Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 846. Sognepræster i Nysted og fra 1695 (eft. Rescr. 17/8 88) Herridslev,

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/379; M. S. 2-b/33. 72; L. P. B. 4; S. i K.; Lkm. 2/632; Kbg. Nysted 1647, Herridslev 1696.
Anm. Herridslev havde tidligere Breininge til Annex.
———————————

1a. (1543). Morten Lønborg; see D. Mag. IV. 1/36.

1b. (1554). Niels Wulf (Ulf); Pr. Musse og Fuglse HH. (60); see H. J. Sadolin i Thoreby; [var her vist endnu 1560, eller var da nyeligt død; »Hr. Nels Vulf, Sognepræst i Nystedt« fik 26/9 54 »Tilladelse til at bruge Nystedt Klosters Abildhave og Humlehave«].

KB bd. 1 (1551-55) s. 335; KB bd. 2 (1556-60) s. 442.

2. (1572). Søren Nielsen Bang af Ore, f. 39; St. fra Fyen 60.

FS nr. 727 (»Severinus Nicolai«).

3. (1583). Niels Mule; [# 1584, fordi Borgerne og Lehnsmanden klagede over ham; s. A. Bogense-S.; see der].

4. 1584 [Rtr. Nestved . . .] Mag. Jacob Poulsen Bager (Pistor); Rtr. Hlh. . . ; [† 1593].

5. k. 16/9 1593. Ole Thomsen Stud (Stoud); ~ (07) Marene Christensdtr.; [b. 7/6 1618; forærede 07 ny Sygekalk til Nysted Kirke; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 187, 198 (se nedenfor).

6. k. 23/8 1618, o. 4/9 [Rtr. Landskrone 16] Mag. Knud Madsen Lerche*, f. Nybg. 8/2 93; (Halvbdr. t. Mads P. Lerche i Nyborg, Farbdr. t. Mads J. Lerche i Landet-Aa.); F. M. L., Bgmstr.; M. Sidsel Knudsdtr.; St. Nybg. 13; Wittenberg 15, Genève 17; Mag. Kbh. 10/5 19; Pr. 15/5 23; ~ Sophia (Sidsel) Antoniusdtr. Bathe, f. c. 00, † 53; F. Antonius B., hofmedikus ved enkedronning Sofies Hof i Nykjøbing F.; 9 B.; see Etm.; (E. C. H. Wolf i Skjelby-Gj.; H. P. Ovesen i Arninge; H. A. Korseberg i St. og L. Fuglede); [† 26/2 1666; var 22 i Strid med Kirkeværgerne om Præstegaardens Vedligeholdelse. De ville kun holde Boligen, ikke Avlsbygningerne, men dømtes ved Landemodet og Rettertinget til Bøder og til at vedligeholde begge; var en af de meest ansete Geistlige paa sin Tid; gav 93 Altertavlen og Tralværket foran Choret; W. 5/598; N. 343; Eptph.; Pg. br. 54].

KUM I, s. 10 (»Canutus Matthiæ Lerck.«); Helk I, s. 299; KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Canutus Matthiæ Lerche«, 26 år gl.); 6:3 (1939-41), s. 163; HT-Sadolin s. 544; SL II, s. 244-245; DanKir bd. 8, s. 196, 198, 200 (se nedenfor).

7. 3/3 1666 [r. Cap.*, o. 1/5 50] F. S. Oluf Knudsen Lerche, f. 22; St. Hlh. 45; Pr. . . .; 1 ~ Nakskov 29/1 54 Karen Pedersdtr., f. Nakskov; 2 ~ c. 57 Margrethe Jørgensdtr. Hichmand; 2 ~ Hans Jensen Steenholt; see Etm.; Knud O. L. i Aunslev-B.; [† anden Paaskedag (10/4) 1682].

KUM I, s. 191 (»Olaus Canutj Lerche«); KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Olaus Canuti Lerche«, 28 år gl.); DanKir bd. 8, s. 194 (se nedenfor).

