Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

Kjøbenhavn.

No 638. Sognepræster til St. Nicolai Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/10; A. H. K.; K.; M. 10; L. P. B.–h.; Kbg. 1658 (÷ 1722-32).
Anm. Kirken indviedes 1509, men brændte 1795 og er ikke siden opbygget.
———————————

1. 1529. Mag. Hans Tausen; [•/2 1538 Roesk. Dk.; see der].

2. 1538 [Prof. phil. & dialectices (22)] Dr. med. Christian Pedersen el. Terkelsen Morsin (Morsianus), f. c. 85; [maa være bleven #; † 27/7 1560; Eptph. i Frue K.].

3. 1543. Mag. Laurits Nielsen Riber; [1546 Ribe Dk.; see der].

4. 1546 [Ribe Dk. c. 39] Mag. Frants Clausen Berg, f. Od. 01; F. C. B., den berømte Billedhugger for Dronning Christine; M. Marg. Evertsdtr. de Grot el. Grott; Rtr. Od. (31); tjente i Biskop J. Munchs Cancellie 32; Rtr. Vibg. 33; Lect. i Vestervig; Kannik i Ribe 44–91; ~ Karen Lauritsdtr., en Søsterdtr. af Provst Svend i Vestervig Kloster; [Biskop i Opslo 1548; † som Jubellærer 2/11 1591].

Hegelund I s. 225, II s. 143; DKR s. 450.

5. 1548. Mag. Jens Pedersen Winstrup, f. 02; var Stiftspr.; ~ c. 45 Anna Nielsdtr. Hofvet, f. c. 28, † 6/10 98; F. N. H., Kbmd. i Kbh.; 4 S., 5 D.; 2 ~ C. Jensen i K. Helsinge-D.; see Peder J. W. t. Kbh. Hel. G. K.; N. Hansen i Aarby; S. J. Callundborg i Kallundborg; [†18/6 1558; Eptph.; Hustrus Lgst. i K. Helsinge-D.].

KB bd. 1 (1551-55) s. 406; KS 2:3 (1864-66), s. 495; 3:2 (1877-80), s. 288; DanKir bd. 1-1, s. 556 (se nedenfor), bd. 4, s. 1285 (Kirke Helsinge kirke).

6. 1558. Jacob Nielsen, f. c. 24; St. Kbh. 44; vist 28/8 52 Bibl. (claviger) v. Universitets Bibl.; ~ 51 Magdalene; 20 B.; [† 8/9 1571; fik 20/2 62 Kongebrev p. Gjentofte, mod at holde Cap. der; i sin Tid en af de meest yndede Præd. (Rørdams Universitets Hist. 1/663); Lgst.].

F-P s. 25 (»Jacobus Nicolai Hafniensis«); DanKir bd. 1-1, s. 567-568 (se nedenfor).

7. 1571 [2 r. Cap. Kbh. Frue K. 68] Mag. Anders Jensen Mariager (Marupius) af Durup-S.-R.-G.; Bdr. t. J. J. Durup i Hobro-S.; Mag. Kbh. 72; 1 ~ . . ., vist † P. 68; 2 ~ 73 Karine Clausdtr. Skavboe el. Scavenia, f. 58, † 15; 2 ~ 3/12 87 Mag. N. L. Arctander, kgl. Conf.; (Sstr. t. Laurits C. S. i Taarnby og t. Margrete C. S. ~ C. C. Lyschander i Herfølge-S.); F. Prof. C. Lauritsen Scavenius; M. Kirstine . . . ; see S. N. Juul i Nibe-V.; [† 3/7 1582; særdeles dygtig og hæderlig; W. 2/12; N. 375].

Hegelund I s. 150, 285, 350, II s. 46, 93, 177; KS 2:5 (1869-71), s. 156 (Arsherreds Provstebog); EM bd. 1, s. 143 (L. N. Arctander).

8. 1582 [Rtr. Helsing. 76] Mag. Albert Hansen, tillige Hofp.; [1584 P. t. Frederiksborg Slot; see der].

9. 1591 [Hofpræst 80] Mag. Jens Gjødesen* (Ægidii), f. Ribe 50; F. Bgr.; St. Ribe 68; udenlands . . .; Rtr. Lemvig 75; ~ Kbh. 11/12 81 Magdalene Valentine, f. c. 67, † 2/7 30; F. Notarius i Wittenberg; 7 B.; [Biskop over Aarh. St. 1595; † som Jubellærer med stor Berømmelse 11/12 1626. „Erat vir eximiæ pietatis et devotionis, candoris et antquæ fidei“ (Lkm. eft. Blichfelds Manuscr.); Eft. N. khist. S. 6/70 blev han Biskop 1593; G. 1/258; W. 1/12; Eptph.].

Hegelund I s. 145, 374, II s. 90, 218; KS 2:4 (1867-68), s. 405 (Smørum hrd.); DBL; DanKir bd. 16, s. 825, 909 (Århus Domk.).

10. 1595 [r. Cap.*, o. 16/8 93] Mag. Isak Sørensen Grønbech af Frederiksborg-H., f. 64; Hør. Fdbg. (81); Mag. i Wittenberg; ~ Kbh. 25/5 95 Dorothea Jacobsdtr. Hasebard, f. 57, † 4/4 42; F. J. H., kgl. Livmed.; 1 S.; [actioneret 1594 for nogle Talemaader, som smagte af Calvinisme; han yttrede nemlig i en Pintsedagspræd., „at hvem Gud engang havde givet den Hellig-Aand, ham unddrog han den aldrig siden, og at hvo, som døer ubodfærdig, derved beviser, at han aldrig har havt Aanden“ (Daae: Trondhj. Stifts geistl. Hist. S. 55); maatte tilbagekalde; Biskop over Trondhj. St. 15/9 1596, o. Trin. S.; nidkjær og virksom; levede endnu 1747 i velsignet Erindring (Pont. Ann. 3/198); gav sit Bibl. til Capitlet i Trondhj. og en anseelig Sum til Fattige og andet gudeligt Brug; † 27/6 1617; W. 1/370; Eptph. i Trondhj. Dk.].

