Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 775. Mariager og fra 1681 til 1808 Hem og Sem,

Onsild Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

S. L.*; L. P. B. 401; K.; P. 50; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/589;
Kbg. 1683; Hem 1721 (÷ 1805-06), 1718 (÷ 1788-90).
Anm. Hem og Sem baade før og siden et Pastorat for sig.
———————————

1a. 15 . . Hans . . . ; see C. Stephansen t. Aalbg. Bud. K.

1b. 15 . . Christen Lauritsen Loemann el. Laumann el. Lachmann; [† 1/3 1582; Lgst. el. Ramme].

2. k. 21/11 1582 [Vibg. Dk. 80] Niels Christensen Sollgaard (Suelgaard); vist først r. Cap t. Vibg. Dk. (71); ~ Anna Madsdtr., † 1659; [† 13/9 1602. Fik kglt. Brev (19/6 89) om, at faae Tømmer til sin Pg.   „Hans Pg. er bleven afbrendt, ther then Skadelig Ildebrand er Byen overgangen og siden dend Tiid er bleven ubygget, efterdi hand ikke self haver været formuendis, noget therved at giøre, saa hand haver mott’ sig underholde udi et ringe boelig, begjærendes nogen Hjelp til samme Præste-Gaards Bygning“ (D. Mag. 6/282); Lgst.; Pg. br. 83].

3. k. 10/10 1602 [r. Cap. og Rtr. her 17/8 02] Laurits Jensen Trane; Pr. (08. 10); [afsat 1618 for adskillige grove Forseelser; see Vibg. Dk., r. Cap.].

KS 5:2 (1903-05), s. 554; 3:2 (1877-80), s. 745 (»Lauritz Jensøn Trane«).

4. 1618. Hans Jacobsen Abel, f. Aarh. c. 93; St. 13, i Wittenberg 16; F. J. A., Boghdlr. og Rdmd. i Aarh.; Pr. . . . ; ~ Kirsten Pedersdtr. af Spjellerup-S.; 14 B.; see Etm.; Jacob H. A. i Rørbæk-G.; Peder H. A. i Vive-O.-V.; Iver H. A. i Asfærg-F.; (P. H. Sparre her); [† 3/4 1648; Eptph.; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1618].

KUM I, s. 11 (»Iohannes Iacobi Aarhusiensis«); Helk I, s. 145; KS 3:2 (1877-80), s. 751 (»Johannes Abelln Jacobi f. Aarhusiensis«); PT 11:3 (1942) s. 111.

5. k. 23/4 1648, o. 11/5, Niels Christensen Aarslew, f. Aarslev; St. Rand. 39; ~ F. D. Birgitte Hansdtr. Abel; 2 ~ Niels Thomsen, Byskrvr. i Mariager, og † 87; [† 1672].

KUM I, s. 151 (»Nicolaus Christierni Aaslebius«); P-Aarh. f. 13a, opsl. 15.

6. 6/9 1671*, o. 13/3 72, Mag. Johan Frederik Hyphoff; F. Johan Melchior H., Medicus i Skaane; M. Ursula Sophia von Dinsted; St. Sorø 56; Mag. 67; Pr. 22/7 74; 1 ~ 71 (Bev. 29/12) Cathrine Kregers; 2 ~ Eva Margrethe Havervalt, † 30/10 14; F. Ludvig Lorents H., Forp. p. Mariager Kloster; M. Elisabeth v. Dortt; see Jacob J. H. i Nykjøb.-R.; Etm.; Johan M. H. H. i Balling-V.; T. J. Schmidt i Oddense-O.; [† 1704; Efter Rescr. 23/4 1684 bleve Hem-S. annecterede 1691; men bestyredes først af en særskilt r. Cap., senere af den res. Cap. i Mariager].

KUM I, s. 264 (»Johannes Fridericus Huphauphius«); P-Aarh. f. 6b, opsl. 9; f. 51b, opsl. 55; SB s. 179.

7. 19/2 1704, o. 6/6, Mag. Peder Christensen Wivebroe, f. 75; St. Aalbg. 98, Bacc. 99; Mag. Kbh. 30/4 04; ~ 31/9 04 F. D. Elisabeth Hansdtr. Hyphoff; 2 ~ Cai Henrik Piper, Gjæstgiver og Viinhandler i Aalbg.; [† 1704; myndig og gjerrig].

KUM II, s. 239, 245, 292 (»Petrus Christiani Vifbrovius/Vivebro/Wifbrovius«, 23 år gl.).

