Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1325. Sognepræster til Vigerslev og til 24/1 1840 (efter Rescr. 19/11 39) Veflinge,

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 301; M. S. 2-a/26; B. M. 409; Lkm. 2/172; Kbg. Vigerslev 1693 (÷ 1719), Veflinge 1723.
———————————

1. 15 . . Jeppe Andersen; tilhører den catholske Tid.

2. 15 . . Anders Jensen; tilhører den catholske Tid.

3. og 4. (1535. 71). Jens Pedersen Prang el. Lejl; Pr. (39. 60); see A. J. Aalborg i Korup-U.; [† 15 . . ; han er formodentligt bleven Jubellærer].

KS 6:2 (1936-38), s. 227.

5. (1569**). Laurits Olufsen; ~ Gjertrud Rasmusdtr.; see A. Lauritsen i Strø; [† 1585].

6. c. 1585. [r. Cap.* 71] Simon Andersen Hoff, f. Od. c. 43; St. Od. 65; 1 ~ Maren Hansdtr. af Allesø-B., f. c. 59, † 30/6 91; 4 S., 2 D.; 2 ~ Maren . . . , (levede 1637); see Anders S. H. i Rynkeby-R.; Knud S. H. i Hjørlunde; Hans S. H. i Snodstrup; Peder S. H. i Blidstrup; P. J. Hovi i Snodstrup; [† 1622; iflg. Hegelund † •/8 1613; „bonus concionator et bene moratus“(1) (J. M. l. c.); hvorhos maa bemærkes, at Vigerslev var det første Sted, paa hvilket Biskop J. Madsen visiterede].

FS nr. 129 (»Simon Andreæ«); Hegelund I s. 620, II s. 321.

7. o. 13/9 1622 [Rtr. Assens 19/5 19] Niels Jacobsen Hindsholm af Viby, f. 97; St. 18; Pr. (51); ~ 24/11 30 Karen Jensdtr. Bang af Flemløse, † 57; see 2 Etm.; C. P. Nyborg i N. Lyndelse; P. K. Skydeberg i Søllinge-H.; P. N. Esterbøl i Søndersø; [† 29/9 1653; indkaldt 28 af Lehnsmanden, Eiler Quitzow, for Noget, som ham skulde have sagt, som som han klogeligt fragik („contestatus, se nunquam dixisse, quod sibi ab equitibus affingebatur“); see Vedel Simonsen: Rugaard 2/111].

KUM I, s. 31 (»Nicol. Iacobi Hindsholm«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Nicolaus Jacobus«, 22 år gl.), 119 (»Nicolaus Jacobi Hindesholmius«, 26 år gl.); PT 3:3 (1894), s. 131; Strøm 3, s. 83.

8. 1654 [p. Cap. Søndersø 52] Niels Thomsen Hem af Søndersø, f. 23; St. Od. 46; ~ F. D. Abigael Nielsdtr.; vist 2 ~ Etm.; [† 1659; Anledningen til hans sene Beskikkelse var Strid mellem de Kaldsberettigede].

KUM I, s. 201 (»Nicolaus Thomæus«).

9. o. 13/12 1659. Niels Hansen Krag, f. Svendbg. 32; St. Od. 55; ~ 60 F. E., (Biskop L. Jacobsens Broderdtr.), † Gammelgd., Hundstrup Sogn, 03; [† 11/5 1681; blev 56 udlagt (til Barnefader) af Mette Clausdtr., men fik Benaadningsbrev, ei at hindres i sin Tid, skjøndt et letfærdigt Fruentimmer for 3 à 4 Aar siden havde ham udlagt].

KUM I, s. 256 (»Nicolaus Ioh. Kragius«).

10. 1681. Jacob Olsen Dyrhoff af Viskinde-A.; St. Kallundbg. 62; ~ 82 (Bev. 10/1) Karen Hansdtr., f. c. 41, b. 15/11 11, kvalt i et Lammeøie (sic!; see Elvedgd. 2/72); [† 1688].

