Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 591. Sognepræster i Kjerteminde og Drigstrup,

Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

F. S. 3/1 1 ff.; J. M. 36; M. S. 2-a/28; L. P. B. 304; Lkm. 2/136; Kbg. Kjerteminde 1677, Drigstrup 1678.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra G. Strøm, se nedenfor.]
———————————

0. 28/10 1526. Peder Foss, byttede Kald med Etm.; [22/11 1526 Tranekjær-T.; see der].

FR s. 119, 121.

1. 22/11 1526 [Tranekjær-T. 15 . . ]. Anders Madsen, byttede Kald med F.

FR s. 121.

2. 15 . . N. N.

3. 15 . . N. N.

4. (1553). Peder Cortsen; [1561 Maribo Kloster; see Hillested; 3/1 1553: »Aabent Brev, at Sognepræsten i Kierteminde, Hr. Peder, og hans Efterfølgere maa oppebære Kronens part af Tienden af Dristrup Sogn for des bedre at kunne holde en Kapellan, som kan hjælpe dem med at gjøre tilbørlig Tjeneste i Kierteminde Bykirke og Dristrup Sognekirke«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 204.

5. 15 . . Mag. Jacob . . .

6. 15 . . Rasmus Kalluf.

7. (1568). Jørgen Hansen; Pr. (68–77); [† •/9 1578].

8. 1578 [r. Cap. og Rtr. Nybg. 75] Hans Pedersen, f. Nybg. c. 38; Pr. (99); ~ Sidsel (Cecilie) Clausdtr., f. Kjerteminde, (Moster til Anna Christophersdtr. ~ L. Nielsen i Rynkeby-R.); F. C. Johansen Tydsker; M. Margrethe . . . ; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see M. Lucassen i Thoreby; J. Hansen i Magleby p. L.; P. H. Kjerteminde, r. Cap i Skovlænge-G.; [† P. •/8 1603; beskrives af J. M. som en lærd og forstandig Mand, der fik godt Vidnesbyrd og prædikede godt, dog med noget affecteret Stemme; W. 2/185; N. 455].

9. 1603 [r. Cap. Od. Frue K. c. 02] Anders Jørgensen Mand*, f. Od. 73 el. 74; F. J. Andersen M., Bgr. og Kbmd.; M. Karen Jørgensdtr.; 1 ~ F. E., † 32; u. B. 2 ~ 19/6 33 Anna Pedersdtr., et fattigt Barn, som han havde opfødt, og som fra Begyndelsen gik i hans Huus som en liden Hønsepige; F. P. Rasmussen Bødker i Kjerteminde; Paa sidste Yderste overleverede han hende „ut virginem intactam“ til Etm.; [† 30/6 1654; Eptph.; Lgst.; Begr. i K.].

PT 7:4 (1919), s. 189-91; Arveafkald i Kerteminde Tingbog 10.7.1654, fol. 91b; 7.8.1654, fol. 96b; DanKir bd. 9, s. 2021-26, 2029-30, 2040 (se nedenfor).

10. o. 18/3 1646**. Anders Poulsen af Assens-Kj., f. 20; St. Od. 40; Rtr. her 42, E. f. B. 27/10; ~ F. E., † 3/5 77, u. B.; [† 17/7 1677; da den danske og hollandske Flaade i Aaret 1659 beskjød Kjerteminde, som de Svenske havde besat, og derved ødelagde en stor Deel af Byen, fik Hr. Anders en saadan Skræk og Rystelse over sit hele Legeme, at han mistede sit Helbred og siden indtil sin Død hverken formaaede at betjene Sacramenterne eller at gjøre Tjeneste i Kirken, uden meget sjeldent. Hr. Holger (r. Cap. her) hjalp ham derfor med det i nogle Aar; men da dette formodentligt i Længden blev dem begge altfor besværligt, maatte Hr. Anders fra 1665 holde personel Kapellan indtil sin Dødsdag; gav 76 med sin Hustru ny Prædikestol til K.; Eptph.; Begr. i K.].

KUM I, s. 156 (»Andreas Pauli Asnensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 144 (»Andreas Pauli«), s. 135 (»Andreas Pauli«, 26 år gl.); DanKir bd. 9, s. 1914, 1943, 1976-80, 2040 (se nedenfor).