Hegelund I s. 245, 268, II s. 136, 156, 159.

11. 23/12 1596. Mag. Hans Knudsen Weile, f. Veile 67; F. Bgr.; St. i Kbh. (87); ~ Dorthea Andersdtr. af Roesk. Dk. (F. Prof. th. A. Lauritsen); altsaa Søster til hans Modstanders, Dr. Resens, første Kone; mindst 2 S.; see K. Hansen p. Antvorskov; [Biskop over Fyens Stift 26/10 1606; afsat 3/6 16 som Calvinist; † Franeker 25/10 29; see DBL.].

F-P s. 107 (»Johannes Canuti Weleius«); Hegelund I s. 290, 468, II s. 180, 261.

12. k. •/1 1607 [Lunds Dk. 02] Mag. Ole Jensen Kock, f. Bergen 77; F. J. Olufsen K., Kbmd.; St. Bergen c. 95; St. i Rostock 96; Mag. legens ved Kbhs. Universitet 97; Sp. Bergens Dk. 1600; Mag. Kbh. 13/7 02; Kannik og Præst v. Lund Dk. s. A.; ~ Anna (?) . . . ; 2 S., 2 D.; [susp. 21/12 1613 formedelst en Strid med Biskop, Dr. Resen og calvinistiske Anskuelser; dømt fra Embedet og landsforviist 23/2 14; St. i Leyden 14; † Stockholm 19; som Prøve paa hans Polemik mod Resen maa anføres følgende Yttring i en Præd.: „Du, som siger, at Christus har været Menneske af Evighed, og dermed staaer og forfører Ungdommen, hvad heller Du est Keiser eller Konge, Herre eller Fyrste, Mester eller Doctor, da faaer Du Skam paa din Nakke. Jeg vil bevise Dig ved den gode, gamle, graa Bibel, at det er Løgn og Skam og Phantasterie, Du farer med. Ja, Du, som saa siger, Du være Mester eller Doctor, saa er Du dog en Pebling eller Sinke derudi“; angreb ogsaa Biskop Winstrup, idet han talede om en stor Hund, som sidder over 10 eller 15 Retter, roder i sine Rosenobler og Dalere, den Stund han saadant skulde straffe; siges i 1614 at være besvogret med Mag. Peder Schjelderup t. Kbh. Frue K.; W. 1/230; N. 317].

F-P s. 142 (»Olaus Joannis Coccius«); KS 2:5 (1869-71), s. 150; Lampe I, s. 46-48; EM bd. 4, s. 451-52; PT 1:3 (1882), s. 129; Helk I, s. 280; KUH bd. 3, s. 255-70; Caw I, s. 218-219.

13. 1614 [Od. Graabr. (Albani) K. 13] Mag. Mads Jensen Middelfart (Medelfart); [1616 kgl. Confessionarius; see der].

14. 1616 [Slotsp. p. Frederiksborg 11**] Mag. Anders Christensen Arreboe; [Biskop over Trondhj. St. 1618; see Vordingbg.-K.].

15. k. 22/5 1618 [Kallundbg. 17] Mag. Thomas Cortsen el. Conradsen Wegner (Wægner), f. Skaane 87; F. C. W.; M. Elline Thomasdtr.; St. Lund 06; Hør Sorø 08; (Lund 09); Mag. Kbh. 28/4 12; 2 r. Cap. Kbh. Frue K. 11; 1. r. Cap.* ss. 14; r. Cap. Kallundbg. 15; 1 ~ 12 Cecilie Jacobsdtr. Bender, † 27; 5 B.; 2 ~ 29 Anna Christensdtr. Trane; 4 S., 4 D.; 2 ~ Mag. M. C. Humble, Biskop i Stavanger (see Faareveile); F. C. T., Kongens Ombudsmand (Stiftamtskrvr.) i Stavanger; M. Anna Jensdtr.; (see P. Anchersen i Starup-G.; Thomas V. W. i Vemmetofte; Severin W. i Nordby p. S.); [Biskop over Stavanger Stift 1627, o. 7 Trin. S.; † 13/12 54. Lærd og brav, arbeidsom og velbevandret i det historiske Fag. Anvendte følgende Vers paa sin Tid:

„Virtus er nu slagen død;    fides er død oc gantske bortfarn (forn);
justitia lider Nød;    misericordia slet forloren;
temperantia er slet bunden;    pax er ikke mere forhande:
veritas bliffuer ikke funden;    pudor er bortrømt af Lande
Summa:   Tempora plena malis
  Tempora plena dolis“

(Faye: Christiansands Bispe- og Stiftshist. S. 240). W. 2/556; N. 646; Eptph.].

F-P s. 221 (»Thomas Cunradi Scanus«).

16. 1627 [Roesk. Dk., o. 26/3 20] Mag. Laurits Mortensen Scavenius, f. Skagen 6/8 89; F. M. Lauritsen, Fisker; M. Maren Sørensdtr.; St. Kbh. 10, Bacc. 11; Hør. Kbh. s. A.; udenlands 12–17: St. i Leipzig 14, i Heidelberg, Giessen og Strasbourg 15; Mag. Kbh. 20/5 17; igjen udenlands 17–20; Dompr. Roesk. 20; ~ Roesk. 15/2 20 Else Pedersdtr., f. Kbh. 5/1 01, † 5/6 53; F. P. Lauritsen, Bgr.; M. Karen Christiansdtr.; 6 S., 9 D. (12 B. b. i Nic. K. 1637-41); [Prof. th. 10/6 1639; Dr. th. 8/12 40; Biskop over Sjællands Stift 24/3 53, o. 4 Trin. S.; † Roesk. 22/6 55; reiste udenlands før han blev Stud. som Tjener for Dr. th. Finkes Søn; W. 2/321; N. 524; Eptph., Lgst. og Kisteplade i Frue K.; Portrait i Roesk. Dk.].

