Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1293. Veirum (St. Andreæ K.),

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S.*; L. P. B. 548; M. S. III.; S. i K.; R. M. 12/6 1766; Lkm. 4/416; Kbg. 1690.
Anm.  Handbjerg, tidligere til Eising og nu til Ryde, var Annex til Veirum 1819–31.
———————————

1. 1531. Peder Stephansen; [† c. 1551].

2. 1551. Jens Hansen; [† c. 1572].

3. 1572. Niels Christensen; 1 ~ . . . . , 1 S. kendes; 2 ~ Karen Madsdtr., der overlevede ham; see Etm.; [† 9/7 1602].

KS 3:2 (1877-1880), s. 211; Hegelund I s. 384, 387, II s. 223; KS 6:3 (1939-41), s. 176 (Rettertinget).

4. o. 28/8 1602. F. S. Christen Nielsen; [fmtl. afsat c. 1621; levede endnu 19/1 1622, men var da afgaaet som P.; blev 13/1 1617 retsligt forfulgt af Knud Gyldenstjerne til Aagaard for en løgnagtig og ubevislig Beretning, han havde ført inden Tinge; han blev flere gange dømt for sin løse Mund].

Hegelund I s. 388, 389, II s. 225; KS 5:2 (1903-05), s. 558, 2:6 (1872-73), s. 545; 6:2 (1936-38), s. 226; 6:3 (1939-41), s. 176-177 (Rettertinget); Viborg Landstings Dombog C, 25/3 (7/10) 1620 (f. 367), 19/1 1622 (f. 28) m.fl.

5. 1621(?) [Rtr. Lemvig (21)]. Mag. Peder Lassen Lime; [1642 Skibsted-L.; see der].

6. 1642. Niels Poulsen Astrup af Astrup-R.-A., f. 15; St. Vibg. 38; Pr. 59; 1 ~ F. D. Karen Pedersdtr. Lime af Skibsted-L., f. c. 26, † 51; 8 B., hvoraf 3 D.; 2 ~ 52 Ingeborg Frantsdtr. Rosenberg, † 89, (Sstr. til Hans F. R. i V. Vedsted, t. Mette F. R. ~ N. J. Seerup i Hobro-S. og Halvsstr. t. Cecilie F. R. ~ J. J. Rhodius i Aaby-H.); F. F. Nielsen R., dengang r. Cap. t. Lunds Dk., siden Biskop i Vibg.; M. Anna Hansdtr.; 8 B., hvoraf 3 S., 3 D.; see 2 Etm.; P. Rasmussen i Ormslev-K.; P. N. Weirum i Hove; P. N. Weirum i Tørring-H.; [† 29/3 1690; Eptph.].

KUM I, s. 143 (»Nicolaus Pauli Aastrupius«); Sixhøj nr. 61; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 10, 11; PT 1990, s. 11; DanKir bd. 18, s. 2450-51 (se nedenfor).

7. 14/1 1680**. F. S. Frants Nielsen Rosenberg; St. Ribe 74, Bacc. 77; [† 1689].

KUM II, s. 47, 74 (»Franciscus Nicolai Rosenbergius«).

8. 21/2 1689**. Peder Lauritsen Wandborg af Vandborg; St. Vibg. 81; 1 ~ F. Sstr. Sophie Nielsdtr. Astrup, † 10/11 91; u. B.; 2 ~ Karen Sørensdtr. Ancher af Ringkjøbing-R.; 4 D.; 2 ~ Etm.; see P. P. Bering, r. Cap. i Stokkemarke; L. T. Birch i N. Nissum; J. H. Faber p. Christiansø; [† 1697].

KUM II, s. 107 (»Petrus Lavrentij Vanborg«); Sixhøj nr. 616; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 26.

9. 12/6 1697. Mag. Henrik Eilersen Garboe, f. Bergen 69; St. Bergen 92; 1 ~ Anna Cathrine Bruun, † 29/1 00; 2 S.; 2 ~ 30/9 00 F. E., † Holstebro •/3 43; 1 S., 1 D.; see Rasmus H. G. i Tikjøb-H.-H.; [† 12/3 1727; Pg. br. c. 26].

KUM II, s. 189 (»Henricus Garbod«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 22, 36, 77.

10. 16/6 1727 [r. Cap. Vibg. Sortebr. K. 11/9 22] Cort Nielsen Bisted af Tem, f. 10/12 95; St. Hors. 14; C. 18/4 19, h.; ~ Vibg. Graabr. K. 20/7 23 Anna Poulsdtr., f. c. 94, b. Vibg. 15/12 73; F. P. Hansen, Kbmd. i Vibg.; i Vibg. 2 S., 1 D.; [† 18/12 1729].

KUM II, s. 386 (»Curtius Bidstedius«, 20 år gl.); »see Niels C. B. i Greis-S.« udgår, han var »af« Levring-H.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 47, i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 44, i Skanderborg Amt, Tyrsting og Vrads hrd. nr. 118.

11. 22/5 1730, o. •/9, Svend Christian Mogensen Heide af Sneibjerg-T., f. 95; St. Vibg. 18, Bacc. 19; C. 17/3 22, h.; ~ Karen Kjerulff, Sstr. t. Lucas K., Justitiarius i Overretten i Norge, f. 22/4 48; 2 S., 1 D.; see C. P. Holst i Oddense-O.; [† 30/4 1748].