11. 15/4 1674**, o. 24/4, Hans Sørensen, f. Od. c. 44; F. S. H., Knapmager; M. Mette Hansdtr.; St. Od. 65; Hør. Assens c. 68; 1 ~ Maren Nielsdtr., f. c. 55, † 10/9 80; 2 ~ 81 Margrethe Knudsdtr. Beeske af Gamtofte; 2 S., 3 D.; 2 ~ J. H. Billeschou, r. Cap. i Aasum; [b. 11/4 1690; Begr. i K.].

KUM I, s. 326 (»Iohannes Severini«); DanKir bd. 9, s. 2040 (se nedenfor).

12. 19/4 1690 [r. Cap. Kbh. d. Garn. 9/9 82] Bent Pedersen Top, f. Haderslev 52; (Bdr. t. Jacob P. T. i Kjøbelev-V. og Halvbdr. t. Peder P. T. i Karlebo); F. Major P. Jacobsen T., senere boende paa V. Karlebygd. p. Lolld.; M. . . . (Thonboe?); vist St. Hors. 74; Fp. 16 . . ; 1 ~ 7/6 82 Anne Christiansdtr. Pontoppidan af Utterslev, E. e. . . . Hadel, f. c. 57, † 23/5 94; 2 S., 2 D.; 2 ~ Karen Christensdtr. Morsing, f. Od.; (Sstr. t. Henrik C. M. i Hjerk-H.); F. C. Jacobsen M., Byskrvr.; M. Elsebeth Villumsdtr.; 1 D.; 2 ~ 00 R. G. Bremer i Vollerslev-G.; 3 ~ Lars Christensen, Hører her, siden Sp. i Vollerslev-G. og tilsidst i Terslev-Ø.; [† 8/3 1698. En meget velbegavet og sær opbyggelig Præd. Da han havde tilladt en anseet Mand, at staae aabenbare Skrifte om Fredagen istedetfor om Søndagen, da han skulde til Alters, fik han et saa alvorligt Brev fra Biskop Kingo, at han faldt fra eet Slagtilfælde i et andet, indtil han døde 4 Timer efter Modtagelsen (see F. S. 3/1 15–16); Lgst.].

KUM II, s. 50 (»Benedictus Petri Tonboe«); PT 7:4 (1919), s. 188-89; E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 58; Sixhøj nr. 150; DanKir bd. 9, s. 2031-32 (se nedenfor).
(12/3 1698. Mag. Frederik C. C. Rodriquetz (Rodrigues); see Kbh. Trin. K.)

13. 16/4 1698 [r. Cap. Bogense-S. 29/4 93; tillige Rtr. ss. fra 90] Sebastian (Bastian) Johansen Friis, f. Od. . . ; (Morbdr. t. P. J. Landt i Hesselager); F. J. F.; M. Elisabeth Cathrine Bastiansdtr. von Bergen; St. Od. 85; Alumnus p. Valkendorfs Coll. (88); ~ 19/10 93 Inger Pedersdtr. Bøgvad, E. e. Forp. Jens Schjødtz v. Bogense, b. Kjerteminde 28/12 23; u. B.; [b. 28/12 1722. Meget kyndig i Medicinen].

KUM II, s. 142 (»Sebastianus Iohannis Frisius«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 1688, 346.

