 (1974), s. 165-184.
  Rørdam, Holger Fr.: Mag. Iver Brinks Levned. Kirkehistoriske Samlinger, 5:6 (1911-13), s. 209-240.
  Friis-Petersen, H.: Slægten Fischer fra Silkeborg. Personalhistorisk Tidsskrift 13:2 (1953), s. 52-84.
  Fussing, Hans H.: Hr. Frederik Jespersen Forles selvbiografi. Kirkehistoriske Samlinger 6:6 (1948-50) s. 201-215. (Udby i Sjæll.)
  2022
  Heilskov, Chr.: Gamle Indskrifter i Øster-Lisbjerg Herred. Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund 1913 (bd. VII), s. 5-25.
  Jørgensen, A. D.: Arnakke (Avernakø) Kirke. Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 639-647.
  Rørdam, Holger Fr.: Aktstykker til Avernakøs Kirkehistorie. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 633-637.
  Friis-Petersen, H.: Stamtavle over Familien Lylow. Personalhistorisk Tidsskrift 11:5 (1944), s. 137-147.
  Rørdam, Holger Fr.: Professor Dr. Thomas Bangs Levned. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-1886), s. 193-299.
  Klitgaard, C.: En Samling jydske Testamenter fra o. 1681-1734. I Uddrag. Personalhistorisk tidsskrift, 5:5 (1908) s. 263-268 og 5:6 (1909), s. 163-181.
  Carlsen, Franziska: Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm. Kjøbenhavn 1861. (Præsterne s. 155-185). (pdf-fil)
  Rørdam, Holger Fr.: Stiftsprovst Henrik Gerner. En Episode af Herrnhutismens Historie i Danmark. Kirkehistoriske Samlinger, 5:6 (1911-13), s. 325-374.
  Rørdam, Holger Fr.: Biskop Laurits Jacobsen (Hindsholms) Dagbog fra 1651 til 1663. Kirkehistoriske Samlinger, 4:2 (1891-93), s. 641-686 og 5:3 (1905-07), s. 703-740.
  Gejlager, A.J.: Uddrag af Provst Jens Schmidts Optegnelser om Væhr og Nebel Sogne 1771-99. Aarbog for Historisk Samfund for Århus Stift, 1910, s. 123-145.
  2023
DanKir Danmarks Kirker, bd. 9, Odense amt, udg. af Nationalmuseet 1990-20. . (alt, der er udgivet til og med jan. 2023).
  Maaløe, H.: Slægtregister for Familien Maaløe, Odense 1884.
  Heilesen, Henning: Om Laastrup præstegaard efter reformationen. Kirkehistoriske Samlinger 7:2 (1954-56) s. 648-651.
  Garboe, Axel: Af Skibby sogns præstehistorie, Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1952, s. 65-87.
  Rørdam, Holger Fr.: Klavs Christoffersen Lyskanders Levned, samt hans Bog om Danske Skribenter. Kjøbenhavn 1868.
  Åberg, Åke: Niels Sörensen i Vamlingbo. Ett Stycke Gotländsk litteraturhistoria frän 1600 talet. Särtryck ur ”Gotländskt Arkiv 1968”. (Præst i Rødovre).
  Rørdam, Holger Fr.; Søren Povlsen Judichær Gotlænder. Kirkehistoriske Samlinger 3:3 (1881-82), s. 1-93.
  2024
DanKir Danmarks Kirker, bd. 17, Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2005-20. . (alt, der er udgivet til og med jan. 2024).
DanKir Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2011-20. . (alt, der er udgivet til og med jan. 2024).
  Villadsen, Anders: Pastor Lago Mathias Wedel i Everdrup sogn – og lidt om hans to sønner og en sønnesøn. Personalhistorisk Tidsskrift 2023, s. 75-101.
  Barfod, Frederik: Danmarks Gejstlighed. En Personalhistorisk-Statistisk Årbog. bd. 1 (1848), bd. 2 (1849), bd. 3 (1850).
   
