Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

Kjøbenhavn.

No 624. Sognepræster til Vor Frelsers Kirke paa Chrhvn.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/22 og 64; Bloch-Suhr S. 22; K.; H. M.; L. P. B.–f.; Lkm. Kbh. S. 202; Kbg. 1640.
Anm. Den første Kirke p. Chrhvn., som var af Træ, lille og simpel, indviedes 22/5 1640. Den nærværende K. (med »Spiraltårnet«) indviedes 19/4 1696.
———————————

1. 9/1 1640, o. 1/4 [Rtr. Nykjøb. p. F. 27/8 33] Mag. Erik Andersen Bredal af Rudkjøb.-S., f. 3/3 08; St. Sorø 29; C. 31; Hør. Nykjøb. p. F. 5/9 s. A.; udenlands 36–39: St. i Kønigsberg 36, i Rostock 37; Mag. Kbh. 21/5 39; ~ Johanne Villumsdtr. Rogert; (Faster t. Poul A. Rogert, r. Cap. i Nakskov-B. og Halvsstr. t. C. Jacobsen i Veggerløse, t. Sophie Jacobsdtr. ~ J. L. Falster i Stadager-K., t. Ingeborg Jacobsdtr. ~ P. A. Bredal i Kjettinge-B. og t. Magdalene Jacobsdtr. ~ J. Jessen i Nykjøb.-S.); F. V. Andersen R., Kbmd. i Nykjøb. p. F.; M. Magdalene Jensdtr. (2 ~ Jacob Christensen, Bgmstr. sst.); 7 S., 5 D.; see Vilhelm E. B. t. Nestved St. Peters K.; (S. A. Aspach t. Aalbg. Frue K.; J. J. Sadolin i Ramløse-A.; W. N. Schytte t. Søkvæsthuset); [20/1 1643 Biskop over Trondhjems Stift, o. 22/1; † 18/5 72, b. 6/6; var meget ivrig i sin Embedsførelse; drev stærkest paa den catechetiske Underviisning; lod sine Sønner som Studenter og sine voxne Døttre møde ved Catechisationerne; efter Freden 26/2 1658 fratoges ham Alt, hvad han eiede, af de Svenske, og han selv blev jagen ud af Trondhj. i største Armod med sine Børn; drog til Trondenæs, over hvilket Kald han havde Patronatsret(1) og hvor han selv, ved Vicepastorens Død s. A., overtog Præsteembedet; talentfuld, kraftig, duelig og nidkjær Tilsynsmand, myndig, ostenterende(2), stundom partisk Prælat (Daae: Trondhj. Stiftshist. S. 108–21). „ Han var en synderligt begavet Mand af Gud, lærd og veltalende, gjorde stor og berømmelig Profekt(3) med Ungdommen her i dens Katekismi-Læsning og andet. Havde immer altid Tvistighed med Geistligheden, hvilket gjorde ham ilde lidende hos mange” (Huus-Cancellie af Melchior Agustinussen, Præst i Meldal). Prædikede her baade Tydsk og Dansk og fik et Tillæg af Renteriet(4) paa c. 170 Rdlr. Courant aarligt; sammen med sin Hustru skænkede han 51 et Legat til Nykjøbing Skole; W. 1/158; N. 87; gav 43 Vinkande til Kirken].

KUM I, s. 96 (»Ericus Andreæ Bredalinus Langlandus«), s. 149 (»Ericus Bredalinus, scholæ Nicopianæ Falstrorum rector«); Helk I, s. 180; KS 3:5 (1884-86), s. 143, (»Ericus Andreæ Bredalinus«, 26 år gl.); 2:1 (1857-59), s. 502 (»Erich Bredal«, 32 år gl.); STD s. 5-6; SB s. 146; O. K. Rasmussen: Om biskop Erich Bredal, hans hustru og deres efterslægt; DanKir bd. 1-2, s. 478 (se nedenfor); han var ikke »Rektor i Faaborg, en kort tid«, hvilket fmtl. beror på en forveksling med hans fætter Erik Jensen Bredal, sml. SerRect s. 10.

2. k. 22/1 1643, E. f. B. 18/2 [Varbjerg i Halland] Mag. Niels Aagesen (Hagæus); F. Aa. Aagesen, Sp. i Onsala, Halland; St. Kbh. 25, i Rostock s. A.; C. 27; Mag. Kbh. 15/5 43; 1 ~ . . . ; 1 S.; 2 ~ 44 Elisabeth Nahumsdtr. Onshaf; see H. N. Hagæus i Sebber-L.; E. T. Aarhus i Gjern-S.; [† •/9 1659. Klagede over den tydske Capellan, som ved et kglt. Brev 28/8 56 til Biskop Svane blev alvorligen tilholdt, at han sig roligen og fredsommeligen mod hans Sp. anstiller; men det hjalp ikke stort].