8. 8/11 1704 [r. Cap. Middelfart-K. 25/4 93] Pontus Henriksen Sparre, vistnok af S. Bjergby-S.; St. Slag. 89; 1 ~ 29/6 97 F. E. i Middelfart: Karen Jørgensdtr., † •/5 98; 2 ~ Anna Hansdtr. Abel, maaskee Sønnedtr. af Nr. 4; 5 S., 3 D.; see Jens P. S. i Sønderup-S.; Laurits P. S., r. Cap. i Skjærbæk; Johan L. P. S. i Ølstrup-H.; [† 13/3 1720; lærd; men hans Levemaade tilsidst uordentlig; Ramme].

KUM II, s. 168 (»Pontus Henrici Sparr«).

9. 25/3 1720 [Andsager 22/3 01**] Mag. Philip Henrik Samuelsen Friedlieb* af Ærøskjøbing (F. S. Rasmussen Schou), f. Engelsted, Nannestad S., Aggershuus Stift, 4/10 76; St. Christiania 96; Mag. Kbh. 28/5 10; Pr. 10; Pr. her 15/10 21; Cons.-Rd. 28/10 29; ~ 17/10 07 Christiane Elisabeth Sørensdtr. Bornemann af Lønborg-E., f. c. 89, † 10/12 69; 8 B., hvoraf 2 S., 3 D. overlevede Faderen; see Etm.; N. J. Lachmann i V. Tørslev-S.; Sønnen Søren F. blev Sp. i V. Moland, Christiansands Stift 41, Stiftsprovst i Christiansand 60; Biskop i Bergen 78, † 79; [† 11/2 1750; kundig i Lov og Ret; meget yndet af Kong Fred. IV., som skjænkede ham 1000 Rdlr. som Vederlag for han Omkostninger ved en Proces ang. 5 Kirker; havde store Fortjenester af Mariager K.; G. 2/2 122; Eptph.].

KUM II, s. 219 (»Philippus Hendrici Friedlibius«), s. 397 (»Dn. Philippus Henricus Friedlieb, vicepræpositus et pastor ecclesiæ Aandsager in dioecesi Ripensi«); Nygaards sedler: Børn i Andsager, børn i Mariager, enkens begr.; E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 132A; Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 58, 74.

10. 22/7 1740 ** [p. Cap.*, o. 24/12 39] F. S. Mag. Samuel Philipsen Friedlieb, f. Andsager 1/11 10; St. Ribe 28, Bacc. 30; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 12/10 31–36; C. 31/3 32, l.; Mag. Kbh. 20/6 35; D. p. C.; V.-Pr. 40; Pr. 14/10 50; 1 ~ 43 Christine Brodersen el. Lorentzen, † 45; F. Bgmstr. i Husum; M. Sophie Clausen; 2 D.; 2 ~ 23/9 46 Magdalene Elisabeth Jensdtr. Stampe af Hammer-H.-S.-A., f. 18, † 75; 2 S., 2 D.; see Philip H. F. i Idestrup; J. Mechlenburg i Beftoft-T.; (E. C. Broager i Gadstrup-S.); [† 30/6 1769; W. 1/326].

KUM II, s. 496, 516, 559 (»Samuel Friedliebius«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 184.

11. 22/9 1769 [Slag. St. Mikkels K. 3/9 62] Niels Bjørn Tødseleuf, f. Aalbg. el. Ø. Tørslev 11/2 22 (21?); St. Aalbg. 38, Bacc. 39; C. 13/7 41; D. p. C. 51; Sp. Gjørlev-B. 31/10 55, o. 11/12; 1 ~ 25/6 56 Else Margrethe Stauning, f. c. 27, † 10/1 73; 2 ~ 28/5 77 Inger Marie Kierkegaard, † Aalbg. 15/2 06 (07?); [† 26/1 1779; N. 631].

KUM II, s. 590, 598 (»Nicolaus Tødslev«, 17 år gl.).

12. 2/6 1779 [Miss. v. Holsteinsborg, o. 16/4 68; V.-P. Tingsted 78–79] Hans Jørgen Adolphsen Jæger; [17/4 1782 Damsholte; see der].

13. 17/4 1782 [Miss. v. Egedesminde 78] Morten Balvig, f. Ringkjøb. 25/3 42; F. Peder Nielsen B., dansk og tydsk Skolemstr. i Ringkjøb., siden Bgr.; M. Maren Andersdtr. Beesk; St. pr. Ribe 60; C. 7/3 64, n.; Cat. v. Christianshaab i Grld. 73; Miss. ss. 75; Pr. 89; ~ Maren Olsen Rør, d. Christiania 10/11 36, † 1/3 18; F. Johannes Olsen; M. Giertrud Johansdtr.; 3 S., 2 D.; [† 20/1 1808; ved hans Død blev, efter Rescr. 26/8 1803, Hem og Sem et Pastorat for sig selv].