KUM I, s. 308 (»Iacobus Olai Wiskingius«).

11. 12/5 1688 [Hør. Od. 84] Christen Andersen Holm af Svendbg. Frue K. r. Cap., f. 11/10 62; St. Od. 81; V.-Pr. 05; Pr. 07; ~ Tommerup 18/7 88 Karen Andersdtr. Broholm, f. c. 59, † 31/7 11, hun var E. e. Landsthingshører P. Meier i Od.; F. A. Henningsen B., Foged i Odense og Skovby Herreder og tillige Eier el. Fæster af Broholm; 5 S.; see Etm.; Wulf G. C. H. i Korup-U.; Frederik C. H. i Svanninge; Niels A. C. H. paa Lyø; [† p. Haugaard 13/6 1714; han anvendte al sin Tid paa Embede og Bøger; Konen passede Avlingen og Indkomsterne].

KUM II, s. 108 (»Christianus Andreæ Holm«).

12. 3/4 1711**, o. 13 Trin. 13, F. S. Anders Christensen Holm, f. 23/9 90; St. Od. 07, Bacc. 08; C. 17/11 10, l.; ~ 3/7 16 Sille Christensdtr. Bircherod af Særslev; 1 D.; 2 ~ C. J. Strøyberg i S. Broby; [† 24/12 1742].

KUM II, s. 320, 328 (»Andreas Christierni Holmius«, 19 år gl.).

13. 15/3 1743, o. 26/4, Christen Schaarup Jørgensen Westergaard, f. Aarh. 12/10 18; (Bdr. t. Ole W. i Selde-Aa. og t. Cicilie J. W. ~ J. H. Dons i Braband-K.); F. Kmrass. J. Pedersen W., Kbmd.; M. Maren Olufsdtr.; St. pr. 35; C. 12/6 41, h.; Pr. 2/5 64; ~ Dorothea Margrethe Jensdtr. Hee af Od. Hosp.-P., f. c. 18, † Od. 8/4 94; 12 B., hvoraf 7 S., 4 D.; see Jørgen L. W. i Søborg-G.; Frederik W. i Karlslunde-K.; V. G. Borchsenius i Huusby-V.; Peter K. W. i V. Hæsinge-L.; [† 11/3 1775; god Jurist; havde mange Processer, hvilke han selv førte].

KUM II, s. 562 (»Christiernus Schaarup Westergaard«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Århus købstad nr. 1875; Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 197.

14. 20/4 1775 [Svanninge 19/2 68, o. 18/3] Rasmus Frederiksen Østrup, f. Od. 16/4 35; F. F. Rasmussen Ø., Hospforst.; M. Vibekke Feldtmann; St. Od. 56; C. 19/6 60, n.; ~ Nybg. 17/8 68 Anna Jacobine Thomasdtr. Bruun, f. 22/12 46, † 7/12 84; F. T. Andreasen B., Rdmd. og Postmstr. i Slagelse; M. Anne Marie Jacobsdtr. (Sstr. t. Mette J. ~ T. Hansen i Torsted); 8 B.; see Vilhelm Ø. i Longelse-F.; I. Seidelin i Kjøng-F.; (Jacob Ø. i K. Hyllinge-L.); [† 22/8 1785 ved, at han af en Feiltagelse fik Arsenik istedetfor cremor tartari(2)].

E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 621.

