Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

Helsingør.

No 420. Sognepræster til St. Olai Kirke.

[Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/26; K. M. 63; M. Nr. 497; Lkm. 1/414; M. 113; Kbg. 1639.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra V. H. Schultz, se nedenfor.]
———————————

1a. 1513. Mag. Anders Jepsen; [vist † c. 1536; fik 27/8 26 Tilladelse til at Skiøde et Stykke af Pgdnes. jord for at opbygge Pgden. „fore thendt store schade och forderffwe, szom riigenns fiennder giorde vore kere vndersaatte vdi Hellszingøer och serdelis prestegaardenn, som the affbrende“].

FR s. 112.

1b. 16/11 1536. Mogens Hansen; (N. khist. Saml. 5/780).

DKR s. 28.

1 (c). 1538. Peder Samsing, f. c. 92 ; ~ Anne . . . ; 1 S., 1 D.; [† 2/2 1562; duelig i Herrens Arbeide; Sønnen Isak blev P. i Malmø; Eptph.].

DanKir bd. 2, s. 234-36 (se nedenfor).

2. 1562. [r. Cap.* 57**] Rasmus Lauritsen; 1 ~ Marine Madsdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Margrethe Pedersdtr., E. e. Peder Jensen; 1 D.; [† efter 1590; Skifte 18/6 93; W. 1/587; N. 340; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 2, s. 260-61 (se nedenfor).

3. k. 24/6 1590**. [Kjøge 89] Mag. Søren Christensen Torndal; F. C. Sørensen T., vist af Asminderød-G.; Rtr. Helsing. 85; Mag. i Wittenberg 14/6 85; Pr. (08. 10); ~ Maren Lorentsdtr., E. e. David Lejel, Rdmd., Skifte 4/7 23; 4 S., hvoraf 2 blev Magistre og Præster i Skaane; [b. 8/2 1615, Skifte 2/10 18].

Helk I, s. 406; KS 2:5 (1869-71), s. 148; 3:4 (1882-83), s. 329-33.

4. 1615 [Kjøge 12] Mag. Niels Simonsen Glostrup af Glostrup; St. i Kbh. 04, i Wittenberg 09; Mag. Kbh. 28/4 12; Pr.; ~ Anna Andersdtr. Wincke; F. Anders Hansen, Skriver p. Bremerholm; M. Bodil Knudsdtr.; 2 S., 1 D.; (see A. S. Munch i Dollerup-F.-R.); [6/6 1617 Biskop i Oslo; som Grund dertil angives, at Kong Chr. IV. var forelsket i hans Kjæreste (dvs. Hustru) Karen Andersdtr. Det synes, som om han var kaldet til succ. P. i Lynge-U., men foretrak Kjøge. Var med at dømme i Kochs Sag og siden, som Biskop, i Arreboes. † 6/1 1639. „Eruditus et raræ humanitatis vir, optimæ notæ, laboriosus, pius, prudens. gravis“].

Helk I, s. 222; EM 3, s. 231-232; DBL.

5. 16/6 1617 [Leganger (Leikanger), Bergens St., 09] Mag. Hans Kruse, f. i Bergen; St. i Rostock 93; r. Cap. Bergen Dk. 9/11 01; Pr. (16. 22); Mag. Kbh. 25/4 17; Pr. (22); ~ 03 Birgitte Nielsdtr. (Arctander), f. 85, † 16/11 21; F. N. Lauritsen A., Sp. Vedø (Veøy) i Romsdal, Trondhj. St.; M. Ellen (Helene) . . . ; 10 B., hvoraf 2 S., 4 D.; [† 1625; Lgst. over hans Hustru].

KUM I, s. 28 (»Dn. Iohannes Crusius, pastor Legangriæ in dioecesi Bergensi Norv.«); Helk I, s. 285; KS 3:4 (1882-84), s. 361-63; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); Niels L. Arctander: Trøstscrifft, For dem som ved Døden miste . . . (. . .) Met nogle Latiniske Graffscriffter oc Epitaphiis. Kbh. 1611; Lampe II, s. 64; DanKir bd. 2, s. 254 (se nedenfor).

