Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1154. Sognepræster i Taarnby,

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/67; L. S.*; L. P. B. 554; K. M. 151; Lkm. 1/11; Thura: Amager; Kbg. 1676.
Anm. Kaldet hørte tidligere til Kbhs. Professorer, og Ingen blev kaldet, uden enten Een af disse eller Een af deres Familie. Capellet i Sundby-Øster indviet 11/12 1870. Sundbyerne nu et Pastorat for sig.
———————————

1. c. 1542. Lars Nielsen; Pr. . . ; [† 15/3 1566; Lgst.].

DanKir bd. 3, s. 298 (se nedenfor).

2. 1566 [Meelby 15 . .] Jørgen Knudsen; maaskee ~ Inger . . . ; 2 ~ Etm.; [† 1579].

3. 1579. Jørgen Nielsen Richardsen Cimber, f. Jydld.; F. Niels Richardsen; Pr. . . ; ~ F. E.(?) Inger . . . , † 29/7 00; [† 31/3 1600; Lgst.]

KS 2:4 (1867-68), s. 405; DanKir bd. 3, s. 298 (se nedenfor).

4. 1600 [Prof. i Pædagogik v. Kbhs. Universitet 94] Mag. Laurits Clausen Scavenius, f. Kbh. 62; (Bdr. t. Karine C. S. 1 ~ A. J. Mariager t. Kbh. Nic. K., 2 ~ N. L. Arctander, kgl. Conf. og t. Margrete C. S. ~ C. C. Lyschander i Herfølge-S.); F. C. Lauritsen S., Prof.; M. Kirstine . . . ; Rtr. Kbh. 90; Notarius ved Kbhs. Universitet 99; ~ Mette Ditlevsdtr. Fos el. Foss el. Fox; F. Bgr. i Kjøge; mindst 2 S., 1 D.; [Biskop i Stavanger, o. 21/5 1605; † 1/12 26; W. 2/223; N. 579].

Helk I, s. 273; EM bd. 7, s. 184-185, og 183-84 (prof. Claus Lauridsen Scavenius).

5. k. 11/5 1605 [Prof. humanitatis 13/4 03] Mag. Claus Hansen Jeger af Kbh. Frue K. (Søn af H. Thomæsen), f. 65; udenlands i 13 Aar som Hovmester for flere adelige: i Heidelberg 94, Basel 00, Geneve 01 og Orleans 02; Bacc. Basel 00, Mag ss. 20/3 01; ~ Marine Jensdtr.; F. J. Torbensen, kgl. proviantskriver; see Etm.; Thomas C. J. i Aversi-T.; C. M. Tausen i Kjøge; Sønnen Christian blev 56 Sp. i Helleland, Dalane Pr., Norge; [† 6/6 1639; W. 1/495].

Helk I, s. 273; EM IV, s. 345-346.

6. k. 30/6 1639 [p. Cap.*, o. 2/9 35] F. S. Hans Clausen Jeger; St. 30; ~ (41) . . . . ; M. . . . . , boede 41 i Kbh.; Sønnen Hans blev p. Cap. hos sin Fader 7/7 75; [† 9/7 1676; som p. Cap. begik han 37 en Forseelse ved Administrationen af den hellige Nadvere, som nær kostede ham Kjolen; Der fortælles, at, da Kong Carl Gustav gjorde Landgang paa Amager 58, indfandt han sig 8/10 s. A. uformodentligt til Gudstjeneste i T., geleidet af 100 Ryttere; han gik lige op til den øverste Stol, hvor han satte sig mellem Prindsen af Sultzbach og Grev Magnus de la Gardie. Degnen og Menigheden bleve saa forbausede, at de forlode Sangen; men Præsten ei alene fuldførte alle anordnede Psalmer, men prædikede for Kongen, som syntes devot. Kongen skal smiilendes have sagt, at Præsten var den bedste Soldat paa Amager, den eneste, som havde Mod; iøvrigt beskyldt for Horerie, blev 41 udlagt til Barnefader af Kirsten Michelsdtr., der var i hans Tieneste og døde i Barselseng, Søster til i P. M. Hammer i Rorup-G., men han frifandtes paa Rettertinget].

KUM I, s. 104 (»Iohannes Claudij Iegerus«); PT 8:6 (1927), s. 193, 242, 246 (Bircherods Dgbg.); Kopskatten 1645, opsl. 7; KS 6:3 (1939-41), s. 172, 165 (Rettertinget); KR nr. 5707; EM IV, s. 346-347; Herredagsdombo nr. 45, f. 21a-30a (17/4 1643).