KUM I, s. 71, 180 (»Nicolaus Haggæi Hallandus/Nicolaus Hagæi Onshalinus«); Helk I, s. 432; KS 2:1 (1857-59), s. 508, (»Niels Hagæi Onshaf«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 4.

3. 21/9 1659 [tydsk Cap.*, o. 3/11 54] Mag. Rasmus Byssing el. Büssing, f. Haderslev •/3 32; F. Claus B. Chir.; St. Haderslev t. Rostock 50, i Kbh. 54; Mag. Kbh. •/7 65; ~ Kbh. Frelsers K. 1/7 (3 Trin. S.) 55 Cathrine Gertsdtr., † 30/12 83, E. e. M. Wienecken, tydsk Cap.*; 4 S., 3 D.; 2 ~ 84 (Bev. 21/8) Maren Clausdtr. Borch, f. Ingelstorp c. 46, b. 12/12 1737; (Sstr. t. Margrethe C. B. ~ J. Borchardsen i Alsted-F.); F. C. Olufsen B. af N. Bork, Sp. og Pr. i Ingelstorp i Skaane; M. Catrine Petrea; 2 ~ Cclrd. Marcus Heerfordt, kgl. Hofmedicus; see Mathias R. B. i Gjesing-N.; Etm.; [† 7/1 1686; prædikede baade paa tydsk og dansk; Portrait i Kirken; W. 1/701; N. 110].

KUM I, s. 253, 330 (»Dn. Erasmus Byssingk Haterslebiensis«); Achelis I, nr. 2372; Danske Kancelli: Kaldsbrev som sognepræst; Kbg. Kbh. Frelsers K. (1640-1704) opsl. 30 (1. vielse); KS 2:3 (1864-66), s. 155; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 393; EM II, s. 179-80, III, s. 471 (Marcus Heerfordt); PT 7:2 (1917), s. 130 (ægtesk.bev.); Caw IV s. 92-93; Ole K. Rasmussen: Borgmester Jens Bredals hustru i Ringkøbing, Helvig Borchardsdatter, s. 10; DanKir bd. 1-2, s. 591 (se nedenfor).

4. 1686 [r. Cap.* 27/1 83] Mag. Anders Thomsen Bruun, f. Kbh. 16/9 54; F. T. B.; M. Anna Rasmusdtr.; St. Kbh. 75, Bacc. 76; C. 77(?); Mag. Kbh. 17/6 86; ~ 83 (Bev. 7/4) F. D. Anna Cathrine Rasmusdtr. Byssing, f. 23/2 66, † 15/11 23; 3 S., 2 D.; see C. A. Hortulan i Storvorde-S.; [12/5 1696 Bergens Dk.; † 25/11 1705; gav 96 Lysekrone til K.; Portrait i Kirken].

KUM II, s. 56, 71, 144 (»Andreas Thomæ Brun«); KbhMet s. 675 (»Andreas Thomæ Bruun«); PT 7:2 (1917), s. 19; DanKir bd. 1-2, s. 591, 594 (se nedenfor).

5. 9/6 1696 [r. Cap.* 2/11 86] Mag. Christopher Poulsen Danchel af Kjøbelev-V., f. 25/5 53; St. Slag. 72; tillige Nyhollænderby 30/3 91; Mag., •/6 96; ~ Johanne Kruse, † •/2 41; 4 S., 5 D.; (see I. C. L. Schmaltz i Vissenbjerg); [† P. •/8 1711; Menigheden ansøgte eenstemmigen om, at faae ham til Sp.].

KUM II, s. 35 (»Christophorus Danchelius«); PT 11:6 (1945), s. 13, 25, 43-44 (Poul Danchels Optegnelser).

6. 22/8 1711 [r. Cap.* 4/11 09] Peder Hegelund, maaskee af Høirup; vist St. pr. 99; ~ Cathrine . . . , f. 75, † 55; 1 D.; [† •/9 1714].

KUM II, s. 249 (»Petrus Hegelund«); han var ikke »af Stege«.

