Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 114. Birkerød,

Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/206; L. S.*; L. P. B. 544; K. M. 67; Lkm. 1/85; S. i K.; Kbg. 1705.
———————————

1 (2). c. 1536. Mag. Olaf Bjørnsen, i 21 Aar; hos M. nr. 1.

2. (1545). Troels Hemmingsen (Trugillus Hemmingii); Pr. (45); [N. khist. Saml. 5/142].

2b (1). 1550 [visst Kbh. Frue K. 48] Mag. Jost Nielsen i 10 Aar, fra Nyborg; St. fra Fyn 38; Mag. Kbh. 49; [hos M. nr. 2; maa vist ganske tilhøre den cath. Tid].

FS nr. 364 (»Jodocus Nicolai. Natus Neoburgi«); KUH I s. 687-88, II s. 732, IV s. 29; PT 1:3 (1882), s. 119-120 (Magistre).

3. c. 1563. Christopher Bjerg, i 18 Aar, f. c. 30; ~ Inger Bentsdtr.; [† 22/12 1582; Lgst.; (K. M. og M. Nr. 497 have her en Jens, afsat for Trolddom 1569 og dømt til Baalet; men hvorledes? maaskee var han p. Cap.?)].

DanKir bd. 2, s. 961-62 (se nedenfor).

4. c. 1583. Christopher Pedersen Lille (Parvus), i 23 Aar; F. P. Parvus Rosæfontanus, Prof. eloquentiæ i Reformationstiden; M. Anna . . . ; 1 ~ F. E.? Inger . . . ; 2 ~ c. 06 Catharina Richardsdtr.; [† c. 1606; skænkede 06, med sin Hustru, en Vinkande; hans Vaaben havde en Egegren med to Agern og Strudsfjer som Hjelmtegn; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 2, s. 945, 950, 962 (se nedenfor).

5. c. 1606. Mag. Christian Lauritsen Glob, i 9 Aar; [1616 Kjøge-Ø.-L.; see der].

6. k. 3 Paaskedag 1614, o. 28/4, Jens Hermansen Bircherod, f. 88; 1 ~ Christine Andersdtr., † 16; 1 D. „som strax døde“; 2 ~ 17 Maren Jacobsdtr., f. 92, † 4/7 65, (Sstr. t. P. J. Bircherod i Lynge-U.); 5 S., 4 D.; see H. J. Helsing i Esbønderup-N.; Saxe Jensen og H. M. Kyse i Ramløse-A.; Christen J. B. i Karlebo; Peder J. B. i Værløse; Jac. J. B. i Aasum; J. H. Meelbye og N. S. Quist i Meelby; H. M. Tausen i Finderup; Etm.; blandt Børnene var ogsaa Dr. og Prof. th. Jens B., (see Jens J. Bircherod i Gladsaxe-H.; F. C. J. Bircherod, Nr. 9 her); [† 5/1 1657; Lgst.].

PT 12:6 (1951), s. 94-109 (Slægterne Bircherod og Birkerod); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Hørsholm len, nr. 6, 9; DanKir bd. 2, s. 958, 962-63 (se nedenfor).

