Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Viborg.

No 1313. Sognepræster til Domkirken og ved Rescr. 20/8 1812 tillige til Graabrødre Menighed samt til Asmild (St. Margarethæ K.) og Tapdrup, som dog skulle gjøres til et Pastorat for sig.

[Nørlyng Herred, Viborg Amt og Stift]

A. H. N.; L. S.; M. S. III.; Ursin om Viborg 102; Krog om do. 148; L. P. B. 133; Kbg. 1726.
Anm. Domkirken havde forhen kun en liden Menighed, bestaaende af Adelige, Geistlige, Cathedralskolens Personale og alle Charakteriserede.
Domkirken efter sin Ombyggelse indviet 10/9 1876.
———————————

1. o. 1529 [Rtr. og Canonicus 18] Mag. Jacob Schjønning; vistnok f. Skaane; St. Aarh. . . ; ~ Voldborg . . . , † •/10 49, e. 8 uger som Enke; 1 S.; [Biskop over Viborg Stift 25/8 1537; Dr. th. 40; † 2 Trin. (17/6) 49].

DBL.

2. 1537. Mag. Jens Hansen (Pedersen?); Kannik; Pr.; ~ Maren Knudsdtr. Brynild; 2 D.; 2 ~ N. Andersen, Bgmstr. i Vibg.; see Etm.; P. Jensen i Bælum-S.; Datteren Anna ~ Biskop Kjeld Jensen Juul i Vibg.; [† 2/9 1558; Eptph.].

DV s. 18 (26/10 1541: »Jens Persen, Ib Povlsen [Gråbr.] og Morten Hvas [Sortebr.], Sognepræster og Prædikere i Viborg«).

3. 1558 [r. Cap.* . .] Mag. Peder Thøgersen (Løvenbalk) af Vibg. Sortebr. K., f. 32; St. i Kbh. og i Udlandet før 58; Rtr. Vibg. en kort Tid i 60; Mag. Kbh. 65; ~ F. D. Margrethe Jensdtr.; 3 S., 5 D.; see Jens P. her; Thøger P. t. Aalbg. Bud. K.; J. J. Holm her; Peder P. t. Viborg Sortebr. K.; (P. Villadsen t. Slag. St. Mik. K.); [Biskop over Viborg Stift, o. 8/7 1571; † 3/1 95; sørgede med Omhu for Skolen; fik 13/9 58 Livsbrev paa et Kannikedømme i Viborg Dk., som var ledigt efter M. Jens Hansen].

Helk I, s. 404; KB bd. 2 (1556-60) s. 206; PT 11:1 (1940), s. 241-43; 15:1 (1966), s. 1-12, 16:4 (1976), s. 85-89 (alle om navnet Løvenbalk); PT 1939, s. 129-132 (biografi); DBL.

4 (6). 1571 [Prof. Pædagog. i Kbh. 63, Kannik i Vibg. 27/11 1564] Mag. Jens Nielsen Bloch, f. c. 39; F. N. (Pedersen?) B., Foged i Hindsted Herred; M. Kirsten Jensdtr. (Schjelderup?); St. i Kbh. 59 (Bacc.); St. i Wittenberg 61; Mag. ss. 1/3 63; ~ Anna Jensdtr. Høg, f. Vibg.; F. J. H., Rdmd. i Vibg.; 7 B., hvoraf 5 D.; see P. E. Steen t. Vibg. Graabr. K.-A.-T.; P. Rimboltsen t. Vibg. Sortebr. K.; J. Pedersen, nr. 7 her; [† 21/10 1580].

Helk I, s. 175; KUH II, s. 562-63; Hegelund I s. 141, II s. 86; Bloch, s. 21-31; » see L. Mikkelsen i Nibe-V.« udgår; HimF, s. 85.

5 (4). 1580 [vist først r. Cap.* 71(?)] Niels Christensen Sollgaard (Suelgaard); [k. 31/12 1582 Mariager; see der].