   
   
   
   
  Litteratur der skal gennemgås – i (omtrentlig) prioriteret rækkefølge
  Sjælland og Bornholm
  Kornerup, Bjørn: Hr. Hans Poulsen Næstveds Stambog. (1630-1664). Kirkehistoriske Samlinger, 7:2 (1954-56), s. 1-29 [Præst i Hellested].
  Mau, E.: Optegnelser fra Haarslev Sognekald i Sjælland. Kirkehistoriske Samlinger 1:1 (1849-52), s. 510-523.
  Rørdam, Holger Fr.: Kongens Lyngby i gamle Dage. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-09), s. 647-662.
  Rørdam, Holger Fr.: Nogle Optegnelser af Danevirkevisens Forfatter, Hr. Lauritz Olufsen Kok. Kirkehistoriske Samlinger, 2:3 (1864-66), s. 455-458 [præst i Røsnæs].
  Wad, Gustav Ludvig: Bidrag til Korsør og Taarnborg Præstekalds Historie. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 353-392.
  Kinch, J.: Udrag af et ældre Håndskrift, 2. Hans Tavsens Børn. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1:5 (1874-75), s. 235-238.
Sundbo Sundbo, Arne: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie, bd. I-II, Gyldendal, København 1931, 1937.
Holb-A Stenfeldt, Niels: Nogle mærkelige Præster i Egebjerg. Fra Holbæk Amt, 1923, s. 18-36, udg. af Historisk Samfund for Holbæk Amt.
  Lund, Lise: Sognepræst Bjørn Christian Lunds aner og efterslægt. Personalhistorisk Tidsskrift 1987, s. 165-178. (Sp. i Hellested).
  Blædel, Finn H.: Den dansk-norske slægt Rosted. Personalhistorisk Tidsskrift 16:1 (1973), s. 41-67.
  Rørdam, Holger Fr.: En gammel Præsteslægts Historie. Kirkehistoriske Samlinger 3:2 (1877-80), s. 1-92, 369-457 [Slægten Brun-Rørdam].
  Rørdam, Holger Fr.: Udvalg af Niels Albechs kirkehistoriske Samlinger. Kirkehistoriske Samlinger 4:1 (1889-91), s. 638-701.
  Rørdam, Holger Fr.: Nogle Optegnelser fra Bornholm. Kirkehistoriske Samlinger 4:1 (1889-91), s. 454-480.
  Jensen, Henning: Smaatræk af det kirkelige Liv i Alsted Herred omkring 1750. Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 10. 1922, s. 35-49.
  Rørdam, Holger Fr.: Provst Aleth Hansens Erindringer om hans første Præstevirksomhed i Husby i Angel. Kirkehistoriske Samlinger. 4:3 (1893-95), s. 211-275. (Præst i Ferslev-V. og Ledøje-S.)
  Garboe, Axel: Af Skibby sogns præstehistorie, Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1952, s. 65-87.
Holb-A Fra Holbæk Amt, 1907-2004, udg. af Historisk Samfund for Holbæk Amt.
Pr-A Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1912- , udg. af Historisk Samfund for Præstø Amt.
  Jørgensen, J. P.: Ledøje Kirke før og nu, samt Personalhistoriske Optegnelser om Gejstligheden og Lærerstanden i Ledøje-Smørum Pastorat. København 1892. (pdf-fil)
BS Dahl, Camilla Luise: Degnen Rasmus Ravns anekdoter i Aa Kirkes kirkebog 1654-1671. Bornholmske Samlinger 4:2 (2008), s. 36-77.
   
