Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1274. Vedsted (Vester-, St. Andreæ Kirke),

Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.

K. 4/354; M. S. III.; Galthen om Ribe 185; Lkm. 6/41; Kbg. 1665.
Anm. Indtil 1738 vare Præsterne her tillige Lectorer i Theol. i Ribe med Bolig der.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1537 [Rtr. Ribe og P. t. St. Hans K. ss. . .] Hans Tulle el. Tullesen; var Vicepastor.

2. 1549 [Rtr. Ribe 39–42] Mag. Jens Knudsen Holm, f. p. Holm, Hygum S.; St. Ribe . . ; St. i Wittenberg 42–46; Mag. ss. 4/9 44; Kannik 17/5 50; ~ Karen Sørensdtr.; see P. J. Hegelund til Ribe Dk.; L. Thuesen og E. Bertelsen i Høiby; J. E. Grave i Aagerup-K.; [# 1555; † 17/3 1568; var den første Lector i Ribe].

Hegelund I s. 39, 75, 96, 109, 115, 120, II s. 24, 46, 74; DKR s. 442; Kinch II, s. 35-36; Arends I, s. 358.

3. 1555. Mag. Hans Laugesen (Lagesen, Lausen), f. Ribe 30; F. L. Stephansen, Kbmd. og Rdmd.; M. Mette Christensdtr. Nielsen; St. Ribe (50); St. i Kbh. 50, Wittenberg 52; Mag. ss. 5/3 55; ~ 61 Dorothea Hansdtr. Tausen af Roesk. Dk. (F. blev Biskop i Ribe), † Ribe 15/4 01; 1 S., 1 D.; see A. S. Wedel, Hofp.; (S. A. Wedel t. Ribe Dk.; L. A. Wedel t. Ribe Cathr. K.); [o. 16/10 1569 Biskop over Ribe Stift, † 16/8 94; varetog med Omhu Kirkens og Skolens Tarv; (»in rei ecclesiasticæ et scholasticæ commoda maxime intentus« (Rip. cimb. 615); Eptph.; tidl. Portrait i Ribe Dk.; Lgst. sm. st.].

F-P s. 28 (»Johannes Lagonis«); Helk I, s. 292; DanKir, bd. 19, s. 490, 606-08 (Ribe Domk.).

4. k. 11/11 1569 [Rtr. Ribe 61–65 og 67–69] Mag. Laurits Gjødesen; [k. 11/5 1580 Ribe Cathr. K.; see der].

5. 12/5 1580, o. 25/5 [Rtr. Ribe 15/11 69] Mag. Peder Jensen Hegelund; [12/3 1588 Ribe Dk.; see der].

6. 24/6 1588, o. 16/10, Mag. Niels Sørensen Glud; [27/1 1596 Ribe Cathr. K.; see der].

7. o. 4/2 1596 [Rtr. Ribe 90] Mag. Iver Iversen Hemmet af Hemmet-V., f. 64; St. Ribe t. Rostock 84, i Wittenberg 87; Mag. ss. 10/9 88; var i nogle Aar hos Thyge Brahe p. Hveen; tillige Cannik 18/1 93; 1 ~ 19/11 92 Lene Lauritsdtr. Thøgersen, † 21/11 02, E. e. Oluf Nielsen, Bgr. i Ribe (Forældre til J. O. Riber i Lunde); F. Laur. T., Bgmstr. i Ribe; M. Karen Jensdtr. Varder af Ribe Cathr. K.; u. B.; 2 ~ Ribe 27/11 03 Karen Pedersdtr., f. c. 89, † 20/5 39; F. P. Baggesen d. æ., Rdmd. i Ribe; M. Dorethe Sørensdtr. Stage; 3 S., 5 D.; see J. O. Warde i Hammel-V.-S.; Peder I. H. i Albæk-V.; C. C. Høst i Lunde-Ou.; H. Andreasen i Skjærbæk; (B. J. Greis i Greis-S.; H. H. Bagger t. Varde Nic. K.); [1614 Biskop over Ribe Stift; Dr. th. i Kbh. 20/7 20; † 6/1 29; var en dygtig Rtr., i hvis Tid Skolen var meget besøgt; som Biskop havde han en ubehagelig Sag med Dr. med. Christ. Bording, Cannik i Ribe, hvem han anklagede for det theol. Facultet som en hemmelig Papist, men maatte søge Sagen bilagt, ved at revocere og gjøre Afbigt (Pont. Ann. 3/155 og 3/731); roses af Terpager for astronomiske-, physiske- og medicinske Kundskaber; Portrait og Lgst. i Ribe Dk.; W. 1/422; N. 241].

