Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1092. Sognepræster i Stege (St. Hans K.),

Mønbo Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

Pal. 1/476; M. S. 1-a/247; K. M. 95; Lkm. 1/1088; M. 151; L. P. B.-ö; Kbg. 1661.
———————————

0. 15 . . Mag. Hans Andersen; [fik 12/4 1526 Tilladelse til at bytte Kald, dog usikkert om han var Præst her].

FR s. 96.

1. (1537. 53) [r. Cap.* (28)] Jørgen Lauritsen; Pr. (45. 53); [var her endnu 29/1 1553, da han i en Rettertingsdom blev frikendt for Søgsmaalet angaaende det Kirkesølv, der var bortkommet fra Kirken].

KB bd. 1 (1551-55), s. 213; DanKir bd. 6, s. 204, 220 (se nedenfor).

2. k. 1/7 1557 [Prof. i Pædagogik i Kbh. (57)] Mag. Jens Christensen; Rtr. Kbh. c. 41; ~ 53 Anne Pedersdtr., f. c. 38, ; F. P. Sjunesen, Rdmd. i Kbh.; M. Barbara Nielsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1561].

KB bd. 2 (1556-60) s. 113-114.

3. 1561 [Lodderup i Skaane 26] Mag. Niels Jensen Fædder, f. Kbh.; Mag. Kbh. 7/7 65; Pr. . . . ; ~ F. E., † •/7 16; 3 ~ 7/6 67 Prof. Jac. Svendsen i Kbh.; [† •/8 1565 (han blev ikke Superintendent i Slesvig)].

F-P s. 50 (»Nicolaus Fædderus«); PT 1:3 (1882), s. 122 (Magistre); KS 2:4 (1867-68), s. 157-158.

4. •/9 1565 [Prof. i Pædagogik i Kbh. 58] Mag. Iver Bertelsen el. Bartholin, f. Middelfart c. 30; (Bdr. t. Jens B. i Ore og t. Maren B. ~ H. Trugelsen i Brenderup); F. Fisker; r. Cap. Kolding (56); St. i Wittenberg 56; Mag. ss. 16/2 57; St. i Kbh. 58, i Wittenberg 64–65; ~ 25/7 73 Else Hansdtr. Mule, † 25/1 05; F. H. M. til Nislevgd.; mindst 3 S., 3 D.; 2 ~ 22/8 91 Dr. Niels Pedersen Kragh; see H. Iversen i Boeslunde; H. H. Bang i Besser-O.; J. J. Wolf i Aasum; [blev anklaget 1567 af Lehnsmanden, deels fordi han ikke vilde ægte et Fruentimmer, saaledes som han havde lovet, deels fordi han udelod Besværgelsen; blev dømt først til Døden, siden til Fængsel i Sorø; omsider benaadet og sat først som Forstander over Ringsted, senere over Sorø Kloster; † Ringsted Kloster 28/9 83; „vir doctrina, pietate et omni virtutum genere laudabilissimus“ (Lkm. eft. Eptph.); N. 58].

F-P s. 34 (»Ivarus Bartolinus Medelpharus«); Helk I, s. 167; Hegelund I s. 91, 223, 287, 370, 435, II s. 58, 135, 178, 217; KS 2:4 (1867-68), s. 157-58; KUH II, s. 507-527; BJMV s. 277, 297, 344; EM I, s. 371-373; DBL.

5. 1567 [Prof. og Decanus i Kbh. 58] Mag. Hans Mogensen (Gaas), f. Kbh. 25; Mag. 58; ~ Bodil Eriksdtr.; mindst 1 S., 3 D.; Sønnen, Mag. Mogens Hansen, Sp. til Trondhj. Dk.; [Biskop i Trondhj. 9/10 78. („Bleff mest taled om M. H. Mogensen, quod esset eruditus, politicus, prudens et aptus ad profectiones. Dog bleff och omtalid, att hand war nu nogit wed Alder. Bleff omtalid, at Mand skulde forhøre mesth M. Johannis Magni Meening herom. Bleff och neffned M. Olaus Theophili, och att hand war sterckere og haffde ett bedre Maal, end. M. Hans. Mand meente och, att M. Hans skulle icke lenge der kunde leffue, Saa att Mand atter skulle behøffue inden faa Aar en anden i hans Sted. Siden bleff neffnet M. Andreas Fossius i Stege, et judicatus est aptior, quia non solum doctus, sed etiam juvenis. Sed in literis ad Regem scriptis nominati sunt hi tres: M. H. Mogensen, M. A. Fossius, M. O. Theophili. Af disse Tre udnævntes H. Mogensen, som den første“; see D. Mag. 6/334). † 30/11 95, „studio et laboribus haustus.“ Hans Virksomhed synes, at have været temmelig ringe („De se non multa reliquit“). Der ere Spor af, at han har været i geistlig Virksomhed i Skaane; see Daae: Trondhj. Stiftshist. S. 46–54. „Vir in secularibus disciplinis valde eruditus, et summo in philosophia gradu ornatissimus; in divinis scripturis præclare versatus; ingenio excellens; longo usu, assidua cum viris doctissimus et magnificis in patria, Germania et Gallia conversatione prudentissimus; lingvarum peritia, veterum lectione, et dulcissima cum omnibus omnium statuum hominibus conversatione bonis quibusvis longe charissimus“ (Lyscander). Efterlod et elendigt, gjeldslagent Huus].