  Fyn og Lolland-Falster
Perlestikker Perlestikker, Anders Pedersen: Perlestikkerbogen. Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestikkers optegnelser og regnskaber, [1564-1629]. ved Hans Knudsen og Albert Fabritius, Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, København 1954, (= PT 1954).
Rhode I Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Første Bind [Lolland], Kiøbenhavn 1776.
Rhode II Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Andet Bind [Falster], Kiøbenhavn 1794.
RhoFriis I Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Første Bind [Lolland], Kiøbenhavn 1859.
RhoFriis II Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Andet Bind [Falster], Kiøbenhavn 1859.
  Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger fra Laaland. Kirkehistoriske Samlinger, 3:6 (1887-89), s. 401-515.
  Rørdam, Holger F.: Efterretninger fra Laaland. Kirkehistoriske Samlinger, 4:2 (1891-93), s. 273-307 og 4:3 (1893-95), s. 563-608.
  Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
  Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
  Rørdam, Holger Fr.: Prøver af en fynsk Præstehistorie fra forrige Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger, 2:6 (1872-73), s. 325-360 og 733-778.
  Rørdam, Holger Fr.: Meddelelser fra Fyns Bispearkiv. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 461-503 og 583-626.
  Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til fynske Kirkers og Præstekalds Historie. Kirkehistoriske Samlinger, 4:2 (1891-93), s. 461-492, 698-720, 4:3 (1893-95), s. 140-178.
  Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Fyns Stifts Kirkehistorie. Kirkehistoriske Samlinger, 4:6 (1899-1901), s. 508-544, 748-801.
  Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Breve i Fyns Bispearkiv. Kirkehistoriske Samlinger, 5:3 (1905-07), s. 46-77, 274-305, 505-523.
  Rørdam, Holger Fr.: Provst Vitus Berings Bidrag til Sunds Herreds Præstehistorie samt Oplysninger om den beringske Slægt. Kirkehistoriske Samlinger, 3:6 (1887-89), s. 355-370.
  Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger fra Skam Herred i Fyn. Kirkehistoriske Samlinger, 4:5 (1897-99), s. 721-786 (1. Agernæs, Hunstrup, Kjørup, Krogsbølle; 2. Om Æbeløs Forhold til Klinte Sogn).
  Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Nakskovs Reformationshistorie, Kirkehistoriske Samlinger, 5:3 (1905-07), s. 581-585.
  Wagner, Ludvig: Små Meddelelser om Saxkøbing Kirke og Præsteembede. Kirkehistoriske Samlinger 4:4, (1895-97), s. 678-92.
  Kornerup, Bjørn: Fra Hunseby Sogn 1848-49. Kirkehistoriske Samlinger, 7:2 (1954-56), s. 495-505.
  Møller, John M.: Smaating fra Assens. Kirkehistoriske Samlinger, 5:1 (1901-03), s. 539-546.
  Thorup, C. E.: Magister Morten Caspar Wolfburg. Et Livs-Billede fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger, 3:4 (1882-84), s. 51-63.
  Jørgensen, S.: Et Bidrag til Mag. Morten Casper Wolfsburgs Historie. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 621-633.
  Larsen, Svend: Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede, Odense 1965, bd. I og II.
FG Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster 1851 (Bd. 1) og 1854 (Bd. 2).
  Rørdam, Holger Fr.: Assens Provsti i Tiden efter Reformationen. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 3, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1865, s. 263-304.
  Rørdam, Holger Fr.: Mester Jørgen Jensen Sadolin, Fyns Stifts Reformator og første evangeliske Biskop. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 4, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1867, s. 1-179.
  Jørgensen, S.: Historisk-topographiske Efterretninger om Ørbæk Sogn. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 6, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1873, s. 209-247 (Præsterne s. 242-247).
  Rørdam, Holger Fr.: Præsten Christiern Bruns Optegnelser især fra Aarene 1572 til 1591. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 7, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1878, s. 233-307. (Præst i Nyborg).
  Rørdam, Holger Fr.: Et Par kirkehistoriske Aktstykker fra det 16de Aarhundrede. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 8, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1884, s. 285-288, samt s. 400.
  Rørdam, Holger Fr.: Mester Hans Gaas’s Levned. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 8, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1884, s. 168-192, samt s. 396-400.
  Clausen, Jakob: Ærindlev og Olstrup Sognes Præstekrønike, 1415–1669. Ved Holger Fr. Rørdam. Kirkehistoriske Samlinger, 1:2 (1853-1856), s. 156-204.
  Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger om Bregninge Sognekald paa Taasing. Kirkehistoriske Samlinger 3:4 (1882-84), s. 434-458.
  Jensen, P.: Minde om Jubellæreren C. L. Galschiøt. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86). s. 338-345. [Præst i Stokkemarke].
SFHT Samlinger til Fyens Historie og Topographie, 1861-, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense.
   
