Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 4. Aaby og, til c. 1641, da det fikk Skeiby og Lisbjerg til Annexer, Hasle,

Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift.

P. 19; K. 2/488; M. S. III.; Kbg. 1765.
Anm. Aaby og Hasle vare først henlagte til Lectoratet i Aarhuus og bleve vistnok i Reglen besørgede af Lectorerne selv, tillige Malling indtil c. 1655. Af saadanne Lectorer kjendes:
———————————

1. 1553 [Prof. i Pædagogik og Dialektik] Mag. Laurits Jacobsen (Jepsen) Oldorp Fynboe, tillige Kannik, f. i Ollerup; see Hans J. O. t. Aarh. Frue K.; [1576 Cantor ved Aarh. Dk.; † 21/7 1601].

KB bd. 1 (1551-55) s. 406.

2. (1598) [Lect. Aarh. (84)] Mag. Hans Pedersen Horsens, f. Hors. 45; St. i Greifswald 72-73; Rtr. Hors. (78); Mag. i Wittenberg 1/9 79; St. i Leipzig 80; Pr. (08. 10); Kannik (98); ~ c. 82 Karen Lauritsdtr.; 7 S., 5 D.; [† 13/7 1617; hans Navn paa Altertavlen 1598; W. 3/368].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 3:3 (1881-82), s. 342-344 (se nedenfor); 5:2 (1903-05), s. 552; Helk I, s. 254; DanKir bd. 16, s. 1436-39 (se nedenfor).
 

I Aaret 1618 blev Conrectoratet i Aarhuus oprettet, hvortil Aaby og for en kort Tid Hasle henlagdes.

3. 1618. Mag. Christen Pedersen Tistad; reiste udenlands; Mag. 19; [1620 Prof. i Physik og Geometri i Lund; „Vir eruditus; poeta quoque non infimi spiritus“ (Lkm.); W. 2/495].

4. 1620. Mag. Søren Andersen Mors el. Schytte, f. Nykjøb. p. M. 11/11 85; F. A. Sørensen, Bgmstr.; St. Aalbg. 10 og 13; udenlands 16–19, St. i Rostock 18; Mag. Kbh. 1/5 27; 1 ~ Marie Andersdtr. i 25 Aar; 1 S., 2 D.; 2 ~ Margrethe Pedersdtr., f. c. 96, † 64; [1629 Lector i Theol. og Kannik i Aarh.; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 19/12 20; † 52].

F-P s. 264 (»Severinus Andreæ Morsianus«); KS 3:2 (1877-80), s. 752 (»Severinus Andreæ Morsingius Schyttius«); Helk I, s. 372-373.

5. 1629. Mag. Lars Nielsen Fog; [1630 Feldballe-N.; see der].

6. 1630. Mag. Søren Pedersen Sommer; [1630 Hvirring-H.-T.; see der].

7. 1630. Mag. Niels Andersen Holm (Vadomius); [1635 Aalbg. Frue K.; see der].

8. 1635. Mag. Christian Melchiorsen Borchgrevinch, (ving); [1641 Hornslet; see der].

9. 1641. Mag. Niels Nielsen Krog; [16/1 1647 Rtr. i Aarh.; 58 tillige Sp. i Veilby; see der].

10. o. 1648, tillige succederende Rtr. [Rtr. i Horsens ] Mag. Anders Nielsen Regel, f. p. Loll. 15; St. Lund 35; Mag. 47; ~ Margrethe Mogensdtr. Schov, † 13/8 61; (Sstr. t. Maren M. S. ~ J. Madsen i Søby-S.-H. og t. N. A. Holms hustru i Aalbg. Frue K.); F. M. Mogensen S., Bgmstr. og Kbmd. i Randers; M. Mette Akselsdtr. Aand; 1 S., 1 D.; see Mogens A. R. i Borup-K.; Etm.; [† 23/12 1661].

E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 277.

