Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1061. Sognepræster til Slangerup og Uvelse,

Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/189; L. P. B.-o; K. M. 70; M. Nr. 497; M. 118; Kbg. Slangerup 1725 og Uvelse 1637, Frederikssund 1703.
———————————

0. 1536. Johan Tønder; der er bevaret en kgl. Ordre til Forstanderen i Slangerup Kloster 1536 om at overlade Præsten i Slangerup, Johan Tønder, og hans Hustru en Lejlighed, da der ikke var nogen Præstegaard i Byen.

Sundbo bd. II, s. 165 (se nedenfor)

1. c. 1557. Laurits Nielsen; Pr. . . . ; ~ Margrethe Thomasdtr.; 2 ~ Laurits Nielsen, Byfoged i Slangerup; [† 18/6 1591; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 6:3 (1939-41), s. 169; KR nr. 6337; Kongens Retterting: Dombog nr. 49, f. 82a; Sundbo bd. II, s. 165 (se nedenfor); DanKir bd. 2, s. 2098 (se nedenfor).

2. 1591 [Rtr. Hlh. 89] Mag. Jens Mortensen Pilt, f. Skaane c. 51; ~ c. 92 Margrethe Hansdtr. Rhuman, E. e. Hans Dahl fra Jylland, Rdmd. i Kbh.; F. Hans R., kgl. Hofskræder; M. Frauchen Olufsdtr. Krampe; 2 ~ Etm.; [† 26/9 1595; Lgst. og Eptph.; W. 2/13; N. 398].

Sundbo bd. II, s. 165-66 (se nedenfor); DanKir bd. 2, s. 2086 (se nedenfor).
(3. c. 1595. Jørgen Ebbesen. Udgaaer her, da han ikke var Sp. men Rtr. i Slangerup 1608–09 og siden Fp., † 22/4 10)

4. 1595. Mag. Christian Rasmussen Fabricius (Smidt), f. Kbh. c. 65; F. Smed; Mag. 02; ~ c. 96 F. E., levede endnu i Slangerup 18, b. sst.; mindst 5 S.; see Frederik C. F. i Steenløse-V.; [† 3/2 1615; Eptph. og Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; Sundbo bd. II, s. 166 (se nedenfor); DanKir bd. 2, s. 2086, 2100-01 (se nedenfor).

5. 1615. [2. r. Cap r. Kbh. Nic. K. c. 10(?)] Mag. Hans Pedersen Tikjøb (el. Warde), maaskee af Tikjøb; St. i Heidelberg 05; Rtr. Kjøge . . ; Mag. Kbh. 15/10 10; (Provst paa Gotland 14, men Bestallingen blev kasseret); Pr. . . ; maaskee 2 forskjellige Mænd, da den, som var der 1622 antages, at have været Hør. og Cant. i Roesk. (19), og at være St. fra Roesk.; [† 1629].

F-P s. 253 (»Johannes Petri Tychofiensis«); PT 1:3 (1882), s. 133; Helk I, s. 404.

6. k. 28/10 1629 [Skp., o. 21/3 28] Villads Andersen Aalborg, f. Aalbg. 93; St. Aalbg. 18; kgl. Cantor . . ; ~ 19 Kirstine Nielsdtr., f. Helsingør 04; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 19/3 1637; Lgst.].

KUM I, s. 32 (»Vilhad. And. Alburg.«); PT 8:6 (1927), s. 190;DanKir bd. 2, s. 2090-94, 2102-04 (se nedenfor) .

7. k. 2/4 1637, o. 21/4 [Rtr. Vdbg. 22/6 27–35] Mag. Søren Poulsen Judicher el. Judichær (Latinisering af Dommerarv), f. p. Dommerarv, Øje S., Gulland (Gotland) 15/5 99; F. P. Sørensen (Severinsen), Sp. i Grøtlingbo og Fide p. Gotland (Bdr. t. Niels S. i Rødovre); M. Dorthe Pedersdtr. Stub; St. Kbh. 21; St. i Kønigsberg 22; Pr. paa Communitetet 23; Alumn. p. Valkendorfs Coll. 23; Bacc. Kbh. 24; Hør. Kbh. 24; Insp. p. Valkendorfs Coll. •/5 25; Pr. paa Regensen (Kommunitetet) 18/6 26; Mag. Kbh. 24/5 31; V-Pr. 54, Pr. c. 58; 1 ~ 27/5 38 F. E., † 56; u. B.; 2 ~ 17/9 65 Sophie Olufsdtr af Roesk. Frue K., f. Roesk. 22, som endnu levede 71, E. e. L. Jørgensen i Skjævinge-G.; u. B.; [† •/8 1668; skal have været sit Aarhundredes første Prosodist; ogsaa Psalmedigter; fik 27/10 41 løfte om den første Kronens eller Kirkens Tiende, som blive ledig næst ved Slangerup, et Løfte som indfriedes 13/5 47; fik efter lang Proces med Bgmstr. Falk Olsen tildømt Embedet Afgifterne af nogle Jorder ved Rettertinget 6/3 51; gav Lysekrone til Kirken; Eptph.; W. 1/358; N. 296].

KUM I, s. 48, 67, 106 (»Severinus Pauli Iudicherus Gotlandus«); Helk I, s. 269; PT 8:6 (1927), s. 193; KS 3:3 (1881-82), s. 1-93 (biografi, se nedenfor), 6:3 (1939-41), s. 169 (Rettertinget); KR nr. 6337, 6562; KB bd. 22 (1640-1641), s. 630, bd. 26 (1647) s. 152; EM bd. 4, s. 325-326; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 5; DanKir bd. 2, s. 2084, 2092-94, 2102-04 (se nedenfor).

8. 10/4 1665*, Sp. 24/8 68 [p. Cap. K. Helsinge-D., o. 10 Trin. 61] Mag. Thomas Hansen Kingo, f. Slangerup 15/12 34; (Søsterdtr. ~ O. J. Lund i Norup); F. H. K., Linnedvæver fra Crail i Scotland; M. Karen Sørensdtr. Bjørn af Byrum-V.-H. r. Cap.; St. Fdbg. 54; C. 58; Mag. Kbh. 8/6 69; 1 ~ 21/7 69 Sille Lambertsdtr. Balchenborg, † 14/6 70, E. e. P. J. Worm i K. Helsinge-D.; (Sstr. t. Anne L. B. ~ J. S. Due i Gjørlev-B.); F. L. Tønnesen B. (fra Aalbg.), Sp. i Sunndal p. Nordmøre, Trondhjems St.; M. Anne Christensdtr. Lund; u. B.; 2 ~ Fraugde 28/5 71 Johanne Lauritsdtr. Lund, f. Karlsgd. 19, † Od. 19/5 94, E. e. Christen Pedersen, Forv. p. Frydendal og Mørkegaard; u. B.; 3 ~ Fraugde 19/12 94 Birgitte Christophersdtr. Balsløv, f. Od. 13/5 65, † Fraugdegd. 25/5 44; F. Canc.-Ass., Dr. med. C. Pedersen B. til Fraugdegd.; M. Karen Thomasdtr. Riisbrigh; u. B.; [Biskop over Fyens St. 25/2 1677; adlet 79 (el. 83); Dr. th. per bullam 82; † 14/10 1703, b. i Fraugde K.; blandt danske geistlige Digtere i det syttende Aarhundrede indtager han en høi Plads og som Psalmedigter hører han endnu blandt de ypperste, var med, at indrette Ritualet; fik 83 Befaling, at udgive en ny Kirke-Psalmebog; den af ham forfattede blev lagt til Grund for den, som de kjøbenhavnske Theologer tilveiebragte; han fik 97 kgl. Privilegium paa, i 10 Aar at trykke og sælge denne Psalmebog, som holdt sig i et Aarhundrede, tillige med Gradualet eller Melodierne til Psalmerne; den udkom 99 og blev en ny Indtægtskilde for ham; forøvrigt myndig og stolt; til forskjellige Tider indviklet i heftige Stridigheder; gav Lysekrone til Kirken; Mindetavle i Kirken; Portrait i Od. St. Knuds K. samt Relief m. Hustru sm.st.; Monument paa Od. St. Knuds Kgd.; Eptph. i Fraugde K.; W. 1/527; N. 308].

