Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 675. Knebel og Roelse,

Mols Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; P. 34; K.; Lkm. 5/266; L. S. v. W.; Kbg. 1679 (÷ 1732-42).
Anm. Begge Sognene vare Annexer til Tved til 15 . . , men ved Hr. Christens Død bleve de fraskilte (»post mortem Christerni separatæ«; P.).
———————————

1a. (1533). Christen Rasmussen; [vist † c. 1562; „boede i Tved til 1551 da Tved blev ham frataget, og flyttede saa samme Aar til om Paaske til Roelse Pg. og siden betjente Knebel og Roelse Sogne“].

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 174.

1b. c. 1561. Jens Berg (Bjerring); [1566 Ebeltoft-D.; see der].

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 152, 174.

Var vistnok ledigt i 3 Aar (c. 1567 – c. 1570). I mellemtiden betjente Hr. Søren Haurum
p. Helgenæs Knebel Kirke og Hr. Søren Jonsen i Vistofte Roelse Kirke.

1 (c). c. 1571. [vist Tved 51] Ebbe Pedersen, i 4 Aar; havde været Skolemester for Lehnsmanden Bjørn Andersen p. Aarhusgd.; [fmtl. † c. 1576].

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 174.
(Udgår vist her, var maaskee Cap. 2. 15 . . Rasmus . . .)

2. c. 1577. Christen Pedersen, i 2 Aar; [fmtl. † c. 1579].

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 174.

3. c. 1580. Jens Stisen, i 33 Aar; [var her endnu 1610; fmtl. † c. 1614].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 5:2 (1903-05), s. 554; L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 174.

4. 1614. Niels Mikkelsen, i 4 Aar, f. Randers; St. 12; [† 1618; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 2/6 1614].

KUM I, s. 5 (»Nicol. Michaëlius Randrus.«); KS 3:2 (1877-80), s. 750 (»Nicolaus Michaelius Rhan(drus.)«); L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 174.

5. 1617**. Albert Jensen*, f. Aarh. c. 93; St. Aarh. 17; Pr. 61; ~ Elsebeth Christensdtr., b. 25/10 82; see S. J. Winther her; S. Albertsen i Ebeltoft-D.; [† 1671; Eptph.; Kong Christ. IV. beneficerede Kaldet med Knebel og Roelse Kirke-, Konge- og Kvægtiende mod en aarlig Afgift til Kirkernes Vedligeholdelse; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. •/6 1617].

KUM I, s. 28 (»Albertus Iohan.«); KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 751 (»Albertus Joannis Aarhusianus«); P-Aarh. f. 5a, opsl. 7; L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 165, 174.

6. 26/10 1670*, o. 11/8 71, Hans Nielsen Ebeltoft, maaskee af Ebeltoft-D.; (Bdr. t. Birgitte N. ~ S. Albertsen i Ebeltoft-D.); ? ~ F. D Lene Albertsdtr., f. her; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 1679].;

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 1; L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 153.

7. 29/3 1679, o. 16/5, Søren Jensen Winther, f. Aarh.; St. Aarh. 76, Bacc. 78; 1 ~ . . . ; 2 ~ F. E , † 44; [† 3/2 1694].

KUM II, s. 66, 80 (»Severinus Iani Vinterus/Wintherus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 1.

8. 27/1 1694*, o. 30/3, Mag. Peder Nielsen Varberg el. Vardeberg; St. Slag. 83; Mag. 16/5 94; 1 ~ Ellen Christiansdtr. Mule, f. 70; F. C. M., Ass. i Hof- og Statsretten; M. Marg. Dysseldorff; 2 ~ Kbh. 11/5 97 Anna Andersdtr. Eltang; 2 ~ Etm.; [† 1707. Under ham mistede Kaldet den under Nr. 5 omtalte Herlighed. Roelsegd. eiedes paa den Tid af en Mand, som hedte Hans Jacobsen, „der skal have været en fornuftig og myndig Mand, begavet med naturlige Qvaliteter, som emploierede ham til Kgl. Foged over det kgl. Gods, Kirker og Skove her i Egnen.“ Han fik, 11/5 95, Tilladelse til, at nedbryde Roelse By, som bestod af 22 Tdr. 7 Skpr. Htk., og at lægge Jorderne under Roelsegd. Derpaa søgte han om jus patronatus til K. og R. Kirker samt Tilladelse til, at oppebære Kirketienderne in natura mod „Afgift til Fornøielse“ til Spn. Denne Ansøgning bevilgedes 7/6 97].