6 (5). 1582 [Rtr. her 14/10 74 – 3/11 81] Mag. Jacob Jensen Holm, tillige Cannik, f. Vibg. 43; F. J. H., Bgr.; St. Vibg. 63; St. i Wittenberg 71; Mag. sst. 9/3 74; 1 ~ 15/12 77 Else Pedersdtr., Dtr. af Nr. 3, f. c. 59, † 17/5 91; 1 S., 8 D. (3 S., 4 D.?); 2 ~ 9/11 95 Elisabeth Pedersdtr. Hegelund, f. 29/8 77, † 7/3 41; F. P. Mortensen H. af Aalbg. Bud. K., Tolder og Bgmstr. i Ribe; M. Marine Laugesdtr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Laurits Hansen Skriver, Bgr. i Aalbg.; 3 ~ 20/10 31 Christen Hansen Riber, Biskop i Aalbg.; see Thøger J. H. i Skyum-H.; Niels J. H. i Hassing-V.; S. C. Bhie i Ingstrup-H.-A.; Jacob J. H. t. Nykjøbing-L.-E.; Peder J. H. i Aaby-B.; T. C. Mumme, S. T. Galskjøt og L. J. Bjørn alle i Jerslev-B.; (Jacob N. H. i Tem; G. Pedersen i Gadbjerg-L.; J. N. Krag i Hagested-G.); [Biskop over Aalborg Stift 29/3 1587; † 29/5 1609; lærd og anseelig; W. 1/461; N. 263; Eptph. i Bud. K. i Aalbg.].

Helk I, s. 253; KS 3:2 (1877-80), s. 205; 3:3 (1881-82), s. 721-732 (Rørdam: »Mester Jacob Jensen Holm«); KUH III, s. 607; Hegelund I s. 45, 122, 276, 335 (datteren Marens vielse), 522, II s. 10, 172; PT 6:6 (1915), s. 225; T-N s. 125; EM bd. 4, s. 112-13; DBL.

7. 1587(?). Mag. Jens Pedersen, en Søn af Nr. 3; St. i Wittenberg 84, i Rostock 85, Mag. Wittenberg 22/3 86; Pr.; 1 ~ Anna Thøgersdtr. af Rand. St. Mort. K.; 2 S.; 2 ~ Inger Jensdtr. Bloch, en Dtr. af Nr. 4; 1 S., 1 D.; 2 ~ Dr. med. Peder Iversen; see P. J. Wiborg i Børglum-V.-F.; J. J. Bloch i Borup-H.; S. Stephansen og J. P. Lemvig i Jelling-H.; [† 1606; havde en meer end almindelig Prædikestemme].

Helk I, s. 341; KB 12 (1603-1608), s. 432 (omtalt som død 24/5 1606); PT 11: 1 (1940), s. 241-243; 12:3 (1948), s. 171; Bloch, s. 28-30.

Embedet stod ledigt i 3 Aar og kapellanen udførte sognepræstens hverv.

8. 1609 [Viborg Graabr. K.-A.-T., k. 17/8 03] Mag. Vilhelm (Villum) Johansen Paludan, f. Vibg.; (Halvbdr. t. Maren J. P. ~ P. A. de Fine og P. J. Slagelse i Stillinge og t. H. J. Paludan i Ø. og V. Assels); F. J. Johansen P., Livmedicus, siden Læge og Erkedegn i Capitlet (Bdr. t. Barbara J. P. ~ C. H. Knoph, kgl. Confess.); M. Cecilie Jensdtr. Bloch af Vibg. Dk.; St. i Kbh. (96); Mag. ss. 08; Kannik og Pr.; ~ Dorothea Thøgersdtr., † 9/3 58, E. e. M. Sørensen i Durup-S.; 2 S., 1 D.; see N. P. Schandorph t. Kbh. Frue K. og A. A. Ringkjøbing t. Kbh. Holmens K.; (L. Hieronymussen i Aars-H.); [† 30/11 1634].

F-P s. 145 (»Vilhelmus Paludanus«); PT 1998, s. 18.

