Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1307. Sognepræster i Vesterborg og Birket,

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/274; M. S. 2-b/15; L. P. B. 8; Lkm. 2/712; Kbg. 1738.
Anm. Indtil 15/3 1687 (Rescr. 2/11 86) var Nordlunde, nu til Horslunde, Annex; Birket var tidligere et Pastorat for sig; see der.
———————————

1. (1560. 84). Rasmus Thuesen; see K. Nielsen, r. Cap. i Skovlænge-G.; 20/8 1560: »Hr. Rasmus i Vesterborg har berettet, at han ingen Præstegaard har at bo i, eftersom en Bonde „besidder“ den rette Præstegaard i Vesterborg, har Kongen tilladt ham at faa Gaarden, naar Bonden dør«.

KB bd. 2 (1556-60) s. 439.

2. (1608). Hans Sørensen (Petreius); Pr. 5/7 26; see Etm.; A. Hansen i Ryde; [† 1628; vilde rapse Fisk i Pederstrup Sø fra Jørgen Grubbe(1); men denne passede ham op, lod give Ild af sine Geværer, da Præsten og hans Folk vare komne midt i Søen, hvorved Præsten blev saa sort i Ansigtet, at han ikke kunde prædike en heel Maaned; til yderligen Straf maatte han gjøre et Gilde for Gaardens Mandskab].

3. c. 1628 [r. Cap. Od. St. Hans K., o. 23/4 28] F. S. Jens Hansen Westerborg, f. c. 03; St. Od. 26; C. 28; ~ Maren Lauritsdtr., vist af Krogsbølle; [afsat 1635, anklaget for Utroskab af sin Hustru].

KUM I, s. 75 (»Ianus Iohannis Westerburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 123 (»Janus Johannis«, 25 år gl.).

4. o. 1/2 1636. Mag. Henrik Andersen Bruun, f. Haderslev 06; St. i Rostock 27, i Kbh. 28, i Wittenberg 32; Mag. Kbh. 12/5 35; ~ Marie Ruchrad, † 71; [† 1667, el. 1671 (Achelis); Slagsmaal i Kirken 62 med Cap. Laurids Mikkelsen (see Herredskirke); hvorfor det ogsaa nær var galt med ham, 8/11 63 dømt at betale 200 Rdl.; Mindetavle; Lgst.].

Achelis I, nr. 1684; KUM I, s. 90 (»Henricus Bruno Haterslebiensis, depositus in acad. Rostoch.«), s. 128 (»Henricus Andreæ Bronovius«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»M. Heinricus Andreæ Brun«, 30 år gl.); HT-Sadolin s. 541; DanKir bd. 8, s. 628 (se nedenfor).

5. 1665** [Hør. Nakskov . . .] Oluf Lauritsen Pontoppidan el. Brobye, vistnok af Utterslev; St. Bergen 53; ~ Dorothea Schøn (Schou), levede 97; [† 1668].

KUM I, s. 240 (»Olaus Laurentii Pontoppidanus«).

6. •/9 1668 [r. Cap. Thoreby, o. 11/7 60] Eskil Rasmussen Rosenquist af Vaalse; St. i Rostock 51; St. v. Sorø 55; Præcept. Sorø c. 58; ~ Nykjøb. p. F. 10/4 67 Else Birgitte Harlitz, † c. 81; [† 1678; byggede den (1859) nuværende Pg.].

Helk I, s. 364 (»Aeschillus Erasmi Falstria-D.«); SB s. 189, 283; KS 5:3 (1905-07), s. 731; HT-Sadolin s. 546, 547.

7. 1678 [r. Cap. Nykjøb.-S., o. 28/8 66] Vessel Henriksen Barthling, f. 32; St. Nykjøb. p. F. 51; Hør. ss. 60; ~ c. 67 Margrethe Asmusdtr. Rosenfeld, f. Nykjøb. 39; 7 B.; 2 ~ Etm.; see Henrik V. B. i Høislev-D.-L.; [† 5/1 1684; Mindetavle].

KUM I, s. 231 (»Wesselius Henricj«); DanKir bd. 8, s. 628 (se nedenfor).

8. 16/8 1684. Jens Theophilussen Ruchrad, f. p. Søgd. 57; (Bdr. t. Mourits T. R. i Utterslev); F. T. R., senere Eier af Søgaard v. Vesterborg; M. Birgitte Jensdtr. Warbjerg (Sstr. t. Claus J. W. i Radsted); St. pr. 75; ~ F. E., † 12; 1 S.; [† 1709; fik 15/3 87 Birket til Annex, imod at afgive det lille Nordlunde; Man fortæller, at han skjænkede Ghmrd. Brandt(2) en lille Skov, for at denne skulde kalde hans Søn, død som Stud. 1709; denne Skov kaldes endnu Theophili Skov; Lgst.; Lgst. over hans Forældre].

KUM II, s. 61 (»Ianus Theophili Ruchradius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 40; DanKir bd. 8, s. 628, 630 (se nedenfor).

9. 23/2 1709 [Hør. Nykjøb. 05] Mag. Jan Pedersen Samuel, f. Nykjøb. p. f.; F. P. S., Kbmd.; M. Karen Nielsdtr. Schytte; St. Nykjøb. 01; C. 27/6 03, h.; Mag. 10; 1 ~ 22/11 10 Charlotte Sophie Christiansdtr. Müller, † 28/6 26; F. Dr. th. C. Rudolph Johannsen M., tydsk Hofp., tilsidst Biskop over Fyens Stift; M. Cecilie Marg. Clüver; 7 S., 6 D.; 2 ~ 7/5 27 Birgitte Lüxdorph, E. e. F. F. Støedt i Horslunde-N.; see F. C. Næraae i Sandby; [† 23/2 1736; kaldes en „høit udtænkende“ Mand; som Hør. lagde han megen Duelighed og Flid for Dagen; hans Svigerfader, Biskop Müller, døde under et Besøg hos ham 12/1 1712, mærkeligt nok i Hospitalet, hvor han „for større Roligheds Skyld“ havde lagt sig].

KUM II, s. 267 (»Ianus Petri Samuel«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2246.

10. 16/3 1736, o. 18/4 [Stueprædikant for Grev Reventlow(3)] Vilhelm Sørensen Lindberg, f. Kbh. 16/1 04; F. S. L., Raadstueskrvr.; M. Anna Marie Helt; St. Kallundbg. 22, Bacc. 23; C. 7/9 24, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/6 25 – 11/6 30; ~ Anna Elisabeth Hansdtr. Trojel af Kbh. Frelsers K., f. 28/4 09; u. B.; (en dødfødt D. eft. hans Død); 2 ~ J. J. Tvede i Halsted-A.; [† 1738].

KUM II, s. 444, 450 (»Wilhelmus Lindberg«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 162.

11. 14/2 1738, o. 9/4, Frants Gregersen Wulff, f. Kbh. 29/5 09; (Bdr. t. Jacob W., r. Cap. t. Kbh. Hel. G. K. og t. Regine C. W. ~ H. H. Sidelmann, r. Cap. t. Kbh. Hel. G. K.); F. Jstrd. Gregorius W., Contr. ved d. kgl. Uldmanufacturer; M. Inger Nielsdtr.; St. pr. 26, Bacc. 27; C. 4/8 28, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 17/8 31–32; 1 ~ 14/6 39 den dydige Susanne Elisabeth Hansdtr. Sidelmann af Vordingborg-K., † 3/10 49; u. B.; 2 ~ 2/9 56 Anna Elisabeth Barchhausen fra Skjelstofte(4), † 19/2 63; 1 D.; 3 ~ 16/3 69 Anna Henrikke Hahn, f. 8/10 40; † 11; F. Cclrd., Dr. Vilh. H.; M. Ingeborg Karstin; 1 S., 1 D.; [† 1/3 1779; skildres som en nidkjær Gudsmand; (see D. H. Gemzøe, 1 r. Cap. t. Kbh. Nic. K.)].

KUM II, s. 478, 492 (»Fransiscus Georgius Wulf«, 17 år gl.); Borchs K. nr. 183; E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 67, Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 89.

12. 23/6 1779 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 24/5 71, o. 6/8] Christian Ditlev Clausen Wiinholt af Horslunde-N., f. 12/12 47; St. pr. 63; C. 27/11 70, l.; ~ 25/9 72 Anna Hansen, f. c. 43; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Hans W. i Moltrup-B.; (P. D. Stybe i K. Hyllinge-L.); [† Horslunde 21/4 1787].

13. 3/8 1787, o. 28/11, Biskop Peter Outzen Boisen, f. Emmerlev 16/11 62; F. Boie B., Ldmd. og Kniplingshandler; St. i Kiel c. 82; C. i Gott. med Udm.; pr. inscriberet i Kbh. 87; C. 26/7 s. A.; tillige Førstelærer og Forst. for Seminariet her(5) 02; (Biskop over Aggershuus St. 05); Biskop over Lolld.-Falsters Stift 12/7 s. A.; R.* 28/6 09; C.* 28/10 17; D.-M. 25/5 26; Medlem af Indbyrdesunderviisningscommissionen 19; 1 ~ F. E., b. 2/4 98; 1 S.; 2 ~ 11/10 99 Anna (Nanna) Nannestad af Od. St. Knuds K. r. Cap., f. 7/5 75, † 11/5 53; 6 S., 3 D.; see Boie F. O. B. i Gjentofte; Etm.; Carl C. B. t. Ribe Dk.; Frederik E. B. i Stege; Otto H. B. B. i Vigsnæs; P. C. Kierkegaard i Pedersborg-K.; H. A. Jespersen i Utterslev; Sønnen Pet. O. B. var p. Cap. ved Kbh. Vartov K.; (P. F. J. Funder i Bregninge-B.); [† her 10/5 1831; havde store Fortjenester af Seminariet(5), hvortil han i 20 Aar gav 250 Rdlr. aarligt, foruden Varme, Lys og Skrivematerialier; indrømmede det 3 Værelser og læste gratis; sin største Fortjeneste har han dog som udmærket populair religiøs Skribent; N. 75; E. 1/163 og S. 1/193; Portrait og Mindetavle i Kirken; Monument paa Kgd.; DBL].

Achelis II, nr. 7113; DanKir bd. 8, s. 627, 628, 630-31 (se nedenfor).

14. 23/9 1831 [Assens-Kl. 13/5 29, o. Maribo •/6] F. S. Dr. ph. Lars Nannestad Boisen, f. 8/2 03; St. Nykjøb. 19; C. 19/7 24, l. egr.; Alumn. Walkendorfs Koll.; c. Adj. Nykjøb. 24–25; udenlands 25–27; Mag. 7/11 28; Dr. ph. 10/5 54; 1 ~ Vesterborg 24/6 29 Beate Petrine Caroline Adelaide Schiern, f. Slesvig 21/7 01, † 20/4 39; F. Overkrigscomm. Bernhard S., Medlem af den slesv.-holst. Landcomm.; M. Fred. Christiane Waltersdorf; 2 S., 3 D.; 2 ~ Kbh. Vartov Hosp. 31/1 42 Eftermandens E. i Assens-Kl.: Marthe (kaldt Mathilde) Frederikke Ipsen, f. Kbh. 14/4 10, † Kbh. 17/1 86, b. Vesterborg; F. Mogens Ipsen, Gross. i Kbh.; M. Ane Cathrine Hansen; 2 S., 1 D.; see Poul Th. B. B., Cap. p. l. her; [† 22/4 1875; lærd, navnlig i de østerlandske Sprog; udm. Taler og elskelig Personlighed; „Ligesaa lærd, som han var, ligesaa udmærket var han som practisk Præst; han var en udmærket Taler, en tiltrækkende, elskværdig og beskeden Personlighed, der i lige Grad vandt hans Menigheds, hans Embedsbrødres og Overordnedes Kjærlighed og Agtelse“. „Hørte i Ordets egentlige Forstand til de Stille i Landet“. See D. T. 75/109; E. 1/165 og S. 1/191; Portrait i Kirken; Monument p. Kgd.].

Elvius s. 577; Kbg. Kbh. Vartov (1836-51) opsl. 4 (2. vielse); Kbg. Kbh. St. Johannes K. (1885-91) opsl. 28 (enkens død); E. Brejls skifteuddr.: Priv. Pers.ark. ved LAV, R. lbnr. 1877; (2. hustrus fødsel); DanKir bd. 8, s. 627, 631-32 (se nedenfor).

15. 10/12 1875. Johan Georg Rasmus Nielsen; see Landet-R.

———————————

 

 

No 1308a. Vicepastorer i Biskop Boisens Embedstid, som tillige vare Andenlærere ved Seminariet.

[Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

———————————

1. 20/9 1805. David Seidelin Birch; [31/7 1812 N. Aaby-I.; see St. Hedinge-H.].

2. 22/1 1813 [Cat. Korsør 8/11 11] Christian Frederik Schønheyder; [19/8 1818 Gjørlev-B.; see Randers r. Cap.].

3. 30/10 1818, o. 16/11, Boie Frederik Outzen Boisen; [14/9 1825 Saxkjøbing; see Gjentofte].

4. 2/12 1825 [Cat. Nakskov 7/3 21] Nicolai Conrad Nannestad; [2/5 1827 Utterslev; see Vestenskov-K.].

5. 8/8 1827 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 24/10 21] Niels Sidenius; [6/9 1833 Lyngby-A.; see Hesselager].

———————————

 

 

No 1308b. Capellan pro loco i Vesterborg-Birket,

[Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Anm. Capellanen boer i St. Lindet, Birket S.
———————————

1. 1/2 1877 [Cap. p. p. her 4/12 71, o. 10/1 72] Poul Thorvald Benedict Boisen, Søn af Sp. Nr. 14, f. 29/1 45; St. Nykjøb. 63; C. 22/6 69, l.; ~ 20/11 76 Mary de la Laing, f. Aarh. 25/1 54; F. Kmjkr. Robert de la L., Premierlieut. v. Husarerne; M. Nathalie Peteren; (77) u. B.; [1/4 1880 Torning-L.].

———————————

Noter:

