Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Odense.

No 865. Sognepræster til St. Hans Kirke.

[Odense Herred og Amt, Fyens Stift]

M. S. 2-a/3; Bl. f. G. 1/815; Biskop, Dr. Engelstoft: Od. Byes Sognehist., S. 89; Lkm. 2/43; Kbg. 1705.
Anm. Sognepræsten er fra 1707 tillige Præst for Garnisonen i Byen. Lunde var Annex i Reformationstiden.
———————————

1. (1531). Peder Hansen Aasum; har muligt antaget den evang. Lære.

2. c. 1539(?) [vistnok Universitetetspedel 37–39] Laurits Eliesen (Hellesen), f. Fyen; St. 37; [afsat •/1 1552 for at »have sat sig op mod M. Jørgen, Superintendent i Fyens Stift«, formedelst anabaptistiske(1) Vildfarelser; hensat først (53) i Herridsvad Kloster i Skaane; siden i Visborg Slot paa Gulland (Gotland), hvor han formodentligt døde. Var tillige Præst i Lunde og Pr. i Lunde Herred; men var for streng, hvorfor Bønderne fik Tilladelse til, selv at kalde sig en Præst].

FS nr. 505 (»Laurentius Eliæ«); KB bd. 1 (1551-1555) s. 112, 131, 286.

3. 1553 [Lect. th. i Od. . . .] Jacob Henriksen, f. Od. 22; Rtr. og Cannik i Opslo . .; Pr. . .; ~ 45 Karen Lauritsdtr. Bogense, f. c. 27, † 22/12 73; 1 S., 2 D.; see S. Bregnemose i Verninge; C. Hersch i Ørsted; [† 7/11 1577; Lgst.; W. 1/430].

DanKir bd. 9, s. 1450-51 (se nedenfor).

4. 1577. Hans Stage, f. Kbh. el. Fyen el. Ribe; [druknede sig 7/7 1590 i sin Brønd; Hegelund 27/7 90: »Her Hans Stage bleff funden død i hans kielder i Ottense, som vaar sogneprest til S. Hans«; var en underlig Mand; glemte 1ste Paaskedag 84, at consacrere Alterens Sacramente, men fik Tilgivelse].

Hegelund I s. 211, II s. 135.

5. 1590 [Rtr. her c. 88] Hans Nielsen, f. Trelleborg i Skaane, ~ Karen Mikkelsdtr.; [† 14/12 1617; lærd og retsindig, men en underlig Præd.; saaledes skal han nave sagt p. Kyndelmisse Dag 1601: „Simon lover vor Herre. Vi burde og have Discant, men Skolemesteren er vred, fordi han ikke har faaet Discant Penge i Julen paa Gorden (Kongsgaarden)” see J. M., S. 27); Lgst.].

DanKir bd. 9, s. 1476-77 (se nedenfor).

6. 1617 [Crtr. Haderslev 07] Mag. Henrik Mikkelsen Tisdorph el. Tisdorff; [1635 Slotsp. og Pr. i Haderslev; see der].

7. o. 3/6 1635 [Inform. el. Tugtemester for Grev Valdemar(2) 28] Mag. Wichmann Jacobsen Hasebard; [1638 Kbh. Frue K.; see der].

8. 9/8 1639 [Steenstrup 38] Mag. Peder Nielsen Falster, f. 10; St. Roesk. 30; Mag. 45 ; r. Cap. Snøde-S., o. 16/7 37; var Cap. i Bjerreby en kort Tid (38); Pr. 17/8 60; ~ 2/9 38 Maren Knudsdtr. Krag af Steenstrup; 1 S, 2 D.; 2 ~ Etm.; see Johan P. Steenstrup i Taars; [† 19/1 1661].

KUM I, s. 99 (»Petrus Nicolai f. Falstrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 129 (»Peter Nicolai Falstrius«, 27 år gl.); KS 5:3 (1905-07), s. 731; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 6.

9. o. 6/2 1661 [Rtr. Slangerup 60] Mag. Herman Christensen Beck, f. Kbh. 22/1 28; F. C. Jensen B., Tolder over det Islandske Compagnie og Værge for Hel. G. K.; M. Anna Hermansdtr. Steenbuch; St. Kbh. 46; St. i Wittenberg 50; C. 49; udenlands 50–53; Mag. Kbh. 27/6 61; Pr. 2/9 72; ~ 6/4 62 F. E., † 85; u. B.; [† 1681].