KUM I, s. 249 (»Thomas Iohannis Kingopius/Chingovius«), II, s, 11 (»Thomas Kingovius«); PT 6:5 (1914), s. 71-72; 15:1 (1966), s. 51-55; 2009, s. 145-146; STD s. 222-223; KlitVen s. 62; DanKir bd. 2, s. 2083, 2086, 2104, 2109 (se nedenfor); bd. 9, s. 117-18 (Odense S. Knuds Kirke: Bygning); s. 611-12, 619, 860 (Od. S. Knuds kirke); s. 3580-88 (Fraugde kirke).

9. 20/2 1677 [Aastrup 26/3 72, o. 27/4] Mag. Lorents Jacobsen Meulengracht, f. Kbh. 47; St. Kbh. 66; C. 27/6 68, h.; Mag. 77; 1 ~ Salome Christophersdtr. Lidøe af Ledøie-S.; 2 ~ 80 (Bev. 22/11) Marie Carlsdtr. Rosenmeyer (Sstr. t. Sophie C. R. ~ J. H. Schrøder t. Helsing. St. Olai K. og t. Else C. R. ~ B. P. Deichmann t. Od. St. Knuds K., t. Margrethe R. ~ J. V. Dichmann i Høie-Taastrup og t. Peter R. ~ O. J. Steenløses Enke i Ø. og V. Hassing); F. C. R., Gross. og Eier af Tollerupholm (Rosenlund) og Lystrup; M. Anna Pedersdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ H. J. Lønborg i Fruering-V.; see H. H. Langemach i Skjævinge-G.; [† 1683; gav i Aastrup 2 store Messing-Lysestager, et smukt Alterklæde og en Fløiels Messehagel; her Strid med Formanden om Naadensaaret, i hvis Indtægt han meente denne uberettiget til, at deeltage, da han var befordret til et saa anseeligt Embede, men tabte naturligviis Sagen].

KUM I, s. 333 (»Laurentius Iacobi Møllengracht«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 3; DanKir bd. 8, s. 1467, 1470 (Aastrup kirke).

10. 4/7 1683 [Hør. Kbh. . . .] Mag. Jens Jacobsen Damstrøm; St. Kbh. 79; Mag. Kbh. 11/7 84; ~ 84 (Bev. 5/7) Kirsten Hansdtr., † •/12 26; [vist † 1693].

KUM II, s. 91, 129 (»Ianus Iacobi Damstromius«).

11. 13/1 1694 [Rtr. Stege 73] Niels Nielsen Bentzen; F. Mag. Niels Benzon i Lund; M. Cathrine Nielsdtr. (2 ~ H. J. Viborg i Stege); St. Hlh. 66; Rtr. Skjelskør, i. 9/2 70; ~ Stege 28/10 89 Gundel Richardsdtr., † Stege 29/10 07; F. R. Williamson, Bgmstr. i Stege; M. Elisabet Jensdtr.; 5 S., 2 D.; see Eggert C. N. B. i Kundby; [b. 29/1 1703].

KUM II, s. 335 (»Nicolaus Nicolai Bentzonius«); Hlh. s. 62; PT 1980, s. 136-37; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 24.

12. 3/2 1703 [Hør. Fdbg. 95] Peder Pedersen Friis, f. Svendborg 29/9 64; St. Od. 86; ~ Slangerup 19/6 03 Maren Pedersdtr., f. Ellerup i Fyen 8/12 64, † 29; 1 B.; [† 26/12 1728; skjænkede gaver til Kirken og Fattige; ogsaa en Bibel: »Denne Bibel hafver Maren Hr. Peder Frisis foræret til Slangerups Kircke Gud til Ære, og Kircken til nytte og brug. PintzeAften dend 15 May 1717«; Eptph. og Lgst.].

