Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 891. Præstø og fra 8/5 1647 Skibbinge,

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/68; M. S. 1-a/50; K. M. 20; L. P. B.-q.; Lkm. 1/683; M. 83; Kbg. 1639.
Anm. Skibbinge var før Annex til Baarse, hvorimod Beldringe synes at have hørt til Præstø. Fra 10/10 1718 til 13/8 1762 var Jungshoved annecteret, men bestyredes af en Cap.
———————————

0. (1545). Niels Olsen.

KS 2:2 (1860-62), s. 756-57; PT 1:2 (1881), s. 3.

1. 15 . . Laurits Klein; [† 1557; boede først i Skibbinge; men, da Pgden. var ødelagt i Grevens Feide, flyttede han til Præstø; Embedsjorden ligger endnu i S.; Lgst.].

DanKir bd. 6, s. 45 (se nedenfor).

2. c. 1557. Anders Andersen; [† 15 . . ; Pont. Atl. (B. 6, S. 414) kalder ham den første luth. Sp., efter hvem Byen fik sit Navn; Man kaldte ham ogsaa „den Hellige“ og tog Intet af ham; Lgst.].

DanKir bd. 6, s. 45 (se nedenfor).

3. (1573. 90) [r. Cap.* c. 68] Laurits Rasmussen, f. c. 39; F. R. Mikkelsen; M. Anna Siorsdtr.; Beldringe . . . ; ~ Karen . . . ; [† 1598; blev ved Landemødet 1580 sagt af med sit Embede, fordi han skrev en Supplicats for en Bonde, og hvis Bonden havde suppliceret om, det befandtes Løgn at være; idque ad tempus; sed postea receptus (Nye khist. Saml. 4/377). Borgerne afsatte ham 1581 paa egen Haand og lukkede Kirkedøren for ham, beskyldende ham for Hoer og Skjørlevnet. Dommen (2/4 82) for denne egenmægtige Handling lød paa, at de 7 Hovedmænd skulde miste Halsen; men den formildedes til en betydelig Pengebøde (Nye khist. Saml. 3/615). Han gav 50 Rdlr. til Fattige og 2 Boder i Grønnegade. Efter M. blev Skippinge Annex i hans Tid; Eptph.; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; DanKir bd. 6, s. 41, 45-46, 46 (se nedenfor).
(Udgaar. Var fmtl. kun r. Cap. her, see Vordingborg-K. 4. c. 1600 [r. Cap.* c. 90] Mag. Simon Nielsen; [† 1608]).

5. c. 1600 [r. Cap.* c. 93] Mads Jacobsen Ringe; [† 29/5 1623; hos M. nævnes Peder Hansen Baarse, k. 5/10 19, og Hans Nielsen Wordingborg, o. 28/6 20; men de have formodentligt været Cap. hos Ringe; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 146; DanKir bd. 6, s. 48 (se nedenfor).

6. 1623 [r. Cap.*, o. 24/10 21] Ole Olsen Borch (Borrichius, Borrhæus); maaskee Bacc. 11; [† 12/3 1631; Lgst.].

KUM I, s. 3 (»Olaus Bork«); PT 8:6 (1927), s. 187; DanKir bd. 6, s. 48 (se nedenfor).

7. 1631 [p. Cap. Herlufsholm, o. 14/10 29] Hans Jensen Klyne, vistnok af Herlufsholm; St. Hlh. 24; [† el. forflyttet 1638].

KUM I, s. 64 (»Iohannes Ioannides Klynius«); PT 8:6 (1927), s. 190.

8. k. 5/3 1638, o. 22/3. Arent Andresen fra Nestved; havde 20/1 41 – 13/5 47 Beldringe istedet for Skibbinge; St. Hlh. 30; ~ (45) . . . ; [† 1678].

KUM I, s. 100 (»Arnoldus Andræas Nestvedensis«); PT 8:6 (1927), s. 194; Hlh. s. 24; Kopskatten 1645, opsl. 73.