KUM I, s. 196, 301 (»Hermannus Bechius/Hermannus Christiani Bech«); Helk I, s. 163; KS 5:3 (1905-07), s. 733; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 6.

10. 15/4 1681 [r. Cap.* 70] Mag. Peder Carstensen af Od. St. Hans r. Cap., f. Svenstrup p. Als; St. Od. 60; p. Cap. her . . . (d.v.s. hos sin Fader, som var Sognecap.); Mag. 82; 1 ~ Sophie Lauritsdtr. Riisbrigh af Steppinge-F., † 81; 1 D., 2 ~ 22/8 83 Anna Sophie Jensdtr. Rosenberg; (Sstr. t. Mads J. R. i Viby, t. Pernille J. R. ~ N. N. Bang i Guldbjerg-S. og t. Christine J. R., M. t. Jens T. R. i Søby-T.); F. J. R., Bgmstr. i Od.; M. Pernille Ottosdtr. Langemach; u. B.; 2 ~ Etm.; see J. P. Zeuthen og J. P. Skaarup, begge r. Cap. t. Od. Frue K.; [† 16/4 1688; 2. Hustrus Begr. i K.].

KUM I, s. 281 (»Petrus Carstanus Othoniensis«); SL II, s. 201, 202, 227, 276, 278; Strøm 3, s. 88; PT 1:4 (1883), s. 260, 265; DanKir bd. 9, s. 1495 (se nedenfor).

11. 17/4 1688 [Hør. her . . .] Mag. Mads Jacobsen Hviid af Asperup-R., f. c. •/1 61; St. Od. 78; Mag. Kbh. 28/6 88; ~ Od. 10/10 88 F. E., † 25/1 09; 1 S., 1 D.; see Peder J. M. H. i Horne-A.; [fik sin Helsot på Prædikestolen Midfaste Søndag 1706, blev hjembaaren og † 14/3 s. A.; hans og Hustrus Begr. i K.].

KUM II, s. 83, 158 (»Matthias Iacobi Albinus«); Kbg. Odense Skt. Hans K. (1705-29) opsl. 141 (død); PT 1:4 (1883), s. 291 (Bircherods Dagbøger); DanKir bd. 9, s. 1495 (se nedenfor).

12. 3/4 1706 [r. Cap. Od. St. Knuds K. 10/10 04] Iver Lagesen af Tyrstrup-H., f. 6/8 73; St. i Kiel 92, i Wittenberg 93, i Kbh. 98; Skp. 00: Fp. 01; ~ Anna Sybille Christophersdtr. Schrøder, † 26/11 48; F. C. S., Postmstr. i Helsingør; 4 S., 3 D.; see C. Iversen i Bregninge; [† 21/10 1718; blev i Hast hentet, da Mag. Hviid blev indbaaren til sit Huus, for at forrette Communion, og strax iført den Messeskjorte, der toges af den Døende; hans og Hustrus Begr. i K.].

KUM II, s. 242 (»Ivarus Lagesen«); Achelis I, nr. 3826; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 29; DanKir bd. 9, s. 1495 (se nedenfor).

13. 5/12 1718. Andreas Jørgensen Flygge, f. Kbh. 27/7 88; St. Fdbg. 01, Bacc. 04; C. 16/7 06, l.; [† før Ankomsten hertil].

KUM II, s. 266, 290 (»Andreas Georgii Flugge«, 18 år gl.).

14. 17/4 1719 [Fp. 5/6 15] Hans Petersen Wøldike af Sommersted, f. 89; St. Sommersted t. Wittenberg 07, i Kbh. 13; C. 14/3 s. A., h.; udenlands . . .; ~ 20 Cathrine Sebastiansdtr. Dølner, f. c. 95, † Od. 10/2 81; 2 S., 5 D.; see Peder H. W. i Soderup-E.; N. H. Bruun i Tostrup-U.; [† 20/6 1754; var en retskaffen Guds Tjener; Begr. i K.].

KUM II, s. 368 (»Iohannes Woeldike, Haderslebia-Cimber«); Achelis I, nr. 4422; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 89; DanKir bd. 9, s. 1499 (se nedenfor).