8. 18/4 1682. Albert Pedersen Rhold, f. Maribo; St. Maribo 75, Bacc. 77; ~ 24/7 83 F. D. Karen Olufsdtr. Lerche, d. 3/6 66; 3 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Peder A. R. i Korsør-T.; D. V. Ernst og S. J. Pop, r. Cap. i Østofte; C. G. Neve p. Romø; Knud A. R. i Hunseby; F. F. Monrad i Rold-V.; [† 1695].

KUM II, s. 51, 72 (»Albertus Petri Rhold«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ribe stiftsprovsti nr. 29.

9. 4/1 1696 [Hør. Nykjøb. p. F. 93] Mag. Peder Jensen Bøgvad, f. Nykjøb. p. F. 71; F. Jens Madsen Colding, Byskrvr.; M. Anna Pedersdtr. Bøgvad; St. Nykjøb. p. F. 91; C. 13/5 93; Mag. 02; V.-Pr. 15; Pr. 17; ~ 23/7 96 F. E., † 20/1 44; 2 S., 4 D.; see Albert P. B. i Skjærbæk; J. P. Ferslew i Nebbelunde-S.; [b. 4/6 1727].

KUM II, s. 183 (»Petrus Iani Bøgvad«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ribe stiftsprovsti nr. 29.

10. 7/7 1727 [r. Cap. Kjerteminde-D. 28/12 25] Jens Danielsen Winther af S. Kirkeby-A., f. 89; St. Nykjøb. 09; C. 7/9 16, l.; Cat. Kbh. Nic. K. s. A.; ~ 1/8 30 Hedvig Bremmer, b. 12/11 34; u. B.; [† •/9 1745; efterlod et godt Navn; gav 200 Rdr. til Fattige].

KUM II, s. 340 (»Ianus Danielis Winther«, 20 år gl.).

11. 5/11 1745 [r. Cap. Frederiksbg.-H.-H. 24/5 43] Peder Ephraim Pedersen Monrad; [9/4 1757 Idestrup; see Aarh. Dk.].

12. 9/4 1757 [P. i Trankebar, o. 17/11 45] Daniel Mouritsen Huusfeld, f. Heininge v. Slag. 21; F. M. H., Oberst i Cavalleriet; M. Mette Nyberg; selv var han i nogen tid ved Hestgarden; St. Slag. 40; C. 17/7 45, l.; ~ Cathrine Andrea Hansen, f. c. 25, † 20; 1 D.; see A. Lyhmann i Gloslunde-G.; [† 1/1 1779; en fiin Mand i den hæderlige Lærerstand (Rh.); W. 3/378; N. 275].

KUM III, s. 3 (»Daniel Hausfeldt/Huusfeldt«, 19 år gl.).

13. 11/3 1779 [Tønning-T. 29/9 73] Christian Frederiksen Volchersen, f. Kold. 15/8 39; (Bdr. t. Abraham V. i Kippinge-B. og t. Johan F. V. på Fæmø); F. F. V., Underofficier; M. Cathrine Lorentsdtr. Birch; St. Aarh. 62; C. 14/6 64, n.; p. Cap. Alling-T. 30/8 65**, o. 20/9; ~ 26/6 67 Margrethe Glahn af Alling-T., f. 18/12 45, † Svendbg. 27/6 23; 7 S., 3 D.; see Frederik V. her; J. Feilberg i V. Tørslev-S.; S. C. Nørregaard i Skrydstrup; (C. A. Mølmark i Ørslev-B.); [† 6/1 1785; ikke afholdt].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 276.

14. 31/3 1785 [Stubbekjøb.-M. 12/7 75] Thomas Jørgensen Hee af Kbh. Holmens K., f. Allerup 5/8 45; St. Od. 62; C. 27/4 69, l.; ~ 16/7 77 Anna Laurence Scheel, d. Stubbekjøb. 5/1 57, † ss. 9/9 32; F. Jørgen Henningsen S., Toldforp.; M. Fro Cathr. Staal; 8 S., 2 D.; (see C. P. Biering i Glenstrup); [† 4/6 1790; N. 233].

