Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1194. Tommerup og, nu kun indtil videre, Brylle,

Odense Herred og Amt, Fyens Stift.

J. M. 41; M. S. 2-a/10; L. S.*; L. P. B. 273; B. M. 629; L. S. v. W. (leveret af Past. C. Knudsen
p. Avernakø, da han en kort Tid var Hjelpepræst); Lkm. 2/78; St. M.; Kbg. 1646.
Anm. Fra 12/5 1877 er Tommerup et Pastorat for sig; lglds. Brylle.
———————————

1. 15 . . Christopher . . . ; før og efter Reformationen.

1b. (1540. 45). Jens Andersen; [fmtl. † c. 1548].

DanKir bd. 9, s. 3273 (se nedenfor).

2. c. 1548. Morten Pedersen*, f. Fangel c. 28; St. 45; ~ Mette . . . ; 12 B.; see Etm.; [† eft. 1606; „bene docet, sed est surdaster“(1); „Smugt Mele aff en gambel Mand for Alter oc i Prædikestolen. Bene docet, hora integra docuit; dicet „liffue“ pro „leffue(2)].

FS nr. 539 (»Martinus Petri«); F-P s. 26.

3. (1588**). F. S. Jens Mortensen; [† c. 1612].

4. c. 1612. F. Bdr. Anders Mortensen; ~ Ingeborg Rasmusdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1629].

5. 1629 [p. Cap.*, o. 30/7 28] Ole Nielsen Steenløse af Steenløse, f. 98; St. Od. 21; Rtr. Assens 4/11 25; ~ 26/9 30 F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1634].

KUM I, s. 54 (»Olaus Nicolaj Stenløs«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Olaus Nicolai Stenlosius«, 27 år gl.), s. 123 (»O. N. S.«, 30 år gl.).

6. o. 4/6 1634 [Rtr. Assens 9/6 32] Claus Lauritsen Assens, f. Assens 04; St. Od. 27; Aman. Od. . . ; ~ 15/3 35 F. E., † 6/11 59; [† 4/7 1665. Efter Sagnet blev hans Hustru skrækkeligt mishandlet af de fremmede Krigsfolk 59, idet de, efter først at have havt deres Villie med hende, stoppede Svovl i hendes Næseboer og stak Ild deri, paa hvilken Maade hun dræbtes. Præsten skal være flygtet bort, forklædt som Røgter med et Aag og Spande over Skuldrene, og hendes Ulykke var, at hun ikke havde Lyst til, at følge ham i saadan simpel Dragt. Hun findes ikke blandt de i 1659 Begravede, og, hvis det kunde bevises, at en Johanne Rasmusdtr., som begravedes 4. Adv. 84 og kaldes Præstens Faster, var hende, bliver Sagnet meget tvivlsomt, med mindre det var Ingeborg Rasmusdtr., dengang en gammel Kone, som blev saaledes mishandlet; (ikke 2 ~ Johanne Rasmusdtr., hvis Navn I. R. D. tilligemed hans eget og Aaret 1653 stod over Døren til det ældre Stuehuus; hun har rimeligviis ikke været Præstekone); Eptph.].

KUM I, s. 82 (»Clavd. Lavr. Asnens.«); KS 3:5 (1884-86), s. 142 (»Claudius Laurentii Asnensis«), s. 133 (»Clavdius Lavrentii«, 30 år gl.); DanKir bd. 9, s. 3299 (se nedenfor).

7. 1665 [p. Cap.*, o. 10/5 61] Jacob Knudsen Fangel af Fangel, f. 34; St. Od. 53; Aman. Od. 58; ~ 14/9 62 F. Pleiedtr. Anna Frantsdtr. Maal, f. Ass., b. 16/9 98; mindst 3 S.; 2 ~ Etm.; see K. J. Tommerup til Kbh. Hel. G. K.; C. J. Tommerup her; [† 11/12 1677].

KUM I, s. 243 (»Iacobus Canuti Fangelius«); KS 5:3 (1905-07), s. 734, 738.

