Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 798. Munkebo,

Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 148; M. S. 2-a/33; B. M. 484; Lkm. 2/141; St. M.; Kbg. 1814.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra G. Strøm, se nedenfor.]
———————————

1. (2) (1531). Knud Henningsen.

2. (1) (1538). Mag. Otto . . . ; tillige Kannik i Od.; trættede sig ved Herredagen i Od. 38 en Pg. til; der havde nemlig ingen været, efterdi Kaldet var bleven betjent af Munke.

2b. (1545). Hans Madsen.

3. 1550 [Østrup-H. (48)] Jørgen . . . [var her endnu i 1561; Kongen gav 7/1 55 »Hr. Jørgen i Munckeboe 3 Pd. Korn«].

KB bd. 1 (1551-55) s. 357.

4. (1568). Hans Lauritsen; [† P. 1584; „uxor ob æs alienum cogebatur cedere“(1)].

5. 1585 [r. Cap. Kjerteminde-D. 81] Marquard (Marcus) Hansen Overskjærer, f. Od. c. 49; St. 78; Hør. el. Rtr. el. begge Dele i Kjerteminde; ~ Marine Madsdtr. af N. Lyndelse; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 11/6 1608; „sterkt Røst; holder Puncter iche; vel hastig legendo epist. et evang.; derfore Ordet borte in fine; giver sig, naar hand taler, ligesom hand stønnet; fattig“ (J. M. l. c.). Bønderne vilde ikke have ham, skjøndt de selv havde kaldet ham; derfor blev det ved Rescr. 6/3 85 paalagt dem, at modtage ham].

KS 6:3 (1939-41), s. 194-96; FS nr. 89 (»Marcus Johannis«); F-P s. 88.

6. 1608 [Rtr. Kjerteminde 04] Eiler Jacobsen Skaane, f. i Vram, Skaane; St. i Kbh. (02); 1 ~ F. E., † 17/8 21; 2 ~ Mette . . . , som overlevede ham; mindst 3 S., 2 D.; see Etm.; M. Rasmussen og P. B. Hovi i Mesinge; [† 1640; han havde 2 Søstre i Odense; Eptph.].

KS 6:3 (1939-41), s. 194-96; F-P s. 183 (»Hilarius Jacobi Bram Schanus«).

7. o. 31/12 1640 [Hør. Sorø (40)] Claus Hansen Naschou el. Fabritius, f. Nakskov c. 12, (Bdr. t. A. H. Fabricius i Gamborg); F. Kbmd.; St. Lund 35; 1 ~ F. D. . . . Eilersdtr.; 2 ~ Anna Mathiasdtr. Moth, f. Flensbg. (Faster t. Rudolph P. M. til Od. St. Knuds K. og Sstr. t. Kirstine M. ~ O. R. Thestrup i Dalby-S.); F. Dr. M. M.; M. Ingeborg Jørgensdtr.; 1 S., 4 D.; 3 ~ Karen Jensdtr. Rosenvinge, E. e. Mads Hansen, Tolder og Forv. v. St. Knuds Kl., (Sstr. t. M. J. Rosenvinge i Nørup-R.), som overlevede ham; F. J. Mogensen R., Rdmd. i Od.; M. Margr. Didriksdtr. Grave; vist u. B.; see 3 Etm.; O. Weis i Høislev-D.-L.; [blev 1659 jagen af de Svenske ud i en Dam ved Pg., hvor han druknede, fordi de troede, at han havde skjult sit Gods for dem. (Der blev siden – paa 1800-tallet – fundet Sølvtøi). Enken gik fra Arv og Gjæld.].

KUM I, s. 127 (»Claudius Iohannis Otthon.«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Claudius Johannis Naxcovianus«, 28 år gl.).; PT 1:1 (1880), s. 101.

8. o. 4/1 1660. Claus Nielsen Kjerteminde (el. Brochmann), f. Kjerteminde 31; F. N. Hansen, Bfgd. og Rdmd.; M. Sidsel Jensdtr.; St. Od. 50; ~ F. D. Sophie Clausdtr. Naschou; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see H. J. Kjøbing i Herredskirke-L.; E. R. Svitzer i S. Høirup-G.; N. C. Munkeboe i Taulov; Claus C. Munkeboe, r. Cap. Slangerup-U.; [† 31/3 1684].

9. 17/6 1684, o. 23/7, Rasmus Jensen, f. udenfor Ægteskab 56; F. J. Pedersen Bang, dengang Stud., siden Sp. i Skydebjerg-O.; St. Od. 78; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; u. B.; [† 26/7 1695; blev 85 lyst i Kuld og Kjøn af sin Fader, som ingen andre egne Børn havde].

