Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Viborg.

No 1315. Sognepræster til Sortebrødre Kirke eller Søndresogn.

[Nørlyng Herred, Viborg Amt og Stift]

A. H. N.; M. S. III.; Ursin 124; Krog 186; L. S.; L. P. B. 402; Kbg. 1656.
Anm. Fra 6/9 1728 til 6/3 1786 vare Rødding-L.-P. perpetuerede til Kaldet og bestyredes af en Capellan.
———————————

 

A. Første Række Compastorer.

1. c. 1530. Jens Nielsen Grydestøber*; tillige Canonicus; [levede endnu 1566; efter Krog † 90; efter Ursin † 80].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 128 (»Hr. Jens Nielsen« nævnt som kannik 26/2 1552).

2. 29/9 1549 [Cap. her (•/4 49)] Rimbolt Pedersen (Butzeri), tillige Canonicus, f. Vibg.; F. vistnok P. Michelsen, Rdmd. i Vibg.; St. i Wittenberg 42; tillige Rtr. 54-55; Lect. th. 59; Pr. i N. Lyng Herred; ~ Christiane Hansdtr. Høy; 1 S., 1 D.; see Etm.; Datteren ~ A. P. Mikkelsen, med det vides ikke, hvor han var P.; [† 23/10 1591; 23/8 54: »Brev for Hr. Rimbolt Pedersen paa Kronens Part af Tienden af Skals Sogn i Rindtz Herred, indtil han bliver forsørget med anden Kirkens Rente«; 12/3 1559; »Livsbrev for Hr. Rimpolt Peedersen paa et Kannikedømme i Viborg Domkirke, som er ledigt efter M. Michel Brun«; Eptph. i Dk.].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 323; KB bd. 2 (1556-60) s. 257; KS 2:5 (1869-71), s. 346; 3:4 (1882-84), s. 525-526 (biografi).

3. 1589**. F. S. Mag. Peder Rimboltsen, tillige Canonicus og Pr. i N. Lyng Herred; St. i Rostock 78, i Wittenberg 83; Mag. sst. 30/3 84; 1 ~ Karen Pedersdtr., f. Vibg. . ., † 00; (mindst) 1 D.; F. P. Chr. Trommeslager; 2 ~ Dorothea Jensdtr. Bloch af Vibg. Dk., † 14/7 18; 1 S., 2 D.; see H. K. Arctander i Selde-Aa.; [† 23/10 1612].

Helk I, s. 359; KS 3:4 (1882-84), s. 560; Bloch, s. 30-31.

4. k. 19/11 1612. Mag. Peder Pedersen; [Enepræst 1641, eft. Rescr. 24/2 1631; see der].

5. 26/5 1653 [Enepræst her •/2 45] Mag. Jens Pedersen Ostenfeld, f. Vibg.; F. P. Pedersen O., f. i Holsten, Bgmstr.; M. Anna Christensdtr.; St. Vibg. 38, Bacc. 40; r. Cap. her 41; ~ F. D. Karen Pedersdtr., f. 11/12 16, b. 13/3 88; 4 S., 1 D.; see Enepræst C. E. Frisenberg her; [† 1670; der var tvist om hans Kaldelse til Enepræst 45, eftersom ingen andre Præster var hørt, hvilket blev anset som ulovligt].

KUM I, s. 141, 159 (»Iohannes Petri Ostenfeldius«); Sixhøj nr. 55; KB 1644-45, s. 225, 231-32, 258.

6. 7/10 1670. Mag. Christen Eriksen Frisenberg; [efter Rescr. 15/1 1707 Enepræst; see disse].

———————————

 

B. Anden Række Compastorer.

1. 1529. Jørgen Jensen Sadolin; [c. 1532 Biskop Knud Gyldenstjernes Medhjælper i Ordet; see Kbh. Frue K.].

2. c. 1532. Thøger Jensen (Løvenbalk), tillige Lector theol. (Læsemester); mulige Forfedre: J. Løvenbalk til Tjele og Helene (Ellen) Pedersdtr. Munk; ~ den tidl. Nonne Anna Pedersdtr.; 1 S.; 2 ~ Etm.; see Peder T. (L.) t. Vibg. Dk.; [† 6/6 1538 som Lect. theol.; havde været Munk (Johannitter); meget bekjendt for sin Virksomhed i Reformationstiden; efter nogle Optegnelser af C. N. Juul i Strandby var han Lect. th. og † 38; Familien antog senere Navnet Slange].

KS 3:4 (1882-84), s. 518-519; PT 11:1 (1940), s. 241-243; 15:1 (1966), s. 1-12 (inkl. biografi), 16:4 (1976), s. 85-89 (alle om navnet Løvenbalk).

3. 1538 [Insp. og Foged p. Læsø før 38] Morten Hvass, tillige Canonicus 8/6 42 og Pr. i N. Lyng Herred; ~ F. E.; 3 S., 1 D.; see Etm.; Mads M. H. i Vorning-K.-H.; P. P. Stub i Skjørping-F.; [† 1/3 1577; 9/5 1552: »Tilladelse for Hr. Morthen Huas, Sognepræst i Sortebrødre [i Viiborg], til at beholde en øde Jord, hvor S. Morthens Kirke med Kirkegaard stod, som Borgerne i Viiborg have indrømmet ham, hvis Kongen vil bevilge det«].

DV s. 18; DKR s. 228; KS 3:4 (1882-84), s. 519, 529; KB bd. 1 (1551-1555) s. 155, bd. 2 (1556-60) s. 322-323; PT 15:1 (1966) s. 10-11, 16:4 (1976), s. 85. Det kan ikke dokumenteres, at hans faders navn var Morten.

4. 1577. F. S. Mag. Thøger Mortensen Hvass*, tillige Canonicus og Pr. i N. Lyng Herred; St. i Rostck 76, Wittenberg 78; Mag. i sst. •/6 79; 1 ~ Dorothea Hansdtr. Høg, f. Vibg., † 9/5 84; F. en riig Bgr.; u. B.; 2 ~ Maren Larsdtr. Trane, † 15/1 17; 2 S., 2 D.; 3 ~ Anna Pedersdtr. Skriver; 5 B.; 2 ~ Hans Rasmussen, Rdmd. i Vibg.; F. P. Jensen S., Rdmd. i Vibg.; see Morten og Peder T. H., begge i Byrum-V.-H.; Etm.; [† 1623. Ivrig og hastig. Sagde engang til Canniken, den adelige Mogens Godske, der havde talt ham for nær: „Jeg agter Eders Adelskab ei mere, end at jeg kan tage en Rub-Lime og dermed feie den af Eder“. Derhos myndig og streng. Menigheden vilde ikke have ham igjen, da Sønnen var død. Virksom til Kirkens Forskjønnelse].

Helk I, s. 257; KB bd. 15 (1621-1623) s. 554; EM bd. 4, s. 188-89.

5. 1617**. F. S. Christen Thøgersen Hvass, f. 91; St. 14; O.; [† 1618].

KUM I, s. 14 (»Christiernus Theocari Huass, Wiburgensis«).

6. k. 3/6 1618**. Christen Clemensen Kjeldorph (Cheldorph), vist f. Kjeldby p. Møen; St. i Kbh. (09); vistnok ~ Anna Bloch, † Vibg. 63; [† •/10 1641].

F-P s. 245 (»Christianus Clementis Wiburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 104.

7. k. 25/6 1653 (eft. Rescr. 26/5 s. A. om, at der igjen skulde være to Compastorer) Mag. Kjeld Andersen Schiwe (Skive), f. Skive 21/9 25; (Bdr. t. Niels A. S. i Haasum-R.); F. A. Christensen; M. Maren Poulsdtr.; St. Vibg. 48; C. 50; Mag. 77; ~ Vibg. 26/5 59 Olivia Nielsdtr. Nipgaard, f. Vibg., † 17; (Sstr. t. Maren N. P. ~ E. J. Breum, r. Cap. t. Vibg. Graabr. K.); F. N. Pedersen N., Rdmd. i Vibg.; M. Vibeke Poulsdtr.; u. B.; [b. 30/11 1680].