6. 1625 [1 r. Cap.* 11] Mag. Peder Rasmussen Lange, f. Helsing. 89; F. R. L., Byfgd.; M. Karen Richardsdtr. Hoffmann (3 ~ C. L. Glob i Kjøge-Ø.); St. 08; Mag. Kbh. 27; Pr. (41); 1 ~ 13 Karen Villumsdtr. Rosenvinge, f. 97, † 15/6 33; F. V. Henriksen R., adelig; M. Karen Nielsdtr.; 11 B., hvoraf 3 S., 5 D.; 2 ~ Karen Olsdtr., † 3/5 54; u. B.; see Rasmus P. L., 1 r. Cap.*; [† 25/4 1646; havde Retssag med den tydske Præst, som blev afgjort ved en Forordning 17/10 45, der stadfæstede det aabne Brev 23/5 42, hvorefter de tydske Borgere, som vilde benytte den tydske Præst, desuden skulde „betænke og belønne“ den danske Præst (see Ny kirkehist. Saml. 3/168). Portrait i fuldt Corpus i Sacristiet; Lgst. over 1. Hustru].

F-P s. 242 (»Petrus Erasmi Langnis Helsingorensis«); KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); FWDP 420,06; DanKir bd. 2, s. 209, 255 (se nedenfor).

7. k. 11/6 1646 [2 r. Cap.*, o. 21/12 36] Mag. David Christensen, f. Helsingør 07; F. C. Davidsen, Bgmstr.; M. Sophie Hansdtr. Knopper; St. Helsing. 25; Pr.; ~ Gedske Frederiksdtr., f. c. 23, † 29/12 96; F. Fr. Sørensen Severin, kgl. Livmedicus; 3 S., 6 D.; see H. H. Seidelin til Kbh. Holmens K.; Fr. D. Knopper i Gjerlev-D.; J. J. Winther til Kbh. Holmens K.; [† 7/12 1658; blev 1639 stævnet af Anne sal. Christian Speds, der paastod, han havde lovet hende Ægteskab. Han indrømmede at have faaet et Barn med hende i hendes Enkestand, og at han »ved en hastig og ubetænksom Ed« havde lovet at gifte sig med hende, men hævdede, at Eden var blevet ham avtvunget af andre og ikke retsgyldigt aflagt i hendes Nærværelse, saa han mente sig fri for Løftet. Helsingør Byting og Landemodet frifandt ham, men ved Landstinget blev han dømt. Ved Rettertinget forligtes Sagen, saaledes at han gav hende 700 Rdl. for langvarig Proces, og Kongen tilgav ham, saa han kunde blive ved sit Embede; Portrait i Kirken].

KUM I, s. 71 (»David Christiani Helsingorensis«); PT 8:6 (1927) s. 193; KS 6:2 (1936-38) s. 473; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 35; Seidelin 1, s. 89 og tavle II til s. 104, Nr. E. 22 og F. 20-28; DanKir bd. 2, s. 209-10 (se nedenfor).

8. 22/12 1658 [1 r. Cap.* 53] Peder Nielsen, f. Helsing. 21/8 22; F. N. Pedersen, Byskriver; M. Alhed Jürgensdtr.; St. Hlh. 42; vist p. Cap.*, o. 8/9 47; 2 r. Cap.* 50; Pr. . . ; ~ Thale Pedersdtr. af 1 r.Cap. *, Skifte 26/6 66; 1 S.; 2 ~ Hans Faxe, Rtr. her; [† 9/8 1659; Portrait i Kirken].

KUM I, s. 175 (»Petrus Nicolai Helsingorensis«); DanKir bd. 2, s. 210 (se nedenfor).

9. k. 12/12 1659, kgl. conf. 2/6 60 [1 r. Cap.* 22/12 58] Mag. Henrik Henriksen Goische el. Godsche, f. Mariager •/10 19; gik i Skole i Christiania; St. Christiania 40; Hør. Helsingør . . . ; 2 r. Cap.* 5/12 53, o. 28/12; Pr. 61; Mag. 65; 1 ~ Margrethe Pedersdtr., Skifte 24/9 62; F. P. Pedersen, Kræmmer; M. Alhed Jørgensdtr.; 3 D.; 2 ~ Karen Hansdtr. Borch (Burchard) af Kbh. Frue K., E. e. 1) E. C. Plum, 2) P. E. Brochmann, begge i Skjelby-Gu., og † 14/9 03; 5 S.; see Peder H. G. i Vestervig-A.; [† 20/7 1671; W. 1/356; Portrait i Kirken; Eptph.].