15. 26/9 1754 [r. Cap.* Od. Frue K. 26/10 50, o. 14/5 51] Bo el. Boetius Brodersen Hagen, f. Trondhj. 17/4 17; F. B. Boesen, Kbmd.; M. Elisabeth Marie Hagen; St. Trondhj. 37; C. 21/3 41, l.; udenlands 42–44; Inform. for Cadetterne 46; ~ 9/5 52 Od. Frue K. Else Luxdorph Tønder Nielsen, f. c. 22, † Od. 29/10 68; F. Christ. N., Skipper i Trondhj.; M. Birte Cathr. Tønder; 1 S.; [† 27/4 1759; hans og Hustrus Begr. i K.].

KUM II, s. 585 (»Boëthius Hagen«, 20 år gl.); DanKir bd. 9, s. 1499 (se nedenfor).

16. 14/9 1759 [Allerup-D. 10/10 38] Jørgen Jensen Hee; [11/2 1763 Od. St. Knuds K.; see Kbh. Holmens K.].

17. 22/4 1763 [Fp. 16/6 58, o. 28/5] Andreas Borch; [28/1 1779 Nakskov-B.; see der].

18. 28/1 1778 [r. Cap. f. Kbhs. d. Garnison 14/4 74, o. 13/5] Henrik Michael Henriksen Achen, f. Roesk. 15/1 45; F. H. A., Guldsmed; M. Anna Hansdtr. Ballerup; St. Roesk. 63; C. 17/10 70, n.; ~ 17/6 78 Lovise Margrethe Neuspitzer, f. 1/2 59, † Od. 12/5 37; F. Christian N., Cptlieut. i Søetaten; M. Marie Marg. Regelsen; 3 S., 2 D.; [† 23/12 1798; Lgst.; Begr. i K.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 211; DanKir bd. 9, s. 1471, 1496 (se nedenfor).

19. 6/3 1799 [r. Cap.* 11/6 90] Hans Christian Bunkeflod, f. Od. 30/6 61; F. Hans B. af Lunde, Hør. Od.; M. Anna Birgitte Warde; St. Od. 78; C. 7/1 84, n.; r. Cap. Ærøskjøbing 19/10 87, o. 28/11; ~ 89 Marie Petersen, f. 66, † 2/2 33; F. Josias P., Historiemaler i Kbh.; M. Susanne Stubsach; 2 S., 3 D.; [† 2/2 1805].

20. 3/5 1805 [Tømmerby-L. 29/7 85**, o. 2/11] Edvard Røring Praëm af Tømmerby-L., f. 13/2 60; St. pr. Aalbg. 76; C. 23/10 81, h.; Pr. 00; R. m. Kbhs. Sp. 3/9 13; ~ Stistrup Mølle, Fovlum S., 8/12 86 Anna Kirstine Madsdtr. (Nysom), f. 65, † Kjølstrup 29/7 35; F. M. Jacobsen i Stistrup Mølle; M. Sidsel Thomasdtr. Nysom; 3 S., 6 D.; [† 29/7 1818; anlagde 06 et Institut for Pigebørn].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 1154; Nygaards sedler: Vielse; DanKir, bd. 9, s. 1505-06 (Odense S. Hans Kirke).

21. 2/12 1818 [Søndersø 7/2 06] Augustinus Herman Steenbuch; [14/7 1821 Od. Frue K.; see der].

22. 3/10 1821 [Norup 15/9 09] Erik From; [19/3 1830 Veiby-T.; see Vordingborg-K.].

23. 4/6 1830 [Pedersborg-K. 7/6 27, o. 25/6] Laurits Christian Ditlev Westengaard af Kundby, f. 8/7 95; St. Roesk. 12; C. 18/10 16, l. egr.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk.; Adj. Vdbg. 13/7 19; ~ 21/5 20 Else Marie Høyen, f. Kbh. 18/10 00, † 16/10 47; F. Anders Larsen H., Brygger; M. Inger Marg. Schrøder; 1 D.; see Pleiesøn: D. G. Monrad i V. Ulslev; [† 13/10 1853 af en sjelden og langvarig Halssygdom; var ualmindeligt afholdt og fortjente, at være det, da han var en nidkjær Præst og et elskeligt Menneske; E. 3/517 og S. 3/590].

