Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 298. Føvling og Holsted,

Malt Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 1/801; L. S.*; M. S. III; Lkm. 6/217; Kbg. 1703.
Anm. Præsten boer i Bækbølling.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra O. Nielsen, se nedenfor.]
———————————

0. (1513–57). Christen Steen (Stienn), adelig; ~ . . . ; 1 D. ved Navn Maren; [† før 1561; opgiven efter Lib. dat. af Past. Bang i Bækbølling, hvem flere Rettelser skyldes; havde et Kannikdømme i Ribe Dk., som han oplod for Mag. Søren Madsen i 1555].

KS 2:1 (1857-59), s. 416-17; 6:2 (1936-38), s. 221; KB bd. 1 (1551-55) s. 371.

1. (1568. 84). Laurits Poulsen; see Etm.

KS 3:2 (1877-80), s. 210.

2. o. 24/9 1589**. F. S. Niels Lauritsen; ~ Ribe 12/10 89 . . . ; see Iver N. i Bredstrup-K.; [var her endnu 1622].

KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 547; Hegelund I s. 204, 205, II s. 130.

3. o. 15/7 1632. Peder Mortensen Lime (Bdr. t. Mads M. L. i Middelfart-K. og Halvbdr. t. Susanne P. ~ S. A. Wedel t. Ribe Dk., t. Margrethe P. ~ J. H. Buch, r. Cap. t. Ribe Dk. og t. Anne P. ~ H. Olufsen t. Ribe Cathrine K.); F. M. Madsen L., Bgrmstr. og Rdmd. i Ribe; M. Else Iversdtr. Vandel (2 ~ Peder Christensen); St. Ribe t. Lübeck 25, Rostock s. A.; St. i Kbh. 26; 1 S., 1 D.; see Etm.; Morten P. L. i Brørup-L.; [b. 9/3 1659; Begravelse i K.].

KUM I, s. 80 (»Petrus Martini Liim. Rip., depositus Rostochii 1625«); Helk I, s. 299; PT 1990, s. 12-14; DanKir bd. 19, s. 2794 (se nedenfor).

4. o. 23/11 1653. Christen Hansen (Jensen) Henne (Hiennius); St. Ribe 31?; ~ F. D. Ide Pedersdtr. Lihme; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1668; blev under den svenske Krig fordreven fra Hus og Hjem, Præstegaarden ødelagdes, opholdt sig 59 i Ribe;].

KUM I, s. 107 (»Christianus Iohannis Rincopensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Malt hrd. nr. 1; PT 1990, s. 13-14.

5. 1/7 1668, o. 23/7, Bent Olufsen Grøn, f. c. Horsens •/11 39; F. O. G., Kbmd. i Horsens; M. Dorthe . . . ; St. Hors. 61; ~ F. E., † 88; 1 S., 2 D.; see Etm.; J. S. Egtved i Jernved; N. J. Roager i Malt-F.; [# 1695; b. 18/8 1707].

KUM I, s. 298 (»Benedictus Olai Grønnius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Malt hrd. nr. 1; PT 1990, s. 13-14.

6. 28/9 1695**. Johan Vandal Nielsen Terpager, f. Ribe 5/6 68; F. N. Pedersen T., Kbmd. og Rdmd.; M. Else Hansdtr. Vandal; altsaa Halvbroder til den berømte Peder N. T. i V. Vedsted (og t. Dorothea Margrethe N. T. ~ S. N. Seerup t. Ribe Dk.); vist St. Ribe 89; ~ F. D. Karen (Cathrine) Bentsdtr. Grøn, f. ca. 78; 1 S.; 2 ~ J. S. Egtved i Jernved; 3 ~ N. J. Roager i Malt-F.; [† 4/5 1703 af Skørbug; Eptph. i Ribe Cathr. K.(?); Eptph. i Føvling K.].

KUM II, s. 168 (»Iohannes Wandalinus«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 448, 582; FWDP 554,6; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Malt hrd. nr. 1; PT 1990, s. 13-14; Friis-Petersen, H. De ældste Led af Familien Terpager, Aarhus 1943, s. 6-7; DanKir bd. 19, s. 2791-92 (se nedenfor).

7. 12/5 1703**. Laurits Christensen Wellejus af Lintrup-H., f. 17/2 83; St. Ribe 97, Bacc. 99; O.; [† i Lintrup 26/9 1706; Eptph. i Lintrup].

KUM II, s. 229, 245 (»Laurentius Christiani Wellejus«); Achelis I, nr. 4067; DanKir bd. 20 (1954), s. 776-77 (Lintrup Kirke).

8. 23/11 1706** [Fp. ved d. østerrigske Auxiliærkorps c. 05] Bendix Didriksen, d. Espe 1/3 76; F. D. Jørgensen, Degn; M. Anna Pedersdtr.; St. Od. 96, Bacc. 01; Medhj. hos Michael Reimer, Cap. v. Od. St. Hans K.; Pr.; ~ Birgitte Henriksdtr. Schurmann af Brahetrolleborg-K., f. c. 79, † Holsted 42; 5 S., 4 D.; see J. C. B. Schurmann i N. Snede-E.; C. J. Fjord i Jernved; [† 1738; Eptph.].