KUM I, s. 157 (»Henricus Henricj Asloënsis«); Kbg. Helsingør Skt. Olai (1645-1695), s. 43, opsl. 107; DanKir bd. 2, s. 210-12 (se nedenfor).

10. 21/7 1671 [Kregome-V. 17/3 65] Mag. Gert Albertsen Schumacher, f. Roesk. 41; F. A. S., Rdmd., Broder til Griffenfelds Fader; M. Anne Albrechtsdtr.; St. Roesk. 60; Mag. 73; Pr. 12/8 78; ~ c. •/6 65 Anne Mortensdtr. Aalborg af Kregome-V., † 23/10 93, E. e. C. R. Liunge og N. H. Cruse i Torup; 6 S.; [† 23/2 1691; fik 23/12 87 Tikjøb og Asminderød Kirketiender, mod at vedligeholde Kirkerne; Portrait i Kirken; gav 89 Alterbog til Kirken; Eptph. i Kregome Kirke, opsat 1671].

KUM I, s. 291 (»Gerhardus Alberti Schumacherus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 25, 28; DanKir bd. 2, s. 146, 212 (se nedenfor), s. 1578, 1580 (Kregme Kirke); HEB s. 29, 68-69.

11. 24/2 1691. Iver Larsen Grøngaard; (Bdr. t. Laurits G. i Asminderød-G.); F. Lars Ibsen; M. Dorothea Sørensdtr.; St. Kbh. 84; Pr. 93; ~ Cathrine Andersdtr. Aagaard af Ørum-V.-V., E. e. S. P. Saxe i Gjerslev; 1 S., 1 D.; 3 ~ 23/3 00 Bonne Sennichsen (Senecæsøn), norsk postmester i Helsingør; [† 19/2 1696].

KUM II, s. 130 (»Ivarus Grøngaard«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 34 og 41; HEB s. 206-07.

12. 13/2 1696 [Frederiksborg-H.-H. 13/6 90] Mag. Laurits Christensen Aagaard af V. Vedsted, f. Ribe 16/1 56; St. Ribe 74, Bacc. 77; C. 76; Hør. Ribe 30/9 s. A.; r. Cap. Ribe Cathrine K. o.s.v. 20/10 80, o. 29/11; Mag. 4/5 92; Pr. 96; ~ 14/2 82 Anna Dorothea Vilhelmsdtr. Brochmann, f. Ribe . . , † 28/4 27; F. V. B., Bgmstr. i Ribe; M. Margrethe Skock; 9 S., 7 D.; Sønnen Mathias L. Aa. blev 23 Sp. i Fyresdal i Telemark; Sønnen Vilhelm L. Aa. blev 22 r. Cap t. Bergen Korsk. (see Lars V. Aa. i Vegerslev-V.); [† P. 21/7 1711; Portrait i Kirken].

KUM II, s. 48, 70 (»Laurentius Christierni Aagaard«); Kbg. Ribe Domk. (1623-1711) opsl. 153 (dåb 20/1 56); »see Joseph L. Aa. i Steenmagle-S.« udgår, jfr. E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 61, 70; Ribe byfoged nr. 466; DanKir bd. 2, s. 212 (se nedenfor).

13. 7/8 1711 [1 r. Cap.* 30/5 92] Johannes Hansen Schrøder af Faxe, f. 18/10 50; St. Kbh. 73; C. 23/6 75, h.; udenlands 77–80; 2 r. Cap.* 20/9 84; ~ 85 Sophie Carlsdtr. Rosenmeyer, † 10/4 32; (Sstr. t. Marie C. R. ~ L. J. Meulengracht i Slangerup-U. og H. J. Lønborg i Fruering-V., t. Else C. R. ~ B. P. Deichmann t. Od. St. Knuds K., t. Margrethe R. ~ J. V. Dichmann i Høie-Taastrup og t. Peter R. ~ O. J. Steenløses Enke i Ø. og V. Hassing); F. C. R., Groshandler, Eier af Rosenlund og Lystrup; M. Anne Pedersdtr.; 5 S., 5 D.; see J. Wicher i Hylke; F. C. Birch og L. T. Lend i Endeslev-V.; (M. P. Clod t. Fred. Trin. K.; J. J. Bergendal t. Fred. Mich. K.; J. P. Clod i Vemmetofte; Christopher S. i Ringsted-B.; C. J. Nyholm i Slaglille-B.); Sønnen Peder J. S. blev 28/12 25 Sp. t. Skudenæs (Falnæs) v. Stavanger, Christiansands Stift; [† P. 11/8 1711; Portrait i Kirken; Lgst.].