9. 19/3 1678 [r. Cap.* . .] Søren Jensen Hoslev; vist St. Vibg. 73; ~ Karen Hansdtr., † ca. 94; [† 1678].

KUM II, s. 41 (»Severinus Ioannis Hoslevius«); Sixhøj nr. 547.

10. 22/10 1678. Mag. Christen Poulsen Hersløv; St. i Rostock 70, i Kbh. 71; Mag. Kbh. 11/6 84; ~ Elisabet Sørensdtr. Rechen (Reichen) af Alleslev, f. c. 53, b. Kjøge 13/9 19; 2 ~ Præstø 12/9 92 Peder Larsen Weybel, Handelsmd. i Kjøge; see Poul C. H. i Snoldelev-T.; [† 23/2 1691; removeret for Drukkenskab 88; blev Skp. . . ; kom tilbage 90; hans Navn paa Oblatæsken i Skibbinge 1684; W. 1/436; N. 249].

KUM II, s. 28, 129 (»Christiernus Pauli Hersløf«); Helk II, s. 142; PT 1:2 (1881), s. 327-28; 1991, s. 18, 22; EM 4, s. 47-48; DanKir bd. 6, s. 884 (se nedenfor).

11. 21/2 1691, o. 1/4, Mag. Frederik Christian Mikkelsen v. Haven; [19/7 1692 Od. Frue K.; see der].

12. 19/7 1692 [Od. Frue K. 8/5 65**, o. 30/5 66] Peder Jacobsen Winsløw (Vinslov), f. Winsløf el. Vinsle i Skaane 20/3 36; (vist Bdr. t. Claus J. W. i Næsby-T.); F. J. Hansen, Sp. og Pr.; M. Karen Clausdtr.; St. Roesk. 55; C. 58; Bacc. 61; udenlands 62; Crtr. Od. 63; Mag. 64; Cons.-Ass. 68; V.-Pr. 75; Pr. 03; ~ 20/10 67 F. D. i Od.: Martha Nielsdtr. Brun af Od. Frue K., f. 46, † 21; 9 S., 4 D.; see Christian P. W. i Baarse-B.; J. A. Poggense i Strøby-V.; Sønnen Ludvig blev P. i Vaaler i Nedre Borgesyssel Provsti, Norge, † 1712; [† 13/1 1705; retsindig og begavet; W. 2/600; N. 667; Eptph.].

KUM I, s. 256, 300 (»Petrus Iacobi Vinslovius«); Helk II, s. 280; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2542; DanKir bd. 6, s. 44 (se nedenfor).

13. 10/3 1705 [Frøslev-M. 10/10 04, o. 19/12] Augustinus Bentsen Haard (Haarder, Harder), f. Holmestrand v. Christiania 28/9 74; F. B. Augustinussen H., Sp. i Botne, Aggersh. St. og Pr.; M. Magdalena Nielsdtr. Worm; St. Christiania 92; C. 5/10 94, illum.; ~ 20/11 04 Ida Christine Steenberg; (mindst) 1 S., 1 D.; see Peder A. H., r. Cap. Ribe Dk. o.s.v.; H. J. Broager, r. Cap. her; [afsat 1727, da han vilde give Underviisning til falsk Eed; † Kbh. eft. 31; 18/9 1705 – 1/1 40, da Skolen blev hævet, var Rectoratet forenet med Sognekaldet; 10/10 18 blev Jungshoved annecteret, men bestyredes af en Capellan; hans Navn paa Kirkeklokken 1713].

KUM II, s. 192 (»Augustinus Benedicti Haarderus«); NST 38 (2002), s. 28; DanKir bd. 6, s. 41 (se nedenfor).

14. 26/5 1727 [Gundslev 28/11 18] Arent Behmann, f. Kbh. 20/2 84; F. Kbmd.; St. Kbh. 02; C. 29/7 06, n.; ~ Anna Sophie Riber, fmtl. af Høiby, f. 95, † 27/2 49; u. B.; [† 24/6 1762; gav 35 Sldlr. til Fattige; Pg. br. 50].

KUM II, s. 275 (»Arnoldus Behman«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 24.