6. 1570** [Rtr. Antvorskov 65] Anders Mikkelsen Foss, en Slægtning af Niels Andersen Foss, Prior v. Antvorskov Kloster; St. Wittenberg 63, ogsaa i Rostock, Leiden og Frankrige; Mag. Kbh. 6/7 66; ~ Marie Robertsdtr. Geisandt; 9 B.; [Biskop i Bergen 12/6 1583; † 25/1 1607; „en Mand af sjeldne Studeringer“ (Alb. Hatting: Bergens Præstehist. 74); W. 1/315; N. 174].

Helk I, s. 211; Hegelund I s. 15, 471, II s. 11; Lampe I, s. 5–6; EM III, s. 89-91; DBL.

7. (1584**) [Magleby p. M. 58] Jesper Christensen; Pr. (84); [var endnu Pr. 1589].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 6, s. 221 (se nedenfor).

8. 15 . . 16 . . Peder Nielsen Foss (Fox?) af Stege r. Cap.

9. (1600). Mag. Jens Hansen; [† 1604; Eptph.].

DanKir bd. 6, s. 217, 223-224 (se nedenfor).

10. 1604 [Pr. p. Comm. 03] Rasmus Nielsen; Bacc. 03; Pr. (08. 10); 1 ~ Elisabet . . . ; 2 ~ Maren Jensdtr. Brun, som endnu levede 72; [† 1634; Eptph.].

F-P s. 191 (»Erasmus Nicolai«); KS 2:5 (1869-71), s. 149; 6:2 (1936-38), s. 225; Tingbog for Møns Vestre herred (1668-74), opsl. 128-129 (enken i 1672); DanKir bd. 6, s. 224 (se nedenfor).

11. o. 25/7 1634 [Rtr. Sorø 7/5 26 – 30] Mag. Christopher Christensen (Holbek); f. Holbæk c. 97; St. Hlh. 15, Bacc. 18; Rtr. Holbæk 19–20; Rtr. Hlh. 25; Mag. Kbh. 9/5 s. A.; [† P. 1638].

KUM I, s. 21, 34, 74 (»Christophorus Christierni Holbeccensis«).

12. o. 22/4 1638 [Rtr. Kbh. 25] Mag. Anders Pedersen Hegelund af Ribe Dk., (F. blev Biskop i Ribe), f. 4/9 99; St. Ribe 17, Bacc. 20; St. i Wittenberg 22, i Rostock 24; Rtr. Slag. 24; Mag. Kbh. 9/5 25; Rtr. Kbh. 25; Pr. (41); ~ Karen Pedersdtr., b. 28/1 81; (45) 1 S., 4 D.; see H. H. Steen i Borre; (A. Olufsen, r. Cap. her); [† P. 1/7 1655, Skifte 22/12 56].

KUM I, s. 29, 43, 73 (»Andreas Petri Hegelund«); Helk I, s. 244; Hegelund I s. 335, 627, II s. 200; KS 3:3 (1881-82) s. 9 (rektor i Kbh.), 4:3 (1893-95), s. 193 (provst); Kopskatten 1645, opsl. 109; »see Peder H. til Frelsers K. p. Chrhvn.« udgår; Tingbog for Møns Vestre herred (1668-74), opsl. 129 (skiftedato).

13. o. 7/8 1655. Mag. Hans Jensen Jersin af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Ribe), f. c. 22; St. Sorø 42, Bacc. 44; St. i Wittenberg 45–48; Mag. Kbh. 8/5 49; Præceptor, Strasbourg 51–52; ~ c. 55 Karen Hansdtr., b. Stege 28/1 81; E. e. J. N. Mehrn i Kjeldby; fmtl. u. B.; [† P. 16/9 1655].

KUM I, s. 175, 186, 217 (»Iohannes Ianus Iersinus«); Helk I, s. 268; SB, s. 160; Kbg. Stege (1661-91) opsl. 141 (enkens begr.); Tingbog for Møns Østre herred (1673-77), opsl. 90, 147 (Karen »Sl. H. Hansis« er søster til borgemester i Stege Mads Hansen og mor til Niels Jacobsen, hører i Stege, siden præst i Fanefjord), opsl. 200 og 201; NST 17 (1960), »De eldre generasjoner av slekten Jersin«, s. 117.