KUM I, s. 3 (»Lavr. Martini«); PT 8:6 (1927) s. 186; Helk I, s. 369; DanKir bd. 1-1, s. 60, 92, 107 (Kbh. Vor Frue Kirke), s. 584 (se nedenfor), bd. 3, s. 1738, 1741 (Roskilde domkirke).
(1639. Mathias Andersen Hviid; see Brenderup-O.).

17. k. 9/11 1639, E. f. B. 12/11 [Christiansborg Slotsk. 22/10 36] Mag. Jens Pedersen Schjelderup af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Trondhj.), f. Mandal 14/2 04; St. Kbh. 22; udenlands 26–31; Rtr. Lund 31; Mag. 33; Sp. t. Lunds Dk. 30/6 36; ~ 11/8 39 Inger Olsdtr. Worm, f. 11/8 21, † 4/5 77; F. Dr. og Prof. med. O. Willumsen W.; M. Dorothea Thomasdtr. Finke; 5 S., 5 D.; see Jens J. S. i Sorø; [Biskop over Bergens Stift 30/6 1649; † 3/10 65; from, retsindig og ædelmodig; N. 529].

KUM I, s. 24 (»Ianus Petri Schelderop«); KS 2:1 (1857-59), s. 502 (»Jens Pedersen Skielderup«); Lampe I, s. 10-11.

18. 1649. Mag. Hans Enevoldsen Brochmand, f. Kjøge 16/4 21; Bdr. t. Iver E. B. i Borup-K. og t. Peder E. B. i Skjelby-Gu.; F. E. Rasmussen B., Bgmstr.; M. Margrethe Rasmusdtr.; St. Hlh. 38; Reise til England 42–45, hvor han blev bekjendt med den allegoriske Prædikemaade; Mag. i Canterbury 42; ~ England Anna Laurence de la Ford; F. John Laurence, engelsk Ridder og Baronet; 3 S., 1 D.; [# 1660; Prof. th. 5/5 s. A.; Biskop over Aarh. St. s. A.; † 3/3 64; Lgst. i Aarh. Domk.; W. 1/173; N. 92].

KUM I, s. 145 (»Iohannes Envaldi Brochm.«); DBL; DanKir bd. 16, s. 807, 888 (Århus Domk.).

19. 1660 [P. p. Christiansborg Slot 52] Mag. Michael Henriksen Tisdorph af Haderslev 1. Slotsp., f. 13/9 28; St. Hamburg 48; C. 50; Mag. 53; ~ 11/2 55 F. E. i Christiansbg. Slotsk.: Søster Hansdtr. Brochmand, f. Kbh. 29; † 7/3 93; F. Dr. og Prof. th. H. Rasmussen B.; M. Drude Thomasdtr. Finke; 3 S., 5 D.; see S. K. Sevel t. Kbh. Frue K.; C. V. Worm t. Kbh. Frue K.; [† 17/2 1701; var den kosteligste Prædikant paa den Tid (H. d. Khist. 1/433); W. 2/496; N. 618; Eptph. paa en Marmorsteen].

KUM I, s. 211 (»Michaël Henrici«); DanKir bd. 1-1, s. 565 (se nedenfor).

20. 31/1 1699**. Prof. Christen Villumsen Worm; [4/1 1707 Kbh. Frue K.; see der].

21. 4/1 1707 [P. t. Frelsers K. i Christiania og Stpr. 01] Mag. Jacob Christensen Lodberg; [5/1 1711 Kbh. Frue K.; see der].

22. 5/1 1711 [Kbh. Holmens K. 1/4 02] Mag. Iver Dideriksen Brink, f. p. Valderhoug, Sundmørs Provsti, 19/11 65; F. D. Johansen B., Insp. i Nordlandene og Finmarken; M. Helene (Lene) Hansdtr. fra Laholm i Halland; St. Christiania t. Upsala 81, t. Kbh. 82, Bacc. 83; Huslærer i Holmestrand i Norge 83, i Drammen 84-86; Alumn. i Valkendorfs Coll.; C. 86; Fp. 4/9 89, o. Kbh. 20/9; P. ved den danske K. i London 6/3 92; Mag. Kbh. 4/5 92; Pr. 02; reiste med Kong Fred. IV. som Confessionarius 08; tiltraadte igjen 27/7 09; 1 ~ London 20/7 92 Ambrosia Henriksdtr. Michelsen, † 1/8 09; F. H. M. i London; 12 B., hvoraf 3 D. levede; 2 ~ 3/9 10 Sophie Hansdtr. Seidelin, f. 92; F. Cfrrd. H. Hansen de S. til Hagestedgd. af Kbh. Holmens K.; M. Drude Margrethe Clausdtr. (Moster t. H. F. Seidelin i Gloslunde-G.); 2 S., 4 D.; 2 ~ C. M. Ramus t. Kbh. Hel. G. K.; see D. F. Seidelin i Gamtofte; H. H. Hagerup, r. Cap. t. Kbh. Holmens K.; J. P. Kjærup t. Kbh. Holmens K.; S. J. Steenlos i Haarlev-H.; M. F. Bircherod i Høielse-L.; Iver J. B. i Kundby; (P. M. Orsleff t. Hels. Olai K.); [† 25/6 1728; en stor Statsmand; W. 1/165; N. 90; hans Navn paa bagsiden af Altertavlen i Holmens K.].

KUM II, s. 112, 120, 186 (»Ivarus Dieterici Brinchius«); KS 5:6 (1911-13) s. 209-240 (biografi, se nedenfor); Seidelin bd. 1, s. 103-120, (73, note a); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 286; DanKir bd. 1-1, s. 577 (se nedenfor), bd. 1-2, s. 79 (Holmens kirke).

