Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 282. Frederiksborg Slot, (Hillerød) og fra 1655 Herlev,

Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-c/24; L. P. B. 227; M. 119; L. S. v. W.; K. M. 69; Lkm. 1/185;
Dahl: Efterretninger om Frederiksborg Skole. H. 1, s. 28; Kbg. Frederiksborg 1697, Herlev 1701.
Anm. Før 1585 hørte Hillerød til Grønholt, men dette år henvistes beboerne i Hillerød og Ølskøb til kirkerne i Herlev eller Tjæreby. 1602 billigede Christian IV., at menigheden i Hillerød kaldte en egen præst og udnævnte samtidig denne til slotspræst; først 1621 opførtes en kirke. Den stod imidlertid kun til november 1624, da den ødelagdes af stormen, og foråret 1625 indrettedes et kirkerum i slotsstalden »Sparepenge«; fra 1629–30 fik menigheden Christian IV.s tilladelse til at benytte slotskirken, idet forskellige planer om genopførelse af den ødelagte kirke ikke blev realiseret.
———————————
(Udgår her, see Hofpræster) 1. 1544. Mag. Poul Noviomagius; er eft. khist. S. III. 2/294 tvivlsom, maa ialfald være afgaaen 1567].

1b. 8/8 1567. Søren Olsen; [vist Cap. v. Roesk. Dk. c. 1570; see der].

2. k. 4/9 1573 [Rtr. i Fdbg. 19/8 68] Mag. Frants Nielsen; [21/3 1574 Lector theol. og P. t. Roesk. Dk.; see der].

3. 8/1 1574 [Kjøge 6/8 57**] Søren Grønbech; St. i Rostock 53; 2 r. Cap. Kbh. Frue K. c. 56; see Isak S. G. t. Kbh. St. Nic. K.; [# •/7 1579; † c. •/3 80].

KB bd. 2 (1556-60) s. 123; Helk I, s. 227.

4. 29/1 1580 [Herlufsholm 71] Mag. Hans Mikkelsen, f. Rand. c. 38; udenlands som Præceptor 62; St. i Tübingen 64–65, i Strasbourg 65; Mag. •/7 Kbh. 66; Rtr. Hlh. 66, Skolens første Rtr.; Cannik i Roesk. 70; synes en tid (74) at have været baade Rtr. og P. p. Hlh.; (Kbh. Frue K. 13/12 81); ~ Lisbeth Ludvigsdtr. Munthe, levede endnu 99; (Sstr t. Hans L. M. i Tikjøb og Moster t. P. P. Bhie i Grevinge); F. L. M., Kbmd.; M. Elsebe Paludan; mindst 1 S., 1 D.; [29/3 1583 Tugtemester hos Prinds Christian (Christ. IV.); Forst. for Sorø Skole 1/5 97; † Sorø 13/12 1601; „Vir corpore grandis et annis consilioque potens“; Lgst.].

F-P s. 53 (»Johannes Michaelis«); Helk I, s. 312; KS 2:6 (1872-73), s. 154-182 (Mester Hans Michelsen, Christian IV’s Lærer); 3:3 (1881-82), s. 122.

5. 23/1 1583 [r. Cap. Kold. 66] Jørgen Mortensen Colding; ~ Lene Hansdtr. af Harte-B.; † 5/10 83; [† 8/11 1583; Lgst. i Herlev K.].

DanKir bd. 2, s. 1958 (se nedenfor).

5b. 1584 [Kbh. Nic. K. 82] Mag. Albert Hansen, f. Kbh; F. Dr. H. Albertsen, Biskop over Sjællds. St.; M. Karen Andersdtr.; St. i Kbh. (76); Rtr. Helsing. 13/9 76; Mag. Kbh. 80; ~ 78 Kirstine Rasmusdtr.; F. Rasmus Hansen i Slag.; [til 1586; Cannik i Roesk. 90; Biskop over Aarh. St. 7/3 1591; † 21/2 95; „Omni virtutis et eruditionis lande clarissimus, propter insignem humanitatem, modestiam et eloquentiam inprimis Regi et bonis omnibus charissimus“ (Lyskander); Lgst. i Aarh. Domk.; W. 1/503; N. 221].

