Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 233. Everdrup,

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/107; L. P. B. 446; Lkm. 1/704; K. M. 25; M. 37; Kbg. 1688.
———————————

1. (1545). Mads Hansen; Pr. (45).

KS 2:5 (1869-71), s. 141.

2. (1551). Jep (Jacob) Hemmingsen; 14/7 1551: »Hr. Jep, Sognepræst til Øfuerdrup, har begjæret, at hans Annexkirke (Bøgesø) maa ødelægges paa Grund af det tilliggende Sogns Ringhed, skal han gjøre dette og befale Sognefolket at søge til Øfuerdrup Kirke og holde den for deres rette Sognekirke, men dersom de hellere ville besøge en anden Kirke, som ligger dem belejligere, maa de ogsaa det«.

KB 1 (1551-1555), s. 61, 82.

3. 15 . . Jacob Jørgensen.

4. (1584. 1600). Christen Nielsen Rhuus; hans Fornavn paa en Alterstage 1600; [var her endnu 1608; fmtl. † c. 1609].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 146 (note 4); DanKir bd. 6, s. 847 (se nedenfor).

5. (1610). Morten Henriksen; maaskee St. i Kbh. (02); see H. M. Evendorph i Blidstrup.

F-P s. 182 (»Martinus Henrici«); KS 2:5 (1869-71), s. 146.

6. o. 2/6 1619. Jens Knudsen Helsingør; St. i Kbh. (10); ~ (27) . . . . ; [† c. 1649; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

F-P s. 253 (»Johannes Canutius Helsingorensis«); KS 2:6 (1872-73), s. 385; 4:3 (1893-95) s. 192 (var gift); Kopskatten 1645, opsl. 73; PT 8:6 (1927), s. 185.

7. 1649 [P. for Grev Valdemar(1) i Rusland 43] Rasmus Hansen Fortunius, f. 03; F. Prof. H. Rasmussen; M. Karen Wetzels; St. Slag. 24; Hør Nestved 26; Rtr. Skjelskør 31; Skp., o. 10/8 41; vist O.; [† 21/7 1676; Lgst.].

KUM I, s. 66 (»Erasmus Iohannides Hafniensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 506, (»Rasmus Hansen Fortunius«, 37 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bårse hrd. nr. 8; DanKir bd. 6, s. 849 (se nedenfor).

8. 7/10 1669**, o. 1/1 70, Ditmar Caspersen Heller; F. Caspar Ditmar H.; M. Maren . . . ; St. Hlh. 60; ~ 70 (Bev. 19/8) Karen Nielsdtr., f. Kbh. 6/10 45, levede endnu 98; F. N. Henriksen; M. Kirsten Christensdtr.; [levede endnu 1686, fmtl. † c. 94].

KUM I, s. 286 (»Dithmarus Caspari Heller«); Danske Kancelli: Efterfølgerens kaldsbrev (hvor han fik Hans Panck som sin kapellan); Kbg. Everdrup (1688-1742) opsl. 20 (»Karen Sl. Hr. Ditmers« er fadder 1698); Hans Panch fik sit kaldsbrev konfirmeret 23/12 1694 (Danske Kancelli: Præstekaldsbog for Sjælland og Fyn 1660-1790, opsl. 14).

9. 16/10 1686**. Hans Petersen Panch; f. c. 51; F. Peter P., Byskriver, siden Byfoged i Aalbg.; M. Alhed Jacobsdtr. Grill; St. pr. 71; ~ Gundel Børgesdtr., † 24; [† 1719].

KUM II, s. 27 (»Iohannes Panchius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev (Hans Panch, Panck, Pank); Nygaards sedler: Forældre, broder Laurids, broder 1704, broder Thomas; Kbg. Everdrup (1688-1742) opsl. 18 (brordatters dåb); E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 314 (broderens skifte); T-N s. 172; Sagsøgte 10/5 1675 sin far Peter P. for arveafkald efter sin mor Alhed Jacobsdatter, se http://protokoller.dk/, »Aalborg By, tingbog 1625-1701«, søg på Sagsøger = Panck Hans.

10. 31/3 1719 [Skp. (11)] Mag. Jørgen Lund, f., vistnok p. Lolld., 74; St. Od. 96, Bacc. 97; C. 10/6 98, illum.; Mag. Kbh. 30/7 18; ~ Kbh. Frue K. 11/1 13 Ermgaard . . . , E. e. Cpt. Lache; see J. Schjelderup i Fanefjord; [† 1726].

KUM II, s. 218, 224, 421 (»Georgius Lundius«); Kbg. Kbh. Frue K. (1704-13) opsl. 82 (vielse).

11. 16/9 1726 [Herringe-F. 28/12 14] Peder Jensen Medelbye, f. Meilby i Fyen; St. Od. 00; C. 20/4 02, l.; ~ Christine Voigt, † 17/11 42; [† 14/9 1730; havde været Tolder til sit 23de Aar; kom i Herringe i Trætte med Patronen for Kaldets Ringheds Skyld og reiste til Kbh.].

KUM II, s. 256 (»Petrus Iani Melbye«).

12. 1/12 1730 [Skp. 10/20 26] Knud Berg, f. Kbh. 91; St. pr. Kbh. 11; C. 8/6 16, h.; ~ Anna Maria Juul; 2 S., 2 D.; [† 1762].

KUM II, s. 355 (»Canutus Bergh«, 19 år gl.).

13. 6/8 1762 [r. Cap. Præstø-S. 1/2 60] Bertel Herman Grube; [28/10 1770 Maribo-H.; see Vordingborg-K.].