14. 1655 [Lund i Skaane, o. 6/5 49] Mag. Hans Jensen Viborg, f. i Vibg. 3/12 18; F. J. Jensen Sjørslev, Bgr. og Kbmd. i Vibg.; M. Johanne Jespersdtr.; St. Vibg. 39, Bacc. 41; St. i Wittenberg 42; Pr. p. Comm. 45; Mag. Kbh. 20/5 45; Crtr. Kbh. •/12 46; Pr. 55; ~ Lund 5/5 50 Cathrine Nielsdtr., b. Stege 13/4 81, E. e. Mag. Niels Benzon i Lund; F. Niels Allesen, Sp. i Bunkeflod; 3 S., 4 D., hvoraf 3 D. overlevede ham; see Etm.; [† 27/9 1682; god latinsk Poet; fik i Lund Proces med Biskop Winstrup, hvis Frue han irettesatte men den „blev (12/7 55) skaaren midt over“; det paalagdes ham 55, at begive sig til Jydland og overtage Tem; men det blev der Intet af (Cawallin: Lunds Stifts Herdaminne 1/222); W. 2/576; N. 659].

KUM I, s. 154 (»Iohannes Ioannis Viburgensis«); Sixhøj nr. 77; Helk I, s. 423; KS 4:3 (1893-95), s. 195-201 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 2; Kbg. Stege (1661-91), opsl. 143 (begr.), opsl. 142 (hustrus begr.).

15. 29/6 1670*, o. 10/3 71**, Mag. Frederik Hieronymussen Knopf (Knoph) af Alsted-F., f. c. 39; St. Sorø 60, Bacc. 64; Mag. 71; 1 ~ 26/6 72 F. D. Mette Hansdtr., b. Stege 24/8 1680; 1 D.; 2 ~ Stege 23/9 81 Sofie Evertsdtr. Funch; F. Johan F., Bgmstr. i Nestved; (Enke 3 Gge: 1 ~ 26/7 61 Cort Speemann, vinhdlr. i Nestved, 2 ~ 11 /3 73 Jørgen v. d. Ende, 3 ~ Stege 27/2 78 Hans Hansen Lysholm); u. B.; 5 ~ Jesper Akselsen, kgl. priv. Gjæstg. i Roesk.; [† 7/1 1687; er forvexlet med F. Knoph i Gadstrup-S.].

KUM I, s. 285, 322 (»Fridericus Hieronymi Knopfius«); SB s. 183; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 281, 305, 378; Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 8; Kopskatten 1645, opsl. 56; Kbg. Stege (1661-91) opsl. 140 (1. hustrus begr.), opsl. 150 (død); Kbg. Næstved (1631-79) opsl. 119 (2. hustrus 2. vielse), (1661-91) opsl. 30 (2. vielse).

16. 14/1 1687 [Vesby-V. i Skaane 70] Hans Danielsen Gemzøe, f. c. 40; F. D. Pedersen G., Sp. i Vesby-V. i Skaane (fmtl. Farbdr. t. P. L. Gemzøe i Hjermind-L.-H.); St. Lund 64; ~ Lund 71 Marie Margrethe Olufsdtr. Bagger, f. Lund 47; (Sstr. t. Christen O. B. i Faxe); F. Mag. O. Johansen B., Lect., senere Prof. i Theol.; M. Marie Lauritsdtr.; 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Daniel H. G. til Kbh. Nic. K. 1 r. Cap.; I. A. Dam i Udby-Ø.; P. J. Reenberg i Thoreby; Ole H. G. i Taars; C. M. Storm i Sverborg; T. C. Lidøe i Hersted Ø. og V.; H. J. Spend i Raklev; [† 22/6 1693].

KUM I, s. 323 (»Iohannes Danielis Gemzeus«); Caw. III, s. 379, V. 324; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 12.

17. 24/6 1693 [Fpr. og Fp. ved Tropperne i Brabandt, o. 15/2 s. A.] Mag. Morten Clausen Reenberg; Pr. 24/6 93; [6/9 1709 Kbh. Hel. G. K.; see Kbh. Frue K.].

18. 18/10 1709 [r. Cap. t. Kbh. Frelsers K. 20/6 97] Mag. Jørgen Mikkelsen Huulbech, f. •/1 64; St. Holbæk 84; Rtr. Nakskov 90; tillige p. Cap. ss. 20/6 91; Mag. 96; Pr. 10; 1 ~ Nakskov 18/6 97 Kirstine Pedersdtr. Bagger af Kjølstrup-A., f. 74, † 06; 2 S.; 2 ~ 18/10 07 Kirstine Frantsdtr. Thestrup af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. Nakskov 86, † 52; 1 D.; [† •/10 1737; W. 1/488; N. 275].

KUM II, s. 133 (»Georgius Michaëlis Holbecensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 63; Kbg. Nakskov (1638-1707) opsl. 278 (1. vielse).