15. 1/10 1790 [Vibg. Sortebrødre K. 5/9 81] Mag. Prof. Frants Skow, f. p. Bustrup i Salling 8/11 47; F. Kmrd. Peder S.; M. Dorothea Maria Mogensdtr. Brøndum; St. pr. Vibg. 64; C. 9/9 67, l.; udenlands 73–75; Mag. i Kiel 76; Sp. Oddense-O. 15/1 77, o. 19/3; tit. Prof. 8/7 91; ~ 10/7 78 Barbara Scheffer (Schæffer), f. 9/3 60, † Nysted 16/2 21; (Sstr. t. Christian A. S. i Lem-V. og t. Karen S. ~ J. Sandøe i Thoreby); F. Etrd. Anton Fred. S., Overførster; M. Christine Henrica de Bergen; 1 S., 1 D.; see Anton F. S. i Hjerm-G.; [# 15/11 1811; † 25; var en stor Pedant; maatte 1819 spille Fallit; havde da en Psalmebog og en Bønnebog; alle sine øvrige Bøger havde han tidligere maattet skille sig ved; W. 3/694; N. 559; E. 3/180 og 3/193].

16. 31/7 1812 [Overlærer el. Crtr. Rand. 5/9 06] Frederik Volchersen, en Søn af Nr. 13, d. Tønning 10/5 75; St. pr. Rand. 93; C. 24/10 04, l.; Hør. Kbh. . .; ~ Kbh. 20/9 06 Frederikke Jensen, f. Kbh. 5/1 83, † ss. 31/3 67; 2 S., 4 D.; [† 15/1 1817 af Tæring og Næringssorger].

17. 21/5 1817 [Kbh. Fred. Hosp. o.s.v. 29/4 12; tillige c. P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. fra 08 og Præd. v. Harboes Kl. fra 31/12 s. A.; tillige •/1 14 – •/8 16 c. P. t. Kbh. Petri K.] Johan Ludvig Gottlieb Gesner (Gäsner), f. Kbh. St. Petri S. 16/5 77; F. Johan Gottfried G., tydsk Skoleholder; M. Hedvig Sophie Ditmer; St. Kbh. 95; C. 18/10 03, l.; Cat. Kbh. Frue K. 8/1 08, o. 29/1; tillige c. P. t. St. Hans Hosp. o.s.v. til 12; ~ Kbh. St. Hans Hosp. K. 8/4 06 Guri Cathrine Marie Werner, f. Kbh. Holmens S. 27/6 90, † 23/1 66; F. Johan Mathias W., Skibstømmermd. p. en Ostindiefarer; M. Christiana Wilhelmina Hansdtr. Winge (2 ~ Hans Chr. Biørn); 4 S., 5 D.; see F. Winther i Slemminge-F.; [† 13/12 1831; maatte kjæmpe med de trangeste Kaar (beviste at hans Indtægt i et vist Aar kun havde været 75 Rdlr.); agtet af Alle; E. 1/492 og S. 1/552].

Skifte Nysted byfoged, opsl. 262 (14/12 1831); Kbg. Kbh. Skt. Petri (1767-78) opsl. 270 (fødsel); Kbg. Kbh. Skt. Hans Hosp. Kirke (1792-1813) opsl. 63 (vielse); Kbg. Kbh. Holmens K. (1784-92) opsl. 323 (hustrus dåb); (1778-87 V) opsl. 361 (hustrus forældres vielse) (1758-71 F) opsl. 647 (hustrus faders dåb, hans moder blev siden ~ Chr. J. Bløcker).

