Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Odense.

No 863. Sognepræster til Frue Kirke.

[Odense Herred og Amt, Fyens Stift]

M. S. 2-a/4; B. M. 599; Lkm. 2/52; Bl. f. G. 1/737; Biskop, Dr. Engelstoft: Od. Byes Sognehist. 164; Kbg. 1692.
Anm. Seden, tidligere Annex til Agedrup, var Annex til 1739, men bestyredes ved en Sognecapellan. Senere var den r. Cap. her til Kirken, Præst til Seden. Agedrup hørte maaskee ogsaa hertil en tidlang.
———————————

1. 1536 [r. Cap.* . . .] Anders Roed; Pr. . . ; ~ 37 Anna Knudsdtr., f. Heden S. c. 21; 3 B.; 2 ~ Frants . . . . i Dalby-S.; (hun var i det Hele 5 Gange gift, men forringede sig hvergang; see Dalby-S.); see H. Henriksen og H. Andersen i S. Næraa-Aa.; [† 1552; var en stor Befordrer af Reformationen].

2. (1555. 68). Oluf Sørensen; [† c. 1572; 55 blev St. Jørgens S. incorporeret].

3. 1572 [Rtr. her 70] Mag. Bertel Christensen Lang, f. Hors.; vist Bdr. t. Karine J. ~ O. Andersen i Lumby; Mag. Kbh. 12/9 71; ~ Mette Jacobsdtr., † 16/1 02; B.; [† 15/12 1597; „vir in divinis scripturis eruditus, et in seculari philosophia bene instructus, ingenio subtilis, consilio promptus et acutus, sermone apertus et compositus. Poeta et musicus insignis“(1) (Lyschander); Lgst.].

F-P s. 65 (»Bartholomæus Christierni Langius«); Hegelund I s. 74, II s. 46; DanKir bd. 9, s. 1164, 1173 (se nedenfor).

4. 1597 [Hør. Roesk. . . .] Mag. Niels Sørensen Glad (Let, Leth, d.v.s. lætus), f. Rand. el. Od.; udenlands . . . ; Mag. i Rostock; 1 ~ Anna Pedersdtr. Leth; F. P. Sørensen L., Forp. p. Harlevholm?; 2 ~ Margrethe Lauritsdtr., † 16; see Søren N. L. i Vegerslev-V.; [† 10/8 1602; forsaae sig Allehelgensdag 1600 ved Sacramentets Uddeling derudi, at han først uddeelte Kalken, siden Brødet, derefter igen Kalken til tvende Personer; blev susp.; men der faldt en gunstig Dom 4/2 01; maatte dog bøde 100 Mk. danske til Vadmel, Lærred og Sko til fattige Børn og aabenbarlig forbede sin Forargelse; Sognefolket begjærede, at han maatte komme i Embedet igjen, „da han havde forhandlet og skikket sig udi Lærdom, Lefnet oc Omgengelse som en ærlig og fiin Prestemand egner og bør, undertagen denne Forseelse met Alterens Sacramentis Uddielelse o.s.v.“; hans Navn paa Kirkeklokken 1599; Lgst.].

DanKir bd. 9, s. 1136-37, 1164-65, 1174 (se nedenfor).

5. 1602 [Sp. og Superintendent i Visby p. Gulland (Gotland) 28/7 97, afsat 99] Mag. Poul Andersen Medelbye, f. Meilbye, Ø. Lisbjerg H., 30/3 57; F. Bde.; Mag. 83; P. t. Christiansborg Slotsk. 85 (maaskee tillige r. Cap. t. Kbh. Nic. K.); Hofp. 92; kgl. Confessionarius 95; ~ c. 89 Else Jørgensdtr., f. c. 60, † 32; 2 S., 2 D.; see H. P. Holmhave i Korup-U.; A. Poulsen i Bødstrup; (K. P. Gaas i Østrup-H.); [† 9/5 1632; beskyldtes p. Gulland for, at have ladet en Protocol forfalske; skildres iøvrigt som god og eenfoldig (ærlig); W. 2/28; Lgst.].

SL II, s. 159, 160; EM V, s. 348-349; DanKir bd. 9, s. 1157, 1174 (se nedenfor).