15. 7/10 1785 [Rynkeby-R. 11/5 64, o. Od. 15/6] Ludvig Mortensen Boesen af Ebeltoft-D., f. Kjerteminde 15/5 33; St. Helsing. 52; C. 17/9 54, n.; Lærer v. Waisenhuset 60; Cabp. hos Grevinde Schulin, Statsministerens Enke, 62; ~ 64 Ulrikke Eleonore Sechmann, † her 12/4 1815; F. Jens Jørgensen S., f. i N., Rdmd. i Gøteborg, siden Contr. i Hals (Bdr. t. Balthasar J. S. t. Aalbg. Bud. K.); M. Bolette Nicoline Frølund; 4 S.; see Etm.; Ulrik C. B. i Eltang-V.; (Carl. U. B. i Høie-Taastrup; Emil F. B. t. Aarh. Dk.; Peter J. B. i Odder; J. F. Fenger i Høie-Taastrup); [† Confirmationssøndag 28/3 1788 i Vigerslev K.; blev i Kbh. bekjendt med Brødremenigheden, som han siden bestandig stod i Forbindelse med; b. 7/4; N. 74].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 47; T-N s. 248 (Sechmann); Strøm 3, s. 18-22.

16. 16/7 1788, o. 13/8, F. S. Jens Frederik Boesen*, f. Rynkeby 3/9 65; St. pr. 82; C. 21/6 87, n.; Pr. 5/10 91; R. m. Apr. 5/9 15; R.* 16/7 38; ~ Hviding 14/9 92 Cathrine Ewald af Hviding, f. 4/5 74, † 15/12 41; 6 S., 6 D.; see S. P. Lassen i Østrup-H.; J. C. Balslev i Haarslev; Ulrik B. i Veflinge; (P. J. Boesen i Odder; C. J. Brandt i Rønnebæk-O.); [† 23/8 1839. Meget dygtig. Hans præstelige Virksomhed, navnligt hans Indflydelse paa Confirmanterne, spores endnu. Hans Catechisationer om Søndageftermiddagene besøgtes af Mangfoldige i flere Miles Omkreds. Smukt Mindesmærke, bekostet af Menighederne; N. 74; E. 1/158 og S. 1/180].

Strøm 3, s. 21; Kbg. Hviding (1775-1815), s. 46, opsl. 25 (vielse).

17. 24/1 1840, o. 8/4, Caspar Woller Vorndran Lund, f. Kbh. 20/1 09; F. Ditlev Andr. L., Contr. i Enkekassen; M. . . . Vorndran; St. Kbhs. Bgdsk. 28; C. 11/7 34, l.; ~ Kbh. Trin. K. 29/6 40 Nicoline Henriette Adler, f. 19/11 18; levede 68 i Kbh.; F. Niels A., Grossr. i Kbh.; M. Anna Charl. Christine Enghel; 4 S., 5 D.; [† 28/12 1864; begavet P. og dygtig Jurist; udfoldede en gavnlig Virksomhed i communale Sager; smukt Mindesmærke, sat af Menigheden].

18. 18/3 1865 [Varnæs, Aabenraa Provstie, 5/9 50; afsat af d. t. R. 8/7 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Henrik Roth, f. Ærøskjøb. 6/1 12; F. Andreas Heinrich R., Kbmd., senere Mægler; M. Petra Cornelia Thunboe af Rise; Sem. fra Skaarup 22/6 31 (udm. duelig); St. pr. 35; C. 17/1 42, l*.; Cat. Frederikshavn 28/12 44, o. 22/2 45; Sp. Adserballe 11/4 49; R.* 82; ~ Frdhvn. 30/4 45 Martha Vilhelmine Augusta Thiesen, f. Kbh. 18/9 20, † 13/9 1908; F. Vilh. T., Koffardiecpt.; M. Ane Sophie Grimlund; 3 S., 3 D.; [† 24/8 1886; duelig og nidkjær; E. S. 2/845].

Arends II, s. 212: W. III. 568 f.; M. 156. 161; Elv. 585; Gr. & H.-F. II. 400 f.; Ersl. S. II. 845; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

 

 

No 1326. Sognecapellaner (fra 22/3 1743 residerende) i Vigerslev og Veflinge.

[Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift]

M. S. 2-a/23; J. M. 301.
———————————

1. 15 . . Jacob Svendsen; tilhører den catholske Tid; vist St. 10; [# 1526].

FS nr. 360 (»Jacobus Svenonis«); FR s. 120.