19. 29/11 1737 [Elmelunde 26/12 21] Nicolai Jørgensen Jæger, f. Pøtmølle el. Møgelsted, Gjern Herred, d. Uth 14/6 98; (Halvbdr. t. Adolph J. J. i M. Bjergby-B.); F. J. Ibsen J., Bkdmr. og Insp. paa Frijsenborg; M. Karen Pallesdatter Munch; St. pr. 14; C. 4/7 18, n.; Pr. 38; ~ Cathrine Sophie Ørbech, f. c. 99, † 16/3 48; F. Leutn. Christian Ø. i Stege; 7 S., 4 D.; see Ulrik Adolf J., r. Cap. til Aalbg. Bud. K.; yngste Søn Efraim blev Præst flere steder i Syd-i Norge, sidst i Sokndal, † 1799; [b. 20/9 1740; sagde selv til Kong Chr. VI., at Kaldet var for stort til een Mand, to kunde rigeligt leve af det; saaledes blev Damsholte Kald oprettet (før til Stege Landsogn), hvortil Jægers Descendenter fik fortriinlig Adgang; W. 1/446; N. 299].

KUM II, s. 382 (»Nicolaus Georgii Iægerus«, 19 år gl.); Kbg. Stege (1723-62 D) opsl. 95 (begr.), opsl. 111 (enkens begr.); Nygaards sedler: Dåb; E. Brejls skifteuddr.: Frijsenborg Gods nr. G 341-378, Stege byfoged nr. 78, Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 66, 89; NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", u. Undal (Audnedal), Vestre Moland, Fyresdal, Bygland og Sokndal.

20. 30/12 1740 [Tolvp. i Christiania 3/3 30] Rasmus Frederiksen Paludan, f. Christiania 26/2 02; F. F. P., Skræder; M. Anna Jacobsdtr. Schjøt; St. Christiania 20; C. 11/12 21, l.; Pr. 41; 1 ~ 29/7 32 Margrethe Pedersdtr. Garmann, † 28/2 42; F. Major P. G.; M. Else Lucie . . . . ; 4 S., 3 D.; 2 ~ 24/3 43 Johanne Johansdtr. Fischer, E. e. Niels Barfod i Kallundbg., siden Stpr. i Christiania, d. 5/4 16, † 31/10 54; F. Mag. J. Thomsen F., Rtr. Nykjøb. p. F.; M. Marie Brinch; 1 S., 7 D.; 3 ~ 10/10 55 Anna Margrethe Pohlmann, d. Christiania 23/9 95, † 21/6 63, E. e. Major Prip; F. Herman P., Notarius Publicus i Christiania; M. Anna Cathrine Henriksdtr. Michelsen; u. B.; see J. Lintrup og Frederik H. P. i Magleby-H.; (O. T. Meldal i Gjødvad-B.; Frederik H. P. i Sæby-H.; C. N. Meldal i Kallehave); [Stiftspr. i Christiania 22/3 1743; Cons.-Rd. 6/1 49; Biskop over Christiansands St., o. 25/3 52; † 8/1 59. Fik som Sp. her det Skudsmaal af Biskop Hersleb, at han var en god og ærlig, men overmaade ulærd Mand. Som Biskop en Fredens Mand, der savnede sine Formænds Kraft og Myndighed (Faye: Christiansands Stiftshist. S. 367)].

KUM II, s. 428 (»Erasmus Paludan«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 71; NST 2 (1930), s. 142, 5 (1936), s. 142.

21. 22/3 1743 [Asminderød-G.-F. 14/11 38] Mag. Johannes Christophersen Friedenreich af Aalbg. Bud. K., f. Karlslunde 4/3 99; St. Kors. 15, Bacc. 16; C. 9/5 18, h.; Sp. Sennels 16/9 26, o. 23/10; Hobro-S. 13/8 34; Sorø 19/8 38; Pr. 43; ~ Ullerup Gd., Sennels S., 7/10 27 Maren Pedersdtr. Goische af Vestervig-A., d. 23/1 01, † 1/8 80; 2 S., 4 D.; see Christopher D. H. F. i Farum-V.; I. D. T. Just i Vammen-B.-L.; (J. J. Kirchheiner i Fanefjord; H. P. Coster i Magleby p. M.); [† 27/6 1759; W. 3/929].

KUM II, s. 391, 397 (»Iohannes Fridenreich«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 132, 135; Kbg. Karlslunde (1645-1740) opsl. 118 (født); Nygaards sedler: Vielse, hustrus dåb; EM III, s. 118.

22. 14/9 1759 [Sorø 9/12 57] Prof. Laurits Nielsen Gram af Bjergby-M., f. 19/11 01; St. Kbh. 20, Bacc. 21; Alumnus p. Borchs Coll. 12/9 22 – 13/4 23; C. 2/6 28, l.; Vilslev-H. 28/1 29*; Sp. Hornslet 6/3 33, o. 1/4; Vilslev-H. 43**; Emmerlev 14/2 44; ~ 24/3 33 F. D. i Vilslev Johanne Elisabeth Christensdtr. Barchmann af Vilslev-H., f. 17, † 29/4 96; 6 S., 3 D.; [† 12/3 1775; W. 1/365].

KUM II, s. 430, 435 (»Laurentius Gram«, 19 år gl./»Laurentius Nicolai Grammius«); Borchs K. nr. 149.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 126, 151, Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 72.

23. 11/5 1775 [Stubbekjøbing-M. 7/1 63] Jacob Johan Pedersen Lund af S. Jernløse-S., f. 2/3 25; St. Roesk. 45, Bacc. 47; C. 5/11 48, l.; opholdt sig derefter hos sin Fader for at hjælpe ham i Embedet; Alumn. paa Elers Collegium 52–57; Huslærer i Kbh.; Fp. ved tropperne i Holsten 16/6 58, o. 28/6; 1 ~ 28/5 66 F. D. i Stubbekjøb.-M.: Mette Jacobæa Lauritsdtr. Alsbach, f. 48, † 30/10 77; 1 S., 3 D.; 2 ~ Gundslev 15/8 80 Cathrine Margrethe Krenckel, E. e. P. Borchgrevinck i Gundslev, † 17/10 16; 2 S.; see Hans P. E. L. i Rudkjøb.-S.; [b. 20/7 1798; Medlem af det danske Literaturselskab; hans digteriske Frembringelser nøde fortjent Anseelse, da hans Poesie var varm og hjertelig; W. 1/626 og 3/497; N. 355].

KUM III, s. 55, 71 (»Iacobus Iohannes Lund«, 21 år gl.); EM bd. 5, s. 210-212; E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 732, Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 142, 153; Kbg. Gundslev (1754-1814), s. 19, opsl. 14 (2. vielse); Kbg. Stege (1764-1816) opsl. 58 (begr.).

24. 4/1 1799 [Maribo-H. 1/2 79] Jørgen Stauning* af Nørup-R., f. 28/3 39; St. Ribe 56; C. 2/3 63, h.; r. Cap. Aarh. Frue K. o.s.v. 25/1 65, o. 27/3; Sp. Vaalse 5/2 77; Pr. 99; R. m. Apr. 13/8 18; 1 ~ 6/12 68 Anna Kirstine Mortensdtr. Kirketerp, f. Hobro c. 48, † 10/8 88; F. M. K., Kbmd.; 5 S., 11 D.; 2 ~ 16/10 89 Anna Olesdtr. Huulegaard, E. e. A. S. M. Fibiger i Fanefjord, og † 19/4 94; u. B.; 3 ~ 11/2 95 Anna Elisabeth Poulsdtr. Danchel af Fjelsted-H., f. Tirsted 25/2 66, † 10/4 96; u. B.; 4 ~ 1/9 97 Anna Kirstine Bille af Haarlev-H., f. 3/6 68, † 23/3 08; 2 S., 1 D.; see A. Boje i Stadager-K.; Jens B. S. i Herlufmagle-T.; [† 31/5 1814; hans mange Skrifter vidne baade om hans grundige theologiske Kundskaber og hans utrættelige Arbeidsvirksomhed (B. F. G. 2/213); N. 526; E. 3/126 og S. 3/234].

25. 23/6 1815 [Rye-S. 14/6 93] Gjerlev Christian Krog, tillige Apr., f. Værdalen, Trondhj. St., 19/3 62; (Bdr. t. Johan Ernst Gunnerus K. t. Kbh. Tugthuus); F. Peder Ovesen K., Pr. og P. ss.; M. Anna Povelsdtr. Dons; St. Trondhj. 83; C. 6/7 85, h.; Chinap. 16/11 87, o. 30/11; r. Cap. Nykjøb.-S. 3/12 90; ~ Kbh. 10/8 91 Inger Marie Holst af Kbh. Trin. K., d. Roesk. 14/3 69, † Stege 2/8 50; u. B.; [† 2/1 1830; var en ivrig Skolemand, meget praktisk, men tillige meget myndig; Monument paa Kgd.; N. 323; E. 2/66 og S. 2/108].

KUM III, s. 400 (»Gierløw Chr. Krog«, 21 år gl.); Erl. I, s. 352-354; DanKir bd. 6, s. 226 (se nedenfor).