18. 4/4 1832 [Cat. Kjøge 24/2 19, o. 2/4] Andreas Winge, f. Kbh. 29/1 82; F. Hans Peter W., kgl. Lakei; M. Gunild Schouw; St. Kbh. 97; C. 20/7 07, h.; ~ Kjøge 12/7 22 Regine Cathrine Egeriis, f. Kbh. St. Nic. S. 28/8 96, † Kjøge 17/11 60; F. Søren E., Toldinsp. i Kjøge; M. Johanne Cathrine Petersen; 2 D.; [† 14/7 1840].

Kbg. Køge (1820-27) opsl. 7, s. 231 (vielse), (1843-66) opsl. 25, s. 447 (enkens død); Kbg. Kbh. Skt. Nik. K. (1796-1805), opsl. 22 (hustrus dåb).

19. 2/11 1840 [Nexø-B. 6/9 33] Søren Georg Garde; [20/7 1844 Horslunde-N.; see der].

20. 14/10 1844 [Præstø-S. 24/8 35] Ludvig August Nissen, f. Sorø 20/3 99; (Farbdr. t. Anna S. N. ~ A. L. Schrøder i Haasum-R.); F. Etrd. Hans Nicolai N., Prof. juris v. Acad. ss., siden Landsdommer; M. Anna Sophie Topp; St. Kbhs. Bgdsk. 17; C. 22/7 22, l.; Lærer v. Søetatens Dgsk. •/1 26; Cat. Helsing. 6/6 27, o. 25/6; V.-Pr. i Baarse H.; Pr. 8/5 48; # s. A.; ~ 24/5 28 Anna Dorothea Westergaard, E. e. Joseph Laurentius Palme, Proc. i Helsing., f. 20/5 01, levede 68 i Kbh.; Pleiefader Cclrd. Wilse, Proc i Kbh.; 6 S., 2 D.; [† 3/11 1848; meget agtet og afholdt; besad et sikkert Blik paa Tingene].

Elvius s. 172 (Brordatter).

21. 9/2 1849 [Gloslunde-G. 1/1 39] Thorgeir Gudmundsen (Gudmundsson), f. p. Olafsvalle, Islds. Sønder Amt, 27/12 94; F. Gudmund Jonsson, Sp., siden Sp. og Pr. i Stadestad i Islds. Vest-Amt; M. Thorbjerg Jonsdtr.; St. fra Bessestad 14; St. i Kbh. 19; C. 29/10 24, h.; reiste til Stockholm 26; Lærer v. Søetatens Dgsk. 27/12 27; Cat. v. Holmens K. 29/12 30; ord. Cat. ss. 29/8 35, o. 25/9; var een af det kgl. nordiske Oldskrift-Selskabs Stiftere 28/1 25; Formand for det islandske lit. Selskabs Afdeling i Kbh. 31–39; ~ Fdberg. 24/5 28 Marie Langeland, f. Kbh. 28/2 06; F. Jstrd. Rasmus L., Forv. v. Søetatens Proviantgaard; M. Marie Giede; 1 S., 2 D.; [† 28/1 1871. „Menigheden taber i G. en nidkjær og samvittighedsfuld Sjælesørger, og Mange ville savne ham som en begavet Ordets Forkynder. Saavidt bekjendt har G. Aldrig deeltaget eller gjort sig bemærket i det offentlige Liv, men han følte som Faa for sit Fædreland i dets Trængsler. Han knyttede sig til Frankrigs Haab om Seir, fordi han følte, at deraf betingedes for en stor Deel vort Fædrelands Fremtid og Slesvigs Skjæbne. Han var endeligt, som født paa Isld., en ægte Typus paa nordisk Begeistring og Kraft“. D. T. 71/31; E. 1/525 og S. 1/613].

22. 17/7 1871 Carl Emil Anton Christiani; [see Bjerregrav-Aa.-T.].

———————————

 

 

No 847a. Sognecapellaner (fra 2/3 1724 residerende) i Nysted og fra 1695 i Herridslev.

[Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Rh. 1/386; M. S. 2-b/33-72; Lkm. 2/615.
———————————

1. o. 4/9 1616. Oluf Nielsen Glob; [1619 Ø. Ulslev-G.; see der].

2. o. 9/2 1620 [Rtr. her 16/11 18] Niels Jensen Staurebye; [1627 Holeby-B.-K.; see der].

3. o. 15/6 1627 [Rtr. her 24/10 20] Christen Ebbesen Lemvig, f. c. 97; St. Kbh. 19; [† el. forflyttet 1631].

KUM I, s. 37 (»Christianus Eberius Lymovicensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Christiernus Eberi Lymovicus«, 24 år gl.), s. 122 (»C. E. L.«, 26 år gl.).

4. o. 15/7 1631. Jacob Christensen Wordingborg; [1637 Rubjerg-M.].

5. o. 24/7 1633 [Rrt. her c. 32] Peder Rasmussen Rud; [1645** Ø. Ulslev-G.; see der].

6. o. 7/6 1646. Jacob Christensen Laaland el. Baudelin, tillige Rtr.; [1650 Slemminge-F.; see der].

7. o. 1/5 1650. Oluf Knudsen Lerche; [3/3 1666 Sp.*; see der].

8. 1666 [Rtr. her 60] Christen Mortensen; [1670** Herridslev-B.; see der].

9. 1670. Hans Mortensen, f. Nysted 36; St. Kbh. 60; ~ . . . , † 27; [var her 1678].

KUM I, s. 293 (»Iohannes Martini Neostad. Loll.«).

10. c. 1678. Anders el. Andreas Edvardsen Beyerholm; [21/1 1680 Herridslev-B.; see der].

11. 1680 [Skp. 78] Laurits Axelsen; [2/4 1681 Vesterbølle-Ø.; see der].

12. (1684). Hans Thomsen Bondum el. Bunting; [16/2 1689 Harridslev-S.-R.; see der].

13. 2/3 1689. Stephan Hansen Buxen; [1689 Skp.; see Falslev-K.].

14. 17/9 1689. Jesper Jensen Osted (Ousted), f. Ousted i Sjælld.; St. Roesk. 82; ~ Margrethe Henriette Lind; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 12/4 1716; forærede 96 nyt Vinkrus til Alteret i Herridslev Kirke].

KUM II, s. 115 (»Casparus Ioannis Oested«); DanKir bd. 8, s. 1114 (se nedenfor).

15. 29/10 1716. Niels Andersen Schytte, f. p. Møen 83; St. Nykjøb. 06; C. 21/10 15, h; ~ F. E., † 37; [† 12/1 1724].

KUM II, s. 314 (»Nicolaus Andr. Schytte«, 22 år gl.).

16. 12/2 1724 [Rtr. Nykjøb. p. F. 20] Mag. Johan Jensen Kastrup; [24/2 1730 Kippinge-B.; see der].

17. 17/3 1730 [Hør. her . . .] Ludvig Jacobsen Reus, tillige Rtr., f. Nykjøb. p. F. 10/2 00; F. J. R., Feldbereder; M. Bodil Jensdtr.; St. Nykjøb. 19; C. 17/11 27, l.; ~ Nysted 9/3 31 Sara Cathrine Casparsdtr. Greve, b. Nysted 30/5 79, E. e. G. B. Maschwedel i Saxkjøb.-M.; 3 S., 2 D.; see N. N. Lumholtz t. Kbh. St. Nic. K. 2 r. Cap.; [† •/4 1742].

KUM II, s. 426 (»Ludovicus Roys«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 208, 212; PT 1986, s. 180.