KUM II, s. 145 (»Petrus Frisius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 75; Kbg. Slangerup (1687-1793) opsl. 93 (vielse); DanKir bd. 2, s. 2058, 2084, 2098, 2104, 2109, 2110 (se nedenfor).

13. 7/1 1729 [Horsens Hosp.-T. 18/2 24] Peder Herlovsen Dalhof, d. Hors. 6/4 99; F. H. Pedersen D. i Horsens; M. Anna Cathrine Jonasdtr.; St. Hors. 19; C. 3/5 23, n.; ~ Frederiksborg 18/7 24 Christiane Sophie Scheffer (Schäffer); i Hors. 1 S., 1 D.; (see Peter D. i Ønslev-E.); [b. 21/4 1732].

KUM II, s. 427 (»Petrus Herlovij Dalhof«, 21 år gl.); Kbg. Slangerup (1725-98) opsl. 249 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 181, 556; Nygaards sedler: Dåb.

14. 2/5 1732 [Amrum 2/1 28] Ditlev Gotthard Caisen Zwergius (Zwerg), den bekjendte Forfatter af „det sjællandske Cleresies Historie“, af Helsing. St. Mariæ K. o.s.v., f. Sørup i Angel 7/4 99; St. Helsing. 16, Bacc. 17; St. i Wittenberg 18-20; Hør. Helsing. 22; C. 19/3 25, h.; V.-Pr. (50); 1 ~ 29 Lovise Licht, f. c. 06, † 14/5 37; F. Henrik L., Læge, Kammertj. hos Kongen, siden Auctionsdir. i Kbh.; M. Margrethe Evers; 10 B.; 2 ~ 17/6 38 Lene Pedersdtr. Quist af Hjørlunde, f. 11/12 17, † 97; 9 B.; [† 17/7 1757; havde prædiket s. D.; W. 2/648; N. 687].

KUM II, s. 401, 406 (»Dithlevus Gothardus Zwerg.«, 17 år gl.); Helk II, s. 285; Danske Kancelli: Kaldsbrev til Slangerup, ansøgning om samme; Sundbo II, s. 180-181; Kbg. Jørlunde (1729-99) opsl. 135 (2. vielse); EM IX, s. 239-240.

15. 28/10 1757 [r. Cap.* 12/6 50, o. 24/7] Diderik Sørensen Kjerulff af Kjøng i S., f. 22/9 22; St. Roesk. 41; C. 2/6 44, l.; ~ Kbh. Hel. G. K. 5/9 53 Anna Sabine Due, E. e. Styrmnd Jacob Risdal, f. c. 17, † Slangerup 99; benyttede et Privilegium til, at sælge Brændeviin; [† 30/5 1782].

16. 17/8 1782 [Citadellet Frederikshavn 4/3 78, o. 18/3] Nicolai Raben, f. Haderslev 26/12 48; F. Christ. R., Kbmd.; M. Catharine Holm; St. Haderslev 69; C. 27/1 78, h.; Pr.; ~ Kbh. 7/10 78 Maria Dorothea Staahl, f. Kbh. 9/4 59, † Slangerup 14/10 48; F. Hans S., Farver; 1 S., 2 D.; see S. Hjortsvang i Paarup; [† 6/4 1811; gav Oblatæsken til Kirken; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 2, s. 2056, 2111 (se nedenfor).