15. 6/8 1751**, o. 7/10, Erik Nielsen Colstrup, f. Stokke, Aggersh. St., 1/12 17; F. N. Jensen C. Sp.; M. Martha Marie Eriksdtr. Thue; St. Fdbg. 35, Bacc. 37; C. 21/6 38, l.; St. i Halle 38–41; Pr. 6/9 66; 1 ~ Høiby 9/8 52 Anna Bruun Riber, f. Høiby 19/2 36, † 1/7 58; F. Christen Hansen R. af Høiby, Degn; M. Karen Arnoldsdtr. Hofgaard; 2 S., 1 D.; 2 ~ Mern 13/11 58 Petra Larsdtr. Terpager af Mern, f. 39, † Arendal 22/4 26; u. B.; 2 ~ Arendal 22/10 82 Andreas Distelberg fra Hobro, r. Cap. i Arendal; [25/8 1773 Sp. Arendal; b. 8/10 81; Pg. br. 21/5 57].

KUM II, s. 561, 580 (»Ericus Colstrup«, 17 år gl.); Helk II, s. 96; S. H. Finne-Grønn: Arendals Geistlighed. Christiania 1897, s. 51-53; NST 4 (1934), s. 220; Friis-Petersen, H. De ældste Led af Familien Terpager, Aarhus 1943, s. 5; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 24.

16. 20/10 1773 [r. Cap. Kjøge-Ø. 18/12 61, o. 19/3 62] Frants Clausen Reenberg af St. Bjergby-M., f. 27/10 31; St. Roesk. 49; C. 4/6 53, h.; 1 ~ 18/11 63 Charlotte Dorothea Christiansdtr. Teilmann, f. 29/7 44, † 31/12 81; F. Chr. T. til Bjerbygd.; M. Anna Elisabeth Hachmann; u. B.; 2 ~ 19/7 86 Marie Kirstine Fjeldsted, E. e. E. H. Steuner i Elmelunde, f. c. 44, † 6/9 31; u. B.; [† 4/7 1791].

17. 9/9 1791 [Bloustrød-L. 22/9 86] Peder Mathiesen Smith; Pr. . . ; [23/6 1797 Kregome-V.; see der].

18. 21/7 1797, o. 12/7 (!), Mathias Frederik Georg Bøgh; [28/9 1810 Herfølge-S.; see der].

19. 19/4 1811 [r. Cap. Korsør-T. 5/2 02, o. c. 23/4] Mogens Rosenkrands Mehl af Rødding-K., d. 22/4 72; St. Vibg. 89; C. 16/10 95, l.; ~ 2/7 02 Lovise Sophie Frederikke Wøldike af St. Hedinge-H., f. 28/9 78; 2 S.; 2 ~ E. R. Galthen, senest i Fjelsted-H.; [† 10/6 1812].

Sixhøj nr. 1470.

20. 8/1 1813 [Miss. v. Holsteinborg og Sukkertoppen 16/12 03; tillige ved Godthaab 07] Niels Giessing Wolf; [20/2 1821 Citadellet Frederikshavn; see Kbh. Hel. G. K.].

21. 2/2 1821 [p. Cap. Udby-Ø. 3/5 11, o. 29/5, – 3/1 13] Nicolai Frederik Severin Grundtvig; [6/11 1822 r. Cap. t. Kbh. Frelsers K.; see Kbh. Vartov K.].

22. 26/2 1823 [r. Cap. Kjøbelev-V. 30/7 17] Nicolai Bierfreund Søtoft; [9/6 1835 Ø. Egesborg; see der].

23. 21/8 1835 [Cat. Helsing. 6/6 27] Ludvig August Nissen; [14/10 1844 Nysted-H.; see der].

24. 14/12 1844 [Cat. Hillerød 25/9 37] Christian Gottfred Schaper; [12/4 1859 Nyborg; see der].

