Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 668. Kjølstrup og fra c. 1571 Agedrup,

Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 150; M. S. 2-a/31; L. P. B. 257; L. S.*; B. M. 473; Lkm. 2/145; St. M.; Kbg. 1714.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra G. Strøm, se nedenfor.]
 
Anm. Agedrup havde ved Reformationstiden Seden til Annex, og de bleve begge lagte til Frue K. i Od. Det synes, at Sp. i Kjølstrup en Tid var Cap. til Agedrup; see Bl. F. G. 2/6. Der findes et Par gamle Kirkebøger (indeholdende Regnskaber m. M.) for Kjølstrup fra 1547 til 1665 og for Agedrup fra 1577 til 1665.
———————————

1. (1530). Henrik Hundermark; den første Pr. i Bjerge H.; [† mel. 1530 og 36].

FR s. 254-255; DanKir bd. 9, s. 4193 (se nedenfor).

2. 23/6 1530**. Peder Povelsen; [† efter 1536].

FR s. 254-255; DKR s. 28; DanKir bd. 9, s. 4193 (se nedenfor).

2b. 14/11 1536**. Hans Pallesen; fik Præsentats paa Kjølstrup Kirke 1536 per obitum Dn. Joanis (? = Petri) Pauli.

DKR s. 28; DanKir bd. 9, s. 4193 (se nedenfor).

3. (1547). Laurits Rasmussen Haldager; skal have været Pr.; see 2 Etm; gav 47 en Messehagel til K.

DanKir bd. 9, s. 4231 (se nedenfor).

4. (1568. 80). Anders Lauritsen; ~ F. D. Maren Lauritsdtr. Halager; 3 B.; 2 ~ Etm.; [† mel. 11/6 og 28/9 1584].

5. 1584 [r. Cap. Nyborg 82] Laurits Jespersen Stampe*, f. Nybg. c. 53; F. Jesper S., Befalingsmd. over Nybg. Vold; M. Apelone . . . ; Hør. Nybg.; Pr. 4/11 03 (unanimi consensu; dvs. valgt enstemmig); 1 ~ F. E.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Maren Andersdtr. Hoff af Rynkeby-R.; 2 ~ Etm.; 2 S., 2 D.; see H. Gamalielsen i Gudbjerg; [† 1633; „vox sonora; bene docet“(1) (J. M. l. c.); hans Navn paa en Dørfløj i Agedrup K. 05].

PT 2004, s. 92-102; DanKir bd. 9, s. 4295 (se nedenfor).

6. o. 11/12 1633. Poul Olufsen Bagger, f. Od. 05; F. Mag. O. Olufsen B., en Søn af den bekjendte rige Kbmd. i Od., Vicar ss.; M. Barbara Pedersdtr.; St. Od. 27; St. i Wittenberg 30, Leiden 31, Amsterdam 32; V.-Pr. 57; Pr. 28/3 61; ~ Kjølstrup 27/7 34 F. E., b. 5/4 69; 2 (el. 4) S.; see Etm.; (H. H. Friis og P. C. Gjørding i S. Gjørding-V.; J. P. Murer i Grindsted-H.); [† 15/1 1672; Fik 15/11 60 Kongetienden af Agedrup, fordi han havde bragt Underretning til Generalfeltmarskalk Schack; I sjællandske Indlæg findes en Ansøgning af 6/11 60 fra ham til Kongen, hvori han fortæller, at da Svenskerne d. 2/11 59 havde sat sig fast ved Ulriksholm for at formene vore Folk Adgangen fra Kjerteminde ind i Landet, og han ved flittig Ransagning havde erfaret Fjendens Styrke og Plan til et Angreb den følgende Dag, gik han til Kjerteminde om Natten og meldte det til Generalfeltmarschal Schack, som takkede ham derfor og lovede Sligt at ville andrage for Kongen. Men da Fjenderne erfarede, at han var gaaet til vor Armee, ruinerede de Præstegaarden, brændte alle Trævarer og skilte ham ved alt hans Gods og Formue, saa han, da han kom til sit Huus igjen, havde hverken Sølv eller Guld, Uldent eller Linned, i Jorden eller over Jorden, uden alene de daglige gamle Klæder, som han bar paa sit Legeme. Derfor ansøger han om at maatte faae Kongetienden af Agedrup Sogn uden Afgift, hvilket ogsaa tilstodes ham d. 15/11 60. Ansøgningen er anbefalet af Mogens Høeg, Lehnsmand paa Odensegaard. (Ny kirkehist. Saml. III, 328 fg.)].