KUM II, s. 212 (»Chilianus Andreæ Schevius«); Sixhøj nr. 219; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 35.

8. 16/11 1680, o. 23/2 81, Mag. Laurits Olsen Wroue af Vrou-R., f. 21/5 53; St. Vibg. 72; C. 30/9 74, n.; Mag. 82; ~ Anna Jensdtr. Thorup; (Tvillingsstr. t. Peder J. T. i Jyderup-H.); F. J. Pedersen T., Bgr. og Vinhdlr. i Vibg.; M. Anne Mikkelsdtr. Schmit; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 28/4 1689].

KUM II, s. 32 (»Lavrentius Olai«); Sixhøj nr. 531, 646.

9. 1/5 1689, o. 14/8, Mag. Just Kjeldsen Bøg, d. Vibg. Sortebr. K. 30/9 60; F. K. B., Rdmd.; M. Inger Bomann; St. Vibg. 81; C. 10/5 89; 1 ~ F. E., † 13/10 00; 1 S.; 2 ~ 6/1 01 Mette Cathrine Thomasdtr. Svane, f. 78; F. T. S., Bgmstr. i Vibg.; M. Kirstine Schwichtenberg; 2 ~ J. H. Jermiin i Hjerm-G.-V.; see Kjeld J. B. i Karlby-V.; [† 8/6 1707; gav 10 Agre til Kirken; see Hfm. 3/240].

KUM II, s. 107 (»Iustus Chiliani Bøgius«); Sixhøj nr. 612.
———————————

 

C. Enepræster.

1. 1641 [Anden Compastor her, k. 19/11 12] Mag. Peder Pedersen af Vibg. Dk., tillige Canonicus og Pr. i N. Lyng Herred, f. 8/1 80; St. i Hamburg og Greifswald 01, i Wittenberg 02, 04, 05 og 07; Mag. sst. 15/3 08; ~ 12/10 11 Maren Pedersdtr. Hegelund el. Trane, f. 7/2 63; F. P. Hegelund, Bgmstr.; M. Maren Sørensdtr.; 2 S., 4 D.; (see P. J. Bering i Kobberup-F.; P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K.; H. J. Hjermiin og i M. K. Hessel i Hjerm-G.-V.; C. M. Lerche og K. S. Balslev Oure-V.; P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K.; M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K.); [† 12/1 1645; var 1621 saa velstillet, at han udlaante 500 Rdl. til Iver Lykke til Eskjær; fik 43 en Bøde paa 100 Rdl. for en urimelig Retstrætte].

Helk I, s. 344; KS 6:3 (1939-41), s. 178 (Rettertinget); SJHT 2:3 (1891-93), s. 181-185 (Reenberg).

2. •/2 1645 [r. Cap.* 41] Mag. Jens Pedersen Ostenfeld; [26/5 1653 Compastor her; see første Række af disse].

3. 15/1 1707 [Compastor her 7/10 70] Mag. Christen Eriksen Frisenberg, f. Vibg. 25/9 49; (Bdr. t. Jacob E. F. i Hobro-S.); F. E. Nielsen Hollænder, Kbmd.; M. Anna Christensdtr.; St. Vibg. 68; Mag. 77; Pr. i Fjends Herred 99; ~ 10/12 71 F. D. Anna Jensdtr. Ostenfeld, b. 5/9 19; 4 S., 1 D.; see Erik C. Ostenfeld i Vive-O.-V.; (C. P. Ostenfeldt i Spjellerup-S.); [† 28/6 1711; lærd og gavnmild, især mod Kirken, lod Taarnet forhøie, Kirken overalt meget smukt staffere; venlig mod alle, oprigtig mod Enhver og hjalp Alle tilrette; W. 1/281; N. 152].

