Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 692. Korup (Trøstrup-) og fra 1572 Ubberud,

Odense Herred og Amt, Fyens Stift.

J. M. 33; M. S. 2-a/11; Lkm. 2/82; B. M. 630; St. M.; Kbg. 1715.
Anm. Ubberud havde hørt til St. Knuds Kloster i Odense.
———————————

1. (1557). Peder Knudsen; [† 1572; det var maaskee ham, som for Armod gav sin Smed Jord for Løn, saalænge til han byggede et Huus paa Grunden og skilte Pgden ved den, saaledes at den har kuns en halv Gaards Avl (St. M.)].

2. 1572 [Lect. theol. i St. Knuds Kloster og P. t. Ubberud 67] Jørgen Simonsen; St. Od. 60; ~ Maren Hansdtr.; [† c. 1586; W. 3/715; fmtl. identisk med J. Simonsen t. Od. St. Knuds K.].

3. 1586 [r. Cap. Vigerslev-V. 85] Anders Jensen Aalborg af Skjørping-F., f. c. 34; ~ c. 66 Mette Jensdtr. Prang af Vigerslev-V.; u. B.; [siges (Vedel-Simonsens Rugd. 2/47) † 1589, men det fremgaaer af J. M., at han levede endnu 1597. „Haster formeget, non admodum doctus; sact Melet; melius canit, quam docet «(1) (J. M. 32). „Non recitavit in singulos baptizandos symbolum vel verba: Forsager du Diefflen etc., sed in genere; contra Hafniensis eccl. Ritus; eum admonui. Ex postilla Hemmingii docuit, valde jejune«(2) (J. M. l. c.)].

4. (1608). Hans Pedersen Holmhauge, f. c. 78; St. i Kbh. (02); ~ Margrethe Poulsdtr. af Od. Frue K., f. Kbh. 14/8 93; [† 1655].

F-P s. 187 (»Johannes Petri Holmhan.«).

5. o. 22/11 1643** [Rtr. Middelfart 12/9 42] Alexander Jacobsen Hirtznach, f. c. 15; (vist Bdr. t. Christian J. H. Astrup-T.-H.); F. fmtl. J. Johansen H, Slotsfoged i Kolding; M. Anna Johanne Müller; St. Helsing. 39; 1 ~ Karen Rasmusdtr., f. c. 15, b. 5/6 57; 2 ~ Kirsten Andersdtr.; 2 ~ Etm.; see P. K. Gaas og N. J. Faaborg i Østrup-H.; [† 14/9 1666; eft. Weiles Manuscr. † 14/12 66].

KUM I, s. 152 (»Alexander Iacobi Hirtznachius«); KS 3:5 (1884-86), s. 144 (»Alexander Jacobi Hirtznach«, 28 år gl.), s. 133 (»A. J. Hirtznachius«).

6. 17/2 1666**, o. 28/9 [Rtr. Assens 64] Clemens Pedersen, f. Od. 3/7 39; F. P. Nielsen, Bgr.; M. Mette el. Kirsten Clemensdtr.; St. Od. 57; C. 61.; Hør. Od. s. A.; ~ F. E., † Od. 22/12 86; [† 9/10 1683].

KUM I, s. 268 (»Clemens Petri Othonianus«).

7. 16/10 1683, o. 23/11, Peder Clausen, f. Od. 60; F. C. Vognmand; St. Od. 80; [† 16/5 1684].

KUM II, s. 100 (»Petrus Claudij Othinianus«).

8. 10/6 1684 [p. Cap. Ulkebøl . . .] Hans Olufsen Steen (Sthen) af Svendbg. Frue K. r. Cap., f. 22/10 48; St. Od. 70; Fp. (79); ~ Else Andersdtr. Bolter af Bjerreby, f. 4/12 49, † 29/11 09; 4 S., 4 D.; [† 5/7 1707; Eptph.].

KUM II, s. 20 (»Iohannes Olaj Sthenius«).

9. 6/5 1704** [p. Cap.*, c. 99] Jørgen Knudsen Holmer af Holeby-B.; St. Maribo 94; 1 ~ 07 Anna Cathrine Lund, † 10; 2 B.; 2 ~ Fraugdegd. 30/7 11 Karen Jacobsdtr. Becker, f. Od. •/8 84; F. Jac. Gottfried B., Apoth og Rdmd. i Od.; M. Cathrine Stephansdtr.; 2 ~ 13/4 25 J. Hervig, r. Cap. i Kjøge-Ø.; see M. W. A. Eilschou i Fraugde; [† 1/3 1716].

KUM II, s. 205 (»Georgius Canuti Holmerus«).