KUM I, s. 83 (»Pavl. Ol. Otth. Bagger«); Helk I, s. 156; KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Paulus Olai Baggerus«, 28 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 733; »Småstykker« (Søstrene Anne Margrethe og Marie Barbara Bagger).

7. 1/4 1667**. F. S. Peder Poulsen Bagger; St. pr. 63; 1 ~ Dalby 20/7 69 Elisabeth Olufsdtr. Thestrup af Dalby-S., f. 48, † 88; 4 S., 4 D.; 2 ~ St. Knuds Kloster i Od. 8/1 90 Anna Winterberg, † 05; see Etm.; Oluf P. B. i Farum-V.; H. Troelsen i Lunde; J. M. Huulbech i Stege; Rudolph Moth P. B. i Hellested; H. V. Barthling i Høislev-D.-L.; (T. C. Praëm i Hjardemaal); [† 16/8 1704].

KUM I, s. 317 (»Petrus Pauli Baggerus«); PT 1:1 (1880), s 110; 1:4 (1883), s. 294 (Bircherods Dagbg.); 6:5 (1914), s. 194; 8:6 (1927), s. 221 (Bircherods Dagbg.).

8. 29/9 1703**. Mag. Peder Andersen Toldorph, f. 78; F. A. Nielsen T., kgl. Fgd. i Lister og Mandals Fogderier; M. Cathrine Michelsdtr. Gude; St. Christiansand 96; ~ F. D. Hedvig (Helvig) Pedersdtr. Bagger; 2 S., 2 D.; 2 ~ Fred. Christ. Buchholt, Kammertjener hos Løwenørn p. Veirupgd.; see B. N. Curtz i Nors-T.; [† 30/1 1714, efter længere Tids Svagelighed; stiftede et Legat paa 10 Rd. til Kjølstrup Sogns Fattige].

KUM II, s. 220 (»Petrus Andreæ Tholdorphius«); Kåre Rudjord: Listaboka. Gard og folk I og II. Farsund kommune 1980-81, bd. 2, s. 702.

9. 9/3 1714 [P. p. St. Thomas 07-12] Anders Pedersen Samsing* af Ramme, f. 2/12 72; St. Sorø 92; C. 11/6 96, n.; Hør. og Cant. Hlh. 01; ~ 25/6 14 (med sit Sødskendebarn) Barbara Sørensdtr. Ballow f. c. 92, † 3/3 25, (Sstr. t. R. A. S. Ballow i Klim.T.-V.); F. S. Knudsen B.; M. Marie Soph. Hansdtr. Juul; 7 B. (2 vare dødfødte, 2 døde tidlig); see Etm.; B. S. Jahn i Øls-H.-D.; R. Johansen i Steenløse-F.; [† 13/3 1751. „Var en Mand af mange smukke Egenskaber, ærlig og redelig, klog og fornuftig, i Omgjængelse behagelig, derhos flittig og Elskere (!) af Studeringer og Videnskaber, en god Philologus, havde nogen Indsigt i Botaniquen og Mathematiquen; men især var Historia Patriæ hans Hoved-Studium“; (see T. 233 ff.)].

KUM II, s. 188 (»Andreas Petri Samogius«); SB s. 217.

10. 1751 [Jordløse-H. 12/12 38] Frederik Samuelsen Jahn*, f. Slag. 21/11 04; (Bdr. t. Bonde S. J. i Øls-H.-D.); F. S. de J., forhen Musicanter, siden Rdmd.; M. Maren Bondesdtr.; St. Slag. 22; C. 27/6 24, l.; Hør og Cant. Slag. 27; Kjølstrup-A. 30/7 34**, o. 8/12 s. A.; 1 ~ 25/11 35 F. D. Margrethe Vilhelmine Andersdtr. Samsing, d. 21/5 15, b. 4/6 66; 3 S., 5 D.; 2 ~ 67 Sophie Amalie Andersdtr. Assens, d. Nykjøb. p. F. 8/8 38, b. 5/6 79; F. A. Knudsen A. af Horbelev-F., Kbmd.; M. Marie Jørgensdtr.; u. B.; 3 ~ Kjølstrup 3/12 79 Ellen Kirstine Hansen fra Kjølstrup, f. 51, b. 15/11 84; u. B.; see Adam G. J. i Vesterbølle-Ø.; (L. Baggesen, r. Cap. Skive-R.; F. B. Baggesen i Oure-V.; N. N. Stochholm i Aal; J. Baggesen i Nidløse; L. Baggesen, r. Cap. i Kattrup-Ø.-T.); [† Rynkeby, hvorhen han var flyttet, 12/4 1785; Han troende og dygtig].

