Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 102. Besser og til 29/5 1867 Onsbjerg,

Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhuus Stift.

Anm. Besser skal i 1661 have været Annex til Onsbjerg, men blev Hovedkirke 1689, antagelig i forbindelse med Præstegaardens flytning. Indtil 1689 boede Præsten i Bisgaard. (DanKir bd. 4, s. 2671 og 2719, se nedenfor.)
K. 13; J. M.; L. P. B. 422; P. 26; M. S. III.; Lkm. 5/368; Kbg. 1700.
———————————

1. 1540 [lect. Virgilii (dvs. Prof.) i Kbh. 38] Mag. Jørgen Pedersen Samsing; St. i Wittenberg 32; Mag. ss. •/1 37; forlenet med St. Erasmi Alters Vicarie i Lund 10/10 38, som han beholdt til sin Død; Pr. 40; ~ c. 41 Karen Sørensdtr.; 1 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; see L. Bartholin (Bertelsen) t. Aarh. Frue K.; L. Nielsen t. Aarh. St. Olai K.; Esbern J. S. i Durup-S.; [† 1572; 2. Hustrus Eptph. i Onsbjerg K.].

Helk I, s. 368; KUH I, s. 550-53; DKR s. 66; DanKir bd. 4, s. 2705-06 (se nedenfor).

2. 1571. Mag. Hans Knudsen; Pr. (84); 1 ~ 72 F. E., † •/2 79; 2 ~ Anna Jensdtr.; 1 S., 3 D.; see H. Blichfeldt i Tirstrup-F.; [† 26/5 1603; Lgst. i Onsbjerg K.; 1. Hustrus Eptph. i Onsbjerg K.].

KS 3:2 (1877-80), s. 208; DanKir bd. 4, s. 2705-06, 2712 (se nedenfor).

3. 1603. Mag. Niels Hansen Mule, f. c. 74; af Adel; F. H. Mikkelsen M. til Nislevgd., Kbmd. i Od.; M. Mette Marcusdtr. Kotte; St. Od. 90; St. i Wittenberg 96, Mag. ss. 3/4 98; St. i Leiden 99, Franeker s. A., atter i Leiden 01; (23/11 02* Høve-F.); Pr. (08. 10); ~ Kbh. 16/9 04 Barbara Mikkelsdtr. Møller, levede som Enke i Od., † e. 18/3 43; F. Mikkel M., kgl. Livlæge; 3 S., 5 D.; see H. R. Bacher i Nestved St. Pet. K.; Mikkel N. M. i Veilby i F.; L. L. Gorm i Ringe-H.; J. J. Falster i Aasum; [† 3/7 1616; Eptph.].

FS nr. 110 (»Nicolaus Mule«); F-P s. 113; KS 5:2 (1903-05), s. 554; Hegelund I s. 406, 429, II s. 236; SL II, s. 77, 81; Helk I, s. 319.

4. 1616. [Kbh. Hel. G. K. 00] Mag. Hans Henriksen Bang, f. Middelf. 60; F. H. Olufsen B., Bgmstr.; M. Karen Bang; St. 90, Bacc 93; Rtr. Od. 91–94; udenlands som Præceptor: Herborn 94, Genève 96, Basel 97, Mag. sst. 22/12 97, tillige i Orléans og Paris; Pr. 16; ~ Margrethe Iversdtr. Bartolin af Stege, levede 38 i Fattigdom, og laa fra 51 i Strid med Nr. 6 om den Pension, som Nr. 5 havde forpligtet sig at yde hende, men han blev frifundet paa Rettertinget 6/5 1653; 3 B.; [† 1620; W. 1/61; N. 35].

FS nr. 379 (»Johannes Bang«); F-P s. 112; Helk I, s. 158; EM 1, s. 227; KS 2:5 (1869-71), s. 150 (Sokkelund hrd.); 3:2 (1877-80), s. 758; 6:2 (1936-38), s. 463; KR nr. 6756.

5. 1620 [Prof. physices 14] Mag. Elias Eliasen Eisenberg, f. Fdbg. 81; (Bdr. t. Anna E. E. ~ P. J. Winstrup t. Kbh. Hel. G. K.); F. E. Pedersen E., Fred. d. Andens Secretair, Cannik i Roesk.; M. Thale Holst; St. Sorø 00, i Wittenberg 01, i Angers 05, Kgl. Stipend 06-10, i Tübingen 07; Mag. Kbh. 17/3 08; St. i Wittenberg 09; Prof. pædagogices 12; Pr. 20; ~ Anne Jensdtr.; F. Bgmstr. i Holbæk; B.; 2 ~ Etm.; see Elias E. E. i Kallundbg.; Frederik E. E. i Raklev; [† 1635; W. 1/278; N. 149; Eptph.; Lgst.].

