Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 443. Hesselager,

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/13; J. M. 189; B. M. 77; Lkm. 2/240; St. M.; Kbg. 1813.
Anm. Langaa var ikke Annex til 1553. Det beroer paa en Misforstaaelse, see KB bd. 1 (1551-55) s. 212.
———————————

0. (1532). Poul . . . , »her Poell i Szelleagger/Selagge«.

FR s. 438, 449.

1. (1544). Knud Andersen; Pr. 45; see Hans N. Skjeg og E. H. Bang, begge i Gudbjerg.

1b. 15 . . Henrik . . .

2. 15 . . Peder . . . ; maaskee p. Cap.

3. (1575). Rasmus Hansen el. Henriksen; Pr. (75); see Etm.; [† 2/9 1578].

4. c. 1578. Christen Hansen Bang* el. Skambye, af Skamby, f. Østrup c. 45; St. 61; 1 ~ F. D.?; u. B.; 2 ~ 21/1 89 Johanne Mouritsdtr.; F. M. Ibsen i Aarh.; B. see C. C. Hesselager i Vissenbjerg; C. C. Hesselager i Oure-V.; [† c. 1629; iflg. Hegelund † •/8 1613].

FS nr. 231 (»Christiernus Johannis«); F-P s. 44; Hegelund I s. 620, II s. 321.

5. 1629 [p. Cap.*, o. 25/9 22] Laurits Clausen Barfod af Sneum-T., f. 96; St. Ribe 17, Bacc. 20; Hør. Ribe (20); ~ Mette Nielsdtr. Foss af Dalby-S., f. 01; vist 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Claus L. B. i Fraugde; R. R. Herrested i Herrested; [† •/5 1634].

KUM I, s. 28 (»Laurentius Claudij Barfodius«), s. 43 (»Laurentius Claudii Barfod, scholæ Rip. collega«); KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Lavrentius Cl. Barfodius«, 26 år gl.); BHMD s. 37; Barfod s. 14-15.

6. o. Kirkeby K. p. F. 2/7 1634 [Rtr. Nybg. 11/8 33] Peder Christensen Humble af Humble, f. 09; St. Od. 29; udenlands: Wittenberg 30; Præc. Sorø 31–33; C. Sorø 7/8 33; Pr. 16/6 57; ~ F. E., † 81; see O. Rasmussen og M. B. Thrane i Rønninge-R.; [† 4/2 1675. Meget lærd og retsinding; et Lys i sin Tid; anseelig Bogsamling].

KUM I, s. 95 (»Petrus Christierni Humlius Longlandinus«); Helk I, s. 255; SB s. 157, 269; KS 3:5 (1884-86), s. 143 (»Petrus Christiani Humblius«, 24 år gl.), s. 127 (»Petrus Christierni«, 25 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 719; BHMD s. (103, 104, 1634: 107, 108, 110).

7. o. 6/6 1674**. Mag. Bernt Bendixen Øgler, f. Od. 44; (Bdr. t. Anna B. Ø., vist ~ J. Todberg i Sæby-H.); F. B. Lauritsen Ø., Kbmd.; M. Anna Berntsdtr.; St. Roesk. 64, Bacc. 66; Pr. 99; Mag. 00; ~ Hilleborg Rasmusdtr. af Herrested; 1 S.; see Rasmus B. Ø. t. Roesk. Dk. 1 r. Cap.; J. M. Radier i Sørbymagle-K.; [† 30/5 1704].

KUM II, s. 317, 332 (»Bernhardus Benedicti Øgler, Otthoniensis«).

