Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1325. Sognepræster til Vigerslev og til 24/1 1840 (efter Rescr. 19/11 39) Veflinge,

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 301; M. S. 2-a/26; B. M. 409; Lkm. 2/172; Kbg. Vigerslev 1693 (÷ 1719), Veflinge 1723.
———————————

1. 15 . . Jeppe Andersen; tilhører den catholske Tid.

2. (1499). Anders Jensen; tilhører den catholske Tid.

DanKir bd. 9, s. 6175 (se nedenfor).

3. og 4. (1532. 71). Jens Pedersen Prang el. Lejl; Pr. (39. 51. 60); see A. J. Aalborg i Korup-U.; [† 15 . . ; han er formodentligt bleven Jubellærer].

KS 6:2 (1936-38), s. 227; 6:3 (1939-41), s. 178 (Rettertinget); DanKir bd. 9, s. 6175 (se nedenfor).

5. (1569**). Laurits Olufsen; ~ Gjertrud Rasmusdtr.; see A. Lauritsen i Strø; [† 1585].

6. c. 1585. [r. Cap.* 71] Simon Andersen Hoff, f. Od. c. 43; St. Od. 65; 1 ~ Maren Hansdtr. af Allesø-B., f. c. 59, † 30/6 91; 4 S., 2 D.; 2 ~ Maren . . . , (levede 1637); see Anders S. H. i Rynkeby-R.; Knud S. H. i Hjørlunde; Hans S. H. i Snodstrup; Peder S. H. i Blidstrup; P. J. Hovi i Snodstrup; [† 1622; iflg. Hegelund † •/8 1613; „bonus concionator et bene moratus“(1) (J. M. l. c.); hvorhos maa bemærkes, at Vigerslev var det første Sted, paa hvilket Biskop J. Madsen visiterede].

FS nr. 129 (»Simon Andreæ«); Hegelund I s. 620, II s. 321.

7. o. 13/9 1622 [Rtr. Assens 19/5 19] Niels Jacobsen Hindsholm af Viby, f. 97; St. 18; Pr. (51); ~ 24/11 30 Karen Jensdtr. Bang af Flemløse, b. 9/2 57; see 2 Etm.; C. P. Nyborg i N. Lyndelse; P. K. Skydeberg i Søllinge-H.; P. N. Esterbøl i Søndersø; [† 29/9 1653; indkaldt 28 af Lehnsmanden, Eiler Quitzow, for Noget, som ham skulde have sagt, som som han klogeligt fragik („contestatus, se nunquam dixisse, quod sibi ab equitibus affingebatur“); see Vedel Simonsen: Rugaard 2/111].

KUM I, s. 31 (»Nicol. Iacobi Hindsholm«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Nicolaus Jacobus«, 22 år gl.), 119 (»Nicolaus Jacobi Hindesholmius«, 26 år gl.); 4:2 (1891-93), s. 685; 5:3 (1905-07), s. 717; PT 3:3 (1894), s. 131; Strøm 3, s. 83.

8. 5/7 1654 [p. Cap. Søndersø, o. 15/4 52] Niels Thomsen Hem af Søndersø, f. 24; St. Od. 46; ~ F. D. Abigael Nielsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1659; Anledningen til hans sene Beskikkelse var Strid mellem de Kaldsberettigede, deriblant P. J. Zeuthen, der siden kom til Ollerup-K.].

KUM I, s. 201 (»Nicolaus Thomæus«); KS 4:2 (1891-93), s. 672; 5:3 (1905-07), s. 706; 6:3 (1939-41), s. 163, 172, 178 (Rettertinget).

9. o. 14/12 1659. Niels Hansen Krag, f. Svendbg. 32; St. Od. 55; ~ Aaby (Pg. i Huusby) 17/6 60 F. E., (Biskop L. Jacobsens Broderdtr.), † Gammelgd., Hundstrup Sogn, 03; [† 11/5 1681; blev 56 udlagt (til Barnefader) af Mette Clausdtr., men fik Benaadningsbrev, ei at hindres i sin Tid, skjøndt et letfærdigt Fruentimmer for 3 à 4 Aar siden havde ham udlagt].

KUM I, s. 256 (»Nicolaus Ioh. Kragius«); KS 5:3 (1905-07), s. 726-27, 728, 729, 730.