F-P s. 170 (»Elias Eliæ Eisenbergius Hafniensis«); KUM I (1621), s. 49 (»M. Eliæ, qvi superiore anno vocatus est ad præposituram in Samsø«); Helk I, s. 203; SB s. 112; EM 2, s. 438; SB s. 129-30; DanKir bd. 4, s. 2742-43, 2748-49 (se nedenfor); bd. 3, s. 2051-52, 2141-42 (Roskilde domkirke).

6. 28/3 1635 [Rtr. Sorø 21/7 30] Mag. Hans Jensen Svaning, f. Ribe 28/5 00; F. J. Laugesen, Rdmd. og Toldr.; M. Dorthea Hansdtr. Svanning, en Datter af den berømte Historiograph; St. Lund 21; udenlands 24–30; Mag. 21/6 Kbh. 8/5 30; Pr. 35; ~ 31/7 36 F. E., † 16/9 71; [† 27/9 1676; W. 2/449; N. 590; hans Initialer på en Stolegavl i Tranebjerg K. 1655; Lgst.; Eptph.].

KUM I, s. 49 (»Iohannes Iohannis Ripensis«); Helk I, s. 394; SB s. 129-30; DanKir bd. 4, s. 2742-43, 2748-49 (se nedenfor); s. 2599 (Tranebjerg kirke).

7. 3/10 1676, o. 15/12, [Crtr. Kbh. 72] Mag. Morten Jørgensen, f. Kbh. 20/7 38; St. Kbh. 60; Mag. 73; Pr. 25/7 77; [† p. Bisgd. 18/2 1681; Lgst.].

KUM I, s. 281 (»Martinus Georgij Hafniensis«); P-Aarh. f. 7a, opsl. 9; f. 53b, opsl. 57; DanKir bd. 4, s. 2745 (se nedenfor).

8. 28/3 1681, o. 6/5, [Rtr. Kjøge 79] Mag. Peder Nielsen Krog° af Veilby i J., f. Aarh. 8/4 54; St. Aarh. 70; udenlands: Rostock 71, Jena 73, Wittenberg s. A.; Mag. i Wittenberg 27/4 75; St. i Magdeburg og Braunschweig 76, Leiden 77, Uttrecht, England, Hamburg og Kiel 78; V.-Pr. p. C. 78; Pr. 8/5 81; ~ Kbh. 9/9 81 Anna Dorthea Bremer, f. 26/5 59 i Kiel, † 24/2 46; F. Bgmstr.; 3 S., 1 D.; [1/12 1688 Biskop i Trondhjem, o. 17/2 89; 20/2 89 Dr. th.; † som Jubellærer 24/5 1731; han var den sidste Pr., som boede paa den anseelige Bisgaard, med 34 Tdr. Hartkorn og 14 Mensalgaarde, idet Herskabet tog Alt uden Vederlag, hvori dog Krog og Svane ved deres idelige Klynkerier maaskee selv havde nogen Skyld. Medens hans Liv som Pr. var en Kjæde af lutter Ære, Lykke og Velstand, var hans Liv som Biskop idel Fortræd og Møie, Had og Forfølgelse; han var myndig og herskesyg, men havde store Fortjenester af sit Stift; T. 98; G. 1/371; W. 1/561; N. 324].

KUM II, s. 21 (»Petrus Crogius Nicol. fil.«); P-Aarh. f. 7b, opsl. 10; f. 55a, opsl. 58; Helk II, s. 171.