KUM II, s. 123 (»Petrus Nicolai Wardbergensis«).

9. 28/3 1707 [Agri-E. 4/9 05, o. 13/11] Mag. Hans Hansen, f. c. 83; (Bdr. t. Jacob H. i Agri-E. og t. Else H. ~ L. Udsen i Gosmer-H.); F. Hans Jacobsen, Byfgd. i Ebeltoft, Eier af Rolsøgd., siden Lyngsbækgd.; M. Dorte Pedersdtr.; St. pr. 00, Bacc 01; St. i Leipzig 02, i Leiden 04, i Oxford s. A.; Mag. Kbh. 11/5 06; ~ her 28/3 08 F. E., b. 28/1 1720; u. B.; [b. 2/8 1720].

KUM II, s. 256, 263 (»Iohannes Iohannides«), s. 310 (»Dn. Ioh. Hansen, pastor eccl. Agri et Egens«); Helk II, s. 132; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 17; Nygaards sedler: Far, vielse, testamente, begravelse.

10. 23/8 1720, o. 4/10, Laurits Vognsen Gleerup, d. Bergen 12/10 86; F. V. Jensen G.; M. Ingeborg Jensdtr. Loss, en Præstedtr. fra Os; St. Bergen 04; Pr. 4/5 40; 1 ~ Aarh. Dk. 11/6 21 Martha Maria Mogensdtr. Blach, d. Aarh. 27/3 98; F. M. Jensen B., Kbmd. i Aarh.; M. Else Olufsdtr.; u. B.; 2 ~ Margrethe Cathrine Andersdtr. Trellund, f. Nybg. c. 05, Skifte 16/2 54 (begr. 25/2 s. A.); (Sstr. t. Peder A. T., r. Cap. t. Svendbg. Nic. K.); F. Anders Nielsen, Proc. og Kæmner i Nyborg; M. Karen Pedersdtr. Trellund (Sstr. t. Niels P. T. i Skjødstrup-E.); u. B.; [† 1743].

KUM II, s. 296 (»Laurent. Vagneri Glerupius«, 17 år gl.); Farens skifte, morens skifte; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 32, 33; Århus byfoged nr. 394; Nyborg byfoged: Skifteprot. (1735-58) opsl. 253 (2. hustrus far), opsl. 470 (2. hustrus mor); PT 2004, s. 85 (har urigtige slægtsforhold); Nygaards sedler: 1. hustrus dåb, 1. hustrus forældre, enkens begr..

11. 20/12 1743 [Kolind-E. 22/4 40, o. 20/5] Jørgen Stub; [6/3 1744 Skjødstrup-E.; see der].

12. 6/3 1744 [p. Cap. Skjødstrup-E. 22/9 41] Hans Henriksen Holst, f. Skanderbg. 23/6 11; St. Skanderbg. 32, Bacc. 36; Hør. Nysted 35; C. 23/4 39, n.; 1 ~ Birte Johanne Wonsyld af Borum-L., † 8/1 60, E. e. N. P. Trellund i Skjødstrup-E.; 2 ~ 19/12 60 Cathrine Barbara Sundt el. Sundz; F. Læge i Aalbg.; [† 10/11 el. 11/11 1772; Eptph.].

KUM II, s. 538, 569 (»Iohannes (Henrici) Holst«, 21 år gl.).