KUM II, s. 6 (»Christianus Erici Wiburgensis«); Sixhøj nr. 605, 483; Kbg. Viborg Sortebrødre (1670-1724) opsl. 13 (vielse), opsl. 272 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 303; Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 32.

4. 22/8 1711 [Fp. 08] Mag. Johan Feddersen Høyer; [26/8 1726 Aalbg. Bud. K.; see der].

5. 6/10 1726 [r. Cap. Viborg Dk. 7/4 94, o. 6/6] Ole Albertsen Sadolin af Nestelsø-M., f. 3/11 63; St. Hlh. 82; C. 20/12 84, illum.; Bacc. 86; Hør Vibg. 89; (Borum-L. 10/10 04*); ~ 7/3 99 Margrethe Christensdtr. Friis af Boddum-Y.-H., f. c. 75, b. 30/6 38; 4 S., 1 D.; see Etm.; Hans Ch. O. S. i Strandby-B.-M.; Albert O. S. i Blære E.; Knud H. O. S. i Haderup; J. J. Graa i Grundfør-S.; [† 28/3 1731. Der fortælles, at Kongen ved sin Nærværelse i Vibg. tabte sin Handske, hvilken Sadolin tog op og overleverede ham den. Paa Kongens Ord: „Dette befordrer ikke“, havde S. det Svar tilrede: „Det gaaer ikke saa tit paa“].

KUM II, s. 117, 144 (»Olaus Alberti Sadalinus«); PT 1985, s. 175, 176; FAaW s. 24.

6. 24/8 1731 [p. Cap.** 6/10 26, o. 28/11 27] F. S. Christian Albert Olsen Sadolin*, f. 2/6 00; St. Vibg. 18; C. 11/6 20, h.; Hør. Vibg. 22; 1 ~ 31 (Bev. 12/10) Ellen Cathrine Jørgensdtr. Hjersing af Lyngaa-S., f. c. 11, b. 5/8 50; 8 S., 8 D.; 2 ~ 21/9 53 Mette Marie Fogh, f. 21, † 11/8 55; (Sstr. t. Anne Else F. ~ H. F. Hvass i Jyllinge-G.); F. Kmrd. Jørgen Nielsen F. i Nestved (Bdr. t. L. N. Fogh i Eiby-D.); M. Anne Marie Olufsdtr. Maar (Sstr. t. Otto O. M. i Magleby i Sjæll., t. Cathrine Marie O. M. ~ J. O. Slet p. Seierø og t. Dorthe Cathrine O. M. ~ S. W. Lyng i Ørsted-D.); F. O. Pedersen M., Amtsforv. i Roesk.; 1 D.; see Ole C. S. i Torning-L.; P. F. N. Nyboe i Tisted-B.; Albert S. i Ø. Tørslev; J. U. Hornemann i Marstal; Hans H. C. S. i Oddense-O.; Jørgen C. S. i Trige-Ø.; [b. 5/4 1774. „Formedelst hans dydige Vandel og ypperlige og rare Embedsgaver er han endnu hos Enhver iblandt os i en uforglemmelig Erindring“; (Krog S. 191)].

KUM II, s. 418 (»Christianus Albertus Sadolin«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 882; Nygaards sedler: Ægteskabsbevilling; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 952, (Århus byfoged nr. 287).

7. 19/5 1774 [Viborg Graabrødre K.-A.-T. 16/11 59] Frederik Astrup; [6/6 1781 Viborg Dk.; see der].

8. 5/9 1781 [Oddense-O. 15/1 77] Prof. Mag. Frants Skow; [1/10 1790 Nysted-H.; see der].

