Wibergs præstehistorie Kildeskrifter Artikler

 

Småstykker

Her belyses nogle problemstillinger omkring usikre, men mulige slægtskaber, med begrundelser og ræsonnementer, der er for lange til at indgå på kildelinjerne under den enkelte præst og for korte til at kunde blive en egen artikel.

 


 

718.6 Skt. Laurentii på Før.

Hvem var Bertel Richardsens første kone?

– Eller Bartholomæus Richardi, som han oftest skrives i originalerne. I 1702 var der skifte i Syderende præstegård på Før efter hans søn Richard Richardi, der var teologisk student. Navnet Richardi bruges i dette skifte som et slægtsnavn. I følge Achelis (nr. 4060) var Richard født 1676 og således kun 26 år gammel da han døde. Han blev indskrevet som student i Wittenberg 1697. Arvingerne var hans fire halvsøstre, hvis stedfar var præsten Lauge Wedel, Bertel Richardsens efterfølger. Det indebærer at Bertel Richardsen må have været gift to gange og at hans enke, der vistnok hed Christine, blev gift med efterfølgeren.

Richard (Bertelsen) Richardi var en velstående ung mand. Boets nettobeløb til deling mellem arvingerne var på over 4000 rigsdaler. Han ejede tillige en bogsamling bestående af næsten 150 bøger, som var meget for en ung mand på den tid. Før sin død havde han oprettet et gavebrev, hvor navngivne personer tildeltes forskelligt af hans ejendom. Den første af disse var: »Til hans Morbroder Jochum-Adam, et Demath Merskland beliggendis hos hans hus i den ny kog« (forklaring af »demat« og »kog«). Morbrorens navn forekommer flere gange i skiftet og er skrevet både med og uden bindestreg, så det må vel dreje sig om to fornavne. Samtidigt er der usædvanligt mange af dem, der skylder penge til boet, der bor i Dedsbøl (Deezbüll, nu en bydel i Niebüll i Tyskland). Det kunne tyde på at afdøde havde tilknytning til dette sydslesvigske sogn, og sandsynligvis havde slægtninge der.

I Dedsbøl var Adam Dalichius præst 1645-1685 (Arends bd. 1, s. 192). Han havde sønnen Peter, der efterfulgte faren som præst i 1685 og døde 1694. I Achelis (nr. 3010a, 3011-12) finder vi at han havde to sønner til, nemlig Christopher Dalichius, der i 1675 blev præst i Neuenbrook (i Oldenburg), hvor han døde 29. august 1720. Den tredje søn var »Joachim Adam Dalichius«, om hvem Achelis ikke ved mere.

Alle disse tre brødre, Jochum Adam, Christopher og Peter (i denne rækkefølge), blev studenter i Kiel samtidigt, i 1668. Da er de antageligt født i tiden ca. 1646-1650. Det må være denne Jochum Adam, der er Richard Richardis morbror, og som er nævnt flere gange i skiftet og synes at være en central person. Han skyldte også over 800 rdl. til boet. I skiftet finder vi desuden øverst på f. 34a (opsl. 36), at en »Broder Kettelsen udj Deetzbüll efter Obligation ... « (af 1701 skylder 19 daler 8 sk.), »Heraf tilkommer H. Christopher Dalicio halfdeelen«. Dette må være Jochum Adams bror, der var præst i Neuenbrook.

Dermed synes det overvejende sandsynligt, at Bertel Richardsens første hustru var søster til disse tre brødre. Født i ovennævnte tidsrum, eller lidt senere, f.eks. ca. 1655, ville hun være ca. 20 år gammel hvis hun giftede sig ca. 1675. Sønnen Richard skal, som nævnt, være født 1676.

På grundlag af ovenstående, kan man nok driste sig til at skrive, at Bertel Richardsens første kone formodentligt var datter af Adam Dalichius, præst i Dedsbøl.

 

Af Randi Rostrup, november 2016.

Kilde:

Skiftet i 1702: Erik Brejls skifteuddrag: Gejstlige skifter i Tønder amt, Lø hrd. nr. 5; Det originale skifte: opslag 35.