F-P s. 75 (»Albertus Johannis«); DBL; Hegelund I s. 190, 238; II s. 120; KS 2:4 (1867-68), s. 405 (Sokkelund hrd.); 3:4 (1882-84), s. 323-27 (Lærer og Præster i Helsingør); DanKir bd. 16, s. 823 (Århus Domk.).

6. 8/8 1586 [Rtr. Fdbg. 28/7 84] Mag. Jacob Jensen (Aalborg); [13/8 1587 Rand. Graabr. K.; see der].

(Saxo Jensen, som 1611 blev Capellan her og senest Sp. i Ramløse-A., anføres af Mange som Præst her 1587, men, saafremt han er født 1584, kan det ikke tænkes; muligen har det været en Anden af samme Navn, som da 1601 blev Præst til Christiansborg Slot.)

7. 2/9 1588. Christen Sørensen Stub; [1602 Aarh. Frue K.; see der].

8. 15/12 1602 [Cap. Helsingborg . . .] Peder Mogensen Thrane, F. Mogens Pedersen T., Sp. i Førslev og Grevie samt Pr. i N. Asbo og Bjerre Herreder i Skaane; St. Sorø c. 97; vist Sp. i Hjørlunde 159 . ; [† her 1605].

F-P s. 153 (»Petrus Magni Tran. Scanus«); SB s. 107.

9. 27/9 1605. [Rtr. Malmø 05] Mag. Cort Jørgensen Quist, tillige P. i Herlev; St. Sorø 99; udenlands 01–04; St. i Helmstedt 01–04; Mag. Kbh. 9/12 04; [reiste 1607 uden Biskoppens og Provstens Tilladelse til Tydskland og druknede paa Tilbagereisen, ved Rostock •/4 07 (Nye khist. Saml. 5/57)].

F-P s. 168 (»Cunradus Nicolai Quist«); Helk I, s. 352; Hegelund I s. 474, II s. 264.

10. 1607 [r. Cap. Mandal i Norge 04] Mag. Peder Jensen Schjelderup, tillige P. i Herlev; [15/2 1608 Kbh. Frue K.; see der].

11. 1608 [Aasum og Skibersløf i Skaane c. 97, fik 29/7 08 Tilladelse til at holde Cap. i Aasum i 2 Aar.] Mag. Christian Poulsen Noviomagius, tillige P. i Herlev, af Kbh. Hofp.; St. i Jena 89, Altdorf 90, Frankfurt a.M. s. A., Wittenberg 91, Helmstedt s. A., atter Jena 92, Leipzig s. A., Rostock s. A.; Mag. Kbh. 8/7 92; i Udlandet som Præceptor 92–96; ~ Magdalene Mikkelsdtr.; F. Tolder i Kbh.; M. Magdalene . . . ; flere S.; 2 ~ Karen Jacobsdtr.; 1 S.; 2 ~ Saxe Jensen i Ramløse-A.; [† 1612].

Helk I, s. 329; KS 3:2 (1877-80), s. 313-316 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Kronborg len nr. 5 (Sønnen af 2. ægtesk. præst i Munke Lyngby og Engelholm i Skåne).

12. 1611** [r. Cap.* 09] Mag. Anders Christensen Arreboe, tillige P. i Herlev indtil 7/12 15; [1616 Kbh. Nic. K.; see Vordingborg-K.].

13. 3/8 1617, o. 13/8, Mag. Frederik Andersen Klyne; [•/4 1622 Kvislemark-F. (dengang kaldt Vindinge (Fiurendal)-K.; see der].

13b. 1/5 1622, o. Roesk. 8/5 [Rtr. Sorø 19/11 21] Mag. Morten Madsen; [12/2 1624 Kgl. Confess.; see der].

14. 12/2 1624 [Kbh. Nic. K. 1 r. Cap., o. 24/2 19] Mag. Tilemann Villadsen, f. Kbh.; St. Kbh. 14, Bacc. 16; Rtr. Helsing. 17; Mag. Kbh. 10/5 19; ~ (43) Abigael Hansdtr. af Aagerup-K.; [† 25/11 1645].

KUM I, s. 17, 24 (»Tilemannus Vilhadius Hafniensis«); PT 8:6 (1927), s. 185; KS 3:2 (1877-80), s. 318-320 (se nedenfor), 6:2 (1936-38) s. 469; KR nr. 5729; Herredagsdombog nr. 45, f. 88b-91a (19/4 1643); Upubl. Slægtsoptegn. fra Hillerød/Frederiksborg 1636-1676.