17. 29/11 1811 [r. Cap. Ringsted-B. 28/10 99, o. 18/12] Adolph Petersen, f. Kjøge 20/10 68; F. Adolph P, Chir.; M. Cecilie Feddersen; St. Roesk. 89; C. 24/10 92, l.; Lærer ved Kbhs. Bgdsk. . . ; ~ Kbh. Frelsers K. 5/3 00 Christine Margrethe Schartou, f. Malmø 30/9 66, † 17/4 47; F. Andreas S., Stadsnotarius; M. Anna Cathr. Falkman; u. B.; [† 31/10 1814; N. 457; E. 2/545 og S. 1/640].

18. 5/7 1815 [2. r. Cap. t. Aarh. Dk. 27/5 08] Dr. phil. Jens Henrik Larsen; [4/9 1816 Aarh. Frue K.-Aa.; see Holbæk-M.].

19. 27/12 1816 [Durup-T. 30/9 06, o. 19/12] Peter Hansen*, f. Kjøng i S. 1/6 73; F. H. Christensen, Hjulmd.; M. Maren Hansen; St. Vdbg. 93; C. 21/10 00, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 01 – 11/6 06; Cons.-Rd. 30/11 56; ~ Kbh. Garn. K. 3/7 07 Maria Nicoline Schou, f. Kbh. 30/1 89, † 21/3 71; F. Kmrd. Bertel S.; 2 S., 2 D.; see Niels P. H. i Bølling-S.; Laurits C. H. i Olsker-A.; H. P. Arboe i Hjørlunde; [† 20/3 1859; lærd og saare agtværdig; havde et stort Bibl., som brændte med Pgden.].

Borchs K. nr. 47; Kbg. Kbh. Garnisonsk. (1799-1814), s. 236, opsl. 131 (vielse).

20. 28/5 1859 [Ribe Cathr. K. 21/7 51] Vilhelm Carl Schousboe; Pr. 9/4 63; [2/11 1868 Høie-Taastrup; see der].

21. 26/1 1869. Hans Christian Wilken Ebbesen; see Kousted-R.

———————————

 

 

No 1062. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Slangerup og Uvelse,

[Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/189; M. 119.
———————————

1. o. 10/9 1617. Thyge Andersen Kjøbenhavn; [16/9 1619 L. Lyngby; see der].

2. o. 26/9 1619. Hans Pedersen Svenborg; [1621 Gjentofte].

3. o. 9/12 1621. Christen Lauritsen Aalborg; [1627 p. Cap. Vreilev-H.; see Vreilev-H.].

4. o. 23/2 1627. Otto Lauritsen Aabye, vist af Aaby-B.; St. 13; [fmtl. † el. forflyttet 1630].

KUM I, s. 13 (»Otto Lavrentij Aaby, Amnipagus«); PT 8:6 (1927), s. 189.
(Udgår her, blev skibspræst nævnte dato. 5 (6). o. 21/3 1628. Villads Andersen Aalborg; [k. 23/10 1629 Sp.*; see der].)

6 (7). o. 20/3 1630. Hans Jørgensen Hee (Hay), f. Kbh.; St. Kbh. 24; [fmtl. † el. forflyttet før 1637].

KUM I, s. 64 (»Iohannes Georg. Hay.«); PT 8:6 (1927), s. 190.

7 (5). før 1637 [Skp., o. 3/8 1627] Claus Bertelsen Stenderup; [blev maaskee 1628 adjungeret og succederende Præst i Ude- og Oppe-Sundby, hvor han blev Sp. 27/4 37; see der].

8. o. 19/5 1637 [Hør. Vdbg. før 37] Frants Lauritsen (Ballerup); [1638 Kregome-V.; see der].

9. o. 22/5 1639. Anders Jensen Hviid (Albin), maaskee af Egebjerg, f. c. 13; St. Slag. 33; [† 1644].

KUM I, s. 117 (»Andreas Iani Huid Seland«, samtidig med »Michaël Iani Huid Seland«, fmtl. en broder); KS 2:1 (1857-59), s. 501 (»Anders Albin«, 26 år gl.), 3:3 (1881-82), s. 29.

10. o. 19/4 1644. Jacob Carstensen Pal, f. c. 17; St. Fdbg. 39.