7. 26/10 1714 [Himmelev 3/4 00**] Mag. Hans Thomsen Trojel af Himmelev, f. 14/2 74; St. Roesk. 93; Mag. Kbh. 19/5 00; (spr. Skogn, Trondhj. St., 21; fik 200 Rdlr. aarligen af det); ~ 26/10 00 Margrethe Hansdtr. Borch af Hvedstrup-F., † 6/5 51; 6 S., 8 D.; see C. C. Nold i Karrebæk; Thomas H. T. i Vissenbjerg; Albert H. T., r. Cap.*; V. S. Lindberg i Vesterborg-B.; J. J. Tvede i Halsted-A.; (Hans B. T. t. Helsing. St. Olai K.); [16/7 1725 afsat og dømt til livsvarigt Fængsel paa Munkholm; † 38. Var meget intrigant. Reiste, medens han var i Himmelev, en Dag, kort efter at Grev Stenbock var sat i Arrest, ind til Kongen, overrakte ham et Brev om de svenske Anliggender, hvilket han foregav, at have fundet, men som han selv havde sammensat; blev derfor befordret herhid (?). Siden opspandt han Rænker, for at styrte Biskop Deichmann og flere af Rigets ansete Mænd; selv Dronning Anna Sophie gik ikke fri; men han faldt selv i den Grav, som han havde gravet for Andre; thi en (7/5 25) nedsat Commissions Dom, 3/7 s. A., lød paa, at han skulde miste Haand og Hovede, tilligemed Ære og Gods. Paa Dronningens Forbøn beholdt han (16/7 s. A.) Livet; W. 2/517; N. 625].

KUM II, s. 195, 255 (»Iohannes Troielius«); Sixhøj nr. 807; PT 1:2 (1881), s. 287-88.

8. 22/11 1725 [r. Cap.* 17/10 11] Eiler Pedersen Holm, f. c. 88; F. P. Eilersen H., Forv. paa Vallø i Sjælld. (Bdr. t. Herman E. H. i Tjæreby); St. Hlh. 07, Bacc. 08; Cons.-Rd. 29/10 36; 1 ~ 11 Anna Elisabeth Felsen, b. 4/7 29; 1 S., 3 D.; 2 ~ 23/5 31 Ellen Regelsen el. Riegelsen, † 52; u. B.; see Etm.; [† 24/4 1746].

KUM II, s. 321, 329 (»Hilarius Holm«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 830, 450, 152.

9. 20/5 1746 [r. Cap.* 3/5 26] Christopher Thøgersen Holst af Farsø-V., d. 21/8 91; St. Vibg. 09; C. 1/6 14; ~ 6/6 27 F. D. Kirstine Eilersdtr. Holm, f. 91, † 47; [† 1752].

KUM II, s. 341 (»Christophorus Holst«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 807.

10. 28/6 1752 [Ude- og Oppe-Sundby 18/10 37] Hans Sørensen Lemming; [23/4 1759 Kbh. Nic. K.; see der].

11. 23/4 1759 [Medolden 17/3 58] Broder Hansen Brorson; [20/6 1760 Ribe Dk.; see der].

12. 20/6 1766 [Kvislemark-F. 2/1 56] Jacob Jensen Hvid; [1/4 1773 Kbh. Frue K.; see der].

13. 13/5 1773 [Kbh. Holmens K. 2 r. Cap. 26/12 66] Peder Hersleb Pedersen Abildgaard; [5/9 1788 Kbh. Nic. K.; see der].

14. 17/10 1788 [Kbh. Holmens K. 1 r. Cap. 26/3 83] Christian Frederik Andresen Høyer; [10/7 1789 Kbh. Holmens K.; see der].

15. 10/7 1789 [Kbh. Waisenhuset 19/3 83] Dr. th. Otto Fabricius* af Rudkjøb.-S., f. 3/3 44; St. pr. Nybg. 62, Bacc. 63; C. 25/2 68, h.; Miss. v. Frederikshaab i Grld. 11/3 68, o. 23/3 – 73; Sp. Drangedal og Tørredal, Aggershuus St., 2/12 74; Hobro-S. 24/3 79; Medlem af Videnskabernes Selskab 80; Rise 3/10 81; tit. Prof. 9/12 03; R.* 31/7 15; Titel og Rang som Biskop 13/3 18; Æresdiplom som Dr. th. s. D.; 1 ~ 22/5 75 Anna Dorothea Ziege, d. Ringsager 10/4 54, † 23/7 85; F. Capt. Sigvard Jørgen Z. ved Dragonerne i Norge; M. Sara Cathrine Braun; 2 D.; 2 ~ 86 Anna Gunilde Heineth, d. Tranekjær 16/5 62, † 29/4 34; (Sstr. t. Gottfred H. i Viskinde-A., t. Hans D. H. i Veggerløse og t. Marie E. H. ~ J. H. Dame i Uby); F. Hans Ditlev H., Forp. p. Vestergd., Humble S.; M. Frederikke Hansen; 6 S., 4 D.; see J. C. Ramsing i Harlev-F.; H. Fønss i Feldballe-N.; P. S. Fønss i Grundfør-S.; (J. C. V. Tolstrup t. Roesk. Dk. 1 r. Cap.; Jørgen O. F. i Lundum-H.); [† 20/5 1822. Bekjendt som Naturhistoriker; W. 3/207; N. 160; E. 1/406 og S. 1/445; Monument p. Kgd.].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 75-91; DanKir bd. 1-2, s. 614-15 (se nedenfor).