15. o. 21/12 1645. Mag. Hans Madsen Huusvig, f. Kbh. 19; F. M. Hansen H., Bgr. og Fattigforst.; St. Hlh. 36; Hør. Kbh. (40); Bacc. Kbh. 40; St. i Wittenberg 42, Paris c. 44; Mag. Kbh. 20/5 45; Pr. 68; 1 ~ Else Hansdtr. Riber el. Svane, f. c. 01, † 52, E. e. 1) L. Clemensen i Veile-H., 2) C. Jensen, kgl. Confess.; 2 ~ 53 Margrethe Iversdtr., † 64, E. e. Fiskemstr. Niels Olufsen; F. Iver Poulsen Munk, Bgmstr. i Kbh.; M. Karen . . . ; vist u. B.; 3 ~ 67 Maria Schumacher, f. 42, (Sstr. til P. Griffenfeld og t. Margrethe S. ~ J. D. Faber og H. O. Bagger t. Kbh. Frue K.); F. Jochum Arpsen Schumacher, Viinhandler i Kbh.; M. Marie Petersdtr. Motzfeldt; 2 ~ Etm.; [† 1670; i hans Tid blev Herlev (i 1655) atter forenet med Slotspræstembedet].

KUM I, s. 133, 159, 196 (»Iohannes Matthiæ Husviga«); Helk I, s. 256; PT 6:3 (1912), s. 36; 5:1 (1904), s. 166; 13:2 (1953) s. 131-132; KS 3:2 (1877-80), s. 320-322 (se nedenfor); SB s. 128 (hustrus 1. ægtem.).

16. o. 3/8 1670 [Prof. i Hebraisk og Syrisk 66] Mag. Oluf Eriksen Torm af Kbh. Frue K., f. 13/7 41; St. Kbh. 57; udenlands; Mag. Kbh. 67; Pr. 70; ~ 24/7 71 F. E.; maaskee 3 ~ Jørgen Fogh, Bgmstr. i Kbh., og b. 22/7 06; see P. V. Lange her; [† 8/2 1692 el. 22/1 1698; W. 2/506].

KUM I, s. 272, II s. 1 (»Olaus Erici Tormius«).

17. 13/6 1690** [r. Cap. Ribe Cathr. K. o.s.v. 20/10 80] Laurits Christensen Aagaard; [13/2 1696 Helsing. St. Olai K.; see der].

18. 22/2 1696 [Karlebo 27/4 86] Mag. Peder Villumsen Lange, f. Kbh. c. 55; F. V. L., senest Cclrd. og Ass. i Høiesteret; M. Anna Resen; St. Slag. 73; Rtr. Rand. c. 77–81; Sp. Sorø 15/7 el. 15/8 83; Mag. 84; Pr. . . .; 1 ~ 11/8 86 Mette Hedvig Meiners; 2 ~ Karen Olufsdtr. Torm, f. her; [•/6 1711 Stiftsprovst i Christiania; † 1718].

KUM II, s. 38 (»Petrus Langius«).
18b. c. Sp. 1712 [Skp. . . ] Christopher Nielsen Müller; [1/2 1713 Olsker-A.; see der].

19. 3/4 1711, men tiltraadte først 18, da han var fraværende som Feltpr. [Helsing. St. Mariæ K. o.s.v. 8/5 06] Mag. Anders Villumsen Hoff, f. Kbh. 25/1 67; F. V. Andersen H. af Rynkeby-R., Bfgd. i Kjerteminde; St. Nybg. 84; Hør. Kjerteminde c. 84; r. Cap. Nybg. 23/2 92 og tillige Garn.-P.; Feltpr. 10; ~ Kirstine Olsdtr. Pharoe, f. 66, † 10/11 38; F. Sp. t. Næs i Rommerige; i Nyborg 4 S., 1 D.; see A. Finde i Nakskov-B.; [•/10 1718 Stiftsprovst i Christiania; † 23/9 32; hans Portrait i Helsing. St. Mariæ K.; W. 1/445; V. 755; (M. M. Holm var Vicarius til 17; se Jelstrup-L.)].

KUM II, s. 133 (»Andreas Wilhelmi Hoff«); DanKir bd. 2, s. 438 (Helsingør S. Marie Kirke).

20. 28/11 1718 [Gundslev 8/6 18] Mag. Peder Christophersen Hersleb; [22/4 el. 30/4 1725 P. t. Christiansborg Slot; see der].