KUM I, s. 152 (»Iacobus Carstanus«); KS 2:1 (1857-59), s. 509 (»Jacob Carstensen Pal«, 27 år gl.).

11. o. 14/6 1648. Christen Sørensen Ferøe, vist St. Roesk. 40.

KUM I, s. 156 (»Christiernus Severini Serroënsis«).

12. o. 1/10 1652. Niels Hansen Brygger; St. Kbh. 44; [1656, frasagde sig sit Embede].

KUM I, s. 183 (»Nicolaus Iohannis Bryggeus«); KS 3:3 (1881-82), s. 29-30.

13. o. 27/11 1656. Kjeld Mogensen (Nørholm); [1657** Ude- og Oppe-Sundby; see der].

14. 1657 [p. Cap. Slagslunde-G., o. 23/11 53] Jacob Bendtsen Halland; maaskee St. Kbh. 48; ~ Abelone . . . , der levede 76.

KUM I, s. 210 (»Iacob. Benedicti«); KS 3:3 (1881-82), s. 35-36.

15. o. 24/2 1669. Jacob Adsersen Arp; [31/1 1674 Vetterslev-H.; see der].

15b. 16 . . Rasmus Svendsen Hetting (Heding); St. Roesk. 66; ~ 82 (Bev. 26/4) Agnete Pedersdtr.

KUM I, s. 334 (»Erasmus Svenonis Hettingensis«).

16. 169. Clemens Pedersen Mulvad; [23/8 1697** Ulsø-F.; see der].

17. 1697. Thyge Hansen el. Johansen Stribolt; St. Od. 94; [afsat 1707, fordi han døbte uden Vand].

KUM II, s. 202 (»Tycho Iohannis Stribolt«).

18. 1707. Claus Clausen Munkeboe (Munkeberg) af Munkebo; St. Od. 96; 1 ~ Ane Aagesdtr., † 16; F. Aage Pedersen Syv, Kbmd. i Kjerteminde; M. Karen Lauritsdtr. Ballum; 2 ~ Cecilie Jørgensdtr. Morsing, b. 29/6 44; F. J. Christensen M., Kbmd. i Bergen; M. Mette Christensdtr.; 3 S., 4 D.; 2 ~ Gunder Fesser i Bergen; [1709 Skp. p. „Dannebrog“, der sprang i Luften i Kjøgebugt 4/10 10, medens han var i Land; 6/2 1711 Sp. p. Avaldsnes, Christiansands St.; † 26/2 32; Fra hans Supplik, dateret 16/12 1710: „ . . . Førend det behagede Eders Kongl: Mayt: Allernaadigst at beordre mig til Skibspræst, var ieg Capellan i Slangerup i 2. aar, og nu saa lenge Flaaden har været equipperet, haver ieg som een af de først vocerede alletider været udi Embedet, først paa Orlogs Skibet Fyen i forleden høst, dernest paa reysen i foraaret med Fregatten Høyenhald, og nu sidst paa Dannebroge, hvor fra ieg med fleere andre, da samme Skib endnu laa ved Borringholm, blev af Sal: Commandeur Hvitfeld beordret at gaa i Land, for at jorde en Lieutenant, og da vi igien vilde til Flaaden, blev af storm og u-veir dreven til land, og neppe undkom med Livet formedelst at Baaden støtte sønder paa en Klippe. Og endskiønt ieg i saa maader, ved Guds underlige forsiun, undgik dend jammerlige ulykke, som siden overgik det ædle Skib og saa mange ypperlige, mandhafftige og uforsagte Siæle, som ved det at Skibet sprang i lufften motte finde deris grav i havet, saa har dog dend ulempe derved begegnet mig, at ieg paa bemelte Skib haver mist dend liden fattigdom ieg hafde, og der over næsten er geraaden i armod. Dette altsammen giver mig anledning til, i allerdybeste underdanighed at udbede mig dend Naade, at, som Augsvoldsnæs Sogn i Karmsunds Prousti udi Christiansands Stifft i Norge ved Hr: Anders Hegelunds død er bleven vacant, Eders Kongl: Mayt: da vilde ansee mig med saa Naadige øine, at ieg samme Tieniste igien motte nyde, hvorved ieg kunde vente, for dend store skade ieg haver Liidt, igien i fremtiden at have noget at underholde min fattige Kone og Børn med i denne besværlige tiid. . . .“ (NRA: Danske kanselli, Norske Innlegg 6/2 1711)].