9. 1635 [Rtr. her 31] Mag. Hans Hansen v. Echten el. Eichten (Fidler, Feiler?), f. Kbh. c. 00; St. Kbh. 19; St. i Rostock s. A.; Bacc. Kbh. 22; Pr. p. Comm. 23–26; Mag. Kbh. 1/5 27; Crtr. Roesk. 27; ~ 31 Beate Johansdtr. Zoëga, f. c. 10, † 54; F. J. Adolphsen Z., „fornemme Bgr.“ i Kbh.; M. Thyra Ellenberger; u. B.; [† 29/11 1650; stille og sagtmodig; „Egregie doctus, oporosi laboris impatiens“].

KUM I, s. 36, 56, 85 (»Iohannes Iohannis Hafniensis«); Helk I, s. 203; Viborg Stift, Viborg Domkapitel, C2-253, udlodning af skiftegods; KB bd. 22 (1650), s. 417 (efter hans død); PT 11:4 (1943), s. 64 (Bering), 1988, s. 45.

10. 1650 [Forst. for Vibg. Hosp. og P. t. Rødding-L.-P. 34] Mag. Laurits Christensen Trane, f. Vibg. 02; F. C. T., Rdmd.; M. Gjertrud Jørgensdtr. Hegelund; St. Vibg. 33; udenlands: Franeker 37, Leiden 38, Padova 42, Strasbourg 42; udenlands som Præceptor 45–47; Mag. Kbh. 8/5 49; Pr.; ~ Kirsten Christensdtr., † 15/4 59, E. e. Rdmd. Jens Madsen Bering her; 1 D.; 2 ~ Marie Romand; see S. K. Sevel t. Kbh. Frue K.; [† 15/10 1666; var muligt den Første, som benævnedes Sp.].

KUM I, s. 115 (»Laurentius Christierni Trane«); Sixhøj nr. 29; Helk I, s. 406.

11. 19/11 1666, o. 21/6 (!), Mag. Frederik Hansen Resen, f. Kbh. c. 42; F. Dr. th. H. Hansen R., senest Biskop i Kbh.; M. Thale el. Thalia Pedersdtr. Winstrup af Kbh. Hel. G. K.; (F. senest Biskop over Sjællands Stift); St. Kbh. 61; Mag. 67; Pr.; ~ 15/9 63 Margrethe Hansdtr. Haagensen, † c. 96; [b. 12/2 1675; blev ordineret i Biskop Villadsens Stue].

KUM I, s. 297 (»Fridericus Iohannis Resenius«).

12. 27/1 1675, o. 19/3 [Crtr. her 29/5 72] Mag. Peder Clausen Reenberg; fmtl. Pr.; [7/2 1680 Aalbg. Bud. K.; see der].

13. 16/10 1680, o. 17/12 [Hør. her 76] Mag. Søren Knudsen Sevel; fmtl. Pr.; [23/11 1711 Kbh. Holmens K.; see Kbh. Frue K.].

14. 15/5 1711 [Ormslev-K. 9/8 97] Mag. Mads Hansen Trane; F. Hans Madsen (Farbdr. t. M. B. Trane i Rønninge-R.); St. Slag. 83; maaskee Fp. i Braband . . ; (Krummerup-F. 24/1 93*); Sp. Hammel-V.-S. 25/8 93; Mag. Kbh. 16/5 94; Pr. 12; 1 ~ 94 Abel Andersdtr. Achthon af Vibg. Graabr. K.-A.-T., f. c. 58, b. Ormslev 10/3 10, E. e. Mag. J. P. Worm t. Vibg. Graabr. K.-A.-T.; 1 S., 2 D.; 2 ~ 14 Lucie Barfoed; F. Niels Lauritsen B., Admiral; 1 S.; 2 ~ Kallundbg. 28/11 30 Niels Jensen Bech, Comsumptionsforv.; [† 6/7 1717; købte Aslev og Mesing Kirker 1701 og solgte 1703 Adslev K. til N. Seidelin i Skanderborg-S.-S. og Mesing K. til A. K. Toustrup, da r. Cap. i Skanderborg-S.-S., siden Sp. i Aarslev-T.; købte 1705 Skanderup Kirke af N. J. Seidelin i Skanderborg-S.-S., og solgte den 13/10 06 videre til sin Broder, Cmcrd. Johan Trane til Hammergd. (Vrads Hrd.); W. 2/510; N. 622].