KUM II, s. 38 (»Iohannes Iohannis Schrøderus«); KbhMet s. 667 (»Iohannes Iohannis Schrøderus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 95, i København amt, Smørum hrd. nr. 26; DanKir bd. 2, s. 212, 258 (se nedenfor).

14. 22/8 1711. Mag. Andreas Pedersen Wøldike, tillige til St. Mariæ K. o.s.v.; [4/5 1733 Kbh. Holmens K.; see der].

15. 8/5 1733 [Kbh. Holmens K. 1 r. Cap. 2/4 29] Peder Mikkelsen Orsleff af Aarslev-T., f. 4/1 98; St. Aarh. 14, Bacc. 15; C. 3/8 16, h.; Rtr. Nykjøb. i S.; r. Cap. Korsør-T. 5/7 26, o. 19/7; 2 r. Cap. Kbh. Holmens K. 22/11 27; ~ 19/7 30 Ambrosia Johansdtr. Fischer, d. 8/7 12, † 16/5 65; F. J. Thomsen F., Landsdommer over Lolld.-Falst. (Bdr. t. Johanne T. F. ~ C. H. Schurmann t. Kbh. Holmens K., Morbdr. t. Karen F. H. ~ C. Høst i Helsinge-D. og t. Peder F. H. i Magleby-H.); M. Martha Maia Iversdtr. Brink af Kbh. Nic. K.; 9 S., 4 D.; [† 10/6 1748; hjerteligt begrædt; han gav (31/1 30) 50 Rdlr. til Korsør Skole og 50 Rdlr. til Fattige ss.; Portrait i Kirken].

KUM II, s. 385, 389 (»Petrus (Michaëlis) Aarslev«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Født; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 286; DanKir bd. 2, s. 213, 263 (se nedenfor).

16. 2/8 1748 [p. Cap. Kjøge-Ø. 3/6 46, o. 8/6] Christian Frederik Hartvigsen Poppe, f. Kongsberg 16/8 16; F. H. P., Høiesteretsass.; M. Isabella Falkenberg; St. Kongsberg 34; C. 39; ~ 5/6 49 Charlotte Amalie Hansdtr. Mossin af Kjøge-Ø.; 4 S.; [† 8/9 1775].

KUM II, s. 554 (»Christianus Fridericus Poppe«, 18 år gl.); Danske Kancelli: Præstekaldsbog Sjælland, f. 35 (kap. Ølsemagle).

17. 13/10 1775 [Skanderborg-S.-S. 25/3 63] Hans Peter Pedersen Lund, f. Trondhj. 13/10 23; F. Mag. P. L., r. Cap. t. Vor Frue K. i Trondhj.; M. Anna Schjelderup Hansdtr. Arentz (2 ~ Herman H. Treschow i Søllerød); St. Trondhj. 40; C. 18/6 43, l.; r. Cap. Holbæk-M. 22/6 53, o. 29/8; ~ Roesk. 17/7 54 Anna Kirstine Frigast, E. e. Hans Fred. Danielsen Lütken, Forv. p. Skjoldnæsholm, f. 16, † 26/7 92; F. Lorentz F., Ridefoged; u. B.; [† 1/8 1777; udmærket Taler].

Skiftet efter faren, Mag. P. Lund 1735; OST s. 120; NST 4 (1934), s. 221-22.

18. 20/8 1777 [P. i Citadellet Frederikshavn 23/4 72] Dr. th. Christian Hansen Bastholm; [3/4 1778 Hofprædikant; see kgl. Confessionarier].

19. 22/4 1778 [r. Cap.* 3/9 72] Alexander Hansen Schebye af Lumby, f. Skeby 12/3 38; St. Vibg. 56; C. 60; p. Cap. Lumby 7/10 63, o. 4/11; Skp. 69; Vice-Skpr. 70; 1 ~ 10/11 73 Elisabeth Christiansdtr. Lindegaard, f. p. St. Thomas 24/12 54, † 14/9 74; F. C. L., Plantageeier; M. Maria Hedevig Brun; 1 D.; 2 ~ 17/4 76 Margrethe Cathrine Hansdtr. Knudsen, f. 53, † 98; F. Cclrd. H. K., Registrator; M. Gjertrud Borthing; 1 S., 2 D.; [† 14/2 1793; W. 3/675; N. 526].