  Sønderjylland og Als
  Helk, Vello: Hr. Hans Pedersen Gentzmer i Tandslet. Om en alsisk præst og hans »stambog«. Kirkehistoriske Samlinger, 7:6 (1965-68), s. 553-574.
  Hansen, John: Om Hr. Peder Jacobsen i Hygum og nogle af hans Efterkommere. Kirkehistoriske Samlinger, 4:3 (1893-95), s. 818-821.
  Rørdam, Holger Fr.: M. Thomas Knudsen i Hygum. Kirkehistoriske Samlinger, 2:2 (1860-1862), s. 253-265.
  Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Sønderjyllands Kirkehistorie i det 16de Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger, 2:4 (1867-1868), s. 477-555, 626-739.
SdjyAarb Qvistgaard, Erhard: En Afstaaelses- og Præsteenkepensions-Kontrakt af Marts 1705. Sønderjyske Årbøger, 1937, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 273-276, [i Daler].
SdjyAarb Achelis, Thomas Otto: Hvorledes Jørgen Boysen blev Sognepræst i Beftoft. Sønderjyske Årbøger, 1927, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 157-160.
SdjyAarb Dahl, Aage: „Dragonpræsten“ i Sottrup. Sønderjyske Årbøger, 1929, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 145-152.
SdjyAarb Blidstrup, L. F. P.: En gammel Præsteslægt. Sønderjyske Årbøger, 1923, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 206-228. (Døstrup)
SdjyAarb Hvidtfeldt, Johan: Bidrag til belysning af de kirkelige forhold i Vestslesvig omkring 1650. Sønderjyske Årbøger, 1941, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 53-118.
SdjyAarb Jensen, H. P.: Christian Outzen på Roost Fogedgård (1732-1809). Sønderjyske Årbøger, 1982, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 87-120.
  Maibøll, Christian: Sønderborgs borgmestre gennem tiderne. Personalhistorisk Tidsskrift, 14:3 (1961), s. 1-60.
  Maibøll, Christian: Familier og enkeltpersoner med gravsteder i St. Mariekirken i Sønderborg. Personalhistorisk Tidsskrift, 14:1 (1959), s. 49-88.
  Smith, J.: Glücksborgske Bryllups- og Faddergaver. Personalhistorisk Tidsskrift, 12:6 (1951), s. 129-150.
SdjyAarb Sønderjyske Årbøger (Sønderjydske Aarbøger), 1889-201., udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland.
  Moller, O. H.: Historische Nachricht sowohl von den Königlichen Pröbsten überhaupt, welche den Kirchen der Stadt und des Amts Flensburg seit der Reformation bisz auf diese Zeit vorgestanden, als auch insonderheit von dem Leben und den Schrifften des S. Præpositi M. Friderici Dame; welche anstatt einer Einladungs-Schrifft ... entworffen hat. Udg. 1751.
AaD-Had1 Dahl, Aage: Sønderjyllands Bispehistorie. Bidrag til den sønderjyske Gejstligheds og Historie og Genealogi I. København 1931. (pdf).
AaD-Had2 Dahl, Aage: Haderslev Bys Præstehistorie. Bidrag til den sønderjyske Gejstligheds og Historie og Genealogi II. København 1933. (pdf).
AaD-Had3 Dahl, Aage: Haderslev Herreds Præstehistorie. Bidrag til den sønderjyske Gejstligheds og Historie og Genealogi III. København 1936. (pdf).
  Achelis, Thomas Otto: Haderslev Latinskoles Rektorer og Lærere indtil 1800. Personalhistorisk Tidsskrift, 13:5 (1957), s. 111-127.
  Achelis, Thomas Otto: Haderslev Kommunitets Alumner 1598-1713. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:2 (1941), s. 134-144.
Flensborg Bonde, Aage og Johan Hvidtfeldt: Personalhistoriske oplysninger om Borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 1550-1848. Udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, 1961. (pdf).
   