16. 13/8 1822 [r. Cap.* 13/6 94] Rasmus Fenger, f. p. Chrhvn. 13/9 61; F. Peder F., Gross.; M. Else Brock; St. pr. 80; C, 28/4 84, h.; Cat. v. Holmens K. 9/2 87; r. Cap. Ringsted-B. 24/9 90, o. 27/10; R. m. Kbhs. Sp. 5/2 08; ~ Kbh. Frelsers K. 8/6 96 Martha Helene Meinert, f. p. Chrhvn. 13/8 75, † 26/9 56; F. Kmrd. Andreas Evald M., Renteskrvr. i Generaltoldkammeret; M. Maren Kirstine Christensdtr. Noe; 8 S., 2 D.; see Peter A. F. her; J. Ferdinand F. i Høie-Taastrup; R. Theodor F. i Hyllested-V.-H.; [† 20/2 1825. „ Hans Navn har endnu en god Klang”; N. 165; E. 1/422 og S. 1/463].

17. 27/5 1825 [Skive-R. 11/6 13] Albert Philip Bregendahl, f. p. Oxholm p. Øland 17/12 71; F. Jacob B., Forp., siden Eier af Aarh. Møller; M. Marie Elisabeth Hertzberg; St. Aarh. 90; C. 3/5 96, l.; Sp. Sønderup-S. 31/1 00; Skjørping-F. 7/3 s. A.; ~ 10/10 00 Karen Marie Mørch af Ferslev-D.-V., f. S. Kongerslev 21/3 81, † Citadellet Frederikshavn 23/5 49; 2 S., 4 D.; see P. C. la Cour i Odder. [Suspenderet 21/1 1832, da et anonymt Brev havde underrettet Cancelliet om, at de i hans Værge beroende Obligationer, tilhørende Sognets Friskole, ikke fandtes hos ham. Dømtes ved Høiesteret 8/10 s. A., at have sit Embede forbrudt; † 16/9 35. Græmmelse og Sindslidelser formørkede hans sidste Leveaar; E. 1/203 og S. 1/235].

18. 18/1 1833 [Sengeløse 20/11 07] Dr. phil. Nicolai Clausen Schack, f. Hillerup v. Ribe 22/9 81; F. Anders Clausen S., Ldmd.; M. Marie Nielsdtr.; St. Ribe 00; C. 20/4 04, l.; tog pædagogisk Examen 06; Lærer v. Schouboes Institut . . . ; o. Cat. Kbh. Frue. K. 25/3 07, o. 3/4; Dr. phil. 5/11 13; Pr. 17/12 24; R.* 1/8 29; Medlem af den kgl. Direction for Almue- og Borgerskolevæsenet i Kbh. 26/3 34 – 30/12 43; ~ 22/11 07 Tagea Dorothea Erasmi, f. Kbh. 30/10 85, † 24/3 41; F. Agent Tage E., Commandant paa Kysten Guinea; M. Edel Johanne Marg. Jørgensdtr. Saabye af Aagerup-K.; 2 S., 4 D.; see Marcus A. T. S. i Hersted-Ø. og V.; J. C. Johansen i Taarnby; C. V. Nielsen t. Kbh. Trin Søndresogn; [# 2/2 1844; † 23/2 s. A. Meget flittig og dygtig. Udgav bl. A. en Fortsættelse af Hofmanns Samlinger af Fundatser; N. 515; E. 3/24 og S. 3/22; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 1-2, s. 614 (se nedenfor).

19. 2/4 1844 [r. Cap.* 11/8 30; tillige til 42 P. v. Chrhvns. Tugt- o.s.v. Huus] Carl Holger Visby; [19/9 1854 St. Hedinge; see der].