6. k. 18/6 1632 [Sorø, o. 11/5 25] Mag. Ludvig Mikkelsen Tisdorph el.Tisdorff af Roager, f. 95; St. 13, Bacc. 16; St. i Heidelberg og Tübingen 20; Mag. Kbh. 9/5 25; ~ 15/10 26 Maren Nielsdtr. Let, f. c. 04; F. N. L., Kbmd.; M. Karen Jørgensdtr. Leth; 4 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see J. Ludvigsen i Horne; J. M. Ludvigsen i Faaborg-D.; B. Ludvigsen i Assens-Kj.; H. Hansen, L. H. Hjort og M. N. Sass, alle i Skamby; L. P. Grindsteen i Udby i F.; H. J. Sperling og A. J. Cheldorph i Bogense-S.; [† 22/9 1643; skal lige ved sin Død være kaldet til Biskop over Ribe Stift; W. 2/53; N. 370].

KUM I, s. 11, 24, 73 (»Ludovicus Michaëlis Roagerensis/Ludovicus Michaëlius Cimber Australis, pastor Sorensis Danicus«); Achelis I, nr. 1286; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 3, Fåborg byfoged nr. 110; PT 8:6 (1927), s. 188; 1986, s. 120 og 146.

7. o. 22/11 1643 [Rtr. Nykjøb. p. F. 25/2 42] Mag. Niels Pedersen Brunow (Bruun), maaskee af Torkildstrup, f. Nykjøb. p. F. 23; St. 30; Mag. 42; Pr. 5/6 61; ~ F. E., b. 11/12 82; 7 B.; see P. J. Winsløw i Præstø-S.; J. Pedersen r. Cap. i Præstø-S.; [† 12/8 1670; efter Overlærer Hundrups Manuscr. om Magistre var han født c. 1610 og St. 30; Begr. i K.].

KUM I, s. 103 (»Nicolaus Brun Petri f.«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»M. Nicolaus Petræus Brun«); 5:3 (1905-07), s. 734; DanKir bd. 9, s. 1168-69 (se nedenfor).

8. 8/5 1665** [Crtr. Od. 63] Mag. Peder Jacobsen Winsløw (Vinslov); [19/7 1692 Præstø-S.; see der].

9. 19/7 1692 [Præstø-S. 21/2 90, o. 1/4] Mag. Frederik Christian Mikkelsen v. Haven, f. Sorø 26/5 65; F. M. v. H., Hofskildrer og Prof.; M. Anna Pedersdtr.; St. Fdbg. 84; C. 87; Mag. 94; c. Stiftspr. c. 34; ~ Kbh. 22/9 93 Birthe (Birgitte) Cathrine Jensdtr. Juulbye, f. 64, † 28/9 30; F. Mag. J. Jensen J. af Dragstrup-S., Rtr. i Vibg.; M. Mette Pedersdtr. Slange el. Villadsen, Bispedtr.; 8 S., 3 D.; see Lambert F. v. H. i V. Skjerninge-U.; Jens F. v. H. i V. Velling-S.; J. C. Wielandt i Fjelsted-H.; Michael G. v. H. i Horne-A.; J. S. Hee til Od. Hosp.-P.; Salomon v. H. her; Peder F. v. H. i Sorø; (F. C. R. Thrane i Humble); Sønnen Niels v. H. var Professor i Græsk v. Od. Gymn.; [† 23/1 1739; var en Sandheds Præd.; gav Hospitalet i Frue Sogn og et Skolehuus; Lgst.; Begr. i K.].

KUM II, s. 131 (»Fridericus Christianus Michaëlis von Haven«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14; DanKir bd. 9, s. 1160-61, 1169 (se nedenfor).

10. 3/4 1739 [r. Cap.* 22/5 30] Peder Olufsen Kryssing, f. Aarh. 99 el. 00; (Bdr. t. Johan O. i Fausing-A. og t. Peder O. i Ørum-V.-V.); F. O. Sørensen, Kbmd. og Rdmd.; M. Dorothea Johansdtr. Althalt; St. pr. Aarh. 17; C. 7/3 20, h.; ~ Skanderborg 21/9 30 Else Nielsdtr. Brøchner, f. 23/9 92; (Sstr. t. Maren N. B. ~ J. C. Bruun i Kobberup-F.); F. N. Mortensen B., Vinhandler i Skanderbg.; M. Anne Christiansdtr.; 4 D.; 2 ~ 25/9 49 Mogens Faber, Kbmd. i Od., og † 13/10 77; see N. P. Tingberg i Flødstrup-U.; [† 31/8 1744, Skifte 30/6 49; „from og lemfældig; søgte dog med Flid, at holde Menigheden til, at gjøre, hvad den burde, nemlig at gaae i Kirke, hvilket paadrog ham nogen Fortræd paa det Sidste“; gav 1750 Messehagel til K.].