26. 19/3 1830 [Kjøng i S. 11/5 10] Tage Christian Müller, f. Kbh. 3/10 80; F. Vilh. M., Skrædermester; M. Frederikke Dorothea Rasmussen; (Pleiefader: H. H. Müller t. Kbh. Hel. G. K.); St. Kbhs. Bgdsk. 95; C. 23/4 99, l.; Lærer ved Schouboes Institut og Døttreskolen . . . ; Sp. N. Snede-E. 28/3 06, o. 23/5; Cons.-Rd. 1/11 28; Pr. 19/3 30; ~ 16/9 06 Henriette Lovise Rasmussen af Grevinge, f. 28/7 89, † Ribe 18/4 57; 2 S., 3 D.; [Biskop over Ribe St. 6/9 1833; R.* 24/1 35; Medlem af Comm., til at gjennemgaae Udkastet til et nyt Ritual og en ny Alterbog, 2/4 39; D.-M. 28/6 40; kongevalgt Stænderdeputeret 21/11 41 og 29/5 48; valgt Medlem af „de erfarne Mænds“ (aldrig sammentraadte) raadslaaende Forsamling 22/3 48; kongevalgt Rigsdagsmd. 12/10 s. A.; † 2/10 49. Var udrustet med herlige Gaver, som han i sin Ungdom havde heldigt uddannet ved vedholdende Flid, der vare forbundne med dem utrættelige Arbeidsdygtighed, som passede saavel til den høie Stilling, som han senest indtog i Kirken. Var besjælet af en brændende Iver for Sandhed og Ret, for christelig Sandhed og christelig Tro. Gjaldt for en streng Mand, men hans Strenghed og Embedsnidkjærhed var parret med ægte Humanitet og det blødeste og kjærligste Hjerte. Var vistnok en af de dygtigste og værdigste Biskopper, som have beklædt Ribe Bispestol. Han var en Mand af et anseeligt og værdigt Ydre. Hans sneehvide Haar forhøiede det Ærværdige ved hans Person (S. necrol. 2/380 ff.). N. 412; E. 2/355 og S. 2/464; Portrait i Ribe Dk.; hans og Hustrus Monument p. Ribe Kgd.].

DanKir bd. 19, s. 494 (Ribe Domk.), 816 (Kirkegårde i Ribe).

27. 3/1 1834 [Horslunde-N. 15/12 19] Daniel Peter Smith* af Holbæk-M., f. Mern 23/9 82; St. Roesk. 00; C. 19/4 04, l. egr.; Adj. Roesk. 17/10 06; tillige Præd. ved St. Hans Hosp. 27/6 14, o. 6/7; Overlærer ss. 13/8 s. A.; c. Rtr. ss. 14 – •/9 15; Sp. i Saxkjøb. 23/6 15; Meddirct. for Vesterborg Sem. 20; Pr. i Nørre Herred 23/5 s. A.; Districtspr. for Nørre og Sønder Herred o.s.v. 8/4 29; R.* 28/10 35; Pr. her og i Baarse Herred 12/2 34; entl. Pr. i Baarse Herred 27/3 46; ligeledes her 18/8 55 (1/1 56); D.-M. 2/9 56; ~ 31/10 06 Nicoline Sophie Friis Coldning, f. 31/1 83, † Stege 20/3 64; F. Andreas C., Chinacpt. og charaktiseret Lieut. i Søetaten; M. Antoinnette Augusta Holck; 3 S., 2 D.; see Troels S. til Svendbg. Frue K.; Caspar Nicolai S. i Lunde; [# 17/11 (1/12) 1858; boede 68 i Stege; Digter; DBL].

28. 28/1 1859 [Vilstrup, Haderslev Pr., 18/10 50] Frederik Engelhart Boisen af Vesterborg-B. (F. Biskop over Lolld.-Falsters St.), f. 11/2 08; St. Nykjøb. 25; C. 27/4 30, l.; o. Cat. St. Hedinge 4/6 34, o. 25/6; Sp. Skjørpinge-F. 26/9 37; Rigsdagsmd. (Sorø Amt 4) 5/10 48; Folkethingsmd. (Sorø Amt 4) 4/12 49; Medstifter og Medbestyrer af Bibelselskabet i Haderslev 10/5 52; Suppleant for det første geistlige Valgdistrict i Sl. 30/5 54; Landthingsmd. for 3die Kreds 23/6 66; ~ •/11 34 Eline Birgitte Heramb, f. Kongsberg 27/7 13, † 27/8 71; F. Jstrd., Over-Magazinbestyrer Lars Guldbrandsen H.; M. Ursula Christiane Grønlund; 4 S., 4 D.; see Frederik E. B., Cand. th. 64/1; N. J. Jensen, o. Cat. i Holstebro o.s.v.; F. D. Møller i Seiling-S.; [† 17/9 1882; E. 1/167 og S. 1/189].

 

———————————

 

No 1093a. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Stege.

[Mønbo Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

Pal. 1/492; M. S. 1-a/247; Lkm. 1/1094; L. P. B.-ö.
———————————

1. (1528). Jørgen Lauritsen; [(1537) Sp.*; see der].

2. (1597). Niels Pedersen Foss; see Peder N. F., Sp.*

3. 16. . Hans Pedersen; [1633 Borre; see der].

4. o. 11/8 33 [Rtr. Slangerup (33)] Mag. Angelus Lucius Græserus; [k. 1/11 1640 Borre; see der].

5. k. 11/12 1640, o. 15/1 41, Jacob Jacobsen Fabius, f. c. 11; St. Helsingborg 36.

KUM I, s. 134 (»Iacobus Iacobæus Fabius«); KS 2:1 (1857-59), s. 505, 29 år gl.

6. o. 12/6 1642 [Hør. Nykjøb. p. F. . . .] Anders Pedersen Minke (Mand?), maaskee af Jersi-S., f. c. 10; maaskee St. 30; ~ c. 43 Agnethe Hansdtr.; B.; [† P. 1655].

