Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1287. Veile (St. Nicolai) og Hornstrup,

Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 4/257; M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 296; Gaarmann 46; Lkm. 6/214; Kbg. Veile 1714, Hornstrup 1750.
———————————

1. (1526). Mag. Oluf Nielsen, f. Veile; F. N. Jensen, Bgmstr., bekjendt fra Kong Christ. IIs Hist.; ~ Anne Pedersdtr.; [† 1560; meget verdslig; ingen Gaver til Prædikestolen; maatte altid holde Cap.; havde været Cantsler Joh. Friis’s Ledsager paa dennes Reise til Paris; fik 22/2 39 kgl. Stadfestelse paa et Kjøbebrev af 1526, paa et Stykke Ødejord i Veile; 28/6 1542 fik »Mester Olluf Nielssen, Sognepræst i Veille, Livsbrev til sig, sin Hustru Anne Pedersis og deres Børn, hvilken lever længst, og hans Broder Mats Nielsens Børn, hvilken lever længst, at maatte have en Kronens Eng, Kabelmade Eng, som strækker sig i Øster til Vimishøl, i Vester indtil Rosborg Vase, i Sønder indtil Skoven og i Nør til Aaen, dog at de skulle give deraf ½ Td. Smør aarlig til Ladegaarden«].

DKR s. 82-83, 239; KRD I, s. 452, 670, 671, 775, 818.

2. 1560 [p. Cap.* (54)] Niels Madsen Buch af Egtved-Ø.; vist Pr. (84); ~ Karen Madsdtr.; (Sstr. t. Jacob M. W. t. Ribe Dk.); F. M. Nielsen, Bgmstr. her; see M. N. Weile, r. Cap. t. Ribe Dk.; [† P. 30/11 1584; 12/5 1560: »Aabent Brev, at Hr. Niels Buck, Sognepræst i Veile, saa længe han er Sognepræst der, maa bruge det Veile Kirkes Gods, som M. Oluf Nielsøn, Sognepræst smstds., sidst havde i Værge«].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; Hegelund I s. 99, 165; II s. 32, 53; Kinch II, s. 160; VejAar 1930, s. 158 (S. Abildgaards Dagbøger); KB bd. 2 (1556-60) s. 401.

3. k. •/12 1584, o. 21/1 85, [Rtr. Veile 81 og Sp. Vinding] Jens Farsen Riber, f. Ribe 53; St. i Kbh. (77); ~ Anna Jørgensdtr., maaskee af Raarup (Sstr. t. N. Jørgensen i Raarup); 1 S., 4 D., alle deilige, † tilligemed Moderen af Pest 04; [† 22/1 1603; fyrig, from og velbegavet „diligentissimus juventutis formator et facundus orator“ (Ripæ C. 606). W. 1/299; Lkm. kalder ham J. Petreus].

F-P s. 80 (»Johannes Farsenius Ripensis«); Hegelund I s. 167, 396; II s. 76, 229.

4. 20/2 1603, o. 2/3, Mag. Peder Christensen Riber, f. Ribe 64; (vist Halvbdr. t. N. Villumsen i Bredsten); F. C. Madsen, Bgr.; M. . . . vist E. e. V. Pedersen t. Ribe Cathr. K.; St. Ribe 84; Aman. hos Anders Krag 86; St. i Rostock 87; Alumn. p. Valckendorfs Coll. 88–91; Huslærer hos Rigskansler Eiler Grubbes Enke Kirsten Lykke 91; udenlands 94–01: i Herborn 95, Genève 97, Lausanne 98, Basel 98; Mag. ss. 6/2 99; Strasbourg 99; Pr. (08. 10); ~ Veile 25/11 04 Mette Jacobsdtr. Weile af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Od.), E. e. Laur. Hansen Mule til Nislevgd., Kancellisecr., † 12/11 07; u. B.; [† 5/12 1610; Portrait i K.].

KS 3:2 (1903-05), s. 558; Hegelund I s. 351, 397, 398, 431, 487, 505, 555; II s. 207, 219, 245-46; Helk I, s. 192, 425; OD-LR s. 69-71, 112-135.

5. k. •/1 1611 [r. Cap. Svendborg Nic. K. 04 – 07] Mag. Mads Jensen Medelfart; Pr. 12; [1613 Od. Graabrødre-K. (Albani Menighed); see kgl. Confessionarier].

6. k. 12/8 1613. Mag. Peder Clausen Sture; [k. 4/5 1617 Kbh. Hel. G. K.; see kgl. Confessionarier].

7. 1617 [Rtr. Od. 14] Mag. Jens Pedersen; F. P. Jensen el. Iversen, Bgmstr. her; St. i Kbh. (04); ~ Kirsten Nielsdtr.; F. N. Knudsen, Bgmstr. her; [† 17/11 1619].

F-P s. 208 (»Janus Petri Vellejus«); KS 2:6 (1872-73), s. 549.

8. k. 25/2 1620. Laurits Clemensen, f. Veile 95; F. C. Sørensen Wedle (Weile); ~ Else Hansdtr. Riber; F. H. R., Bgmstr. i Hors.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 25/11 1623].

9. o. 25/1 1624. [Prof. ved Od. Gymniasium 23] Mag. Christen Jensen (Weyle); [k. 24/1 1627 kgl. Confessionarius; see der].

10. k. 19/2 1627 [Inf. for Prinds Ulrik og Cannik i Roesk.] Mag. Niels Frantsen (Qvist) af Roesk. Dk., f. c. 86; St. i Kbh. (07); Mag. Kbh. 20/5 17; ~ 10/10 24 Mette Jensdtr. Svane (Svanning), E. e. Knud Madsen, Rdmd. i Veile; F. J. Laugesen, Rdmd. i Ribe; M. Dorothea Hansdtr. Svane; 3 ~ A. J. Aalborg t. Slag. St. Pet. K.; see Mikkel Pedersen i Ø. Snede; Mag. N. Strangesen t. Slag. St. Peters K.; [† 1642; reiste bort til fremmede Steder under Krigen og kom først hjem igjen, efter at Fjenderne vare dragne af Landet („udi danske bedrøffuelig færd haffuer Mag. Niels, saa vell som anndre, forladett Menighederne“; see Hist. Tidsskr. 2/181); Eptph.].

F-P s. 225 (»Nicolaus Francisci Roschildensis«); PT 1:3 (1882), s. 137; SD 2016:2, s. 10-12, 15.

11. 1642 [Rtr. Od., i. 7/3 37, vist ogsaa tillige Prof. i Hebraisk ved Gymn. ss.] Mag. Henrik Eriksen Pontoppidan, f. Bjergegd., S. Broby S.; (Bdr. t. Erik E. P. i Kjøge-Ø., t. Laurits E. P. i Utterslev, t. Jacob E. P. i Dannemarre-T., t. Knud E. P. i Halsted-A. og t. Karen E. P. ~ O. Lauritsen i Marslev-B.); F. E. Knudsen, Forv. p. Brobygd. og ved Brobyværks Geværfabrik; M. Anna Lauritsdtr. af Espe-V.; St. Od. 29; udenlands 30; Mag. 33; C. •/2 37; Pr. (49); ~ Od. 21/6 40 Anne Lauritsdtr. Krabbe, f. Ølmanæs i Halland 6/3 10, † 7/9 59; Sstr. t. Gjertrud K. ~ J. E. Pontoppidan i Dannemarre-T.); F. L. Eriksen K. t. Ølmanæs; M. Karen Pedersdtr. Friis t. Gresnæs; 5 S., 1 D.; see Ludvig H. P. t. Aarh. Dk.; J. Jørgensen i Hatting; Laurits H. P. i Hylke; Israel H. P. i Butterup-T.; Sønnen Ezechiel var Rtr. i Hors.; [† 14/3 1659; blev som Rtr. formanet i Henseende til Haardhed og Gjerrighed; i Veile fandt han med Suk og Græmmelse Mange, det betalede ham Had for hans Kjærlighed, hvilket han overvandt ved Standhaftighed i Gudsfrygt, ved Stilhed og Aarvaagenhed; Eptph.].

PT 2013, s. 1-25; VejAar 1930, s. 160 (S. Abildgaards Dagbøger).

12. o. 7/5 1659 [Rtr. Ribe 3/2 s. A.] Mag. Knud Pedersen Kragelund af Faareveile (F. blev Biskop i Ribe), f. 32; St. Ribe 52 (el. Roesk. 51); Crtr. Ribe 28/10 55; Mag. 57; O.; [† 1659 efter at have været P. i 3 Maaneder].

13. o. 28/9 1659 [Rtr. Kold. 4/12 56] Mag. Hans Jeremiasen Wulff, f. Kold. 27; (Bdr. t. Anna J. W. ~ A. Sørensen i Kolding); F. J. Hansen W., Tolder og Slotsskrvr.; M. Anniken Hermansdtr. Reiminch; St. Od. 48; udenlands; Mag. 61; Pr. s. A.; ~ 62 Ingeborg Hansdtr. Svane, f. Veile 43, † 11/5 99; F. H. S., Bgmstr.; 5 S., 1 D.; see Etm.; [† 14/12 1703; Eptph.].

VejAar 1915, s. 167 („Borchs Gaard“ i Kolding).

14. 23/12 1693**. F. S. Mag. Jeremias Hansen Wulff; St. Kold. 82; Mag. 98; Pr.; 1 ~ Sidsel Risom, † 96; F. Assist. Jens Lauridsen R. til Nebbegd.; 2 ~ Kold. 97 Gunde Sophie Pedersdtr., † 00; (Sstr. t. Poul H. C. i Darum-B., t. Frederik H. C. i S. Vissing-V., t. Charlotte Amalie H. C. ~ E. N. Busch i Veile-H. og t. Marie H. C. ~ A. S. Anchersen i S. og N. Bork); F. H. Pedersen, Tolder, Bgmstr.; M. Margaretha Catharina Curtz; 3 ~ Ribe 15/6 02 Kirstine Sørensdtr. Seerup af Ribe Dk., f. 10/10 82, † 6/9 25; 3 B.; see M. P. Wøldike t. Varde Jacobi K.; P. M. Monrad p. Avernakø; [† 1713, b. 9/1 14].

KUM II, s. 118 (»Ieremias Iohannis Wolffius«); KoldStud s. 364-65; Nygaards sedler: 3. vielse, begravelse.

15. 12/1 1714 [Harte-B. 8/7 93**] Mag. Eskild Nielsen Busch, f. Grenå 19/6 69; F. N. Christensen, Rdmd. i Grenå; M. Mette Eskildsdtr.; St. Rand. 87; C. •/10 89; Hør. Fred. 91; 1 ~ F. E. i Harte-B.: Lene Henriksdtr. Rafn, † Harte 4/5 08; (Sstr. t. Maren H. R. ~ J. H. Jerne i Hammelev-E., t. Anna H. R. ~ H. H. Bang, r. Cap. i Fred. Trin. K.-V. og t. Johan H. R., Svigerfdr. t. M. C. Humble i Sest); F. H. Pedersen R., Rdmd. i Kold.; M. Lisbeth Johansdtr. Reiming (Reiminch); vist u. B.; 2 ~ 27/11 08 Charlotte Amalie Hansdtr. Curtz; (Sstr. t. Marie H. C. ~ A. S. Anchersen i S. og N. Bork, t. Gunde Sophie H. C. ~ J. H. Wulff i Veile-H., t. Frederik H. C. i S. Vissing-V. og t. Poul H. C. i Darum-B.); F. H. Pedersen, Bgmstr. i Kold.; M. Margaretha Catharina Curtz; 5 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Christen N. E. B., r. Cap. i Middelfart-K.; [† 1724].

KUM II, s. 153 (»Escherus Nicolai Buscherus«); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 328, Vejle købstad nr. 151; Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 3, 12; IBB Nørvang hrd., Vejle og Hornstrup (beg. af hans selvbiografi); Nygaards sedler: Forældre, far, søskende, 1. hustrus død, børn i Harte, børn i Vejle; VejAar 1915, s. 109-113 (Borgmester Hans Pedersens Bryllupsvise).

16. 5/8 1724 [Jelling-H. 19/6 05] Mag. Mourits Mouritsen Høyer, f. Kjærbygd. 11/3 78; (Bdr. t. Offe M. H. i Uldum-L., t. Judith C. M. H. ~ C. C. Carstens i Førslev, t. Sophie Amalie M. H. ~ M. Henningsen i Kvislemark-F. og Morbdr. t. J. J. Mandix i Hveisel-G.); F. M. Hansen H., senere Eier af Rask; M. Gjertrud Mouritsdtr. Borchard af Gunderup-N.; St. Aarh. 97; C. 16/11 99; Pr. 09; Pr. her 33; 1 ~ F. E. i Jelling: Sophie Dorothea Hansdatter Vandal, † 18/6 26; 2 S., 6 D.; 2 ~ 16/12 27 F. E. her; see J. H. Bang i Deibjerg-H.; Hans W. M. H. i Brøndum-N.; [† 30/3 1750].

Nygaards sedler: Søskende.

17. 19/6 1750 [r. Cap.* 29/6 42] Christian Henrik Pedersen Winther* af Føns-Ø., f. 20/9 96; St. Od. 14; C. 20/10 26, l.; Rtr. Assens 16/10 21; r. Cap. Assens-Kj. 25/9 39, o. 16/10; Pr. i Holmanns Herred 3/6 43; Pr. her 27/1 58; ~ 29/4 28 Helene Sophie Lambertsdtr. Franch, f. Assens 04, † Veile 8/4 81; (Sstr. t. Otto L. F. i Hørup); F. L. Tobiassen F., Rdmd. og Apoth. i Assens; M. Sidsel Nielsdtr.; 9 S., 4 D.; see Peder C. W. r. Cap. her; Lambert F. W. i Gjedsted-F.; [† 31/8 1772; W. 2/113].

F. Aa. Winther: Beslægtede personer Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang, manuskr. marts 2014; IBB Nørvang hrd., Vejle og Hornstrup (hans selvbiografi).

18. 15/4 1768** [r. Cap.* 19/6 50] Hans Henrik Christophersen Neuchs, f. Horsbøl, Tønder A., 14/12 19; F. C. N., siden Bgr. i Kold.; M. Mette Johansdtr.; St. Kold. 41; C. 15/1 46, h.; Hør. Kold. 17/7 42; p. Cap. her 23/4 46, o. 27/8; Pr. 72; ~ Veile 8/6 47 Sophie Hansdtr., f. 06, b. Veile 29/12 91, E. e. Friederich Saxe, Bager i Vejle; u. B.; [† 13/3 1785; N. 425].

VejAar 1947, s. 48-49 (Petersen: Vejleborgere og deres By ca. 1780-1828).

19. 3/6 1785, o. 28/9 [Rtr. Trondhj. 81] Prof., Mag. Laurits Hansen Smith; Pr. 86; [8/2 1788 Frederiksberg-H.; see Asminderød-G.-F.].

20. 11/4 1788 [Rtr. Rand. 27/6 81] Mag. Jens Riddermann Schjøth; Pr. 91; [2/11 1804 Ballerup-M.; see der].

21. 25/1 1805 [Nordby p. Fanø 14/7 79**] Hans Ditlev Friis af Nordby p. F., f. 25/8 52; St. Fred. 73; C. 27/9 75, h.; p. Cap. Nordby 24/9 77, o. 26/11; ~ 86 Kirstine Nissen, f. c. 66, † 27/7 44; (Sstr. t. Niels B. N. i Sneum-T. og t. Anna S. N. ~ N. K. Lang i Vilslev-H.); F. Frederik N., Organist i Ribe; M. Anne Cathrine Pedersdtr. Thun af Ø. Linnet; 5 S., 6 D.; see Jens F. i Haudrup-S.; Jstrd. Steen F., Stiftsskriver i Sjælld. og Forv. v. Roesk. Dks. Gods, saa høit fortjent af Roesk. Dk., er deres Søn; [† 4/2 1827].

22. 10/5 1827 [Føvling-H. 31/1 00, o. 24/4] Hans Christian Mathias Krarup af Ølby-A.-F., f. 31/12 69; St. Aarh. 86; C. 19/10 91, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 98–00; ~ 11/12 01 Magdalene Wissing, f. 28/11 80, † 12/3 52; F. Jens W., Kbmd. i Kold.; M. Ane Marie Fischer; 2 S., 7 D.; see L. Eiler i Leirskov-J.; Enoch C. K. i Søften-F.; Christian K. i Føvling-H.; P. Sveistrup i Høien-J.; Frederik F. S. K. i Lønborg-E.; J. F. Wesenberg i Harte-B.; (M. W. Øllgaard i Gimsing); [† 29/9 1834].

Borchs K. nr. 459.

23. 19/12 1834 [Asfærg-F. 27/5 25] Jacob Lerche Jørgensen*, f. p. Strandet 28/8 79; F. Johan Henrik J.; M. Regine Christiane Lerche; St. Vibg. 97; C. 11/5 01, l.; Hør. Vibg. 04; Adj. ss. 06; Sp. Ørum-B.-G. 17/5 11, o. 26/6; Pr. 22/8 32; R.* 28/10 54; ~ Vibg. 20/5 04 Dorothea Magdalene Lovise Schaumburg, f. 6/11 82, E. e. . . . Bjelke, vist Militair, og † 30/1 69; F. Generalkrigscomm. Leopold Heinrich S.; M. Doroth. Christ. Louise Friboe; 4 S., 2 D.; see Theodor R. L. J. i Lindelse; [# 21/12 1862; † Veile 15/2 64; en herlig Mand].

Sixhøj nr. 1529.

24. 7/3 1863 [Mariager 4/12 54] Carl Christian Wittrup, f. Skibbinge 20/4 09; (Mdrbdr. t. N. C. M. Grønvold ~ L. C. M. Wagner i Sest); F. Stud. Christian C. W., Degn, siden i Lynge; M. Ane Marg. Knudsen; St. Slag. 29; C. 23/10 35, h.; Lærer v. Helliggeist’s Sogns Skoler i 7 Aar; c. Adj. Kold. 22/6 39; Adj. ss. 6/6 40; Sp. Gjern-S. 25/9 50, o. 13/11; 1 ~ Dreslette 25/7 40 Jacobe Elise Christine Lange, af Stillinge, d. 30/10 08; † 30/6 42; 1 D.; 2 ~ 9/6 46 Lovise Elisabeth Ring (Rosendahl), f. Skive 17/9 23; F. Carl Vilh. R., Kbmd. og Møller; M. Rasmine Pouline Harder; Pleiedatter af Krigsraad, Districtslæge Rosendahl i Kold. 5 S.; E. S. 3/655.

———————————

 

 

No 1288. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Veile og Hornstrup fra . . . , tillige Præster til Hospitalet og fra 6/10 1741 til Vinding

[Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift]

Gaarmann 74; M. S. III.
———————————

1. 15 . . Hans Sørensen, f. Ribe 24.

2. 15 . . Oluf Andersen, f. Hornstrup, i Sp. Buchs og J. F. Ribers Tid.

3. 15 . . Hans Iversen Findsen el. Find; [15 . . Guldager; see der].

4. 1602 [Rtr. her 91 og Sp. Vinding, o. 9/4 95] Anders Bredal; ~ Maren . . . , b. 27/4 36; [† 20/4 1627].

Hegelund I s. 267; II s. 167.

5. 1627 [Hør. Kold.] Mikkel Pedersen; [1629 Ø. Snede; see der].

6. 1629 [r. Cap. Rubkjøbing-S., o. 15/6 28] Oluf Andersen Bredal af Rudkjøbing-S., f. 02; (Bdr. t. Mads A. B. i Bredsten); St. Od. 26; ~ Mette Hansdtr.; M. Maren (2 ~ Terkel Lassen i Veile, vist Bdr. t. H. Buxen i Bogense-S.); 4 S., 1 D.; 2 ~ Nr. 8 her; [† •/12 1654].

KUM I, s. 75 (»Olaus Andreæ Bredallinus«); KS 3:5 (1884-86), s. 123 (»Olaus Andreæ Bredallinus«, 26 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Vejle købstad nr. 88, 110, (29, 43).

7. E. f. B. 14/7 1654**. Jacob Knudsen, f. Jydl.; vist St. Kjøge 43; [fmtl. † el. forflyttet c. 1657].

KUM I, s. 185 (»Iacobus Canuti Cimber«).

8. E. f. B. 4/7 1657. [vist Cap. i Kolding (55)] Kjeld (Chilian) Christophersen, f. Kold.; St. Roesk. 42; 1 ~ Anne Pedersdtr., † Kold. 55; u. B.; 2 ~ Mette Hansdtr., E. e. Nr. 6, † 60; u. B.; [† 1670].

KUM I, s. 170 (»Chilianus Christophori«); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 38; Vejle købstad nr. 110.

9. 8/6 1670. Hans Lauritsen; [† c. 1689].

10. 13/7 1689. Mathias Lime Johansen; St. Middelfart 81; [† el. forflyttet 1696].

KUM II, s. 110 (»Matthias Iohannides Liem«).

11. 1696. Falch Bøgh; St. Hlh. 89; 1 ~ Cathrine Margrete Hansdtr. Eller, F. H. E. i Kbh.; 2 ~ Uggerslev 3/5 14 Else Kirstine Schytte; [b. 2/8 1740].

KUM II, s. 169 (»Falco Fagoppidanus«); Hlh. s. 68.

12. 1/9 1740, o. 21/9, Peder Lauritsen Holst; tillige Sp. i Vinding 6/10 41; [13/4 1742 Hvirring-H.; see der].

13. 29/6 1742 [r. Cap. Assens-Kj. 25/9 39] Christian Henrik Pedersen Winther; Pr. i Holmans Herred 3/6 43; [19/6 1750 Sp.*; see der].

14. 19/6 1750 [p. Cap.* 23/7 46, o. 27/8] Hans Henrik Christophersen Neuchs; [15/4 1768** Sp.*; see der].

15. 15/4 1768 [p. Cap.* 14/11 60, o. 4/2 61] Peder Christiansen Winther af Veile-H., f. Assens 29; St. Fred. 48; C. 25/9 55, n.; ~ 7/10 68 Anna Halling; 2 S., 6 D.; see Christian H. W. i Hvidbjerg-L.; [# 8/7 1791].

VejAar 1947, s. 51-53 (Petersen: Vejleborgere og deres By ca. 1780-1828).

16. 16/9 1791, o. 7/12, Dr. phil. Hans Høxbroe; [29/12 1797 Rødding-S.; see der].

17. 7/3 1798 [Meirup 23/9 93] Svenning Severin Haugaard, d. Vibg. 21/9 66; F. Christ. Svenningsen H., Bgr.; M. Elisabeth Sørensdtr. Seyersen; St. Vibg. 85; C. 15/4 91, l.; p. Cap. Raklev 91, o. 2/6; ~ 14/4 94 Ane Marie Hansen, d. Kbh. 10/5 65, † 7/3 29; F. A. Hansen Wiborg, Brbr.; M. Anna Helene . . . ; [† 27/5 1807].

KUM III, s. 409 (»Svenning. Haugaard«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1433.

Nedlagt eft. Rescr. 12/8 1803. Vinding blev Annex til Gauerslund.

———————————

 

 

No 1289. Veile Hospital,

[Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift]

———————————

1. o. 1583 [Hør. her] Laurits Jørgensen; vedblev som Hører i nogen Tid.

Siden forenet med Sognecapellaniet.

———————————

 

 

No 1290. Ordinerede Catecheter i Veile.

[Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift]

———————————

1. 20/1 1809, o. 21/3, Christian Carl Gøtzsche; [20/10 1819 Ærøskjøbing; see der].

2. 7/4 1820, o. 4/7, Ernst Carl Frederik Hoff; [27/4 1825 Fjellerup-G., see Vivild-V.].

3. 14/9 1825, o. 28/10, Lars Balslev Leth; [5/4 1826 L. Hedinge-H.; see Horne].

4. 28/6 1826 [p. Cap. Kbh. Frelsers K. 13/2 24, o. 14/4] Christian Frederik Petri; [3/10 1834 Tersløse-S.; see Karlslunde-K.].

5. 21/1 1835, o. 11/3, Peter Sølling Schousboe; [6/1 1842 Oddense-O.; see Landet].

6. 13/3 1842 [Cat. Faaborg 17/2 40] Wilhelm Carl Schousboe; [21/7 1851 Ribe Cathr. K.; see Høie-Taastrup].

7. 2/10 1851, o. 5/11 [Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 43] Jes Mygdal; [22/1 1859 N. Snede-E.; see der].

8. 27/5 1859, o. 17/8 [Overlærer v. Søetatens Sk. 52] Søren Christian Müller, f. Kbh. 30/3 21; F. Cpt. Fred. Ludv. M., Toldcontr.; M. Dorth. Ørsted; St. Kbhs. Bgdsk. 41; C. 14/1 48, h.1; Lærer v. Waisenhuset og Holmens Kirkeskole 14/9 50; ~ 17/5 55 Ida Hansine Frederikke Petrea Gjerding f. 23/4 29; F. Hans Bredahl G., Kbmd. i Nysted; M. Emilie Kielsen; (68) 3 S., 2 D.; [12/11 1870 Ø. Velling-H.-G.].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2005. Vejle Skt. Nikolaj Kirke, s. 283-354, Hospitalskirken, s. 269-272, Kirkegårde, s. 245-258, Hornstrup Kirke, s. 1991-2024 (udg. 2014).
Jensen, F. Elle: Provst Hans Henrik Neuchs i Vejle. Vejle Amts Aarbog 1945, s. 148-159.
Søegaard, Thyge J.: Bidrag til Vejle Bys Historie i det 17. Aarhundrede. Vejle Amts Aarbog 1910–2, s. 163-186; Strid imellem Præst og Borgere, s. 171-178.