(1) Jørgen Grubbe (1597-1625) til Pederstrup Gods; Lensmand over Ravnsborg og Halsted Kloster.
(2) Geheimeråd Peder von Brandt (1644-1701). Kirken, der tidligere hørte under Halsted Kloster, tilhørte efter reformationen Kronen, indtil den o. 1686 blev overdraget Rentemester (=Finansminister) Peder Brandt til Pederstrup og Skjelstofte.
(3) Grev Reventlow = Christian Ditlev greve Reventlow (1671-1738) til Grevskabet Reventlow . . . og Grevskabet Christianssæde på Lolland, oprettet af hovedgårdene Christianssæde, Ålstrup, Skelstofte og Pederstrup samt parcelgården Frihedsminde.
(4) Skjelstofte var en forpagtergård under Pederstrup. N.N. Barchhausen var forpagter her o. 1700ff.
(5) Seminariet = Vesterborg præstegårds Seminarium. Det åbnede i 1802 og virkede til 1831. Det blev stiftet af den visionære godsejer Greve Christian Ditlev Reventlow til Christianssæde og Pederstrup sammen med Pastor P. O. Boisen, præst (nr. 13) i Vesterborg. Grev C. D. Reventlow var en af hovedkræfterne bag de store landboreformer, bl.a. ophævelsen af Stavnsbåndet. Han gik ind for at forbedre bøndernes vilkår, dette kunne gøres igennem oplysning og uddannelse. Forud for oprettelsen af Vesterborg seminarium havde C. D. Reventlow og pastor Boisen udviklet principperne for det nye præstegårdsseminarium. Begge mente, at de eksisterende seminarier uddannede virkelighedsfjerne lærere. På præstegårdsseminarierne skulle seminaristerne derimod opnå praktisk viden om emner som landbrug, havebrug og biavl. De nye tanker blev modtaget med begejstring og over hele landet blev der oprettet seminarier med Vesterborg som forbillede. Efter statsbankerotten i 1814 gik det hårdt ud over præstegårdsseminarerne, flere måtte lukke og Vesterborg præstegårdsseminar lukkede efter P. O. Boisens død 1831. Ingen af bygningerne fra seminarietiden er tilbage. Den gamle præstegård med bindingsværk og stråtag blev revet ned i 1911 og erstattet af en moderne bygning.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Vesterborg Kirke, s. 621-633, Birket Kirke, s. 634-649.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Vesterborg Sogn s. 362-376, Præsterne: s. 371, II s. 288).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Vesterborg Sogn s. 269-280, Præsterne: s. 269, 345). PDF-udgave.
Knudsen, Per H.: Sognepræster i Birket og Vesterborg. Birket lokalhistorisk arkiv.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 115. Birket,

Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, dengang Fyens Stift.

Rh. 1/281.
———————————

1. (1570. 84). Peder Marquorsen.

2. (1608. 10). Niels Stige el. Styge.

3. o. 9/4 1617 [Rtr. Nakskov 13] Kjeld Thøgersen Gunderup af Gunderup-N., f. 89; St. 11, Bacc. 12; ~ . . . ; 2 ~ Etm.; [† 1653 el. 57; en gammel mærkelig Mand; kunde vise igjen, gjøre Medbør og Modvind, nedmane og kundgjøre skjulte Ting; skal have spaaet Sognefolket en Tid, da ingen Præst vilde boe iblandt dem; men de beloe ham].

KUM I, s. 2, 8 (»Chilian. Theocari Gunderup.«); KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Kilianus Theocari Gunderupius«, 28 år gl.).

4. E. f. B 26/3 1653 [p. Cap. Humble, o. 2/8 43–44] Hans Hansen Langeland af Longelse-F., f. c. 16; St. Od. 39; p. Cap. Horslunde 51; maaskee p. Cap.* 53; 1 ~ F. E.; 2 ~ Dorthea Hansdtr. Viingaard, maaskee af Flødstrup-U.; en Søn var maaskee Hans Hanssen Wiingård, der var f. på Lolland 1686, »af en gammel Præsteslægt« og blev Sp. i Jostedal, siden i Vannelven (Vanylven) og sidst i Molde (Bolsø); [† 1686; Eptph.].

KUM I, s. 150 (»Iohannes Iohannis Langland.«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Johannes Johannis Langlandus«, 27 år gl.); 4:2 (1891-93), s. 680; PT 7:5 (1920), s. 257; PT 11:6 (1945), s. 44, 52 (Poul Danchels Optegnelser); DanKir bd. 8, s. 649 (se nedenfor); Lampe II, s. 206-207.

5. 1686 [p. Cap.* 83] F. Ssts. Hans Nielsen; [15/3 1687 Rødby-R.; see der].

Derefter s. D. Annex til Vesterborg.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Birket Kirke, s. 634-649.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Birket Sogn s. 239-243, Præsterne: s. 242).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Birket Sogn s. 280-282, Præsterne: s. 281). PDF-udgave.
Knudsen, Per H.: Sognepræster i Birket og Vesterborg. Birket lokalhistorisk arkiv.