KUM II, s. 405 (»Petrus Olai Krysing«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Skanderborg købstad nr. 43. Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 71; DanKir bd. 9, s. 1098 (se nedenfor).

11. 25/6 1744 [2 r. Cap. Kbhs. Trin. K. 15/4 35, o. 20/4] Mag. Laurits Jensen Brøndlund af Ø. Brønderslev-H., d. 6/9 00; St. Aalbg. 12 (!), Bacc. 14; C. 13/7 16, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/4 24 – 9/7 28; Mag. Kbh. 19/6 26; D. p. C. i 6 Aar.; ~ 14/3 37 Anna Marie Møller; M. Kirstine Andersdtr. Thulstrup (Sstr. t. Anna Maria A. T. ~ O. L. Biering i Karleby-H.-Ø.); u. B.; 2 ~ M. R. J. With i Kettinge; [† 18/2 1750; lagde sig efter astronomiske Videnskaber og skrev i 4 Aar Almanakkerne. W. 1/178; N. 101].

KUM II, s. 365, 380, 477 (»Laurentius Brøndlundius Iani fil.«, 12 år gl.); Borchs K. nr. 158; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 63.

12. 18/9 1750 [r. Cap.* 3/4 39] Salomon Frederiksen v. Haven, en Søn af Nr. 9, f. her 12/2 11; St. Od. 29, Bacc. 30; C. 11/5 33, l.; udenlands i 2 Aar; Fp. 17/6 35, o. 7/9; p. Cap. her 12/4 37; ~ Anna Sybilla Lange, f. 24, † 6/5 49; F. Andreas L., Ritmstr. i Od.; M. Maren Duche; 1 S., 1 D.; [† 23/12 1776; W. 3/306; N. 230].

KUM II, s. 510, 516 (»Salomon von Haven«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 952, Odense byfoged nr. 2748, Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 72, 105; DanKir bd. 9, s. 1161, 1169 (se nedenfor).

13. 10/7 1776** [r. Cap.* 26/1 70, o. 16/3] Christian Davidsen Seidelin af Gamtofte, f. 14/5 40; St. pr. Od. 57; C. 19/6 60, l.; udenlands 61–63; ~ 20/9 71 Hedvig Sabine Høyer, f. 6/4 56, † 6/1 26; F. Generalauditeur Andreas H., Herre til Søndervang og Voldborg; M. Mette Cathrine Bonne; 5 S., 5 D.; see David S. i Rimsø-K.; [† 27/2 1799; W 3/707; N. 551].

14. 17/5 1799 [r. Cap. t. Od. St. Knuds K. 11/12 82] Tobias Christian Wirth, f. Kbh. 23/9 51; F. Dr. med. Tobias W., pract. Læge, siden Landphysicus i Sjælld.; M. Sophie Marie Christensdtr. Garde; St. Hlh. 68; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 74–79; C. 25/6 76, h.; r. Cap. Slangerup-U. 23/6 79, o. 29/10; ~ 80 Barbara Magdalene Hofgaard af Lynge-U., f. 61, † Od. 6/12 31; mindst 2 S., 2 D.; see R. Rasmussen i Tommerup-B.; [† 25/3 1821; N. 671, E. 3/579 og S. 3/643].

Borchs K. nr. 356.

15. 11/7 1821 [Od. St. Hans K. 2/12 18] Augustinus Herman Steenbuch af Uggerslev-B., f. 17/3 80; St. Od. 98; C. 3/5 05, l.; Sp. Søndersø 7/2 06, o. 12/3; bestyrede Paarup 18–19; R.* 22/5 40; ~ 12/11 05 Rebekka Sophie Werlauff, f. Kbh. 2/8 82, † 13/11 48; F. Jens W., Koffardicpt.; M. Fred. Vilh. Wirth; 4 S., 3 D.; see Theod. S. til Od. St. Hans K.; A. F. Brandt i Veggerløse; [† 11/3 1845; velbegavet; hans Jordefærd vidnede om, at han i en ikke almindelig Grad havde erhvervet sig Byens Anerkjendelse som Menneske og Bgr.; B. D. G. 1/179; N. 573; E. 3/222 og S. 3/247].