20. 10/4 1855 [Slotsbjergby-S. 9/6 27, o. 25/6] Peter Andreas Fenger*, en Søn af Nr. 16, f. Kbh. 16/2 99; St. Chrhvns. Bgdsk. 16; C. 20/10 20, l.; Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. i 10 Aar; R.* 1/1 59; D.-M. 11/7 77; ~ Sludstrup 3/6 30 Lovise Augusta Manthey, f. Brede, Lyngby S., 21/11 08, † Kbh.28/10 85; (Moster t. L. C. M. Wagner i Sest); F. Etrd., Prof. Johan Georg Ludvig M. af Kbh. Petri K., Apoth. i Kbh.; M. Anna Pouline von Holten; 5 S., 5 D.; see P. A. Holm i Vetterslev-H.; [† 8/2 1878; Jub. 9/6 77; fik 15/7 s. A. 6,400 Kr. til et Legat. „I Begavelse stod han tilbage for to af sine Brødre, men i Karakterens Reenhed og Oprigtighed, i trofast, utrættelig Pligtopfyldelse, i ærlig Christendomsforkyndelse og i et ydmygt, gudhengivent Sind stod han ikke tilbage for Nogen“. „Af sine Menigheder ualmindeligt og med fuldeste Føie høiagtet og afholdt“. See Fyens Stiftstid. 78/34 eft. Fædrelandet; meget anseet; E. 1/422 og S. 1/462; Portrait i Kirken].

PT 16:5 (1977), s. 45-46, 50 (Slægten Manthy); Elvius s. 276-77; Kbh. Stadsarkiv: Begr.prot. (1885) nr. 5433 (enkens død); DanKir bd. 1-2, s. 592 (se nedenfor).
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 625. Res. Capellaner til Vor Frelsers Kirke paa Chrhvn.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/22 og 64; Bloch-Suhr S. 60; L. P. B.–f.; Lkm. Kbh. S. 210.
———————————

1. 11/7 1660, o. 13/7, Jens Hansen Winther; [1662 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see Sognepræster ss.].

2. 1662. Jonas Andersen; maaskee St. Kbh. 55; [† 1673].

KUM I, s. 260 (»Ianus Andreæ Brobyensis«).

3. 1673. Jens Thomsen Bang; [18/7 1673 Slagslunde-G.; see der].

4. 27/1 1683 [Aman. hos Sjællands Biskop 79] Mag. Anders Thomsen Bruun; [1686 Sp.*; see der].

5. 9/3 1686 [Grenaa 14/3 74] Mag. Gert el. Gerhard Mathiesen Wienecken; [22/9 1686 Kbh. Holmens K.; see der].

6. 2/12 1686. Mag. Christopher Poulsen Danchel; tillige Nyhollænderby 30/3 91; [9/6 1696 Sp.*; see der].

7. 20/6 1696 [Rtr. (90) og p. Cap. Nakskov-B. 26/9 91] Mag. Jørgen Mikkelsen Huulbech; [18/10 1709 Stege; see der].

8. 4/11 1709. Peder Hegelund; [22/8 1711 Sp.*; see der].

9. 22/8 1711. Claus Weibye; St. Kbh. 99; [† P. s. A.].

KUM II, s. 247 (»Claudius Weibye«, 24 år gl.).

10. 17/10 1711. Eiler Pedersen Holm; [22/11 1725 Sp.*; see der].

11. 3/5 1726. Christopher Thøgersen Holst; [20/5 1746 Sp.*; see der].

12. 20/5 1746, o. 8/6, Manderup Pedersen Tuxen af Kornum-L., f. 12/1 16; St. Fdbg. 36; C. 40; udenlands 2 Aar; Cat. Kbh. d. Garn. 42; ~ 11/10 43 Mette Olufsdtr. Tønnesen, f. 20, b. 27/9 58; 8 B. (hvoraf 4 S., 2 D.); see R. M. Mariager i Nestelsø-M.; [† 9/5 1760; virkede med Held og til Velsignelse; N. 629].

KUM II, s. 574 (»Manderupius Tuxen«, 21 år gl.).

13. 10/10 1760 [Ousted-A.-L. 14/2 49] Albert Hansen Trojel, en Søn af Sp. Nr. 7, f. Himmelev 16/5 14; St. Helsing. 35, Bacc. 37; Cat. Kbh. d. Garn. 42; C. 6/7 45; Cap. t. Ledreborg 16/6 47, o. 19/7; Sp. Rorup-G. 29/3 48; 1 ~ 2/1 43 Anna Cathrine Pedersdtr. Mørch, † Ousted 22/7 50, E. e. Lorentz Jager, vestind. Capt.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Ousted 11/11 50 Christiane Maria Jacobsdtr. Krag af Ousted-A.-L., d. 2/5 17, † 04; vist 2 S.; [† 19/1 1779; bevirkede ved sin levende Interesse og et Klageskrift til Dronning Juliane Maria, at Kirkens brøstfældige Orgel istandsattes; W. 2/577 og 3/815; N. 626].