21. 2/7 el. 9/7 1725 [Strø 13/2 22] Isak Grundtvig af Kregome-V., f. 13/1 97; St. Fdbg. 17, Bacc. 19; ~ Marie Christine Kongel af Kyndby-K.; 1 D.; see Frederik C. J. G. i Lundforlund-G.; [# 1734; b. Frederikssund 14/5 67; hypocondrisk; ellers from og retskaffen; blev afsindig, ved at Kongen flyttede Stolen under Prædikenen, hvori han saae et Tegn paa Mishag].

KUM II, s. 409, 423 (»Isaacus Grundtwig«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Sjælland byfoged nr. 210; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 1; F. L. Grundtvig: s. 30-31.

22. 19/11 1734 [Hagenbjerg 30/7 31] Erik Ludvigsen Pontoppidan; [25/11 1735 Tredie Hofprædikant; see der].

23. 25/11 1735 [Bedsted i Sl. 15] Nicolai Brodersen Brorson; [5/4 1738 Kbh. Nic. K.; see der].

24. 5/4 1738 [Stavning 14/9 22] Peder Nissen (Nissenius) Wedel af Døstrup, f. 20/1 98; St. i Halle 16, i Wittenberg, i Kbh. 22; ~ F. D. i Stavning: Maren Poulsdtr. Stauning; 4 S., 2 D.; see Poul P. W. i Jelling-H.; Jens Daniel P. W. i Gyrstinge-F.; N. J. Windekilde i Vilstrup; (Johan P. W. i Helsinge-V.); [† 9/10 1761; i Stavning havde han Tvist med sin Provst om to Lærdomme].

Achelis I, nr. 4786; KUM II, s. 441 (»Petrus Wedel, Tunderensis Cimber«, 24 år gl.).

25. 7/3 1762 [Gjentofte 27/10 58] Andreas Benjamin Poulsen, f. Kbh. 7/5 26; St. Roesk. 46; C. 52; Alumnus p. Borchs Coll. 11/6 54 – 11/8 55; Sp. Gjerslev 4/7 55, o. 6/8; K. Lyngby 18/8 58; ~ (58) Anne Kirstine Holgersdtr.; F. H. Nielsen, Hattemager i Aalbg.; M. Margrethe Christensdtr.; [† 4/11 1764; havde et Navn som Digter; W. 2/164; N. 468].

Borchs K. nr. 280; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2643.

26. 15/2 1765 [Søborg-G. 18/12 51] Mag. Morten Lauritsen Smith; [1778 Stiftsprovst i Christiansand; see Ringsted-B.].

27. 4/11 1778 [Ringsted-B. 2/6 69] Andreas Jensen Reiersen, f. Kbh. 5/11 16; F. Jstrd. J. R., Bogholder ved Søetatens Generalcommissariat; M. Catharine Gertsdtr. Wienicken af Kbh. Holmens K.; St. pr. 35, Bacc. 36; Sp. Mov 2/3 42; Pr. 75; ~ Kbh. Hel. G. K. 4/9 43 Christine Nielsdtr. Lunde, f. 23/2 22, † 17/9 91; F. N. Hansen L. af Aal, Bgmstr. i Roesk.; M. Maren Larsdtr. Weile af Hammer-L.; 4 S., 6 D.; see Jens R. i Nibe-V.; [† 9/4 1785; heldede til Pietismen; hans og Hustrus Kisteplader i Kbh. Holmens K.; W. 2/238; N. 488].

KUM II, s. 560, 569 (»Andreas Rejersen, Hafn«, 19 år gl.); KS 3:3 (1881-82), s. 136 (Hammer Sognekald); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 1; DanKir bd. 1-2, s. 182, 183 (Holmens kirke).

28. 3/6 1785 [r. Cap. Kallundborg 23/6 73, o. 13/8] Michael Nielsen Kiær (Kiaer), f. Ringkjøb. 23/12 37; F. N. Mikkelsen K., Bgmstr.; M. Anna Marie Boesen; St. Ribe 56; C. 15/5 59, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 15/3 63 – 15/3 68; ~ 30/8 75 Mariane Gottlieb; see J. Raffenberg i Nakskov-B.; H. F. Rørdam i Tirstrup-F.; [† 19/4 1786].

Borchs K. nr. 310.