23. 8/10 1728 [Kbh. d. Garn. 2/9 26] Mag. Peder Lauritsen Hunderup, f. Kbh. 23/7 87; St. pr. 04; C. 6/6 09, l.; Mag. 10; D. p. C. . . .; Pr. p. Regentsen 14; 1 r. Cap. Kbh. Trin. K. 19/1 20; ~ Maria Sybille Høppener (Høppner, Høfner), E. e. D. J. Blicher, 1 r. Cap. Kbh. Trin. K., f. c. 82, † 11/5 69; (see H. J. Clementin i Rødby-R.); [† 1/8 1733; W. 1/482; N. 275].

KUM II, s. 299 (»Petrus Laurentii Hunderup«, 16 år gl.).

24. 28/8 1733 [Vang p. Hedemarken, Aggersh. St., 28/10 12] Niels Olsen Dorph; [28/4 1736 Kbh. Frue K.; see der].

25. 28/4 1736 [Kbh. Trin. K. 22/6 31] Mag. Hans Hansen Mossin; [afsat 2/4 1738, fordi han i en Prædiken havde angrebet de pietistisksindede Catecheter ved Kirken, Balslev og Rehling; skulde desuden betale 350 Rdlr. ad pios usus (see H. d. Khist. 2/80); 9/12 1740 Kjøge-Ø.; see der].

26. 5/4 1738 [Frederiksborg-H.-H. 25/11 35] Nicolai Brodersen Brorson af Randrup, f. 23/7 90; St. Ribe 10, Bacc. 12; C. 13; Hør. Ribe 14; Sp. Bedsted i Sl. 15; 1 ~ 24/9 16 Anna Kirstine Bruun af N. Løgum og Løgumkloster, f. c. 94, † Bedsted 7/6 21; 2 S., 2 D.; 2 ~ 22/10 22 Barbara Agnete Johansdtr. Hansen af Humtrup, f. 27/5 03, † 27/4 50; 6 S., 4 D.; 3 ~ 12/5 51 Charlotte Maria Vogetz, E. e. 1) Sølvpop Poul Chr. Schindeler, 2) Bendix Jensen Borrebye, Rdmd. og Brygger; F. Conrad Adolph V., Cpt.; M. Barbara Maria Fuchs; 4 ~ 19/9 53 Anna Lauritsdtr. Fogh; (Halvsstr. t. Elisabeth M. F. ~ E. N. Kragh i Ørslev-S.); F. L. Nielsen F., Forv. o. Grevsk. Samsø, Tolder, Brygger og Rdmd. i Kbh.; M. Kirsten Hansdtr. Leegaard; see Broder N. B. i Hundstrup-Ø.; P. N. Agerbech i Snesere; Johannes N. B. i Thisted-T.; Oluf A. N. B. i Hillerslev-K.; Johan P. N. B. i Døstrup; Nicolai N. B. i Steenmagle-S.; M. M. Thye i Ondløse-S.; Christian G. N. B. i Finderup; N. J. Albech i M. Bjergby-B.; (Hans A. B. i Emmerlev); [† 30/3 1757. Paadrog sig som Slp. allerhøieste Mishag, fordi han ikke vilde anvende haarde Midler mod den Ryggesløshed og Sædernes Fordærvelse, hvoraf Menigheden skal have lidt. Rimeligere har han ei villet lyde Bluhmes General-Kirkeinspections-Coll.; W. 1/171; N. 93].

KUM II, s. 349, 378 (»Nicolaus Broërsonius«, 20 år gl.); Achelis I, nr. 4548; Arends I, s. 91-92: W. II. 171; J. 292; Fr. B. III. 13; Worm. 1. 177; N. 93; Ehrencr.-M. II. 101; B.-D. 1038; Lengnick: Stamt. o. Fam. Brorson S. 2; Lorck: I. 497 ff. 554 ff., II. 21 ff.; K.-S. 3 R. VI. 665– 712; Sj. Aarb. 1923 S. 214 f.; J. Brodersen 430; P.-T. 8 R. VI. 95; B.-L.; Ribe Borgere. 17; (Arends’ litteraturforkortelser); PT 8:6 (1927), s. 95; 1981, s. 71-72; Bed-1600 s. 30; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 713.

27. 9/4 1757 [Kbh. Hel. G. K. 5/4 54] Dr. th. Poul Mathias Lorentsen Bildsøe; [23/4 1759 Kbh. Holmens K.; see der].

28. 23/4 1759 [Kbh. Frelsers K. 28/7 52] Hans Sørensen Lemming*, f. Nybg. 12/1 07; (Bdr. t. Ingeborg S. L. ~ P. Schonning i Nyborg og t. Erik S. L. i Ude- og Oppe-Sundby); F. S. Poulsen, Transportforv.; M. Regine Hensky; St. Nybg. 23, Bacc. 24; C. 25; Hør. Nybg. c. 28; r. Cap. Nyborg 4/2 29 (maatte holde p. Cap. i 2 Aar for sin Ungdom); Sp. Ude- og Oppe-Sundby 18/10 37; 1 ~ 30 Anna Beate Henningsdtr. Scheel, E. e. Amtsforv. Dines Guldberg, f. 05, † 23/9 40; F. H. Hansen S. t. Tidselholt; M. Anna Kirstine Trochmann; 1 S., 3 D.; 2 ~ 12/7 41 Anna Eleonore Jensdtr. Skaarup (Schaarup) af Od. Frue K. r. Cap., f. 22/4 01, † 6/5 82; 1 S.; see P. A. Lyngbye i Vium-L.; L. C. P. Bildsøe t. Nestved St. Pet. K.; [† 23/6 1788; meget værdig; meentes, i Nyborg at have bestyrket de Særsindede (Støttrupperne) i deres Vildfarelse (H. d. Khist. 2/78); G. 2/1 350; Eptph.].

KUM II, s. 455, 460 (»Iohannes Severini Lemming«, 18 år gl.); DanKir bd. 1-1, s. 565 (se nedenfor).