18. 29/6 1742, o. 27/7 [Hør. Nykjøb. 32] Niels Larsen Horn, f. Nykjøb. p. F. 25/6 96; F. L. Nielsen H., Toldcontr.; M. Margrethe Simonsdtr.; St. Nykjøb. 17; C. 5/12 24, h.; 1 ~ 29/11 30 Charlotte Amalie Schoustrup, b. 22/10 33; 2 ~ 16/11 34 Anna Cathrine Andersdtr. Chrystalsin af Egebjerg, † 7/6 46; 1 S., 2 D.; [† 18/7 1776; som Hører var han en øvet Slagsbroder, der drak sig fuld, slog Folks Ruder ud o. s. v.].

KUM II, s. 409 (»Nicol. Laurentij Horn«, 22 år gl.).

19. 22/7 1746 [p. Cap. Vardal, Aggershuus St., 10/8 36, o. 21/11] Henrik Henriksen Schmidt, f. Hole, Ringerige, Aggershuus St., 11; F. H. Hansen S., Sp. ss.; M. Karen Henriksdtr. Opdal (~ 2 Jens Holmboe, Sp. i Vardal); St. pr. 30; C. 28/4 35, n.; ~ 37 Elisabeth Christine Petersdtr. Brun, f. Kbh. 17/4 07, d. St. Nic. K. 20/4, b. Nysted 23/2 85, E. e. Erland Stenersen p. Lunde i Faavang S., Ringebu Prgj., Aggersh. St.; F. P. B., Handelsmd. og Fuldm. hos Grev Knuth; M. Anne Marie Richardsdtr. Williamsen; 10 B; see Jens H. S. i Vær-N.; [† 8/3 1751].

KUM II, s. 517 (»Henricus Schmidt«, 19 år gl.); OST, s. 91; NST 4 (1934), s. 302; NST 11 (1948), s. 50 og 230; Skifte eft. Præstens far 1720; Skifte eft. Erland Stenersen 1732; »see J. Thune i St. Jørgens-S.« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 90, 97 og 216.

20. 2/4 1751, o. 14/5, Poul Grum Hansen Arnkiel; [30/12 1773 Saxkjøbing-M.; see der].

21. 30/12 1773, o. 26/3 74, Andreas Petersen Lyhmann; [27/4 1787 Nestved St. Mort. K.; see Gloslunde-G.].

22. 27/4 1787, o. 1/6, Henrik Eiler; [24/2 1797 r. Cap. Slag. St. Mik. K. og Sp. Heininge; see S. Bjergby-S.].

23. 24/2 1797, o. Kbh. 31/3, Jens Holst, f. Ribe 21/3 65; F. Peder Hansen H., Snedker; M. Anne Cathr. Jensdtr.; St. Ribe 83; C. 28/10 93, l.*; Alumnus p. Borchs Coll. 93–97; ~ 18/5 97 Marie el. Maren Ranleff; 5 S., 1 D.; (see H. P. Holst, o. kat. Ærøskjøbing); [† 23/9 1810; aktværdig og duelig].

Borchs K. nr. 437; Elvius s. 136; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1438.

 Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

 

No 847b. Capellaner pro loco i Nysted og Herridslev.

[Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

———————————

1. 13/9 1872, o. 27/9, Hans Ludvig Møller; [12/9 1877 Durup-T.; see der].

2. 3/12 1877 [o. Medhjelper i Hem-S. 7/12 76, o. 19/1 77] Niels Christian Hostrup Spur af Hobro-S., f. Kbh. 6/7 46; St. Fdborg. 67; C. 24/1 74, h1.; (77) O.

 

———————————

 

No 848. Ordinerede Catecheter i Nysted.

[Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Rh. 1/388.
———————————

1. 14/6 1848, o. 26/7, Poul Christian Sinding, f. Alsted v. Sorø 20/1 13; F. Gudmand S. af Bjerregrav-Aa.-T., Degn; M. Joh. Fred. Lovise Thornam af Sandby-V.; Gartnerlærling v. Sorø Acad. . .; St. Rand. 35; C. 18/1 41, l.; ~ Kbh. Garn. K. 18/7 48 Agathe Frederikke Vilhelmine Theill; F. Jstrd. Thomas Christ. T. t. Flynderupgd.; M. Ingeborg Brandt; 3 S.; [truet med en Justitssag, tog han Afskeed 19/10 1853, efterladende Kone og Børn, og skal nu være Prof. i Nordamerica].