7. 12/11 1669** [Kbh. Holmens K. 2 r. Cap. 15/11 63] Mag. Laurits Hansen Grønbech, f. Aarh. 31; St. Helsing. 56; Mag. Kbh. 82; ~ Elisabeth Heinrichsdtr. Martfeld af St. Magleby, f. 36, † 25/4 15; see 2 Etm.; [b. 15/6 1691; Lgst.; gav 68 en Skulptur til Holmens K.].

KUM I, s. 266, 113 (»Laurentius Iohannis Grønbech«); DanKir bd. 3, s. 302 (se nedenfor), bd. 1-2, s. 92 (Holmens kirke).

8. 1691 [p. Cap.* c. 84] Mag. Hans Poulsen Fyhn, f. 25/8 55; F. P. Christensen F., Possementmgr., siden isl. Kbmd. i Kbh.; M. Maren Eskildsdtr.; St. Kallundbg. 75, Bacc. 77; Mag. Kbh. 16/5 94; ~ Taarnby 4/10 85 F. D. Dorothea Abele Lauritsdtr. Grønbech, f. Kbh. 8/6 68 (el. 7/6 69); 3 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see H. Steuner, r. Cap. t. Vibg. Dk.; (M. J. Hviid t. Kbh. Holmens K.; P. M. L. Bildsøe t. Kbh. Holmens K.; J. J. Hegelund t. Kbh. Frue K.); [† 8/2 1701; hans Navn paa et Pulpitur 1700; Lgst.].

KUM I, s. 60, 72, 201 (»Iohannes Paulli Fionus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 15; PT 11:5 (1944), s. 242-246 (Slægterne Fyhn); DanKir bd. 3, s. 295, 300-301, 302 (se nedenfor).

9. 15/2 1701 [Prof. designatus i Theol. og Philos. 94] Mag. Esaias Esaiasen Fleischer af Kbh. Hel. G. K., f. 27/2 69; St. pr. 83; Mag. Kbh. 28/6 88; Cons.-Rd.; Pr. . . ; ~ Taarnby 21/5 02 F. E., † 28/4 47; 2 S.; see Hans E. F. i Egeslevmagle; [† P.? 26/9 1711; Lgst.].

KUM II, s. 127, 159 (»Esaias Fleischerus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 15; PT 6:5 (1914), s. 196; DanKir bd. 3, s. 302 (se nedenfor).

10. 10/10 1711 [Kbh. Frue K. 1 R. Cap. 30/10 06] Mag. Folkmar Poulsen Danchel; [2/2 1720 Kbh. Hel. G. K.; see der].

11. 23/2 1720 [Prof. i Mathematik 09] Mag. og Prof. Mathias Anchersen; [3/5 1726 Kbh. Trin. K.; see der].

12. 18/5 1726 [Prof. i Metaphysik 21] Mag. og Prof. Johan el. Hans Hansen Wandal, f. Kbh. 9/6 93; F. Dr. th. H. Hansen W., tilsidst Prof. th. i Kbh.; M. Anna Marie Frederiksdtr. Poggenberg; St. pr. 10, Bacc. 11; C. 7/10 13, l.; udenlands 16–18; Prof. th. og phil. designatus 18; Pr. p. Klosteret •/2 20(1); Mag. 22; Cons.-Rd. 31; ~ 5/12 25 Anna Marie Hansdtr. Nickels, f. 14/8 93, † 29/11 66; F. H. Caspersen N., Apoth. i Slag.; M. Sophie v. Støcken; u. B.; [† 8/3 1757; irettesat af Biskop Worm for uordentlig Levemaade; W. 2/543; N. 640].

KUM II, s. 348, 354 (»Iohannes Vandalinus, filius beati Doctoris Iohannis Vandalini«, 16 år gl.).

13. 1/4 1757 [Vive-O.-V. 29/4 47, o. 21/6] Mag. Christopher Andresen Wøldike af Kbh. Holmens K., f. Helsing 6/3 19; St. pr. 37, Bacc. 88; C. 7/8 41, h.; Hør Vibg. 48; Mag. 52; Pr. 53; ~ 30/10 48 Elisabeth Lund, † 5/6 84; 6 S., 2 D.; 2 ~ 30/11 68 Major Albert el. Albreth Winding til Høiriis; [† 30/9 1761].

KUM II, s. 581, 588 (»Christophorus Wøldike«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Slagelse byfoged nr. 734.

14. 6/11 1761 [r. Cap.* 7/5 57] Niels Randulph Fochsen With af Slag. St. Peters K., f. 5/7 20; St. Kold. 39; C. 28/5 42, l.; udenlands 42–45; p. Cap. her 13/2 50, o. 15/4; ~ Anna Marie Jensdtr. Bering af Vindum, f. 19, † 81; 3 S., 3 D.; see Foch C. N. W., r. Cap. her; [† 19/7 1788; W. 2/607; N. 671].