KUM II, s. 563, 580 (»Albertus Trojel«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 16.

14. 31/3 1779 [Kbh. Alm. Hosp. og Abel Cathrines Boliger 4/6 72, o. 30/10] Jacob Johansen Lind, f. Kbh. 31/7 37; F. J. L., Overgraver v. Hel. G. K.; M. Anna Christensen; St. pr. 55; C. 28/8 65; Lærer v. Chrhvns. Fattigskole 66; ~ 11/11 74 Anna Margrethe Conradt, b. Kbh. 5/12 04; (Halvsstr. t. Johan P. C. i Langaa-Ø.); F. Jørg. C., Kobbersmed; M. Maren Kommelau; u. B.; [b. 11/2 1785].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 666.

15. 20/4 1785 [Tømmerup 5/1 89] Peder Hansen Paludan; [25/4 1794 Asminderød-G.-F.; see der].

16. 13/6 1794 [r. Cap. Ringsted-B. 24/9 90] Rasmus Fenger; [13/8 1822 Sp.*; see der].

17. 6/11 1822 [Præstø-S. 2/2 21] Nicolai Frederik Severin Grundtvig; [# 26/5 1826; fri Aftensangspræd. ved Frederiks K. p. Chrhvn. 2/3 32; see Kbh. Vartov K.].

18. 11/8 1826 [o. Cat. Kbh. Trin. K. 6/1 09; tillige P. t. Alm. Hosp. o.s.v. 19/4 12; tillige v. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 25/3 18] Niels Henrik Gude; [2/6 1830 Fred. Mich. K.-E.; see der].

19. 11/8 1830 [Kbh. civ. Arresthus og Blaataarn 17/3 26; tillige ved Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 14/1 29] Carl Holger Visby; [2/5 1844 Sp.*; see St. Hedinge].

20. 30/6 1844 [o. Cat. Kbh. Frue K. 10/8 31] Jørgen Vilhelm Marckmann; [23/4 1849 Høien-J.; see Hoptrup].

21. 24/6 1849, o. 17/8 [c. Adj. Od. 27/6 37; Adj. ss. 12/3 39] Hans Peter Koefoed-Hansen; [const. 29/10 1850 St. Mariæ K. i Haderslev; fast ansat 11/12 s. A.; see Thoreby].

22. 20/2 1851 [Cat. Holbæk 30/1 42] Dr. phil. Johannes Søren Bloch-Suhr; [13/2 1857 Kbh. Hel. G. K. r. Cap.; see der].

23. 4/5 1857 [Staby-M. 6/1 46] Hans Vilhelm Riber Schøler; [16/12 1862 V.- og Ø. Hassing; see der].

24. 21/2 1863 [o. Cat. Kbh. Garn. K. 13/11 52, o. 3/12] Johan Christopher Holck af Sandby, f. Skovlænge 5/9 24; St. Nykjøb. 44; C. 30/10 49, l.; R.* 21/7 69; ~ 20/3 53 Thyga Elisabeth Christine Thomine Thaning af Hunseby, f. V. Ulslev 14/6 26; 4 S., 1 D.; [13/3 1880 Sp.*; Portrait i Kirken].

DanKir bd. 1-2, s. 592 (se nedenfor).
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 626. Ord. Catecheter ved Vor Frelsers Kirke paa Chrhvn.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 7/2 1837, o. 17/3, Dr. phil. Marcus Andreas Tage Schack; [1/3 1847 Ring-F.; see Hersted Ø. og V.].

2. 17/5 1847, o. 2/7, Halfdan Valdemar Holstein; [19/2 1850 Cat. i Kjøge; see Agri-E.].

3. 19/2 1850 [Cat. i Kjøge 2/9 48] Frederik Carl Christian Vilhelm Ludvig Breinholm; [23/3 1854 Søllested, see der].

4. 10/9 1854. Jensenius Johansen, f. Nakskov 7/10 27; F. Peter J., Chordegn og Skllrr.; M. Louise Carlson-Palmgreen; først ved Handelen; St. Nykjøb. 46; C. 21/1 53, l.; ~ 10/10 55 Thora v. Oldenburg af Sorterup-O., f. 15/12 36; (75) 6 S., 2 D.; [16/2 1860 Collaborator ved Haderslev lat. Skole og Hospp. ss.; # 24/8 70; Od. Frue K. 5/5 74; E. S. 1/958].