7. k. 18/1 1657 [p. Cap.*, o. 24/7 56] Mag. Henrik Thomsen Gerner°, f. Kbh. 9/12 29; F. T. G., øverste Renteskriver; M. Maren el. Karen Henriksdtr.; St. 50; Hør. Sorø 50; udenlands 54–56; Mag. 80; Pr. 90; ~ 56 F. D. Dorthea Jensdtr. Bircherod, f. 11/10 36, b. 9/3 05; 11 B., hvoraf 5 S., 3 D.; see Jens H. G. i Tjæreby-A.; Etm.; J. T. Bang i Slagslunde-G.; Sønnen Thomas blev Præst t. Tønsberg St. Laurentii i Norge; [1693 Biskop i Viborg og Dr. th. per bullam, † 13/5 1700 af et Stykke Kjød, som han fik i Halsen; lagde sig selv i Kisten; led usigeligen meget her i den svenske Krig, da Pg. gjentagne Gange plyndredes; blev endelig, efter tilligemed Steenvinkel at have forsøgt, at berøve Fjenderne Kronborg, fængslet, lagt paa Pinebænken og dømt til Døden; Executionen var bestemt til 19/8 59; men faa Timer før benaadedes han for Dødsstraffen; maatte dog sidde 18 Uger med tunge Lænker, som endnu bevares, om Hænder og Fødder paa Helsingborg Slot og fik først sin Frihed ved Freden 1660; Eptph. som Mindetavle om hans Fængselsophold i Anledning af Sammensværgelsen om Tilbageerobringen af Kronborg fra Svenskerne: »Vincula Svedica (»de svenske Lænker«). Dette er eet af de Svendske Fængsel, som Hr. Henrich Gerner Sogne Præst til Bircherød Sogn, haver baaret om Haand og foed for sit Fæderne land udi 18 uger Nat og Dag Ao 1659 og 1660, der hand sad fangen paa Cronborg og Helsingborgs Slotter udi 43 uger.«; Jubellærer; Portrait i K.; Eptph.; G. 1/331; W. 1/346].

KUM I, s. 223 (»Henricus Thomæ Gernerus«); DanKir bd. 2, s. 954, 959 (se nedenfor).

8. 16/5 1685**. Mourits Jensen; (Bdr. t. Cathrine Jensdtr. ~ M. Hansen Kiøbenhavn, r. Cap. i Kjøge-Ø.); F. J. Mouridsen, Byfoged i Kbh.; M. Kirsten Andersdtr.; St. pr. 69; ~ F. D. Martha Henriksdtr. Gerner, f. 58; 1 S. 3 D.; [† 1696].

KUM II, s. 12 (»Mauritius Iani«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 32 og 36; Københavns byting nr. 27.

9. 28/1 1696. Mag. Frederik Christian Jensen Bircherod, f. Kbh. 70; F. Dr. og Prof. th. Jens Jensen B. af Birkerød; M. Else Nielsdtr. Munck; St. pr. 87; Alumnus p. Borchs Coll. 11/3 93 – 11/3 96; Mag. Kbh. 19/5 96; ~ Johanne Larsdtr. Gonsager af Jelling-H., f. c. 69; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Mathias F. B. i Høielse-L.; R. M. P. Bagger i Hellested; [b. 5/7 1702].

KUM II, s. 151 (»Fridericus Christianus Bircherod«), 217 (»Dominus Frid. Christianus Bircherodius Iani fil. eccles. Bircherodiensis pastor«); Borchs K. nr. 23; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 4, 7.

10. 17/6 1702. Mag. Ditlev Christiansen Müller, f. 23/8 79; F. Chr. Rudolph M., tydsk Hofp., siden Biskop i Fyens St.; M. Cecilie Margrethe Clüwer; St. pr. 97; Mag. Kbh. 30/4 04; ~ 03 F. E., † 12/4 46; 2 S., 2 D.; see P. P. Rogert i Utterslev; [† 27/10 1730; Pg. br. 31; Kisteplade].

KUM II, s. 223, 292 (»Dithlevus Mullerus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 99; Københavns byting nr. 2246; DanKir bd. 2, s. 964 (se nedenfor).

11. 21/4 1731, o. 4/5. Gerhard Hermansen Treschow; [29/3 1765 Kbh. Trin. K.; see der].

12. 1765 [Bloustrød-L., o. 30/7 49] Peder Discher, f. Kbh. •/3 22; F. Cptlieutn.; M. Inger Marie Lund; St. Roesk. 41; C. 17/4 47; ~ 23/9 50 Birgitte Klitgaard, d. Chrhvn. 25/1 32, † 31/12 19; F. Jens K., Kbmd. og Rdmd.; M. Margrethe Bache; 11 B.; see Gregers J. D. i Følleslev-S.; F. C. With, r. Cap. i Taarnby; Andreas D. i Græse-S.; N. C. Ballum i Kjeldby; [† 5/11 1783; Lgst.].