10. 1681. Jacob Olsen Dyrhoff af Viskinde-A.; St. Kallundbg. 62; ~ 82 (Bev. 10/1) Karen Hansdtr., f. c. 41, b. 15/11 11, kvalt i et Lammeøie (sic!; see Elvedgd. 2/72); [† 1688].

KUM I, s. 308 (»Iacobus Olai Wiskingius«).

11. 12/5 1688 [Hør. Od. 84] Christen Andersen Holm af Svendbg. Frue K. r. Cap., f. 11/10 62; St. Od. 81; V.-Pr. 05; Pr. 07; ~ Tommerup 18/7 88 Karen Andersdtr. Broholm, f. c. 59, † 31/7 11, hun var E. e. Landsthingshører P. Meier i Od.; F. A. Henningsen B., Foged i Odense og Skovby Herreder og tillige Eier el. Fæster af Broholm; 5 S.; see Etm.; Wulf G. C. H. i Korup-U.; Frederik C. H. i Svanninge; Niels A. C. H. paa Lyø; [† p. Haugaard 13/6 1714; han anvendte al sin Tid paa Embede og Bøger; Konen passede Avlingen og Indkomsterne].

KUM II, s. 108 (»Christianus Andreæ Holm«); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 222.

12. 3/4 1711**, o. 13 Trin. 13, F. S. Anders Christensen Holm, f. 23/9 90; St. Od. 07, Bacc. 08; C. 17/11 10, l.; ~ 3/7 16 Sille Christensdtr. Bircherod af Særslev; 1 D.; 2 ~ C. J. Strøyberg i S. Broby; [† 24/12 1742].

KUM II, s. 320, 328 (»Andreas Christierni Holmius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 222.

13. 15/3 1743, o. 26/4, Christen Schaarup Jørgensen Westergaard, f. Aarh. 12/10 18; (Bdr. t. Ole W. i Selde-Aa. og t. Cicilie J. W. ~ J. H. Dons i Braband-K.); F. Kmrass. J. Pedersen W., Kbmd.; M. Maren Olufsdtr.; St. pr. 35; C. 12/6 41, h.; Pr. 2/5 64; ~ Dorothea Margrethe Jensdtr. Hee af Od. Hosp.-P., f. c. 18, † Od. 8/4 94; 12 B., hvoraf 7 S., 4 D.; see Jørgen L. W. i Søborg-G.; Frederik W. i Karlslunde-K.; V. G. Borchsenius i Huusby-V.; Peter K. W. i V. Hæsinge-L.; [† 11/3 1775; god Jurist; havde mange Processer, hvilke han selv førte].

KUM II, s. 562 (»Christiernus Schaarup Westergaard«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 1875; Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 197.

14. 20/4 1775 [Svanninge 19/2 68, o. 18/3] Rasmus Frederiksen Østrup, f. Od. 16/4 35; F. F. Rasmussen Ø., Hospforst.; M. Vibekke Feldtmann; St. Od. 56; C. 19/6 60, n.; ~ Nybg. 17/8 68 Anna Jacobine Thomasdtr. Bruun, f. 22/12 46, † 7/12 84; F. T. Andreasen B., Rdmd. og Postmstr. i Slagelse; M. Anne Marie Jacobsdtr. (Sstr. t. Mette J. ~ T. Hansen i Torsted); 8 B.; see Vilhelm Ø. i Longelse-F.; I. Seidelin i Kjøng-F.; (Jacob Ø. i K. Hyllinge-L.); [† 22/8 1785 ved, at han af en Feiltagelse fik Arsenik istedetfor cremor tartari(2)].

E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 621.

15. 7/10 1785 [Rynkeby-R. 11/5 64, o. Od. 15/6] Ludvig Mortensen Boesen af Ebeltoft-D., f. Kjerteminde 15/5 33; St. Helsing. 52; C. 17/9 54, n.; Lærer v. Waisenhuset 60; Cabp. hos Grevinde Schulin, Statsministerens Enke, 62; ~ 64 Ulrikke Eleonore Sechmann, † her 12/4 1815; F. Jens Jørgensen S., f. i N., Rdmd. i Gøteborg, siden Contr. i Hals (Bdr. t. Balthasar J. S. t. Aalbg. Bud. K.); M. Bolette Nicoline Frølund; 4 S.; see Etm.; Ulrik C. B. i Eltang-V.; (Carl. U. B. i Høie-Taastrup; Emil F. B. t. Aarh. Dk.; Peter J. B. i Odder; J. F. Fenger i Høie-Taastrup); [† Confirmationssøndag 28/3 1788 i Vigerslev K.; blev i Kbh. bekjendt med Brødremenigheden, som han siden bestandig stod i Forbindelse med; b. 7/4; N. 74].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 47; T-N s. 248 (Sechmann); Strøm 3, s. 18-22.

16. 16/7 1788, o. 13/8, F. S. Jens Frederik Boesen*, f. Rynkeby 3/9 65; St. pr. 82; C. 21/6 87, n.; Pr. 5/10 91; R. m. Apr. 5/9 15; R.* 16/7 38; ~ Hviding 14/9 92 Cathrine Ewald af Hviding, f. 4/5 74, † 15/12 41; 6 S., 6 D.; see S. P. Lassen i Østrup-H.; J. C. Balslev i Haarslev; Ulrik B. i Veflinge; (P. J. Boesen i Odder; C. J. Brandt i Rønnebæk-O.); [† 23/8 1839. Meget dygtig. Hans præstelige Virksomhed, navnligt hans Indflydelse paa Confirmanterne, spores endnu. Hans Catechisationer om Søndageftermiddagene besøgtes af Mangfoldige i flere Miles Omkreds. Smukt Mindesmærke, bekostet af Menighederne; Monument p. Kg.; N. 74; E. 1/158 og S. 1/180].

Strøm 3, s. 21; Kbg. Hviding (1775-1815), s. 46, opsl. 25 (vielse); DanKir bd. 9, s. 6216 (se nedenfor).

17. 24/1 1840, o. 8/4, Caspar Woller Vorndran Lund, f. Kbh. 20/1 09; F. Ditlev Andr. L., Contr. i Enkekassen; M. . . . Vorndran; St. Kbhs. Bgdsk. 28; C. 11/7 34, l.; ~ Kbh. Trin. K. 29/6 40 Nicoline Henriette Adler, f. 19/11 18; levede 68 i Kbh.; F. Niels A., Grossr. i Kbh.; M. Anna Charl. Christine Enghel; 4 S., 5 D.; [† 28/12 1864; begavet P. og dygtig Jurist; udfoldede en gavnlig Virksomhed i communale Sager; smukt Mindesmærke, sat af Menigheden].

18. 18/3 1865 [Varnæs, Aabenraa Provstie, 5/9 50; afsat af d. t. R. 8/7 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Henrik Roth, f. Ærøskjøb. 6/1 12; F. Andreas Heinrich R., Kbmd., senere Mægler; M. Petra Cornelia Thunboe af Rise; Sem. fra Skaarup 22/6 31 (udm. duelig); St. pr. 35; C. 17/1 42, l*.; Cat. Frederikshavn 28/12 44, o. 22/2 45; Sp. Adserballe 11/4 49; R.* 82; ~ Frdhvn. 30/4 45 Martha Vilhelmine Augusta Thiesen, f. Kbh. 18/9 20, † 13/9 1908; F. Vilh. T., Koffardiecpt.; M. Ane Sophie Grimlund; 3 S., 3 D.; [† 24/8 1886; duelig og nidkjær; E. S. 2/845].

Arends II, s. 212: W. III. 568 f.; M. 156. 161; Elv. 585; Gr. & H.-F. II. 400 f.; Ersl. S. II. 845; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

 

 

No 1326. Sognecapellaner (fra 22/3 1743 residerende) i Vigerslev og Veflinge.

[Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift]

M. S. 2-a/23; J. M. 301.
———————————

1. 15 . . Jacob Svendsen; tilhører den catholske Tid; vist St. 10; [# 1526].

FS nr. 360 (»Jacobus Svenonis«); FR s. 120.

1b. 17/11 1526. Hans Pedersen, Præst til Veflinge.

FR s. 120.

2. (1569). Hans Knudsen; [1571 Ore; see der].

3. 1571. Simon Andersen Hoff; [c. 1585 Sp.*; see der].

4. c. 1585 Niels Muus; [1585 Uggerslev-B.; see der].

5. 1585. Anders Jensen Aalborg; [1586 Korup-U.; see der].