KUM III, s. 160 (»Alexander Schebye«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 1234; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Fredbg. amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 200.

20. 24/5 1793 [Søborg-G. 29/10 77] Christopher Schrøder; [27/6 1800 Ringsted-B.; see der].

21. 27/6 1800 [r. Cap.* 4/10 93] Knud Jørgensen, f. Fred. 18/12 60; F. Jørgen Vilhelm J., Gartner; M. Anna Jørgensen; St. Fred. 79; Hør. Fred. 83; C. 10/1 87, h.; r. Cap. Helsing. St. Mariæ K. o.s.v. 5/3 90; 1 ~ Kold. 4/6 90 Anna Margrethe From, f. 66, b. 10/2 07; F. Joh. Pet. F., Amtsforv. i Kold.; M. Elisab. Christine Lindenhan; 4 S., 4 D.; 2 ~ 20/10 11 Sophie Helene Vogt; F. Martin V., Bager i Helsing.; M. Marie Holst; 1 S., 1 D.; see J. V. Jørgensen i Rand.; [† 22/4 1819].

22. 28/7 1819 [Ærøskjøb. 3/1 06] Hans Bertram Trojel, f. Fred. 27/3 70; F. Frants Hansen T. af Kbh. Frelsers K., Guldsmed; M. Birg. Marg. Holm; St. pr. Kold. 95; C. 31/7 98, h.; Skp., o. 3/5 99; c. Hjelpep. v. Kbh. Nic. K. 6/8 02; Pr. . . ; R. m. Apr. 21/7 19; ~ Frelsers K. 20/5 99 Karen Bøgvad, f. 71, † Helsing. 28/3 55; u. B.; [† 26/4 1835; N. 626; E. 3/405 og S. 3/469].

23. 22/7 1835 [Søllerød 19/5 26] Caspar Johannes Boye; [5/6 1847 Kbh. Garn. K.; see der].

24. 10/8 1847 [Mariager 22/12 38] Johan Carl Johansen; [20/12 1854 Taarnby; see der].

25. 10/4 1855 [Kjerteminde-D. 6/6 40] Arve Christian Linde Heiberg, f. Ringsted 5/7 05; F. Gabriel H., Præstesøn fra Rennesø, Christiansands St., Chordegn og Førstelærer ved Bgsk.; M. Elisabeth Siersted; St. Roesk. 23; C. 10/7 29, l.; Lærer ved v. Westens Inst. og Efterslægtselskabets Realsk.; Cat. Fred. Trin K. 26/8 31, o. Kbh. 19/10; Sp. Lunde 2/3 32; Pr. 17/7 40; R.* 6/10 52; ~ 22/10 31 Georgine Samsine Rørdam af Tølløse-Aa., f. Ondløse 23/2 08; 4 S., 4 D.; see Gabriel T. S. R. H. i Vemmelev-H.; J. Møller, Cat. og Insp. i Odense; Gustav P. J. H., Cap. p. l. i K. Lyngby; [# 23/11 1882; E. 1/609 og S. 1/737; DBL].

———————————

 

 

No 421. Øverste Capellaner til St. Olai Kirke i Helsingør og Præster til Hospitalet.

[Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

———————————

1a. (1541). Oluf Jepsen, førte et adeligt Skjold med en Lilie og derover O. J. i sit Segl.

1b. c. 1549 [Pedel, siden Notarius og sidst Rentemstr. ved Kbh. Universitet 44] Oluf Rafn; blev 18/8 1537 kaldet til Branderslev, men mistede Embedet 44 formedelst et begaaet Drab; [var her endnu 1554].

KS 3:4 (1882-84), s. 363-64; DKR s. 48.

1c. 1557**. Rasmus Lauritsen; [1562 Sp.*; see der].

1d. 25/8 1564. Christian . . . , fra Norge; var her kun i kort Tid.