29. 16/6 1786 [Egebjerg 3/2 74] Johan Andreas Johansen Rehling af Hasle-B., f. Koldby 22/8 48; St. Hlh. 64; C. 24/3 68; p. Cap. Hasle-B. 24/5 71, o. 25/9; Pr. 83; ~ 1/7 74 Susanne Franch Hermansdtr. Beckmann af Boeslunde, f. 23/1 54, † 18/5 89; 5 S., 2 D.; see Herman D. B. R. i Jydstrup-V.; P. J. Berner, 2. r. Cap. Randers; [† 30/11 1790; forstod som ingen Anden hverken før el. efter ham, at vinde Menighedens Kjærlighed ved en alvorlig Christendom og pletfrit Levnet; W. 2/22 og 3/631; N. 487].

PT 6:6 (1915), s. 180-188 (Rehling).

30. 28/1 1791 [Karlebo 1/8 81] Johannes Jensen; [17/12 1817 Hjørlunde; see der].

31. 17/12 1817 [Hjørlunde 14/11 00] Peter Sølling af Thorstrup-H., f. Kold. 7/9 el. 14/9 66; St. 85; C. 30/10 92, l.; Sp. Ringgive-G.-L. 17/11 95, o. 8/12; R. m. Kbhs. Sp. 12/7 20; ~ Kbh. 15/7 96 Johanne Vilhelmine Starinsky, f. Kbh. 8/9 71, † ss. 23/6 49; F. Johan Samuel S., Hof-Skorsteensfeiermstr.; 4 S., 2 D. (i Hjørlunde); see N. P. Rasmussen i Pedersborg-K.; Samuel A. S. i K. Hvalsø-S.; P. Bendtsen i Skjelby-Gu.; Hans A. S. i Haslund-Ø.; [† 26/3 1839].

32. 13/7 1839 [Ude- og Oppe-Sundby 7/8 30] Johan Thomas Neergaard; Pr.; [19/6 1850 Faxe; see der].

33. 6/9 1850 [Korsør-T. 1/8 41] Johannes Galskjøt; [25/8 1862 Magleby-H.; see der].

34. 10/11 1862 [Silkeborg-L. 15/12 55] Jens Christian Hostrup, f. Kbh. 20/5 18; F. Peder H., Justeermstr.; M. Anna Lene Johanne Irgens af Als; St. Kbh. 37; C. 2/11 43, l.; reiste i Norge 49 og 52; i Italien 52–53; 1 ~ 2/11 48 Henriette Vilhelmine Lovise Mantzius, f. c. 25, † 1/1 49; (Sstr. t. Franciska C. C. M. ~ C. S. Heiberg i Vreilev-H.); F. Major Carl Joh. Peter v. M.; M. Mette Marie Fogh; 2 ~ 29/6 55 Christiane Georgine Elisabeth v. Hauch, f. Sorø 5/10 32, † 1903; F. Etrd., Prof. Johannes Carsten v. H.; M. Frederikke Elisabeth Brun Juul; 5 S., 2 D.; [† 1892; meget berømt som dramatisk Digter; E. S. 1/862; Kirkegaardsmonument på Frederiksberg Kgd.].

DanKir bd. 1-3, s. 497 (Frederiksberg kirke).
———————————

 

 

No 283. Sognecapellaner til Frederiksborg Slot, (Hillerød) og Herlev.

[Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 1609. Anders Christensen Arreboe; [1611** Sp.*; see Vordingborg-K.].

2. 26/9 1611. Saxe Jensen; [1613 P. t. Christiansborg Slot; see Ramløse-A.].

3. o. 22/5 1639. Svend Hansen Hallandsfar, f. c. 09; St. Roesk. 35; [fmtl. † el. forflyttet 1649].

KUM I, s. 129 (»Sveno Iohannis Hallandus«); KS 2:1 (1857-59), s. 501 (»Sven Hansen Hallandsfar«, 30 år gl.).

4. o. 14/2 1649. Anders Knudsen Riverus; maaskee St. Slag. 37; [vist † el. forflyttet 1655].

KUM I, s. 139 (»Andreas Canutius Neoburg«).

5. o. 14/3 1655. Hans Barchmann; [29/6 1660 Nykjøb.-R.; see der].

5b. 1660 [Skp. på et kurlandsk Skib 56] Lars Larsen Rhode; [1661 Vestenskov-K.; see der].