6. 1586. Rasmus Faaborg, f. Faabg.; [† 1591; „ακολοῦθα; flyder inthet“(3); „compresserat uxorem virginem ante nuptias et publicam egit poenitentiam“(4) (J. M. l. c.)].

7. 1619 [p. Cap. Marslev-B. (10)] Oluf Lauritsen; [1619 Marslev-B.; see der].

8. 1620 [p. Cap. Ringe-H., o. i Espe 1 Adv. (28/11) 19] Jørgen Jacobsen; [1621 V. Aaby-Aa.; see der].

9. o. 17/10 1621. Hans Gudmundsen Sascerides, f. Landskrona 95; St. 17; [16 . . P. i Halmsted i Skaane, men geraadede formedelst Krigen 1643 i Armod].

KUM I, s. 30 (»Iohan. Gudman. Sascerides Coron.«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Johannes Gudmandius Sascerides«, 26 år gl.).

10. c. 1643 [Sp. Eilby-M., o. 17/10 1641, afsat 43 fordi Hustruen gjorde Barsel 12 Uger efter Brylluppet; fik s. A. Opreisning] Hans Rasmussen, f. i Bogense 08; St. Od. 35; ~ . . . ; B.; [fmtl. † el. forflyttet c. 47].

KUM I, s. 126 (»Iohannes Erasmi Bogonianus«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Johannes Erasmi«, 33 år gl.).

11. o. 26/5 1647 [Rtr. Faaborg 23/9 42] Søren Hansen Kjerteminde, f. Kjerteminde 11; St. Od. 38; [fmtl. † el. forflyttet før 1694].

KUM I, s. 142 (»Severinus Iohannis Carthemundanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 144 (»Severinus Johannis Karthemundensis«), 135 (»S. J. Karthmindanus«, 36 år gl.).

12. (1694) [Hør. Ribe 30/9 76] Ib Knudsen Barfod af Sneum-T., f. 45; St. Ribe 68; ~ Sophie Amalie Andersdtr. Nim, E. e. C. Pedersen i Allesø-B.; (hun var kun 12 Aar, da hun blev gift); (Sstr. t. Laurits A. N. i Mosbjerg-H. og t. Birgitte A. N. ~ J. P. Lund i Hjortdal); F. A. Frederiksen N., Birkedommer ved Næsbyhoved Birk og Foged i Lunde Herred; M. Karen Jonasdtr. Crell; 4 S., 3 D.; see J. J. Tanck i Rønne-K.; Anders I. B. i Lumby; [b. 27/2 1705; en Herremand huggede i Fuldskab Enden af hans Næse; Enken blev Jordemoder i Od. See Vedel Simonsen: Rugd. 3/14].

KUM II, s. 7 (»Ibicus Canuti Barfod«); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 309, Ribe byfoged nr. 608.

13. 1705 [Sp. Udby i F. c. 71; afsat 23/5 89; see der] Jens Pedersen Bering af Kobberup-F.; [b. Tirsdag eft. 4 Trin. S. (12/7) 1718; havde det Mundheld, at han kaldte Alt, hvad der stod ham godt an, bruunt, hvorfor han selv blev kaldt: brune Hr. Jens; hans Enke blev ikke Jordemoder i Od., formodentligt finder en Forvexling Sted].

14. 30/7 1718 [V.-Rtr. Bog. . .] Thomas Madsen Reutze af Ryslinge, f. c. 73; St. Od. 95; C. 7/9 16, n.; blev r. Cap. 22/3 42; ~ 11/9 21 Maren Hansdtr. Lindschou, f. 93, b. 18/2 68; F. H. L. Møller i Gjelskov; 7 S., 2 D., (66) 3 S., 2 D.; see Ove G. T. R. i Allerup-D.; V. H. Høffner, r. Cap. i Aunslev-B.; [† 3/8 1766; Hustrus Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 5; Kbg. Vigerslev (1720-1814) opsl. 183 (begr. 94 år gl.), 185 (hustrus begr.), børn: opsl. 13 (Helvig Anna 22), 18 (Matthæus 23), 34 (Hans Ove 26), 46 (Christen 28), 53 (David Hindrich 30), 59 (Else Christine 32), 68 (Ove Guldberg 35), 77 (David Hendrich 38), 86 (David Christian Carl 41); DanKir bd. 9, s. 6214 (se nedenfor).