9. 20/12 1688 (paany conf. 30/9 90) [Nordby p. S., o. 9/6 82] Mag. Erik Olufsen Sletting, d. Kbh. Frue K. 29/9 55; (Bdr. t. Sophie O. ~ F. C. Plum i Gjentofte-L.; Morbdr. t. O. N. Sletting i Eiby-D.); F. O. Lauritsen, Brygger i Kbh.; M. Lene Andersdtr.; St. Fdbg. 74; Pr. 8/5 89; Mag. 94; ~ 82 (Bev. 17/10) Anna Margrethe Burenæa, f. c. •/11 65; F. Johan Rudolph Burenæus, Bgmstr. i Kerteminde, siden Landsdommer over Fyen og Langeland, M. Karen (Catharina) Povelsdtr. Bagger; 9 B., hvoraf 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see L. J. Fabricius i Ebeltoft-D.; P. Olufsen i Ørum-V.-V.; (J. A. H. Nimb. i N. Jernløse-K.); [† 11/6 1697; forstod nogenlunde at raade Bod paa de store Tab, Kaldet havde lidt, idet han ved sine allerydmygste Bønner fik den ene Indrømmelse efter den anden af sit naadige Herskab; Enken gav c. 97 Fontegitter til Besser K.; Eptph.].

KUM II, s. 48 (»Ericus Olai Sletting«); P-Aarh. f. 8a, opsl. 10; f. 55b, opsl. 59; PT 1974, s. 78-79; 1982, s. 81-84; 9:2 (1929), s. 173; 9:5 (1932), s. 70-71; Gejstl. Skifteprot. Bergen Stiftsprovsti (1680-1720), fol. 23b-26b (skifte e. hustrus barnløse søster); EE II, s. 141-42; PT 1982, s. 83-85 (Sletting, se nedenfor); DanKir bd. 4, s. 2735, 2743-44 (se nedenfor).

10. 26/6 1697, o. 1/9, Mag. Ditmar Rudolphsen Bülch (Bullichius) af Thorsager-B., f. 22/4 71; St. pr. 87, Bacc. 90; C. 29/1 91; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/3 94 – 11/8 97; Mag. Kbh. 19/5 96; Pr.; 1 ~ 26/9 98 F. E., † 12/4 26; u. B.; 2 ~ Aarh. Frue K. 22/11 29 Anna Margrethe Braëm, E. e. J. M. Hammerich t. Aarh. Frue K.; u. B.; 3 ~ Etm.; [† 6/8 1735; rig, men skjødesløs; ingen Kbg. 06–19; P. berømmer ham deraf, at han var en lærd, gudsfrygtig og oprigtig Mand, en galant Præst og en god Theolog; Giessing kalder ham og Wellejus i Tranebjerg: „det store Viisdomspar i det lidet Land“; W. 1/196; Nr. 111; 1. Hustrus Eptph.].

KUM II, s. 154, 172, 217 (»Dithmarus Rudolphi Bullichius«); Borchs K. nr. 24; DanKir bd. 4, s. 2743-44 (se nedenfor).

11. 7/10 1735, o. Kbh. 2/11, Anders Corfitsen Schurmann af Kbh. Holm. K., f. 26/4 12; St. pr. 27, Bacc. 28; C. 31; Alumnus p. Borchs Coll. 32–35; Pr.; ~ 8/5 37 F. E., som levede 48; [† 12/9 1738].

KUM II, s. 486, 494 (»Andreas Schurmann Cornif. f.«, 16 år gl.); Borchs K. nr. 195.

12. 24/10 1738 [Brahetrolleborg-K. 10/7 13] Frederik Henriksen Schurmann af Brahetrolleborg-K., f. 17/10 88; St. Nykjøb. 08; C. 14/4 12, h.; Pr. 13/5 39; ~ Anne Nielsdtr. Krogstrup, f. 01, b. 24/2 84; (Sstr. t. Hans N. K. i Espe-V., t. Herluf F. N. K. i Haslund-Ø., t. Sara N. K. ~ A. Jacobsen i Galten-V.-H. og t. Anne Cathrine K. ~ H. A. Godske i Tanderup); F. N. Hansen K., Skrvr. i Salling H., Forv. og Forp. paa Brahetrolleborg og Brendegd.; M. Gjertrud Winther; 1 D.; [† i Aarh. 13/5 1741; Begr. i Aarh. Dk.].

KUM II, s. 331 (»Fredericus Schurman«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 1584; DanKir bd. 16, s. 904, 928 (Århus Domk.).