16. 28/9 1845 [Ørsted i J. 24/2 32] Hans Erik Colding af Gislev-E., f. Ørbek 26/6 93; St. Od. 12; C. 12/1 19, l. egr.; Adj. Hlh. 22; Sp. Gjerrild-H. 13/7 27, o. 19/10; Pr. 24/2 32; R.* 28/6 40; Amtsraadsmedlem 42–45; ~ 3/11 29 Nicoline Anna Ivare Kirstine Rohde, f. Klim 27/8 10, levede 68 i Egebjerg, Ollerup S.; F. Severin R., Herredsfoged i Thy; M. . . . Saabye; 3 S., 1 D.; [† 27/5 1857].

17. 14/9 1857 [Od. St. Knuds K. 1/8 41] Hans Peter Svitzer af Ø. Hæsinge-H., f. 22/6 98; St. pr. 16; C. 18/10 42, l.; r. Cap. Besser-O. 29/9 26, o. 1/11; Sp. Koldby 25/2 29; Pr. 29/4 s. A.; Nykjøb.-S. 9/2 36; Ø. Hæsinge-H. 6/11 38; R.* 28/6 45; ~ 23/5 27 Elise Henriette Pløyen, f. Kbh. 26/2 99, † 15/1 65; F. Geheimelegationsraad Frederik Adeler P., Secr. i Departementet for de udenlandske Sager; M. Johanne Jacobine Bachmann af Ø. Hæsinge-H.; 3 S., 2 D.; [† 29/4 1871. „Som den Afdødes Liv har været rigt paa Omskiftelser, var der ikke mindre paa Sorger og Kors; men han bar dem, selv de tungeste, med en Gudhengivenhed, som gjorde et velgjørende Indtryk paa de Mange, som han kom i Berøring med. Den Afdøde var en begavet Leilighedstaler; derimod formaaede han ikke at samle nogen stor Menighed om sig. I al sin Gjerning var han tro, og der gik ogsaa derigjennem en human Aand, som dog stundom fik et Anstrøg af Svaghed“. Eft. Fyens Stiftstid.; E. S. 3/321].

18. 5/5 (1/5) 1874 [past. Vic. her . . .] Jensenius Johansen; see Kbh. Frelsers K. o. Cat.

———————————

 

 

Odense.

No 864. Sognecapellaner (ved Rescr. 2/3 1742 residerende) til Frue Kirke.

[Odense Herred og Amt, Fyens Stift]

M. S. 2-a/4; Bl. f. G. 1/785; Biskop, Dr. Engelstoft: Od. Byes Sognehist. S. 171; Lkm. 2/56.
Anm. Disse Capellaner bestyrede tillige fra c. 1643 Seden, som 3/4 1739 blev et Pastorat for sig og 4/10 1782 fik Aasum til Annex.
———————————

1. 15 . . Anders Roed, [1536 Sp.*; see der].

2. 15 . . Christopher Mikkelsen, var Læsemester i St. Knuds Kloster; ~ . . . . ; [domfældt 1552 som Sværmer tilligemed Laurits Eliesen, Sp. t. St. Hans K.].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 112, 131, 181, 223, 286.

3. c. 1552. Christen Andersen; [1554 N. Næraa-H.; see der].

4. 1554. Oluf Lauritsen Graa; [1561 S. Høirup-G.; see der].

5. 1561. Laurits Poulsen; [1561 N. Søby-H.; see der].

6. c. 1570. Stephan Lauritsen Bregnemose; [1571 Verninge; see der].