8. 1678 [p. Cap.*, o. 14/6 74] Jørgen Jensen, f. Od. 48; F. Urtemand; St. Od. 71; ~ 17/11 79 F. E.; [† 14/6 1691. Kaldes i Sognet den „onde Præst“. Hans Brøde bestod i, at han kjørte Møg op ad Kirkebjerget om Søndagene, tog Noget ind fra Kirkegden., at bygge paa og maalte falskt paa Loftet. Efter sin Død vilde han altid staae foran Alteret, hvilket tyder hen paa, at han har viist Forsømmelighed i sit Kalds Pligter. Da Man ikke kunde blive den „onde Præst“ kvit i Kirken, maatte Man tilsidst have Biskoppen til, at mane ham ned, hvilket faldt haardt nok, da han slog to Bøger fra Biskoppen, men denne sagde: „Jeg har een endnu“, og saa maatte Gjengangeren give tabt. Avlskarlen, som var stærk og behjertet, maatte gaa ind i Kirken til den tredie Stol, men ikke videre, derfra vinke ad Gjengangerpræsten for Alteret, vende om og gaae ud med raske Trin, men ikke løbe. Da Past. Lund jun. ombyggede den Deel af Stuehuuset, som Jørgen Jensen havde bygget el. udvidet, fandtes virkeligt en Pæl nedrammet i Jorden og formodes, at være bleven staaende. Hans og Hustrus Navne med Aarstallet 1688 findes over Døren til Faarestalden].

KUM II, s. 26 (»Georgius Iani«); PT 1:4 (1883), s. 296 (Bircherods Dagbgr.).

9. 25/7 1691, o. 4/10, Mag. Claus Jacobsen Tommerup, f. her. 15/9 63; St. Od. 84; Mag. 11/5 06; ~ 2/6 99 Cathrine Hjerresdtr. Juul, † Kjerteminde, b. 8/7 34; (Sstr t. Jesper H. J. i Marslev-B. og t. Ida Margrethe H. J. ~ H. A. Broholm i Ringe); F. H. Jespersen J., Kbmd. i Od.; M. Mette Jørgensdtr.; 3 S., 4 D.; see Etm.; V. G. C. Holm i Korup-U.; [afstod kaldet til Etm. 1716; † Baagegaard mente captus 20/1 1731. Sagnet fortæller, at han en Aften i et afsides Kammer var ifærd med, at mane, men blev afbrudt derved, at hans Kone kom, aabnede Døren og bad ham, at lade den stakkels Aand være i Fred. Herover gik han fra Samlingen; eiede Tommerup Kirke fra 1716; hans Navn paa Kirkeklokken 1696].

KUM II, s. 130 (»Claudius Iacobi Tommerup«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 961; DanKir bd. 9, s. 3273, 3298 (se nedenfor).

10. 1/4 1713*, o. 9/10 15**, Mag. Jens Rasmussen Balslev, f. Od. 3/10 90; F. R. Andersen B., Amtsskriver i Od. og Rugaards Amter; M. Marie Elisabeth Hansdtr. Bang af Særslev; St. Od. 08, Bacc. 09; C. 19/5 10, l.; Mag. 16; 1 ~ 5/12 14 F. D. Anna Medea Clausdtr. Tommerup, f. 96, † 12/12 17; 1 S.; 2 ~ 16/8 Marie Sophie Lauritsdtr. Luja, f. Od. 98, † 25/8 31; F. M. L. Christensen L., Prof. i Philos. ved Od. Gymn.; M. Cathrine Ludvigsdtr. Stoud af Od. St. Knuds K.; 3 S., 3 D.; 3 ~ Rand 5/4 el. 25/11 34 Mariane Rasmusdtr. Simonsen, f. Rand., † 24/1 50; F. Kbmd. i Rand.; 1 D.; see Etm.; Laurits L. J. B. i Haarslev; Hans J. B. i Dybbøl; T. M. Bredsdorff V. Skjerninge-U.; [† 8/8 1761. I en Alder af 9 Aar havde han en Søndag Eftermiddag Besøg af andre Byens Drenge og morede sig med dem ved, at skyde Isen i en Dam i Faderens Have fra den ene Side til den anden. En Lægte, som han bøiede sig over, gik itu og han styrtede ned under Isen. De andre Børn løb, kun een Dreng blev tilbage, hvem de andre altid havde tilbedste for hans Dumheds Skyld; men denne klyngede sig fast til en af Pælene og ledte med sit ene Been under Isen, indtil B. tog fat og blev reddet. Siden yttrede han ofte til sine Børn: „Saadanne forskudte Mennesker udvælger og bruger Herren meget ofte“].

KUM II, s. 331, 337 (»Ianus Erasmi Balslovius«, 18 år gl.).