1 (e). k. 12/7 1566 [Rtr. Helsingør 65–74] Mag. Hans Christensen Sthen (Sthenius), f. Roesk. 25/11 44; St. Roesk. 62; 6/11 70–74 tillige Rtr.; Mag. 81; 1 ~ 67 . . . , † 02, Skifte 8/8 05; 16 B., af hvilke 8 døde af Pest 9/9 80 og 5 S., 1 D. levede; 2 ~ Eline Olofsdtr., † 07; F. O. Stisen, kannik i Lund; M. Agnes Mortensdtr.; 3 S., 1 D.; 3 ~ 1/12 07 Kirstine Andersdtr., f. Meirup 52, levde endnu 39; 1 S.; 2 ~ Anders Selsen, Bgr. i Malmø; [14/4 1583 P. i Malmø; Pr. i Oxie Herred; # 12/10 1607; † 10; agtet og yndet som Psalmedigter; Mindetavle i Kirken, opsat 1940; W. 2/430; N. 579].

F-P s. 46 (»Johannes Christierni Sthenius«); FWDP nr. 421,01; DanKir bd. 2, s. 234, 260 (se nedenfor).

2. 10/5 1583 [Kbh. St. Nic. K. 1 r. Cap. 79] Mag. Anders Christensen Skovgaard (Præd i Helsingør), d. Meirup •/12 52; Hør. Kjøge •/8 72; St. Kjøge 74; Rødovre, o. 26/3 78; Mag. Kbh. 8/5 95; 1 ~ Anne Rasmusdtr., † 92; 2 ~ Mette Christensdtr., † 25/9 23; 3 S., 2 D.; [Skifte 12/1 1615].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; 3:2 (1877-80), s. 338-339; F-P s. 70.

3. 1611. Mag. Peder Rasmussen Lange; [1625 Sp.*; see der].

4. 1625 [p. Cap. St. Jørgensbjerg-I., o. 5/6 22] Peder Christensen Wordingborg (Ortunganus); maaskee St. 13, Bacc. 20; Hør. Roesk. (20); ~ Inger Pedersdtr; 1 S., 1 D.; see Peder Nielsen, Sp.*; [Skifte 7/9 1652].

KUM I, s. 8 (»Petrus Christiernj Selandus«), s. 43 (»Petrus Christierni, scholæ Roëschild. collega«); PT 8:6 (1927) s. 187.
(Udgaar her, var 2 r. Cap.*. 5. 1629 [o. 1/6 25] Erik Hansen).
(Udgaar her, var 2 r. Cap.*. 6. o. 25/9 1635. Anders Simonsen; [† 1/9 1636]).
(Udgaar her, var 2 r. Cap.*. 7. 1636. David Christensen; [k. 11/6 1646 Sp.*; see der]).

8. c. 1652 [2 r. Cap.*, o. 1/7 1646]. Rasmus Pedersen Lange, en Søn af Sp. nr. 6, f. 21; ~ Kirsten Jensdtr., Skifte 27/11 55; 1 S., 1 D. døde spæde; [† 2/12 1653].

9. 1653 [2 r. Cap.*, k. 50] Peder Nielsen; [k. 22/12 1658 Sp.*; see der].

10. k. 22/12 1658 [2 r. Cap.*, k. 5/12 53] Henrik Henriksen Goische el. Godsche; [k. 12/12 1659 Sp.*; see der].

11. 14/6 1660. Mag. Hans Hansen Seidelin; [11/10 1665 Kbh. Holmens K.; see der].

12. 1665 [2 r. Cap.*, o. 13/7 59] Mag. Jørgen Jørgensen, f. Helsingør . . ; F. J. Andersen, Bgmstr.; M. Dorothea Mikkelsdtr.; St. Helsing. 51, i Leyden 56; Mag. Kbh. 5/7 67; ~ Karen Madsdtr. (Trøner), f. 1/2 43; F. M. Mortensen, Tolder i Helsingør; M. Catharine Trøner; u. B.; [27/2 1669 Sp. og Stiftspr. i Christiania; † c. •/12 1686].

KUM I, s. 234 (»Georgius Georgij«), II, s. 1 (»Georgius Georgij Helsingorensis, eccles. patriæ symmysta«); Helk I, s. 274; PT 5:4 (1907), s. 82; NKB, bd. 1, s. 303, bd. 4, s. 109; GEOH s. 126.