14. 19/3 1723. Johan Frederiksen Hornemann, f. v. Fdbg. Slot 2/9 90; F. Gartner (el. Badskjær); St. Fdbg. 12; ~ 30 Anna Helene Andersdtr. Hvid af Brenderup-O., d. 19/5 04, henrettet 4/12 32; 1 S.; [b. 19/3 1731. Dræbt af sin egen Hustru og hendes Elsker, Studiosus Lars Pedersen Mørch. Om denne uhyggelige Sag see F. S. 3/1 19–23: „Hun var dengang forlovet med sit Sødskendebarn, L. P. Mørch, men blev af sin Fader tvungen til at hæve denne Forlovelse, hvorpaa Hr. Hornemann „uagtet alle Advarsler og Trudsler“ giftede sig med hende 1730. Dette Ægteskab tog da ogsaa snart en høist ulykkelig Vending og endte inden eet Aars Forløb med Hr. Hornemanns Mord i Marts 1731.
    De nærmere Omstændigheder (efter Kjerteminde Thingbøger, Breve i Karen Brahes Bibliothek, m.m.) herved var følgende: Noget før Hr. Hornemanns Død henvendte hans Kone sig til Chirurg Anders Risom i Kjerteminde og lovede ham 100 Rdlr., hvis han ved Gift vilde ombrinde hendes Mand. Efterat hun flere Gange, baade mundtligt og i forseglede Sedler („I maa være meget haardhjertet, siden I ikke vil føie mig i det, vi sidst taltes om“) uden Underskrift, havde anmodet ham derom, men altid faaet Afslag, lod han endelig, for ret at faae Oplysning i Sagen, som om han vilde gaae ind derpaa, dersom hun kunde skaffe ham to Mænds Caution for de 100 Rdlr. Kort efter flyede hun ham to Breve, det ene underskrevet af hendes Fader, det andet af hendes Svoger Forpagter Vilhelm Farenhorst paa Kjærsgaard, hvori de indestod for, at han skulde faae de 100 Rdlr., naar han havde udført hvad hun begjerede af ham; tillige leverede hun ham en Diamantring istedetfor 10 Rdlr. til at kjøbe Giften for. Risom betroede sig nu til den residerende Capellan Hr. Morten Boesen, som igjen meddeelte Raadmand Schjødtz Sagen; de bleve enige om, at Hr. Boesen skulde tale med Mad. Hornemann og at Schjødtz skulde reise til Hr. Anders Hvid i Brenderup, for at denne kunde forlange sin Datter hjem til sig i nogen Tid og Ulykken derved forebygges. Følgen af Hr. Boesens og Mad. Hornemanns Samtale blev den, at hun erklærede, at hun vilde afstaae fra sit Forsæt, og bad om at faae Ringen og Brevene tilbage, hvilket Risom imidlertid, for sin egen Sikkerheds Skyld ikke vilde indrømme; dog leverede han senere begge Dele til Schjødtz. Denne havde imidlertid kun havt ringe Udbytte af sin Reise til Brenderup: Hr. Anders svarede blot, at de to Cautionsbreve maatte være skrevne af en Skjelm; for Resten vilde han ikke have med Sagen at bestille, men flyede kun Schjødtz en aaben Seddel til Datteren og bad ham formane hende til at frygte Gud og skye alt Ondt, hvilket hun ogsaa lovede. Boesen, som ofte havde villet tale med Hornemann selv om Sagen, men altid var bleven hindret deri og frygtede hans bekjendte Hastighed, troede nu Alt var blevet godt; da fandtes Hr. Hornemann en Morgen død ved Foden af Trappen, som førte op til hans Studerekammer. Døren til dette stod aaben, og Liget laae paa Ansigtet med Knæene paa det nederste Trappetrin og Fødderne opad Trappen, med en Trækande paa den ene og Lysestage med et Stykke Lys i paa den anden Side; han var i Nattrøie og Skjorte, den ene Tøffel laae ved Siden af ham paa Gulvet, den anden paa et af de øverste Trappetrin, og rundt om paa Gulvet var der Blod – Alt forat det skulde see ud, som om han, der længe havde været svag, ved om Natten at ville hente Øl var falden ned af Trappen.
    Strax efter Mordet blev der vel af Stiftamtmanden givet befaling til Magistraten i Kjerteminde om at undersøge Sagen; men det synes som om der ved denne Undersøgelse ikke fremkom nogen Sigtelse for Mord, men kun for en attenteret Forgiftning. Da fremtraadte den Myrdedes Broder, Byskriver Daniel Hornemann i Nyborg, med en Stævning imod Enken, og d. 30 Juli begyndte Forhørene ved Kjerteminde Bything. Under disse opkom der ikke blot en stærk Mistanke om den attenterede Forgiftning, men ogsaa om Mord. Det oplystes af Vidnerne, at Mad. Hornemann og Mørch havde corresponderet med hinanden uden Mandens Vidende, at en fremmed Person en Nat havde banket paa Vinduet til det Kammer, hvor hun og Pigen laae, at Hr. Hornemann nogle Uger før sin Død havde fortalt, at en Person i Odense havde sagt, at han havde Madam Hornemanns Hjerte i sin Haand og hans var igjen i hendes Haand, og endelig vidnede Tjenestepigen, at Mad. H. den Aften, Ulykken skete, havde befalet hende at gaae til Sengs Kl. 10, og at strax efter hørte hun et stort Rabalder. Da Enken Intet vilde tilstaae, faldt Bythingsdommen d. 19 Novbr. 1731, at hun skulde frie sig ved sin Eed fra directe eller indirecte at have staaet sin Mand efter Livet; hvis ikke, skulde hun have sit Liv forbrudt.
    Denne Dom blev appelleret, og i Begyndelsen af 1732 blev Mørch arresteret i Middelfart, strax efterat han samme Dag havde prædiket, og indsat i Bolt og Jern paa Raadhuset i Odense, hvorhen Mad. Hornemann ogsaa blev ført. Skjøndt der nu fremkom langt stærkere Vidnesbyrd imod dem (f. Ex. at Tjenestepigen, som nu vidnede, at hun havde seet Sengen fuld af Blod), varede det dog endnu længe, inden Nogen af dem vilde bekjende, ligesom Hr. Anders Hvid paa alle Maader, ved Trudsler imod Vidnerne o.s.v., søgte at holde Datteren fri for Mistanke. Endelig tilstod hun dog, at Mørch havde gjort det, men paastod tillige, at hun selv var aldeles fri; men da Mørch fik dette at vide, bekjendte han, at vel havde han ene myrdet Hornemann, men at hun bestandig havde holdt an med ham, at han skulle skille hende af med Manden, hun havde hjulpet ham med at kaste ham ned af Trappen og lagt rene Lagen i Sengen istedetfor de blodige; og da hun vedblev at negte det, bad han hende sige Sandheden, at de kunde faae Naade hos Gud og sees i Himlen. Senere tilstod hun sin Deelagtighed i Gjerningen, og efterat Mørch om Sommeren var brudt ud af Arresten, men bragt tilbage igjen, bleve de begge henrettede paa Odense Hed d. 4 Secbr. 1732“
].

