Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1401. Ørsted og til 1761 Estruplund,

Rougsø Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/525; P. 51; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/469; Kbg. 1686.
Anm. Paa Stenalt har været et Capel, hvori indtil Begyndelsen af indeværende Aarhundrede blev holdt Gudstjeneste. Estruplund kom til Voer.
———————————

0. (1551). Niels Pallesen; 11/12 1551: »Kongens Rettertings Dom mellem Hr. Niels Pallissen i Ørstedt paa den ene og Borgmester og Raadmænd i Aarhus paa den anden Side, at disses Dom om en halv Gaard i Aarhus bør staa ved Magt«.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 101.

1. 15 . . Jørgen Sørensen; Pr.; ~ . . . ; 3 B.; [† c. 1579. Over en Jørgen Sørensen, som var Pr. i Rougsø Herred hænger over Degnestolen i Borup Kirke, Støvring H., et Eptph., hvor han siges død 1602, 70 Aar gl.; maa altsaa, dersom det er denne, være fratraadt (Pont. Atl. 4/418)].

2. k. 4/10 1579. Niels Pedersen Ferslef; see Thøger N. F. her; N. R. Nykirk i Lyngby-A.; Peder N. i Voer; [† 28/5 1615].

3. 1615 [maaskee Cap.* 09] Søren Olsen, f. Horsens 82; (vist Bdr. t. Jørgen O. i Hørup); F. O. Jørgensen, Rdmd. og Bgmstr.; M. Kirsten Clemensdtr.; maaskee St. i Helmstedt 04; ~ Gertrud Nielsdtr., levede endnu 62; see Etm.; N. S. Ørsted i Holme-T.; J. S. Ørsted i Hornslet; H. S. Ørsted, r. Cap. t. Rand. St. Mort. K.; R. S. Rytter i Skjødstrup-E.; (S. O. Ørsted, r. Cap. i Kjøge-Ø.); [† 21/10 1636].

Helk I, s. 333; KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 749 (»Severinus Olai Hottersnensis«); Kbg. Skødstrup (1620-1780), opsl. 8 (enken som fadder 1639: »Annis Moder Gertrud Nielsd. S. Her Sør. Olsens i Ørsted«); Danske Kancelli: Enkens kongebrev 7/6 1662 (»Giertrud afg. H. Søffren Olsøns af Ørested J vort land Jylland«); O. Fabricius: Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie, Odense 1879, s. 192-93.

4. 1636. Thøger Nielsen Ferslef, vistnok en Søn af No. 2; St. Aarh. 30; 1 ~ F. D.(?) Anne Sørensdtr.; 2 ~ Gjertrud Jensdtr., b. Skødstrup 17/2 76; see Etm.; [c. •/10 1669 overlod Kaldet til Etm.; † 1670].

KUM I, s. 99 (»Theocarus Nicolaus«); Danske Kancelli: Kontrakt med efterfølgeren om afståelse; Kbg. Skødstrup (1631-1780) opsl. 27 (enkens begr.).

5. 23/9 1669** (konf. 13/10), o. 4/3 70, Mag. Christen Sejersen* (Victorinus) af Grenaa-G., f. 28/2 38; St. Aarh. 56; Hør. Ribe 29/7 60; udenlands 63; Mag. 67; Pr. 8/8 84; 1 ~ F. D. Ane Thøgersdtr. Ferslev; 1 S., 1 D.; 2 ~ 81 (Bev. 7/7) Maren Sørensdtr. Bendtsen, f. c. 70, Skifte 14/12 13; 1 S., 2 D.; see Etm.; D. J. Fog i Alslev-H.; A. L. Jespersen her; [† 27/6 1721; „certe sincerus, at tamen, ingravescente ætate, affibilis“ (P); „alvorlig og tækkelig“; Pg. pr. 21/4 96].

KUM I, s. 261 (»Christiernus Victorinus«); Danske Kancelli: Kaldsbrev som »Vice Sogneprest« med succession 23/9 1669, kaldsbrev som sognepræst 13/10 69, ansøgning om sidstnævnte, inkl. afståelseskontrakt; P-Aarh. f. 7b, opsl. 10; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Rougsø hrd. nr. 12, 14.

6. 13/8 1712**, o. 11/2 13, F. S. Søren Christensen Sejer, f. 5/2 85; St. Rand. 02, Bacc. 03; C. 29/7 06, n.; [† 1714].

KUM II, s. 279 (»Severinus Christierni Victorinus«, 19 år gl.).