13. 27/4 1764*, o. 26/3 73, Jacob Hansen Hasselbalch, f. i Vibg. Stift 27; St. Rand. 45; C. 17/3 49, n.; ~ 25/11 74 Cathrine Deichmann af Engom, f. Haasum c. 50, † Vibg. •/6 29; 4 S., 5 D.; Sønnen Fred. D. H. blev Rtr.i Roesk.; [† 22/10 1788].

14. 16/1 1789 [P. t. Kbhs. civ. Arresth. 6/10 86, o. 28/10] Ove Thiisen Steenberg af Gauerslund, f. 17/6 56; St. Fred. 75; C. 18/9 81, l.; ~ 9/10 89 Maren Bjørn Fog af Humble, f. Dalby 13/8 64; 1 S., 3 D.; 2 ~ M. C. Tjerbye i Ullits-F.; (see Ove F. M. H. S. i Endeslev-V.; Johannes G. F. S. i Rønnebæk-O.); [† 25/9 1800].

Strøm 3, s. 92; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Bjerge hrd. nr. 6.

15. 12/12 1800, o. 15/4 01, Christen Larsen Warming, f. Varming, Sem S., Ribe A., 15/7 54; F. Laur. Lauritsen; M. Maren Christensdtr.; Avlskarl; St. Ribe 81; C. 7/5 94, l.*; ~ Kbh. 19/3 04 Elisabeth Margrethe Byberg, f. p. Falkensteen 11/2 81, † Kbh. 5/2 45; F. Hans Bartholomæussen B. af Stillinge, Forp.; M. Birgitte Charl. Jørgensen; 2 S., 1 D.; see David L. C. W. i Sal-E.; Hans C. W., r. Cap. Tirsted-S.-V.; [† 5/8 1819; E. 3/461 og S. 3/545].

16. 31/12 1819 [Dybe-R. 7/1 03] Henrik Hans Nicolai Haar; Pr. 22/2 32; [22/4 1835 Skjødstrup-E.; see der].

17. 22/7 1835 [Mariæ-Magdalene-K. 9/3 27] Carl Ulrik Boesen; Pr. 10/11 48; [22/7 1849 Hjortshøi-E.-E.; see Høie-Taastrup].

18. 18/10 1849 [V. Hornum-H.-F. 11/4 32] Johan Georg Tilemann; [6/5 1864 Egtved-Ø.; see der].

19. 12/7 1864 [Lønborg-E. 8/10 55] Edvard William Jeger, f. p. St. Croix 25/6 10; F. Hans J., Kbmd.; M. Marie Cathrine Hage; St. Hlh. 28; C. 1/5 33, h.; Sp. Vedersø 13/10 38, o. 20/11; ~ 28/5 39 Gjertrud Cathrine Marie Sophie Kipnasse, f. Kbh. 21/10 06, † 30/6 71; (Sstr. t. Camilla A. K. ~ J. A. Paludan i Raarup); F. Christian Fred. K., Gross. og Lieut. ved Kongens Livjægercorps; M. Bolette Margrethe Gjertrud Hage; 2 S., 2 D.; [# 30/11 1876; † Kbh. 12/12 1881].

Elvius s. 305-306.

20. 13/3 1877 [Cap. p. p. Karlby-V. 20/11 72, o. 15/12] Rasmus Jens Georg Carl Wied, f. Indslev Kro 11/5 43; F. Joh. Henr. W., Kromd.; M. Ane Cathr. Rasmussen; St. Od. 61; C. 28/1 69, l.; Huslærer hos Biskop Balslev i Ribe; Lærer v. Askov Høisk. i 1 Aar, v. Vinding Høisk. i 1 Aar; ~ 16/1 73 Sophie Frederikke Balslev af N. Broby (F. er Biskop i Ribe), f. Veierslev 30/8 41; (75) 1 S.; [1888 S. Bjært; 1901 Humble; † 1909].

SevKV s. 78-80.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.