6. o. 17/8 1660 [Hør. Fdbg. 52] Hans Jensen Poscolan; [14/4 1664 (63?) Torup; see der; saafremt han er ord. 1660, bliver der ingen Plads til Hans Allesen Bunkeflod (1661 Sp. t. Slag. St. Mikkels K.), som efter G. 3/1 305 og T. 179 en kort Tid var Præst her; men jeg har ogsaa fundet ham ord. 27/8 61 og, hvis dette forholder sig saaledes, kan Bunkeflod have været Capellan i Mellemtiden; han har vel i ethvert Tilfælde assisteret Huusvig].

7. 1664 el. 63 [p. Cap. Skjævinge-G., k. 19/1 62, o. 2/5] Peder Danielsen Køler; [21/2 1671 Lynge-U.; see Christiansborg Slotspræster].

8. 1671 [Hører Fdbg.] F. Bdr. Bernt Danielsen Køler; [29/12 1681 Hjørlunde; see der].

9. (1684. 89). Søren Olsen Ørsted, [1697 r. Cap. Kjøge-Ø.; see der].

10. o. 23/2 1698. Oluf Sørensen Bagge; [22/2 1704 Nestved St. Mort. K.; see Kjerteminde-D.].

11. 15/6 1704 [Hør. Fdbg. 25/3 03] Lambert Hansen Windekilde; [7/9 1715 Græse-S.; see Lynge-U.].

12. 14/8 1716. Niels Pedersen Schiwe; [16/8 1728 Græsted-M.; see der].

13. 13/9 1728. Søren Pedersen Tuxen; [5/4 1738 Vemmelev-H.; see der].

14. 5/4 1738, o. 23/7, Christen Jensen; [22/3 1743 Asminderød-G.-F.; see der].

15. 24/5 1743, o. 14/6 [Lærer for de kgl. Pager 40] Peder Ephraim Pedersen Monrad; [5/11 1745 Nysted-H.; see Aarh. Dk.].

16. 24/12 1745, o. 8/2 46 [Hør. Fdbg. 38] Thomas Reinhold Christensen Luja af Gladsaxe-H. (F. C. H. L. Bertelsen), f. 9/11 14; St. Fdbg. 31, Bacc. 32; C. 35; ~ Hillerød 14/2 47 Friderica Charlotte Wegge, d. Hillerød 21/1 22, levede 71 i Hillerød, b. Esbønderup 3/5 11; F. Søren Olufsen W., Staldskriver; M. Anna Marie Adamsdtr. Møller; 1 D.; [† 1759].

KUM II, s. 529, 534 (»Thomas Reinholdus Luja«, 16 år gl.).; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Holbo hrd. nr. 81; PT 2003, s. 168; Kbg. Hillerød (1697-1766), opsl. 210 (hustrus dåb); PT 8:1 (1922), s. 168 (Kbh. vielser).

17. 14/4 1759, o. 5/9, Schack August Nielsen Steenberg; [12/2 1762 Gjerlev-D.; see der].

18. 24/6 1762, o. 8/10, Elieser Jensen Castrup (Kastrup); [15/6 1770 Magleby i Sjælld.; see der].

19. 15/6 1770, o. 19/10 [Cat. Kbh. Nic. K. 2/12 57] Nicolai Nielsen Lumholtz; [14/1 1773 Kbh. Nic. K. 2 r. Cap; see der].

20. 11/3 1773, o. 26/3, Michael Platou af Damsholte, f. 46; St. pr. Kbh. 60; C. 11/6 67, l.; ~ Hillerød 27/10 73 Johanne Ottone Broch, f. 56, † Kbh. 9/10 25; F. Major Chr. Falk B.; M. Anna Madsdtr. Brodt; [† 4/7 1808; Nød en ualmindelig Høiagtelse. Begavet taler. Hans Ligpræd. over Sp. Rehling var en Andagtsbog, der fandtes næsten i hver Mands Huus i Hillerød].

Nedlagt efter Rescript 29/7 1803.

———————————

 

 

No 283b. Capellan pro loco for Frederiksborg, (Hillerød) og Herlev.

[Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 18/2 1878 [Cap. p. p. Helsinge-V. 10/7 76, o. Od. 19/7] Hans Vilhelm Malling, f. Ringsted 5/4 46; F. Christ. M., Snedker og Org.; M. Anna Marie Jørgensen; St. pr. Hlh. 71; C. 21/1 76, l.; ~ Dalum 26/10 76 Sophie Johanne Conradine Holm af Vetterslev-H. (F. nu i Dalum), f. Aarh. 30/3 53; (77) 1 S.

———————————
 
 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 453. Ord. Catecheter i Hillerød (Frederiksborg).

[Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 23/9 1818 [p. Cap. Rødding-S. 7/5 13, o. 16/7] August Julius Tietche, f. Kbh. 17/8 82; (Bdr. t. Caspar G. T. i Fjelstrup); F. Gottfred T., Dreier; M. Anna Margr. Eleonore Koller; St. Kbh. 00; C. 16/7 07, h.; O.; [# 11/4 1837; † 20/9 46].

2. 25/7 1837, o. 15/9, Christian Gottfred Schaper; [14/12 1844 Præstø-S.; see Nyborg].

3. 15/2 1845, o. 9/4, Stephan Ditlev Edvard Schrader; [1/6 1858 P. t. Christiansborg Slotskirke; see der].

4. 10/12 1858, o. 16/2 59, Frits Carl Emil Andersen, f. Kbh. 25/9 29; F. Jens A., Bud i Finantsministeriet; M. Juliane Marie Høepfner; St. Kbh. 49; C. 30/1 56, l.; ~ 26/5 59 Caroline Marie Nørgaard af K. Saaby-K., f. Ousted 3/4 34; (68) 2 D.; [29/8 1872 r. Cap. i Hors.; Fik som Hædersgave en Sølv-Bordopsats med Indskrift, som et Beviis paa den Agtelse og Kjærlighed, han har erhvervet sig hos Byens Borgere i den Aarrække, han har boet der; see D. T. 73/266].

5. 28/1 1847, o. 11/2 [Overlærer v. Tøxens Bgrsk. i Kjøge 25/8 69] Anders Jensen; [13/3 1877 S. Vissing-V.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Frederiksborg Slotskirke, s. 1673-1926, Nørre Herlev Kirke, s. 1935-1961, Hillerød Kirke, s. 637-643.
Rørdam, Holger Fr.: Præster ved Frederiksborg Slotskirke (1567-1670). Kirkehistoriske Samlinger 3:2 (1877-80), s. 294-334.
Heiberg, Knud og C. Klitgaard, ved H. R. Rørdam: Præsten Peder Wedel i Stavning. Et bidrag til den pietistiske Bevægelses Historie i Vestjylland. Kirkehistoriske Samlinger 5:4 (1907-09), s. 567-98.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 432. Herlev og til 1555 Frerslev,

Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. 119; Kbg. Herlev 1701.
Anm. Herlev og Frerslev Sogne bleve forenede til eet Sogn ved Klemmebrev af 1555 og F. K. nedbrudt.
———————————

1. (1560). Christopher Jespersen; see R. L. Wolsing i Lynge-U.; J. C. Herløv i St. Jørgensbjerg-I.; [levede endnu 1577; fmtl. † før 1584; hans Navn paa en Alterkalk fra 1560].

DanKir bd. 2, s. 1949 (se nedenfor).

2. (1584). Søren Pedersen; [fmtl. † el. forflyttet 1605 (eller 1609), da Herlev blev forenet med Frederiksborg].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

3. 1609. Mag. Anders Christensen, tillige r. Cap. Frederiksbg.-H., see der.

4. 7/12 1615 [p. Cap. Hvidovre 11] Svenning Jensen Morsing; Pr. (41); ~ Maren Sørensdtr., f. p. Mors, † 13/11 40; 2 ~ (45) . . . ; [† 30/10 1655; hans Navn paa Alterstager fra 1621: »her Svenning Iensen Morsing« og på Prædikestolen 1629; Lgst.; Eptph.].

KS 3:1 (1874-77), s. 809; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); Kopskatten 1645, opsl. 39; DanKir bd. 2, s. 1949, 1952, 1958 (se nedenfor).

Derefter blev Herlev Annex til Frederiksborg Slotskirke.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Nørre Herlev Kirke, s. 1935-1961, Freerslev Kirke, s. 1962.
Rørdam, Holger Fr.: Præster ved Frederiksborg Slotskirke (1567-1670). Kirkehistoriske Samlinger 3:2 (1877-80), s. 310 (noten), 317, 320-21.