DanKir bd. 2, s. 964 (se nedenfor).

13. 25/2 1784 [Kbh. Fred. Hosp. o.s.v. 16/7 77] Jacob Kjær; [12/12 1788 Lynge-U.; see der].

14. 6/2 1789 [Fensmark-R. 28/6 75, o. 3/11] Holger Eggertsen Tryde, f. Lindenborg 30/7 40; F. E. Christopher T. af Østofte, efterhaanden Forv. paa Lindenborg, Høgholm og Gisselfeldt, senest Forp. paa Assendrup; M. Inger Cathrine Holst; St. Fdbg. 62; C. 65, h.; ~ 28/2 77 Maria Margrethe Clausen, d. Aarh. 11/12 54, † 4/6 29; F. Nic. Rattche C., Organist ved Dk.; M. Anna Maria Møller, som blev 2 ~ hans Fader; 2 S.; see Eggert C. T., kgl. Confessionarius; [† 10/12 1800; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 2, s. 966 (se nedenfor).

15. 20/2 1801 [Skamstrup-F. 10/7 89, o. 14/8] Jacob Nicolai Prahl, f. Ø. Mariæ 13/4 60; F. Samuel P., Cantor i Nexø; M. Anna Funch; St. Roesk. 82; C. 12/10 86; ~ 87 Anna Kirstine Lillievang, † 14/10 40; her 1 S., 1 D; see G. C. N. Borch, r. Cap. i Horsens; (A. E. Blædel i Lomborg-R.); [† 2/4 1831; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 2, s. 966 (se nedenfor).

16. 28/10 1831, o. 18/1 32 [Forst. for Trolleborg Sem. 25/8 16–26, da det nedlagdes] Prof. Carl Johan Heise*, f. Kbh. 30/3 87; F. Christ. Samuel H., Kbmd.; M. Karine Marie Holm; St. Kbh. Bgdsk. 01; C. 4/10 05, l. egr.; Adj. Helsingør 5/9 06; tit. Prof. 28/5 28; R.* 30/11 56; ~ 32 Caroline Dichmann, f. Kbh. 17/12 00; F. Prof. Carl Fred. D.; M. Maria Ottilia Schneider; 1 S.; [† 26/2 1857; N. 238; W 1/625 og S. 1/742].

17. 23/5 1857 [Flade-G. 28/5 45, o. 23/7] Erik Worm Begtrup, f. p. Fredensborg 6/6 09; (Bdr. t. Frederik Chr. B. i Sjelle-S.-L.); F. Kgrd. Jens Eriksen Worm B. af Vistofte, Pagehovmester hos Juliane Marie og Bibliothekar; M. Anna Elisabeth Schwartz; St. Fdbg. 26; C. 2/11 31, l.; Huslærer hos Grev Moltke p. Aagaard 31-32, hos Holstein Rathlou p. Rathlousdal 32-34; Lærer ved Søetat. Dgsk. 35; Overlærer ss. 36; ~ K. Helsinge 15/10 45 (sin Søsterdtr.) Elisabeth Mathiesen af K. Helsinge-D., f. 18/5 21, † 10/9 1904; 4 S., 5 D.; see K. P. Lind i Dollerup-F.-R.; [# 31/12 1888; † Hillerød Nyhuse 28/3 92; E. S. 1/100].

Elvius s. 58-59; G-HF I, s. 65-66; Dansk kvindebiografisk leksikon: Eline B. (en datter).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2, Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Birkerød Kirke, s. 918-969.
Hansen, E. Juel: Slægterne Bircherod og Birkerod. Personalhistorisk tidsskrift, 12. række, 6. bind, 1951, s. 94ff.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 460. Hirschholm (Hørsholm),

Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

L. S. v. W.; Kbg. 1784.
Anm. Sognet var tidligere en Deel af Birkerød Sogn. Ved Rescr. 14/1 1785 et Sogn for sig og Annex til Søllerød med Brug af Hirschholm Slotskirke; ved Rescr. 1/5 1790 et Pastorat for sig. Kirken bygget 1823; see Traps Statistik 1/87.
———————————

1. 7/5 1790, o. 16/5, Frederik Carl Gutfeld; [15/4 1796 Korsør-T., see Kbh. Holmens K. Sp.].