KUM II, s. 123 (»Matthias Trane«), s. 200 (»Matthias Trane, pastor«); Danske Kancelli: Kaldsbrev til Hammel-V.S.; E. Brejls skifteuddr.: Korsør byfoged nr. 84; Kalø amt nr. 7; Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 29, i Århus amt, Ning hrd. nr. 18; Nygaards sedler: 1. hustrus begr., barn i Ormslev, børn i 1718; DanKir bd. 16, s. 2881 (Skanderup kirke), s. 3101 (Adslev kirke), s. 3123 (Mesing kirke).

15. 21/8 1717 [Skp. (15)] Absalon Finde; Pr. 17; [8/9 1727 Nakskov-B.; Pg. br. 25/6 26].

16. 6/10 1727 [Skive-R. 14/10 02] Mag. Christen Lassen Tychonius af Sal, f. 17/8 80; St. pr. 95; C. 97; Mag. 06; r. Cap. Skive-R. 29/10 01; Pr. 25/9 09; ogsaa Pr. her; 1 ~ 1/8 02 F. D. i Skive: Cecilie Birgitte Lauritsdtr. Breth, f. 15/8 82, † 1/5 31; 4 S., 1 D.; 2 ~ 4/4 32 Bolette Sophie Amalie Holmer, f. Rand.; 2 ~ J. L. Hasse her; F. Kgrd., Bgmstr. i Rand.; [† 24/12 1740; begavet, lærd og anseet; en munter Poet; havde et udmærket Bibl.; var en bitte Fjende af Holberg, da han ansaae sig som den hos ham forekommende Magister Stygotius(1); foreslog, at oprette et Universitet i Vibg., men høstede Skam til Tak. (H. d. Khist. 2/10); W. 2/524; N. 630].

KUM II, s. 213 (»Christianus Laurentii Tychonius«).

17. 21/7 1741 [Øls-H.-D. 22/6 20] Mag. Henrik Christopher Olufsen Bützow, tillige Stpr.; [30/6 1747 Aalbg. Bud. K.; see Kbh. Frue K.].

18. 30/6 1747, o. 11/10 [Crtr. her 1/9 33, tillige Lect. th. 19/11 34] Dr. th. Peder Pedersen Rosenstand-Goische af Vestervig-A., f. 1/5 04; St. Aalbg. 22, Bacc. 23; C. 5/12 24, l.; Hør. Aalbg. 26; Mag. 35; Dr. th. 8/11 43; Pr. 47; ~ 13/7 40 Margrethe Benedicte Kneiln (Kneyln), † Kbh. 3/11 79; 5 S., 7 D., hvoraf 3 S., 5 D. levede i 79; see Jens P. R.-G. i Gundslev; C. H. Bastholm, kgl. Confess.; [Prof. th. i Kbh. 9/5 1749; † 13/6 69].

KUM II, s. 444, 450 (»Petrus Rosenstand Goisce«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 141.

19. 17/7 1750 [Skive-R. 7/11 27, o. 28/11] Jacob Lauritsen Hasse, f. Vibg. 2/9 94; F. L. Christensen Arctander, Kbmd. og Viinhandler; M. Hylleborg Jacobsdtr. Hasse; St. Vibg. 13; C. 6/7 17, l.; udenlands 19–22; Pr. 38; tillige Pr. i Rødding Herred 45; ogsaa Pr. her; 1 ~ Maria Hansdtr. Lessow af Lerup-T., d. 27/9 99, b. 20/1 52; 1 S., 3 D.; 2 ~ 16/8 52 Bolette Sophie Amalie Holmer, E. e. C. L. Tychonius her; u. B.; see Laurits H. t. Fred. Mich. K.-E.; [† 2/11 1765; W. 1/401; N. 226].

KUM II, s. 371 (»Iacobus Hasse«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 837.