KUM II, s. 601 (»Nicolaus Randulphus With«, 20 år gl.).

15. 29/8 1788 [r. Cap.* 19/8 85, o. s. D.] Morten Sørensen Munch af Kolind-E., f. 54; St. Aarh. 72; C. 14/12 79, l.; ~ Ida Amalie Barfoed el. Barfred; 2 S., 1 D.; [† 13/4 1791].

16. 24/6 1791 [r. Cap. Kbh. Trin. K. 26/8 85] Lambert Daniel Bruun*, f. p. Bunderup i Sjælld. 8/10 54; F. Jens Bartholomæussen B., Forp.; M. Dorothea Lassen; St. Slag. 76; Cand. philol. 8/9 79, l.; D. p. C. 8/8 80; Cand. th. 30/6 83, l.; Sp. Boddum-Y. 24/9 84, o. 17/11; Cons.-Rd. 24/9 34; 1 ~ 85 Regitze Elisabeth Sophie Wilgaard, f. Slag. c. 57, † Kbh. 87; F. Christian Frederik W., Klokker i Slag.; M. Johanne Marie Vinde; 1 S.; 2 ~ Kbh. 16/5 88 Dorothea Marie Mossin, f. 14/9 65, † 26/5 98; F. Bertel M., Isenkræmmer; M. Pouline Gjessing; 3 ~ 23/10 98 Anna Margrethe Mackeprang, f. 2/3 81, † 20/12 31; F. J. H. M., Møller i Kastrup; M. Emerenzia Lafrentz; 6 S., 3 D.; see R. Ussing i Uldum-L.; B. Mathiesen i Gudme-B.; R. S. Deichmann i Ferslev-D.-V.; Henrik G. B. i Saxild-N.; [† 25/2 1839; E. 1/223 og S. 1/257].

PT 11:5 (1944), s. 145; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 196.

17. 18/5 1839 [Hammer-L. 30/5 27] Peter Rosenstand Wøldike, f. Sorø 7/12 81; F. Mag. Jeremias W., Prof. i Mathematik; M. Sabine Margrethe Rostenstand Goiske; St. Kbhs. Bgdsk. 96, Bacc. 97; C. 30/4 02, l. egr.; Lærer ved Kbhs. Bgdsk. 05; Medbestyrer af samme 11; Pr.lieut. i Studentercorpset . . . ; Sp. Faaborg-D. 16/7 13, o. 5/11; ~ 24/8 13 Dorothea Elisabeth Holst af Rand., f. Sorø 12/10 82, † 19/5 56; 3 S., 2 D.; see Jeremias W. i Ø. Hornum; Marcus T. W. i Skivum-G.; [† 15/5 1850].

KS 3:3 (1881-82), s. 433-439 (Hammer Sognekald).

18. 21/7 1850 [Hammer-L. 30/7 39] Jørgen Hjort Lautrup, f. Kbh. 28/3 98; F. Cclrd. Chr. Nicolai L., Bogholder ved den kgl. almindelige Enkekasse; M. Dorothea Cathrine Knoph; St. pr. 15; C. 20/7 24, l. egr.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/11 24 – 11/11 29; Sp. Kjøng i S. 2/6 30, o. 8/7; Medl. af Præstø Amtsraad 26/3 42; Pr. 11/9 38; R.* 18/9 43; Medlem af Østifternes Stænderforsamling 46; ~ 23/6 31 Cathrine Sophie Testmann, f. Kbh. 8/2 08, levede 68 i Kbh.; F. Kmrd. Joh. Christ. T., Toldkass. i Christiansted paa St. Croix; M. Sophie Amalie Omsted; 2 S., 1 D.; [Biskop over Lollands-Falsters Stift 6/10 1854; † Nykjøb. 11/6 56; vandt ved sit elskværdige Væsen Manges Hjerter; E. 2/118 og S. 2/172].

Borchs K. nr. 499; KS 3:3 (1881-82), s. 439-443 (Hammer Sognekald); RhoFriis I, s. 349; DBL.

19. 30/12 1854 [Helsing. St. Olai K. 10/8 47] Johan Carl Johansen, f. Nakskov 8/5 05; F. Peter J., Chordegn og Skllrr.; M. Louise Carlson Palmgreen; St. Nakskov 23; C. 21/4 29, l. egr.; Alumnus p. Borchs Coll. •/12 29 – •/6 33; Lærer p. Chrhvns. Bgdsk. . . ; r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T. 5/6 33; Sp. Mariager 22/12 38; ~ 30/8 33 Edle Marie Schack af Kbh. Frelsers K., f. Sengeløse 6/9 08, levede 68 i Kbh.; 2 S., 1 D.; [† 17/5 1862; E. 1/789 og S. 959].