29. 5/9 1788 [Kbh. Frelsers K. 13/5 73] Peder Hersleb Pedersen Abildgaard*, f. Røros, Trondhj. St., 12/12 27; F. P. A., Sp.; M. Anna Sophie Christophersdtr. Hersleb; St. Helsing. 46; C. 22/6 48, l.; Hør. Roesk. s. A.; Sp. Roesk. Frue K. 21/4 52, o. 14/7; Kbh. Holmens K. 2 r. Cap. 26/12 66; 1 ~ 6/12 52 Ingeborg Berntsdtr. Schnabel, d. 26/5 26, b. Roesk. Dk. 20/8 56; F. B. S., Rtr. i Roesk.; M. Soph. Rasmussen; u. B.; 2 ~ 63 Abelone Maria Villadsdtr. Gamborg af K. Hvalsø-S., f. 15/4 42, † 4/1 13; 1 D.; [† 2/3 1799; var blind i de sidste Aar; Eptph. i Roesk. Frue K.].

Kbg. Roskilde Domk. (1745-1814) opsl. 25 (1. hustrus begr.); DanKir bd. 3, s. 88 (Roskilde Vor Frue kirke).

30. 17/4 1799 [1 r. Cap.* 16/8 80] Peder Olesen Saxtorph af Meirup, f. Alleslev 14/5 20; St. Vibg. 45; C. 18/3 52, l.; Inf. p. Waisenhuset; Sp. Rorup-G. 23/2 59, o. 28/3; K. Saaby-K. 30/4 62; Kbh. Nic. K. 2. r. Cap. 10/3 74; 1 ~ 23/1 61 Christiane Prebensdtr. Schiøtt af Kbh. Frue K., 1 r. Cap., d. 8/3 45, † 7/3 83; 5 S., 1 D.; 2 ~ 11/2 84 Maria Christine Gram, f. 59, † 96; F. Niels Hansen G., Gross.; M. Maren Brock; u. B.; 3 ~ 20/11 97 Ellen Cathrine Christensen, f. c. 61, † i Henne 3/4 17, E. e. J. J. Bering i Skjern; see P. L. Wulff i Haarlev-H.; Preben S. i Magleby p. L.; Christian S. i Borre; [† 9/10 1803; hans religiøse Ideer vare noget mystiske (dvs. hernhutiske); iøvrigt blid, godmodig og tolerant: ærlig, nidkjær; W. 2/320 og 3/673; N. 523].

KUM III, s. 60 (»Petrus Olai Saxtorph«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1116; Kbg. Henne (1814-25) opsl. 62 (enkens død); E. Brejls skifteuddr.: Københavns stadsret nr. 583.

Derefter Sognet nedlagt og Menigheden fordeelt imellem Kbhs. andre Sogne ifølge kgl. Resolut. 27/6 1800 og 21/12 04.

———————————

 

 

No 639. Øverste Capellaner til St. Nicolai Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. 12.
Anm. Rækken tildeels formodet.
———————————

1a. (1569). Hans Skaaning; see Dr. Rørdams Universitetshist. 2/739.

1b. 1579 [Rødovre, o. 26/3 78] Anders Christensen Skovgaard; [1583 Helsing. St. Olai K., 1 r. Cap.; see der].

2. 1585. Poul Andersen Medelbye; var Slotsp., men maaskee tillige Cap. her; [c. 1592 Hofpræst; see Od. Frue K.].

3. o. 16/8 1593. Mag. Isak Sørensen Grønbech; [1595 Sp.*; see der].

3b. N. N.

4. o. 7/8 1605. Hans Sørensen Nyborg; [•/7 1606 Kongsted, see der].

5. 1607 [Hør. Kbh. c. 97]. Peder Olufsen, f. Haraldsted af fattige Forældre; Disc. i Ringsted Skole, siden Kbh.; Bacc. 03; [fmtl. # 1610 »En sølvkande på 2 ½ pot blev 1611 skænket kirken som sjælegave af hr. Peder Olufsen fordum kapellan ved S. Nicolai«; fik sine Testimonia 1607].

F-P s. 191 (»Petrus Olai f. Haraldsted«); KUH bd. 3, s. 725; KS 3:1 (1874-1877), s. 773; DanKir bd. 1-1, s. 531 (se nedenfor).

6. 1610. Menelaus Poulsen Nestved; [1618 P. t. Christiansborg Slotsk.; see der].

7. o. 30/12 1618. Christen Sørensen Sæbye; [1619 Terslev-Ø.; see der].

8. o. 24/2 1619 [Rtr. Helsing. 17] Mag. Tilemann el. Tidemann Villadsen; [13/2 1624 Slotsp. p. Frederiksborg; see der].

9. c. 1624. Morten Mors (Sommer).

9b. c. 1624. Nilaus Povelsen; vist St. Aarh. 16, Bacc. 18; ~ . . . , b. 9/11 43; [b. 4/7 26]

KUM I, s. 22, 34 (»Nicolaus Paulli Arhusiensis«); PT 1:1 (1880), s. 210; DanKir bd. 1-1, s. 597 (se nedenfor).
(Udgår her. Var 2 r. Cap.* see der. 9. 1624 Mads Mikkelsen.

10. c. 1626 [Karlebo, E. f. B. 30/5 21] Mag. Morten Marcussen; maaskee St. 18; Rtr. ved den lille Skole i Hillerød 19; 2 r. Cap. her 20; Mag. Kbh. 1/5 27; ~ F. E. i Karlebo: Karen . . . , b. 1/12 71; [b. 10/5 1640].

KUM I, s. 33, 85 (»Martin. Marcius Heffring.«); PT 1:1 (1880), s. 203; 1:3 (1882), s. 262; 8:6 (1927) s. 187.