PT 1985, s. 200-205; 1997, s. 1-12 (Biskop Iver I. Hemmet), samt tillæg 1998 s. 255; 11:3 (1942), s. 190-92; Hegelund I s. 235, 237, 279, 361, 392, 412, 496, II s. 134, 238; Helk I, s. 247; DanKir, bd. 16, s. 3478 (Hammel kirke), bd. 19, s. 485, 490-91, 612-13 (Ribe Domkirke).

8. 1614. Mag. Hans Olufsen; [1623 Ribe Cathr. K.; see der].

9. 1623 [Rtr. Ribe 14] Mag. Christen Nielsen Friis, f. Ribe 84; F. N. Hansen Griisbech, Rdmd.; M. Kirstine Christensdtr., E. e. Christen Friis; St. Ribe 03; St. i Rostock 05, Strasbourg 07, Basel 08, Wittenberg 09; atter i Wittenberg 10–12; Mag. Kbh. 18/5 13; Cannik 40; ~ 13/10 17 Ingeborg Lauritsdtr., f. 92, † 31/7 31; F. L. Thøgersen, Bgmstr. i Ribe; M. Ingeborg Lambertsdtr.; 6 S., 4 D.; see Etm.; Niels C. F. i Hygum; (P. N. Terpager, Nr. 15 her; Christen M. F. i Thorstrup-H.; Hans M. F. i Vilslev-H.); [† 2/3 1653; duelig og lærd; Skolen kom i hans Tid i stor Agtelse og blev besøgt endogsaa fra Norge; Eptph.; Lgst. i Ribe Dk.].

F-P s. 200 (»Christianus Nicolai Friis Ripensis«); Helk I, s. 214; Hegelund I s. 481, II s. 266, 287; OD-RFR II, s. 186, 189; DanKir, bd. 19, s. 617-18 (Ribe Domk.).

10. o. 5/5 1653. Mag. Rasmus Clausen Hammer, f. Middelf.; F. C. H., Bgmstr.; St. Od. 38; St. i Leyden 39 og 46, i Orleans 47; Mag. Kbh. 8/5 49; ~ Ribe 27/8 54 F. D. Maren Christensdtr. Friis, f. 22/5 27, † Ribe 13/5 97; 2 ~ 70 Hans Hansen Roager, Handelsmd. i Ribe; [† 17/11 1658].

KUM I, s. 142, 217 (»Erasmus Claudii Hammerus«); Kbg. Ribe Domk. (1623-1700) opsl. 22 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 560 (enkens skifte).

11. o. 10/2 1659 [Rtr. Ribe, i. 14/4 51] Mag. Prof. Christen Lauritsen Aagaard af Vibg. Graabr. K.-A.-T., f. 27/1 16; St. Vibg. 35; C. 38 med udmærket Vidnesbyrd; 2 r. Cap. Vibg. Dk. 39; Hør. Sorø 41; Pr. p. Klosteret 46(1); Prof. poeseos v. Kbh. Univ. 47; Mag. s. A.; ~ 28/8 53 Mette Sørensdtr. Wedel (Welleja) af Ribe Dk., f. 32, † 15/3 98; 4 S., 1 D.; see Søren C. Aa. p. Romø; Laurits C. Aa. til Helsing. St. Olai K.; (Christen R. Aa. i Bringstrup-S.; H. Ottesen i Ledøie-S.); [† 5/2 1664; var en udmærket Rtr.; særdeles lærd og talentfuld; ærlig, oprigtig, fast og selvstændig; underholdende; en god latinsk Poet; W. 1/1; N. 1; Thorups Efterretninger; Eptph.; Lgst. i Ribe Dk.].