  Nørrejylland
Friis-Aarh Friis-Petersen, H.: Stamtavle over Familien Friis fra Aarhus, Aarhus 1946.
  K. Heltoft: Tørrild Herred. En Herredsbeskrivelse og dens forfatter: »Lorentz Caspersen Buchholtz 1767: Om Kollerup Sogn«. Vejle Amts Aarbog 1925, s. 18-24.
  Seidelin, Mogens: Familieoptegnelser 1643-1771 vedrørende præsteslægterne Harlev i Harlev-Framlev og Gyberg i Linaa-Dallerup. Personalhistorisk Tidsskrift, 1990, s. 53-90.
  K. Heltoft: Tørrild Herred. En Herredsbeskrivelse og dens forfatter: »Lorentz Caspersen Buchholtz 1767: Om Schibet Sogn«. Vejle Amts Aarbog 1923-24, s. 246-248.
ON-Skadst Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Kjøbenhavn 1862.
ON-V.Horne Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie, 1. række, bd. 1, Kjøbenhavn 1865-66, s. 111-148 (Præsterne s. 124-128, 147-148); bd. 2, Kjøbenhavn 1866–67, s. 18-70, 97-117. (Præsterne s. 29-40, 42-44, 59-64, 98-102, 104-111).
ON-Hjerm-G Nielsen, O.: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Kjøbenhavn 1895. (pdf-fil)
ON-Slavs Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Slavs Herred (Ribe Amt). Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie, 1. række, bd. 3, Kjøbenhavn 1867–68, s. 289-350. (Præsterne s. 318-323, 334-342, 349-350)
RSGE Kinch, J.: Ribe Stifts Gejstliges Edsbog 1643–1682. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie, 1. række, bd. 4, Kjøbenhavn 1868–69, s. 117-142.
AarbAarh Marstrand, Vilhelm: Horsens Kirker og Præster 1532-1700. Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift, 1930, s. 26-40 (pdf).
Juel Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Præsten Christiern Nielsen Juels Aarbog [1532-1587]. Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 342-377.
Kinch Kinch, J.: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. bd. II, 1884 (Reproudgave ved Ole Degn, Universitetsforlaget i Århus 1985).
  Borup, Jørgen Jørgensen: Bøvling sognekirke og dens præster siden reformationen, Hardsyssels Årbog 1941, s. 5-53 (Series pastorum fra s. 29).
  Rørdam, Holger Fr.: Kirkelige Efterretninger fra Ribe Stift. Kirkehistoriske Samlinger, 2:6 (1872-1873), s. 504-553 og s. 633-681.
  Poulsen, Holger: Præsterne i Nordby paa Fanø efter Reformationen. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 192-212.
  Rørdam, Holger Fr.: Livet i Skjoldelev Præstegaard i det 17de Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger 3:4 (1882-84), s. 105-156 (Lading, Fårup og Sabro).
  Rørdam, Holger Fr.: Kirkelige Forhold og Personligheder i Aarhus Stift i ældre Tid. Kirkehistoriske Samlinger, 3:3 (1881-1882), s. 311-366.
  Rørdam, H. Fr.: Optegnelser om kirkelige Personer i Aarhus i 16de Aarh. af M. Hans Pedersen Horsens, Kirkehistoriske Samlinger 3:3 (1881-82), s. 342-34.
  Rugholm, Thøger: Slægten Bergenhammer. Personalhistorisk Tidsskrift, 15:4 (1970), s. 165-176.
  Klitgaard, Carl: Optegnelser om Slægter Brøndlund fra Vendsyssel. Personalhistorisk Tidsskrift, 12:1 (1946), s. 159-197.
  Klitgaard, C.: Optegnelser om Familien Galskyt fra Hammer (samt nogle Notitser om andre ikke adelige Familier og Personer af Navnet Galskyt). Personalhistorisk Tidsskrift, 6:4 (1913), s. 167-186.
AaB Brask, Aage: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt. En gammel jydsk selvejer- og herredsfogedslægt. Ejnar Munksgaard Forlag, København 1947.
  Marquard, E.: Slægten Lønborg. Personalhistorisk Tidsskrift, 5:4 (1907), s. 51-85, 166-178.
  Kornerup, Bjørn: Tre ripensiske Levnedløb. Kirkehistoriske Samlinger 7:3 (1957-59), s. 273-284.
  Mikkelsen, Michael: Knud Lang, Sognepræst til Vilslev og Hunderup. Fra Ribe Amt, bd. 3, 1911-1917, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 266-296.
  Olsen, J.: Præsten Niels Andersen Svansø. Fra Ribe Amt, bd. 3, 1911-1917, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 297-317.
  A. Heise: Diplomatarium Vibergense. Breve og Aktstykker fra ældre viborgske Arkiver til Viborg Bys og Stifts Historie 1200-1559. København 1879.
T-N Tauber, E. og A. H. Nielsen: Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid. Aalborg 1879-80.
HimF Færch, Ole: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere. Slægten Forlag, Viborg 2011.
HiThi Historisk Aarbog for Thisted amt, 1906–69; Hist. Årb. f. Thy og Mors, 1970–73; Hist. Årb. f. Thy, Mors og Vester Han Hrd., 1974–87; Hist. Årb. f. Thy og Vester Han Hrd., 1988–
HardAar Hardsyssels Aarbog 1907-2001, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt.
VejAar Vejle Amts Årbøger, 1905-2001
RandAarb Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1907-
SJHT Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1866-
FRA Fra Ribe Amt, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt 1903-
AarbAarh Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift, 1908-.
   