11. 1640 [2 r. Cap.*, o. 15/5 1635] Jacob Sørensen Glud af Glud-H., f. 06; St. Leiden 24; St. i Kbh. fra Roesk. Sk. 29; ~ F. E. som 2 r. Cap.*: Karen (Catharina) Christensdtr., f. c. 88, † 7/4 1648 (el. 49); u. B.; [† 22/10 1644; gav 37 Prædikestol til Glud K. og med sin Hustru, Altersølv til Hjarnø K. 1642; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 96 (»Iacobus Severini Gludius Cimber«); Helk I, s. 222; KS 3:3 (1881-82), s. 341; PT 8:6 (1927), s. 192; 1986, s. 41-44 (V. Helk: Om Jacob Sørensen Bødker og Jacob Sørensen Glud); Kopskatten 1645, opsl. 10 (enken); DanKir bd. 1-1, s. 558, 571 (se nedenfor), bd. 17, s. 1494, 1504-07 (Glud kirke), 1534 (Hjarnø kirke).

12. 1644 [2 r. Cap.* 40] Jesper Christensen Undløse el. Ondløse af Ondløse-S.; Hør. Kbh. c. 27; St. Hlh. 34; ~ Margrethe . . . , der overlevede ham; [† c. 1645; ikke udtrykkeligt funden som øverste Capellan; ligesaa Nr. 7].

KUM I, s. 124 (»Casparus Christierni Undlosius«); KS 2:1 (1857-59), s. 504 (»Jesper Christensen Undløse«); Kopskatten 1645, opsl. 10.

13. k. 27/12 1645 (var Cap. her •/6 45). Jacob Bendixen, f. Helsingbg. c. 18; St. Hlh. 37; St. i Franeker 40, i Haag 42; i Leiden 42; ~ 45 Anna Lorentsdtr. v. Møllengraf, † 53; B.; [b. 16/12 1659; havde reist udenlands og blev derfor øverste Capellan fremfor Etm.].

KUM I, s. 140 (»Iacobus Benedicti Helsingburgensis«); PT 1:1 (1880), s. 200 Helk I, s. 164; Kopskatten 1645, opsl. 7 (var gift).

14. 21/12 1659 [2 r. Cap.* 44] Jens Jacobsen Snistorph, f. Halland 18; F. J. Andersen, P. i Snøstorp og Trønninge i Halland; St. Roesk. 40; r. Cap. Tikjøb, o. 31/5 44; 1 ~ 15/9 50 Abelone Jensdtr., f. c. 31, † 2/10 54; 2 ~ ca. 55 Malene Olsdtr., † c. 63; 9 B. med de to første Hustruer; 3 ~ c. 64 Engelke Friis, f. 45, † 26/1 26; (Sstr. t. Peder S. F. i Vindinge); F. Sigfried F., renteskrvr.; M. Margrethe Pedersdtr. Cheitum; (Sstr. t. Morten P. C. i Hyllested-V.); 8 B.; 2 ~ Hans Hylling; see Jacob J. S., nr. 17 her; Jens J. S. i Tillitze; Sigvard C. J. S. i Kippinge-B.; J. J. Laasbye i Høie-Taastrup; (C. F. C. Irgens i Greve-K.); [b. 15/4 1687; (se O. Nielsen Københavns historie Bind. 3, side 240); Lgst.].

KUM I, s. 156 (»Iohannes Iacobj Hallandus«); PT 1:1 (1880), s. 209, 7:6 (1921) s. 162 (ophav og død), 10:2 (1935) s. 113, 8:4 (1925) s. 201 (lev. børn af 2. ægteskab); Skarstedt s. 471; KS 2:1 (1857-59), s. 510 (»Hans Jacobsen«, 26 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 44.; DanKir bd. 1-1, s. 572, 596 (se nedenfor).
(15. 1677. Jens Christensen Fischer. Udgår her, var 2 r. Cap.*].

16. 2/5 1687 (conf. 18/11 99) [2 r. Cap.* 77] Nicolai Henriksen Tisdorph el. Thisdorph af Haderslev 1. Slotsp.; St. Kbh. 59; u. B.; [† 24/1 1705: gav 200 Rdlr. i Kroner. (Hfm. 8/5 67); Eptph.].

KUM I, s. 276 (»Nicolaus Henrici Haderslebiensis«); PT 9:2 (1929), s. 237 (testamente), 9:4 (1931), s. 130 (kaldelse); DanKir bd. 1-1, s. 565 (se nedenfor).

17. 10/3 1705 [2 r. Cap.* 14/11 99] Jacob Jensen Snistorph, en Søn af Nr. 14; St. Kbh. 71, Bacc. 77; p. Cap. hos sin Fader 23/2 83; ~ Karen Nielsdtr., b. 26/5 19; [b. 22/2 1731].

KUM II, s. 26, 71 (»Iacobus Iani Snidstrupius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 44; PT 9:4 (1931), s. 130; DanKir bd. 1-1, s. 596 (se nedenfor).

17b. c. 1731. [2 r. Cap.* 7/2 1718] Daniel Hansen Gemzøe af Stege; St. pr. 97; ~ Christiansborg Slotsk. 14/6 18 Charlotte Sabine Castanier; 2 ~ 2/3 42 Major Stürup; [dømt fra sit Embede ved Høiesteret 1734, fordi han vilde sælge sit Embede til F. G. Wulf, siden i Vesterborg-B.; see Rh. 1/278; nævnt som 1 r. Cap.* 1733-34].

KUM II, s. 226 (»Daniel Giemzæus«); KS 5:5 (1909-1911), s. 667.

18. 29/10 1734 [2 r. Cap.* 21/2 27] Christian Pedersen Reenberg, f. Aalbg.; (Bdr. t. Claus P. R. i V. Aaby-Aa. og t. Mette K. P. R. ~ J. Mørk, r. Cap i Holbæk-M.); F. P. Hegelund Clausen R., Bgmstr. (Bdr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K., t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K. og Farbdr. t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., t. Claus F. R. i St. Bjergby-M., t. Christian C. F. R. i Finderup og t. Anna Christine F. R. ~ M. C. H. Hessel i Simested-H.-H.); M. Anna Jensdtr.; St. pr. 12; ~ 15/12 28 Anna Michol Storm; 1 S., 1 D.; see U. A. Jæger t. Aalbg. Bud. K. r. Cap.; Morten C. R. i Gjødvad-B.; [# 1758; † 27/6 60; ivrig Modstander af Pietisterne].