2. 26/5 1796 [Eidanger, Aggershuus St., 93, o. Kbh. 5/4] Claus Pavels; [25/4 1799 Kbh. Nic. K. 2 r. Cap.; see 1 r. Cap. ss.].

3. 26/4 1799 [r. Cap. Nordrehoug (Norderhov), Aggersh. St., 24/4 98] Samuel Friedlieb Zimmermann; [18/10 1805 Gundslev; see der].

4. 8/1 1806 [ 1/6 98] Elieser Gad; [31/10 1809 Skjævinge-G.; see Roesk. Dk. r. Cap.].

5. 26/1 1810 [Fp. 11/9 08, o. 5/10] Johan Frederik Ahrends; [5/11 1813 Nykjøbing-R.; see Idestrup].

6. 5/11 1813, o. 3/12, Johan Vilhelm Plenge, f. Kbh. 10/4 84; F. Johan Georg P. af Tersløse-S., Hørkræmmer; M. Anna Frederikke Andersen; St. Kbh. 03; C. 11/1 09, l.; ~ 21/12 13 Anna Marie Tronier, f. Kbh. 7/2 93; F. Andreas T., Vandinsp. og Bryggerieier; M. Anna Susanna Lorck; 3 S., 2 D.; [† 21/3 1829; E. 2/569 og S. 2/676].

7. 6/6 1829, o. c. 28/6 [Lærer v. Søcadetacad. •/1 24] Christian Frederik Zøylner; [16/1 1846 Alsted-F.; see der].

8. 19/3 1846 [Veilby i J. 25/10 40] Johan Frederik Topsøe, f. Kbh. 11/4 03; F. Cmcrd. Vilh. Hansen T., Administrator v. d. ostind. Handel; M. Marie Cathrine Elisabeth Mønsted; St. pr. 22; C. 29/4 29, l.; Overlærer v. Søetat. Dgsk. . . ; tillige 3die Cat. v. Holmens K. 23/4 39; ~ Kbh. 30/10 32 Caroline Jacobine Wulff, † 11/7 56; F. Kgrd. Fred. Christ. W., Gross.; M. Marie Charlotte Ebbesen; 1 S., 1 D.; see Frederik V. W. T., Cat. St. Hedinge; [† 8/4 1865].

9. 10/7 1865 [Løgumkloster i Sl. 5/2 63, o. 13/3, afsat af d. t. R. 21/12 64] Christian Sophus Gad af Kbh. Trin K. r . Cap. (F. blev Biskop i Od.), f. Aalbg. 1/10 27; St. Kbh. 45; C. 11/7 51, l.; udenlands 2 Aar; Adj. Sorø •/4 54; ~ 25/10 56 Hansine Marie Christiane Zøylner af Alsted-F., f. Hirschholm 24/3 31; (73) 7 S., 2 D.; [10/9 1871 Aalbg. Bud. K.; Smuk og værdifuld Sølvgave].

10. 4/12 1871 [Ærøskjøb. 19/10 69, o. 24/11] Peter Jørgen Christian Scharling, f. Sorø 5/2 32; F. Dr. og Prof. theol. Carl Emil S.; M. Anna Petrea Abild Lund; St. Kbh. 49; C. 16/6 54, l.; c. Adj. Hors. 22/9 56; Adj. ss. 2/10 57; Roesk. 27/12 62; ~ 6/8 57 Vilhelmine Marie Møller af Grinderslev-G.-T., f. 16/12 27; (73) 1 D.; [20/10 1879 Randers St. Mortens K.].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2, Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Hørsholm Kirke m. kapeller, s. 975-1003, Hørsholm Kirkegård, s. 1004-1008.