Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1042. Skjæve (Skæve),

Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 18; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/126; Vahls M. 61; Kbg. 1675.
Anm. Voer, nu til Albæk, var Annex til Skjæve 1541.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1541. 45). Niels Pedersen, tillige Sp. til Voer.

2. (1553). [Cap. i Hundslund (dvs. Dronninglund)] Jens Pedersen Mørch af Understed-K., f. c. 20; 1 . . . ; 2 ~ Sophie Nielsdtr. af Tolstrup-S., f. c. 70; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† c. 1604; hans Bibl., optalt af Biskop Chrysostomus, udgjorde 7 Bøger].

3. (1605). Christen Lauritsen; ~ F. E., † Hellum Vestergd. 53; 1 S.; [† 1642].

4. 1642 [Cap. Børglum-V.-F. (35)] Thomas Andersen Jetzmark af Jetsmark, f. c. 04; St. Aalbg. 24; ~ Maren Ottesdtr. af Volstrup-H., f. c. 23; 1 D.; 2 ~ Etm.; see F. R. Wilsbech i Torslev-L.; [† 1654; blev i Børglum afsat formedelst Leiermaal, men fik 4/11 39 kgl. Tilgivelse].

KUM I, s. 69 (»Thomas Andreæ Iæsmarck.«).

5. o. 14/5 1654. Bjørn Andersen Binderup, f. c. 28; F. A. Jensen i Binderup, Ridefoged til Restrup; M. vist Anne Thorstensdtr.; St. Aalbg. 50; ~ c. 55 F. E., † Kjettrupgd. 16; [† 5/5 1670; indrømmede Mændene Kjørsel gjennem Pgden.].

KUM I, s. 224 (»Biorno Andreæ Birderup (Binderup?)«).

6. 15/7 1670** [Hør. Aalbg., men afskjediget 69 efter Strid med Rtr.] Jacob Pedersen Bruun, f. Aalbg. 15/3 45; F. P. Nielsen Boesen, Kbmd.; M. Johanne Urbansdtr. Gjedsmann; St. Aalbg. 63; ~ Nørholm 4/6 71 Maren Madsdtr. Wolf, d. 23/11 51, † Bredkjær Pg., Hellevad S., 1/5 23; F. Mads Sørensen W., Brkfgd. i Nørholm Brk.; M. Maren Poulsdtr. Kras; 4 S., 4 D.; see J. J. Bloch i Kollerup-S.; P. J. Brunow i Dragstrup-S.; Mads J. B. i Ø. og V. Assels; P. A. Brøndlund i Hellevad-H.-Ø.; (C. A. Frausing i Velling); [† 25/9 1717].

KUM I, s. 313 (»Iacobus Petri Brun«); PT 7:4 (1919) s. 211-212.
(16/9 1704*. Bagge Nielsen; see St. Hedinge.)

7. 29/10 1717 [r. Cap. Thisted o.s.v. 12/4 13, o. 26/5] Hans Gertsen Mumme, f. Vesse (Vitsø) i Hemne, Trondhj. Stift, 83; F. G. Gertsen M., r. Cap. til Hemne (Hevne); M. Karen (Cathr.) Knudsdtr. Glad; (Bdr. t. C. G. Mumme i Aasted-S.); St. Aalbg. 05; C. 5/11 11, n.; Rtr. Thisted 15/9 12; ~ 26/10 18 Charlotte Augusta Christensdtr. Sandhøy, f. 95, b. Østerild 27/10 38; F. C. Pedersen S., Huusfoged og Gartner paa Dronninglund; 1 S., 1 D.; 2 ~ Mogens Madsen Vogelius af Hjardemaal, Forp. og Degn i Østerild; see C. C. Mumme i Aasted-S.; [b. 22/1 1723; ].

KUM II, s. 307 (»Ioh. Mumius«, 20 år gl.); STD, s. 192; HiThi 1944, ca. s. 70-71; NST 20 (1966), s. 228.

8. 4/3 1723, o. 5/5, Johannes Gottlieb Eliasen Goldammer, f. Leipzig 95; F. E. G., Kbmd.; M. Elisabeth . . . ; St. pr. 18; C. 23/2 23, n.; ~ Tolstrup 8/9 23 Cathrine Ravn Pedersdtr. Kjerulff fra Hjermeslevgd., d. Tolstrup 6/5 01, levede endnu 56; F. P. Thomsen K., Forp. p. Hjermeslevgd., Tolstrup S.; M. Margrethe Henriksdtr. de Hemmer; 2 D.; [† 21/2 1730; Hans Forældre døde, inden han var 8 Aar; antagen af en Bdr., som var Handelsmd. i Kbhvn.; men denne døde ogsaa inden han var 12 Aar; maatte nu forældre- venne- og hyldestløs vandre viden om i Verden; kom omsider til Aasted, hvor Mag. Mumme antog sig ham].

KUM II, s. 417 (»Iohannes Theophilus Goldamer«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Hjørring byfoged nr. 41; Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 353; Nygaards sedler: Vielse, børn; hustrus dåb.

9. 10/3 1730, o. 31/3, Johan Hansen Lessow af Lerup-T., f. 10/2 05; St. Aalbg. 22, Bacc. 24; C. •/9 24, n.; ~ 25/8 30 Henrikke Elisabeth Christophersdtr. Olsdorph af Volstrup-H., f. c. 07, † 7/4 80; 1 S., 1 D.; see Hans C. J. L. i Hjørring-H.-O.; [† Aalbg. 1742].

KUM II, s. 444, 459 (»Iohannes Lessovius«, 21 år gl.).

10. 6/10 1742 [p. Cap. Aaby-B. 9/10 39, o. 13/11; Vicepræst i Lerup-T. 1 ½ Aar] Henrik Hacksen Kampmann*, f. p. Ørndrup ved Løgstør, d. 14/2 16; F. H. Henriksen K. af Aggersborg, Propr.; M. Anna Cathr. Pedersdtr.; St. Aalbg. 33, Bacc. 35; C. 30/4 37, n.; ~ Sæby 16/1 44 Voldborg Nielsdtr. Rothenburg af Sæby, f. Sæby 10/11 21, † 3/11 81; 9 S., 2 D.; see Jørgen K. i Klinte-G.; [† 12/3 1795; forstod, at see sig respecteret af raae egenmægtige Herremænd, der frygtede for hans Revselser i Prædikener og Catechisationer; stod i Anseelse som populair Præd.; særegne maae hans Præd. idetmindste have været; saaledes sagde han engang: „Mosbjerg Hede er stor, og dersom der var Pind ved Pind og en stegt Gaas paa hver Pind, hvilken Glæde! men dette er Intet imod Himmerigets Glæde. Naar min store graa Ko gaaer ud i Kjæret og sætter sig (dvs. synker ned) og den seer min Pige Karen, saa alker og valker den, for at komme til Karen, ligesaa skulle I alke og valke, for at komme i Himmerige“].

KUM II, s. 549, 558 (»Henricus Kampmann«, 19 år gl.); PT 2013, s. 193, samt tillæg til samme artikel: "Jyske skiftereferater på nettet".

11. 8/5 1795, o. 19/6, Conrad Rehders*, f. Vildmosegd. 1/1 51 (O. P.); F. Christen R., Forp.; M. Marie Neumann; St. Aalbg. 86; C. 18/10 93, l.; Cons.-Rd. 8/5 45; ~ Gjerding 28/4 96 Anna Magdalene Cathrine Andkjær, f. 26/10 75, † 13/9 10; F. Jstrd. Nis A., Insp. paa Lindenborg; M. Elisabeth Cathr. Ramløse; 2 S., 5 D.; see Carsten R. i Gjerding-B.; U. P. S. Schønau i Ulstrup-G.; [† 1852; dygtig og værdig].

12. 25/4 1852 [Understed-K. 23/8 42] Anders Hansen Nielsen, f. Aalbg. 24/9 09; F. Agent Joseph N., Kbmd. og Forligelsescomm.; M. Christiane Jacobi Tranmoes; St. Aalbg. 28; C. 16/4 34, l.*; Hjelpelærer ved Aalbg. Skole 12/4 34; c. Adj. ss. 26/9 35; Adj. ss. 24/12 s. A.; Sp. Aggersborg 13/7 39, o. 29/8; ~ 31/3 40 Vilhelmine Constance Møller, f. Aalbg. 28/4 19; F. Agent Poul M., Kbmd.; M. Bartoline Clementine Gleerup; 1 S., 3 D.; [# 20/3 1876. Endeel smukke Gaver 25/5 s. A.; see D. T. 76/148; boer i Aalbg.; Bekjendt som ivrig Dyrker af og flittig Samler til Personalhistorien; E. S. 2/532].

13. 5/6 1876 [Cap. p. l. Lading-F.-S. 22/2 73] Peter Guillimore Hansen, f. Serampore i Ostind. 11/9 41; F. Cfrrd. Ped. H., forhen Gouverneur over de dansk-ostindiske Besiddelser; M. Harriet Mar. Smyth; St. Kbh. 59; C. 22/6 66, l.; Cap. p. p. Greve-K. 19/2 67, o. 27/3; Pr. 1/3 78; ~ Fdberg. 6/11 73 Olga Sophie Haxthausen, f. Holgersdal v. Vibg. 29/5 50; F. Kmrhr. Christ. Holg. Lud. H., Herredsfgd. og Skrvr. i Lysgd. m. fl. HH.; M. Emma Emile Lillienskjold; (78) 2 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 268-272.