KUM II, s. 363 (»Christianus Reenbergius«, 19 år gl.); T-N s. 109-110.

19. 10/2 1758 [2 r. Cap.* 4/12 50] Ole Peder Heidemark, f. 13; St. pr. Christiania 30, Bacc. 33; Skp. 43; p. Cap. v. Waisenhuset i Kbh. 2/4 45; ~ Kbh. Nic. K. 4/5 52 Christine Jacobæa Seerup, f. 1/6 29, † 3/8 64; [b. 8/2 1760].

KUM II, s. 514, 543 (»Olaus Petrus Hedemarch/Heidemarch«, 19 år gl.).

20. 25/4 1760 [2 r. Cap.* 10/2 58, o. 8/3] Andreas Nielsen Schyth, f. Helsing. 4/7 23; F. N. S., Hører ss., siden Klokker t. St. Olai K.; M. Florentine Kamp; St. Helsing. 40; C. •/2 45; 1 ~ 58 Else Kirstine Hjort; 2 ~ 26/10 59 Anna Johanne Mikkelsdtr. Alrøe, b. 30/3 63, E. e. A. A. From i Nebbelunde-S.; 1 S., 1 D.; 3 ~ Kbh. Frue K. 12/10 63 Christiane Sophie Schultz, f. 25/12 39; 4 S., 1 D.; see Niels S. i Veggerløse; [† 20/12 1772; W. 2/363 og 3/701].

KUM III, s. 7 (»Andreas Schytt«, 17 år gl.); Kbg. Kbh. Frue K. (1722-74 V) opsl. 161 (vielse); DanKir bd. 1-1, s. 607 (se nedenfor).

21. 14/1 1773 [2 r. Cap.* 25/4 60] Jørgen Jensen Østrup, f. 12/4 25 i et Skovhuus i Revninge S.; F. J. Lauritsen, Skytte; M. Maria Jørgensdtr.; St. Nybg. 44; C. 12/9 50; Skp. 16/3 59, o. 28/3; 1 ~ Kbh. Trin. K. 20/5 61 Anna Birgitte Smit, f. 20/9 35, † 20/2 62; F. Gustavus S., Brygger i Kbh.; 2 ~ 3/12 62 Anna Sophie Finck, f. 12/5 39, † 7/2 79; F. Hans F., Porcelænshandl.; M. Anna Cathrina Køle; 2 S., 2 D.; 3 ~ Christiane Sophie Vissenbjerg, f. 45, † Kbh. 81, E. e. Rasmus Lyche, Børskomiss. i Kbh.; u. B.; see J. H. Bang t. Roesk. Dk.; [† 27/5 1780; N. 692].

KUM III, s. 573 (»Fridericus Boye«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 152, 170; Kbg. Kbh. Trin. K. (1742-1813 V), s. 36, opsl. 33 (vielse); Richter s. 127; DanKir bd. 1-1, s. 594-595 (se nedenfor).

22. 16/8 1780 [2 r. Cap.* 10/3 74] Peter Saxtorph; [17/4 1799 Sp.*; see der].

23. 26/4 1799 [2 r. Cap.* 21/6 80] Jørgen Hatting Rørbye, f. Hors. 12/10 39; (Bdr. t. Christine R. ~ N. L. Baden i Vindblæs-D. og Halvbdr. t. John R. i Uby); F. Niels Joensen R., Skipper, M. Barbara Christiansdtr. Spend; St. Hors. 60; C. 26/6 65, h.; p. Cap. Svallerup 4/4 66, o. 18/4; Sp. Ry 20/1 74; ~ 7/3 74 Magdalene Wesseltoft af Svallerup, d. 5/4 41, † Kbh. 4/5 01; 1 S.; [† 13/2 1802; Prostituerede sig ved flere Leiligheder og vakte megen Skandale. See Hist. Tidssk. IV. 4/287; N. 519].

E. Brejls skifteuddr.: Horsens kbst. nr. 1339, 654; Gejstl. sk. i Viborg amt, Rinds hrd. nr. 40, i Kbh. amt, København nr. 571; Kbg. Svallerup (1729-57) opsl. 29 (hustrus dåb); Kbg. Kbh. Nik. K. (1797-1805) opsl. 64 (hustrus død).

24. 31/5 1802 [2 r. Cap.* 26/4 99] Claus Pavels, f. Kjørefjord 1/8 69; F. Claus P., r. Cap. t. Vandsø, Christiansands St.; M. Karen Tostrup; St. Christiansand 85; C. 7/10 89, l.; r. Cap. Eidanger, Aggershuus St., 93, o. Kbh. 3/4; Hirschholm (Hørsholm) 27/5 96; ~ Frederiksberg 23/12 99 Maria Fahsland, f. Arendal 81; 4 D.; 2 ~ Oberstlieut. Herm. Widing, Pladsmajor i Aggershuus; F. Engelbret F.; [# 1803; Sp. Agger og Slotsp. paa Aggershuus 18/10 05; R.* 13; Ridder af Nordstjerneordenen 15; Biskop i Bergen 26/4 17; Commandeur af Nordstjerneordenen 19; † 16/2 22; meget yndet Præd.; N. 453; Norsk Forf.-Lex. 490].

Nedlagt; see ovenfor ved Sognepræster.

———————————

 

 

No 640. Nederste Capellaner til St. Nicolai Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1a. o. 20/3 1589 [Hør. Kbh. . . ] Christen Høier; St. i Kbh. 83-86; see Dr. Rørdams Universitets Hist. 2/718.

F-P s. 100 (»Christianus Høier«).

1b. c. 1610(?) [Rtr. Kjøge . .] Mag. Hans Pedersen Tikjøb; [1614 Pr. paa Gotland, men Bestallingen blev kasseret; see Slangerup-U.].