9. 21/1 1791 [Asfærg-F. 14/11 88] Henrik Christian Zahrtmann af Tisted-B., f. 28/2 62; St. pr. Vibg. 75; Cand. philol. 31/3 79, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 81–86; Cand. th. 4/4 86, l.; P. t. Viborg Tugt o.s.v. Huus 18/8 86, o. 29/9; ~ Hors. 28/10 91 Bodil Jochumine (el. J. Bodillene) Tetens af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Vibg.), d. Hors. 20/5 71; † Vibg. 24/2 46; 6 S., 4 D.; see Johan H. Z. i Hatting-T.; [† 6/9 1826; var i flere Aar c. Stpr. og Pr. i N. Lyng Herred; N. 684; E. 3/6 624 og S. 3/708].

KUM III, s. 339 (»Henricus Christianus Zahrtmann«, 14 år gl.); Borchs K. nr. 389.

10. 10/5 1827 [r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T. 29/9 18] Immanuel Friis; [28/11 1832 Kallundborg; see der].

11. 22/2 1833 [r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T. 13/7 27] Martin Reinhard Krüger Ursin; [23/9 1843 Viborg Dk.-A.-T.; see der].

12. 15/12 1843 [Cat. Skanderborg 15/11 26] Lic. th. Anton Frederik Silfverberg; [30/10 1846 Svendborg Nic. K.-T.; see der].

13. 27/5 1847 [r. Cap. Viborg Dk.-A.-T. 16/3 39] Edvard Gudmand August Hindberg, f. Kbh. 17/2 06; F. Coelestinus Philemon H., senest Toldskrvr. ved Kbhs. Toldkammer; M. Anna Bolette Arcadia Lynge; St. Fdbg. 24; C. 12/1 30, h.; r. Cap. Vissenbjerg 15/8 34, o. 9/1 35; vedblev her som P. ved Tugthuset; ~ 27/4 36 Judithe Marie Sophie Hammerich, f. Faabg. 21/6 08, † 22/12 64; F. Jochum C. H., Farver; M. Anna Marie Holm; mindst 1 S., 1 D.; [† 22/5 1866; en herlig Mand, bekjendt af sin Interesse for Fængselsvæsenet; E. S. 1/796].

14. 10/8 1866 [Løit, Aabenraae Provstie, 20/9 58; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Jonas Christian Olsen, f. Kbh. 14/8 16; F. Etrd. Terkel O., Contoirchef under Finantsdeputationen; M. Regina Frederikke Malling; St. Kbhs. Bgdsk. 37; C. 5/7 42, l.; Lærer ved Døvstummeinstitutet 6/4 43; Sp. Hellevad-E., Aabenraa Provstie, 18/11 50, o. 14/11 (!); 1 ~ Kbh. Hel. G. 30/4 45 Laura Henriette Petersen, f. Kbh. 17/11 25, † 16/2 69; F. Hans P., Meubelhandler; M. Anne Sophie Alexander; 9 B.; 2 ~ 15/10 74 F. Sstr. Catharine Elisabeth Augusta Petersen, f. 25/7 21, † 2/1 1914; [8/11 1871 Stenderup; R.* 93; † 19/5 1902].

Arends II, s. 124: M. 127, 139; Elv. 482; Gr. & H.-F. II. 168; Fr. B. III, 151; (Arends’ litteraturforkortelser).

15. 30/1 1872. Frederik Rudolph Deodat Kragerop; see Nestved o. Cat.; [† 14/5 1881]

———————————

 

 

No 1316. Sognecapellaner (fra 22/1 1745 residerende) til Sortebrødre Kirke el. Søndresogn,

[Nørlyng Herred, Viborg Amt og Stift]

A. H. N.; M. S. III.
———————————

1. 1641. Jens Pedersen Ostenfeld; [1645 Enepræst ved Kirken; see første Række af Compastorer].

2. 1645. Niels Eskesen; [1646 Sønderholm-F.; see der].

2b. c. 1646. Laurits (Nielsen) Fog; fmtl. St. Ribe 39; [vist † el. forflyttet •/1 1652].

KUM I, s. 152 (»Laurentius Nicolai Fogius«); KS 6:3 (1939-41), s. 178 (Rettertinget 31/7 1655 f. 878a); Viborg Landstings Dombog A, 28/9 1653 (f. 329).