8. 15/1 1701**. Hans Rhumann Frederiksen Monrad, f. Øier i Gudbrandsdalen 77; (Bdr. t. Frants F. M. i Rold-V.); F. F. Eriksen M. af Kbh. Hel. G. K., Pr. og Sp. i Øier, Gudbrandsdalen; M. Birgitte Andersdtr. Cold; St. pr. 91; ~ Birgitte Poulsdtr. Grønnevald, † •/12 27; (Sstr. t. Alexander P. G. i Boeslunde og t. Anne E. P. G. ~ G. N. Kabel i Hodde-T.); F. Ccl.-Ass. P. Zach. G., Amtsforv. i Nybg. og Eier af Hesselagergd.; M. Øllegaard Poulsdtr. Foss (Sstr. t. Anne P. ~ H. J. Sperling i Aunslev-B. og t. Sigvard P. i Haslund-Ø.); 5 S., 2 D.; see Frederik H. M. i Nexø-B.; Erik H. M. i Egense; J. M. M. Reimer i Agerskov; [† •/7 1725].

KUM II, s. 182 (»Iohannes Rumannus Monrad«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 43; Nyborg byfoged nr. 528; Wads sedler: Mor; PT 9:2 (1929), s. 164 (mors slægtsnavn).

9. 1/9 1725 [r. Cap. Kjerteminde-D. 5/8 24] Poul Jørgensen Landt, f. Bred, Vissenbjerg S., 92; F. J. Poulsen, Degn; M. Margrethe Johansdtr. (Sstr. t. Sebastian J. Friis i Kjerteminde-D.); St. Od. 10; C. 8/3 17, l.; Rtr. Kjerteminde 20; ~ Kjerteminde 14/1 26 Sara Hermansdtr. Broch, † 25/6 67, E. e. Jørgen Madsen, Kbmd. i Kjerteminde; F. H. B., Færgemand v. Vemmenæs p. Taasinge; 3 S., 1 D.; see Etm.; J. R. Basballe og J. O. Hvalsøe i Barløse; (J. V. N. Kannewurff i Idom); [† 10/8 1756; fik 8/2 1726 Benaadningsbrev af den sædvanlige Grund (hans Hustru nedkom for tidligt efter Brylluppet)].

KUM II, s. 349 (»Paulus Georgii Landius«, 18 år gl.); Strøm 1, s. 49-50, 83-84; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 80; Odense byfoged nr. 1688.

10. 24/9 1756 [p. Cap.* 13/1 s. A., o. 2/4] F. S. Herman Poulsen Landt, f. 14/7 27; St. Nybg. 45; C. 47; 1 ~ 2/11 57 Inger Margrethe Baggesen, † 20/1 76; F. Cmcrd. Laur. B. t. Hesselagergd.; M. Øllegaard Buchholtz; u. B.; 2 ~ 20/9 76 Casta Magdalene Henriksdtr. Werchmeister af Føns-Ø., f. c. 50, † 15/6 16; 1 S.; [b. 22/11 1797].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 89; Kbh. Adresseavis 12. febr. 1776 (1. hustrus død).

11. 22/10 1784**, o. 19/11, Anders Christensen Winding, f. Ulvemosegd. v. Svendbg. 21/9 54; F. C. W., Eier af Ullemose; M. Cathrine Pedersdtr.; St. Svendbg. 73; C. . . ., h.; O.; [b. 16/7 1800].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 125.

12. 3/10 1800 [Alslev-H. 19/1 98] Vitus Bering af Ikast, f. 13/9 56; St. Hors. 73; C. 28/7 78, h.; p. Cap. Varde 10/9 83, o. 22/10; r. Cap. ss. 85; Sp. Henne-L. 1/6 87; ~ Ribe Dk. 6/11 89 Susanne Baggesen, f. c. 70, † Hesselager 29/10 23; F. Peder Lauritsen B., Reg.kvartermester i Fyen; 3 S., 3 D.; see J. A. S. Borchsenius i Arrild; (L. G. Pasbjerg p. Bogø); [† 13/12 1816; gik frisk og munter tilsengs Kl. 10 og døde pludseligt inden Kl. 11; „seent vil hans blide, fredelige og retskafne Characteer blive glemt“].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 89; Ribe byfoged nr. 1526; Nygaards sedler: Hustrus fader, vielse, børn i Henne, børn i Alslev.

