Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Svendborg.

No 1119. Sognepræster til Frue Kirke.

[Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

J. M. 196; Begtrups Beskrivelse 130; M. S. 2-a/47; B. M.; Kbg. 1687.
Anm. I 1541 var Egense Annex, tillige Tved indtil 1558.
———————————

0. 15 . . Michel Pedersen; fmtl. catholsk; maaskee St. 02; [afsat 1535, maaskee ham, som levede i Svendbg. 41].

FS nr. 569 (»Michael Petri«); Rørdam, Holger Fr.: Mester Hans Gaas’s Levned, paany undersøgt. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 8, Odense 1881, »Rettelser og Tillæg« s. 398.

1. 1535. Mag. Hans Hansen Gaas, f. c. 03, af Adelsslægt; F. Hans Olufsen? G.; M. Kirstine . . . , (2 ~ Niels Mogensen, Rdmd. i Svendbg.); St. 20; stud. i Wittenberg 21; Pr. 36; 1 ~ Marine Berildsdtr.; F. B. Pedersen, Bgmstr. i Assens; M. . . . . Hansdtr.; 2 ~ før 59 Benedicte Mortensdtr., en „Frænke“ til Birgitte Gøye; med begge mindst 2 S., 4 D., Sønnen Mag. Kjeld G. Rtr. i Trondhj.; [# 1548, opholdt sig i Kbh.; Biskop i Trondhj. 26/5 1549; † 17/9 78. Det er ikke rigtigt, at han havde været Prior i Graabrødre Kloster i Svendbg., ei heller Formand for St. Knuds Gilde; beholdt begge Embeders Indtægter tilligemed det meget Sølv og Guld, disse berømte Stiftelser eiede. Var en Mand af udmærkede Aandsgaver. I Grevens Feide opmuntrede han Borgerne til, at gjøre Modstand, plantede 2 Stykker Skyts paa et Taarn ved Stranden og selv commanderede, hvilket lykkedes saavel, at den fjendtlige Flaade maatte vige. Hans Posteritet blev adlet (nl. Oluf G. 1560); see Pont. Ann. 3/195].

FS nr. 409 (»Johannes Gaas. Pastor Svenburgius, postea Episc. Nidros.«); KS 2:1, s. 462 og 649-54; 2:6, s. 378-85; Holger Fr. Rørdam: Mester Hans Gaas’s Levned, paany undersøgt. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 8, Odense 1881, s. 167-192, samt »Rettelser og Tillæg« s. 397-400; Ludv. Daae: Throndhjems Stifts geistlige Historie fra Reformationen til 1814. Throndhjem 1863, s. 26-45.

2. 15 . . [Rtr. Od. . . ] Jørgen Skjold; see Jørgen S. i Kippinge-B.; [† •/11 1547; maa have været Cap. el. Bestyrer for H. Gaas; Eptph.].

DanKir bd. 10, s. 370 (se nedenfor).

3. 1549 [Svendbg. Nic. K. 15/8 36] Christen Clausen Schrock; i den cath. Tid P. til Svendbg. Nic. K. og Birgittæ Alter; siden (1530) den første evang. P. i Assens; Pr. 49; ~ Kirsten . . . ; 2 ~ Etm.; [† 1572; en dyrebar Mand for Reformationen; var med, at underskrive Kirke-Ordinantsen 2/9 37; W. 2/388; N. 559].

4. (1566) [Cap. Malmø før 58] Hans Eskildsen; St. 45; Pr. (72); ~ F. E.; [† 8/6 1587; menes, at have været den Johannes Æschyllus, som studerede i Wittenberg 33; vist snarere St. 45].

FS nr. 404 (»Johannes Eschilli Svenburg.«); F-P s. 26.

5. 1587 [Rtr. Nybg. . .] Jørgen Marquorsen Nyborg, f. Nybg.; St. 84; ~ . . . ; „sine prole“(1); [† •/1 1628; „skeller paa Øffrighed“ (J. M. l. c.); hans Navn paa Prædikestolen 1599; gav med hustru 24 mark Kobber til ny Kirkeklokke 03].

FS nr. 325 (»Georgius Marquardi Neoburgensis«); DanKir bd. 10, s. 350, 368 (se nedenfor).

6. k. 25/1 1628 [Od. St. Hans K. r. Cap. o.s.v., o. 2/5 27] Peder Nielsen Skonning, f. Flensbg. 97; St. Od. 19; Pr. 44; 1 ~ Elisabeth Poulsdtr.; 3 B.; 2 ~ 15 Trin. 59 Ingeborg Henriksdtr., f. ca. 34; 2 ~ Etm.; see J. Pedersen i Longelse-F.; [† 2/5 1662; W. 2/386; N. 558; hans Navn p. en Bygningstavle 1652].

KUM I, s. 37 (»Petrus Nicolai Scanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Petrus Nicolai Scanus«, 30 år gl.); DanKir bd. 10, s. 318 (se nedenfor).

7. o. 18/7 1662. Lucas Madsen Friis, f. Svendbg. 37; (Bdr. t. Bodil M. F. ~ J. Pedersen, kgl. Conf.); F. M. Lucassen F., Rdmd.; M. Ellen Pedersdtr.; St. Sorø 61; ~ 21/6 63 F. E., b. 10/4 96; see Etm.; [b. 2/6 1687; i hans Tid blev Capellaniet nedlagt, formodentligt fordi han beskrev Kaldet som det ringeste i Landet].

KUM I, s. 297 (»Lucas Matthiæ Frisius«); SB s. 181.

8. 9/4 1687**. Poul Jacobsen Langeland af Longelse-F.; St. Od. 80; ~ F. D. Ellen Lucasdtr. Friis; see N. P. Lucoppidan i Landet-B.; [† 29/12 1729; lod 95 Prædikestolen af Ny staffere; Biskop Muus døde i hans Huus; lod Prædikestolen staffere paa egen Bekostning 95; Enken gav Alterdug og -klæde til K. 1729].

KUM II, s. 100 (»Paulus Iacobi Langlandius«); DanKir bd. 10, s. 327, 351 (se nedenfor).

9. 3/3 1730, o. 31/3, Gregers Hansen Hjort; [5/3 1762 Rudkjøb.-S.; see der].

10. 5/3 1762 [r. Cap. Faabg.-D. 1/11 54, o. 6/12] Laurits Pedersen Næraae, f. S. Næraa 10/7 14; F. P. L. Bull, Degn; M. Gjertrud Hansdtr.; St. Od. 35; C. 5/8 48, l.; Chordegn i Faabg. 46; Pr. 72; 1 ~ Anna Helene Simonsdtr. Hempel, f. Faabg. 25/4 27, † 22/2 53; F. S. H., Chir.; M. Anna Magd. Jacobsdtr. Pilegaard; 3 D.; 2 ~ Birthe Jensdtr. Hvalsøe; F. J. H., Kbmd. i Svendbg.; see Jens L. N. i Longelse-F.; H. J. Faaborg paa Avernakø; K. C. Graae i Longelse-F.; H. F. Scheebye i Allesø-B.; [† 1794; lærd Oldgransker og Orientalist; tilsidst blind; udgav Blochs fyenske Geistligheds Hist.; N. 436; 1. Hustrus Lgst. i Faabg. K.].

KUM II, s. 561 (»Laurentius Næraae«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 70; DanKir bd. 10, s. 742 (Fåborg Helligåndskirken).

11. 28/3 1794 [r. Cap. Bogense-S. 19/10 73] Knud Knudsen, f. Nybg. 6/9 39; F. Niels K., Kbmd.; M. Christine Lerche; St. Nybg. 55; C. 27/9 59, h.; p. Cap. Bogense-S. 24/9 72, o. 23/10; 1 ~ Bogense 24/11 73 Sidsel Kirstine Hofmann, † 1/1 10; 2 ~ 11/4 10 Anna Margrethe Hofmann; [# 20/5 1818; † 24].

12. 23/9 1818 [r. Cap. Eger, Aggershuus St., 31/1 00, o. 25/4; fik 22/6 16 Tilladelse til, at søge i Danmark; resignerede saa i Eger] Carl Vilhelm Heber, f. Kbh. 31/8 71; F. Ernst Vilh. Ludvig v. H., Major i Artilleriet; M. Rebekka Cecilie Fahrenholtz; St. pr. 88; Lieut. i Artilleriet 90–92; C. 22/10 95, h.; ~ Johanne Marie Hintze, f. Kbh. c. 77, † ss. 19/3 57; F. Dr. med. Nic. H., Physicus i S. Ditmarsken; M. Margrethe Magnussen; [† Kbh. 31/7 1839; E. 1/602 og S. 1/732; Kirkegaardsmonument p. Frederiksberg Kgd.].