3. 7/1 1652. Mads Pedersen; St. Od. 39 el. Svendbg. 41; [forflyttet 1653, men hvorhen vides ikke].

KUM I, s. 150, 166 (»Matthias Petri«); KS 6:3 (1939-41), s. 178 (Rettertinget); KR nr. 7229, 7230; Viborg Landstings Dombog A, 2/3 1653 (f. 107), 17/8 1653 (f. 289), 28/9 1653 (f. 329).

4. 1707. Niels Madsen Rømer; [24/7 1722 Hersom-B.-K.; see der].

5. 11/9 1722. Cort Nielsen Bisted; [16/6 1727 Veirum; see der].

6. 6/10 1731, o. 9/11 [Hør. Vibg. . .] Jeremias Sander; [20/11 1733 Farsø-V.; see der].

7. 8/1 1734 [r. Cap. Skive-R. 23/1 33] Niels Nielsen Friborg; [26/3 1734 Herslev-V.; see der].

8. 23/7 1734, o. 25/8 [Hør. Vibg. (30)] Andreas Christensen Frost, f. Boeslunde 21/1 01; F. C. Andersen F., Degn i Boeslunde; M. Maren Lauritsdtr.; St. Kors. 20; C. 29/6 34, n.; ~ Vibg. Graabr. K. 19/11 34 Anna Sophie Fiecke, f. c. 88, b. 8/5 70; 2 ~ Anders Lütken, organist i Hors.; 1 S.; [† 27/5 1736].

KUM II, s. 432 (»Andreas Christiani Frost«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 70.

9. 10/8 1736, o. 19/9, Jacob Jørgensen Graae; [25/9 1744 Grundfør-S.; see der].

10. 22/1 1745, o. 10/2, Jacob Utzon Clausen Hornemann; [29/5 1761 r. Cap. Rise-M.; see Marstal].

11. 29/5 1761, o. 9/9 [Cat. v. Møens Tugthuus 55] Iver Dam Tønnesen Just; [25/6 1771 Vammen-B.-L.; see der].

12. 15/8 1771, o. 20/11 [Fredagspræst v. Kbh. Nic. K. . .] Hans Christian Danielsen From af Fuglse-K., f. 14/11 34; St. Nykjøb. p. F. 58; C. 25/9 60, n.; ~ 8/10 71 Anna Cathrine Grundtvig af Vallekilde-H.; [† 25/2 1773].

13. 29/4 1773, o. 5/5, Mogens Jensen Halkjær; [25/4 1776 Ørslevkloster; see der].

14. 3/7 1776, o. 31/7 [Degn i Ødum . . .] Mathias Gundermann Thomsen Sabroe; [2/7 1777 r. Cap. Vibg. Dk.; see der].

15. 17/9 1777, o. 19/11, Peder Hansen Bladt; [9/4 1783 Øls-H.-D.; see der].

16. 25/6 1783, o. 26/9, Jacob Lauritsen Aagaard; [6/1 1786 Hammelev, see Aller-T.].

17. 3/2 1786, o. 10/5, Peder Schaarup (Schourup); [2/2 1787 Udby, Tusse Herred; see Borbjerg-R.].

18. 13/4 1787, o. 4/7, Christopher Georg Stampe, 1/3 89 tillige Tugthuset; [1/4 1791 V. Hornum-H.-F.; see der].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Balle-Petersen, Emil: Løvenbalk. Personalhistorisk Tidsskrift 11:1 (1940), s. 241-243.
Steenstrup, N. V.: Thøger Jensen – endnu engang. Personalhistorisk Tidsskrift 15:1 (1966), s. 1-12.
Paulsen, Henning: Broder Thøger Jensen og slægten Løvenbalk. Personalhistorisk Tidsskrift 16:4 (1976), s. 85-87.
Steenstrup, N. V.: Replik til arkivar Henning Paulsens Thøger Jensen artikel. Personalhistorisk Tidsskrift 16:4 (1976), s. 88-89.