KUM II, s. 365 (»Iohannes Frederici/Fridericus Horneman«, 22 år gl.); Kbg. Brendrup (1690-1722) opsl. 33 (hustrus dåb).

15. 18/5 1731 [Nestved St. Mortens K. 13/2 04] Mag. Oluf Sørensen Bagge af Tirstrup-F., f. 3/9 75; St. pr. 91; C. 22/9 93, h.; r. Cap. Frederiksborg-H.-H., o. 23/2 98; Mag. 04; ~ 02 Inger Nielsdtr. Juul, f. Kbh. 76, † blind 30/12 60; F. N. J., Viintapper; M. Karen Hansdtr. Zimmer (Sstr. t. Gregers H. Z. i Nykjøb.-S.); 7 B., hvoraf 1 S., 5 D.; see Søren O. B. i Snøde-S.; N. J. N. Stolpe i Gjerlev-D.; L. Hvid, r. Cap. Grenaa-G.; (F. M. Reinfranck i Kolind-E.-S.); [† 25/12 1746. Besørgede sit Embede med megen Flid og Troskab. Grunden til hans tidlige Udnævnelse var, 22 Aar gl., at han som Huuslærer hos Slotsforv. Christopher Scharmacher p. Fdbg. prædikede for Kong Chr. V, der syntes godt om ham. Da nogle stødte sig over hans Ungdom og ungdommelige Udseende, bød Kongen ham at lægge sig Skjæg til for derved at komme til at see ældre ud. Han døde under Høimessetjenesten].

KUM II, s. 184 (»Olaus Severini Baggæus«); E. Brejls skifteuddr.: Korsør byfoged nr. 162, 245.

16. 13/1 1747 [Skp. t. Algier 6/7 43, o. 10/7] Nicol (Nichel) Seidelin Christophersen Bøgh af Trige-Ø., f. 17/8 17; St. Pr. (Sommersted) 35; C. •/12 38; Pr. 61; 1 ~ 31/1 47 Cecilie Marie Bentsdtr. Bentsen, b. 11/8 56; F. B. B., Brygger i Kbh.; M. Johanne Christence Normann (Sstr. t. Johan N. i Slemminge-F.); 1 S., 1 D.; 2 ~ 20/5 58 Mette Cathrine Madsdtr. Birch, f. p. Klarskov, Marslev S., † Torning Pg. 31/10 96; F. M. B., Propr.; M. Karen Møller; 3 S., 5 D.; see O. G. T. Reutze i Allerup-D.; Mathias F. G. B. i Herfølge-S.; C. Gundorph i Torning-L.; [† 23/8 1778. God Præd.; stod i et kjærligt og oprigtigt Forhold til Menigheden; W. 1/177; DBL].

KUM II, s. 562 (»Nicolaus Seidelinus Bøg«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 166; Københavns byting nr. 792, Københavns stadsret nr. 301.

17. 22/10 1778 [Lunde 7/1 63, o. 23/3] Johan Ernst Heilmann, f. Haderslev 29/1 35; F. August Vilhelm Heinr. H., Læge; M. Cathrine Arentsdtr. Fischer af Haderslev; St. pr. Aarh. 52, Bacc. 53; C. 58; ~ Aarh. 8/7 63 Karen Buch af Hjarup-V., f. 41, Kjerteminde 18/7 11; 9 S., 4 D.; see C. Nyrup i N. Vedby-A.; (Johan E. H. i Bjerreby; R. C. Lehn i Mesinge; Rasmus E. H. i Eilby-M.); Sønnen Peter Christian H. ble Sp. i Sigdal, Aggershuus St., † 1822; [† 24/11 1800. Begavet, men letsindig; W. 3/316; N. 238; Eptph.].

Achelis II, nr. 6076; E. Brejls skifteuddr.: Kerteminde byfoged nr. 697, Ribe byfoged nr. 1652, Gejstl. sk. i Odense amt, Bjerge hrd. nr. 2; DanKir bd. 9, s. 2026 (se nedenfor).

18. 23/1 1801 [Tise 15/2 99] Jens Paludan Müller; [28/7 1819 Od. St. Knuds K.; see der].

19. 5/1 1820 [Vissenbjerg 18/10 05, o. 25/4 06] Prof. og Mag. Christopher Schrøder Andresen, f. Rønne 3/4 60; (Bdr. t. Christian A. i Lyndelse-H.); F. Generalauditeur Christ. A., Amtmand p. Bornholm; M. Michelle Ottilia Schrøder; St. Helsing. 75; Cand. philol. 9/9 79, l.; Cand. th. 23/4 87, h.; Mag. 30/6 87; Rtr. Rønne 14/12 s. A.; t. Prof. 28/2 00; ~ 89 Lovise Cathrine Nansen, f. c. 60, † Kjerteminde 20/7 33; F. Oberstlieut. Hans Michelsen N., Commandant p. Bornholm; M. Lovise Berbandt; 1 D.; [† 18/5 1832. Beskrives som afgjort Rationalist, der kom i alvorlig Strid med de Opvakte; N. 17; E. 1/18 og S. 1/31; H. d. Khist. 2/461].

20. 7/9 1832 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 20/2 29] Vilhelm Bartholomæus Bentzien; Pr. 7/9 36; [23/3 1840 Asminderød-G.-F.; see der].

21. 6/6 1840 [Lunde 2/3 32] Arve Christian Linde Heiberg; Pr. 17/7 40; [10/4 1855 Helsing. St. Olai K.; see der].

22. 11/7 1855 [Lønborg-E. 8/12 38] Lic. th. Jørgen Victor Bloch; [1/2 1868 Vig-A.; see der].

23. 24/4 1868 [St. og L. Solt 21/12 63, afsat 64 af d. t. R., # 20/10 s. A. af d. d. R.; Hjelpep. v. Kbh. St. Johs. K. s. A.] Jens Krog, f. Nordborg 16/7 30; F. Hans K., Koffardicpt.; M. Christiane Marg. Christiansen; St. Od. 48; C. 15/6 54, l.; Adj. i Flensbg. 11/10 56; Diak. Grumtoft 4/7 59, o. Flensbg. 21/10; ~ Kbh. Garn. K. 2/6 57 Lovise Vilhelmine Jacobsen, f. Kbh. 25/12 35; F. Vilh. Carl J., Galanterihandler; M. Julie Vilhelmine Marie Nansen; 2 S., 5 D.; [† 7/12 1877; „Særdeles agtet og afholdt som en nidkjær og begavet Prædikant“. See Berl. Tid. 77/288. Mindesmærke afsløret 16/7 78; Enken gav 78 Krucifiks og Kortæppe til K.].

Achelis II, nr. 9874; Kbg. Nordborg (1818-43) opsl. 57 (dåb); Arends I, s. 173: M. 260; Elv. 266; B.-L.; Jul. Christesen 75; (Arends’ litteraturforkortelser); DanKir bd. 9, s. 1948, 1959-60 (se nedenfor).

24. 23/2 1878 [Cap. p. p. her 13/12 76] Theodor Henrik Bloch Jespersen, f. Aarh. 1/7 48; (Bdr. t. Emil J. J. J. i Ørum-G.); F. Jstrd., Dr. med. Jac. Vilh. J., Stiftsphys. (Bdr. t. Thomas A. J. i Hundslund); M. Anne Marie Kirstine Bloch af Kbh. Holmens K., Bispedtr.; St. Kbh. 66; C. 17/6 72, l.; Lærer i Kbh.; opholdt sig for sit Helbred i Ems 72-73; Ord. Till. som Medhjelper her 7/1 76, o. 26/1; ~ Kbh. Garn. K. 12/12 76 Anna Raaschou, f. Kbh. 18/7 51; (Sstr. t. Carl R., o. Cat. t. Kbh. St. Stephans K.; Halvsstr. t. Fr. V. Munck i Herlufsholm); F. Fred. Vilh. R., Viinhdlr.; M. Christiane Fred. Louise Tolstrup (Sstr. t. Johan C. V. T., ø. Cap. t. Roesk. Dk.); (78) 1 S.; [14/12 1892 Horsens; Brahetrolleborg-K. 27/4 1901; R.* 19/7 01; # 25/10 1918; † Fdberg. 21/6 1927].