24. 26/4 1854 [Cat. Od. 25/11 48] Theodor Steenbuch af Od. Frue K., f. Søndersø 13/1 16; St. Od. 34; C. 22/1 40, l.; p. Cap. Kjeldby 6/12 45, o. 9/1 46; R.* 10/12 64; ~ 10/5 49 Charlotte Johanne Elisabeth Mørch, f. Kbh. 3/9 30; F. Jstrd. Axel Møller M., Byskriver i Svendborg; M. Johanne Birgitte Lund af Kjeldby; 3 S., 6 D.; see C. A. Jensen, const. Cat. i Assens-Kj.; [† 23/8 1891; Monument p. Kgd.]

DanKir, bd. 9, s. 1506 (se nedenfor).
———————————

 

 

Odense.

No 866. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) til St. Hans Kirke og fra 11/1 1555 Sognepræster i Høiby.

[Odense Herred og Amt, Fyens Stift]

M. S. 2-a/3; Bl. f. G. 1/843; Biskop, Dr. Engelstoft: Od. Byes Sognehist. 144.
———————————

1. 15 . . Peder Lauritsen Middelfart, f. Middelfart; St. i Wittenberg 67; [† 24/5 1573].

Hegelund I s. 24, 33, II s. 17; Helk I, s. 296.

2. c. 1573. Hans Hansen Stage; [15. . Brahetrolleborg; see der].

3. 15 . . Jacob . . .

4. (1589). Peder Nielsen; [# el. afsat 1608].

5. (1614). Peder . . .

6. 16 . . Søren . . .

7. k. 16/3 1618 [p. Cap. Kjerteminde-D., o. 24/12 17] Mogens Hansen; [k. 31/8 1619 Kverndrup; see der].

8. 1619. Christen Olufsen, f. Kallundbg; St. Helsing 16; [† el. forflyttet 1627].

KUM I, s. 25 (»Christianus Olai Callingburg.«).

9. o. 2/5 1627. Peder Nielsen Skonning; [1628 Svendborg Frue K.; see der].

10. o. 23/4 1628 [Hør. her 27] Jens Hansen Westerborg; [c. 1628 Vesterborg-B.; see der].

11. c. 1628. Peder Hansen; maaskee identisk med næste.

11b. c. 1637 [r. Cap. Rudkjøb., E. f. B. 13/10 33] Peter Hansen Glamdorf; [c. 1637 Broager i Sundeved; see der].

12. o. 28/2 1638. Søren Nielsen Steenløse; [1639 Hørup; see der].

13a. k. 1/5 1639 [Svenstrup, o. 12/8 25; afsat 24/5 37, fordi han havde taget Hertug Friederich(3) i Skjægget og givet ham en paa Øret] Carsten el. Christen Jensen Lorentzen el. Lauritsen, f. Sønderborg c. 96; F. Jens L., Bgr.; M. Ellen Jensen; St. Od. 24; 1 ~ 30/10 25 F. E. i Svenstrup: Karen Jacobsdtr. af Svenstrup, b. 23/4 33; mindst 1 S.; 2 ~ 3/11 33 Anna Sabine Nicolausdtr. Brandt af Igen, f. 17, † 1/5 78; vist mindst 5 S.; see P. Carstensen, Sp. her; C. Lorentzen (Carstensen) i Ulkebøl; Claus L. i Steppinge-F.; Mathias C. L. i Sottrup; Niels L. i Oxenvad-J.; Sønnen Jens L. var p. Cap. her, o. 14/12 59; [† 1670].

KUM I, s. 65 (»Christianus Ioannes Synderburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 121 (»Christianus Joannis«, 29 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 728; Arends II, s. 15: W. II. 528; J. 1640 f.; Bloch: Fyens Gejstl. I:3 S. 847–50; Engelstoft. 145; K-S. 3 R. V. 121, 5 R. III. 728 L. 6–5 n.; V. f. K. 2 R. IV. 433 (Stamt.), VIII. 109; Sj. Aarb. 1905 S. 108 L. 9–8 n.; (Arends’ litteraturforkortelser).

13b. 1670 [p. Cap.* . . .] F. S. Peder Carstensen; [15/4 1681 Sp.*; see der].

14. 15/4 1681 [Skp. 5/5 77, o. 16/5] Michael Marcussen Reimer; St. Kjøge 61; Crtr. Roesk.; ~ Anna Catharina Bergholtz, f. c. 25/8 1646, † 27/10 12; mindst 2 S.; see Etm.; [† 11/2 1705; i 1679 var han Skibsp. hos Capt. Matias Bagge på »Nældebladet«; hans og Hustrus Begr. i K.].