11. 1754** [Almind -S. 25/8 47, o. 20/10] F. S. Rasmus Jensen Balslev, f. Od. 16/9 19; St. Od. 36, Bacc. 37; C. 17/1 43, h.; Tommerup-B. 13/11 44*; ~ 2/8 48 Cathrine Marie Hansdtr. Juul, b. 5/9 87; F. H. Christensen J. til Tyrrestrup; M. Elisab. Clausdtr.; 7 S., 2 D.; see 2 Etm.; Steen B. i Kjettinge-B.; [† 13/5 1779; var „klog“; kunde sidde i Pgden. og see, naar Nogen stjal Træer i Skoven, og sige Et og Andet forud; W. 1/57; N. 33].

KUM II, s. 571, 580 (»Erasmus Baldsleu/Baldslev«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 164.

12. 24/11 1774*, o. 18/7 77**, F. S. Jens Rasmussen Balslev; [22/9 1786 Verninge; see der].

13. 8/12 1786, o. 13/12, F. Bdr. Jørgen Carsten Bloch Rasmussen Balslev, f. 30/10 58; St. Od. 76; C. 21/11 80, h.; ~ Verninge 12/9 88 sin Broders Stdtr. Karen Trolle af Verninge, d. 25/10 73, † Verninge 1/11 47; 4 S., 5 D.; [† 4/8 1800].

Verninge, s. 154.

14. 24/10 1800 [p. Cap. Særslev 16/11 98, o. 14/12] Rasmus Rasmussen, f. Od. 7/4 71; F. Rasmus R., Landsthingshører; M. Jacobine Kurrelbaum; St. Od. 89; C. 24/10 94, n.; ~ 06 Sophie Marie Wirth af Od. Frue K., f. Od. 14/12 82; 1 S.; 2 ~ Klokker Lütken ved St. Knuds K. i Od. og † Od. 8/2 64; [† 4/2 1809; Balslevs E. ønskede, at faae ham som Præst, og Enhver vidste, at den Kaldede skulde ægte hende, da Familien eiede begge Kirker baade Tommerup og Verninge; men, da han havde for daarlig Charakteer til et saa stort Kald, afstodes Kaldsrettigheden til Kongen, naar han maatte faae Kaldet. Dette skete. Men et halvt Aar efter talede han i et andet Sprog, fandt Enken for lidet oeconomisk, til at gjøre ham lykkelig, foregav Samvittighedsskrupler og fik tilsidst Familien til, at indgaae den Overenskomst, at den, der først brød Ægteskabsløftet, skulde betale den Anden 600 Rdlr. Han havde saa Pengene strax paa rede Haand. Men den unge Enke blev sindssvag til sin død].

15. 18/8 1809 [r. Cap. Od. Frue K. 6/10 97] Andreas Borch af S. og N. Bork, f. 57; St.Od. 77; Hør. Od. 80; C. 21/4 84, n.; r. Cap. Varde 31/8 87, o. 7/11; Sp. Alslev-H. 7/6 92; ~ 17/10 87 Sophie Rasch Holm af Korup-U., f. c. 62, † Od. 3/7 10; 11 S., 3 D.; [† 6/5 1811 af en grasserende smitsom Sygdom; var meget fattig, da han gav Alting bort; Offeret paa Høitidsdagene blev tidt bortgivet til Fattige, førend han kom over i Pgden.; engang skjændtes han med sin jydske Pige, da han vilde give det sidste Brød, de havde i Gaarden, bort til en Tigger, hvilket Pigen ikke vilde have; hans Aasyn havde noget Blidt, men tillige noget Lidende og Tungsindigt; som Hør. havde han været meget streng].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 188, 192, 252.

16. 11/10 1811 [r. Cap. Od. St. Knuds K. 18/10 99] Torkild Lund, f. Kbh. 29/11 65; F. Jens Nielsen L., Juveleer, senere Theehandler; M. Sophie Magd. Terchelsdtr. Suthland; St. Kbh. 83; C. •/1 86, h.; Miss. paa St. Thomas og St. Jan 7/12 87, o. 30/11 (!); tillige derefter P. ss. til 97; r. Cap. Ringsted-B. 2/3 98; ~ 19/5 91 Helene Dorothea v. Aphelen, E. e. Aug. Krejdal, Miss. paa St. Jan og St. Thomas, f. Kbh. 14/3 61, † 24/6 34; F. Jstrd., Prof. i det franske Sprog Hans v. A.; M. Helene Dorothea Schiønning; 3 S., 3 D.; see Etm.; (V. A. Bay p. Turø); [† 4/11 1833; venlig, munter og livlig; sang for det Meste; E. 2/173 og S. 2/262; Hustrus Støbejernskors p. Kgd.].