13. 9/6 1741 [S. og N. Kongerslev-K. 6/5 29, o. 9/9] Frants Eberhard Larsen Friis, f. Ribe 9/10 98; (Bdr. t. Hans L. F. i Alslev-H.); F. L. Mortensen F. el. Hillerup, Bfgd.; M. Anna Hansdtr. Rahr; St. Ribe 17; C. 23/11 22, l.; Hør. Ribe; Pr.; ~ Ribe Cathr. K. 13/10 29 Dorthea Cathrine Evendorph, † Aalbg. 2/8 55; F. Morten Henriksen E. Rdmd. og Hospforst. i Ribe; M. Anne Margrethe Lauritsdtr.; 3 S., 4 D.; [† 19/4 1748].

KUM II, s. 409 (»Franc. Eberhardus Friis«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Ålborg by nr. 16; Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 89; Ribe byfoged nr. 685.

14. 7/6 1748 [Prof. th. extraord. i Helmstädt] Just Tyrholm Villadsen Bing, f. Hassel (Hadsel i Vesteraalen), Trondhj. St. 1/1 18; F. V. B., Sp. og Pr. i Lofotens og Vesteraalens Pr.; M. Magdalene Susanne Lund; St. 37, Bacc. 38; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 39–44; C. 5/4 40, l.; Pr. 14/10 50; ~ 26/5 49 Abigael Marie Brandt, † 4/5 95; F. Kmrd. Joh. Fred. B., Renteskrvr.; M. Anna Marg. Hansdtr.; 3 S., 2 D.; see H. P. Tostrup i Saxkjøbing; [† 25/2 1765; lærd men uordentlig; W. 1/112; N. 63].

KUM II, s. 588, 589 (»Iustus Tyrhollm Bing«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 224.

15. 26/7 1765 [Aversi-T. 2/10 50*, o. 16/3 53] Thomas Mandix Johansen Evens, f. Gisselfeldt 15/6 18; F. Johan Jacob E., Fiskemstr., siden Postmstr. i Skelskør; M. Sara Cathrine Mandix; St. Fdbg. 37; C. c. 40; Pr.; ~ 6/7 53 Kbh. Garn. K. Mette Dorthea Reusch, f. c. 34, † 19/10 99; (Sstr. t. Else Margrethe R. ~ C. A. A. Henckel i Nordby p. S.); F. Christoph Henrich R., Voldmstr. i Kbh.; 6 S., 5 D., hvoraf 2 S., 2 D. vokste op; see J. H. Birch i Vitten-H.-H.; [† 7/6 1792; dygtig, men der fandtes slemme Pletter paa hans Redelighed; saaledes skal han have faaet Kaldets Indtægter beregnede til 340 Rdlr.; Lgst.].

KUM II, s. 583 (»Thomas Evens«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1276; Kbg. Kbh. Garnisonsk. (1774-69), opsl. 92 (vielse); Hirsch: Far; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 1275; Skælskør byfoged nr. 259; Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 74, 78, 84; Nygaards sedler: Børn i Besser; Kbg. Aversi (1737-96), opsl. 12, 13, 16, 20, 22, 23, 25 (8 børn i Aversi 1754-64); PT 8:3 (1924), s. 108; DanKir bd. 4, s. 2747-48 (se nedenfor).

16. 23/8 1793 [Herlufmagle-T. 4/6 55] Poul Thomsen Wellejus af S. Omme-H., f. 19 el. 21; St. Ribe 39; C. 46; Sp. Ulsø-F. 13/4 53, o. 1/6; 1 ~ 4/10 53 Gjertrud Hansdtr. Fritz af Alleslev; 2 ~ Bråby 20/7 77 Friderica Louise Bech, Kammerpige hos Grevinde Danneskiold-Samsøe, f. c. •/8 43, † Fruering 7/9 33; 1 S., 1 D.; See R. Müller i Fruering-V.; Bernhard P. W. i Glumsø-B.; [# 20/12 1799, † Nestved . . .; nogle af Børnene gjorde Forældrene Livet tungt og endte i Elendighed].

KUM II, s. 601 (»Paulus Vellejus«, 20 år gl.); Kbg. Bråby (1723-1814), s. 341, opsl. 103; Nygaards sedler: Enkens død.

7. 28/2 1800 [Koldby 22/12 86] Andreas Johan Andersen Kragh af Lundum-H., f. 24/3 47; St. Hors. 68; C. 14/9 74, n.; Sp. Nordby 27/5 78, o. 7/8; Pr. 1/7 01; ~ 78 Thomasine Lund, som blev sindsvag, f. c. 63, † 9/11 48; F. Jørgen Bassesen Lund, Bfgd. og Skriver i Middelf.; M. Anna Maria Bech; 3 S., 5 D.; see H. G. M. Hammer i Vistofte; [† 11/2 1807; meget nøiagtig].