Elvius, s. 266; G-HF I, s. 91; Ringe Lokalhist. arkiv.
———————————

 

 

No 592. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende)
i Kjerteminde og Drigstrup.

[Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift]

F. S. 3/1 39 ff.; J. M. 136; M. S. 2-a/78; L. P. B. 304; Lkm. 2/139.
———————————

1. (1558). Jørgen Bertelsen, tillige Rtr.; som Cap. 10 Rdlr. i aarlig Løn.

2. (1575). Hans . . .

3. 1579. Anders Bertelsen; [1581 r. Cap. Nybg.; see Flødstrup-U.].

4. 1581 [Rtr. el. Hør. her] Marquard Hansen Overskjærer; [1585 Munkebo; see der].

5. (1588) [Rtr. her . . .] Niels Pedersen, f. her; fra den Tid kjende vi Kapellanens Løn, som aarlig beløb sig til 8–10 Daler af Sognepræsten, fri Bolig i Skolebygningen, Offer 20 Daler og fri Kost hos Sognepræsten (2 Dage ugentlig) og Borgerne.

6. (1595). Niels Christensen; i hans Tid synes Indkomsten at være bleven forøget med Ligpenge af dem, som han jordede i begge Sogne.

7. (1596). Niels Jacobsen; [† P. 1603; det synes af Visitatsbogen, som om Borgerne allerede fra Begyndelsen af hans Embedstid viste sig uvillige til at give ham Kost, som de dog havde lovet Sognepræsten, og denne Uvillighed blev ikke mindre, da Hr. Niels 1599 blev beskyldt for at have venerisk Syge („1 Claphorn“). Dette var af 2 Bartskjærer blevet mundtligt og skriftligt bevidnet for begge Borgemestrene og Provst Hr. Hans Pedersen, hvilken igjen havde meldt det til Lehnsmanden. Ved Landsthingsdommen blev Sagen afviist, fordi Bartskjærerne ikke havde vidnet for Raadet eller til Thinge. Men Borgerne bleve bange for at give ham Kosten i deres Huse, dog vilde 4 Mænd hjælpe Sognepræsten med Kostpenge til Kapellanen, kunde Hr. Hans fordrage Kapellanen, da kunde de ogsaa].

8. 1603. Peder Hansen Hess, f. her; St. Od. 00; [† el. forflyttet 1617 el. 18].

FS nr. 690 (»Petrus Johannis Hessus Cartemund.«).

9. o. 5/3 1618. Jacob Gregersen, f. Od. 84; F. Gregers Hansen, Guldsmed; M. Anne Jacobsdtr.; St. Od. 04; [† el. # 1637; han var Bdr. t. Claus Gregersen, Guldsmed i Kjerteminde].

FS nr. 48 (»Jacobus Gregorii«); Kerteminde Tingbg. 1636-37, f. 31a-32b (26/9 36); SL II, s. 28-29; FS nr. 48 (»Jacobus Gregorii«); F-P s. 210.

10. o. 11/10 1637 [Degn i Aarslev . .] Holger Boesen el. Bojesen, f. Od. c. 11; St. Od. 34; C. 37; ~ c. 60 Engel Pedersdtr. Kall, E. e. Henrik Sørensen Krog, Tolder og Rdmd. her, f. Flensbg., b. 16/8 86; u. B.; [† 1678].

KUM I, s. 121 (»Oligerus Boëtii Othon.«); KS 3:5 (1884-86), s. 129 (»Oligerus Boëtii«, 26 år gl.).

11. 5/5 1674*, o. 11/9 78 [Rtr. Saxkjøb. 66] F. Sts. Peder Henriksen Krog; [21/5 1687 N. Vedby; see der].