   
  Hele landet
  Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, København 1895, (Gejstligheden s. 343-444)
SerRect Jørgensen, Carl E. og V. G. Konradsen: Series Rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. Gymnasieskolens Lærerforening 1967. 2. udgave 1990, nyredigeret og ajourført indtil januar 1990 af Arne Herskind.
Bang Hundrup, F. E.: Stamtavle over Oluf Bangs Efterkommere paa Sværdsiden. Kjøbenhavn 1875.
  Rørdam, Holger Fr.: Domme fra Christian III’s Tid angaaende kirkelige Forhold [1537-1558]. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71) s. 485-521, 2:6 (1872-73), s. 240-293, 682-715.
  Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Præstekaldelsens Historie. Kirkehistoriske Samlinger 2:1 (1857-59) s. 92-120, 700.
DKL Rørdam, Holger Fr.: Danske Kirkelove samt Udvalg af andre Bestemmelser vedrørende Kirken, Skolen og de Fattiges Forsørgelse fra Reformationen indtil Christian V's Danske Lov, 1536-1683. Kjøbenhavn, bd. 1 (1883), bd. 2 (1886), bd 3 (1889). (pdf-file i REX)
  Rørdam, Holger Fr.: Præstevalget i den danske Kirke, oplyst ved Aktstykker. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71) s. 433-484, 657-702.
KRD Det kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian III’s Tid [1537-1545], bd. I-II, v. Troels Dahlerup, Selskabet for Udgivelser af Kilder til Dansk Historie, København 1959, 1969.
DD Danske domme 1375-1662, de private domssamlinger, bd. I–VIII, ved Erik Reitzel-Nielsen og Ole Fenger, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København 1978-1987.
  Ehrencron-Müller, H.: Gamle danske Bryllups- og Ligvers i norske Biblioteker. Personalhistorisk Tidsskrift, 8:2 (1923), s. 158-218.
  Ehrencron-Müller, H.: En Samling personalhistoriske Viser, erhvervet af det kongelige Bibliotek. Personalhistorisk Tidsskrift, 8:6 (1927), s. 89-118.
  Christiansen, Carl S.: Udsigt over en Del af Brevstoffet i Jens Bircherods Dagbøger. Personalhistorisk Tidsskrift, 3:3 (1894) s. 131-140, 194-214; 3:4 (1895) s. 83-96, 311-317; 3:5 (1896) s. 72-92.
  Hjorth-Nielsen, H.: Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1707. Personalhistorisk Tidsskrift, 8:4 (1925) s. 301-332; 8:6 (1927), s. 39-71, s. 219-48; 9:1 (1928) s. 116-144, 246-276; 9:2 (1929) s. 140-174; 9:3 (1930) s. 81-115; 9:4 (1931) s. 142-172.
KB Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, bd. 3-39 (1561-1660), Rigsarkivet, København 1885-2005; se egen oversikt