PT 2013, s. 198, samt Tillæg til samme artikel: "Jyske skiftereferater på nettet".

18. 20/3 1807 [Ulsø-B. 23/2 98] Carl Gustav Flemmer; c. Pr. 16/12 07; Apr. 29/4 12; Forst. for Sem. p. Samsø s. A.; [25/5 1816 Alsted-F.; see der].

19. 6/11 1816 [Koldby 28/2 00] Hans Hammer af Helsinge-V., d. 24/11 74; St. Helsing. 93; C. 13/4 98, h.; p. Cap. Helsinge-V. 7/6 99, o. 6/9; R. m. Apr. 12/2 17; ~ 23/4 00 Else Cathrine Fabricius, f. Tved i F. 19/5 77, † Besser 6/4 32; F. Jacob Ursin F. af Rudkjøb.-S., Degn og Klokker i Ebeltoft; M. Christiane Jørgensdtr.; 2 S., 5 D.; see F. C. G. Haar i Todbjerg-M.; Morten F. D. H. i S. og N. Kongerslev-K.; [† 1835].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 74-75.

20. 2/9 1835 [Ulsø-B. 11/8 24, o. 27/11] Christian Ditlev Fasting, f. 5/4 95; F. Jens Martin F., Amtsforv. v. Kronborg Amtstue; M. Christiane Charlotte Oxenbøll; St. Fdbg. 12; C. 19/7 20, l.; Pr. 31/5 26; R.* 21/5 62; ~ 14/3 27 Anna Cathrine Schiøtt, f. 11/11 07, † Kbh. 10/6 65; savnet af Mange, men u. B.; [† 24/1 1867].

21. 29/5 1867 [Nordby p. S. 20/9 51, o. 28/11] Frants Vogelius Steenstrup Jacobsen, f. Nykjøb. p. M. 12/7 10; F. Jens J., Apoth. ss., siden i Ribe; M. Mette Marie Steenstrup; St. Aalbg. 29; C. 12/7 38, *l.; c. Adj. Sorø 16/8 43; Adj. ss. 3/11 44; deeltog i de skandinaviske Naturforskeres Møde 47; Pr. 12/5 62; ~ 27/5 44 Lovise Caroline Kierkegaard, f. Kbh. 20/3 08; F. Anders Andersen K., Klædehandler; M. Karen Jørgensen; u. B.; [† 5/5 1870; E. 1/759 og S. 1/921].

22. 20/7 1870. Niels Johan Wagtmann; Pr. 12/11 70; see Astrup-T.-H.

 

———————————

 

No 103. Sognecapellaner i Besser og Onsbjerg.

[Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhuus Stift]

J. M.; Lkm. 5/373; Kbg. 1700.
———————————

1. 15 . . Rasmus Mariager.

2. 16 . . Peder Jacobsen.

3. 1614. [Hør. Kallundbg. . .] Mourits Jensen; [1620 Koldby; see der].

4. 1620 [maaskee p. Cap.* 15]. Jens Nielsen Kolind; [Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1615].

KS 3:2 (1877-80), s. 758; 3:2 (1877-80), s. 750 (»Joannes Nicolai Colingius«).

5. (1637). [r. Cap. Ebeltoft-D., afsat 14/10 1637 for Drukkenskab og Uskikkelighed] Peder Thomsen; maaskee St. Roesk. 34.

KUM I, s. 122 (»Petrus Thomæ Coagiensis«); L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 175.

6. E. f. B. 19/16 1648 [vist Ormslev c. 16, fmtl. afsat c. 44]. Ole Mortensen Fabricius; St. 13; ~ Johanne Christensdtr.; see C. Olsen i Gosmer-H.; [fmtl. † c. 1654; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1616].

KUM I, s. 12 (»Olaus Martini Fabricius Lundinus Cimb.«); KS 3:2 (1877-80), s. 758; 3:2 (1877-80), s. 751 (»Olaus Martini f. Fabricius, vocatus ad Vormsløff«); P-Aarh. f. 13a, opsl. 15 (»Olaus Marthini«).

7. k. 16/4 1654, o. 22/4, F. S. Christen Olsen (Fabricius); [k. 13/5 1655** Gosmer-H.; see der].