 

 


 

Grindsted (346.10), Gørding (327.7), Kølstrup (668.6) og Nørup (856.1c)

Søstrene Anne Margrethe og Marie Barbara Bagger

Anne Margrethe Bagger var gift med Jens Pedersen Murer, sognepræst i Grindsted og Hejnsvig 1693-1712. Wiberg (i original) kalder hende Margrethe Pedersdatter Bagger, og det står der da også i Egtved kirkebog da de troloves der, den 19. maj 1693: »... trolofvede ieg den unge Mand Hr. Jens Pedersøn murer til grensted oc Hedensvig Sogner, til hans festemøe Mergrette Pedersd. ibidem«. Ved vielsen i Grindsted 7. juni samme år, står der: »Jeg og Min Kiæriste Margarita Bagger«, og ved begravelsen samme sted 12. jan. 1697, efter blot 3 ½ års ægteskab: »Min Sl. Kiæriste, Sl. Margaretæ Bagger. 28 aar gl.«, dvs. født ca. 1669. I skiftet efter hende kaldes hun derimod »Anne Margretthe Pouelsdatther Bagger«. Hed faren så Poul eller Peder?

Ved skiftet efter Anne Margrete Poulsdatter Bagger optræder præsten Peder Christensen i Gørding og Vejrup som formynder for hendes to børn Kirstine Laurentia og Peder. Han var ikke nabopræst, for Sønder Gørding (i Gørding herred) er ret langt fra Grindsted. Han må derfor være en slægtning. Hans kone hed Marie Barbara Bagger, så det er nærliggende at antage, at hun var Anne Margrethes søster. Marie Barbara Bagger var først gift med Hans Hermansen Friis, Peder Christensens forgænger i Gørding 1693-1694. Hun blev 1708 gift tredje gang med Rasmus Fischer og boede i 1728 på Grønbækgård. Hvor og hvornår hun døde vides ikke.

Ved trolovelsen oplyses, at Anne Margrethe bor i Grindsted. Det må være i præstegården, for iflg. Wiberg er hun »Mester Ellens« søsterdatter. »Mester Ellen«, der skal have fået sit tilnavn for sin strengheds skyld, er Ellen Henriksdatter, der var gift med de to forrige sognepræster i Grindsted og Hejnsvig: Cornelius Jørgensen og Mikkel Ibsen. Ellen var (iflg. Wiberg) datter af Henrik Henriksen Maribo, præst i Nørup fra ca. 1626 og til sin død ca. 1648. Han var gift to gange, først i 1626 med Maren Madsdatter, som døde i 1630 og derefter med Margrethe Madsdatter, som døde 1648. Ellen Henriksdatter var Cornelius Jørgensens anden hustru. Han var først gift 1661 med Maren Olufsdatter, men fordi han kun havde en datter i sit første ægteskab, må vi tro at hun døde tidligt og at hans andet ægteskab blev indgået mellem ca. 1664 og 1669, da han døde. Da kunne Ellen godt være født ca. 1640-1648. Det placerer hende i farens andet ægteskab med Margrethe Madsdatter.

Ellen Henriksdatter i Grindsted havde således en søster, en Henriksdatter der var gift med en Poul (eller Peder) Bagger, der var Anne Margrethe og Marie Barbara Baggers forældre. Et sådant ægtepar findes i Kølstrup og Agedrup i Bjerge herred på Fyn, hvor sognepræsten Poul Olufsen Baggers anden kone (iflg. Qvistgaard) hed Maren Henriksdatter og døde 10. juni 1712. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at dette næppe er rigtigt. Præstens søn ved navn Poul Poulsen Bagger (ca. 1633-1726), der først var købmand i Kerteminde og fra 1685 degn i Glostrup, havde nemlig også en hustru ved navn Maren Henriksdatter, der døde 10. juni 1712. Qvistgaard har nok her forvekslet far og søn. Kan så Poul Poulsen Baggers kone være Ellens søster? Hun kan da være født ca. 1636-1648, som passer godt med Ellens formodede fødselstidspunkt. Også Maren må da være af faren Henrik Henriksens andet ægteskab med Margrethe Madsdatter, og kunne være opkaldt efter hans første kone Maren.