Kh-1661 »Kongehyldningen 1661«. Souverainitetsakterne for Danmark, Kjøbenhavn d. 10 Januar 1661. Aarsberetninger fra Det Kongelige Geheimearchiv, Bd. 2, Kjøbenhavn 1856-1860, s. 125-143. (original i pdf.) Uddrag: Gejstligheden 1661, s. 129-136.
DanKir Danmarks Kirker, bd. I–XXIII, udg. af Nationalmuseet 1933–2016. (Færdig gennemgået: bd. 1-8, 12, 16, 19-23).
  Rørdam, Holger Fr.: M. Morten Pedersens historiske Kalenderantegnelser. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 483-505
  Fussing, Hans H.: Præsters førlov før 1660. Kirkehistoriske Samlinger, 7:1 (1951-53), s. 473-490.
  Rørdam, H. F.: Theologiske Kandidater fra det 17de Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger 4:5 (1897-99), s. 805-814.
Helk I Helk, Vello: Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660. Odense Universitetsforlag, 1987.
  Rørdam, H. F.: Magistre kreerede ved Kjøbenhavns Universitet fra Reformationen til 1660. Personalhistorisk Tidsskrift, 1:3 (1882) s. 117-143 og 257-274, 1:4 (1883) s. 49-68 og 240-249.
  Rørdam, Holger Fr.: Fortegnelse over Skibspræster 1610-70. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-1886), s. 345-350.
Skp-F2 Lind, H. D.: Skibspræster fra Kong Frederik IIs Tid [1559-1588]. Kirkehistoriske Samlinger, 5:2 (1903-1905), s. 129-143.
Skp-C4 Lind, H. D.: Kong Christian den fjerde og hans Mænd paa Bremerholm. Kbh. 1889 (reproudg. 1974). [s. 412-427: Skibspræster 1588-1648].
Skp-F3 Lind, H. D.: Skibspræster fra Kong Frederik den Tredjes Tid [1648-1670]. Kirkehistoriske Samlinger, 4:4 (1895-1897), s. 550-562.
Skp-C4 Lind, H. D.: Skibspræster fra Kong Christian den Femtes Tid [1670-1699]. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-1909), s. 663-689.
Helk II Helk, Vello: Dansk-norske studierejser 1661-1813. Odense Universitetsforlag, 1991.
SB Glahn, Torben: Soraner-Biografier 1584-1737. Soransk Samfund 1978.
FWDP Winther, Flemming Aagaard: Danske præstehustruer. Tillæg til S. V. Wibergs Dansk Præstehistorie, på grundlag af Erh. Qvistgaards Præstehustruer ... (1934, 1936, 1992). Slægtens forlag, Viborg 2015.
Elvius Elvius, Sofus: Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869–1884. Personalhistoriske Undersøgelser. Kjøbenhavn 1885–1887.
G-HF Grohshennig, Max og Th. Hauch-Fausbøll: Danmarks Præstehistorie 1884-1911, udg. af Dansk Genealogisk Institut, Kjøbenhavn 1914.
Green Green, John Helt: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956). Vedbæk 2009.
Barfod Birkedal-Barfod, Fr.: Stamtavle over Slægten Barfod-Barfood-Barfoed fra 1455 til 1925. Kjøbenhavn 1925 (pdf).
   