8. k. 1/6 1655, o. 11/1 s. A.(!), Rasmus Hansen Skjelskør; vist St. Roesk. 50; [† 1667].

KUM I, s. 224 (»Erasmus Iohannis«); P-Aarh. f. 16a, opsl. 18 (»Erasmus Johannis Schelfischorensis«).

9. k. 25/8 1667, o. 18/10, Bertel Jensen (Callundborg); St. Kallundbg. 60; ~ Kirsten Jensdtr.; [† 14/12 1691].

KUM I, s. 292 (»Bartholus Iani Calundanus«); P-Aarh. f. 49a, opsl. 52 (»Bartholus Jani Calundanus«).

10. 1693 [r. Cap. i Vraa-E.-S. 77, 26/2 89**] Jens Sørensen Koch, f. Aalbg. 3/12 49; F. S. Jensen K.; M. Maren Christensdtr.; St. Aalbg. 70; C. 22/12 72, illum.; Huslærer nogle Aar i Jetsmark og Ingstrup Pg.; ~ c. 95 Inger Jensdtr., † 5/2 50; M. Mette Knudsdtr. (2 ~ N. P. Riber i Vinkel-R.); 2 S., 2 D.; [† 1707; i Vraa actioneret for Løsagtighed (Degnen Jens Gjertsen Hertzbergs Kone Mette Heilesdtr., listede sig til ham 1/1 91) og afgik fra Tjenesten 22/8 91; kjøbte 4/2 99 Capellangaarden Østerby for 110 Sldlr. 2 Mk. 6 Sk.].

KUM II, s. 22 (»Ianus Severini Coccius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 10, 12, 43; Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 11, 14; Randers byfoged nr. 295; Ålborg byfoged, skifteprot. 1656-61, s. 142, (Film M-9177b); Nygaards sedler: Successor i Vraa, børn; KlitVen s. 368.

11. k. 22/4, o. 18/5 1708. Jens Jensen Wintmøll el. Wintmølle; [8/4 1715 Tunø; see Kousted-R.].

12. k. 28/12 1715, o. 13/3 16. Frants Henriksen Blichfeldt af Vellev, f. 27/9 82; St. Vibg. 03; ~ Tranebjerg 30/6 16 Mette Falck p. Brattingsborg, f. c. 85, b. Alstrup 2/8 57; 1 S., 3 D.; (see T. E. Hvass i Vilsted-V.); [† 13/6 1746].

KUM II, s. 287 (»Franciscus Blichfeld«); Sixhøj nr. 753; Kbg. Tranebjerg (1700-82) opsl. 25 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 36; Ålborg amt, Slet hrd. nr. 77; FAaW, s. 29.

13. 7/10 1746, o. 18/11, Otto Luja, tillige Degn, maaskee af Gladsaxe-H., f. 12; St. Fdbg. 30, Bacc. 31; 1 ~ Mette Kirstine Nielsdtr. Dorup, f. 28, † 18/9 62; 4 S., 3 D.; 2 ~ Anna Dorthea Merckel, f. 44, b. 15/12 72; 3 S., 3 D.; see C. V. Volquartz i Rimsø-K.; [† 17/4 1776; rig].

KUM II, s. 519, 542 (»Otto Luja«, 18 år gl.).

14. 22/5 1776 [r. Cap. Stubbekjøb.-M. 9/3 75] Stephan Heegaard; [† 24/8 1792 Nordby p. S.; see der].

15. 14/9 1792, o. 18/1 93, Jens Andresen; [9/12 1796 Sandby-V.; see der].

16. 20/1 1797, o. 17/5, Severin Toxværd, f. Nykjøb. p. F. 10/10 66; F. Henrik Christ. T., Kbmd.; M. Anna Marg. Hauendorff; St. Nykjøb. 86; C. 20/7 92, h.; ~ 2/7 97 Ane Marie el. Cathrine Kaabe, E. e. Hr. Sinding; 1 S., 2 D.; [† 13/5 1806].

17. 18/7 1806, o. Kbh. 12/9, Frederik Cornelius Eberhard Bjørnsen; [15/9 1809 Roholte; see Kongsted].

18. 30/3 1810 [Fp. p. Kyholm 24/9 09] Andreas Henckel; Pg. i Østerby br. 18/12 14; siden boede Capellanerne i Onsbjerg; [12/2 1817 Koldby; see der].