10. 28/9 1695. Claus Johansen Wedel* af Nustrup, f. •/4 69; St. Haderslev t. Wittenberg 85; C. i Kbh. 88, l.; Pr. 13; Cons.-Ass. 46; 1 ~ 96 F. E., † 27; 2 ~ 22/6 el. 21/6 29 Anna Elisabeth Amalie Jacobsdtr. Berg af Svindinge, f. 30/1 08, † 8/3 80; 1 S.; 2 ~ 18/7 49 Jstrd. Bonde Simonsen t. Elvedgd. og saaledes Bedstemoder til den berømte Cfrrd. Vedel-Simonsen ss.; [† 19/4 1748; velbegavet og nidkjær; elsket og æret; sparsom; blev riig ved Fiskerie, idet han lod kjøre om med fangsten („Aaleprovsten“); kjøbte Elvedgd. 45; Pg. br., efter Varsel, 5/1 40 ganske til Kul, men Indskriften over gangdøren; „pietas ad omnia utilis“ var ikke engang sveden, baade Provste- og Præstearchivet gik ved den Leilighed op i Luer. R. A. Ballow maa, efter at være bleven Cap. 42 i Kjølstrup, senere være bleven Adj. og Succ. i Munkebo (Aalbg. Ord. P.); T. 337].

(14/8 36*, i. 12/5 48. Rudolph A. S. Ballow; see Klim-T.-V.).

11. 9/8 1748 [p. Cap.* 23/2 48, o. 10/4; Kjølstrup-A. 11/5 s. A.] Jens Erreboe Nielsen Wiborg, f. Tøistrup 7/5 22 (Bdr. t. Maren N. W. ~ S. M. Thestrup i Dalby-S., t. Frederikke C. W. ~ P. D. West i Bringstrup-S. og t. Peder N. W. i Henne-L.); F. N. Hansen W. t. Tøistrup; M. Elisabeth Cathrine Jensdtr. Erreboe; St. 40; C. 19/3 44, n.; 1 ~ Stege 18/9 48 Ellen Kirstine Hage, f. i Stege; u. B.; 2 ~ Anna Kirstine Møller; F. Kgrd. Morten M. t. Krumstrup; 1 D.; hun var Enke i mange Aar og stiftede Legater; see J. J. P. Bierring p. Manø; [# 29/4 1796; † Od. 4/5 98; Pg. br. 7/12 73 formedelst uforsigtig Omgang med en Lygte i Tærskeloen].

(8/10 1783*. Niels Walther; see Egebjerg).

12. 27/5 1796 [r. Cap. Dalum-S. 9/1 95, o. 4/2] Christian Rieffesthal, f. Nybg. 16/4 65, (Bdr. t. Lucie M. R. ~ F. C. Stehr i Balslev-E., Carl F. R. i Søllested-V. og t. Karen R. ~ H. Crone i Flødstrup-U.); F. Johan Balthasar R., Apoth.; M. Karen Braadt; St. Nybg. 82; C. 4/10 86, n.; ~ 96 Ane Cathrine Riber af S. Næraa-Aa., som var flink, men maatte Intet bestille; kuns holde ham med Selskab og Opvartning; 2 S.; [† 12/5 1815; var en doven Person, som f. Ex. kuns læste 1–2 Gange med sine Confirmanter].

13. 4/10 1815 [Hylke 18/5 04] Christian Andresen; [5/12 1821 N. Lyndelse-H.; see der].

14. 19/6 1822 [p. Cap. Gyrstinge-F. 27/12 13, o. 29/4 14] Hans Seest Holm, f. Od. 23/1 86; F. Oberstlieut. Peter H.; M. Eleonore Caroline Seest; St. Nybg. 05; C. 21/7 12, l.; O.; [# 26/1 1843; † Od. 29/8 60; „hans næsten fuldstændige Døvhed har formodentlig været en af Grunderne til, at det anbefaledes ham at søge sin Afsked“; B. D. G. 1/157; Pg. br. 12/10 42].

15. 31/3 1843 [Askø 4/6 31] Johan Christian Jedrosky, f. Nordbg. 9/9 96; F. Hans Peter J., af polsk Familie, Bager; M. Cathr. Petersen; St. Od. 18; C. 17/1 25, h.; p. Cap. Ulkebøl 1/6 25, o. Kettinge 6/7; ~ 15/7 43 Anna Maria Cathrine la Motte, f. Nordbg. 4/8 04, † 17/9 67; F. Ulrik Christ. Fred. la M., Kbmd.; M. Anne Cathrine Jacobsen (Frederiksen?); 1 S., 1 D.; [# 27/8 1871; † Od. 30/4 75].

16. 17/11 1871. Diderik Nicolai Blicher Schmidt; see Daler.

———————————

Noter:

(1) »uxor ob æs alienum cogebatur cedere« = »(Formandens) Hustru blev nødt til at fortrække paa Grund af Gjæld«. Dette står under eftermanden (nr. 5), og er vel ment som en forklaring på, hvorfor denne ikke var gift med formandens enke, men havde en ung kone.
(2) »sterkt Røst; holder Puncter iche; vel hastig legendo epist. et evang.; derfore Ordet borte in fine« = Den nye oversættelse/gengivelse: »sterkt Ryst, holder Puncter iche; vel hastig når han læser Epistlen og Evangeliet; derfore Ordet borte i Slutningen.«
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Marslev-Birkende, Kjølstrup-Agedrup og Munkebo. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 5, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1871, s. 355-377.
Woll, V.: Bidrag til Munkebo Sogns Præstehistorie. Kirkehistoriske Samlinger, 6:3 (1939-41), s. 194-96.