Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 972. Rønnebæk og Olstrup,

Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/114; K. M. 43; Lkm. 1/649; M. 68; Kbg. 1645.
———————————

1. (1555). Laurits Pedersen.

2. (1571). Christopher Henningsen (Hemmingsen).

Carlsen, s. 158-159 (se nedenfor).

3. (1584. 08). Knud Hansen; [visstnok † c. 1610].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; Carlsen, s. 160 (se nedenfor).
(Udgår her. Er fmtl. identisk ned nr. 5). 4. 16 . . Jens Jensen.

5. c. 1610 [Cap.* 08] Jens Jørgensen; ~ Maren . . . , som 45 boede i Nestved; (45) 1 D.; [fmtl † el. fratraadt c. 1620].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; Kopskatten 1645, opsl. 69; Carlsen, s. 158, 160-161 (se nedenfor).

6. o. 1/12 1619**. Jens Mortensen Faxe (el. Faure, Fanøe); ~ Anne . . . ; levede endnu 57 i Rønnebæk; B.; 2 ~ P. P. Ubye i Sverborg; see Etm.; M. J. Rønnebæk i Jungshoved; [fmtl. † c. 1647].

PT 8:6 (1927) s. 186 (»Jens Mortensen Fanrøe«, i note 9 rettet til »Faxøe«); Kopskatten 1645, opsl. 110; Carlsen, s. 161-165, 166 (se nedenfor).

7. 24/3 1647 [visstnok Cap.*]. Evert Andersen; St. Kjøge 36; 1 ~ F. D. Margrethe Jensdtr., b. 8/2 64; 4 S., 4 D.; 2 ~ Kirstine Jørgensdtr., der overlevede ham; 2 S., 1 D.; [fmtl. † c. 1679; hans Navn paa Kirkeklokken i Olstrup 1656].

KUM I, s. 136 (»Everhardus Andreæ«); hans anden hustru var vistnok ikke »af Nordby p. S.«, cfr. tingsvidne i Samsø birk tingbog 1720-1730, fol. 47b - 48b, 7. juni 1721; Carlsen, s. 164-167 (se nedenfor); DanKir bd. 6, s. 738 (se nedenfor).

8. 26/3 1679 [Fensmark-R. 31/3 77] Johan Jensen Guldsmed, f. Flensborg 41; maaskee St. i Greifswald 67; maaskee St. pr. i Kbh. 68; Pr. 99; 1 ~ 72 Birgitte Andersdtr., f. c. 41, b. 19/5 1690, E. e. Johan Duus (1 S.: see P. J. Duus i Aarby); 3 S.; 2 ~ c. 91 Elisabeth Mikkelsdtr. Winding af Aastrup; 1 D.; 2 ~ Etm.; see H. L. Judichær i Vollerslev-G.; [† 14/11 1705; Lgst.].

KUM II, s. 3 (»Iohannes Iohannis Schmidt«); Achelis I, nr. 2993; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 88; Carlsen, s. 167-169 (se nedenfor); DanKir bd. 6, s. 730 (se nedenfor).

9. 5/12 1705. Christen Hansen Achthon af Jordløse-H.; vist St. Od. 94; ~ Rønnebæk 27/9 06 F. E., † Vollerslev eft. 39; u. B.; [afsat 1727 for hans formastelige Forsæt og Omgang, at han vilde tilkjøbe En og Anden, at beskadige Folk, f. Ex. Fogden paa Gaunø, paa Legeme og Lemmer; blev •/2 1728 utlagt som Barnefader til Margrethe Madsdatters uægte barn].

KUM II, s. 202 (»Christiernus Achtonius«); Kbg. Rønnebæk (1645-1815) opsl. 9 (vielse), opsl. 91 (udlagt til barnefader); Carlsen, s. 170-172 (se nedenfor).

10. 22/9 1727 [Ferslev-V. 6/6 21, o. Kbh. 27/6] Mag. Bertel Mathias Hansen Lime (Liem) af Middelfart-K., f. 7/4 92; St. Slag. 12, Bacc. 13; C. 2/8 14, l.; Hør. Roesk. 15–20; Mag. Kbh. 30/7 22; Pr. (40); ~ F. E. i Ferslev-V.: Mette Christine Gjødesdtr., f. Ribe 23/6 84, † Sverborg 28/8 57; [† 2/5 1740].

KUM II, s. 366, 379, 449 (»Bartholus Matthias Ioh. fil. Liemus/Lieme«, 43 år gl.); Carlsen, s. 172-175 (se nedenfor).

11. 20/6 1740 [Fensmark-R. 12/10 36, o. 19/12] Jens Christensen Hersom*, f. Vibg. 11/12 08; (Bdr. t. Peder C. H. i Nestelsø-M.); F. C. Pedersen H., Kbmd.; M. Mette Jensdtr. Kolbæk; St. Vibg. 29; C. 9/6 34, l.; Pr. 57–88; ~ Olstrup 37 Maren Hansdtr. Høyer, f. 01, † 4/4 86; F. H. Hansen H., Kbmd. i Ringkjøb.; 1 S.; see Hans C. H. i Veilø-E.; [b. 23/11 1792; efter Sønnens Forflyttelse forrettede han selv Tjenesten foruden Sandsers Meen og rystende Hænder; G. 3/1 496].