15. 6/4 1753*, 15/4 63**, o. 22/4 Henrik Hansen Schytte (Schutte), f. Oldeslo 20; F. H. Henriksen S., Chir.; M. Mette Bartholomæusdtr.; St. Ribe 39; C. 10/2 46, n.; ~ Vilhelmine Bartholin, f. c. 34, † Od. 27/10 06; Halvsstr. t. Hans H. B., N. Cap. t. Kbh. Trin K.; F. Hans Pedersen, Skoleholder i Hunderup, St. Od. Knuds Landsogn; M. Hedevig Frantsdtr. fra Brangstrup; 1 S., 4 D.; see C. J. Wind i Simmerbølle; [† 24/4 1773; 17/5 56 fik »Studiosus Henrich Schytte Opreisning for fortiilig Sammenleye med hans Hustrue«].

Danske Kancelli: Oprejsning 17/5 1756; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 12; Odense hrd. nr. 243; FynDegn s. 127; Kbg. Od. Frue K. (1787-1809) opsl. 315 (enkens begr.).

16. 10/6 1773, o. 16/7, Ditlev Christopher Aabye; [23/5 1794 Lyø; see der].

17. 13/6 1794, o. 20/8, Peter August Stenfeldt; [15/9 1797 Korup-U.; see der].

18. 20/10 1797, o. 27/10, Rasmus Andreas Eibe, f. Nygaard 11/6 69; F. Niels Andreas E., Forp.; M. Cathrine Marie Rasmussen; St. pr. Od. 86; C. 23/10 94, n.; ~ 8/12 97 Birthe Sophie Kehlet af Steenløse-F., f. 15/11 70; B.; [† 1808].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

Noter:

(1) »bonus concionator et bene moratus« = God Prædikant og af en god Karakter.
(2) »Cremor tartari« er et fint krystallinsk, hvidt Pulver (det) anvendes (bl.a.) i Medicinen som et kølende, mildt afførende og urindrivende Middel.
(3) »ακολοῦθα [akoloytha]; flyder inthet« = Selvfølgeligheder; taler ikke flydende (hakker i det).
(4) »compresserat uxorem virginem ante nuptias et publicam egit poenitentiam« = Havde beligget sin Hustru som jomfru før Bryllupet og stod offentlig Skrifte.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2022. Vigerslev Kirke, s. 6175-6222, Veflinge Kirke, s. 6117-6174.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1275. Veflinge,

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

Kbg. 1723.
Anm. Sognet var tidligere Annex til Vigerslev.
———————————

1. 24/1 1840 [p. Cap. Vigerslev-V. 22/5 38, o. 20/6] Ulrik Boesen af Vigerslev-V., f. 7/1 05; St. pr. 25; C. 10/7 37, n.; ~ Føns 7/7 43 Frederikke Caroline Lovise Rasmussen, f. p. Sparretorn 12/5 17, levede 68 i Kbh.; F. Ludvig Julian R., Forp.; M. Caroline Hald; 3 S., 1 D.; [† 28/1 1867].

DanKir bd. 9, s. 6118-19 (se nedenfor).

2. 6/4 1867 [Ø. Løgum, Aabenraa Provstie, 11/12 50, o. Hjortkjær 10/12; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Otto Binzer, f. Hors. 20/3 23; F. Cpt. Carl Ludvig v. B., Overtoldbetj.; M. Maren Christine Schmidt; St. Hors. 40; C. 4/7 45, l.; Lærer v. Søetatens Drengesk. 47; Overlærer ss. 50; ~ 5/12 50 Christiane Charlotte Erslew, f. Faurgd., Aarh. Amt, 26/3 26, † 21/4 78; F. Cclrd. Thomas Hansen E., Archivar og Registrator ved Kirke- og Underviisnings-Departementets første Departement; M. Sara Christine Gylding; 1 S.; [26/3 1874 St. Jørgens-S.; # 94; † Ribe 25/9 1905].

Arends I, s. 52: M. 43; Elv. 254; Gr. & H.-F. I. 484; (Arends’ litteraturforkortelser).

3. 10/6 1874. Christian Mathiesen Weylandt; see Blære-E.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2022. Veflinge Kirke, s. 6117-6174.