25. 10/6 1859 [Cat. Helsing. 8/1 57] Jacob Elisius Gjellebøl af Steenløse-F., f. Vust 19/10 15; St. Hors. 34; C. 30/4 39, l.; Lærer v. Døvstumme-Inst. 43; tillige v. Trin. Sognesk. 44; v. østre Betalingssk. 47; Cat. St. Hedinge 28/11 49, o. 18/1 50; Sp. Hellevad-H.-Ø. 7/9 56; ~ 19/5 44 Laura Eleonore Dorothea Mumme, f. Gjentofte 2/6 20, † 7/3 63; F. Dr. med. Julius Diderik M., pract. Læge i Kbh.; M. Cornelia Christiane Henriette Hansen; 2 S., 6 D.; see P. S. Schousboe i Gadbjerg-L.; [13/1 1872 V. Skjerninge-U.; fik en smuk Bordopsats; E. S. 1/553].

26. 12/4 1872. Niels Villiam Theodor Bondesen; see Helsing. o. Cat.

———————————

 

 

No 892. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Præstø og Skibbinge.

[Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

Lkm. 1/689; M. S. 1-a/50; M. 83.
———————————

1. c. 1568 [Beldringe . . .] Laurits Rasmussen; [(1573) Sp.*; see der].

2. 15 . . Hans Pedersen; eft. M. Sp.

3. c. 1590. Mag. Simon Nielsen; [1593 Vordingborg-K.; see der].

4. c. 1593. Mads Jacobsen Ringe; [1600 Sp.*; see der].

5. o. 11/12 1616. Ludvig Hansen Møen; St. 12.

KUM I, s. 4 (»Ludovicus Ioh. Monensis«); PT 8:6 (1927), s. 184.

6. o. 14/1 1618. Hans Jørgensen Riber; maaskee St. Ribe 16.

KUM I, s. 26 (»Ianus Georgius«); PT 8:6 (1927), s. 184.

6b. o. 5/10 1619. Peder Hansen Baarse, maaskee af Baarse; maaskee St. 18.

KUM I, s. 32 (»Petr. Iohan. Barsæus,«); PT 8:6 (1927), s. 186.

7. o. 9/2 1620. Christen Knudsen, fra Ljørslev; maaskee St. 13.

KUM I, s. 13 (»Christiernus Canuti Sieland.«); PT 8:6 (1927), s. 186.

7b. o. 28/6 1620. Niels Hansen Vordingborg; St. 18.

KUM I, s. 33 (»Nicol. Ioh. Orthung.«); PT 8:6 (1927), s. 186.

8. o. 24/10 1621. Ole Olsen Borch (Borrichius, Borrhæus); [1623 Sp.*; see der].

9. o. 14/7 1624. Johan Jensen Colding (Coling); [k. 25/10 1629 V. Egede; see der].

10. o. 17/2 1630. Poul Jensen Thisted; St. Kjøge 27.

KUM I, s. 84 (»Pavl. Ian. Tyst.«); PT 8:6 (1927), s. 190.

11. o. 29/6 1632. Niels Madsen Callundanus, f. Kallundbg.; St. Kbh. 22.

KUM I, s. 54 (»Nicolaus Matthiæ Calundanus«); PT 8:6 (1927), s. 191.

12. o. 29/6 1634. Hans Albertsen, f. Kbh.; St. Kbh. 27; ~ (45) . . . ; [var her endnu 1645, og kan derfor ikke være identisk med Navnebroderen i Rødovre].

KUM I, s. 85 (»Iohan. Albert. Skot., Hafniensis«); PT 8:6 (1927), s. 192 (»Hans Albertsen Kiøbenhavn«); Kopskatten 1645, opsl. 73.

13. k. 12/7 1648. Søren (Palæmonsen) Amdisen (Amadæus); [maaskee 1653 Gjerrild-H.; see der].

14. 17/9 1663. Hans Henriksen Skade; St. Kjøge 59.

KUM I, s. 275 (»Iohannes Henrici Skade«).

15. 16/2 1669, o. 24/2, Erland Jørgensen; St. Vdbg. 51.

KUM I, s. 235 (»Erlandus Georgij«).

16. 16 . . Søren Jensen Hoslev; [19/3 1678 Sp.*; see der].