1b. 17/11 1526. Hans Pedersen, Præst til Veflinge.

FR s. 120.

2. (1569). Hans Knudsen; [1571 Ore; see der].

3. 1571. Simon Andersen Hoff; [c. 1585 Sp.*; see der].

4. c. 1585 Niels Muus; [1585 Uggerslev-B.; see der].

5. 1585. Anders Jensen Aalborg; [1586 Korup-U.; see der].

6. 1586. Rasmus Faaborg, f. Faabg.; [† 1591; „ακολοῦθα; flyder inthet“(3); „compresserat uxorem virginem ante nuptias et publicam egit poenitentiam“(4) (J. M. l. c.)].

7. 1619 [p. Cap. Marslev-B. (10)] Oluf Lauritsen; [1619 Marslev-B.; see der].

8. 1620 [p. Cap. Ringe-H., o. i Espe 1 Adv. (28/11) 19] Jørgen Jacobsen; [1621 V. Aaby-Aa.; see der].

9. o. 17/10 1621. Hans Gudmundsen Sascerides, f. Landskrona 95; St. 17; [16 . . P. i Halmsted i Skaane, men geraadede formedelst Krigen 1643 i Armod].

KUM I, s. 30 (»Iohan. Gudman. Sascerides Coron.«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Johannes Gudmandius Sascerides«, 26 år gl.).

10. c. 1643 [Sp. Eilby-M., o. 17/10 1641, afsat 43 fordi Hustruen gjorde Barsel 12 Uger efter Brylluppet; fik s. A. Opreisning] Hans Rasmussen, f. i Bogense 08; St. Od. 35; ~ . . . ; B.; [fmtl. † el. forflyttet c. 47].

KUM I, s. 126 (»Iohannes Erasmi Bogonianus«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Johannes Erasmi«, 33 år gl.).

11. o. 26/5 1647 [Rtr. Faaborg 23/9 42] Søren Hansen Kjerteminde, f. Kjerteminde 11; St. Od. 38; [fmtl. † el. forflyttet før 1694].

KUM I, s. 142 (»Severinus Iohannis Carthemundanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 144 (»Severinus Johannis Karthemundensis«), 135 (»S. J. Karthmindanus«, 36 år gl.).

12. (1694) [Hør. Ribe 30/9 76] Ib Knudsen Barfod af Sneum-T., f. 45; St. Ribe 68; ~ Sophie Amalie Andersdtr. Nim, E. e. C. Pedersen i Allesø-B.; (hun var kun 12 Aar, da hun blev gift); (Sstr. t. t. Laurits A. N. i Mosbjerg-H. og t. Birgitte A. N. ~ J. P. Lund i Hjortdal); F. A. Frederiksen N., Birkedommer ved Næsbyhoved Birk og Foged i Lunde Herred; M. Karen Jonasdtr. Crell; 4 S., 3 D.; see J. J. Tanck i Rønne-K.; Anders I. B. i Lumby; [b. 27/2 1705; en Herremand huggede i Fuldskab Enden af hans Næse; Enken blev Jordemoder i Od. See Vedel Simonsen: Rugd. 3/14].

KUM II, s. 7 (»Ibicus Canuti Barfod«); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia købstad nr. 309, Ribe byfoged nr. 608.

13. 1705 [Sp. Udby i F. c. 71; afsat 23/5 89; see der] Jens Pedersen Bering af Kobberup-F.; [b. Tirsdag eft. 4 Trin. S. (12/7) 1718; havde det Mundheld, at han kaldte Alt, hvad der stod ham godt an, bruunt, hvorfor han selv blev kaldt: brune Hr. Jens; mærkeligt nok skal ogsaa hans Enke være bleven Jordemoder i Od.; men formodentligt finder en Forvexling Sted].