5. 1/5 1860 [Hjelpep. i Lønborg-E. 30/12 54, o. 2/3 55; p. Cap. Flødstrup-U. 19/4 56] Alfred Valdemar Meinert; [26/8 1865 r. Cap. Nykjøbing-L.-E.; see der].

6. 24/11 1865 [Cat. ved den frie danske Menighed i Flensborg 17/8 62, o. 10/10; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Frederik Vilhelm Munck; [4/2 1869 Præst v. Straffeanstalten p. Chrhvn.; see Herlufsholm].

7. 9/4 1869, o. 28/4, Jens Christian Madsen; [29/1 1873 Jelling-H.; see der].

8. 15/4 1873, o. 14/5 [Alumnus p. Borchs Coll. 20/10 71 – 26/4 73] Frederik Christian Nielsen, f. Aalbg. 30/10 46; F. Laur. N., Kbmd.; M. Andrea Lassen Wölffert; St. Aalbg. 63; C. 21/6 70, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 31/8 70 – 1/4 71; Rejse i Tydskland s. A.; ~ 23/4 74 Cathrine Marie Magdalene Groth; F. Cptlieut. i Flaaden Eiler Peter Christopher Munthe G.; M. Marg. Marie Boye af Kbh. Garn. K.; [27/3 1877 Prof. theol. ord.].

Borchs K. nr. 743; Elvius s. 278.

9. 7/6 1877, o. 27/6, Georg Frederik Mygind, f. Nestved 13/2 45; (Bdr. t. Hans J. J. M. p. Omø); F. Niels Jørgensen M., hvis Fader var af Ebeltoft-D., r. Cap., Toldkassrr. i Mullerup; M. Johanne Pedersdtr.; Jonstrup Seminarium 66; St. pr. 72; C. 19/1 77, l.; ~ Kbh. Vartov 15/11 80 Johanne Dorthea Marstrand, f. Kbh. 27/3 52, † 1934; F. Theodor Marstrand, Værktøjsfabrikant, (en broder til maleren Wilhelm Marstrand); M. Anna Henriette Mathilde Janssen; 3 S., 2 D.; [3/11 1880 p. Cap. Kallehave; 25/3 82 Sp. Hodde-T.; 20/3 95 Alleslev; # 31/1 1922; † Ganløse 2/5 27].

Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 79, 179-183.
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 627. Tydske Capellaner ved Vor Frelsers Kirke paa Chrhvn.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 1641. Dr. th. Matthias Wienecken (Vinke), f. Steinberg i Mechlenburg c. 15; ~ (45) Cathrine Gertsdtr., 2 ~ R. Byssing, Sp. her; see Gert M. W. til Kbh. Holmens K.; [† 1654].

KS 2:1 (1857-59), s. 506; 2:3 (1864-66), s. 154-155; KS 2:1 (1857-59), s. 506 (»Mads Vinke fra Steinberg i Mechlenborg«, 26 år gl.); Kopskatten 1645, opsl. 7.

2. o. 3/11 1654. Rasmus Byssing; [21/9 1659 Sp.*; see der].

3. 7/7 1660. Mathias Hildebrandt, tillige P. t. Nyhollænderby el. V. Amager, o. 3/11 54; blev 63 tillige Garnisonspr.; ~ Maria Sørensdtr.; see Jørgen M. H. i Nørhaa; [† 1670; havde Stridigheder med Sp. N. Aagesen].

KUM I, s. 253 (»Dn. Matthias Hildebrandus«); KS 2:3 (1864-66), s. 155-156.

4. 5/12 1670 [Legationsp. i England 69] Mag. Peter Müller, tillige P. t. Nyhollænderby el. V. Amager; [18/11 1684 Slagelse St. Mikkels K.; see der].

5. 22/11 1684. Mag. Søren Andersen Arctander, tillige P. t. Nyhollænderby el. V. Amager; vist St. Bergen 76; Mag. Kbh. 17/6 86; [Fandtes 6/1 1688 liggende død paa Gulvet i sit Studerekammer. Thi der han om Natten ved Bordet, hvor han sad, var falden i Søvn, havde Voxstabelen antændt Bordet, med hvis Bøger og Papirer derpaa var lagt, item Stolen, som han sad paa, og hans Klæder ved den ene Side. Og i hvorvel Ilden havde omsider ved Guds Naade slukket sig selv og ikke grebet videre om sig, saa synes det dog, at Manden i den Kvalm og Røg var bleven kvalt. Nogle mene, at han var bleven myrdet (Lkm.)].

