Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 756. Lyngby og Albøge,

Sønder Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

P. 61; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/303; L. S. v. W; Kbg. 1716.
Anm. Fra 1812 er Sognepræsten tillige Forstander for det kongelige Skolelærer-Seminarium i Lyngby. Seminariet nedlagt ved Slutn. af •/7 1874 eft. Lov 9/3 72.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra litteraturlisten nedenfor.]
———————————

1. k. 1534 af Biskop Ove Bilde. Peder Jacobsen; Pr.; [vist † p. Rugaard 1578; boede først paa Fæveile, som hørte under Bispestolen, til 1540 el. 45; siden i Lyngby].

2. c. 1578. Rasmus Olsen Aalborg; strax fortrykket „insidiis successoris“; (P.) el. „formedelst Successors Skjelmeri“ (L. S. v. W.); men kom siden igjen i Embedet, „juxta vocationem curialium“; see Nr. 8 [er maaskee identisk med Hyllested-R. Nr. 1]

KS 6:5 (1945-47), s. 400-402

3. 1579. Mag. Jens Simonsen Abbed (Abel?) [† 1579; „interfectus ab rusticis in vestibulo templi“ (P.). „Zu Lyngbye im Aarhussischen Stiftt, erregten die Bauren einen Tumult auf dem Kirchhoff, und schlugen den Capellanen, Hr. Jens Abbed, vor der Kirchtüre todt. Ob sein Ambts-Eiffer, wie man in Betrachtung des Orths muthmaßen konte, ober irgend etwas anders hierzu Anlaß gegeben, finde nicht.“ (Pont. Ann. 3/407); »Den sidste Abbed i Øm Kloster, Jens Simonsen, blev 24/10 1560 aflagt med Rosmus Sognekald, Rugaard m.m., indtil han i 1579, da denne Gaard bortmageskiftedes, fik Nabosognet Lyngby – hvorfra han derved fortrængte dettes Præst, Rasmus Olsen (Olufsen) Aalborg – samt Gaarden Fævejle.; det var hans Kapellan, der efter Sigende blev dræbt af Bønderne (symmistam sibi acqvisivit, interfectum, ut fama fert, a rusticus in vestibulo Templi, ipse autem vitam finivit in villa fructuaria Rugaard)«].

KS 6:5 (1945-47), s. 400-402 (se nedenfor); KB bd. 2 (1556-60) s. 461.

4. c. 1579. Mads Christensen; strax svag, saa han maatte opsige Kaldet.

5. 1580. Niels Rasmussen; [† el. forflyttet 1580 el. 81]

(6. 1597. Niels Pedersen; [† 1597] – Udgår, har fmtl. været Capellan.)
(7. 1597. Mag. Niels Katholm, f. Grenaa; [† 1598 el. 99; „artibus magicis deditus; e medio sublatus“ (af Troldfolk el. Skarnsfolk) p. Fæveile]. – Udgår, har fmtl. været Capellan.)

8. 1581. Rasmus Olsen Aalborg; see Nr. 2; see N. P. Vrager i Skorup-T.; [† 1602; see Prinds Christians Hylding 1584].

9. 1602. Anders Rasmussen; [† 1605].

10. 1605 [Slotsp. p. Kalø c. 01] Niels Sørensen Nykirk* (Faber, Fabricius), vist af Ø. Nykirke-G., f. c. 78; St. i Kbh. (04); 1 ~ Else Nielsdtr. Ørsted (Ferslef) af Ørsted-E., f. c. 85, † 29/4 24; 6 S., 6 D.; 2 ~ 25 Mette Thomasdtr. Lyngaae, af Lyngaa-S., f. 19/12 05; 7 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see L. S. Grenaae i Vivild-V.; N. N. Lyngbye i Braband-K.; J. N. Lyngbye i Helgenæs; N. N. Krog i Veilby i J.; T. N. Lyngbye i Hørby; A. N. Lyngbye i Nors-T.; Claus N. og Chr. N. Lyngbye i Aalsø-H.; S. N. Lyngbye t. Roesk. Dk. r. Cap.; N. R. Trane og P. H. Steenstrup i Hyllested-R.; [† 6/5 1651; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1604; Malerie og Eptph.].

F-P s. 140 (»Claudius Severini Nykiercke«); KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 752; 3:2 (1877-80), s. 747 (»Nicolaus Severini Fab.[ricius], filius D. Severini in Nykirke«); FAaW s. 10, 16-18, 41-43.
(11. Niels Fabricius. Udgaar – er identisk med forrige).

12. k. 8/6 1651, conf. „post varias lites“ 31/3 52, o. 27/4 [Hør. Slag. (50)] Svend Sørensen Leth af Vegerslev-V., f. 4/1 21; St. Aarh. 43, Bacc. 50; Pr. 16/10 67; ~ F. E., † 29/3 89; u. B.; [† 29/10 1685; blev 51 udfordret af Christopher Sørensen Qvist (siden p. Anholt), der havde faaet Kaldsbrev fra nogle Bønder, der ikke var valgt til at kalde, og forfulgte ham med Proces. Skønt ikke lovlig kaldet holdt Christoffer Quist en slags gudstjeneste paa kirkegaarden og forfulgte Svend Sørensen med proces. Rettertinget godkendte 30/3 52 Svend Sørensens Valg; Malerie og Eptph.].

KUM I, s. 179, 226 (»Sveno Severini Leth«); P-Aarh. f. 6a, opsl. 8, f. 15a, opsl. 17; KS 6:3 (1939-41), s. 160; KR nr. 6679.

13. 1/8 1685**, o. 23/10, Mag. Frederik Thomsen Lyngbye af Hørby, d. 5/11 62; St. Roesk. 80; Mag. Kbh. 28/5 90; Pr. 14/10 16; Cons.Rd. 21/7 24; Eier af Vedø; 1 ~ Elisabeth Margrethe Reinfranch, Kbh. Nic. S. 3/2 63, † 97, Skifte •/11 s. A.; F. Mathæus Rudolph R., Secr. i tydske Cancellie; M. Karen Rasmusdtr. Hellekande; 2 S.; 2 ~ Kbh. St. Nic. K. 99 Nille Marie Nielsdtr. Behr, f. c. 77, † Vedø 7/11 59; (Faster t. Andreas N. B. i Feldballe-N. og t. Anne L. B. ~ T. P. Todbjerg i Hjortshøi-E.-E.); F. Niels Thomsen t. Rygd. i Nørager S., tidl. Kbmd. og Bgr. i Kbh.; M. Anne Svendsdtr.; 2 S.; [† •/9 1734; fik Vedø med sin 2den Hustru].

KUM II, s. 101, 173 (»Fridericus Thomæ Lyndbye/Lyngbye«); PT 7:3 (1918), s. 245-250 og 1983, s. 31-42; P-Aarh. f. 57a, opsl. 60; FAaW s. 30.

14. 7/7 1730*, o. 34, Hans Christophersen de Hemmer, f. Aalbg. 24/3 97; (Bdr. t. Karen C. de H. ~ J. O. Wang i Flade-G.); F. C. Henriksen de H., Rdmd.; M. Søster Mathiasdtr. Foss (F. Dr. th. M. Nielsen F., kgl. Confess., tilsidst Biskop i Aalborg); St. Aalbg. 18; C. 3/7 20, n.; Pr. •/12 58 el. 23/10 60; 1 ~ Anna Sophie Østergaard, f. 01, † 8/5 42; 3 S., 2 D.; 2 ~ Grenaa 7/2 43 Kirstine Marie Nielsdtr. Bang, f. 19, † 29/10 92; F. N. Pedersen B., Kbmd.; M. Anna Rasmusdtr. Koed; 7 S., 4 D.; see Henrik de H. her; [† 10/5 1781].

KUM II, s. 417 (»Ioh. de Hemmer«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Grenå byfoged, nr. 111; T-N s. 147.

15. 9/6 1781 [Tirstrup-F. 8/4 68] Christen Hansen Barfoed, f. Assens 15/1 30; F. H. Pedersen, Secr. hos Generalfiscal Troels Smith, siden Bgmstr. i Assens; M. Elisabeth Cathrine Barfoed; St. Nybg. 48; C. 26/1 56; Fp. 1/5 61, o. 15/5–13/9 62; Sp. S. og N. Onsild 15/2 65; 1 ~ Segeberg 15/6 62 Christiane Elisabeth Kruse, f. Rand. 21/1 36, † 12/7 77; F. Johan Peter K. Kommandant p. Færøerne; M. Dort. Elisabeth Kjertinger; 1 S., 1 D.; 2 ~ 24/5 80 Inger Kirstine Kjersgaard, f. Rand. 16/5 43, † ss. 24/5 1824; F. Peter K., Kbmd.; M. Birgitte Jensdtr.; u. B.; 2 ~ C. C. Clausen i Mørke-H.; see Hans P. B. i Faxe; [† 15/8 1785].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 108, 118; Randers byfoged nr. 1318; Kbg. Rand. St. Mort. (1821-1827), f. 411, opsl. 358.

16. 30/9 1785 [Tirstrup-F. 81] Henrik de Hemmer, f. her 18/3 42; St. Aarh. 60; C. 19/12 63, n.; Cat. Nykjøb. i S. 68; Tirstrup-F. 15/12 74*; p. Cap. her 16/9 78, o. 20/1 79; ~ Margrethe Vilhelmine Møller af Sæby-H., f. c. 50, † Grenaa 4/7 32; 1 D.; [† 9/8 1806].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 92.

17. 8/4 1808 [Branderup 19/8 96] Hans Peter Barfoed; Forst. for det af ham opprettede Skolelærerseminarium 30/4 12; [3/11 1822 Faxe, see der].

18. 22/10 1823 [r. Cap. Kold. og Sp. Almind 1/4 14], Christian Plesner; [7/6 1833 Ledøie-S.; see der].

19. 6/9 1833 [V.-P. Vesterborg-B. og Lærer v. Vesterborg-Sem. 8/8 27] Niels Sidenius; [23/3 1843 Hesselager; see der].

20. 2/6 1843 [Jebjerg-L. 24/5 36] Lic. th. Frederik Nielsen; [10/4 1856 Torkildstrup-B.; see Thoreby].

21. 7/9 1856 [Mosbjerg-H. 8/7 51, o. 13/8] Prof. Carl Christian Emil Langhoff, f. Od. 4/3 18; (Bdr. t. Julius F. B. L. i Høibjerg-E. og t. Jens S. L. i Lunde-O.); F. Hans L., Tømmermstr. og Brandcpt.; M. Dorothea Møller; St. Od. 34; C. 22/1 41, l.; c. Adj. Fdbg. 2/11 44; Adj. ss. 17/10 45; tit. Prof. 29/4 63; Pr. 7/10 65; R* 21/7 69; ~ 6/11 44 Emerentze Annette Augusta Sigfride Jung, f. 27/12 20; F. Johs. J., eiede Holtegd. i Sjælld.; M. Louise Aug. Rundberg; 2 S., 4 D.; [19/5 70 Bødstrup; Pg. br. 10/1 64].

22. 6/8 1870 Prof. Arnold Magdalus Andreas Kühnell; 4/9 1876 Sengeløse; see Kristrup-H.

23. 13/12 1876 [Hyllested-R. 10/7 72] Hans Peter Ludvig Petersen, f. Kbh. 5/10 18; F. Henrik P., Bud i General-Commissariats Coll.; M. Birthe (Birg.) Olsen; St. Chrhvns. Bgdsk. 37; C. 17/1 45, h.; Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 40; Øls-H.-D. 18/1 1861, o. 8/3; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 28/4 47 Ida Amalie Petersen, f. 5/4 18, † Randers 10/7 96; F. Hans Adolph P., Instrumentmgr.; M. Else Marie Høgstrøm (2 ~ Joh. P. Thræn, Capelmusicus); u. B.; [# 6/2 1893; † Randers 6/4 1902]

Elvius s. 340; G-HF bd. 1, s. 692-93; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 54 (vielse).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Bidrag til dansk Præstehistorie 1496-1657. Del II. Kirkehistoriske Samlinger, 6:3 (1939-1941), s. 159-181. [Uddrag af Rigens Dombog, sorteret alfabetisk på sogn: L-Ø.] Om Lyngby-Albøge: se nedenfor.
Lyngaa (Felslev), Jacob Thomsen: Ad rem literariam danicam aliqvot momenta, Kgl. Bibl.: Ny kgl. Saml. nr. 1205a 4°, 1660-1689.
Winther, Flemming Aagaard: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Slægtens forlag, Viborg 2008. [Denne bygger bl.a. på ovennævnte manuskript af Jacob Lyngaa.]
Woll, V: Sognepræster i Lyngby-Albøge Pastorat i 15–1600-Tallet. Forslag til en Rettelse i Wibergs »Præstehistorie«. Kirkehistoriske Samlinger, 6:5 (1945-47), s. 400-402.