2. const. 1/7 1853, fast ansat 29/3 54 [p. Cap. Thoreby 11/11 48, o. 6/12] Søren Sommer Giessing; [17/6 1862 Høirup, Ribe St.; see der].

3. 9/9 1862, o. 22/10 [Institutbest. i Nykjøb. p. F. •/8 58] Valdemar Frederik Carl Worsøe; [1/12 1871 Gundslev; see der].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Nysted Kirke, s. 172-205, Herreslev Kirke, s. 1109-1117 (udg. 1951).
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Nyestæd Kiøbstæd s. 467-477, Præsterne: s. 472, II 292).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Nysted Kjøbstad s. 369-390, 615, Præsterne: s. 379-389). PDF-udgave.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 437. Herridslev og Breininge,

Lollands Musse Herred, Maribo Amt, dengang Fyens Stift.

Rh. 1/392; Kbg. Herridslev 1696, Breigninge 1664.
———————————

1. 27/3 1529. Hans Pedersen.

FR s. 203.

2. k. 20/8 1564** [p. Cap.* 62] Christopher Pedersen; see Etm.; [† 1602; troede sig i Besiddelse af „store Veltalenheds Gaver“].

3. 1602 [p. Cap.* før 86] Zacharias Christophersen*; 1 ~ Mette . . . , † 15/7 08; 4 B.; 2 ~ Kathrine (Karen) . . . ; (mindst) 1 D.; see Etm.; P. P. Danchel d.æ. i Kjøbelev; [† 16/8 1639; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 1116 (se nedenfor); PT 11:6 (1945), s. 5, 27, 28, 29, 37, 52 (Poul Danchels Optegnelser).

4. c. •/10 1639** [r. Cap. Snøde-S., o. 19/12 38] Richard Hansen (Svendborg), f. Svendbg. 09; (Farbdr. t. P. Jespersen, kgl. Confess.); F. fmtl. H. Richardsen, Bgmstr. i Svendbg.; St. Od. 30; Rtr. Svendbg. 19/7 32–35; ~ c. 40 F. D. Johanne Zachariasdtr.; 1 D.; [† c. 1676; var kuns adjungeret her i 14 Dage, saa døde Formanden].

KUM I, s. 100 (»Richardus Iohannius Svenoburgensis«; KS 3:5 (1884-86), s. 143 (»Richardus Johanneus Suenopolitanus«, 22 år gl.), s. 124 (»R. J. S.«, 29 år gl.); NST I (1928), s. 69-71; PT 11:6 (1945), s. 31, 52 (Poul Danchels Optegnelser).

5. 1670** [r. Cap. Nysted 66] Christen Mortensen, f. Nakskov 34; St. Od. 55; Rtr. Nysted 60; ~ Margrethe Poulsdtr. Danchel af Kjøbelev, f. 21/12 41, † ca. 81; 2 S., 2 D.; [† 1679].

KUM I, s. 256 (»Christiernus Martini Naschovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo Amt, Musse hrd. nr. 8; PT 11:6 (1945), s. 12, 24, 32-33 (Poul Danchels Optegnelser).

6. 21/1 1680 [r. Cap. Nysted c. 78] Anders Evertsen Beyerholm; [19/6 1695 Saxkjøbing-M.; see der].

Efter Rescr. 17/4 1688 blev dernæst Herridslev Annex
til Nysted og Bregninge til Kjettinge.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Herreslev Kirke, s. 1109-1117, Bregninge Kirke, s. 1101-1108.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Herretslev Sogn s. 478-482, Præsterne: s. 479, Breininge Sogn: s. 482).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Herritslev Sogn s. 391-393, Præsterne: s. 392; Bregninge Sogn: s. 402). PDF-udgave.