KUM II, s. 418, 423 (»Sueno Christianus Heide«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 888.
(26/7 1737* Balthasar Jensen Hasle).

12. 5/7 1748, o. 4/9, Søren Madsen Listoe, f. p. Lundenæs 15/9 14; F. M. Andersen L., Forv., siden Eier af Skaungd.; M. Kirstine Hansdtr. Krarup; St. Vibg. 39; C. 5/12 47, n.; 1 ~ 1/5 50 Gjertrud Marie Jensdtr. Møller, f. c. 20. † 24/2 54; F. J. Olufsen M., Forp. p. Ulsund, Nees S.,; M. Cathr. Elisab. Golbech; 1 S., 2 D.; 2 ~ 29/7 56 Anna Christensdtr. Friis fra Lundgd., d. 28/11 33, † Hem 11/11 75 (Sstr. t. Bagge C. F. i Daubjerg-M.-S. og t. Anders C. F. i Brøndum-H.); F. Cancassr. C. F.; M. Johanne Kirstine Pedersdtr. Pandrup af Lading-F.-S.; 2 S., 5 D.; see T. Thomsen i Bording; [† 17/9 1773].

KUM II, s. 602 (»Severinus Listo«, 25 år gl.); Sixhøj nr. 1026; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 43.

13. 1773 [Vinkel-R. 3/9 62] Niels Bygom Christiansen Krarup, f. Deibjerglund 31/12 27; F. C. K.; M. Constantia Nielsdtr. Bygom (Bigum); St. Ribe 46; C. 25/10 51, l.; (Holmsland 28/1 62*); r. Cap. Ringkjøbing-R. 24/6 62, o. 24/7; Veirum 30/4 72*; Cons.-Ass. 78; Pr. 82; 1 ~ 23/9 63 Christiane Sophie Christiansdtr. Lodberg af Harlev-F.; † 25/12 70; 4 S., 3 D.; 2 ~ Sophie Dorothea Schouboe af Bøvling-F., f. 46, † 28; 3 S., 2 D.; see Christian J. L. K. i Borris-F.; Christian N. K. i Vivild-V.; L. G. Brøllund i Stadil; Jens K. til Aalbg. Bud. K.; Jens B. K. i Gjerlev-D.; C. Clausson i Smidstrup-S.; [# 1798; † 14/2 99; N. 321].

14. 20/7 1798, o. 28/8, F. S. Janus Balthasar Krarup; Pr. 21/4 24; [7/4 1830 Gjerlev-D.; see der].

15. 2/6 1830, o. 7/7, Jens Lind; [5/3 1857 Hvidbjerg-L.; see der].

16. 21/5 1857 [Holstebro-M. 21/1 50, o. Aarh. 22/8] Julius Røgind, f. Aarh. 18/11 14; F. Jens R., Agent og Kbmd.; M. Birg. Christensen; St. Aarh. 31; C. 10/5 37, l.; c. Adj. Aarh. 19/8 37; Adj. ss. 14/8 38; ~ 12/5 52 Sophie Dorothea Hansine Petrea Bay, f. Holstebro 7/2 21; F. Jstrd. Jens Christopher B., Pstmstr. i Holstebro; M. Karen Sophie Amalie Benzon af Vestenskov-K.; 3 S., 3 D.; [5/4 1873 K. Hyllinge-L.; Om et Attentat mod ham •/6 72 læses Følgende i Berl. Tid. „ Natten mellem Mandag og Tirsdag er der ifølge Holstebro Avis sket et Indbrud i Veirum Pgd., hvorved den høist agtværdige og i en viid Kreds meget afholdte Præstefamilie er blevet rammet af en stor Sorg. Past. R. vækkedes om Natten ved Raslen i et tilstødende Værelse, stod op og ved at aabne Døren affyredes et Skud paa ham, hvilket traf det venstre Øje. Hans Tilstand skal være meget betænkelig og hans Liv er desværre ikke uden Fare. Det er en Begivenhed der har vakt megen Røre her paa Egnen, og det var i høi Grad ønskeligt, at det maatte lykkes Politiet, der er i fuld Virksomhed, at komme paa Spor efter Gjerningsmanden“ . Vibg. Stiftstid. meddeler endvidere: „En tidligere straffet Person gjorde Indbrud i den Hensigt at stjæle et Pengebeløb, der var indkommet ved en af Egnens Beboere i Pgdens. Have afholdt Grundlovsfest. Da Past. Rs. Hustru mærkede, at der var Noget paafærde i det tilstødende Værelse, vækkede hun strax sin Mand, som strax stod op, men i det samme Nu, som han aabnede Døren for at gaae ind i Stuen, blev han truffen af et Skud lige i Ansigtet. Da der hurtigt kom Folk, fandtes Præsten liggende tilsyneladende livløs paa Gulvet, men heldigviis viste det sig snart kuns at være en Besvimelse, ligesom ogsaa at det af Forbryderen benyttede Vaaben ikke havde været skarpt ladet. Til Beroligelse for Past. Rs. mange Venner kunne vi dernæst meddele, at to tilkaldte Læger have erklæret, at han er uden Livsfare.“; † 21/12 1876; E. 2/732 og S. 2/889].

17. 23/6 1873. Christian Frederik Koch; see Vildbjerg-T.-N.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2016, Vejrum Kirke, s. 2177-2266.