KUM I, s. 304 (»Michaël Marci Coagiensis«); KS 5:4 (1907-09), s. 582 (Skibspr. 1670-99); PT 9:4 (1931), s. 150 (Bircherods Dgbg.); Wads sedler: Sønner; Kbg. Odense Skt. Hans K. (1705-1729), f. 155b-156a, opsl. 154 (enkens død); DanKir bd. 9, s. 1501 (se nedenfor).

15. 15/5 1705 [p. Cap.*, o. 31/10 04] F. S. Mag. Johannes Benedict Mikkelsen Reimer; [25/4 1722 Tyrstrup-H.; see der].

16. 2/6 1722 [Cat. her 20] Elias Christiansen Grüner, f. Rand. •/3 90; F. C. Christiansen G., Kbmd.; M. Maren Jørgensdtr.; St. i Leipzig 11; i Kbh. 13; C. 21/6 14, n.; ~ Høibjerg 9/6 20 Anna Marie Lauritsdtr. Aabye af Vorning-K.-H., † 27/3 79; 5 S., 8 D.; see Laurits E. G. i L. Lyngby-Ø.; Etm.; Frederik E. G. i Vissenbjerg; V. J. Würtzel i Græse-S.; P. F. v. Haven i Sorø; [† 14/8 1750; Hustru og Børns Begr. i K.].

KUM II, s. 369 (»Elias Christiani Grünerus Randrus.«, 20 år gl.); Kbg. Højbjerg-E. (1692-1720) opsl. 59 (vielse); DanKir bd. 9, s. 1496 (se nedenfor).

17. 11/9 1750 [p. Cap.* 23/1, o. 27/2 s. A.] F. S. Christian Eliesen Grüner, f. 7/1 el. 7/4 25; St. Od. 45; C. 12/3 48, n.; 1 ~ Tommerup 13/10 51 Anna Sophie Charlotte Amalie Hey, † 26/1 77; F. Jacob Alexander Preben von Hey, Leuten.; M. Anne Cathrine Christensdtr.; 6 S., 6 D.; 2 ~ Frederikke Vilhelmine Podevint, f. c. 41, † Od. 6/5 08; F. Jean Pierre P., fransk reformert Hof-Klejnsmed p. Frederiksborg; M. Marie Riel; u. B.; see Elias G. i Ørslev-S.; (H. V. Breinholm i Tyrsted-U.); [† 1790].

Kbg. Tommerup (1646-1779) opsl. 221 (1. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 310; Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 153, 178, 245; i Kbh. amt, København nr. 261.

18. 11/6 1790 [r. Cap. Ærøskjøb. 19/10 87] Hans Christian Bunkeflod; [6/3 1799 Sp.*; see der].

19. 21/5 1799 [Hjortlund-K. 21/3 94] Jens Christian Ramsing; [18/10 1805 Harlev-F.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803. Høiby blev Annex til N. Lyndelse.

———————————

Noter:

(1) Anabaptister = Gendøbere; gik ind for Voksendaab og gennemgribende Samfundsændringer. De udgjorde en væsentlig Del af Reformationens mere radikale Strømninger i 1520-30’ernes Tyskland og Schweiz.
(2) Grev Valdemar = Valdemar Christian, 1622-1656, greve til Slesvig og Holsten, søn af Christian 4. og Kirsten Munk.
(3) Hertug Friederich = »Hertug Frederik af Nordborg (1581-1658), der havde opbudt Sognets Bønder til Klapjagt den første onsdag i Februar, men Præsten forbød dem at gaa, da det var en Bededag. Forbitret red Hertugen nu til Præstegaarden for at prygle Præsten, men denne kom ham i Forkøbet, tog fat i hans lange Skæg og gav ham en paa Øret. Dette førte til Præstens Afsættelse på Hertugens Begæring; men Kongen holdt med Præsten og gav ham det langt bedre Embede ved St. Hans Kirke i Odense.« (Dansk Præste- og Sognehistorie. X. Haderslev Stifts Historie (1777-85), side 746).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 1998-2001. Odense S. Hans Kirke, s. 1221-1555, Højby Kirke, s. 3981-4020 (udg. 2017).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.