KUM I, s. 104 (»Andreas Petri Mandius«); KS 2:1 (1857-59), s. 507, 32 år gl.; Kopskatten 1645, opsl. 109.

7. o. 5/10 1655 [Rtr. Stubbekjøb. 53] Anders Olufsen Falster; St. Slangerup 48; ~ Stege 63 Anne Jensdtr. (Wiel); (Halvsstr. t. R. G. Treschow i Kjeldby og t. Dorothea G. T. ~ G. A. Sidelmann i Gloslunde-G.); F. Jens Madsen, Kbmd. i Nakskov, siden i Stege; M. Anne Nielsdtr. (2 ~ 53 Gjordt Rasmussen Treschow, Rdmd.; 3 ~ 27/5 66 Peder Andersen Hegelund af Stege, Rdmd.); 2 S.; 2 ~ Etm.; see G. A. Treschow i Stadager-K.; P. A. Hegelund, r. Cap. t. Nestved St. Pet. K.; [b. 30/10 1668].

KUM I, s. 213 (»Andreas Olaj Falsterus«); SerRect s. 41; NTG, bd. 1, 1910, s. 199, 202-206 (S.H. Finne-Grønn: Familierne Treschow og Wiel); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 20, Stege byfoged nr. 172.

8. 31/8 1668**, o. 21/10, Poul Olsen Haarløv, f. c. 39; St. Nestved 62; ~ 6/6 69 F. E., † 19/6 12; 6 D.; see J. J. With i Kjeldby; Datteren Cathrine ~ Ditlev Jørgensen Monrad af Assens-Kj. r. Cap., P. i Vaaler i Borgesyssel, N.; [† 18/4 1706].

KUM I, s. 308 (»Paulus Olai Horlovius«); Kbg. Stege (1661-91) opsl. 29 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Stege byfoged nr. 172, Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 20, 33; Giessing III, s. 218.

9. 17/5 1706. Jens Jensen With; [19/9 1710 Kjeldby; see der].

10. 31/10 1710. Johannes Andersen Bonde (Bondeus), f. c. 80; F. Bondeus Johansen i Malmø; M. Marie Jacobsdtr. Wildschütz; St. pr. 99, Bacc. 00; ~ Anne Cathrine Klodt (Claudi), † Stege 14/9 59; F. Hans Bentzen K.; M. Elisabeth Jacobsdtr.; 2 ~ Bertel Gamst, Tolder i Stege; u. B.; [† 10/3 1741].

KUM II, s. 252, 254 (»Iohannes Andreæ Bondo«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 68, 106, i Odense amt, Båg hrd. nr. 177.

11. 9/9 1740** [p. Cap.* 7/10 35, o. 19/10] Poul Jensen With af Kjeldby, f. her 31/3 10; St. Nykjøb. 25, Bacc. 27; C. 14/9 28, n.; Hør. og Subrtr. Nysted 30; ~ 7/11 41 Cornelia v. Mandern; 1 S., 1 D.; [† •/5 1745].

KUM II, s. 472, 492 (»Paulus With«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 82.

12. 16/7 1745, o. 24/9, Christian Jensen Würtzel, f. Roesk. •/7 14; F. J. W., Herredsskriver; M. Cathr. Tisted; St. Roesk. 36; C. 16/7 43, n.; ~ 1/10 45 Engel Marie Møller; u. B.; [† 28/3 1748].

KUM II, s. 573 (»Christianus Vortzel«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 91.

13. 19/7 1748, o. 31/7 [Cat. her 33] Nicolai Andresen Ullitz; [1/11 1754 Rørbæk-G.; see Rand. Hosp.].

14. 31/1 1755 Niels Gjelstrup, f. c. 15; St. Aalbg. 35; 1 ~ c. 42 Anne Jensdtr. Tyrrestrup, E. e. Anders Jepsen Spangsbjerg, og † Nibe 49; 1 S.; 2 ~ Jebjerg 27/12 52 Charlotte Amalie Winther, f. Villerslev c. 26, boede som Enke hos sin Datter i Helsingborg; F. Niels Pedersen W., Herredsfoged i Hassing-Refs H.; M. Christina Sophia Parsberg; 1 S., 1 D.; [# 1784; † 29/11 1787].

KUM II, s. 563 (»Nicolaus Gielstrup«, 20 år gl.); NB! Må ikke forveksles med Niels N. Gjelstrup i S. Felding-A.; »2 ~ Drude Margrethe Lund, f. c. 15, † Kbh. 92; u. B.« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Nibe nr. 41, Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 138; Nygaards sedler: 2. vielse; Holger Rasmussen: »Vi stakkels fiskermænd i Nibe«. Fra Himmerland og Kjær Herred, 1962 (det komplette skifte efter hans første hustru).

15. 4/6 1784, o. 20/6, Peter Thomsen Balle; [† 25/6 1790 Aaker; see der].

