Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 434. Herlufsholm (Lille Næstved),

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/35; M. S. 1-a/127; K. M. 221; S. i K.; Melchior om Herlufsholm 396; M. 63; Kbg. 1675.
Anm. I Sognet findes Grundene af to ældre efter Reform. (8/7 1560) nedlagte Kirker i Ladeby og Vridsløse; begge Steder findes endnu Kirkegde.
Herlufsholm i Næstved var oprindelig et benediktinerkloster fra 1135 ved navn Skovkloster; efter reformationen overtog kongen Skovkloster, og efter et mageskifte overtog Herluf Trolle og Birgitte Gøye det og ændrede navnet til Herlufsholm i 1560. De oprettede i 1565 Herlufsholm skole, som nu er kostskole. Klosterkirken blev til sognekirke.
———————————

1. c. 1562. Rasmus Aagesen (Augustinus); [1574 Kjøge, see der].

2 (3). 1571 [Rtr. her 66] Mag. Hans Mikkelsen; [29/1 1580 Frederiksborg; see der].

3 (4). c. 1579 [Rtr. her . . . ] Laurentius Vincentius (Findsen) [† c. 1597; see khist S. III 1/315].

4 (5). 15 . . Johannes Klyne (Clynius); see H. J. Klyne i Præstø-S.

5 (2). 15 . . Mikkel Jacobsen Schaaning, f. Skaane; [† 6/4 1605; Forsvundet Eptph.].

DanKir bd. 5, s. 1162 (se nedenfor).

6. c. 1605 [Cap.* (98)] Jens Mikkelsen, f. Ribe; F. M. Thomsen, Rdmd. i Ribe; M. Marine . . . ; [† 1622].

KS 2:5 (1869-71), s. 151 (Tybjerg hrd.); Hegelund I s. 310, II s. 189; OD-RFR II, s. 186.

7. 17/2 1622 [Kvislemark-F. 11/7 08, o. 27/7] Mag. Poul Jensen Colding, f. Kold. 22/3 81; F. J. Poulsen, Tolder og Rdmd.; M. Malene Arentsdtr. Falencamp; St. Sorø 00; udenlands 01–04: Greifswald, Prag, Italien, St. Wittenberg 03; Mag. Kbh. 9/12 04; Rtr. Aalbg. 11/7 s. A.; Pr. 15/8 15; tillige Forst. for Hlhs. Skole 1/5 22 – 7/9 31; udvalgt 13/6 38 til at møde paa Rigsdagen i Od.(1); ~ Kvislemark 23/10 08 F. E. i Kvislemark: Johanne Pedersdtr. Malmøe, f. Malmø 85, † 26/10 40, b. s. D. som Manden 30/10; F. P. Iversen, Skomager i Malmø; M. Anna Laugesdtr.; Børnene kaldte sig Winding; see J. P. Winding i Aasum; J. D. Bartsker, kgl. Confessionarius; (P. J. Munkgaard, nr. 12 her; C. J. Blichfeldt i Ringsted-B.); [† 18/10 1640; blev 30 Aar efter bisat i Frue K. i Kbh.; forestod Skolen med stor Retsindighed og klog Anvendelse af Stiftelsens Midler til dens Eiendommes Forøgelse; Stiftede 1630 et Legat for fattige i Herlufsholmd Sogn; W. 1/234; N. 126; Eptph.; Lgst.].

F-P s. 171 (»Paulus Joannis Coldingensis«); SB s. 112; Helk I, s. 281; KS 2:5 (1869-71), s. 147 (Sp. i Kvislemark); EM 2, s. 278-280; DanKir bd. 5, s. 1160, 1168 (se nedenfor).

8. 1640 [Rtr. ss. 35] Mag. Johan Didriksen Bartsker; [1651 kgl. Confessionarius; see der].