7. c. 1577. Mads Jensen, f. Lemvig; ~ . . . . ; u. B.; [† 1602; stødte hyppigt an mod Lov og Orden; blev 92 susp. og dømt i Kongens Naade og Unaade, fordi han i Aasum K. havde groveligt forseet sig mod sin Øvrighed; ved Rescr. 8/11 s. A. blev Forseelsen eftergiven. „Ao 1600 den 18 Decembris haffde Berthel Iffuerszøn ladet fuerdre(2) Her. Matz, Capelan thil Vor Frue Kierke i Otthenße, for Bispen udj Mag. Jacob Jacobßens, Læsemesterens, Neruerelße, giffuendis thilkende, att Her. Matz skulle haffue aff Predicke Stolen dom. 3 Aduentus nogen Ord ladet falde, som vare: „Nar her kommer nogle Sprader(3), Spøttegøge och unge Lefflere(4) løbendiß fra Tydskland, da vil Folk høre dem och foracte oß gamle.” Huilcke Ord forne Berthel mente om sig att vere sagtt, efterdj hand nogle Sinde haffde giord Thieniste i Vor Frue Kierke, siden hand kom fra Tydskland. Men Her Matz ved sin Salighet med opracte Finger benectett, att han icke haffte neffntt eller hørt dett Ord „Spøttegøg”, icke heller tenckte den Dag i Predikstolen paa Berthel Iffuerszøn. Men huiß som sadant vor for hannem førd(5), var dett aff hans Wuenner(6) giortt; huorfore hand vor begerendis, att huis som Berthel Iffuerszøn haffde hannem her vdj fortencktt, hand ville hannem dett effterlade; huilkett och B. I. giorde” (see J. M. 29); gav 80, sammen med sin Capellan Christoffer Bang, Prædikestol til Seden K.].

DanKir bd. 9, s. 3464, 3472 (Seden kirke).

8.? 1602 [Cap. Visby p. Gulland (Gotland) . . .] Jacob Pedersen; blev 24/7 1602 anbefalet Biskoppen af Arrild Hvitfeld; men det er meget tvivlsomt, om han kom her.

9. 1602. Anders Jørgensen Mand; [1603 Kjerteminde-D.; see der].

10. (1603). Oluf Andersen; [1605 Lunde; see Lumby].

11. 1605. Claus Rasmussen Juul.

12. (1608) [Rtr. Bogense] Søren Olufsen Middelfart, [c. 1610 Veilby i F.; see der].

13. (1614). Anders Henriksen Weile; [1615 Taagerup-T.; see der].

14. o. 26/2 1617 [Famulus hos Kongens Præst, M. J. Middelfart, 16] Oluf Pedersen Holstebroe; [k. 11/8 1620 r. Cap. Nakskov; see der].

15. o. 27/9 1620. Mourits Christensen, f. c. 89; St. 14; ~ c. 25/6 32 Maren Pedersdtr., E. e. N. N. i Faabg., f. Od. c. 97, † 23/7 32; [vist forflyttet 1633 el. 34, men hvorhen vides ikke; Hustrus Eptph. tidl. i K.].

KUM I, s. 14 (»Mauritius Christiani Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Mauritius Christierni«, 31 år gl.); DanKir bd. 9, s. 1146 (se nedenfor).

16. o. 23/4 1634. Laurits Andersen Hoff; [1637 Jordløse-H.; see der; han fik 2 Gange om Ugen Kosten hos Sp.].

17. o. 24/9 1637. Hans Andersen Eblemand (Æblemand), f. Od. 29/11 08; St. Od. 32; ~ Maren Hansdtr., † 20/11 59; F. Dr. med. H. Lauritsen Amerinus i Ribe; u. B.; [† 14/2 1684; berømt for Fromhed, Nidkjærhed og Ivrighed i Bønnen; var elsket og æret af Alle, men klagede dog tilsidst over, at man skjøttede ikke saa meget om, at høre ham, som hans Cap., og skal have brugt denne Talemaade: „See, her kommer de og kiger ind ad Døren og spørger: Hvem skal prædike idag, og, naar dem da svares: Hr. Hans skal prædike, saa sige de: Ja, skal gamle Hr. Hans prædike, saa bliver der ingen Sild af i Dag, og dermed gaae de bort. Men hvad gjelder det, dersom Seedens store Mark var fuld af sød Grød, og der laa en Klump Smør derudi, saa stor som St. Knuds Kirke, saa kom de nok“ (see Bl. f. G. 1/798); Begr. i K.].