20. 18/4 1766 [Skive-R. 23/10 50] Vilhelm Adolph Sørensen Worsøe, f. Sødringholm 18; F. S. Larsen Thestrup, Insp. p. Grevskabet Løvenholm og Eier af den lille Ø Waarsø i Horsens Fjord, hvorefter Børnene fik Navn; M. Johanne Marie Møller; St. pr. 37; C. 25/4 39, n.; Cat. i Sandefjord, Aggershuus St., 39; p. Cap. Borum-L. 25/11 45, o. 21/1 46; Sp. Nautrup-S.-V. 20/12 48; Pr.; c. Biskop 68–70; ~ i Norge 45 Bolette Kirstine Clausdtr. Kemler af Gislev-E., † Kbh. 22/7 91; 11 B., hvoraf 7 S., 3 D.; see C. Nissen i Laastrup-S.; (Vilhelm A. W. i Bregninge-B.); [† 1/4 1781].

KUM II, s. 586 (»Wilhelmus Wossøe«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1493 (sønnesøn); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 207, i Kbh. amt, København nr. 323; Nygaards sedler: 1 barn i Blegind, 2 børn i Borum, 2 børn i Nautrup, 5 børn i Skive.

21. 6/6 1781 [Viborg Sortebr. K. 19/5 74] Frederik Astrup*, f. Astrup, Vibg. Stift, 27/10 27; F. Andreas A., cand. th. og Degn; M. Inger Pedersdtr. Elkjær; St. Vibg. 46; C. 4/8 49, h.; P. t. Viborg Tugt- og Manufacturhuus 22/3 54, o. 5/4; Sp. Viborg Graabr. K.-A.-T. 16/11 59; Stpr. 81; 1 ~ 21/2 59 Margrethe Ottilia Hansdtr. Sadolin af Strandby-B.-M., f. Vibg. c. 33, † 30/11 75; u. B.; 2 ~ Sophie Elisabeth Praëm af Øsløs-V.-A., f. 57, † 30/7 44; 1 S., 2 D.; (see F. A. C. Møller i Bælum-S.); [# 14/8 1812 med Titel af Biskop; † 21/1 17; W. 3/31; E. 1/27 og S. 1/44].

KUM III, s. 65 (»Fridericus Astrup«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1123.

22. 20/12 1812. Rasmus Fog, (tillige fra 15/8 00 Vibg. Graabr. Menighed, hvis K. blev nedbrudt, samt Asmild og Tapdrup) af Faaborg-D., f. Ribe 26/6 64; St. Ribe 82; C. 5/10 87, h.; r. Cap. Viborg Dk. 1/10 90, o. 17/12; tillige P. t. Tugthuset 93; R. m. Apr. 31/7 15; 1 ~ Kbh. 7/10 90 Maren Carstensdtr. Hansen, f. 50, † 31/8 70; F. C. Hansen; 1 S.; 2 ~ Dorothea Christiane Groos, f. 74, † Vibg. •/8 54; [# 9/3 1827; † 18/1 31].

(10/5 – 13/7 1827 Christian Fugl; see Grenaa-G.)

23. 9/6 1827, o. 1/8 [Lærer ved v. Westens Sk. 17] Laurits Schjødte af Snøde-S., f. 9/11 92; St. Nybg. 11; C. 17/7 17, l. egr.; tillige Stpr. 8/2 28; R.* 28/10 36; D.-M. 28/6 40; kgl. Stænderdeput. 21/11 41; ~ Aarh. 24/5 31 Christiane Raae, E. e. den berømte Kbmd. Musmann i Aarh., d. ss. 9/10 91, † 6/4 54; F. Hans R., Kbmd. i Aarh.; u. B.; [foretog for sit Helbreds Skyld en Udenlandsreise, men † Carlsbad 28/6 1843, ved i et Anfald af Vildelse at nedstyrte sig fra et Vindue; store Fortjenester af Vibg. Skole- og Fattigvæsen; et sandt Mønster paa chrl. Dyder, en øm og faderlig Sjælesørger og en med stor Veltalenhed begavet Prædikant, hvis Formaninger og Trøstegrunde udtaltes med en sjeldent malmfuld Stemme; B. D. G. 1/163; E. 3/53 og S. 3/58].