9. 1651 [P. t. Christiansborg Slotsk. 43] Mag. Johannes (Hans) Damianus, fmtl. af Herslev-G., f. 10; St. Roesk. 32; Lyderslev-F., o. 8/1 40; Mag. Kbh. 25/5 43; Pr.; 1 ~ c. 40 Maren Olufsdtr. Staphrophski af Nestved St. Pet. K., Sep. (hun 2 ~ Christen Bollesen Luxdorph, Forstander p. Hlh.); 2 ~ Kirsten Michelsdtr., † 54; see D. Johansen i Vodder; (F. A. Maglebye i Toksværd); [† 1658; W. 1/244; hans Hustru fødte 17 Uger efter Brylluppet, saa at de bleve adskilte, og han, som befandtes uskyldig, blev forflyttet strax til et andet Sted og bedre, hvor han forefandt sin forrige Hustru til en af sine Sognekvinder (Nye khist. Saml. 5/176); Lgst.].

KUM I, s. 110, 180 (»Iohannes Damiani«); KS 2:1 (1857-59), s. 502, 30 år gl.; 2:5 (1869-71), s. 176, 177 (Ulykkelige P. i Lyderslev); PT 1:1 (1880), s. 37-38; 16:6 (1978), s. 193 (Nyt om slægten Toxværd); Blaabjerg, Anton: Busch – fra Sjælland? Slægten, Gemmesider II B (1995-99), s. 140-144; DanKir bd. 5, s. 1170 (se nedenfor).

10. o. 29/1 1658 [Rtr. Hlh. 54] Mag. Gregers Mikkelsen, f. Haderslev 26; St. Roesk. 44; Hør. Roesk. 45; Mag. i Sorø 55; ~ Margrethe Holtoug, f. Malmø 12/3 30, † 23/12 86; 5 B.; [† 1668; Lgst. med forblommet Indskrift].

KUM I, s. 183 (»Gregorius Michaëlis«); DanKir bd. 5, s. 1168 (se nedenfor).

11. 10/11 1667*, o. 29/1 68, Mag. Ole Christiansen Lüxdorph; [1673 Kjøge-Ø.-L.; see der].

12. 1673 [Næs i Rommerige, Aggersh. St., 70**] Mag. Poul Jensen Munkgaard, f. Kbh. 10/12 45; (Bdr. t. Johanne M. ~ C. J. Blichfeldt i Ringsted-B.); F. Jens Christensen, Rentemstr.; M. Karen Poulsdtr. Vinding, en Dtr. af Nr. 7 her; St. Kbh. 63, Bacc. 66; Mag. 73; Pr. 77; Forst. f. Hlhs. Sk. 90–94; 1 ~ 13/8 73 (Bev.) Else Sørensdtr. May af Holbæk-M., d. 28/4 48, b. 8/6 99; 5 D.; 2 ~ (04) Maren Madsdtr. Strøyer af L. Hedinge-H., † •/7 32, E. e. J. O. Abild i Jydstrup-V.; u. B.; see H. S. Liung i Baarse-B.; [† 5/2 1717; gav 1692 Alterdug og -klæde til Kirken og 1704 Alterskranken; Eptph.].

KUM I, s. 315, 332 (»Paulus Iani Muncgardus«); Kbg. Holbæk (1634-99 F) opsl. 100 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged, nr. 178, Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 53, Ringsted hrd. nr. 25, i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 49; FWDP nr. 434,12 og 567,08; PT 6:5 (1914) s. 126; DanKir bd. 5, s. 1138, 1160-62 (se nedenfor).

13. 19/2 1717 [Rtr. her 09] Mag. Helmuth Otto Jørgensen Sebbelov af Strynø, f. Od. 4/10 81; St. Od. 02, Bacc. 03; C. 15/10 04, l.; Mag. 10; O.; [† 1751].

KUM II, s. 275, 282 (»Helmuthus Otto Georgii/Helmutus Otto Sebbelou«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 92.

14. 31/10 1722** [r. Cap. Rudkjøb.-S. 30/6 10] Børge Dinesen Pontoppidan; [8/1 1740 Torkildstrup-B.; see der].

