Tilbage

Holger Fr. Rørdam: Viborg-Bispen Dr. Hans Vandals Levned. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-1886), s. 93-110. (Uddrag s. 104-106: Præsterne i Viborg Stift 1619.)

Uddrag af »Viborg-Bispen Dr. Hans Vandals Levned.«

Ved Holger Fr. Rørdam.

Det vilde ikke være vanskeligt at samle andre spredte Bidrag til Biskop Hans Vandals Historie. Derpaa skal jeg dog ikke indlade mig (1). Jeg indskrænker mig til at meddele nogle Viburgensia fra hans Tid, hvilke jeg i sin Tid har fundet i Universitetets Arkiv.

1.

Klar Fortegnelse paa alle Sogne-Presterne och Capellanerne, som her ere vdi Stifftett, aff hvilche Jeg (2) effter Kong. Maytts. befalning haffuer oppebaared de penninge pro anno gratiæ (3) til D. D. Professores vdi Kiøbenhaffn.

Vdi Nørre-Liung Herredt,

af M. Wilhelm Paludano. Hans Capellane H. Iffuer.

M. Peder Pedersøn till Sortebrødre i Wiborg.

H. Christen Clementis till Sortebrødre i Wiborg.

H. Peder i Rødding, deris Capellane.

H. Søffren Klimp till Graabrødre.

H. Lauritz Aagaard till Graabrødre.

H. Seffren y Worde, deris medtienere.

H. Christen y Fallendzgaarde.

H. Poffvel y Wammen.

Sønder Liung Herredt

aff M. Madz y Worning.

M. Ahasvero y Bierregraff. Hans Medtienere.

H. Christen y Ørum.

H. Jens y Føulum.

H. Jesper y Begh [Nørbæk].

Vdi Salling aff Rødding och [105] Hinborg Herreder.

H. Erick y Rødding.

H. Anders y Balling.

H. Michell y Brøndum. Item for H. Poffuel, hand succederede.

H. Antonius y Skyffwe.

H. Peder y Hem.

H. Jens y Woens.

H. Mogens y Hosum.

H. Knud y Lem. For s. H. Jens Bloch (demortuo).

H. Niels y Aalbech.

Nørre och Harre-Herreder i Salling.

M. Henrich y Selde.

H. Anders y Jungett.

H. Christen y Grettrup.

H. Michel y Breum. Hans Medtienere H. Jens.

H. Erland y Jeberg.

H. Peder y Roesleff.

H. Christen y Hierch.

H. Peder y Nautrup.

H. Madz y Durup.

H. Daniel paa Fuur.

Rindtz Herredt.

H. Niels y Giedsted.

H. Anders y Laastrup.

Af hans Formand H. Jens.

H. Anders i Tostrup.

H. Jens y Wlberg. Hans Medtiener H. Niels.

H. Peder y Øuldrup.

H. Lauridtz y Vesterbølle.

H. Jens y Hersom.

Fiendtz Herredt.

H. Christen y Dalsgaardt.

H. Peder y Ørum.

H. Anders y Dauberg.

H. Niels y Wredstedt. Hans formand H. Anders.

H. Giert y Kaaberup.

H. Christen y Wrowe.

H. Niels y Hyffsløff.

H. Oluff y Heylskou.

Ars Herredt.

H. Jens y Aars.

H. Christen y Wlstrup.

H. Niels y Skiwum.

H. Witus y Blere.

H. Hans y Smorup intet, thi hand er meget husarm.

H. Peder y Hornum.

Medelsom Herredt.

H. Wilhelm y Langaae.

H. Chresten y Hiermind. Den salig Mand H. Niels, hans formand.

H. Niels y Biering.

H. Michel y Brandstrup.

H. Anders y Winckel.

H. Jens y Østervelling.

H. Jørgen i Vestervelling.

Gislum Herredt.

H. Peder y Louns.

H. Niels y Kongens Tistedt.

H. Michell y Gislum.

H. Byrge y Taarup.

H. Christen y Wuldis.

H. Christoffer y Waagaardt.

H. Eske y Rørbech.

H. Espen y Durup. [106]

Slett Herredt.

H. Peder y Farstrup.

H. Hanns y Salling. For M. Thoma, hans formand.

H. Otte y Kiergaard.

H. Christen y Barmer.

H. Christen y Kuornum.

H. Knud y Vilsted.

Huornum Herridt.

H. Lauridz y Nibe.

H. Anders y Kirketorp.

H. Jacob i Orrestrup. For hans formand H. Anders.

H. Jacob y Sønder-Holm.

H. Peder y Sønderup intet, gansche ælendig och husarm.

Hans Medtiener Hr. Anders, qvi jam mortuus.

H. Madtz y Ellitzhøy.

H. Niels y Hvornum.

H. Peder y Nørholm.

Fleskom Herredt.

H. Peder y Romdrup.

H. Kield y Gunderup. For hans formand, H. Jacob, intet, thi der bleff forsagt Arff och Gield effter hannem.

H. Anders y Guding.

H. Christen y Fersløff.

H. Anders y Mow.

H. Christen y Store-Vorre.

Hellum Herredt.

H. Jens y Gierding.

H. Anders y Skibstedt.

H. Christen y Kongesløff.

H. Christen i Beelom, som alting er brentt for nu y Aar.

H. Esbern y Brøndum.

H. Gisbertt y Skørping.

Hindtzsted Herredt.

H. Niels i Wyffue och hans medtiener nihil, thi alt det, de haffde, bleff opbrent nyligen for dennem.

H. Poffuel y Astrup.

H. Jacob y Rold. Hans medtiener H. Christen.

H. Frandtz y Skielum.

H. Christen y Øls.

H. Morten y Als.

Summa 110 D. Rigs in specie.

 

Optegnelse i Konsist. Ark. P. 84 (den er vistnok omtrent fra Juni 1619; jvfr. Ny kirkehist. Saml. VI. 540 ff.).

Noter

(1) I forrige Bind af disse Samlinger (se Registeret) vil man finde nogle Breve fra ham. I Bibliothekar S. B. Smiths Skrift, Leonore Christine Grevinde Ulfeldts Historie, I, 101, omtales, at den 2den April 1635 underkastedes Fru Kirstine Munk et Forhør ved en Kommission, bestaaende af Iver Vind, øverste Sekretær i det danske Kancelli, samt Biskopperne Hans Vandal i Viborg og Morten Madsen i Aarhus.
(2) D. e. Biskop Hans Vandal.
(3) Dette Udtryk er unøjagtigt. Hver Præst og Kapellan, der var i Embede skulde udrede 1 Dlr. til Erhvervelsen af to ny Professor-residenser. Ved hver Præsts Navn i nedenanførte Fortegnelse er derfor tilføjet 1 Dlr., hvilket her for Kortheds Skyld er udeladt. Den Daler, som ydedes for nogle i den seneste Tid afdøde Præster, ere de saakaldte Legata Pastorum, der ifølge Universitetsfundatsen skulde betales til Universitetet.

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup