Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 484. Horne,

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/59; J. M. 255; L. S.*; L. P. B. 314; B. M. 208; Lkm. 2/367; St. M.; Kbg. 1659.
Anm. Kirken har en Runddeel, som skal have været en Sørøverkule. Der have været Sognecapellaner; men ingen siden 1722; ved Rescr. 13/9 1780 blev Embedet nedlagt.
———————————

1. 1535 [Svanninge (30)] Hans Madsen; maaskee St. 26; Pr. (56); ~ . . . ; 2 S.; see Etm.; J. H. Svanning i Svanninge; [† c. 1559, da en Anden den 5/3 1559 fik Indtægten af 3 Gaarder som han havde haft i Værge; denne berømte Mand, som bragte Underretning til Johan Rantzau før Slaget ved Øxnebjerg 1535, antages almindeligt at have været Præst i Svanninge til sin Død; B. M. har ham imidlertid alene som Præst her; hvad der omtales (Samlinger til Fyens Hist. og Topographi 1/74), at Kong Chr. III rigeligt belønnede ham, finder saaledes sin Forklaring, dersom dette er rigtigt].

FS nr. 449 (»Johannes Matthiæ«); KB 2 (1556-60) s. 254.

2. (1563. 88) [Skp. . .] F. S. Mads Hansen Svanning, f. Svanninge c. 30; ~ Dorothea Jørgensdtr. Sadolin af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Od.); 1 S., 2 D.; see P. Wiborg p. Østerø, Fær.; [† 1593].

BJMV s. 221, 230, 233-34, 238.

3. 1594 [Læsemstr. el. Lector theol. i Od. 74, tillige Sp. i Aasum] Mag. Hans Lang el. Lange, f. Assens 40; Rtr. Od. 66; Mag. Kbh. 12/9 71; Aasum . . ; ~ Birthe . . . ; 2 S., 4 D.; maaskee 2 ~ Etm.; [† 1604; en vittig Mand, brugt i adskillige secularibus(1). Havde som Rtr. det Uheld, ved et Bryllup paa Raadhuset at give en ulydig Discipel, H. Andersen, et Ørefigen, hvorefter han døde. Slægt og Venner undsagde L.; men Kongen gav ham, 21/3 67, et Beskjærmelsesbrev. W. 1/570; N. 332].

F-P s. 65 (»Johannes Langius Asnensis«); Hegelund I s. 74, II s. 46; PT 1:3 (1882), s. 124.

4. E. f. B. 23/2 1604 [p. Cap.* . .] Mourits Isaksen, f. Lund i Skaane 29/11 78; ~ F. E.? (el. F. D.?) Birthe Jensdtr. („Joannis filia“); see J. H. Staalhoff, N. Pougdal og J. H. B. Kjærumgaard i Espe-V.; N. P. Harboe i Ringe-H.; [† 20/3 1639; „Dn. Mauricius in Horne misit mihi cervum“(2); see H. Mikkelsens Dagbg. (30/12 1629); Eptph.].

5. o. 17/7 1639. Christen Jensen Wellejus, f. c. 06; St. Od. 29; [† c. 1653].

KUM I, s. 95 (»Christiernus Ioannis Vellejus«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Christianus Joannis Wellejus«, 33 år gl.).

6. o. 5/2 1653. Jacob Ludvigsen (Sorø) af Od. Frue K., f. Sorø 29/11 27; St. Od. 48; Pr. 11/4 81; ~ 10/12 54 Maren Svendsdtr.; F. Mag. S. Pedersen, Rtr. Od., senere Prof. i Logik og Metaphysik v. Od. Gymn.; M. Karen Jørgensdtr. Mule; see C. J. Wielandt i V. Skjerninge-U.; [† 27/1 1684].

KUM I, s. 210 (»Iacobus Ludovici Soranus«); KS 4:2 (1891-93), s. 680; 5:3 (1905-07), s. 706-07, 708.

7. o. 24/2 1684. Jørgen Nielsen Pougdal af Espe-V., f. 21/4 54; St. pr. 75; Bacc. 77; 1 ~ Arreskov 84 Hedvig Marie Bertramsdtr. Reventlov, dengang 13 Aar gl., f. c. 71, † 90, 19 Aar gl.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Anna Lauritsdtr., f. •/11 71, † Horne 2/12 50; F. L. Christophersen, Herredsfgd. i Salling H.; 3 D.; see Etm.; B. L. Woller og N. A. C. Holm paa Lyø; [† 2/6 1721; Lgst.].

KUM II, s. 61, 73 (»Georgius Nicolai Pugdalinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 1, 44; Svendborg byfoged nr. 335; Kbg. Horne (1684-1814) opsl. 130 (enkens død).

8. 23/6 1721, o. Fredagen før 10 Trin. (10/10) s. A., Niels Terpager Sørensen Seerup* af Ribe Dk., f. 18/3 92; St. pr. 11, Bacc. 12; C. 13; Pr. 63; 1 ~ 21 F. D. Dorothea Cathrine Hedvig Jørgensdtr. Pougdal, d. 8/7 01, † 2/7 55; 6 S., 1 D.; 2 ~ 29/10 56 Elisabeth Zimmermann, f. c. 16, † 22/12 91; F. Ritmstr.; u. B.; see J. H. Zeuthen og B. N. Holm i Allested-V.; [† 5/1 1784; „en lærd og i alle Maader retsindig og god Mand“; G. 2/1 331].

KUM II, s. 360, 378 (»Nicolaus Severini Serupius«, 21 år gl.).

9. 20/11 1782**, o. 13/12, Peder Waidtløv, f. Od. 29/3 44; F. Philip W., Feldtbereder(3); M. Karen Pedersdtr.; St. Od. 64; C. 30/11 68, l.; Cat. Od. St. Knuds K. 74; ~ Johanne Thalia Bartscher af Ringsted-B. r. Cap.; mindst 1 S.; [† 12/4 1808].

10. 17/6 1808 [Krarup 20/2 01, o. 13/3; tillige Lærer v. Trolleborg Sem. 26/11 02] Jacob Bang*, f. Hemb, S. Vissing S., 26/12 72; F. Laur. Jørgensen B., Ldmd.; M. Inger Soph. Cathr. Hvid; St. Fred. 91; C. 17/10 97, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 00–01; Cons.-Rd. 28/10 36; R.* 19/1 (20/2) 51; ~ 10/7 01 Abelone Margrethe Feilberg, f. Kbh. 26/9 80, † 17/7 50; F. Pet. F., Fuldmægtig i Hof- og Stadsretten; M. Anna Cathr. Holm; 2 S., 4 D.; see Laurits P. B. i Haarby; H. Buhl i Lynge-U.; [† 7/4 1852; N. 35; E. 1/68 og S. 1/63].

Borchs K. nr. 468.

11. 15/7 1852 [L. Hedinge-H. 5/4 26] Lars Balslev Leth af Svanninge, f. 14/12 96; St. Od. 14; C. 13/4 18, l.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 17–21; o. Cat. Veile 14/9 25, o. 28/10; ~ 30/12 25 Johanne Henriette Jacobe Bredsdorff af V. Skjerninge-U., f. 9/5 97; 3 S., 5 D.; see M. J. Balslev i Hjortlund-K.; R. L. Balslev i Paarup; Christian F. L. i Nim-U.; Georgia L. ~ J. Teilmann, Cand. th. 63/2; [# 6/5 1873; boer i Faabg.; Guldbr. 30/12 75; gav 200 Kr. til Fattige i Horne; 100 Do. til Do. i Faaborg; E. 2/130 og S. 2/195].

12. 1/8 1873. Hans Henrik Licht; see Buderup-G.

———————————

Noter:

(1) »secularibus« = (lat.) verdslige anliggender.
(2) »Dn. Mauricius in Horne misit mihi cervum« = Hr. Mourits i Horne sendte mig en hjort.
(3) Feldtbereder (el. felbereder el. feltbereder) = (gl. da.) haandværker, der tilbereder skind uden anvendelse af bark (hvidgarver).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 149, 221, 230, 233-34, 238-39.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.