24. 23/9 1843 [Viborg Sortebr. K. 22/12 33] Martin Reinhard Krüger Ursin, f. Kbh. 5/8 95; F. Georg Martin Krüger, Premierlieut. i Søetaten; M. Jacobine Ursin; St. Kbh. 13; C. 12/1 18, l.; r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T. 13/7 27, o. 1/8; Stpr. 43; ~ 4/11 34 Hansine Kirstine Ingstrup, f. Vibg. 18/4 11; F. Frants I., Amtsforv.; M. Anna Marie Stilling; [† 23/8 1855. Bekjendt ved sin Beskrivelse af Stiftsstaden Vibg. Da hans Fader 98 mistede sit Embede og forvistes til Munkholm, blev det ved kgl. Bevilling 25/5 s. A. tilladt, at Børnene maatte bære Moderens Familinavn; E. 3/440 og S. 3/510].

25. 27/11 1855 [Bjerring-M. 29/1 48, o. 15/3] Frederik Peter Welding, tillige Stpr.; f. Kbh. 24/10 11; F. Jens Nielsen W., Bagermstr.; M. Anna Hemme; St. Kbhs. Bgdsk. 30; C. 17/11 36, l.; Huslærer og Medhjelper i Faxe i 11 Aar; Pr. for Middelsom, Sønderlyng, Nørlyng og Rinds Hrd. 19/1 51; Pr. for Vibg. Kbst. 8/4 56; R.* 15/7 61; D.-M. 10/9 76; ~ Bjerring 18/5 49 Anna Henriette Birgitte Kruse, f. Kold. 27/1 18, † Brøndbyvester 7/11 88; (Sstr. t. Betty J. C. K. ~ C. E. Thorup i V. Hæsinge-L.); F. Christopher Winding K., Proc. ved Underretterne i Veile Amt, siden i Ringkjøb. Amt; M. Hansine Petrine Nisson; 6 S., 2 D.; [12/5 1871 Brøndby V. og Ø.; # 31/1 92; † Kbh. 27/5 94].

Elvius s. 80; G-HF I, s. 109.

26. 4/9 1871 [Følleslev-S. 10/1 68] Hans Jørgen Swane, f. Kbh. 27/10 21; (Bdr. t. Johanne M. S. ~ E. V. Kolthoff t. Kbh. Hel. G. K.); F. Lars S., Urtekmr., siden Varemægler; M. Julie Annette Clausen af Kbh. Frue K.; St. Chrhvns. Bgdsk. 38; C. 30/10 43, l.; Huuslærer i Rom for Thorvaldsens Dattersøn, Alb. Poulsen, 47; Lærer v. Dannekvindesk. i Kbh. 49; c. Adj. Sorø 50, Adj. ss. 1/9 50; Hjermind-L.-H. 1/8 57, o. 16/9; Pr. for Middelsom og Sønderlyng HH. 16/10 60; Pr. for Skippinge og Ods HH. 23/6 (1/7) 68; Stpr. 71; R.* 7/5 74; ~ 21/5 50 Magdalene Sørena Bruun, f. Kbh. 27/3 27; F. Conf.-Rd. Pet. Dan. B., Høiesteretsass.; M. Reinholdine Schønheyder; (68) 2 S., 3 D.; [17/11 1877 (1/5 78) Biskop over Viborg Stift, o. 10/8 78; 1/4 78 værdifuld Mindegave, bestaaende af en særdeles smukt forarbeidet Chaiselong, ledsaget af et af samtlige Lærere og Lærerinder i Vibg. med Landsogne underskreven Adresse, hvori Underskriverne bevidne ham deres „Taknemmelighed for den Trofasthed, hvormed han stedse har antaget sig Skolens og Lærerenes Tarv“. See Nat. 719].

27. 27/4 1878 [9/4 1870 Ulsø-E.] Laurits Severin Sørensen; Stiftpr. 24/5 s. A.; see Turø.

———————————

 

 

No 1314. Sognecapellaner til Viborg Domkirke og fra 1812 til Graabrødre Menighed, samt Asmild og Tapdrup.