KUM II, s. 219 (»Benedictus Dieterici«); EM II, s. 357-58; DanKir bd. 19, s. 2792 (se nedenfor).
(10/3 1721*. Marcus Hansen Wolder, f. c. 05; F. Hans Sørensen W., Degn i Barløse; M. Karen Carstensdtr.; St. Od. 14; ~ (29) Sophie Dorthe Offesdtr. Høyer af Uldum-L., f. c. 01, b. Uldum 26/8 70; 3 S., 3 D.; [blev aldrig P. her, men var prokurator i Uldum; † før 1747].)
            KUM II, s. 382 (»Marcus Iohannis Volderus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 9 og 16, Odense amt, Båg hrd. nr. 11; Horsens byfoged nr. 1676; Nygaards sedler: Kaldsbrev, tvist om kaldet 1733, hustru, enkens begr.; FWDP 298,08a.

9. 14/2 1738, o. 5/3 [Kat. Kbh. Holmens K. 38] Jørgen Clemensen Fog af Hviding, f. 12; St. Ribe 31; C. 36; Pr. 62; ~ Maren Hansdtr. Bachmann, f. Skodborg 12/8 11, b. 9/4 71; F. Overførster, samt Eier af Estrup; 5 S., 1 D.; see Etm.; [b. 12/4 1786; Irettesat af Stiftbefalingsmanden for hans mod Biskoppen (A. Brorson) og hans Ordre viste Opsætsighed og Ulydighed, samt tillige paalagt, at betale 10 Rdlr. til fattige Præsteenker i Stiftet. See khist. S. 1/166].

KUM II, s. 527 (»Georgius Clementis Fog«, 22 år gl.); Achelis I, nr. 5298; Nygaards sedler: Børn.

10. 13/7 1774** [p. Cap.* 15/7 68, o. 7/9] F. S. Hans Bachmann Jørgensen Fog, f. 6/2 40; St. pr. 58; C. 67; ~ Kold. 6/12 76 Dorothea Wissing, d. Kold. 20/7 49, b. Farup 17/4 99; F. Mikkel Andersen W., Kbmd. i Kolding; M. Sara Gotfredsdtr. Reutze; u. B.; [† 9/1 1786].

E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 824, 653; Nygaards sedler: Hustrus dåb.

11. 10/3 1786 [r. Cap. Rudkjøbing-S. 26/6 76, o. 20/9] Johan Daniel Wandeler Jochumsen Debbert, f. Od. 4/9 40; F. J. Theodor D., Chir.; M. Dorothea Jacobsdtr.; St. Od. 62; C. 66; ~ Kbh. Hel. G. K. 21/5 77 Inger Cathrine Graa, f. 55, † 16/11 10; u. B.; [† 19/3 1799; den 25/7 1810 testamenterede Enken 777 Rdl. til Føvling Sogns Fattige].

12. 31/1 1800, o. 24/4, Hans Christian Mathias Krarup; Tiendecomm. 23/3 16; [10/5 1827 Veile-H., see der].

13. 13/7 1827, o. 21/8, Laurits Eiler, Pr. 2/9 35; [31/5 1836 Leirskov-J.; see der].

14. 16/8 1836 [Cat. Skanderborg 11/8 30] Christian Carl Ludvig Hansen; [17/8 1847 Feldballe-N.; see Skamby].

15. 14/11 1847 [p. Cap. Ribe Dk. 22/8 42] Christen Krarup af Veile-H., f. her 14/4 09; St. Kold. 29; C. 6/7 36, h.; p. Cap. Egtved-Ø. 14/9 39, o. 16/10; ~ 26/10 48 Ane Knudine Hansine Storm af Egtved-Ø., f. Gjellerup 21/11 18, † 13/7 73; 1 S., 3 D.; see M. W. Øllgaard i Gimsing; [# 17/11 1876].

16. 21/3 1876 [Omø 23/10 71, o. Aarh. 12/12] Henrik Vilhelm Theodor Falkenberg Bang, f. Hors. 21/3 43; F. Jens Thykjær B., Kbmd. og svensk-norsk Konsul; M. Lyna Emil. Mikisch; St. Hors. 62; C. 17/6 69, h1.; Førstelærer v. St. Hedinge Bgrsk. 9/2 71; ~ 30/5 71 Camilla Vilhelmine Agathe Lassen, f. Haderslev 18/4 45; F. Gustav Fred. L., dengang Bgrmstr. ss., senere Ghmrd. og Overpræsident i Flensborg; M. Corinna Bartholin; (78) 3 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). København 1870, s. 120-124.
Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Føvling Kirke, s. 2765-2799, Holsted Kirke, s. 2739-2760.