Poul Poulsen Baggers mor hed Maren og hans farmor hed Barbara. Da var det ikke urimeligt, om en datter fik navnet Marie Barbara (Marie er den latinske form af Maren). Den anden datter Anne Margrethe, ville da være opkaldt efter Maren Henriksdatters mor, den ovennævnte Margrethe Madsdatter i Nørup.

Da Anne Margrethe Bagger giftede sig i Grindsted 1693, levede endnu begge hendes forældre i Glostrup. Farens bror, Peder Poulsen Bagger, efterfulgte i 1672 sin far som sognepræst i Kølstrup. Måske har Anne Margrethe boet en tid hos ham. Han var nok også mer kendt end degnen Poul Bagger i Glostrup. Det kan måske have medvirket til, at hun blev tildelt forkert farsnavn. For at opsummere teorien:

Henrik Henriksen Maribo, † ca. 1648, sognepræst i Nørup og hans anden hustru Margrethe Madsdatter, † 1648. 2 døtre:
1. Maren Henriksdatter, † 1712, vist gift med Poul Poulsen Bagger, en søn av sognepræsten Poul Olufsen B. i Kølstrup-A., måske 2 døtre:
a. Anne Margrethe Poulsdatter Bagger, f. ca. 1669, † 1697, gift 1693 med Jens Pedersen Murer, sognepræst i Grindsted, 2 børn.
b. Marie Barbara Bagger, gift 1693 med Hans Hermansen Friis og 1695 med Peder Christensen Gjørding, sognepræster i Gørding-V., 3. gang gift 1708 med Rasmus Fischer. Hun havde sønnen Johan i 2. ægteskab.
2. Ellen Henriksdatter (»Mester Ellen«), gift med Cornelius Jørgensen († 1669) og Mikkel Ibsen († 1693), sognepræster i Grindsted, vistnok uden børn.

Alle navne, tider og opkald passer, men noget bevis findes endnu ikke. Dog findes der endnu en oplysning, der peger hen imod Bjerge herred på Fyn. I følge Wiberg var »Mester Ellen« beslægtet med »den store Moth«. Nu er der flere »store« Moth’er, men man sigter vel til hoffmedicus Dr. Poul Mathiasen Moth (1601-1670). Han havde en søster, Kirstine Mathiasdtr. Moth, der var gift med Oluf Rasmussen Thestrup, sognepræst i Dalby og Stubberup i Bjerge herred på Fyn. Deres datter Elisabeth blev 1669 gift med den ovennævnte sognepræst i Kølstrup, Peder Poulsen Bagger, Anne Margrethe og Marie Barbaras Baggers formodede farbror. Er dette rigtigt, ville Ellens søsters ægtemands bror være gift med med en søsterdatter til »den store Moth«. Om ikke direkte slægtskab, kvalificerer det i det mindste for datidens brug af ordet svoger, ved at Ellen var besvogret med »den store Moth«. Og det var vel på den tid ensbetydende med »beslægtet«.

Uden bevis, kan man ikke skrive andet end at forældrene til de to Bagger-søstre i Grindsted og Gørding fmtl. er »Poul Poulsen B. af Kjølstrup-A.« og »Maren Henriksdtr., maaskee af Nørup-R.«.

Af Randi Rostrup, december 2016.

Kilder:

Skiftet efter Anne Margrethe Poulsdatter Bagger: Jerlev-Slavs herreders Provsti, Provsteprotokol 1685-1777, f. 105b (opsl. 89).
Krarup, Fr.: En gammel „Stambog“. Personalhistorisk Tidsskrift, 1:1 (1880), s. 100-121 (bl.a. om slægten Moth).
Friis-Petersen, H.: Slægten Fischer fra Silkeborg. Personalhistorisk Tidsskrift, 13:2 (1953), s. 57 (Rasmus Rasmussen Fischer).
Petersen, Anders: Sjællands Stifts Degnehistorie. Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie. Kjøbenhavn 1899, s. 23. (pdf)