Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 333. Glud og Hjarnø,

Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 4; L. P. B. 196; L. S. v. W.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/127;
Kbg. Glud 1666 (÷ 1731-32), Hjarnø 1733.
———————————

1. 15 . . Palæmon . . .

2. 15 . . Søren . . . . (gamle Hr Søren); see Etm.; N. S. Glud t. Ribe Cathr. K.; [levede 19/6 1573].

2b. (19/6 1573**). F. S. Iver Sørensen; [druknede paa Hjemveien fra Rostock, hvorhen han var reist for at tage Magistergraden, før han var ordineret].

VejAar 1926, s. 98 (se nedenfor).

3. o. 1583. Søren Jørgensen Raarup af Raarup, f. c. 64; ~ Maren Jensdtr. Urlev, fmtl. af Urlev-S.-D., f. c. 72, † 9/3 35; 3 S., 8 D.; see J. S. Glud, 1. r. Cap. t. Kbh. Nic. K.; Etm.; L. N. Winther i Brande; B. S. Krog og A. N. Bøgvad i Uldum-L.; Mag. J. Michelsen i Hatting; [† 1618; Lgst.].

KS 3:3 (1881-82), s. 341; VejAar 1926, s. 98-99 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1483-84, 1516-17 (se nedenfor).

4. 1618. Søren Andersen Jelling* af Jelling-H., f. 24/8 90; St. Roesk. 16; maaskee c. Pr. 38; Pr. 30/9 46; ~ F. D. Maren Sørensdtr. Glud, f. 93, † 7/5 66; 5 S., 4. D.; see Etm.; H. R. Schjolde i Ørting-F.; A. S. Glud i Gangsted-S.: S. S. Glud i Høie-Taastrup (blev Biskop i Vibg.); P. Simonsen p. Alrø; [† 23/5 1681; T. 282; Stammefader til Familien Glud; Pg. br. 59, ved at en Polak skjød Ild paa den; Lgst.; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1618; hans Navn paa Altertavlen 54 og 65].

KUM I, s. 27 (»Severinus Andreæ Ielling.«); KS 3:2 (1877-80), s. 751 (»Severinus Andreæ«); P-Aarh. f. 2b, opsl. 5; VejAar 1926, s. 99 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1483-84, 1496-98, 1509, 1517-18 (se nedenfor).

5. 25/11 1669** [p. Cap.*, o. 20/12 65] F. S. Niels Sørensen Glud, f. 12/2 34; St. Roesk. 55; Pr. 1/3 82; ~ 67 Ane Margrethe Hansdtr. Blichfeld af Raarup, f. 7/2 46, † 16/5 27; 5 S., 1 D.; see Søren N. G. i Kattrup-Ø.-T.; Etm.; [† 8/4 1711; Eptph.; eiede Glud og Hjarnø Kirker fra 1693].

KUM I, s. 256 (»Nicolaus Severini Gludius«); P-Aarh. f. 7b, opsl. 10; f. 48a, opsl. 51; VejAar 1926, s. 99-100 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1483-84, 1513-16, 1525 (se nedenfor).

6. 7/7 1703**, o. 7/9, F. S. Mag. Poul Nielsen Glud, f. 20/6 78; St. Vibg. 97; Mag. 16; Pr. 14/5 32; Cons.-Ass.; ~ 30/10 14 Marie Margrethe Hansdtr. Dreyer, f. 90, † 6/6 54; F. Cmcrd. H. D. i Kbh.; M. Joh. Mar. Poulson; 15 B., hvoraf 2 S., 2 D. overlevede Forældrene; see Etm.; C. C. H. Plesner i Raarup; N. N. Langballe i Ousted-T.; [† 18/12 1739; Eptph.; Enken kjøbte Jensgaard, hvor hun døde; eiede Glud og Hjarnø kirker, tillige Urlev Kirke 1710-22 og Store Dalby K. fra 1710; Enken gav 1740 Altersølv til K.].