KUM I, s. 127 (»Christianus Laurentij Aagardt«); Sixhøj nr. 38; Nygaards sedler: Børn; Kinch II, s. 463-64 (børn); DanKir, bd. 19, s. 627-28 (Ribe Domk.).

12. 19/2 1664 [Crtr. Kbh. 49] Mag. Gregers Christensen (Lemvig) af Veierslev-B., f. Lemvig 4/11 16; St. Vibg. 36; Mag. 13/5 51; ~ 20/11 53 Magdalene Hansen, † 30/4 59; [† Kbh. 30/3 64, uden at tiltræde Embedet].

KUM I, s. 136 (»Gregorius Christiernj Cimber«); Sixhøj nr. 49.

13. 8/4 1664 [Rtr. Slangerup 62–63] Mag. Anders Christensen Bording, f. Ribe 21/2 19; F. Dr. med. C. Lauritsen B., medicus provincialis og Erkedegn; M. Ingeborg Andersdtr. Klyne; St. Ribe 37; Mag. i Sorø 19/2 53; Hovmester i adskillige Aar; O.; [resignerede 1665, da han ikke var øvet i Prædike-Embedet („concionibus habendis minus asvetus“ , see Rip. Cimb. 602); drog til Kbh., hvor han efter kgl. Befaling skrev Mercurium danicum, der gjorde Epoke i Digtekunsten; † Christi Himmelfartsdag (24/5) 77; W. 1/135; N. 80].

KUM I, s. 138 (»Andreas Christ. Bording. Ripens.«).

14. 1665 [Rtr. Ribe 60] Mag. Hans Frantsen Rosenberg, f. Lund 8/9 27, (Bdr. t. Ingeborg F. R. ~ N. P. Astrup i Veirum, t. Mette F. R. ~ N. J. Seerup i Hobro-S. og Halvbdr. t. Cecilie F. R. ~ J. J. Rhodius i Aaby-H.); F. F. Nielsen R., dengang r. Cap. t. Lunds Dk., siden Biskop i Vibg.; M. Anna Hansdtr.; St. Vibg. 46; udenlands . . . ; Crtr. Vibg. 53; Mag. s. A.; ~ 61 Dorothea Pedersdtr. Kragelund af Faareveile (F. blev Biskop i Ribe), f. 41, † i Barselseng 2/8 71; 3 S., 3 D.; see Frants H. R. i Lemvig-N.; Sønnen Mag. Peder H. R. var Rtr. i Fred. († 1769); [† Ribe 15/10 1687; dygtig, from, lærd og retskaffen; Eptph.; Lgst. i Ribe Dk.].

KUM I, s. 197 (»Iohannes Francisci Rosenbergius«); Sixhøj nr. 193; PT 9:3 (1930), s. 210-212 (En Slægt Rosenberg); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 10; DanKir, bd. 19, s. 626-27 (Ribe Domk.).