13. 29/6 1670 [2 r. Cap.* 17/10 65] Niels Hansen Munch, f. Kbh. 26; F. H. M., Brygger; M. Anne . . . ; St. Kbh. 45; Sp. Torkildstrup 19/6 53, o. 10/7; ~ Horbelev 26/9 53 Karen Hansdtr. Sadolin af Horbelev, f. 24/9 26, † 15/3 85; 8 B. (65), hvoraf 4 S., 3 D.; see Hans N. M. i Kallundborg; I. Pontoppidan i Butterup-T.; M. M. Schjelderup her; [† 12/3 1682; Lgst.].

KUM I, s. 190 (»Nicolaus Iohannis Munchius«); KS 4:2 (1891-93), s. 683; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 16; HT-Sadolin s. 519, 527-28, 531, 533, 544; DanKir bd. 2, s. 257 (se nedenfor).

14. 14/3 1682 [2 r. Cap.* 23/7 70] Mag. Hans Hansen Færøe (Ferrøe) af Sydstrømø, Fær., f. c. 39; St. Thorshavn 60; Mag. 11/6 84; 1 ~ 69 Sophie Davidsdtr.; u. B.; 2 ~ Dorothea Hedvig Carlsdtr., † 8/4 01; u. B.; [† 18/9 1684; skifte 20/10 s. A.; Lgst.].

KUM I, s. 284 (»Iohannes Iohannis Færøensis«), II s. 129; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 13; DanKir bd. 2, s. 257 (se nedenfor).

15. 20/9 1684 [2 r. Cap.* 4/11 82] Mads Madsen Schjelderup, maaskee af Skjellerup-E.; St. Aarh. 64; ~ 13/6 82 Johanne Nielsdtr. Munch, en Dtr. af Nr. 13, † Sokndal c. 1701; u. B.; 2 ~ Helsing. 19/7 95 Søren Jørgensen Bruun, Sp. Sokndal, Christiansands St.; 1 D.; [† 12/5 1692; Lgst.].

KUM I, s. 318 (»Matthias Matthiæ Schelderupius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 18, 26; Kbg. Helsingør Skt. Olai k. (1673-1743), opsl. 119; DanKir bd. 2, s. 257 (se nedenfor).

16. 30/5 1692 [2 r. Cap.* 20/9 84] Johannes Hansen Schrøder; [7/8 1711 Sp.*; see der].

17. 22/8 1711. Jacob Danielsen Schrøder; [25/6 1723 Hersted Ø. og V.; see der].

18. 23/7 1723 [r. Cap. Brønnøy i Helgeland, Trondhjems Stift, 4/12 16, o. 7/5 17] Jacob Lauritsen Brøndlund, f. Fjeldvær p. Hitra, Trondhjems Stift, 14/3 91; F. Laurits Pedersen Brøndlund af Ø. Brønderslev-H., Foged i Fosen, Trondhj. Stift; M. Regitze Jacobsdtr. Hersleb (Moster til Peder C. H. t. Chrbg. Slotsk.); St. Trondhjem 06; C. 6/6 09, h.; ~ 15/11 24 Abel Margrethe Petronelle Petersdtr. Angell, f. Norge 97; F. P. Lorentzen A., Lagmd. i Nordland; M. Anne Margrethe Broch; 1 D. som døde spæd; 2 ~ 9/11 28 I. H. Fürst i L. Lyngby-Ø.; [† 25/8 1727].

KUM II, s. 312 (»Iacobus Laur. Brøndlund«), 18 år gl.; OST s. 22; PT 12:1 (1946), s. 167; NST 10 (1946), s. 155; Erl. II, s. 70 (hvor han fejlagtigt angives død 1723); STD Em2, s. 113-114; Jørn B. Skogø: Jacob Hornemans stamtavler over slektene Angell og Hammond, Trondheim 2000, s. 7 og 61; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 72.

19. 20/10 1727 [Hør. og Hospforst. Fdbg. 24] Vilhelm Pedersen Top af Karlebo, f. 9/4 00; St. Fdbg. 16, Bacc. 18; 1 ~ 5/10 28 Anna Cecilie Selschop, b. 30/4 40; F. Samuel S., Organist i Frederiksborg kgl. Lystslot; M. Øllegaard Markmann; 2 ~ Nyborg 26/10 40 Marie Christine Jensdtr. Lassen; F. Jens Lauritsen, Kbmd. i Nyborg; M. Anne Margrethe Pedersdtr.; u. B.; 2 ~ c. 68 Gregorius Dahl, Handelsmd. i Helsingør; [# 1751; † i Hospitalet 66].