KUM II, s. 66, 144 (»Severinus Andreæ«).

6. 21/4 1688. Mag. Olaus Alter, blev 21/1 90 tydsk Sp. her; [27/5 1690 Grumtoft i Sl.; see der].

KUM II, s. 48, 71, 159 (»Olaus Alteri«); Arends I, s. 9; Sollieds bergenske skifteutdrag s. 1235, 1332; formodet fars død; PT 1990, s. 41, 42-43; E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 254.

7. 27/5 1690. Mag. Jacob Bremer el. Bremmer, tillige P. f. Kbhs. tydske Garn.; ~ Birgitte v. d. Hart.

8. 24/8 1694. Hans Heinrich Wilthagen, f. Slesvig 69; F. Cay W., Dominsp.; St. i Rostock 90, i Kiel 93, i Kbh. 94; ~ Regina Dorthea . . . , † 99; [1696 P. t. Krempe i Holsteen; W. 2/588].

Achelis I, nr. 3781; KUM II, s. 206 (»Dominus Iohannes Henricus Wildhagen«).

9. 8/8 1696. Elias Jacobi, tillige P. for den tydske Garn. til 1710; ~ . . . . ; see Elias E. Jacobi i Rylskov; [† 24/7 1710; W. 3/381].

DanKir bd. 1-3 s. 305 (Garnisonskirken).

10. 18/5 1711 [Fp. c. 06, i 4 Aar] Adam Heinrich Hartmann, tillige til 1720 P. for den tydske Garn., f. Lichtenberg i Böhmen c. 70; 1 ~ Clara Brammer, f. c. 85, † 11; 1 D.; 2 ~ 20/4 12 Abigael Wittmack, † 20; 3 S., 1 D.; [1720 Tumby og Strukstrup i Holsten; vist # 30; † 13/11 1747].

Arends I, s. 326: W. II. 157, 205; J. 1149; Ostang. Pr.-K. 23; (Arends’ litteraturforkortelser).

10b. 12/2 1720. Nicolaus Heinrich Wittmach, tillige P. f. Kbhs. tydske Garn.; [25/6 1725 tydsk Hofpræst; see der].

10c. 1/10 1725. Mag. Andreas Ludvig Königsmann, tillige P. f. Kbhs. tydske Garn., see der; [† 4/7 1728].

10d. 12/11 1728. Albert Gabriel Grothaus el. Grothausen, tillige P. f. Kbhs. tydske Garn., see der; [† 29/6 1741].

11. 1741 [Miss. i Trankebar 24–39] Christopher Theodorus Johannsen Walther, f. Schildberg v. Solden i Neumark 20/12 99; F. J. W., Sp. ss.; M. Cathr. Torffstecker; St. i Halle 20; ~ Anna Christine Brochmann; F. Johan Burchard B., Secr. og Kassrr. i Trankebar; [Gjorde en Reise for at besøge Venner og Bekjendte, men † i Dresden 29/4 1741, uden at tiltræde. Var bekjendt som Bibelsamler; W. 2/536].

12. 28/7 1741, o. 23/8, Oldman Gerhard Conradsen Wienchen (Wienken), f. Oldenburg 27/5 13; F. C. W., Rdmd.; M. Agnete Grønermann; St. i Leipzig 31, i Kbh. 36; kaldtes øverste Capellan og tydsk Præst; [1745 P. i Oldenburg; W. 2/596; N. 662].

13. 15/7 1745, o. 17/11, Josias Jessen Lorck; [16/11 1759 Frederiks t. K. p. Chrhvn.; see der].

Derefter blev dette tydske Capellanie nedlagt.

———————————

Noter:

(1) Patronatsret = de Rettigheder, der tilkommer en Kirkes ejer eller Patron. Patronatsretten omfatter dels Ejendomsretten over en Kirke og dens Indtægter og dermed Pligten til Kirkens Vedligeholdelse, dels Kaldsretten, dvs. Retten til at foreslå en Person til et ledigt Præsteembede.
(2) »ostenterende« = (af lat. ostentare vise frem, stille til skue) = pralende.
(3) »Profekt« = (af lat. proficio, af profectus) Fremgang, Succes.
(4) Renteriet = Rentekammeret i København, den Funktion i den danske Statsadministration, som varetog Statens Ind- og Udbetalinger samt Regnskabsrevision under Enevælden.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: Christianhavn. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 154-158.
Danmarks Kirker, Bd 1-2, København By, udg. af Nationalmuseet 1960-1965. Vor Frelsers Kirke, s. 463-635.