13. 25/6 1817 [Værum-Ø. 8/7 96, o. 7/9] Johan Borchsenius, f. p. Jullinge 11/11 67; F. Johs. B., Forp., senere Eier af Ødemark; M. Karen Lohmann; St. Slag. 88; C. 25/4 93, l.; ~ Værum 9/7 98 Anna Helene Storm, f. 4/11 76, † 26/11 30; F. Adolph Christ. S., Forp. p. Hald; M. Karen Lind; 4 S., 4 D.; see Johan A. S. B. i Arrild; [† 7/1 1824. Erhvervede sig i Værum ved sin Indsigt i aandelige og verdslige Ting, sit jevne Væsen, sin utrættelige Virksomhed, ved gjerne at see Bønderne hos sig, og at politisere med dem (maaskee ogsaa føre Politikken paa Prædikestolen) megen Agtelse og Velvillie. Kom i Strid med „den gamle Konge“ i V., en dygtig, men myndig Bonde, som vilde regjere endogsaa over Præsten].

14. 26/5 1824 [Ulvborg-R. 13/4 08] Ernst Philip Heinrich Stegmann, f. Cassel 17/5 73; F. Joh. Gottlieb S., Prof. phil.; M. Dorothea Charlotte Vilhelmine v. Heppe; Miss i Ostindien 30/10 95, o. Kbh. 6/11; hjem 97; P. i Trankebar 98; 1 ~ Kbh. 30/3 96 Ane Cathrine Chemnitz af Kbh. tydske Garn.; sep. (00); 2 ~ Kbh. 28/9 06 Henriette Cathrine v. Cruys, d. Kbh. 2/11 80, † Od. 13/7 62; F. Fried. v. C., Major v. Kongens Rgmt.; M. Anna Maria Schrøder; [† 1/9 1828; upaalidelig; kyndig Ldmd.; N. 576; E. 3/234 og S. 3/259].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 528.

15. 14/11 1828 [Endelave 21/2 16] Frederik Ludvig Christian Munck; [20/8 1839 Raklev; see der].

16. 5/11 1839 [Bredstrup 4/6 34] Johan Arent Adolph af Glenstrup, f. Adslev 4/2 82; St. Rand. 02; C. 25/4 09, h.; p. Cap. Glenstrup 21/9 10, o. 17/10; Sp. Ø. Nykirke-G. 11/4 20; ~ •/10 20 Kirstine Terkilsen, f. Rand. 28/11 88; levede 1868; F. Anders T., Kbmd.; M. Agnete Bay; 1 S.; [† 11/12 1842; B. D. G. 1/155; omtales med megen Agtelse].

17. 23/3 1843 [Lyngby-A. 6/9 33] Niels Sidenius af Ø. Ulslev-G., f. 14/5 95; St. Nykjøb. 14; C. 11/1 19, l.; r. Cap. Tirsted-S.-V. 24/10 21; Vicepast. Vesterborg-B. 8/8 27; ~ 7/11 21 Cathrine Magdalene Sidenius, f. Maribo 2/8 98, † 27/7 57; F. Edv. S., Kbmd.; M. Ingeborg Bredenberg; 4 S., 2 D.; see Jacob S., Cat. Fred. Mich. K.; [† 1/7 1859].

18. 7/9 1859 [Oxenvad-J. i Haderslev A. 27/3 47] Peter Jürgensen, f. Kold. 5/1 02; F. Peter J., Chordegn; M. Christine Sophie Buntzen; St. Kold. 21; C. 18/4 26, l.; Sp. Aggersø-O. 1/8 28, o. p. Omø ved Kirkens Indvielse 15/9; Darum-B. 14/3 34; ~ 8/9 29 Sophie Conradine Brøndsted af Asminderød-G.-F., f. Hviding 26/7 10; 3 S., 3 D.; [# 12/4 1872, † Frederiksberg 27/3 76; Pg. br. 26/4 71].

19. 1/7 1872. Hans Jacob Hansen Koefoed; see S. Næraa.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 37, 39, 71, 108, 110, 169.