12. 21/5 1687. Niels Jacobsen Muus, f. Kbh. 25/12 el. 26/12 60; F. Jacob Riis, Brygger i Kbh.; M. Anne Nielsdtr. Muus af norsk Slægt (F. N. Rasmussen M., Sorenskriver i Hedmark); St. Kbh. 78; C. 4/4 85, illum.; ~ Od. St. Knuds K. 4/12 89 Magdalene Knudsdtr. Bruun, af Oddense-O.; 2 S., 1 D.; see Jacob N. M. i Steenløse-V.; [b. 4/5 1724. En streng religiøs Mand].

KUM II, s. 82 (»Nicolaus Iacobi Musenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14; NTG III, s. 213-214.

13. 5/8 1724 [Rtr. her 20] Poul Jørgensen Landt; [1/9 1725 Hesselager; see der].

14. 28/12 1725 [Cat. Kbh. Nic. K. 16] Jens Danielsen Winther; [7/7 1727 Nysted-H.; see der].

15. 18/8 1727, o. 3/10, Morten Boesen; [1/8 1738 Ebeltoft-D.; see der].

(1/8 – 15/8 1738. A. Henriksen; 25/8 1738 Farup; see Idestrup).

16. 15/8 1738 [Farup 10/12 34] Adam Mortensen Thillerup, f. Lindholm v. Roesk. 5/5 09; F. M. T.; St. Slag. 28, Bacc. 31; C. 4/3 34, h.; ~ Margrethe Elisabeth Breitendick, † Kjerteminde 15/9 57; 1 S., 1 D.; [† af Sprinkler(1), •/11 1740; havde i F. saamange Processer og Vanskeligheder, at han tilsidst hellere vilde „flye end ilde fægte“, hvorfor han byttede Kald med A. Henriksen].

KUM II, s. 498, 543 (»Adamus Tillerop«, 20 år gl.).

17. 13/1 1741, o. 3/3 [Rtr. her 37–40, da Skolen nedlagdes] Christian Andersen Bruun; [20/10 1747 Od. Graabr. Hosp.-P.; see der].

18. 20/10 1747 [p. Cap. Ondløse-S. 5/2 46, o. 8/2] Peder Justsen Buchhorst, f. Ulsø 1/2 16; F. J. B., Degn; M. Susanne Pedersdtr. (Sstr. t. Sstr. t. Karen P. ~ J. P. Horsens i Marvede-H., t. Maren P. ~ P. A. Fallenkamp i Jungshoved, Moster t. L. P. Braad i Haderup og Halvsstr. t. Anne Margrethe P. ~ H. P. Seyer i Alleslev og t. Maren Kofoed, SvigerMdr. t. F. U. Quist i Lynge-B.); St. Fdbg. 37, Bacc. 39; Hør. v. Nicolai Sogns Fattigsk.; C. 42; ~ Roesk. 22/3 47 Ingeborg Pedersdtr. Smidt, f. Od. 14, † Od. 13/9 86; F. P. Jacobsen, Smed; 1 S., 2 D.; [† 22/8 1764; blev i Ondløse susp., fordi hans Kone fødte en Datter Dagen efter Brylluppet; fik 9/5 s. A. Tilladelse til, om et Aar at søge Kald andetsteds; her indtraf ved hans Indsættelse den forargelige Scene, at der vare 3 Præster paa eengang paa Prædikestolen, nemlig den gamle Pr. C. Wedel fra Munkebo, Sp. Bøgh her og B. Ved Kongebrev 12/1 48 udtaltes en stærk Misbilligelse; baade Wedel og Bøgh skulde reprimanderes og mulkteres; see F. S. 3/1 54. B. var ei ukyndig i Lægekunsten].

KUM II, s. 583, 598 (»Petrus Boukorst/Bouchorst«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 94.

19. 16/11 1764, o. 21/12, Søren Frederiksen Winther; [27/10 1773 Kollerup-V.; see der].

20. 30/12 1773 [Arrild 14/1 59, o. 22/9] Jens Jensen Ibsen, f. Kbh. 29/9 25; F. J. I., Hofcant. og Bedemd.; M. Anna Holst; St. Kbh. 44; C. 50; Cantor i Arrild i nogle Aar; ~ V. Vedsted 29/12 61 Cathrine Magdalene Høhne af V. Vedsted, d. 25/4 39, hun boede 08 som Enke i Tarm; 1 D.; [† 1/12 1778; hans Enke skal være død som Betlerske].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Stiftsprovstiet nr. 73; Kbg. Vester Vedsted (1665-1773 V) opsl. 76 (vielse).

