Tilbage

Holger Fr. Rørdam: Til dansk Præstehistorie i det 16de Aarhundrede.Kirkehistoriske Samlinger, 2:6 (1872-73), s. 619-622.

XIII.

Til dansk Præstehistorie i det 16de Aarhundrede.

Ved Holger Fr. Rørdam.

I Kong Christian III’s Universitetsfundats findes den Bestemmelse, at naar en Præst eller Vikarius døde, skulde der af hans Bo indbetales 1 Daler som »Legatum« eller »Sjælegave« til Universitetet. Denne Bestemmelse kunde vanskelig overholdes, thi mange Præstehuse vare yderst fattige, saa Bisperne ofte krympede sig ved at afkræve de stakkels Enker eller faderløse Børn deres sidste Skillinger. Undertiden gjorde Arvingerne ogsaa Vanskeligheder med Betalingen. Fra Tid til anden indkom der dog Penge fra enkelte Stifter.(1) Da Universitetets Regnskaber jevnlig indeholde Navnene paa de Præster, efter hvem »Sjælegaven« indsendtes, kunne vi derfor af disse Regnskaber uddrage nogle Oplysninger, som for Yndere af Præstehistorien ville være kjærkomne.

 

 

Legata pastorum,

   
  indsendte    
  mellem 1 Maj 1566 og 1 Maj 1567.    
Efter Dn. Gregorius i Vordingborg Sjælands Stift.
» Dn. Johannes Petri i Strøby
       
  Mellem 1 Maj 1567 og s. D. 1568.    
» Hr. Jacob i Vindinge   Sjælands Stift.
       
  mellem 1 Maj 1571 og s. D. 72.    
» Hr. Rasmus Jensen(2) i Rødby  
» Hr. Jørgen Olsen i Vestenskov Laaland, Fyns Stift.
» Hr. Christen Lunde i Tirsted
» Hr. Christen Madsen i Taagerup  
» Hr. Jens i Marvede   Sjælands Stift.
       
  Mellem 1 Maj 1576 og s. D. 77.    
» Hr. Hans i Hyllinge   Sjælands Stift.
      [620]
  Mellem 1 Maj 1581 og s. D. 82. (3)    
Efter Hr. Hans i Bunkeflod  
» Hr. Peder i Næseby (?)  
» Hr. Hans i Stødhaffue Lunds Stift.
» Hr. Peder i Hørridt
» Hr. Christen i Sallerup  
» Hr. Knud i Broby  
       
  Mellem 1 Maj 1583 og s. D. 84.    
» Hr. Søren Ibsen i Kobberup Viborg Stift.
» Hr. Mogens i Ølsemagle
» Hr. Rasmus i Vejlø  
» Hr. Peder i Nestelsø  
» Hr. Niels Gregersen ibid. Sjælands Stift.
» Hr. Laurits i Vesteregede
» Hr. Knud i Hasle  
» Hr. Hans Unys i Kongens Lyngby  
       
  Mellem 1 Maj 1584 og s. D. 85.    
» Hr. Mads Bosen i Skibsted  
» Hr. Jesper i Brøndum  
» Hr. Seuren i Øls  
» Hr. Per Jul i Romlund Viborg Stift.
» Hr. Jens Raffn i Ørum
» Hr. Christen Jul i Bjerregrav  
» Hr. Anders Brasen i Uldbjerg  
» Hr. Thomas Vorm i Faldensgaard  
       
  Mellem 1 Maj 1585 og s. D. 86.    
» Hr. Niels paa Fur  
» Hr. Christen Brun i Hjerk  
» Hr. Christen Christensen i Gretterup  
» Hr. Kjeld Jensen i Gunderup Viborg Stift.
» Hr. Jacob Jensen i Sønderholm  
» Hr. Anders Brun i Nibe  
» Hr. Povl i Julstrup. [621]
Efter Hr. Anders Lavritsen i Kjølstrup  
» Hr. Hans i Munkebo  
» Hr. Christen i Fravde Fyns Stift.
» Hr. Hans i Lund
» Hr. Mads i Ouby(4)  
» Hr. Hans i Langaa  
       
  Mellem 1 Maj 1586 og s. D. 87.    
» Hr. Peder i Kundby Sjælands Stift.
» Hr. Søren i Assenrød
       
  Mellem 1 Maj 1588 og s. D. 89.    
» Hr. Bent i Holtug  
» Hr. Peder i Stensemagle  
» Hr. Jørgen i Hellufmagle Sjælands Stift.
» Hr. Christen i Nørrejernløse  
» Hr. Lavrits i Ballerup  
       
  Senere i Aaret 1589.    
» Hr. Christoffer i Østrup  
» Hr. Lavrits i Affuernes  
» Hr. Niels i Gloslunde Fyns Stift.
» Hr. Christen i Rød(5)  
« Hr. Simon Andersen i Nørre Alslev  
       
  Den 17de Februar 1590.    
» Hr. Peder Olsen i Ugilt  
» Hr. Oluf Nielsen i Torslev  
« Hr. Michel Bugge i Vang  
» Hr. Jens Quist i Brus(6) Aalborg Stift.
» Hr. Christen Pedersen i Hassing
» Hr. Kjeld i Vestervig  
» Hr. Anders i Julby  
» Hr. Niels i Førsløv (?)  
      [622]
  Senere i Aaret 1590.    
Efter Hr. Jacob i Kallehave  
» Hr. Hans Skaaning(7) Sjælands Stift.
» Hr. Rasmus i Farum  

 

Noter

(1) Jvfr. foran S. 540 flg.
(2) Ifølge Rhode, Saml. til Laalands og Falsters Hist., udg. af Friis, S. 496, døde Hr. Rasmus Jensen 7de Febr. 1572.
(3) I Univ. Regnskab 1580–81 omtales Hr. Mogens Præst i Haarløv som Lejer af en af Universitetets Gaarde paa Nørregade i Kjøbenhavn.
(4) Aaby, ligesom Lund er Lunde.
(5) Dette Sted angives i Regnskabet at være paa Falster, men jeg veed ikke, om det er rigtigt.
(6) Er vel Brovst.
(7) Af dennes Vikariat i Roskilde udrededes en Afgift ved hans Død. Han var iøvrigt resid. Kapellan ved Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn.

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup