Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 463. Sognepræster til Hjørring, St. Hans og St. Olai,

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 29; M. S. III.; P. M. 71; Lkm. 4/149; Vahls M. 105; Kbg. 1693.
Anm. Nu Hjørring alene.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1537. Lars Larsen.

2-3. (1543). Hans Brodersen; Pr.; [† 1559; P. M. har en Hans Henriksen, som 1555 var Pr.; muligt den Samme].

4. 25/9 1559. Daniel Olufsen Chrysostomus af Kbh. Frue K.; (F. blev Biskop over Vendelbo – Aalborg – Stift), f. c. 36; Pr. (før 82); ~ Mette Pedersdtr.; 1 S., 2 D.; see Oluf D. C. i Ruberg-M.; (P. H. Mørch i Understed-K.; D. J. v. Bergen, r. Cap. i Vraa-E.-S.); [levede endnu 1599; † c. 1603; blev 31/1 1551 »forlenet, til Fremme af sit Studium, med et Vikarie liggende til St. Anne Alter i Høringe Kirke, indtil videre«; skulde, efter at være kaldet, endnu i 3 Aar studere flittigt paa Kbhs. Acad.; var en Tid afsat; blev i 1582 fradømt kaldet, men fik det tilbage ved en Herredagsdom i 1584; W. 1/220].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 7; KB bd. 2 (1556-60) s. 312.
4b. 1582. Oluf Andersen Krag; var Sp. her medens D. O. Chrysostomus var afsat; [1584 Vraa-E.-S.; see der].

5. 1603. Mag. Gert Petersen v. Achen, f. c. 77; F. Peiter v. A., Kbmd. i Aalbg., som fra Rostock kom herind landflygtig for Religionens Skyld; M. Anne Gertsdtr. Gesmell; St. i Rostock 01, i Braunsberg 02– •/4 03; ~ Mette Melchiorsdtr. Meier af Aggersborg, † efter 72; 5 S., 4 D.; see Etm.; Melcior G. v. A. i Haverslev-B.; [† 11/9 1635; Lgst.; N. 9].

Helk I, s. 145 (»Gerhardus von Acken Alburgensis«); EM I, s. 61.

6. 1635. Mag. Niels Lauritsen Bech, f. 11; (Farbdr. t. Maren T. B. ~ T. P. Skagbo i Skagen); F. L. Jensen Suhr, Rdmd. i Aalbg.; M. Johanne Laursdtr. Guldsmed; St. Aalbg. 28; St. i Leiden 33; Mag. Kbh. 16/5 37; Pr. 37; ~ 27/6 37 F. D. Helvig Gertsdtr. v. Achen, f. 20, † 70; 3 S., 2 D.; see Etm.; H. L. Paludan i Jetsmark; Hans N. B. i Tversted-U.-B.; K. C. Schytte i Horne-A.; [b. 9/12 1667; Lgst.].

KUM I, s. 92, 140 (»Nicolaus Laurentii Becchius«); Helk I, s. 163-164.

7. 23/7 1667**. F. S. Gert Nielsen Bech, f. c. 40; St. Vibg. 60; 1 ~ Anna Hansdtr. af Mosbjerg-H., † c. 70; vist u. B.; 2 ~ Elisabeth Axelsdtr. Bjørn af Børglum-V.-F., d. 17/6 48, † 19/5 04; 2 S.; [† •/4 1678; synes at have ført et uskikkeligt Levnet].

KUM I, s. 287 (»Gerhardus Nicolai Hiøringius«); Sixhøj nr. 373.

8. 12/4 1678 **, o. 5/6, Laurits Pedersen, f. Ugilt S. 5/2 34; F. P. Nielsen; M. Dorothea Lauritsdtr.; St. Aalbg. 54; C. 57, illum.; [O.; † 28/4 1696; seendrægtig og efterladen; der fortælles, at, da Fru Hyppolite Hahne, hos hvem han præceptorerede, ham uafvidende, havde faaet Kaldsbrev til ham, skal han have takket paa denne Maade: „Nu maatte I ligesaa gjerne have skaffet mig til at vogte Hjørring Fæ“; hans Lig laa 1764 uden ringeste Forraadnelse; Pg. br. 22/7 93].

KUM I, s. 249 (»Laurentius Petri«).

9. 15/8 1693** [r. Cap.* 4/1 90, o. 8/1] Mag. Jørgen Jørgensen Finckenhoff, f. Kbh. 63; F. J. F.; M. Elisabeth Bøffke; St. Kbh. 86, Bacc. 87; C. 22/5 88, illum.; Mag. Kbh. 19/5 96; ~ c. 90 Abelone Christensdtr. Farum af Farum-V., E. e. J. L. Hveen, r. Cap. her; 2 S., 4 D.; see D. M. Buch og S. S. Røeg, r. Cap. her; Morten H. J. F., r. Cap. Mariager og Sp. t. Vindblæs; [† 11/3 1721; var i sine sidste Aar contract (lam) i Benene; maatte bæres i Kirke og paa Prædikestolen; Pg. br. 5/4 02].

KUM II, s. 145, 151, 216 (»Georgius Finkenhof«); »see Christian F. i Verst-B.« udgår, han var søn af D. M. Buch, r. Cap. her.

10. 31/3 1721 [Skp. 18] Mag. Niels Jensen Julbye, f. Vibg. 1/10 83; F. J. J., Rtr. ss.; M. Mette Pedersdtr. Villadsen, en Datter af Biskop V.; St. Vibg. 02; C. 6/7 05, h.; Huslærer p. Estvadgd. 07; Mag. 16; Fp., o. 27/8 16; ~ Hjørring 10/6 1721 Anne Samuelsdtr. Kjærsgaard, f. Hjørring 1699, † ss. 25/9 58; F. S. Christensen K., farver i Hjørring; M. Maren Hansdtr.; 1 S., 2 D.; [† 1754].

KUM II, s. 275 (»Nicolaus Iulbye«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 736.

11. 17/5 1754 [Chinap. 29/9 49] Johan Christian Pantlitz, f. Kbh. 29/9 20, d. Kbh. Nic. K. 7/10 20; (Bdr. t. Anna E. P. ~ O. F. Dorph i Nakskov-B.); F. Johan Reimer P., Stempelsmed v. d. kgl. Mønt i Kbh.; M. Sophie Henriksdtr.; St. Kbh. 41; Pr. . . . ; ~ Nille Marie Hansdtr. Gram, f. Rand. 29/9 28, † 12/7 99; 1 S.; [† 5/6 1780; W. 2/160].

KUM III, s. 11 (»Iohannes Christianus Pantlitz«, 21 år gl.); Kbg. Kbh. Nic. K. (1694-1721) opsl. 311 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 61.

12. 9/8 1780 [Flade-F.-G. 14/5 76, o. 3/7] Hans Christopher Johansen Lessow af Skjæve, f. 24/3 34; St. pr. 55; C. 26/9 64, n.; ~ Torslev 23/7 83 Elisabeth Magdalene Lorentsdtr. Mumme af Aasted-S., f. c. 51, † 20/8 87; 3 S.; [† 16/8 1799].

13. 6/12 1799 [Klim-T.-V. 8/10 90] Johannes Hauch Clausen* af Aalbg. Frue K., f. 23/7 39; St. Aalbg. 54; C. 23/9 58, h.; Hør. Aalbg. s. A.; N. Sundby-H. 18/3 68**, o. 15/4; ~ 7/6 69 Anna Sophie Brorson af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. 44, † Hjørring 28/5 29; 1 S., 1 D.; [# 7/7 1809; † 18/11 11].

14. 30/3 1810 [r. Cap.* 23/8 93] Palle Valdemar Wulff, d. Middelfart 2/3 64; (Bdr. t. Marie T. W. ~ J. F. M. Ramus i Brøns); F. Peder Pallesen W., Consumptionsforv.; M. Ane Marie Paludan; St. Ribe 81; C. 21/4 90, l.; ~ Balslev 5/6 87 Sophie Agnete Bruun, f. Assens c. 54, † Nykjøb. p. F. 18/2 35; (Sstr. t. Johanne M. D. Bruun ~ J. F. M. Ramus i Brøns og t. Ingeborg Pauline B. ~ H. S. Storch i Husby-V.); F. Kmrd. Christ. B., Amtsforv. i Assens; M. Ursula Pohle (hun var altsaa en Søster til min Hustrues Mormoder); 2 S., 2 D.; see C. Neess i Strøby-V.; [† 26/12 (26/9?) 1816].

Nygaards sedler: Børn.

15. 19/2 1817 [Volstrup-H. 8/3 11] Gyntelberg Abel; Apr.; [† 8/5 1822 Stillinge; see der].

16. 1/9 1824 [Skyum-H. 30/3 10] Søren Kabell*, f. Aarh. 12/5 71; F. Christopher Sørensen K., Skomagermstr. og Stadstambour; M. Martha Hansdtr. Müller; St. Aarh. 90; C. 20/1 95, l.; r. Cap. Thisted-T. og Sp. t. Skinnerup 29/11 99; Pr. 1/9 24; Amtsraad 42; R.* 28/9 (29/11) 49; ~ 4/6 00 Nicolette Andriette Toft, f. Ullerupgd., Sennels S., 2/3 79, † 5/10 50; F. Cclrd. Nicolai T., Propr.; M. Barbara Agnete Brorson af Hillerslev-K.; 4 S., 4 D.; see Peter K. i Nestelsø-M.; [# 20/11 1850; † Aalbg. 30/5 54; høist original og kraftig; men brav, almindeligt agtet og yndet; E. 2/1 og S. 2/3].

HiThi 1944, ca. s. 84-85; HiThi 1942, s. 218 og 230 f. (Om Slægten Toft fra Klim).

17. 11/2 1851 [Klim-T.-V. 23/10 41] Christian Djørup; Pr. 11/3 51; [29/4 1863 Karlebo, see der].

18. 5/12 1863 [Ebeltoft-D. 11/10 55] Christian Peter Georg Kampmann, f. Sneumgd. 17/8 16; F. Niels Ølgaard K., Propr.; M. Ane Christiane Hedevig v. Jessen; St. pr. 35; C. 10/7 40, l.; p. Cap. Harlev-F. 21/9 43, o. 10/11; Sp. Seiling-S. 7/12 48; Pr. 5/3 64; R.* 7/5 74; ~ Harlev 6/7 49 Johanne Margrethe Marie Schmidt, f. Lykkesholm, Homø S., 28/4 24; F. Thomas Secher S., Eier af Tarskov Mølle; M. Johanne Bolette Margrethe Mønsted; (68) 4 S., 3 D.

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 173; Elvius s. 207.
———————————

 

No 464. Sognecapellaner i Hjørring, St. Hans og St. Olai (tillige til 1748 Rectorer ved Hjørring lat. Skole).

[Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

A. H. N.; V.; Lkm. 152; P. M. 72; Vahls M. 118.
Anm. Rectorembedet forenet med Capellaniet efter kgl. Befaling 2/12 1566.
Ved Rescr. 11/8 1824 blev det res. Capellani nedlagt og et ord. Catechet-Embede oprettet; nu er dette igjen nedlagt, og en res. Capellan ansat.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1a. (1557–58). Erik . . .

1b. (1559). Peder (Knudsen?); var Rtr. 1559–61; maaskee den »Peder Knudtzen«, der 29/11 1558 fik »Livsbrev paa et Kannikedømme i Aarhus Domkirke, kaldet Aabye Præbende, som Jost Ulfeld til Østergaard har opladt ham. Naar han ikke studerer ved noget Universitet, skal han residere ved Domkirken«.

KB bd. 2 (1556-60) s. 223-224.

1c. (1561). Peder (Poulsen?); var Rtr. 1561.

(Udgår her, var Bgmstr. 1. 1556-61 Jacob Olufsen.)
(Udgår her, var ikke Cap. 1d. (1566). Daniel Olufsen Chrysotomus; see Sp.*].

2. (1567. 71). Kjeld Andersen; indberettede om Kaldet 1571.

2b. (1591). Christen Andersen; fik 1591 Betaling for Vin og Alterbrød, „som han haver holdt til denne Dag“ og har vel efter den Tid faaet andet Embede.

3. E. f. B. 24/5 1592. [Hør. Aalbg. 90–91] Peder Jensen Skive (Schiffue), tillige Rtr.; [1603 Albæk-V.].

4. c. 1603. ? Thomas Jensen.

5 (6). c. 1615. Oluf Danielsen Chrysostomus [c. 1620 r. Cap. Vraa-E.-S.; see Rubjerg-M.].

6 (5). 1620. Peder Andersen (Frost); maaskee St. Christiania 15; ~ Maren Frandsdtr., levede 48; 1 S., 3 D.; see Etm.; M. L. Tversted, r. Cap. i Tversted-U.-B.; [afgik c. 1627, men levede endnu 1642 som Avlsbruger i Hjørring]

KUM I, s. 18 (»Petrus Andreæ Asloënsis«).

7 (8). c. 1630. F. S. Nathanael Pedersen Frost; [k. dom. cantate (7/5) 1637 Tversted-U.-B.; see der].

8 (7). 1637. Albret Kjeldsen af Gunderup-N.; St. Aalbg. 31; ~ Birgitte Pedersdtr. af Tornby-V.; 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1/5 1651]

KUM I, s. 109 (»Albertus Chiliani«); PT 11:2 (1941), s. 132.

9. 1651.? Oluf Jensen Aarhuus; St. Kbh. 46; 1 ~ (60) F. E., Skifte 67; 1 S.; 2 ~ . . . . , der levede i Hjørring 77; vist u. B.; [† 1675].

KUM I, s. 196 (»Olaus Iani Aarhusius«).

10. 13/8 1674*, o. 7/4 75**, Knud Christensen Schytte; [14/1 1688 Horne-A.; see der].

11. 14/1 1688, o. 28/3, Johan Larsen Hveen el. Venøe (Venusius) af Hveen, f. 58; St. Kbh. 78; C. 21/12 82, illum.; ~ Abelone Christensdtr. Farum af Farum-V.; u. B.; 2 ~ Etm. J. J. Finckenhoff, Sp. her; [† •/3 1689].

KUM II, s. 82 (»Iohannes Laurentii«).

12. 4/1 1690, o. 8/1, Jørgen Jørgensen Finckenhoff; [15/8 1693 Sp.*, see der].

13. 21/4 1694, o. 18/7 [Hør. Thisted 80], Laurits Mouritsen Vistoft el. Vilstoft el. Wibe el. Widsted, f. c. 42; maaskee St. Thisted 62; O.; [† 29/4 1696, under et Besøg i Thisted, b. ss.; Eptph. i Thisted K.].

KUM I, s. 307 (»Laurentius Mauritij«); DanKir bd. 12, s. 55 (Thisted kirke: »Laurids Mouridsen Wibe«).

14. 2/6 1696* [p. Cap.*, o. 19/10 94], Corfits Ernst Johansen Mavors, f. Kylhede ved Ryssensteen, Bøvling S., 21/5 64; (fmtl. Bdr. t. Anne Marie M. ~ H. A. Dam i Ulvborg-R.); F. J. Ernst M., Ridefoged og Skriver i Bøvling Amt, siden Hofkok („Kykkenmester og Kykkenleverandeur“); M. Abigael Jensdtr. Bjørn; St. Hlh. 83; C. 89; vist Hører her c. 89; ~ Diana Thomasdtr. Holst, † efter 21; F. Thomas H., Skræder; 4 S., 1 D.; 2 ~ 6/2 09 Jens Christensen Karlby, Kbmd. i Hjørring; see Johan C. C. M., Rand. St. Mort. K. 1 r. Cap.; [† 9/8 1707; var fra 1698 tillige Degn; (see Vahl S. 34); begik Leiermaalforseelse, men fik kgl. Opreisning 94].

KUM II, s. 124 (»Cornificius Ernestus Mawors«).

15. 7/10 1707, o. 9/12 Didrik Mathiesen Buch, f. Aalbg. 24/3 76; St. Aalbg. 98; C. 9/6 01, h.; ~ 3/7 09 Lisbeth Jørgensdtr. Finckenhoff af Hjørring-H.-O.; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see H. J. D. Finckenhoff i Sengeløse; Christian F. i Verst-B.; [† 20/4 1716; han var den første Rtr., som dimitterede til Acad. i Kbh.; de ældre havde forsendt Disciplene til Aalbg. Sk.].

KUM II, s. 239 (»Dietericus Mathiæ«, 22 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 20 (Klitgaard: Optegnelser om Studenter fra Sæby og Hjøring).

16. 7/8 1716, o. 11/9 [Cat. v. de Fattiges Huus i Aalbg. . . . ] Steen Sørensen Røeg, f. Lexvigen, Trondhj. St., 1/7 91; F. S. Christophersen R., Sp. ss.; M. Anne Steensdtr. Meeldal; St. Trondhj. 06; C. 17/9 14, l.; ~ 1/4 17 F. E.; 1 S., 2 D.; [† •/5 1720].

KUM II, s. 312 (»Stheno Severini«, 16 år gl.).

17. 21/10 1720 [Fp. ved det trondhjemske nationale Dragonrgmt.] Christen Nielsen Aal, f. 87; F. vist Sp. i Hallingdalen, Aggershuus St.; St. Christiania 08; C. 5/7 17, n.; 1 ~ Hole, Norge 2. pinsed. 21 Christiane Christiansdtr. Warberg, f. c. 97, † Hjørring 16/2 23; 2 ~ Hjørring 16/5 25 Anna Sophie Henriksdtr. Kjerulf; F. H. K. til Linderumgd.; M. Ida Bugge; [# 6/6 1748; † 1/7 51; var den sidste Rtr.].

KUM II, s. 332 (»Christianus Nicolai Aal«, 21 år gl.).

18. 7/6 1748 [p. Cap. Børglum-V.-F. 20/4 37, o. 14/8] Jacob Arent Nielsen Winther; [25/2 1763 Bjergby-M.; see der].

19. 25/2 1763, o. 6/4, Frants Mathias Thestrup Hopp; [26/3 1777 Raabjerg; see Sennels].

20. 28/5 1777, o. 15/8, Søren Møller; [7/8 1782 Nørholm-R.; see Ørting-F.].

21. 20/11 1782, o. 24/1 83 [Hør. Kold. 76] Laurits Meyer; [17/5 1793 Vinding-B.-V.; see der].

22. 23/8 1793, o. 22/11, Palle Valdemar Wulff; [30/3 1810 Sp.*; see der].

23. 20/8 1810, o. 17/10, Christian Neess; [5/9 1814 r. Cap. Asminderød-G.-F.; see Strøby-V.].

24. 4/10 1815 [r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 18/5 04] Søren Bjerregaard; [26/5 1824 Tjæreby-A.; see Ø. Mariæ].

25. 24/11 1865 [p. Cap. Lyngby-A. 20/5 57, o. 29/7; Andenlærer ved Seminariet ss. 31/10 60] Marcus Anton Siegumfeldt, f. Aarh. 14/1 27; F. Christian Anton S., først Tobaksfabr. i Kbh. og Aarh., siden Toldass. i Ebeltoft; M. Dorthea Marie Elisab. Hjelmdrop; St. Aarh. 46; deeltog som Frivillig i Krigen 48, som Værnepligtig 50, var med i Istedslaget; C. 24/1 55, l.; ~ 25/9 60 Dorothea la Cour, f. Skjærsø, Draaby S., 4/10 34; F. Propr. Laur. Ulrik la C. til Skjærsø, Folkethingsm.; M. Ellen Kirst. Poulsen; (68) 2 S., 3 D.; [12/4 1873 Sneum-T.; Hasle-S.-L. 25/7 79; Søften-F. 22/12 84; # 1/1 1903; boede i Kbh. til 07; † Askov 26/4 1913].

Elvius, s. 502; G-HF II, s. 217; J. Madsen: Sneum og Tjæreborg sogne. Fra Ribe Amt, bd. 3, 1911-1914, s. 447.

Nedlagt.
St. Hans og St. Olai et Pastorat for sig; see der.

———————————

 

No 465. Ordinerede Catecheter i Hjørring.

[Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

———————————

1. 20/4 1825 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 3/7 22] Michael Frederik Blichfeldt; [30/11 1827 Visby-H.; see Veiby-T.].

(13/2 – 11/4 1828. M. A. Kirkebye; see Gangsted-S.)

2. 30/4 1828. Jens Michael Hertz af Roesk. Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. Korsør 19/2 02; St. Roesk. 19; C. 28/10 24, h.; Institutbest. i Varde; ~ 28/7 25 Karen Johanne Halvorsen, f. 05; F. Skibsfører i Ø. Risør; 2 S., 1 D.; [† 12/8 1828].

3. 12/11 1828 [p. Cap. Hammer-L. 8/12 26, o. 20/12; Hjelpep. i Rorup-G. . . .] Niels Müller; [21/10 1835 Ø. Brønderslev-H.; see Albæk-V.].

4. 12/4 1836, o. 29/6, Peter August Raaschou; [17/5 1848 Høislev-D.-L.; see Kvislemark-F.].

5. 5/8 1848 [Skibsp. p. „Galathea“ 31/5 45, o. 4/6; ledig •/9 47; Hjelpep. i Vemmelev-H. s. A.] Aleth Sophus Hansen; [14/11 1850 Huusby i Sl.; see Ledøie-S.].

6. 19/1 1851, o. 5/3 [Lærer v. W. Sk. . . . ] Vilhelm Johan Jacob Boethe; [27/12 1855 r. Cap. Aalbg. Bud. K.; see Karby-H.-R.].

7. const. 1856 [p. Cap. Hvidbjerg-L. 17/8 42, o. 2/11; Hjelpep. i Hals 52] Jørgen Møller Hansen; [29/2 1860 Tisted-B.-D.; see der].

8. const. 1/5 1860 [p. Cap. Paarup 31/8 46, o. 26/11] Sophus Scheel Brummer; [21/3 1864 Mariæ-Magdalene-K.; see Egtved-Ø.].

Nedlagt.

———————————

 

No 382b. St. Hans og St. Olai, tidligere Annexer til Hjørring.

[Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

———————————

1. 21/7 1871 Hans Bartholomæus Tønnesen; [see Skagen].

 

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 137-153.