10. 26/10 1716 [p. Cap. Bogø c. 14] Laurits Jørgensen Smidt, f. Døllefjelde 86; St. Nykjøb. p. F. 09; C. 1/9 12, h.; ~ c. 19 Cathrine Jensdtr. Falk, E. e. A. C. Jungshoved p. Bogø; F. J. Nielsen F., Rdmd. i Kjøge; M. Anna Andersdtr.; [† Pintsedag 1722].

KUM II, s. 340 (»Laurentius Georgii Smid«, 22 år gl.).

11. 12/6 1722 Vulf Godske Christensen Holm* af Vigerslev-V., f. 29/6 96; St. pr. 19; C. 9/6 21, h.; ~ 11/8 24 Sophie Amalie Clausdtr. Tommerup af Tommerup-B., † 39; 10 S., 2 D.; see Etm.; [† 28/9 1772; havde først været Kjøbmandskarl; var grundærlig; havde megen Erfaring og et godt Bibl.; G. 3/1 258].

KUM II, s. 422 (»Wulfius Godescalcus Christierni Holmius«, 23 år gl.).

12. 13/11 1761** [p. Cap.* 8/6 59, o. 17/8] F. S. Knud Tommerup Wulfsen Holm, f. 4/3 31; St. Od. 51; C. 26/10 54, h.; ~ 59 Charlotte Amalie Hansdtr. Landorph, f. 42, † her 28/12 93; F. H. L. til Billesbølle og Nakke; M. Soph. Rasch; 3 S., 4 D.; see B. N. Holm i Allested-V.; Hans L. H. p. Øland; A. Borch i Tommerup-B.; Etm.; [† 7/1 1784].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 188, 192.

13. 10/3 1784, o. 2/4, Jens Banzon Hansen Hee, f. Ruehede, Vigerslev S., 47; F. H. Peder Hansen; M. Johanne Mathiasdtr.; St. Od. 67; C. 10/9 74, h.; ~ F. D. Sophie Amalie Holm; 5 B.; [b. 11/5 1792; N. 232].

14. 20/7 1792 [p. Cap. Pjedsted-G. 5/3 90, o. 19/4] Hans Buhl; [28/7 1797 Pjedsted-G.; see der].

15. 15/9 1797 [r. Cap. Vigerslev-V. 13/6 94, o. 20/8] Peter August Stenfeldt*, f. Vibg. 21/5 68; F. Eiler Hansen S., Guldsmed, siden Consumtionsbetj.; M. Charlotte Augusta Aubert; St. Vibg. 88; C. 8/7 93, h.; ~ 93 Cathrine Marie Dall af Dalbyneder-R.-S., E. e. F. C. J. Timmermann i Dalbyneder-R.-S., † 6/3 27; 3 S., 4 D.; see Hans E. S. i Liørslev-Ø.; R. J. Baggesen i Oure-V.; [† 26/12 1847; eft. B. D. G. 1/218 aandeligt død i flere Aar].

KUM III, s. 427 (»Petr. Aug. Steenfeldt«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1461.

16. 21/4 1848 [Skive-R. 9/6 34] Peter Deichmann Aagaard; [4/5 1850 Gunderup-N.; see der].

17. 4/7 1850 [Gjern-S. 25/10 36, o. •/1 37] Joachim Otto From Lund af N. Vedby-A., f. Brande 6/2 08; St. Kold. 25; C. 11/7 29, l.; c. Adj. Kold. 29; Adj. Aalbg. 25/5 30; ~ 29/7 42 Emma Gyrithe Andrea Christiane Meyer, f. Kbh. 26/3 18, † 27/7 54; F. Johan Did. M:, Gross., Dirctr. ved Søkvæsthuset; M. Anna Dorothea Hornbech; 2 S.; 2 ~ Anna Cathrine Dam; F. Postforv.; see Theod. Otto Christ. Did. L., cd. th. 74/2; [† 21/1 1875].

18. 2/4 1875. Caspar Nicolai Smith; see Lunde.

———————————

Noter:

(1) »non admodum doctus; sact Melet; melius canit, quam docet« = ikke særlig lærd; svag Røst; synger bedre end han prædiker.
(2) »Non recitavit in singulos baptizandos symbolum vel verba: Forsager du Diefflen etc., sed in genere; contra Hafniensis eccl. Ritus; eum admonui. Ex postilla Hemmingii docuit, valde jejune« = Han fremsagde ikke ved hver enkelt Daab (der var nemlig to Børn dér) Trosbekendelsen eller Ordene: Forsager du Djævelen osv., men gjorde det under ét; det er imod det københavnske Kirkeritual; jeg irettesatte ham. Han prædikede ud af [Niels] Hemmingsens Postil; meget tørt.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Korup Kirke, s. 2733-2762, Ubberud Kirke, s. 2763-2792.