[Nørlyng Herred, Viborg Amt og Stift]

A. H. N.; M. S. III.
Anm. Til 1672 var der en øverste Capellan (succentor) og en nederste (subdiaconus). Ved Rescr. 3/7 1672 blev det nederste Capellanie nedlagt, saaledes, at Hørerne ved Skolen skulde besørge de fire Froprædikener og nyde de dertil henlagte Indtægter. I nogle Aar efter Reformationen vare Capellanerne tillige Præster i Vinkel og Rind. At gjennemføre Adskillelsen imellem de øverste og nederste Capellaner, og at levere særskilte Rækker for hver især, er hidtil ikke lykkedes mig, og jeg maa indskrænke mig til, ved et vedføiet a el. b. at antyde, hvorvidt de vare øverste eller nederste.
———————————

1. 15 . . Kjeld . . . .

2. 15 . . Peder Thøgersen (Løvenbalck) (a); [1558 Sp.*; see der].

3. 15 . . Poul Ibsen (a); [1567 Vibg. Graabr. K.-A.-T.; see der].

4. (1559-67). Hans Ibsen; [c. 1568(?) Aalborg Frue K.; see der].

5. (1571?). Niels Christensen Sollgaard; [1580 Sp.*; see Mariager].

5b. (1574) Peder Pedersen; [1575 el. 76 Ulstrup-G.; see der].

6. 1567. Anders Olufsen Schytte (a); [1577 Viborg Graabr. K.-A.-T.; see der].

(Udgår her, se Hjermind-L.-H. 7. 15 . . Niels Stær; [† el. forflyttet 1593].)

8. c. 1591. Iver Pedersen (a); [1621 Kristrup-H.; see der].

9. (1605). Johan . . . (b).

10. (1605. 08). Mikkel Christensen. (b).

KS 5:2 (1903-05), s. 550 (note 16).

11. 16 . . Laurits Jensen Aagaard, tillige Hør. (a?); [1608 Viborg Graabr. K.-A.-T.; see der].

12. 1624 [Hør. her 23] Laurits Nielsen Aalborg; [1628 Viborg Graabr. K.-A.-T.; see der].

13. 1628 [p. Cap. Nørholm . . .] Jens Jensen.

14. (1629). Søren Brandstrup; ~ Maren . . . , † •/11 29.

15. (1631). Søren Mikkelsen Paaske; [vistnok 16 . . r. Cap. Vorde-F.-R.; see der].

16. 1632. Mads Pedersen Farstrup; [1634 Ulbjerg-L.; see der].

17. (1633). Peder Christensen Barmer (b); [1640 Gudum-F.; see der].

KS 3:5 (1884-86), s. 100 (Rørdam: Biskop Hans Vandals Levned).

18 (19). 1634. [Mariager 02; afsat 18] Laurits Jensen Trane, f. Vibg.; see J. L. Mariager i Viby-T.

19 (20). (1634). Jens Nielsen; maaskee St. Thisted 30.

KUM I, s. 102 (»Ioannes Nicolaus«).

20 (21). 1635. Peder Sørensen Quist; [1637** Veilby-H.; see der].

21 (22). 1638. Christopher Jespersen Bruun (a); [1640 Vindum; see der].

22 (23). 1639. Christen Lauritsen Aagaard (b); [# 1641; Hør. Sorø s. A.; see V. Vedsted].

23 (24). c. 1640 Jørgen Mathiesen; [1641 Vorde-F.-R.; see der].

24 (18). o. 1/12 1641 (af Biskop Vandal paa hans Sygeseng). Henrik Madsen Wrang; [vistnok 16 . . Roslev-R.; see der].

25. c. 1642 [r. Cap. Rand. St. Mort. K. c. 28] Bertel Frandsen (a); [1655** Gimming-L.; see der].

26. 16 . . Niels (Jensen?) Hviid, maaskee af Egebjerg; vist St. 30; [† •/10 1647].

KUM I, s. 104 (»Nicolaus Ioannis Albinus«).

27. 1646. Christen Nielsen; [1657 Fuur; see der].

28. 1647. Jacob Christensen Ullitz (b); [1654** Viborg Graabr. K.-A.-T.; see der].