15. k. 15/10 1687, o. 14/11, Dr. theol. Peder Nielsen Terpager*, f. Ribe 22/5 54; (Bdr. t. Johan W. N. T. i Føvling-H. og t. Dorothea Margrethe N. T. ~ S. N. Seerup t. Ribe Dk.); F. N. Pedersen T., Kbmd. og Rdmd.; M. Maren Rasmusdtr. Harboe; St. Ribe 74, Bacc. 76; C. 76; Crtr. Ribe s. A.; Mag. Kbh. 21/6 77; Medhjelper i Lectoratet 84; Dr. th. 36; ~ 15/11 81 Maren Lauritsdtr. Friis, f. 57, b. 9/6 51; F. L. Christensern F., en Søn af Nr. 9, Rdmd. i Ribe; M. Vibekke Jensdtr.; 4 S., 4 D.; see Lars P. T. i Mern; V. P. Galthen i Sneum-T.; [† 5/1 1738; udmærket lærd og flittig (Forf. af Ripæ cimbricæ); god og oprigtig, nød stor stor Agt og Ære. Derhos af et lystigt Gemyt, en Elsker af lystige Indfald og uskyldig Skjemt. Der fortælles saaledes, at, da han under sin Skolegang en Fredag kom af Kirke, havende Kappe og Krave paa, forbi sin Farbroders, som var Rdmd. og Kbmd., og som stod i sin Krambod, sagde denne til ham: „Hør lille Pejer! Du kanst nok hente mig en Pot gammelt Øl“, „Ja nok Farbroer!“ Da han kom tilbage med Øllet, sagde Rdmden. af Lystighed: „Det er dog en stor Ynk i Ribe, at en ærlig Md. ikke kan faa sig en Pot Øl hentet, uden at vise en Kappedrager derefter“. „Det maa I nok sige Farbroer!“ svarede T., „og det er ogsaa underligt her i Ribe, at en Bonde ikke kan faa en Pot Tran kjøbt, – han jo skal have en Rdmd. til at tilmaale sig den.“ Der var fra Barnsbeen af et fortroligt Venskab mellem ham og Mag. S. Seerup. Disse gamle Venner, da de vare hver over 80 Aar, fik isinde, at løbe omkap sammen. T., som blev tilbage, raabte til Mag. S.: „Ja, ja Broerlil! Bi til Du kommer paa min Alder, saa lærer du nok at gaa sakt’“, og da var han netop 5 Dage ældre; Lgst. i Ribe Dk.; W. 2/467; N. 600; T. 211].

KUM II, s. 48, 71, 74 (»Petrus Nicolai Terpagrius«); Friis-Petersen, H. De ældste Led af Familien Terpager, Aarhus 1943, s. 4; DanKir, bd. 19, s. 628 (Ribe Domk.).

16. 24/1 1738, o. 5/3 [Crtr. Ribe 33] Jens Vilhelmsen Høhne (Hønne), f. Od. 2/1 06; F. V. H.; M. Anna Cathrine Franch; St. Od. 27; C. 6/11 31, h.; (Darum-B. 26/3 35*); Pr. 52–69; 1 ~ Anna Kirstine Clemensdtr. Fog af Hviding, f. 11, † Ribe 20/8 08; 4 S., 4 D., hvoraf 1 S., 3 D. overlevede Forældrene; see N. Müller i Ringkjøb.-R.; Etm.; J. J. Ibsen, r. Cap. i Kjerteminde-D.; [# 1773; † Ribe 8/2 79; Den 27. marts 1765 faldt lydhimlen ned over ham, mens han stod på prædikestolen. Som ved et mirakel kom han ikke til skade. Efter at være befriet fra det nedfaldne »gik Præsten op igien, og holdte sin Prædiken, under øverste attention fra Menigheden«].

KUM II, s. 487 (»Ianus Hønne«, 22 år gl.); Hans 2. hustru, Sophie Kirstine Müller, udgår, hun var hans datter ~ N. Müller i Ringkjøb.-R., se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Stiftsprovstiet nr. 41 og 73; DanKir, bd. 19, s. 3472 (se nedenfor).

17. 16/6 1773**, o. 21/1 74, F. S. Christian Jensen Høhne, f. 6/12 48; St. pr. Ribe 67; C. 22/5 70, n.; 1 ~ Kold. 1/12 75 Magdalene Cathrine Frich, f. Kold. 19/6 56, † 21/2 88; F. Ulrik Frich, Kbmd. i Kolding; M. Anne Dorthe Nielsdtr. Møller (Sstr. t. Maren M. ~ C. P. Holst Oddense-O.); 3 S., 5 D.; 2 ~ 4/9 89 Margrethe Wandel Blangsted af Rødding-S., d. 15/10 49, † Ribe 3/7 13; 2 S.; see Andreas F. H. i Roager; Jens C. F. H. i Ikast; [† 19/1 1794].