DanKir bd. 1-3, s. 491 (Frederiksberg kirke).
(22/10 – 23/12 1839. F. V. A. Kjærumgaard; see Astrup-T.-H.).

13. 23/12 1839 [anden Cat. ved Kbh. Holmens K. 8/12 30; første Cat. 35] Peter Elias Hall; [10/5 1854 Karlebo; see Frederiksberg-H.].

14. 27/9 1854 [Ulsø-E. 31/3 47] Salomon Wulff; [28/3 1861 Rorup-G.; see der].

15. 9/6 1861 [r. Cap. Aarh. Dk. 2/3 50, o. 22/3] Troels Frederik Plum Smith af Stege, f. Roesk. 31/12 13; St. Kbh. 33; C. 2/7 38, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 12/9 38–39, atter 5/4 43; udenlands 45–47; ~ Aarh. 14/5 51 Franciska Elisabeth Koch, f. paa Ledreborg 25/1 25; F. Johan Martin K., Gartner; M. Maren Sophie Lange; 2 S., 3 D.; [22/1 1870 Skjelskør; † 24/1 80; E. 3/191 og S. 3/203].

Borchs K. nr. 573; Elvius s. 452.

16. 7/4 1870. Rasmus Prip; see Egense.

———————————

 

 

Svendborg.

No 1120. Sognecapellaner til Frue Kirke.

[Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

Lkm. 2/274.
———————————

1. 15 . . Rasmus Rasmussen Nyborg; omtalt i F. M. som Sognepræst.

2. (1588). Niels Jacobsen; tillige Cap. ved Nic. K.; see der.

3. 1627. Peder Jensen Hjallese; [k. 7/3 1630 Avernakø; see Skydeberg-O.].

4. c. 1630 [p. Cap. Longelse-F., o. 2/5 27] Niels Christophersen Fabricius; [k. 2/5 1632 Dreiø; see der].

4b. c. 1632 [r. Cap. Skovlænge-G., o. 14/8 31, afsat s. A.] Christen Nielsen Dalby; [fmtl. afsat efter kort Tid; 1646 r. Cap. Vibg. Dk.; see Fuur].

Strøm 3, s. 37.

5. o. 7/8 1633. Christopher Nielsen, f. c. 04; St. Od. 27; see O. H. Sthen og A. C. Holm her; J. J. Kjeldgaard til Svendbg. Nic. K.-T. r. Cap.; [fmtl. † el. forflyttet c. 1640].

KUM I, s. 84 (»Christoph. Nic. Otth.«); KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Christophorus Nicolai«, 29 år gl.).

6. o. 12/2 1640. Christopher Jensen, f. Assens c. 87; St. 01-03; [fmtl. † el. forflyttet c. 1653].

FS nr. 246 (»Christophorus Johannis Asnensis«); F-P s. 177; KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Christophorus Joannis Assenius«).

7. o. 4/11 1653. Ole Henriksen Sthen, f. c. 19; St. Lund 41; ~ Anna Christophersdtr., vistnok en Dtr. af Nr. 5; B.; 2 ~ Etm.; see Hans O. S. i Korup-U.; [† 1660].

KUM I, s. 163 (»Olaus Henrici«).

8. o. 14/4 1660. Anders Christensen Holm; ~ F. E.; B.; 3 ~ Etm.; see Christen A. H. i Vigerslev-V.; [† 1684].

9. 1684 [p. Cap.* 11/1 71] Jesper Jensen Kjeldgaard; [1691 r. Cap. Svendbg. Nic. K.-T.; see der].

Derefter nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Note:

(1) »sine prole« = uden børn.
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2012. Svendborg Vor Frue Kirke, s. 257-400, Gråbrødre Klosterkirke, s. 509-604 (udg. 2013).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rørdam, Holger Fr.: Mester Hans Gaas’s Levned. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 8, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1884, s. 168-192, samt s. 396-400.