Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 540. Høislev, Dommerby og Lunø,

Fjends Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 234; M. S. III.; Lk,. 3/110; L. S. v. W.; Kbg. 1709.
———————————

0. (1537). Yle . . . , P. i »Hoffuitzløff«, der laa i Strid med Fru Anne Bjørns til Starupgd., Høislev S.

KS 6:2 (1936-38), s. 478.

1. 15 . . Jens . . .

2. 15 . . Stygge . . . , vist ~ Gjertrud Thøgersdtr., f. c. 17, † 26/2 83.

2b. (1545. 68. 84). Severin Ibsen; omtales (84) som P. i Hixle, som maa være her; see khist S. III 3/203; i 1568 var Jacob Sørensen Cap., i 1584 Jens Lauritsen.

KS 7:3 (1957-59), s. 18; 3:5 (1884-86), s. 513; 3:2 (1877-80), s. 203.

2c. (1594). Niels Olufsen; [»Hr. Niels Olufsen« nævnt 1594 som Fæster af en del af Lundø Hovedgaard]

Viborg Stift, Viborg Domkapitel, C2-253, udlodning af skiftegods.

2d. (1608. 10) [p. Cap. Ørum-G. 01] Stygge Andersen; St. (94); [Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 1601].

KS 5:2 (1903-05), s. 548, 3:2 (1877-80), s. 744 (»Styge Andersen«); KoM s. 346; F-P s. 133.

3. (1619). Niels Jensen.

KS 3:5 (1884-86), s. 105.

4. 16 . . Eskil Jensen; maaskee St. i Kbh. (04).

F-P, s. 204 (»Eschylus Johannis«).

5. k. 14/6 1624. Frants Christensen; St. Vibg. 18; Pr. (61); see Etm.; [levede endnu 1661].

KUM I, s. 32 (»Francisc. Christian. Ørredt«); Kh. 1661, s. 134.

6. (1663). F. S.? Axel Frantsen Bruun, f. c. 35; St. Vibg. 55; 1 ~ Vibg. 14/1 66 Margrethe Jørgensdtr.; 2 ~ Anna Jensdtr. Lundsgaard af Hvidbjerg-L., f. c. 64; 2 ~ 25/9 94 A. N. Lyngbye i Nors-T.; [† 9/6 1689].

KUM I, s. 257 (»Axilius Francisci Altifrondanus«); Sixhøj nr. 303; FAaW, s. 16.

7. 6/7 1689, o. 13/8, Jacob Frantsen Bruun af Rørby; St. Slag. 72; C. 30/9 74, n.; ~ 89 (Bev. 20/5) Lisbet Jensdtr. Bredal, vist af Klovborg-T.-G.; [† 1691].

KUM II, s. 31 (»Iacobus Francisci Brunovius«); Nygaards sedler: Ægteskabsbevilling (beslægtede i 3. led, hvilket kan henvise til, at Jacobs farfader var halvbroder til Holger Gabrielsens hustru i Hylke, der vist var mormoder til Lisbeth Bredal).

8. 8/5 1691, o. 1/7, Otto Weis el. Weise, f. Kbh. 1/5 63; St. Kbh. 81; C. 17/4 90, l.*; ~ Ingeborg Clausdtr. af Munkebo; [dømt fra Kaldet 7/6 1693 paa Grund af Forsømmelse, Rettens Foragt, ondt og forargeligt Ægteskab samt flere Enormiteter; maaskee den samme, som 1694 blev Sp. i S. Vissing-V.; † der 96].

KUM II, s. 107 (»Otho Weis«).

9. 22/6 1693, o. 14/10 [Aman. og Hør. i Vibg. . . .] Villum Henriksen Steenbloch, f. Hors. c. 60; F. H. S., Rgmtfeltskjærer.; M. Inger Jacobsdtr.; St. Hors. 80; C. 9/8 82, h.; 1 ~ Maren Pedersdtr. Alrøe af Alrø, † c. 95; vist u. B.; 2 ~ Gjøl 8/7 96 Anna Larsdtr. Bie af Gjøl (F. L. P. Aalborg), † Vibg. 7/11 37; 5 S., 2 D.; see S. Bøgeskov i Hjerk-H.; Sønnen Enevold (1698-1747) blev Sp. i Saude i Telemark; [† 25-26/12 1707].

KUM II, s. 103 (»Wilhelmus Stenbloch«); Sixhøj nr. 895; Nygaards sedler: 2. vielse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Fjends hrd. nr. 12; Nørlyng hrd. nr. 67, 88, 89.

10. 20/1 1708, o. 30/3, Mag. Mourits Albretsen Trap; [7/12 1708 Terslev-Ø.; see der].

11. 2/3 1709 [Hør. Nakskov 97–07] Henrik Vessalsen Barthling* af Vesterborg-B., f. Nykjøb. p. F. 9/6 71; St. Nykjøb. p. F. 93; C. 25/7 96, n.; Pr. 29; ~ 18/10 09 Ida Malene Pedersdtr. Bagger af Kjølstrup-A., f. 75, † 21/5 59; 2 S., 5 D.; see Etm.; [† 10/9 1752].

KUM II, s. 197 (»Henricus Bartlingus«).

12. 20/11 1744**, o. 20/1 45, Frederik Christian Hansen Wilrich, f. Baadsgd., Høislev S., d. 8/7 19; F. H. Rasmussen, Birkedmr.; M. Johanne Handtr. Wilrich; St. Vibg. 40, Bacc. 41; C. •/9 43; ~ 16/1 47 F. D. Else Magdalene Barthling, d. 30/10 15, b. 10/10 04; 2 S., 2 D.; see Etm.; [b. 26/9 1785; Biskop Røttbøll utilfreds med ham].

KUM II, s. 5, 11 (»Fridericus Christianus Ulrich/Wilrich«); Sixhøj nr. 1045.

13. 21/7 1778**, o. 24/6 79, F. S. Henrik Wilrich, f. 26/10 52; St. Vibg. 72; C. 21/9 74, n.; ~ 14/3 84 Regitze Sophie Fogh, d. Horsens 3/9 62, † Vibg. 27/5 30; F. Laurits Lauritsen F. af Horsens r. Cap.; M. Christiane Sofie Magdalene Krag; 1 S., 3 D.; [# 1/10 1801; † Vibg. 27/5 06].

KUM III, s. 315 (»Henricus Wilrich«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1345; E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 1774, 1623 (hustrus opphav); Skanderborg og Åkær amter nr. 271; Nygaards sedler: Hustrus dåb.

14. 7/1 1803, o. 30/3, Iver Jensen, f. Od. 26/12 66; F. Severin J., Lærer v. d. danske Sk.; M. Dorothea Kirstine . . . ; St. Od. 88; C. 3/5 97, l.; ~ Aarh. 2/5 04 Mette Elisabeth Kastrup, f. 79, † 16/5 56; 1 S., 2 D.; [† 23/9 1833].

15. 23/1 1843 [Dragstrup-S. 29/3 26] Jacob Albert Sadolin Danæus; [11/3 1848 Egebjerg; see der].

16. 17/5 1848 [Cat. Hjørring 12/4 36] Peter August Raaschou; [25/5 1861 Kvislemark-F.; see der].

17. 21/8 1861 [Bov i Sl. 15/6 50] Dr. phil. Peter Hansen, f. Flensborg 17/8 17; F. Nic. H., Brbr.; M. Ane Dorothea Nissen; St. i Kiel 38; C. Gottorp 42, 2*; Dr. phil. i Kiel 43; adj. min. i Tyrstrup-H., Haderslev Pr., 24/12 47, o. Slesvig 20/1 48; forjagen af Oprørsregjeringen s. A.; c. Cat. Kbh. Petri K. •/5 49; Cat. ss. 11/8 s. A.; ~ 11/12 50 Clara Georgine Charlotte Theodora Aschenfeldt af Flensbg. St. Nic. K., f. Windbergen i Sydditmarsken 17/8 20; 1 S., 3 D.; [20/6 1874 S. og N. Kongerslev-K.; 19/7 s. A. Fjedervogn; E. S. 1/703].

18. 25/9 1874, o. 15/11 [Assistent ved det store kgl. Bibl. •/9 66] Nicolai Jacobsen, f. Kjerteminde 27/6 37; F. Niels J., Skllrr.; M. Maren Andersen; St. Od. 56; C. 21/1 62, l.; Lærer v. Sk. i Springgade i Kbh.; 1 ~ Kjerteminde 18/5 67 Thora Emilie Cathrine Arevad, f. Kbh. 24/6 35, † ss. 9/8 68; F. Tycho Nic. A., Klædekrmr.; M. Birg. Elisab. Møller; 1 S.; 2 ~ 25/5 75 Elisabeth Heiberg af Kjeldby, f. Kbh. 21/4 47; 1 S.; [† 15/1 1878. „Sysselsatte sig med stor Iver og Dygtighed med Arbeider, der angik Danmarks Culturhistorie i det 16de og 17de Aarhundrede, og tilveiebragte store Samlinger. De enkelte Afhandlinger, han som Prøve paa sit Arbeides Beskaffenhed og Omfang har udgivet, ere i høi Grad interessante, og det maa beklages at en saa tidlig Død har hindret Udgivelsen af det paatænkte omfattende Arbeide“. Se Nat. Tid. 628. Mindestøtte, reist af Beboerne, afdækket 22/3 78].

19. 28/3 1878 [Cap. p. p. Aarby 12/1 75, o. Od. 26/2] Jens Christian Høeg, f. Thorsager 2/2 43; F. Rasm. H., Skllrr.; M. Marie Ipsen af N. Broby; St. Aarh. 61; C. 21/1 68, l.; ~ 28/8 75 Emmy Rosenstand Bødtcher, f. p. Ørnstrup, Torsted S. v. Hors., 28/7 51; F. Jens B., Stationsforst. v. Kbhs. Stat.; M. Emma Rosenstand; (77) 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.