14. 30/7 1718 [V.-Rtr. Bog. . .] Thomas Madsen Reutze af Ryslinge, f. 78; St. Od. 95; C. 7/9 16, n.; blev r. Cap. 22/3 42; ~ 11/9 21 Maren Hansdtr. Lindschou, f. 93, b. 18/2 68; F. H. L. Møller i Gjelskov; 11 B., hvoraf 7 S., 2 D.; see Ove G. T. R. i Allerup-D.; V. H. Høffner, r. Cap. i Aunslev-B.; [† 3/8 1766].

15. 6/4 1753*, 15/4 63**, o. 22/4 Henrik Hansen Schytte (Schutte), f. Oldeslo 20; F. H. Henriksen S., Chir.; M. Mette Bartholomæusdtr.; St. Ribe 39; C. 10/2 46, n.; ~ Vilhelmine Bartolin, f. c. 34, † Od. 27/10 06; F. Hans Pedersen, Skoleholder i St. Knuds Landsogn; M. Hedevig Frantsdtr. fra Brangstrup; 1 S., 4 D.; see C. J. Wind i Simmerbølle; [† 24/4 1773].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 12; Odense hrd. nr. 243.

16. 10/6 1773, o. 16/7, Ditlev Christopher Aabye; [23/5 1794 Lyø; see der].

17. 13/6 1794, o. 20/8, Peter August Stenfeldt; [15/9 1797 Korup-U.; see der].

18. 20/10 1797, o. 27/10, Rasmus Andreas Eibe, f. Nygaard 11/6 69; F. Niels Andreas E., Forp.; M. Cathrine Marie Rasmussen; St. pr. Od. 86; C. 23/10 94, n.; ~ 8/12 97 Birthe Sophie Kehlet af Steenløse-F., f. 15/11 70; B.; [† 1808].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

Noter:

(1) »bonus concionator et bene moratus« = God Prædikant og af en god Karakter.
(2) »Cremor tartari« er et fint krystallinsk, hvidt Pulver (det) anvendes (bl.a.) i Medicinen som et kølende, mildt afførende og urindrivende Middel.
(3) »ακολοῦθα [akoloytha]; flyder inthet« = Selvfølgeligheder; taler ikke flydende (hakker i det).
(4) »compresserat uxorem virginem ante nuptias et publicam egit poenitentiam« = Havde beligget sin Hustru som jomfru før Bryllupet og stod offentlig Skrifte.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1275. Veflinge,

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

Kbg. 1723.
Anm. Sognet var tidligere Annex til Vigerslev.
———————————

1. 24/1 1840 [p. Cap. Vigerslev-V. 22/5 38, o. 20/6] Ulrik Boesen af Vigerslev-V., f. 7/1 05; St. pr. 25; C. 10/7 37, n.; ~ Føns 7/7 43 Frederikke Caroline Lovise Rasmussen, f. p. Sparretorn 12/5 17, levede 68 i Kbh.; F. Ludvig Julian R., Forp.; M. Caroline Hald; 3 S., 1 D.; [† 28/1 1867].

2. 6/4 1867 [Ø. Løgum, Aabenraa Provstie, 11/12 50, o. Hjortkjær 10/12; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Otto Binzer, f. Hors. 20/3 23; F. Cpt. Carl Ludvig v. B., Overtoldbetj.; M. Maren Christine Schmidt; St. Hors. 40; C. 4/7 45, l.; Lærer v. Søetatens Drengesk. 47; Overlærer ss. 50; ~ 5/12 50 Christiane Charlotte Erslew, f. Faurgd., Aarh. Amt, 26/3 26, † 21/4 78; F. Cclrd. Thomas Hansen E., Archivar og Registrator ved Kirke- og Underviisnings-Departementets første Departement; M. Sara Christine Gylding; 1 S.; [26/3 1874 St. Jørgens-S.; # 94; † Ribe 25/9 1905].

Arends I, s. 52: M. 43; Elv. 254; Gr. & H.-F. I. 484; (Arends’ litteraturforkortelser).

3. 10/6 1874. Christian Mathiesen Weylandt; see Blære-E.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.