KUM II, s. 228 (»Paulus Gludius«); Sixhøj nr. 714; VejAar 1926, s. 100-102 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1483-84, 1499, 1515-16, 1525 (se nedenfor), s. 1157 (Urlev kirke), s. 1884 (St. Dalby kirke).

7. 4/3 1740, o. 20/5, F. S. Hans Poulsen Glud, f. 23/6 17; St. Hors. 36, Bacc. 37; C. 40; Cons.-Rd. 16/8 65; ~ 15/8 43 Drude Cathrine Clausen af Stenderup, † 18/11 81; 1 D.; [† 3/10 1780; Svogeren C. C. H. Plesner var Past. Vic., indtil han selv blev gammel nok; Pg. br. 40; opbygget med en usædvanlig Pragt; gav (1/1 64) 500 Rdlr. til 7 Fattige i Glud og 3 do. paa Hjarnø; Pg. br. 23/10 1740; eiede Glud og Hjarnø kirker].

KUM II, s. 570, 580 (»Iohannes Glud«, 19 år gl.); VejAar 1931, s. 27 (S. Abildgaards Dagbøger); DanKir bd. 17, s. 1483-84, 1525 (se nedenfor).

8. 10/6 1778**. Poul Christian Clausen af Vilstrup, (Formandens Hustrus Brodersøn og Bdr. til Stiftspr. Henrik G. C. i Kbh. Frue K.), f. Karlum c. 52; St. Haderslev 72; C. 30/4 77; ~ Assens 6/7 81 Anna Margrethe Langballe af Ousted-T., f. 56, † Halsted Pg. 25/4 27; 3 S., 2 D.; see H. G. Clausen i Halsted-A.; N. Clausen Bagge i Tirsted-S.-V.; C. C. Mejer i Rødby-R.; [† 13/11 1790 af Tyfus].

KUM III, s. 311 (»Paulus Christianus Clausen«); Achelis II, nr. 6789; VejAar 1926, s. 102-103 (se nedenfor).

9. 18/2 1791 [Uldum-L. 9/8 80] Christian Plesner af Ørsted i Jydld., f. Ørum 26/5 44; St. Aarh. 63; C. 65, h.; r. Cap. Borbjerg-R. 7/6 75, o. 6/7; Pr. 88; ~ 16/7 82 Johanne Adolphine Hjelmcrone af Borbjerg-R., d. 10/10 57, † 1/9 33; 3 S., 3 D.; see Etm.; Christen P. i Ledøie-S.; M. Plesner i Ørsted i Jydld.; E. Eskildsen paa Alrø; [# 15/4 1818; † 21/3 23; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 17, s. 1519 (se nedenfor).

10. 15/6 1818 [p. Cap.* 21/6 15, o. 14/7] F. S. Mathæus Plesner*, f. Uldum 8/1 85; St. Hors. 01; C. 24/10 04, l.; Pr. 22/2 33 – 2/12 52; R.* 28/6 47; Db.-M. 10/7 65; ~ 1/10 18 Petrine Nicoline Müller, f. Rand. 25/2 93, † her 21/5 78; F. Dr. med. Pet. M., practiserende Læge; M. Anna Hedvig Tegder af Skjødstrup-E.; 3 S., 2 D.; see Peter P. i Assens-Kl.; [† 20/3 1874; E. 2/570 og S. 2/679; Monument p. Kgd.].

VejAar 1926, s. 104-105 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1520, 1525 (se nedenfor).

11. 28/5 1874 [p. Cap.* 16/10 46, o. 9/12] F. S. Peter Plesner. Overretten stadfæstede •/9 76 Bjerge Herreds Dom, hvorved Beboerne af Hjarnø tilpligtedes, at befordre Præsten til og fra Øen, samt at vedligeholde Landgangsbroen; [† 7/9 1894; see Assens-Kl.].

VejAar 1926, s. 105-106 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1525 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Andersen, Chr.: Series Pastorum – Præsterækken – i Glud-Hjarnø Sognekald. Efter Embedsbogen. Vejle Amts Aarbog 1926, s. 98-107.
Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2012. Glud Kirke, s. 1483-1524, Hjarnø Kirke, s. 1525-1544.