17. 1678. Claus Clausen, fra Skelskør; St. Kbh. 60; ~ Dorthe . . . . , levede 98; [† 1684; Enken fik 13/12 84 Tilladelse til, at lade en Collect gaae omkring].

KUM I, s. 281 (»Claudius Claudij Schelfischorensis«).

18. c. 1684. Jørgen Pedersen, tillige Rtr. fra 93, f. c. 44; (Bdr. t. Sophie P. ~ M. M. Borringholm i Nylarsker); F. P. Sejersen, Bgmstr. i Nestved; M. Karen Jørgensdtr.; St. Nestved 64; 1 ~ Anna Cathrine Wemmeløv, f. c. 67, † 02; 3 B.; 2 ~ 21/3 03 Sophie Nielsdtr. Brunow af Od. Frue K.; [† 1705].

KUM I, s. 319 (»Georgius Petri Nestved«); SerRect s. 31; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 65.

19. 3/9 1729. Hans Jensen Broager, f. Christiania 14/12 80; St. Christiania 01; C. 2/5 03, n.; ~ Ursula Augustinusdtr. Haard, en Dtr. af Sp. Nr. 13, † 7/4 54; [† 30/10 1739; han var her allerede i Haards Tid].

KUM II, s. 266 (»Iohannes Iani Broager«, 20 år gl.).

20. 18/12 1739, o. 8/1 40, Christopher Hansen Gundelach; [16/7 1745 Saxkjøb.-M.; see der].

21. 23/7 1745 [Fp. 16/9 43] Peder Balle Leonhardsen Pegmann, f. Christiansand 12/12 13; F. L. P., Proviantforv. ved Christiansholm og Frederiksholm Fæstninger; M. Birgitte Marine Wendelboe Pedersdtr. Balle; St. pr. 31; C. 7/7 36, n.; ~ Frederikke Charlotte Glad, † 8/12 59; F. Poul G., Overvisiterer i Kbh.; M. Susanne Didriksdtr. Schultz; 2 S., 1 D.; [† 15/11 1759].

KUM II, s. 531 (»Petrus Balle Pegman«, 15 år gl.); Kbg. Præstø (1738-1814) opsl. 124 (begges død); NST 21 (1968), s. 329; E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 247 (breve), nr. 321 (koncept).

22. 1/2 1760 [Skp., o. 28/3 59] Bertel Herman Grube; [6/8 1762 Everdrup; see Vordingbg.-K.].

Derefter nedlagt.

———————————

 

 

No 893. Ordinerede Catecheter i Præstø.

[Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 26/1 1840, o. 4/3, Carl Edvard Müller; [7/2 1845 Hammelev; see Haderslev].

2. 27/4 1845, o. 4/6 [Lærer ved v. Westens Institut 40] Lic. th. Eiler Henning Hagerup; [13/8 1850 cst. P. til St. og L. Solt; see der].

3. 31/2 1850, o. 5/2 51, Oluf Christian Thoring Flagstad; [31/10 1859 K. Søby-T.; see der].

4. 3/2 1860, o. 16/5 [Lærer i Varde . .] Joachim Gudme; [18/8 1866 Pedersker; see der].

4/5 1867 bifaldtes det, at Embedet ad interim henstaaer ubesat.

5. 31/12 1877 [Cap. p. p. Udby-Ø. 19/5 77, o. 27/6] Ernst Christian Teisner, f. Hillerød 25/1 49; F. Joh. Fred. Chr. T., kgl. Skovrdr.; M. Nic. Christ. Lorentzen; St. Fdbg. 68; C. 29/6 76, h2.; ~ 16/5 78 Theodora Gertrude Schmalfeldt, f. Bremen 13/12 48; Adoptivdtr. af Lud. Fried. S., Graveur i Kbh. og Wendeline Elisab. Schaffer; [22/8 1881 St. Thomas og St. Jan; † 18/2 1884 paa Hjemreisen til Danm.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Præstø Kirke, s. 23-52, Skibbinge Kirke, s. 879-886.