KUM II, s. 446 (»Fridericus Samuelis Iahn«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1526.

11. 24/1 1781**, o. 9/2 Peder Kryssing Tingberg af Flødstrup-U., f. S. Næraa 23/7 50; St. Od. 69; C. 25/11 72, n.; Huuslærer hos Jstrd. Berg p. Skovsbo 73; ~ Rynkeby 4/6 84 Anna Susanne Berg, d. Ulbølle 20/1 47, † 24/8 17, Sstr. t. Jstrd. Berg v. Skovsbo; F. Mogens Bjerg Henriksen Basmark, Degn i V. Skjerninge-U.; M. Anne Margrethe Sofie Andersdtr.; 1 B.; [† 23/5 1818; var en from, practisk Christen, ikke begavet, men vel yndet, godmodig, uden Kraft og Villie, udmærket Gartner, gik og passede sin Have; alt Andet skal ved hans Død have været forsømt og derangeret; Monument p. Kgd.].

Kbg. Ulbølle (1681-1760) opsl. 142 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 126, Svendborg byfoged nr. 957; DanKir bd. 9, s. 4254 (se nedenfor).

12. 5/8 1818, o. 4/9 [Adj. Hlh. 12] Otto Engelsted Friis* af Marslev-B., d. 6/10 88; St. Hlh. 05; C. 17/10 11, l.; ~ Slag. 21/9 18 (hans Bdrdtr.) Mariane Friis, f. 27/11 00, † 23/3 64; F. Malte Ulrik F. af Marslev-B., til Nørlund og Torstedlund; M. Mariane Wiborg; 9 S., 4 D.; see Christian J. F. F., Cat. i Korsør; [† 30/12 1864; var i de sidste Aar lam i begge Hænder, men ellers en kraftig og livfuld Olding].

13. 14/4 1866 [Fpr. 19/2 64] Erik Høyer Møller af Grinderslev-G.-T., f. Skive 28/4 18; St. Vibg. 36; C. 3/5 42, *l.; p. Cap. Grinderslev-G.-T. 31/7 43, o. 20/9 – 31/12 50; c. Fp. 30/8 50; c. Fpr. 29/11 s. A.; c. Fp. i Slesvig 27/2 51; R.* 6/10 56; c. Garnisonsp. i Byen Slesvig 17/10 57; Sp. Nordborg 15/9 61; # 10/12 64; D.-M. s. D.; Pr.; ~ Holckenhavns Capel 15/1 51 Lovise Marie Aagaard, f. Veile 22/7 23, † 1903; F. Jstrd. Ulrik Christian Fred. A., Amtsforv. i Nybg.; M. Anna Sophie Zacho; (62) 1 S., 2 D.; [# 1892; † Hillerød 1904; Sølvbr. 15/1 76; betydelige Gaver; 8/5 77 stiftede han et Legat paa 400 Kr.; E. S. 2/482; Mindekrans i K.]

Sixhøj nr. 1689; DanKir bd. 9, s. 4253 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Note:

 (1) »Klangfuld Røst, prædiker godt.«
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Marslev-Birkende, Kjølstrup-Agedrup og Munkebo. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 5, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1871, s. 334-355.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Kølstrup Kirke, s. 4193-4266, Agedrup Kirke, s. 4267-4308.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 39. Agedrup og Seden,

Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

———————————
Agedrup, som med sit Annex Seden var lagt til vor Frue Kald i Od., havde Lehnsmanden Jørgen Skinkel ved Forsømmelse skilt derfra og beskikket en egen Præst dertil, men 1571 blev det eft. kgl. Befaling igjen givet til vor Frue Præst, imod at lade det besørge med en Capellan. Dette kan ikke have varet ret længe; thi i Mag. Jac. Madsens Visitatsbog findes Agedrup som Annex til Kjølstrup. Ingen, hverken Sognepræst el. Capellan, kjendes.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Agedrup Kirke, s. 4267-4308, Seden Kirke, s. 3447-3482.