14. 30/11 1770 [p. Cap. Holbæk-M. 14/4 69, o. 5/5] Troels Smith; [30/3 1772 Mern; see Holbæk-M.].

15. 18/6 1772, o. 30/10, Peter Heggelund; [8/9 1786 Nexø-B.; see Damsholte].

16. 10/11 1786 [p. Cap. Mern 11/8 85, o. 19/8] Lago Mathias Wedel, f. Gudom Kloster; F. Johan Frederik Laugesen Wedel af Nustrup, Propr.; M. Maria (Maren) Madsdtr. Stabye; St. Od. 74; C. 17/1 82, n.; ~ 85 Kirstine Cathrine Smith af Mern, f. Holbæk 31/7 52, † 14/10 30; 2 S.; see Otto C. V. W. i Aulum-H.; [† 13/7 1827; eft. B. D. G. 1/151 besad han en betænkelig og upaalidelig Erhvervstilbøielighed(2); N. 645; E. 3/464 og S. 3/555].

KUM III, s. 329 (»Lago Matthias Wedel«, 22 år gl.); PT 2023, s. 75-101 (se nedenfor); DBL.

17. 21/9 1827 [Visby-H. 30/9 18] Heyno Gerhard Gad af Veiby-T., f. 5/7 74; St. pr. Nykjøb. 92; C. 10/7 94, h.; Institutbest. i Svendbg.; r. Cap. Tversted-U.-B. 16/3 04; Sp. Bindslev 13/9 05; ~ 2/4 97 Christiane Henrikke Hoffmann, f. Nykjøb. p. F. 13/11 76, † Søllerød 29/7 55; F. Rasmus H., Hører i Nykjøb.; M. Maren Kleinholdt; 6 S., 2 D.; see Ole C. L. G. i Søllerød; (J. A. Jacobsen i Kvong-L.; Heino G. A. G. i Hundborg-J.); [† 6/3 1834; E. 1/479 og S. 1/533].

DF.

18. 4/6 1834 [Cat. Fred. Mich. K. 14/9 25, o. 28/10] Lars Christian Brøchner af Harridslev-A., f. Borum 27/7 97; St. Rand. 14; C. 20/7 19, l. O.; [# 30/11 1868].

19. 19/4 1869. Peter Jessen; † 26/12 1871. „Anden Juledag afgik Pastor J. ved en pludselig Død under ret mærkelige Omstændigheder. Den Afdøde deeltog med sin Hustru i et Middagsselskab paa Bækkeskov og var som sædvanligt glad og munter, og da Herrerne efter Bordet gik ind i Billardstuen, for at ryge en Cigar, tog han spøgende Afsked med sin Hustru, uden at ane, at det var den sidste; thi, da han under livlig Samtale med en anden Herre naaede til det næste Værelse, styrtede han om i Døren og var Død, uden at den tilstedeværende Lægehjælp formaaede at bringe mindste Spor af Liv tilbage“; Præstø Avis; see Kbh. Trin. Nordresogn r. Cap.

20. 3/4 1872 [Cap. p. p. Udby-Ø. 24/11 65, o. 17/1 66] Frederik Zeuthen af Fred. Mich. K.-E., f. Grimstrup 2/1 37; St. Sorø 57; C. 26/6 62, l.; Huslærer p. Lolland; deltog som Menig og Undercorp. v. 4. Regim. i Krigen 64 og deltog i Kamperne 17/3 og 29/6 (Dybbøl og Als); Alumnus p. Borchs Coll. 18/11 63, flyttede ikke ind, men var med i krigen, atter Alumnus 19/10 64 – 19/10 65; ~ Brahetrollebg. 13/10 68 Rasmine Frederikke Bagger af Brahetrolleborg-K., f. Tanderup 29/3 40; (74) 1 S.; [9/9 1885 Viborg Dk., Stiftspr.; R.* 8/1 88, frasagde sig R. som Stiftspr. 31/12 95; Fred. Mich. K. 19/8 95; Pr. Elbo, Holmans og Jerlev HH. 5/4 1900; # som Pr. 1/1 07; D.-M. 29/12 1906].

Borchs K. nr. 709; Elvius s. 110-111; G-HF I, s. 201-202.
———————————

Noter:

(1) Grev Valdemar = Valdemar Christian, (1622-1656), søn af Christian IV. og Kirsten Munk, greve til Slesvig og Holsten. 1641 og 1643 rejste grev V. til Rusland med et stort gesandtskab for at foretage forhandlinger om et ægteskab mellem V. og zar Mihails dtr. Irena, men disse planer strandede, bl. a. på grund af de russiske krav om at V. skulle antage den ortodokse tro.
(2) Lago Mathias Wedel (f. 7.12. 1752) har som præst ikke altid fået det bedste skudsmål, men synes i udpræget grad at have repræsenteret tidens liberale, gavnelystne præstetype, for hvem arbejdet for deres menigheds jordiske vel var mindst lige så vigtig en opgave som den mere åndelige side af præstegerningen. Især var W. fra sin ungdom levende interesseret i landvæsenet og indlagde sig både i teori og praksis adskillige fortjenester af dette, hvorfor han da også belønnedes med Landhusholdningsselskabets sølvmedalje. Sin egen præstegård drev han op til et indbringende mønsterbrug, og ved sine talrige skrifter søgte han at oplyse bondebefolkningen om alle slags agrariske fremskridt. Se DBL.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Everdrup Kirke, s. 841-851.
Villadsen, Anders: Pastor Lago Mathias Wedel i Everdrup sogn – og lidt om hans to sønner og en sønnesøn. Personalhistorisk Tidsskrift 2023, s. 75-101.