F-P s. 253; PT 1:3 (1882), s. 133.

1c. o. 23/6 1619. Mag. Mogens Nielsen Koch el. Kok; [8/12 1619 Kallundborg; see der].

2. 1620. Morten Marcussen; [E. f. B. 30/5 1621 Karlebo; see 1 r. Cap.*].

3. o. 11/9 1622. Thomas Sørensen; [14/2 1623 Kbh. Frue K. 2 r. Cap.; see der].

4. o. Roesk. 19/3 1623. Mads Mikkelsen; vist St. Kbh. 20; ~ Karen (Catharina) Christensdtr., f. c. 88; 2 ~ Etm. (J. S. Glud, 1 r. Cap.*); [† 27/4 1635; Eptph.].

KUM I, s. 46 (»Matthias Michaëlis Kallundburgensis«); PT 8:6 (1927), s. 187; DanKir bd. 1-1, s. 558 (se nedenfor).

5. o. 15/5 1635. Jacob Sørensen Glud; [1640 1 r. Cap.*; see der].

5b. k. 15/1 1641, E. f. B. 3/2 [Hvedstrup-F. 31] Jacob Sørensen Bøtker, f. Kbh. c. 03; F. S. Bødker, Kbmd.; M. Kristine Andersdtr.; St. Sorø 24, Bacc. 26; udenlands, men vendte hjem p.g.a. Krigsurolighederne; Sp. Haudrup-S., o. 23/1 28; ~ Karen . . . , b. 22/1 45; B.; [b. 25/12 44].

KUM I, s. 63 (»Iacobus Severini f. Bøcherus«); KS 2:1 (1857-59), s. 506 (»Jacob Sørensen Bøtker, hidtil Sp. i Hvedstrup«); PT 8:6 (1927), s. 190; 1986, s. 41-44 (V. Helk: Om Jacob Sørensen Bødker og Jacob Sørensen Glud).

6. 1640 [Hør. Kbh. c. 37] Jesper Christensen Undløse el. Ondløse; [1644 1 r. Cap.*, see der].

7. 1644 [r. Cap. Tikjøb, o. 31/5 s. A.] Jens Jacobsen Snistorph; [21/12 1659 1 r. Cap.*, see der].

8. 21/12 1659. Jens Christensen Fischer, maaskee af Gjerrild-H.; St. pr. 51; 1 ~ Karen Lauritsdtr., b. 26/5 76; 2 ~ 77 (Bev. 17/10) Mette Hansdtr. Svitzer; [b. 3/4 1678; han blev næppe 1 r. Cap.*].

KUM I, s. 230 (»Ianus Christierni Fischerus«); PT 1:1 (1880), s. 203.

9. 1678. Nicolai Henriksen Tisdorph el. Thisdorph; [14/11 1699 1 r. Cap.*, see der].

10. 14/11 1699. Jacob Jensen Snistorph; [10/3 1705 1 r. Cap.*, see der].

11. 10/3 1705 [Rtr. Faabg. 05] Corfits Henriksen Schurmann; [3/1 1718 Kbh. Holmens K.; see der].

12a. 7/2 1718. Daniel Hansen Gemzøe; [c. 1731 1 r. Cap.*; see der].

12b. 21/2 27 Christian Pedersen Reenberg; [29/10 1734 1 r. Cap.*, see der].

13. 29/10 1734 [p. Cap. Lysabild 13/5 33, o. 17/4] Gotthard (Gjødert) Terkilsen (Zarentinus), f. c. 96; St. Kbh. 19, Bacc. 20; 1 ~ Anna Sybille Muhle; 2 S., 2 D.; 2 ~ Anna Maria Danchel; 1 S., 1 D.; [† 1750].

KUM II, s. 424, 429 (»Gothardus Torchilli Zarentinus«, 23 år gl.).

14. 4/12 1750 [p. Cap. Kbh. Waisenhuset 2/4 45] Ole Peder Heidemark; [10/2 1758 1 r. Cap.*, see der].

15. 10/2 1758, o. 8/3, Andreas Nielsen Schyth; [25/4 1760 1 r. Cap.*, see der].

16. 25/4 1760 [Skp. 16/3 59, o. 28/3] Jørgen Jensen Østrup; [14/1 1773 1 r. Cap.*, see der].

17. 14/1 1773 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 15/6 70, o. 19/10] Nicolai Nielsen Lumholtz, f. Kbh. 19/4 29; F. N. L., Insp. v. Waisenhuset; M. Anna Lovise Lund; St. pr. 46; C. 49, l.; Cat. her 2/12 57; 1 ~ 30/11 70 Anna Maria Ludvigsdtr. Reus af Nysted-H. r. Cap., f. Nysted 11/11 36, † 25/2 79; u. B.; 2 ~ 80 Kirsten Cudrio, d. Christiania 7/8 49, † 25/6 87; mindst 1 D.; 3 ~ Karine Næskil, f. 5/12 76; F. John N., Skibsfører i Christiansand; M. Anna Lund; 2 ~ Math. Sigwardt, Biskop i Christiansand; u. B.; [20/1 1774 Stiftspr. i Christiania; tit. Biskop 12/7 1805; † som Jubellærer 21/6 19].

18. 10/3 1774 [K. Saaby-K. 30/4 62] Peter Saxtorph; [16/8 1780 1 r. Cap.*, see Sp.*].

19. 19/7 1780 [Ry 20/1 74] Jørgen Hatting Rørbye; [26/4 1799 1 r. Cap.*, see der].

20. 26/4 1799 [Hirschholm 27/5 96] Claus Pavels; [21/5 1802 1 r. Cap.*, see der].

Nedlagt; see Anm. ved Sognepræster.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-1, København By, udg. af Nationalmuseet 1945-1958. Sankt Nikolaj Kirke, s. 459-621.
Rørdam, Holger Fr.: Mag. Iver Brinks Levned. Kirkehistoriske Samlinger, 5:6 (1911-13-95), s. 209-240.