15. 8/1 1740**, o. 16/3 [Hør. Hlh. (35)] Niels Steensen Middelfart, f. Trondhj. 10; F. S. M., Tolder; M. Inger Wind; St. Trondhj. 28, Bacc. 35; C. 33; ~ Cathrine Junge; F. Christen Jespersen, Brkdmr. i L. Nestved; u. B.; [† 14/3 1742].

KUM II, s. 500, 558 (»Nicolaus Medelfart«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 82.

16. 15/6 1742**, o. 6/6 (!), Henrik Christian Saxesen Ascanius af Boddum-Y.-H., f. •/4 05; St. Helsing. 23; C. 25; Hør. Helsing. 27; ~ 30/9 44 Sofie Stub, d. 11/12 16, † Skjelskør 24/10 73; F. Niels Hansen S., Bfgd. i Skjelskør; M. Anna Jochumsdtr.; 2 S.; [† 29/2 1748].

KUM II, s. 452 (»Henricus Christianus Ascanius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 88, i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 26; HiThi 1967, s. 399-420; Kbg. Skælskør (1689-1760) opsl. 73 (hustrus dåb).

17. 31/5 1748**, o. 5/6 [Lærer v. Waisenhuset] Christopher Mathiesen Gottschalck; [8/11 1754 r. Cap. Od. Frue K.; see Od. Graabr. Hosp.-P.].

18. 13/12 1754, o. 19/6 55, Mag. Johan Ernst Rasmussen Gunnerus, f. Christiania 16/2 18; F. R. G., Stadsphys.; M. Anna Gerhardtsdtr.; St. Christiania 37; blev fritagen for theol. Examen og Bispe-Examen; Adj. i Philos. i Jena; Mag. i Jena 18/10 45; tillige Prof. th. extraord. og Lector her; O.; [10/9 1755 Pr. p. Communitetet og Biskoppens vicarius academicus; 31/7 58 Biskop i Trondhj., o. 6/8; 60 fraværende Dr. th.; † Christiansund paa en Visitatsreise 25/9 73; efter Melchior kom han slet ikke hertil].

KUM II, s. 582 (»Iohannes Ernestus Gunnerus«, 20 år gl.).

19. 10/9 1755, o. 8/9 [Pr. p. Communitetet 3/10 54] Nicolai Engelhart Lauritsen Nannestad; [29/12 1758 Lect. i Theol. v. Od. Gymn.; see Od. St. Knuds K. r. Cap.].

20. 9/2 1759, o. 28/3 [vicarius for Sjællands Biskop til at holde Forelæsninger og disputere 58] Mag. Christian Beverlin Studsgaard, tillige Lect. i Theol.; [1769 Prof. th. i Kbh.; see Aalbg. Bud. K.].

21. 8/7 1770 [Veilø-E. 4/7 49, o. 30/7] Magnus Jensen Hammer, f. Fedt (Fet) i Nedre Rommerige (Romerike) 12/3 18; F. J. Christophersen H., Sp. t. Fedt og Rellingen (Fet og Rælingen); M. Anna Margrethe Jørgensdtr. Fyhr; St. Christiania 37, Bacc. 38; C. 25/1 44; Pr., i. 24/6 72; ~ 20/6 68 Ulrica Christine Pedersdtr. Pharoe, f. 13/6 21, b. 20/1 77; F. P. Pedersen P., (en Præstesøn fra Vestby), Lieut. v. General Kruses Rgmt.; M. Johanna Maria von Halbey; u. B.; [† 6/5 1791].

KUM II, s. 582, 589 (»Magnus Hammer«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 166, i Præstø amt, Hammer hrd. nr. 21; NST 4 (1934), s. 218, Ovenstad II, s. 258.

22. 10/6 1791 [Sørbymagle-K. 27/2 89] Mag. Søren Lemvigh Fog; [1/4 08 Idestrup; see der].