E. Brejls skifteuddr.: Koldinghus amt nr. 1253, 54; Kbg. Ribe DK (1807-1815), f. 10b, opsl. 12.

18. 25/4 1794 [S. Omme-H. 14/12 53**, vist o. 4/1 54] Hans Jørgensen Bang* af Deibjerg-H., f. Bredsten 18/2 28; St. Od. 48; C. 11/9 52, n.; ~ S. Omme 5/7 54 F. D. i S. Omme: Maren Sophie Thomasdtr. Wellejus, f. 16/9 25, † 27/4 80; u. B.; [# 27/9 1804; † her 28/2 06; Monument p. Kgd.].

Nygaards sedler: Vielse, testamente; DanKir, bd. 19, s. 3487 (se nedenfor).

19. 14/12 1804, o. Kbh. 19/4 05, F. Bdr. Jørgen Jørgensen Bang af Deibjerg-H., f. Deibjerg 28/11 68; St. Vibg. 86; C. 21/1 99, l.; ~ 24/5 05 Marie Margrethe Cecilie Biering af Aastrup, f. 9/7 82; † 30/6 72; kgl. Conf. 29/11 73 paa 3 Legater, nemlig Pastorinde Bangs Stiftelse, Enkepastorinde Bangs Stiftelses Legat; Do. Legat til Ribe Dk.; u. B. [# 17/7 1838; † Ribe 12/7 46].

KUM III, s. 416 (»Georgius Bang«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1446.

20. 16/10 1838 [Alslev-H. 31/1 34] Nicolai Laurentius Feilberg; [21/9 1847 Ulderup i Sundeved; see K. Helsinge-D.].

21. 15/3 1848 [Cat. Nyborg 15/5 41] Carl Vilhelm Hundrup; [17/8 1860 Rønninge-R.; see der].

22. 23/10 1860 [Sandø, Fær., 17/7 47] Hans Jørgen Jacob Sørensen af Snoldelev-T., f. Onegjerde, Norderø, Fær., 4/2 18; St. Roesk. 38; C. 24/4 44, h.; Secondlieut. 42; Premierlieut. i Livcorpset 44-45; p. Cap. Skjelby-Gu. 17/4 45, o. 4/6; Lagthingsmd. 52–57; ~ Gunderslev 20/8 47 Dorothea Mundine Schow, f. p. Gjerdrup, Egeslevmagle S., 6/2 17, † 16/8 1904; F. Henrik Stampe S., Forp. af Gunderslevholm; M. Christiane Dorothea Mundine Lund; 4 S., 2 D.; see Søren H. T. S. paa Østerø, Fær.; [26/3 1874 Vilslev-H.; # 91; † Skanderborg 4/3 92; E. 3/286 og S. 3/385].

Fær, s. 33.

23. 10/6 1874 [Vorbasse-H. 8/4 1864, o. 8/6] Johan Peter Lund; [„Past. L., der for ½ Aar siden forflyttedes fra Vorbasse til V. Vedsted og som dengang af sin forrige Menighed modtog en Erindringsgave, er der, ifølge Ribe Stiftstid., for kort Tid siden af hans nuværende Menighed bleven overrakt en Gave som Udtryk for dens Tilfredshed med ham. Der er herved paany bleven nedlagt en Protest mod det krænkende Angreb paa ham, som i Anledning af hans Forflyttelse rettedes mod mod ham i Morgenbladet“. See D. T. 74/344 og Vorbasse-H.].

———————————

Noter:

(1) »Pr. p. Klosteret« = Provst paa Klosteret, d.v.s. Forstander og Præst for Kommunitetet ved Kbhs. Universitet, en Stiftelse hvor 100 Studenter fik gratis Kost og Logi. Spisningen og de dertil knyttede latinske Disputereøvelser holdtes i de første fire år i Helligåndsklosteret på Amagertorv (deraf navnet Klosteret). Kommunitetet afløstes 1628 af det nye "Collegium regium", i daglig Tale kaldet Regensen. Det havde sin egen Studenterkirke, indtil den 1656 afløstes af den nybyggede Trinitatis Kirke.

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Vester Vedsted Kirke, s. 3439-3496.
Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.