7. 28/9 1715**, o. 11/12 [Hør. Rand. (14)] Anders Lauritsen Jespersen, f. Rand. 1/4 86; (Bdr. t. Maren L. (J.), Moder t. A. J. Cramer i Søllerød og t. Anna L. J. ~ P. M. Karmark Rold-V.); F. fmtl. L. Nielsen (Søn af N. Jespersen), Kbmd. i Randers; M. Elisabeth Simonsdtr.; St. Rand. 03; C. 26/10 05, h.; Pr. 55; ~ Lisbeth Christensdtr. Sejer, en Dtr. af Nr. 5, f. c. 85, † 4/7 42; see M. C. P. Marquard i Kousted-R.; [† 1761; „Præsten, Hr. Andreas Jespersen, prædikede og talede mange gode Ting, men har ikke de bedste dona proferentia og er desuden aldrende, skrøblig og affældig. Hans Levnet og Forhold er ustraffeligt“. (Biskop Hygoms Dom 1743; see J. H. 3/386)].

KUM II, s. 288 (»Andreas Laurentii«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 224 og 426.

8. 1761 [Ørum-D., o. 11/5 36] Mathæus Hansen Plesner af Skjellerup-E., f. 9/8 01; St. Od. 20, Bacc. 21; C. 7/6 25, l.; Ørum-D. 10/2 31*; Pr. 10/10 51; Ørsted 5/5 58*; ~ 36 F. D. i Ørum Birgitte Kirstine Bertelsdtr. Bay, f. 14, b. 29/7 65; 8 S., 7 D.; see J. N. Rafn i Vorde-F.-R.; Hans Ph. P. i Fruering-V.; C. Gøtzsche her; Christian P. i Glud-H.; Hans F. P. i Raarup; H. P. Gøtzsche i Jyderup-H.; [b. 29/9 1778].

KUM II, s. 431, 436 (»Matthæus Plesner«, 19 år gl.).

9. 22/10 1778 [Skjødstrup-E. 26/7 65**] Anders Christensen Hald, f. Aarh. Stift 12; St. pr. 33, Bacc. 34; C. 6/12 38, h.; p. Cap. her 2/4 51, o. 21/5; ~ Elisabeth Jespersdtr., † her 14/9 89; [† 8/4 1784].

KUM II, s. 547, 551 (»Andreas Christiani Hald«, 21 år gl.); Richter I, s. 44.

10. 26/5 1784 [p. Cap.* 19/6 76, o. 17/7] Christen Gøtzsche, f. p. Saltø 31/1 49, d. Karrebæk 7/2 49; F. Henrik G., f. i Krempe i Holsten, Forv. p. Saltø; M. Christiane Frederikke Hansdtr. Plesner af Skjellerup-E.; St. Vibg. 66; C. 29/4 73, h.; Holbæk-U. 1/12 79*; Apr. 13; 1 ~ Voer 9/11 84 Sara Johanne Marie Plesner, en Datter af Nr. 8, f. Ørum 55, b. 28/9 90; 2 S., 2 D.; 2 ~ F. Sstr. Inger Plesner, f. Ørum 42, † 18/2 08; u. B.; 3 ~ 5/4 13 Valdborg Kirstine Sørensen, f. Taastrup, Harlev Sogn, 86; F. Laurits S., siden Møller i Hevring M.; M. Maren Jensdtr. Wad; u. B.; 2 ~ C. S. Kjølbye i Vreilev-H.; see Henrik G. i Ø. Velling-H.-G.; [† 21/2 1821].

KUM III, s. 263 (»Christianus Gødske/Goidsche«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1317.

11. 4/7 1821 [Dalbyneder-R.-S. 22/4 18] Marcus Plesner af Fruering-V., f. Voer 16/9 78; St. pr. 98; C. 27/4 02, l.; Uldum-L. 30/9 03, o. 26/10; Apr. . . ; ~ 15/6 04 Maria Elisabeth Poulsen Plesner af Glud-H., f. 86, † Ebeltoft 26/2 62; 6 S., 4 D.; see Christen B. P. i Levring-H.; Hans P. P., Cat. i Maribo; [† 6/11 1831].

12. 24/2 1832 [Gjerrild-H. 13/7 27] Hans Erik Colding; Pr. 24/2 32; [26/9 1845 Od. Frue K.; see der].

13. 1/12 1845 [Levring-H. 27/9 36] Peter Wandet Stochholm; Pr. 27/12 s. A.; [1/4 1859 Ledøie-S.; see der].

14. 22/6 1859 [Hammelev-E. 31/10 34] Niels Andreas Bergmann af Mariager, f. 30/1 03; St. Rand. 21; C. 22/7 25, l.; Sp. Hem-S. 7/5 28, o. 25/7; ~ 8/5 35 Ingeborg Rosine Neckelmann, f. Fred. 16/1 11; F. Major Joh. Fred. N. ved andet jydske Infrgmt.; M. Anna Kirstine Bang; u. B; [† 23/6 1877].

15. 22/9 1877 [Kristrup-H. 22/10 76] Johan Frederik Langballe; Pr. 7/2 78; see Gjøl.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.