KUM II, s. 219 (»Claudius Claudii Munckebo«); Lillehammer, Arnvid: Bygdebok for Karmøy. Avaldsnes I-II. Bygdebokutvalget i Karmøy 1991-93, bd. 1, s. 279; Sollieds skifteavskrifter, s. 441.

19. (1722). Niels Beck; [11/4 1724 Ølstykke; see der].

20. 1724. Vincens Bøttker; maaskee St. Nakskov 07, Bacc. 11; [b. 7/3 1732].

KUM II, s. 325, 354 (»Vincentius Andreæ/Vincentius Andreæ, collega scholæ Nascoviensis«, 22 år gl.); Kbg. Slangerup (1725-98) opsl. 249 (begr.).

21. 1/8 1732, o. 20/8 [Degn ved de mindre Hosp. i Kbh. og Lærer v. Holmens Sk. c. 24] Hans Olsen Kjerulf, f. Sjælld. •/4 00; F. Bde.; St. Roesk. 20; C. 17/2 27, l.; ~ Fredericia Trin. K. 5/2 24 Elisabeth Pedersdtr. Berg, f. c. 97, b. Kbh. Hel. G. K. 31/8 48; 3 B.; [† 27/4 1743].

KUM II, s. 432 (»Iohannes Olai Kierulf«, 20 år gl.); Kbg. Kbh. Helliggeist K. (1713-56 D) opsl. 151 (enkens død); Sundbo II, s. 188 (se nedenfor).

22. 7/6 1743, o. 10/7, Carl Christian Hansen Eller; [3/4 1750 Strø; see der].

23. 12/6 1750, o. 24/7, Diderik Sørensen Kjerulf; [28/10 1757 Sp.*; see der].

24. 28/10 1757, o. 9/11, Poul Egberg (Egeberg); [22/9 1773 Brøndshøi-R.; see der].

25. 25/11 1773, o. 13/5 74, Christen Thomsen Barfoed; [22/5 1776 Strynø; see St. Jørgens-S.].

26. 31/7 1776, o. 1/11 [Hør. Fdbg. 62] Frederik Stephansen Asmussen; [23/6 1779 Skjævinge-G.; see Karlebo].

27. 23/6 1779, o. 29/10, Tobias Christian Wirth; [11/12 1782 r. Cap. t. Od. St. Knuds K.; see Sp. t. Od. Frue K.].

28. 19/3 1783, o. 21/3, Johan Christian Johansen Lindsted; [† 1784 Høie-Taastrup; see der].

29. 30/7 1784, o. 8/10, Frederik Peter Jacob Dahl; [18/3 1791 Skjævinge-G.; see der].

30. 3/6 1791 [p. Cap. Finderup 26/3 86, o. s. D?] Andreas Erikson el. Eriksen; [14/10 1796 Meelby; see Gjerslev].

31. 16/12 1796, o. 12/7 97, Henrik Morville Wanting; [3/5 1805 Rønnebæk-O.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 29/7 1803.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Slangerup Kirke, s. 2023-2116, Uvelse Kirke, s. 2135-2164.
Rørdam, Holger Fr.; Søren Povlsen Judichær Gotlænder. Kirkehistoriske Samlinger 3:3 (1881-82), s. 1-93.
Sundbo, Arne: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie, bd. II, Gyldendal, København 1937. Sognepræster til Slangerup og Uvelse, s. 165-183, Kapellaner til Slangerup og Uvelse, s. 183-191.