19. 30/4 1817, o. 14/5, Peter Christian Thørche; [13/11 1822 Næsby-T.; see Toksværd].

20. 30/9 1825 [p. Cap. Dalby-T. 11/4 21, o. 13/4] Christian Ludvig Galschiøt; [2/8 1826 V. og Ø. Egede; see Stokkemarke].

21. 29/9 1826, o. 1/11, Hans Peter Svitzer; [25/2 1829 Koldby; see Od. Frue K.].

22. 17/7 1829 [Cat. Kbh. Garn. K. 3/6 25] Johannes Brorson; [31/3 1836 Koldby; see Allesø-B.].

23. 20/8 1836 [Lærer ved Waisenhuset . . .] Hans Peter Ovesen Balle; [8/12 1838 Ulsø-B.; see Aversi-T.].

24. 5/2 1839 [Cat. St. Hedinge 6/1 37] Peter Scharling; [9/1 1845 Koldby; see Asmindrup-G.].

25. 13/3 1845 [p. Cap. Skjelby-G. 23/3 43, o. 3/5] Joachim Godske Adam Vilhelm Bang; [22/7 1852 Løsning-K.; see Roesk. Frue K.-J.; han var den sidste, som var ansat som residerende Capellan].

26. 25/3 1853 [p. Cap. Skeby-O. 30/9 44, o. 11/12] Julius Ferdinand Bjerager Langhoff; [6/8 1861 Høibjerg-E.; see der].

27. 18/9 1861. Laurits Trap Gjerløff; [25/9 1863 Ulvborg-R.; see der].

28. 30/12 1863 [p. Cap. Faaborg-D. 18/11 54, i V. Hæsinge-L. 12/5 60] Julius Jonas Collin Fjelstrup; [† 9/8 1867 Aulum-H.; see der].

 

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om disse pastoratene:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Besser Kirke, s. 2719-2754, Onsbjerg Kirke, s. 2671-2718.
Hansen, Gregers: De 5 ældste led af slægten Sletting. Personalhistorisk Tidsskrift, 1982, s. 81-101.
 
 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 876. Onsbjerg,

Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhuus Stift.

Kbg. 1814.
Anm. Sognet var Hovedsogn indtil 1689, derefter Annex til Besser. Præsten boede i Bisgaard. (DanKir bd. 4, s. 2671, se nedenfor.)
———————————

1. 29/5 1867 [Aulum-H. 20/6 57, o. 7/8] Diderik Nicolai Blicher, f. Bjørnemose 22/12 12; F. Peter B. af Gundslev, dengang Forp., tilsidst Kass. ved Metropolitanskolen; M. Dorothea Kornbeck; St. pr. 31; C. 12/7 41, h.; Skllrr. i Faabg. 42; ~ 28/8 41 Oline Charlotte Cecilie Olsen, f. Kbh. 9/8 13; F. Morten O., Brbr.; M. Dorothea Quist; 1 S., 1 D.; [27/8 1871 Brorstrup-R.-H.].

2. 8/11 1871, Jens Frederik Feilberg; [5/6 1878 Frederiksted p. St. Croix; see Ringgive-G.].

3. 2/8 1878 [Aale-T. 18/6 73] Peter Andreas Caspar Simonsen, f. Rand. 12/5 34; F. Jørg. Ernst S., Org. i Nybg.; M. Ane Margr. Cathrine Wibe af Rise; St. Od. 52; C. 23/6 59, l.; Lærer i Aabenraa 59; p. Cap Egense 27/6 60, o. 26/9; Sp. Valsbøl, Flensbg. Pr., 8/8 62; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Hjelpep. i Bjært •/12 64 – •/11 68; i Ø. Hæsinge-H. 69; Sp. Ø. Nykirke 6/2 69; Pr. 1/8 73; ~ Aabenraa 3/10 62 Johanne Henriette Lindenhan, f. Aabenraa 31/1 39; F. Johs. L., Advoc. og Branddirectr. i Aabenraa; M. Hanne Christine Dorth. Haundorph af Bjergby-B.; u. B.; [12/10 1882 Besser; Pr. 23/2 83; R.* 12/4 98; # 1914; † 14/3 1926].

Elvius s. 58; G-HF I, s. 65; Arends II, s. 272: M. 242; Gr. & H.-F. I. 65; (Arends’ litteraturforkortelser).

 

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om disse pastoratene:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Onsbjerg Kirke, s. 2671-2718.