16. 24/9 1790, o. 27/10, Peter Panum; [3/5 1811 Borre, see der].

17. 29/4 1812 [P. til Gildeskaal og Bejeren, Nordlandene, Trondhj. St., 11/10 99, o. Kbh. 6/9] Johan Jacob Winther, f. Kbh. 70; F. Kobbersmed; St. pr. 88; C. 20/10 96, n.; ~ Anna Marie Lynge, E. e. Joh. Conrad Bruun, Skcpt., f. c. 68, † 29/5 14; u. B.; [† 2/3 1816 (17?)].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 178.

Nedlagt efter Rescr. 23/7 1814 til Bedste for Skolevæsenet.

 

———————————

 

No 1093b. Capellan pro loco i Stege.

[Mønbo Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 27/8 1871 [Cap. p. p. Brøndby V. og Ø. 16/10 68, o. 11/11] Hans Christian Rørdam af Ondløse-S., f. Glenstrup 24/3 42; St. Roesk. 60; C. 19/6 68, h1.; ~ Dalby 31/10 71 Ingeborg Bolette Olsen af Dalby-T., f. Aalbæk Pg. 15/10 40; (78) 2 S., 3 D.

———————————

 

No 1094. Ordinerede Catecheter i Stege.

[Mønbo Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 15/4 1818, o. 10/6, Andreas Frederik Winding; [29/10 1824 Maibølle; see Himmelev-R.].

2. 20/4 1825, o. 7/7, Tønnes Tønnesen; [21/4 1830 Fæmø, see Lundforlund-G.].

3. 20/8 1830, o. 13/10, Peter Frederik Thayssen; [16/5 1840 Torup, see Baarse-B.].

4. 16/10 1840, o. 12/11, Salomon Wulff; [31/7 1847 Ulsø-B.; see Rorup-G.].

5. 12/6 1847, o. 2/7, Carl Adolph Emil Jansen; [18/11 1853 Dragstrup-S.; see Jerslev-H.].

6. 20/3 1854, o. 26/4, Niels Peter Hasselquist, f. Kbh. 25/11 18; F. Peter H.; M. Marg. Nielsen; St. Kbhs. Bgdsk. 37; C. 2/5 43, h.; ~ Karlebo 8/6 54 Marie Elisabeth Lassen, f. 27/3 32, † 21/11 58; F. Adam Fred. Alexander L. af Kverndrup, senest Gjæstgiver i Veile; M. Eleonore Sophie Gottschalck af Jordløse-H.; 1 S., 2 D.; [† 18/5 1859].

7. 13/10 1859, o. 15/2 60 [Førstelærer v. Vemmelev Sk. 11/9 52] Peter Bone Falk Rønne; [18/6 Klim-T.-V.; see der].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Stege S. Hans Kirke, s. 203-227; Forsvundne Kirker, s. 228.
Rørdam, Holger Fr.: Mag. Hans Jensen Viborgs Selvbiografi. Kirkehistoriske Samlinger, 4:3 (1893-95), s. 195-201 (Sp. nr. 14).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 845. Nyord,

Møenbo Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

Kbg. 1815.
Anm. Nyord hørte tidligere, uden Kirke, under Stege. Præsten er tillige Skolelærer.
———————————

1. 30/10 1846 [p. Cap. Hammer-L. 14/11 44, o. 7/2 45] Hans Jacob Peter Dorph Paludan; [29/8 1855 Holeby-B.; see der].

2. 29/10 1855 [p. Cap. Stadager-K. 29/9 46, o. 30/10, – 1/9 50; Lærer v. Nykjøb. Bgsk. •/9 50] Axel Andreas Gabriel Krebs; [23/10 1863 Vindeby; see der].

3. 13/1 1864, o. 10/2 [Lærer ved Helsingørs Realsk. 54] Hans Peter Barfoed Høyer af Pedersborg-K., f. Tirstrup 14/9 26; St. Sorø 47; C. 21/6 54 h1.; ~ 27/10 55 Hertha Marie Sophie Lund, f. 13/9 24; F. Fred. Christ. L., Proc. i Esbønderup; M. Henriette de Hemmer; (68) 3 S., 3 D.; [9/1 1872 Hjerk-H.].

4. 9/3 1872, o. 24/4, Hans Jacob Sandegaard; [15/10 1876 Sennels; see der].

5. 30/11 1876 [Cap. p. p. Frørup 13/9 72, o. 3/11] Niels Høstmark Jørgensen, f. Hors. 6/4 41; F. Sør. Nielsen J., Skibsfrr.; M. Kar. Mar. Høstmark; St. Hors. 60; C. 20/6 67, h2.; ~ 2/7 73 Thora Sophie Petersen, f. Aalsgd. Fiskerleie v. Helsing. 15/1 48; F. Ole P., Kbmd.; M. Mar. Elisab. Lino; (77) 2 D.; [11/8 1880 S. Næraa].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Nyord Kirke, s. 1027-1028.