KUM II, s. 511 (»Ianus Hersom«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 958; Carlsen, s. 176-178 (se nedenfor).

12. 21/8 1767**, o. 4/10 [Adj. Hlh. 62] F. S. Mag. Hans Christian Hersom; [14/8 1770 Veilø-E.; see der].

13. 28/12 1792 [Fensmark-R. 9/9 91] Jørgen Lund Hertel; [25/1 1805 Vordingborg-K.; see Ballerup-M.].

14. 3/5 1805 [r. Cap. Slangerup-U. 16/12 96, o. 12/7 97] Henrik Morville Wanting af Understed-K., f. Leirskov 63; St. Aalbg. 83; C. 20/4 87, l.; Alumn. p. Ehlers Collegium 89–94; Huslærer i Chria.; ~ 10 Johanne (Hanne) Becker fra Kbh., f. c. 70; u. B.; [† 29/12 1834].

KUM III, s. 397 (»Henr. Morville Vanting«, 20 år gl.); Carlsen, s. 181-183 (se nedenfor).

15. 22/4 1835 [Fensmark-R. 22/4 12, o. 9/5] Christian Knudsen, f. Vdbg. 20/4 82; F. Niels Henrik K., siden Toldbetjent i Kbh.; M. Anna Marg. Ziegler; St. Kbh. 00; C. 8/1 08, h.; Lærer ved Frelsers Pleieskole p. Chrhvn. 08; ved Opfostringshuset 10; 1 ~ Kbh. 14/8 12 Maren Topp, f. Kbh. 1/1 87, † 13/3 20; F. Oberstlieut. Jochum T., Garver; M. Anna Marie Nielsen; 1 S., 2 D.; 2 ~ Fensmark 21/11 21 Maren Bolette Andrup, f. 16/1 94, † Nestved 17/10 59; F. Silkehandler i Kbh.; 1 S., 2 D.; see Ludvig A. C. K. i Eltang-V.; [† 16/4 1855].

KUM III, s. 509 (»Christianus Canutus Knudsen«, 18 år gl.); Kbg. Fensmark (1814-37) opsl. 162 (2. vielse).

16. 24/7 1855, o. 12/9, Lic. th. Johannes Georg Fog Steenberg, f. p. Vallø 7/9 22; F. Etrd. Jørgen Fog S. af Knebel-N., dengang Stiftslæge p. Vallø; M. Regine Magd. Knorr; St. Chrhvns. Bgdsk. 39; C. 16/1 46, l.*; lic. th. 8/6 49; udenlands 49–51; ~ Vallø 21/4 54 Nicoline Sperling, f. Kbh. 4/4 27, levde 68 i Kbh.; F. Kmhr. Ditlev Adolph Magnus Ulrik v. S., Oberstlieut. ved Husar-Rgmtet.; M. Jacobine Saabye; 3 D.; [† 13/4 1860; E. S. 3/243].

17. 1/7 1860, o. 5/9, Carl Joachim Brandt, f. Nybg. 15/8 17; F. Rasmus Peter B., Kbmd.; M. Lovise Ester Boesen af Vigerslev-V.; St. Nybg. 35; C. 20/1 41, l.; Lærer ved Waisenhuset 42–53; Redact. af dansk Kirketidende •/10 45; Forst. for Grundtvigs Høiskole 56; ~ 9/5 45 Louise Elisabeth Dorothea Henningsen, f. 6/1 23; F. Frants Peter H., Urtekrmr.; M. Maria Elisabeth Olding; 5 S., 6 S.; see J. H. Monrad i Lem-V.; [20/11 1872 Kbh. Vartov K.; Psalmedigter; Portrait i Vartov K.; E. S. 1/226].

DanKir bd. 1-4, s. 56 (Vartov kirke).

18. 11/3 1873 [Sønderup-N. 20/4 69, o. 28/4] Dr. phil. Thomas Schatt (Skat) Rørdam af Hammer-L., f. Laastrup 11/2 32; St. Fred. 48; C. 15/6 55, l.; udenlands 57; Alumnus p. Borchs Coll. 4/7 55 – 19/5 58, Insp. ss. 20/2 57 – 15/5 58; Dr. phil 59; Forst. for Missionssk. i Kbh. 1/5 62 – 1/11 63; theol. Manuduktør; Medl. af den theol. Examenscommiss. 18/4 71; ~ Frdberg 19/5 58 Ovine Marie Frederikke Hauch, f. Sorø 13/6 34; F. Cfrrd., Prof. i Æsthetik Johs. Carsten H., Dr. Phil., Digter; M. Fred. Elisab. Brun Juul; 3 S., 5 D.; [1/4 1880 Kbh. Hel. Geist. K.; 1895 Biskop over Sjællands Stift; † 25/9 1909; Portrait i Roesk. Dk. og i Kbh. Holmens K.].

Borchs K. nr. 656; Elvius s. 275; Wikipedia; DanKir bd. 1-2, s. 116 (Holmens kirke), bd. 3, s. 1742 (Roskilde domkirke).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Rønnebæk Kirke, s. 724-731, Holme-Olstrup Kirke, s. 732-740.
Carlsen, Franziska: Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm. Kjøbenhavn 1861. Præsterne s. 155-185. (pdf-fil).