  Hørdum, Inga og Flemming Aagaard Winther: Karmark slægten fra Skjern Sogn. Manuskript 18. febr. 2015.
  Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
KS Kirkehistoriske Samlinger, 1:1 (1849) – 2004.
PT Personalhistorisk Tidsskrift, 1880 – 201. .
KUH Rørdam, Holger Fr.: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, bd. I–IV. Kbh. 1868-1877.
   
   
DBL Bricka, C. F.: Dansk biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814, Kjøbenhavn 1887–1905.
EM Ehrencron-Müller, H.: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. København 1924-1939.
HEB Schultz, V. Hostrup: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd. København 1906.
Hlh. Leth, Albert og G. L. Wad: Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1565–1875. Næstved 1875.
KUM Birket-Smith, S.: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. III (1740-1829), Kjøbenhavn 1912.
Sorø Friis, F. R.: Disciplene i Sorø Skole 1586 – 1623. Kjøbenhavn 1879.
   

 


Fra forrige udgave af denne side

Er det ikke bedre at lave en helt ny og opdateret version?

Jo, men da er faren stor for at man går i samme fælde, som de der tidligere har forsøgt sig på en ny version: Man bliver aldrig færdig. Der ville antageligt også være stor uenighed om hvilken form en sådan ny version skulle have. På den anden side, det ene udelukker jo ikke det andet. Når Wibergs tekst nu er gjort tilgængeligt digitalt med mulighed for at tilføje opdateringer, er den ikke blot søgbar, det er også en smal sag at kopiere den. Der findes også andre alternativer, hvis man ønsker at opløse forkortelser, udvide og forbedre. Ét pastorat findes her i sådan en opdateret og udvidet version: Lyngå-Skjød – om end kun frem til ca. 1800. Dette er gjort for at vise hvordan en moderne netversion kan fungere.

Her er der lagt vægt på noget af det jeg savner mest hos Wiberg: En oversigt over alle børn og hvor de blev af, ikke blot de der blev præster eller gift med præster. Den faktiske virketid i embedet som sognepræst er med i overskriften for hver præst og der medtages en egen kapellanrække med alle de kapellaner man kender til. Wiberg medtog faktisk enkelte præster som sognepræster selv om de kun virkede som kapellaner. Det er fordi han også regnede et kaldsbrev med ekspektance på et sognepræstembede som starten på embedet, selv om kapellanen døde før den præst han var ment at skulle efterfølge. Det bliver ret forvirrende.

Samtidigt blev det klart hvorfor Wiberg i så stor udstrækning benyttede forkortelser. Internetversionen af Wibergs 16 præster i Lyngå-Skjød er på lidt over en side i udskrift. Den nye version af Lyngå-Skjød, med kun 12 præster (+ tre kapellaner), er på syv sider! Nu er det vel muligt, at jeg i min iver efter at slippe af med alle forkortelser er gået lidt vel langt i modsat retning...

Wiberg havde begrænset adgang til primærkilder. Særligt ser det ud til, at man dengang i liden grad benyttede sig af gejstlige skifteprotokoller. I dag er situationen en helt anden, ved at der findes mængder af skifteuddrag som Erik Brejl (og andre) har gjort tilgængelig på internettet. Det er man selvfølgelig Erik Brejl (og de andre) meget taknemlig for! Efteråret 2013 begyndte der også at komme originale skifteprotokoller på Arkivalier Online (AOL) og i Daisy. Det åbner for mange nye muligheder. Også mange andre primærkilder som f.eks. tingbøger, er efterhånden blevet tilgængelige helt eller delvis på internettet. Selv uden arkivbesøg er derfor mulighederne for at opdatere og udvide Wibergs præstehistorie i dag meget gode.

 

Mange tak til Erik Brejl for hjælp med oversættelse fra norsk til dansk.


Initiativtager til og administrator af netudgaven: Randi Rostrup.