KUM II, s. 408, 414 (»Wilhelmus Topp«), 18 år gl.; Kbg. Nyborg (1703-1814), opsl. 284 (2. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 832.

20. 12/3 1751, o. 12/5, Holger Jochumsen Halling; [9/7 1772 Ballerup-M.; see der].

21. 3/9 1772 [V.-Skpr. 70] Alexander Hansen Schebye; [22/4 1778 Sp.*; see der].

22. 22/4 1778 [P. t. Kbh. Christians Pleiehuus 17/12 72] Abraham Volchersen; [2/8 1793 Kippinge-B.; see der].

23. 4/10 1793 [r. Cap. Helsing. St. Mariæ K. o.s.v. 5/3 90] Knud Jørgensen; [27/6 1800 Sp.*; see der].

24. 27/6 1800 [p. Cap. t. Bergens Korsk. 2/5 94] Carl Hjorth-Stuwitz, f. Bergen 9/9 70; F. Jens H.-S., Kbmd.; M. Caroline von der Fehr; St. 88; C. 24/1 92, h.; ~ Cathrine Helene Hoë, f. 4/3 70, † 12/1 59; F. Herman H.; Bgmstr. i Bergen; M. Magdalena Christine Schjelderup; 1 S., 3 D.; [13/4 1804 Sp. t. Bergens Korsk.; † 14/5 12; N. 568].

Lampe I, s. 88-89.

Nedlagt efter Rescr. 29/7 1803. Hospitalspræsteembedet
forenet med St. Mariæ Sognekald.

———————————

 

 

No 422. Nederste Capellaner til St. Olai Kirke i Helsingør.

[Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

———————————

1a. 21/11 1597 [Rtr. her 96] Mag. Alexander Hansen Lejel, tillige Rtr.; F. H. Alexandersen L. (Lælius), Kannik i Roesk.; M. Cathrine Dankertsdtr.; St. i Leiden 93; Mag. Kbh. 8/5 95; [† 13/1 1600].

DanKir bd. 3, s. 2097 (Roskilde domkirke).

1b. 1600. Christen Nielsen Pram.

1c. 1609. Jens Christensen Lang, tillige Rtr.

1d. 9/8 1614 [Hør. Helsingør . . .] Jørgen Henriksen; [† el. forflyttet c. 1616; maaskee til Slemminge-F.].

1 (e). o. 1/6 1625. Erik Hansen; [1634** Græsted-M.; see der ].

(Udgår her, blev ord. til Skibspræst denne dato. 2. o. 11/11 1629. Hans Hermansen Helsingør; see Korsør-T. r. Cap.)

3. o. 2/9 1635. Anders Simonsen; St. Roesk. 32; [† 1/9 1636].

KUM I, s. 110 (»Andreas Simonis«); PT 8:6 (1927) s. 193.

3b. o. 21/12 1636. David Christensen; [k. 11/6 1646 Sp.*; see der].

3c. o. 1/7 1646. Rasmus Pedersen Lange; [c. 1652 øverste Cap.*; see der].

4. 1650 [vist p. Cap.*, o. 8/9 47] Peder Nielsen; [1653 øverste Cap.*; see Sp.*].

5. k. 5/12 1653, o. 23/12 [Hør. Helsingør . . .] Henrik Henriksen Goische el. Godsche; [k. 22/12 1658 øverste Cap.*; see Sp.*].

6. o. 13/7 1659. Jørgen Jørgensen; [1665 øverste Cap.*; see der].

7. 17/10 1665 [Torkildstrup, o. 10/7 53] Niels Hansen Munch; [29/6 1670 øverste Cap.*; see der].

8. 23/7 1670. Mag. Hans Hansen Færøe (Ferrøe); [14/3 1682 øverste Cap.*; see der].

9. 4/11 1682. Mads Madsen Schjelderup; [22/9 1684 øverste Cap.*; see der].

10. 20/9 1684. Johannes Hansen Schrøder; [30/5 1692 Enecapellan; see Sp.*].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1964. Helsingør S. Olai Kirke, s. 39-289, Almindelig Hospitalskirke, s. 511-534.
Schultz, V. Hostrup: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd. København 1906, s. 65-83.
Rørdam, Holger Fr.: Lærere og Præster i Helsingør fra Reformationen til 1617. Kirkehistoriske Samlinger 3:4 (1882-84), s. 303-377.