17. 12/2 1834 [Herringe-F. 12/2 30] F. S. Jens Nicolai Lund, f. p. St. Thomas 12/2 96; St. Od. 14; C. 12/1 19, l.; Lærer ved Chrhvns. Bgdsk. og ved Døttresk. . . ; o. Cat. Faabg. 17/3 24, o. 12/5; ~ 20/7 24 Elsine Agathe Thomasine Lund, f. Roesk. 4/7 02, levede 68 i Roesk.; F. Niels L., Forst. for Duebrødre Hosp. ss.; M. Elisabeth Cathr. Redlich Boserup; 5 S., 6 D.; see E. J. E. L., Cand. th. 67/2; [† 8/5 1848; „hans Retsindighed og særdeles Kalds- og Forretningsdygtighed vandt Anerkjendelse saavel af hans Embedsbrødre som af hans Menigheder, der stadigt tyede til ham om Trøst og Raad o. s. v.“; see S. Necrol. 1/48; E. 2/168 og S. 2/255; Støbejernskors p. Kgd.].

DanKir bd. 9, s. 3299, 3300 (se nedenfor)

18. 30/7 1848 [Ribe Cathr. K. 27/4 25] Christian Erik de Thurah, f. Arendal 27/4 92; F. Albert de T., Cpt. i Søetaten; M. Marg. Cathr. Behr; St. Kbh. 12; C. 15/1 16, l.; o. Cat. Kbh. Garn. K. 17/12 19, o. 4/2 20; ~ Kbh. 17/7 21 Anna Cathrine Klingenberg, f. Kbh. 6/8 98, levede 68; F. Carl Leberecht K., Skrædermstr.; M. Christine Rasmussen; 4 S., 2 D.; see Laurits de T., Cand. th. 47/4; Christian H. de T., Cand. th. 56/1; C. L. Mohr i Værslev-J.; [# 5/5 1868; † Kbh. 28/1 69; nidkjær og dygtig; skal engang have været anseet for død; E. 3/384 og S. 3/432].

19. 26/2 1869. Carl Henrik Emil Schjerning; see Kbh. Hel. G. K. o. Cat.

———————————

Noter:

(1) »bene docet, sed est surdaster« = prædiker godt, men er tunghør.
(2) »Bene docet, hora integra docuit; dicet ‘liffue’ pro ‘leffue’« = prædiker godt; prædikede en hel Time; siger ‘liffue’ i stedet for ‘leffue’ [leve].
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2015. Tommerup Kirke, s. 3273-3306, Brylle Kirke, s. 3307-3346.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Sørensen, Svend Erik: Landsbyskæbner fra Den fynske Landsby. 1987. (Heri Side 23-26: Skæbnekontrakten; Historien om en Præsteenke, der blev til Salg; om Karen Trolle af Verninge, g. m. Nr. 13 her).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 157 b. Brylle,

Odense Herred og Amt, Fyens Stift.

Anm. Hidtil Annex til Tommerup.
———————————

1. 12/5 1877 [Cap. p. p. Ballerup-M. 2/5 71, o. Aarh. 16/6] Carl Edvard Picker, f. Kbh. 28/5 45; F. Georg Fred. P., Dreiemestr.; M. Carol. Charl. Grøndahl; St. Chrhvns. Bgdsk. 64; C. 19/1 70, l.; ~ Ballerup 10/9 73 Cathrine Jefferg Benson, f. Falmouth 12/8 35; F. R. N. Villiam B.; M. Zenobia Benson; (77) 1 S.; [† 24/11 1878. „I den korte Tid det forundtes ham at virke som Sp. vandt han ved den Nidkjærhed, hvormed han varetog sin Gjerning, i Forening med en ualmindelig Veltalenhed, et varmt Hjerte og sin ligefremme, venlige Fremtræden sine Sognebeboeres Kjærlighed og Hengivenhed i høi Grad“. See Fyens Stiftstid. 78/276; Mindetavle i Brylle K.].

DanKir bd. 9, s. 3338 (se nedenfor)
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2015. Brylle Kirke, s. 3307-3346.