11. 31/12 1661 [Crtr. i Od. 60] Mag. Hans (Johann) Jørgensen Rhodius af Kettinge r. Cap., f. 6/1 25; St. Od. 44; Hør. Aarh. 50; Mag. 61; Vice-Rtr. her 28/9 70; 1 ~ 18/9 62 F. D.? Cecilie Andersdtr., f. i Aarh., † 3/2 64; 1 S.; 2 ~ 6/8 65 Magdalene Christiansdtr. Borchgrevinch af Hornslet, f. 45, † 72; 1 S. 2 D.; 3 ~ 24/10 77 Cecilie Frantsdtr. Rosenberg; F. Mag. F. R., Biskop i Vibg.; M. formodentlig . . . . Ostrup; 1 D.; see Jørgen H. R. her; B. J. Junghans her; A. P. Hvass i Serup-L.; [† i Vibg. 8/6 1679; W. 2/265].

PT 5:6 (1909), s. 176 (hans biografi); FAaW, s. 22.

12. 17/8 1679. Mag. Lars Larsen Aarhuus, f. Aarh.; F. Bgr.; St. Aarh. 60; Mag. 82; [1685 Rtr. i Aarh.; † 6/7 92].

13. 1685 [Hør. Aarh.] Mag. Jens Nielsen Mundelstrup, f. Mundelstrup 4/4 57; St. Aarh. 74; Mag. 86; (2/7 92 Aarslev-T.); 1 ~ Ingeborg Marie Hutfeld fra Århus; 2 ~ Cicilie Jensdtr. Müller; F. J. Jacobsen M., Handelsmd. i Århus; M. Anna Christensdtr.; see Jens J. M. t. Aarh. Frue K.; [2/7 1692 Rtr. i Aarh.; † 3/1 01; lærd; W. 2/96].

14. o. 7/12 1692 [Hør. Aarh. 88] Mag. Jørgen Hansen Rhodius, Søn af Nr. 11, f. Aarh. c. 66; St. Aarh. 83; C. 29/7 86, l.; Mag. 96; ~ Aarh. 25/4 93 Mette Henriksdtr. Blichfeld af Aarh. Frue K., f. 2/7 71, † 22/12 21; 2 S., 2 D.; [1701 Rtr. Aarh., entl. 28; † 13/5 31; gav 1715 Pengetavle til K.; W. 2/263].

FAaW, s. 22.

15. 1701 [Hør. Aarh. 93] Mag. Bagge Jørgensen Junghans, f. Kold. 19/8 63; (Bdr. t. Malthe J. J. i Møgeltønder); F. J. J., Tolder; M. Thale Malthisdtr.; St. Kold. 84; C. 15/9 87, illum.; Huslærer; Mag. 04; ~ Elisabeth Hansdtr. Rhodius, en Datter af Nr. 11; [† 18/2 1717; „Vir fuit doctus et felix poeta, pædagogus quoque celebris“].

KUM II, s. 133 (»Baggæus Georgij Iunghans; KoldStud s. 182-183; DanKir bd. 16, s. 1447 (se nedenfor).

16. o. 28/5 1717 [Hør. Aarh. 09] Mag. Jens Jensen Mundelstrup; [21/1 1729 Aarh. Frue K.; see der].

17. 1/4 1729, o. 21/9, Mag. Hans Hansen Hammer; [1/4 1740 Helsinge-V.; see der].

Derefter ved Rescr. 29/4 1740 lagt til Capellaniet ved Frue K. i Aarh.; siden ved Rescr. 24/11 1764 til Sognepræste-Embedet ss.; senest 3/12 1845 igjen forenet med det res. Capellani ved Frue K.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1976. Åby Kirke, s. 1429-1452, Hasle Kirke, s. 1495-1518, Skejby Kirke, s. 1369-1386, Lisbjerg Kirke, s. 1387-1427.
Rørdam, H. Fr.: Optegnelser om kirkelige Personer i Aarhus i 16de Aarh. af M. Hans Pedersen Horsens, Kirkehistoriske Samlinger 3:3 (1881-82), s. 342-34.