21. 3/3 1779 [r. Cap. Varde 10/3 74] Holger Nielsen Olivarius; [24/6 1785 Grimstrup-Aa.; see Ebeltoft-D.].

22. 26/8 1785, o. 30/9 [Lærer v. Pleiesk. p. Chrhvn. . .] Hans Ruhmann Monrad af Nexø-B., f. Rø 23/6 52; St. Nykjøb. p. F. 71; C. 2/8 73, n.; ~ Frederikke Holm, † 22/9 41; M. Spisemesterinde ved Opfostringshuset; 2 S.; [# 17/5 1833, † 24/6 34. Var udentvivl af meget ringe Evner, men blev greben af Opvækkelsen i Kjerteminde og Omegn, og, skjøndt han holdt de samme Præd. hvert Aar, samlede han en ikke lille Kreds om sig].

Nedlagt efter Rescript 30/9 1803.

———————————

 

 

No 593. Ordinerede Catecheter i Kjerteminde.

[Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift]

F. S. 3/1 61 ff.
———————————

1. 18/12 1833, o. 26/2 34, Peter Christian Georg Westergard af Karlslunde-K., f. Brøndshøi 4/4 06; St. Roesk. 24; C. 27/10 30, l.; ~ Kjerte 29/1 36 Pouline Mathilde Middelboe, f. Kbh. 21/4 09; (Sstr. t. Marie C. M. ~ P. M. Bildsøe i Taulov og t. Bernhardine M. M. ~ P. M. M. Storm i Vetterslev-H.); F. Bernhard Ulrik M., Commandeurcpt.; M. Magdalene Foersom; 4 S., 1 D.; [† 1/11 1842. Samvittighedsfuld i sit Embede trods sin vedvarende Sygelighed; agtet og afholdt; B. D. G. 1/153].

2. 13/1 1843, o. 29/3 [c. Adj. Nybg. 37; Adj. Hlh. 30/10 s. A.] Carl Anton Dons; [5/4 1843 Radsted; tiltraadte ikke her].

3. 2/6 1843 [p. Cap. St. Jørgens-S. 16/10 40, o. 8/12] Johan Ludvig Møller; [10/6 1845 Bregninge; see der].

4. 2/9 1845, o. 12/11, Rasmus Raahauge Huus; [20/12 1854 Ulsø-E.; see Kjøng i S.].

5. 14/1 1855, o. 28/3 [Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 53] Andreas Evald Meinert; [29/2 1860 Fjaltring-T.; see der].

6. 8/11 1860 [p. Cap. Beder-M. 10/7 53, o. 5/10; Voldum-R. 23/7 55] Michael Christian Asmussen af Tem, f. Aarh. 29/6 21; St. Aarh. 42; C. 28/10 50, h.1; ~ 5/10 55 Jensine Marie Arvedsen, f. 30/11 26; F. Hans A., Møller p. Øvre M. v. Frederiksværk; M. Rebekka Elisabeth Schade; 2 D.; [6/3 1869 Linnerup-H.; 10/4 77 Ødum-H.].

7. 25/8 1869, o. 3/9 [Tredielærer v. Frederiksberg Sk. 7/8 65] Viggo Hagbarth Theobald Fich; [20/5 1873 Mesinge; see der].

8. 6/11 1873, o. 16/11, Valdemar Julius Winther, f. Kbh. 11/7 46; F. Jstrd. Hans Christ. W., Kassrr. v. Generalpostdrect.; M. Charl. Soph. Kruse; St. v. W. 64; C. 22/6 69, h1.; Lærer v. Maribos Sk. •/8 69 og ved det værnske Instit. •/9 s. A.; till. •/1 71 ved Latin- og Realsk. i St. Kongensgade; udenlands 70; (23/2 – 28/3 78 Levring-H.); ~ Kbh. St. Johs. K. 21/5 73 Anna Marie Franzisca Popp, f. Christiansminde v. Jægerspriis 28/10 51; F. Henr. Monrath Christ. P., Forp.; M. Ane Mar. Vib. Popp; (77) 1 S.

———————————

Note:

(1) Sprinkler: pletformet udslæt; navnlig om hududslæt ved visse epidemiske sygdomme (spec. plettyfus); også som navn på selve sygdommen.

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2009. Skt. Laurentii Kirke, Kerteminde, s. 1013-1220, Drigstrup Kirke, s. 4075-4124 (udg. 2017).
Strøm, G.: Efterretninger om Kjerteminde Præster, Rectorer og Hørere siden Reformationen. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 3, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1865, s. 1-93.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.