23. 14/4 1808, o. 22/4 [Lærer v. Blaagaards Sem. •/5 06] Morten Henrik Petersen, f. Kbh. 4/6 80; F. Morten Smith P., dengang Skp., siden Sp. t. Semb og Slagen i Jarlsberg Provsti; M. Antonette Augusta Krog; St. Christiania 97; C. 23/1 01, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 02 – 11/6 07; Notarius v. det theol. Facultet 04–08; tillige Amanuensis v. Universitetsbibl. i 3 Aar; Lærer v. Metropolitanskolen i 2 Aar; ved Rescr. 26/9 23 tillige til Nestved St. Peters K.; R. m. Kbhs. Sp. 28/6 40; ~ Frederiksborg 3/7 08 Johanne Francisca Gottliebe Könemann, f. 81, † 35; F. Etrd. Herman Henrik K., Justitssecr. i Høiesteret; M. Barbara Cathrine Schønheyder; 3 S., 2 D.; [† 12/5 1844; „kundskabsrig, særdeles dygtig Forretningsmand, begavet Præd.; liberal og vakker i hele sin Færd; simpel, tarvelig og sparsom“ (B. D. G. 1/169); N. 458; E. 2/554 og S. 2/654].

Borchs K. nr. 479.

I 1823 blev Nestved St. Peters K. Annecteret Herlufsholm.
Ved Rescr. 27/6 1844 blev den Annex til St. Mortens K. i Nestved.

24. 26/8 1844 [Borup-K. 30/8 33] Poul Christian Tillisch, f. Viskinde 20/2 05; F. Georg Fred. v. T., dengang Cpt., tilsidst Oberst; M. Augusta Elisab. v. Stemann; St. Roesk. 25; C. 27/10 31, *l.; Adj. Hlh. 31; Sp. Ballum 24/10 32, o. 4/12; ~ Kbh. Frue K. 23/3 33 Johanne Jacobine Nicoline Hass, f. 17/3 13, † Gunderup 27/9 78; F. Nicolai H., Farver i Kbh.; M. Alhed Marie Bang; 3 S., 2 D.; [# 21/12 1874; † Kavalleergden. v. Vallø 27/9 76. Der blev indsamlet 840 Kr. til et Legat med hans Navn. I 67 fik han en Sølv-Kaffekande for sin Virksomhed som Sogneraadets Formand; see D. T. 75/19].

25. 10/3 1875 [Straffeanstalten p. Chrhvn. 6/2 69] Frederik Vilhelm Munck, f. Kbh. 19/1 33; (Halvbdr. t. Anna Raaschou ~ Th. H. B. Jespersen i Kjerteminde-D. og t. C. Raaschou, o. Cat. t. Kbh. St. Stephans K.); F. Lieut. Hans Fred. Brygmann M. af Hammelev-E., Viinhandler, Lieutn. v. Kongens Livjægercorps; M. Christiane Fred. Louise Tolstrup (Sstr. t. Johan C. V. T., ø. Cap. t. Roesk. Dk.); St. Kbh. Bgdsk. 50; C. 21/1 58, l.; Adj. v. Latinskolen i Flensborg 9/9 59; Cat. v. Flensbg. Helligg. K. (den frie danske Menighed) 17/8 62, o. 10/10, afsat af d. t. R. 20/8 64, # af d. d. R. 28/10 s. A.; o. Cat. Kbh. Frelsers K. 24/11 65; Medl. af Centralkomit. 65–70; ~ Tjæreby 31/5 60 Marie Ludomilie Charlotte Fabricius, f. Lindelse 30/4 36, † 17/18 14; F. Cand. phil. Ferdinand Erik Chr. F. af Tranekjær-T., Forp. p. Basnæs; M. Caroline Andersen; (73) 3 S., 3 D.; [# 10/1 1906; † Hellerup 5/5 1913].

Elvius s. 196; G-HF I, s. 364; DBL; Arends I, s. 88.
———————————

Noter:

(1) Kong Christian IV indkaldte 1638 alle de danske biskopper samt enkelte særligt udvalgte præster til rigsdagen i Odense om gejstlighedens nye skattepålæg.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Herlufsholm Kirke, s. 1112-1175.
Birket-Smith, S.: Raadmand i Kolding Jens Povlsens Slægtebog. Danske Samlinger, 2:6 (1877-79), s. 244-260 (Om nr. 7).