Borchs K. nr. 525.

20. 10/8 1862 [V. og Ø. Hassing 17/10 45] Niels Munk Plum af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Od.), f. Slag. 17/8 03; St. Od. 21; C. 16/1 26, l.; Sp. Roslev-R. 17/11 30, o. 8/1 31; ~ 18/6 31 Charlotte Elisabeth Blædel af Assens-Kj., f. Kbh. 16/11 11; levede 68 ved Frederiksgave; 8 S., 5 D.; [† 18/8 1865; meget afholdt].

21. 4/11 1865 [Ø. Starup-N. 5/3 44] Peder Andreas Frederik Theilade, f. Aarh. 5/6 08; F. Peter T., Postmstr.; M. Else Christine Bruun af Herslev-V.; St. Kold. 25; C. 12/7 32, l.; Sp. Vinding-B.-V. 31/1 37, o. 18/4; Pr. 18/11 60; ~ 13/11 37 Caroline Petrea Sessing, f. 3/4 10, † 2/10 78; F. Hans S., Toldinsp. i Assens; M. Louise Johnsen; 2 S., 3 D.; see Hans S. T. i Liørslev-Ø.; [# 27/4 (1/7) 1878; boer i Kbh.].

22. 30/8 1878 [Tilst-K. 12/5 1873] Henrik Adolph Krøyer; see Ugilt-T.

———————————

 

 

No 1155. Residerende Capellaner i Taarnby.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/67.
———————————

1. 7/5 1757 [p. Cap.* 12/2 50, o. 15/4] Niels Randulph Fochsen With; [26/11 1761 Sp.*; see der].

2. 3/4 1775, o. 31/3(!), F. S. Foch Christian Nielsen With, f. 20/7 54; St. pr. 67; C. 29/6 72, h.; ~ 26/8 81 Marie Margrethe Pedersdtr. Discher af Birkerød, d. Bloustrød 29/3 52; 2 ~ N. C. Ballum i Kjeldby; [† 21/6 1785].

3. 19/8 1785, o. 19/8, Morten Sørensen Munch; [22/8 1788 Sp.*; see der].

4. 26/9 1788, o. 3/9(!), Johan Lønborg Paludan; [30/8 1791 r. Cap. Kbh. Trin. K.; see der].

5. 2/9 1791, o. c. 21/9, Victor Christian Hjort; [8/4 1796 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see Kbh. Holmens K., Spr.].

6. 20/5 1796, o. 8/7 [D. p. C. . .] Johannes Lund; [5/2 1802 Lemvig-N.; see der].

Derefter nedlagt.

———————————

 

 

No 1156. Capellaner pro loco Taarnby.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 12/1 1864, o. 8/2, Henrik Christian Leunbach af Elmelunde, f. Ikast 10/9 37; St. Hors. 56; C. 20/1 62, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 5/3 62 – 2/10 63; ~ Elmelunde 10/9 64 Caroline Adolphine Larsen, f. Bogense 8/2 39; F. Hans L., forhen Kbmd. i Kjerteminde; M. Emilie Thomsen; [2/2 1870 Alslev-H.; Kolding 12/5 1873; Skeby-O. 24/9 83; Tranekjær-T. 17/10 87; Biskop o. Lolland-Falster 18/4 1899, o. 1/5; † 8/3 1903].

Borchs K. nr. 699; Elvius s. 445; DBL; Wikipedia; H.P.H. Novrup: Alslev og Hostrup Kirker. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, s. 701-704.

2. 26/3 1870, o. 30/3, Johan Vilhelm Johnsen; [28/1 1876 Vamdrup; see der].

3. 5/4 1876 [Cap. p. p. Helsinge-V. 7/2 74, o. 11/12] Hans Sessing Theilade; [25/1 1878 Liørslev-Ø.; see der].

Nedlagt.

———————————

Noter:

(1) »Pr. p. Klosteret« = Provst paa Klosteret, d.v.s. Forstander og Præst for Kommunitetet ved Kbhs. Universitet, en Stiftelse hvor 100 Studenter fik gratis Kost og Logi. Spisningen og de dertil knyttede latinske Disputereøvelser holdtes i de første fire år i Helligåndsklosteret på Amagertorv (deraf navnet Klosteret). Kommunitetet afløstes 1628 af det nye "Collegium regium", i daglig Tale kaldet Regensen. Det havde sin egen Studenterkirke, indtil den 1656 afløstes af den nybyggede Trinitatis Kirke.

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Taarnby Kirke, s. 278-305.