E. Brejls skifteuddr.: Mariager byfoged nr. 423, Ringkøbing byfoged nr. 386, 387; Nygaards sedler: Dåb, forældre; Oslo Domk.: Hustrus dåb.

14. 27/5 1808 [r. Cap. Mariager-H.-S. 30/5 00, o. 17/9] Frederik Christian Bergmann, f. Gunderslevholm 2/9 70 (Bdr. t. Ludvig C. B. i Karlby-V. og Andreas B. i Tjæreby); F. Niels B., Toldcontr. i Fred.; M. Elisabeth Braasted; St. Fred. 88; C. 25/1 96, l.; ~ Fred. Mich. K. 2/10 00 Birgitte Frederikke Braasted, f. 2/11 63, † Mariager 3/5 34; F. Anders B., Forp. p. Bavelse, siden Eier af Tjørnelunde Mølle; M. Elisabeth . . . ; 1 S., 2 D.; see Niels A. B. i Ørsted i J.; [† 20/12 1827].

15. 9/4 1828 [Gjerding-B. 19/5 20] Henrik Christensen Seerup; [16/10 1838 Borre; see der].

16. 22/12 1838 [r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T. 5/6 33] Johan Carl Johansen; [10/8 1847 Helsing. St. Olai K.; see Taarnby].

17. 27/10 1847 [Cat. Roesk. 29/1 39] Carl Vilhelm Boesen; [31/8 1854 Aarh. Dk.; see Harridslev-A.].

18. 4/12 1854 [Gjern-S. 25/9 50] Carl Christian Wittrup; [7/3 1863 Veile-H.; see der].

19. 13/5 1863 [Christiansted p. St. Croix 21/5 57] August Frederik Christian Ussing, f. Kbh. 23/2 25; F. Etrd. Johannes Hjort U., Contoirchef i Kbhs. Raadstues 3die Secretariat (Magistrat, Overformynderi); M. Esperance Tolerance Balle; St. Kbh. 41; C. 9/7 47, l.; frivillig Infanterist 48; D.-M. 13/9 s. A.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 17/5 48 – 11/2 51; p. Cap. Gamtofte 11/10 55, o. 14/11; kongevalgt Medlem af Colonialraadet for de dansk-vestindiske Øer •/11 59; Pr. Nørhald, Gjerlev og Onsild HH. 14/2 68; Folkethingsmd. f. Randers Amts 2. Kreds (Mariager) 22/9 69 – 20/9 72; ~ Christiansted 18/5 59 Flora Rosalie Strarup, f. Kbh. 15/1 35, † 22/5 97; F. Bataillonschir. Knud Christ. Nicolai S. i Kbh.; M. Dorothea Sophie Løwener; (67) 2 S., 1 D.; [12/4 1872 Spentrup-G.; R.* 21/12 78; 11/5 1880 Skjelskør; Pr. for Ø. og V. Flakkebjerg HH. 26/3 89, † Kbh. 1/3 1897; E. S. 3/511].

Borchs K. nr. 622; Elvius s. 452; G-HF II, s. 120-121.

20. 1/7 1872 [Vesterbølle-Ø.-T. 29/7 1854] Andreas Peter Rohde, f. Kbh. 18/2 15; (Bdr. t. Theodor R. i Finderup og t. Nicolai V. R. i Thisted-T.); F. Cclrd. Peter R., Bogholder ved Hof- og Statsrettens Skiftecont.; M. Johanne Holm; St. v. W. 32; C. 2/5 38, h.; Lærer ved Bredgadens Fattigsk. 39; tillige Insp. s.st. 48; (p. Cap. Gladsaxe-H. 5/1 – 28/1 43); Cat. Faaborg 3/7 48, o. 28/7; Pr. Rind og Nørlyng HH. 5/7 65; 1 ~ Kbh. 4/11 48 Johanne Marie Hansen, f. Kbh. 30/10 29, † Hobro 25/11 57; F. Jac. H., Urtekmr., Gross.; M. Kirstine Margr. Thrane; 3 D.; 2 ~ 17/7 59 Thora Vilhelmine Gabriele Brusch, f. Kbh. 6/7 28, † 21/5 75; (Sstr. t. Agnes E. E. B. og Christiane F. B. ~ N. V. Rhode i Thisted-T.); F. Carl Friedr. B., Restaurateur; M. Johanne Margrethe Ulstrup; 2 S., 3 D.; [# 24/9 1884; † Kbh. 26/1 94].

Elvius s. 348; PT 3:4 (1895), Tillæg: »Dødsfald i Danmark 1894«.
———————————

 

 

No 776. Residerende Capellaner i Mariager.

[Onsild Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

M. S. III.; P. 50; K. 48; Aarh. M.
Anm. Disse Capellaner, som anføres, vare fra 1630 til 27/4 1742 tillige Præster til Vindblæs, da dette blev et Pastorat for sig; fra 5/2 1751 til 29/5 1808 bestyrede de tillige Hem og Sem.
———————————

1. 15 . . 16 . . Lars Jensen Trane, tillige Rtr.; [1602 Sp.*; see Vibg. Dk. r. Cap.].

2. 16 . . Christen Pedersen, tillige Rtr.; [k. 6/5 1609 Glenstrup; see der].

3. (1615). Anders Ibsen, tillige Rtr.; [1626 Mariæ-Magdalene; see Randers Hosp.].

4. 16 . . Hans Grønfeld.

5. 16 . . Peder Gudum.

6. o. 1632. Christen Jørgensen Seerup; [1637 Glenstrup; see der].

7. 1637 [vist r. Cap. Grenaa før 36] Mads Olsen Storm; St. Slag. 31; ~ Inger . . . ; 2 ~ Etm.; [† c. 1652].

KUM I, s. 107 (»Matthias Olai Sturmius«).

8. k. 25/2 1653, o. 5/4, Jens Nielsen Høstmark; St. Kjøge 48; ~ F. E., der overlevede ham.

KUM I, s. 212 (»Ioannes Nicolaj Heustemarchius«); P-Aarh. f. 15a, opsl. 17 (»Joannes Nicolai«).

9. 6/12 1670, o. 23/12, Johan Christensen Skipper (Stangerum); St. Slangerup 63; ~ Maren Christensdtr. Durup, Mariager 15/3 11; 2 S., 2 D.; 2 ~ Christen Dinesen Mossin, Forv. p. Mariager Kloster; (see i H. C. T. Bloch i Aggersborg); [† c. 1691].

KUM I, s. 316 (»Iohannes Christierni Stangerumb«); P-Aarh. f. 51a, opsl. 54; E. Brejls skifteuddr.: Mariager byfoged nr. 68; Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 8.

10. 7/3 1691 [Vorbasse-G. 6/10 84** – 87] Niels Christensen Gjørding, vistnok af S. Gjørding-V.; St. Ribe 80; Hør. ss. s. A.; ~ Spentrup 15/6 92 Maren Sørensdtr. af Spentrup-G.; 3 S., 2 D.; 2 ~ Christian Lemmich, Rdmd. og Guldsmed i Mariager; (see C. H. Lemmich, r. Cap. i Bjerregrav-Aa.-T.); [† 1698; blev som Cap. i Vorbasse-G. i 87 anklaget af Sognepræsten for „Uskikkeligheher” og anden Forargelse i Embedet; han skulle bl.a. have grebet en Vindser og en Tjørnekæp og villet slå Niels Clemendsen i Løvlund. Kapellanen boede i Grene, men i 1687 hedder det, at han ikke kunne få sit nødtørftige udkomme af Grene sogn, og snart efter blev kontrakten mellem de to præster ophævet].

KUM II, s. 101 (»Nicolaus Giørdingius«); Nygaards sedler: Vielse, børn; Johannes Brus s. 32, 33 (Om Grene sogn).

11. 28/6 1698, o. 18/11, Henrik Folmarsen Galt, f. c. •/2 64; F. Folmar Knudsen G.; M. . . . Christensdtr. fra Mariager (Sstr. t. Hans C. M. i Vinding-V.); St. Aarh. 84; 1 ~ Dorthea Vinterberg, † 1/12 02, E. e. Herman Robring i Kbh. (~ 75) og Vide Wichmand (~ 85); 2 D.; 2 ~ Mariager 10/6 04 Inger Andersdtr. Bloch, f. c. 72, b. Mariager 1/3 37; F. A. Christensen Skipper, Rdmd. og Byfoged i Mariager; M. Sidsel Jensdtr. Bloch; 1 S., 1 D.; [b. 22/4 1721].

KUM II, s. 122 (»Henricus Folmari Galt«; Nygaards sedler: Børn, 2. vielse, begr., enkens begr.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 22, 37, i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 42; PT 6:5 (1914) s. 137 (1. hustrus 1. ægtemd.), s. 251-257 (morens slægt), 7:2 (1917) s. 134 (1. hustrus 2. ægtemd.); AaB s. 66-69.

12. 12/5 1721, o. 18/7 [Aman. i Aalbg.] Morten Henrik Jørgensen Finchenhoff af Hjørring-H.-O., f. 10/7 92; St. Hjørring 11, Bacc. 14; C. 16/7 14, l.; [† Mariager 23/4 1727 af en stærk malo hypocondriaco].

KUM II, s. 359, 380 (»Martinus Henricus Georgii Finchenhof«, 19 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 16.

13. 16/6 1727 [r. Cap. Thoreby 6/9 09] Arnold Pedersen Kruse af Skamstrup-F., f. Fensmark 24/8 73; St. Sorø 95; C. 99, n.; p. Cap. Skamstrup-F. 06; ~ . . . Frølund, Sstr. til Prof. A. Frølund, Rtr. i Kbh.; F. Mikkel F., forv. i Skaane, siden Byfoged i Neksø; M. Bodil Eriksdtr. Trenderup; hun var af det Slags, hvorom der tales Syr. 25, 22, og døde nogle Aar eft. ham i stor Elendighed (Lkm.); her 1 S.; [† 2/1 el. 8/1 1735].

KUM II, s. 211 (»Arnoldus Crucius«); SB s. 219.

14. 21/1 1735, o. 1/4, Mag. Nicolai Jensen Reiersen; [15/5 1741 Svendbg. Nic. K.-T.; see der].

(6/10 1741. H. L. P. Lessøe; see Karise-A.)

15. 27/10 1741, o. 8/12, Jochum Klog; [27/4 1742 Vindblæs; see Dalum-S.].

16. 5/2 1751 [p. Cap. Hasle-R. 1/8 48, o. 2/10] Jørgen Pedersen Kofod; [24/8 1753 Povelsker; see der].

17. 15/10 1753. Mag. Johan Lorentzen Bruun, d. Kold. 27/6 26; (Halvbdr. t. Hans L. B. i Ikast); F. L. Bertelsen B., Bogbinder; M. Anne Jensdtr. Buch; St. Kold. 44, Bacc. 45; C. 4/8 49, l.; Mag. 50; Kopist v. Danske Kancelli 51; ~ c. 50 Voldborg Marie Pallesdtr. Møller, f. 22, † Helsingør 27/11 87; F. P. M. t. Møllersdal; M. Ida Nichelsdtr. Seidelin af Skanderborg-S.-S.; 1 S., 2 D.; [# 1757, frasagde sig Embedet. Hans Opførsel var ganske urimelig; thi, som han fortrød paa, at Provsten skulde have saamange fede Indtægter, og han saa faa og ringe, gjorde han denne mange Chicaner og forsaae sig ogsaa i Embedet; blev angiven for Kirke-Inspectionen i Kbh.; reiste dertil og selv, 8/8 57, udleverede sit Kaldsbrev; privatiserede siden i Mariager].

KoldStud s. 72-74; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 617, 509; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 186; Nygaards sedler: Dåb, forældre.

18. 4/11 1757. Jørgen Sørensen; [16/8 1765 Vindblæs-D.; see der].

19. 14/2 1766. Jørgen Schaarup, f. c. 29; ~ 23/5 66 Charlotte Amalie Børgesdtr. Pontoppidan af Torkildstrup-B., d. 1/2 24, † 3/4 71; 2 ~ Elisabet Cathrine Gade; [† 27/3 1778].

20. 10/6 1778, o. 7/8, Christian Ehrenfried Carstensen; [4/6 1784 Sæby; see Thisted-T.].

21. 20/8 1784, o. 27/10, Andreas Wulf Meinert; [1/7 1785 Lønborg-E.; see der].

22. 7/10 1785, o. 30/11, Peter Jensen; [15/7 1791 Borup-K.; see Rødby-R.].

23. 14/10 1791 [Fp., o. 3/9 88] Daniel Grønbech; [23/3 1796 Vium-L.; see der].

24. 19/2 1796, o. 11/5 [Lærer v. Opfostringshuset 87] Edvard Ulriksen Røring af Rønne-K., f. Kbh. 21/5 54; St. pr. Rønne 73; Hør. Rønne 77; (forrettede Rtrs. partes); C. 81?, h.; [b. 4/4 1800].

25. 30/5 1800, o. 17/9, Frederik Christian Bergmann; [29/5 1808 Sp.*; see der].

Nedlagt efter Rescr. 26/8 1803.

———————————

 

 

No 777. Catechet i Mariager.

[Onsild Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 28/2 1816 [Lærer v. Fattigvæsenets Skole i Helsing. 07] Christian Engelbreth Friderichsen; [23/9 1818 Kvong-L.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.