KUM I, s. 110 (»Iohannes Andreæ Otthon.«); KS 3:5 (1884-86), s. 129 (»Johannes Andreæ«, 28 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 2; DanKir bd. 9, s. 1028, 1167, 1175 (se nedenfor).

18. 1684 [p. Cap.* 31/3 74) Jørgen Clausen (Sebbelov); [1691 Strynø; see der].

19. 29/3 1690*, o. 91, Jens Pedersen Zeuthen af Ollerup-K.; St. Od. 80; ~ Od. 16/6 91 Anna Sabina Pedersdtr. af Od. St. Hans K.; 2 ~ Etm.; [† 2/2 1692; Begr. i K.].

KUM II, s. 100 (»Ianus Petri Zeuthenius«); PT 1:4 (1883), s. 296 (Bircherods Dagbøger); DanKir bd. 9, s. 1174 (se nedenfor).

20. 20/3 1692. Jens Pedersen Skaarup af Skaarup-T., f. 23/4 59; St. Od. 79; C. 9/3 87; ~ F. E., † 16/2 23; 1 S., 3 D.; see Jens Z. J. S. i Ude- og Oppe-Sundby; H. S. Lemming t. Kbh. Nic. K.; [b. 13/3 1730; var meget from og føielig, hvorfor han almindeligt kaldtes „den fromme Hr. Jens“].

KUM II, s. 92 (»Ianus Petri Scaarup.«); DanKir bd. 9, s. 1174 (se nedenfor).

21. 22/5 1730, o. 4/8, Peder Olufsen Kryssing; [3/4 1739 Sp.*; see der].

22. 3/4 1739 [p. Cap.* 12/4 37] Salomon Frederiksen v. Haven; [18/9 1750 Sp.*; see der].

23. 26/12 1750, o. 14/5 51; [Inform. for Cadetterne 46] Boe el. Boetius Brodersen Hagen; [26/9 1754 Od. St. Hans K.; see der].

24. 8/11 1754 [Herlufsholm 31/5 48**] Christopher Mathiesen Gottschalck; [5/1 1770 Od. Hosp.-P.; see der ].

25. 26/1 1770, o. 16/3, Christian Davidsen Seidelin; [10/7 1776** Sp.*; see der].

26. 5/3 1777, o. 2/5 [D. p. C. 76] Henrik Jespersen Clementin; [5/3 1783 Rødby-R.; see der].

27. 28/5 1783, o. 2/8 [Cat. Kbh. Holmens K. 8/4 71] Lars Christian Dan; [7/7 1797 Gjerslev; see der].

28. 6/10 1797 [Alslev-H. 27/6 92] Andreas Borch; [18/8 1809 Tommerup-B.; see der].

Derefter nedlagt efter rescr. 30/9 1803.
Embedet paany oprettet 1/5 1874.

29. 5/5 (1/5) 1874. Johannes Møller; see Od. o. Cat.

———————————

Noter:

(1) »vir in divinis scripturis eruditus, et in seculari philosophia bene instructus, ingenio subtilis, consilio promptus et acutus, sermone apertus et compositus. Poeta et musicus insignis« = en Mand velbevandret udi den hellige Skrift, og kyndig i den verdslige Filosofi, skarpsindig, rask og velformuleret Debattør, prædiker klart og sammenhængende. Fremragende Digter og Musiker.
(2) »fuerdre« (fordre) = stævne for retten.
(3) »Sprader« = Spradebasser.
(4) »Lefflere« = utugtige.
(5) »for hannem førd« = tillagt ham.
(6) »Wuenner« = Uvenner, Fjender.
 

Afskrift ved Marianne Munk

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 1998-2001. Odense Vor Frue Kirke, s. 1013-1220.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Odense.

No 869. St. Jørgens Hospital (St. Povels K.).

[Odense Herred og Amt, Fyens Stift]

———————————

1. (1552). Mag. Christopher Grall, tillige Lector; Mag. Kbh. 52; ; [levede endnu 1555; da Hospitalet 1555 blev inddraget under Frue Sogn, fik Lectorerne Kongetienden af Særslev Sogn; han var Lector til 1563, men næppe Sp. til Frue K.].

F-P s. 30 (»Christophorus Grall«); PT 1:3 (1882), s. 120.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 1998-2001. Odense S. Jørgensgårdens Kirke, s. 1877-1884.