29. 1654. Niels Pedersen Alling (b); [k. 9/2 1660 Aale-T.; see der].

30. 1657 [Viborg Hosp., k. 16/2 54] Jens (Jonas) Nielsen Grum (b og a, k. 16/5 60) af Anst-G.; St. i Rostock 32; St. Ribe t. Kbh. 33; ~ Karen Andersdtr. Winther, † Vibg. 7/7 91; [† 15/5 1672; ved Rescr. 3/7 s. A. bestemtes, at der kun skulde være een Cap.].

KUM I, s. 117 (»Ionas Nicolai Grummius, Rostochii prius depositus«); Helk I, s. 226.

31. 1660. Poul Christensen Ullitz (b); [1660 Ullits-F.; see der].

32. 1660 nederste, 3/7 1672 eneste, Niels Jensen Winther, f. p. Kongens Jagtgd. i Vig Sogn; St. Roesk. 51; ~ Vibg. Sortebr. K. 21/10 63 Anna Christensdtr. Bloch, † •/3 95; u. B.; [† 20/3 1694].

KUM I, s. 233 (»Nicolaus Iohannis Vinterus«); Danske Kancelli: Kaldsbrev som ø. kap. efter Jonas Nielsens død; PT 1992, s. 173 (Kristrup-Winther-Slægten); han må ikke forveksles med sin navnebroder i Kristrup-H.

33. 7/4 1694, o. 6/6 [Hør. Vibg. 89] Ole Albertsen Sadolin; [6/10 1726 Viborg Sortebr. K.; see der].

NB. Fra 1727 til 1740 kaldtes Capellanerne personelle.

34. 19/11 1727, o. 28/11, Niels Nielsen Schiwe; [23/11 1731 P. t. Rand. Hosp.; see Voldum-R.].

35. 1/2 1732, o. 7/3, Henrik Steuner, f. Faabg. 17/12 00; F. Evert Steffensen, Glarmstr. i Faaborg; M. Cathrine Clausdtr. Dichmand; St. Od. 22; C. 27/8 27, h.; 1 ~ Elisabeth Hansdtr. Fyhn af Taarnby, † 27/6 33, E. e. Jonas Jonassen, Birkeskriver p. Amager; 1 S., 1 D.; 2 ~ 9/7 34 Maria Gram, f. Bragernæs, † 62; 2 D.; see Edvard H. S. i Elmelunde; [15/5 1741 Sund, Bergen St.; 30/8 48 r. Cap. t. Nykirken i Bergen; b. 22/5 50].

KUM I, s. 445 (»Henricus Steuner«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 15, Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 117, Fåborg byfoged nr. 176; Kbg. Fåborg (1690-1726) opsl. 24 (dåb); PT 11:5 (1944), s. 246 (Slægterne Fyhn); Lampe bd. 1, s. 131.

36. 25/8 1741, o. 25/10, Mag. Andreas Kønig (Kønnesen); [2/3 1748 anden r. Cap. Rand.; see Aalsø-H.].

37. 2/2 1748, o. 10/4, Niels Nielsen Gjelstrup; [16/12 1760 S. Felding-A.; see der].

38. 27/2 1761, o. 15/4 [Chordegn og Aftensangsp. i Hobro 54] Mathias Pedersen Mohr; [22/6 1764 Voldum-R.; see der].

39. 20/7 1764, o. 15/8, Ludvig Henriksen Munch; [17/2 1769 Kobberup-F.; see der].

40. 17/2 1769, o. 31/5, Poul Hansen Rogert; [20/7 1774 Viborg Graabr. K.-A.-T.; see der].

41. 5/10 1774 [r. Cap. Vibg. Graabrødr. K.-A.-T. 22/3 71, o. 14/8] Mag. Christian Nissen; [16/4 1777 Laastrup-S.; see der].

42. 2/7 1777 [r. Cap. Viborg Sortebr. K. 3/7 76, o. 31/7] Mathias Gundermann Thomsen Sabroe, f. Aarh. 16/3 47; F. T. Thomsen S., Kbmd.; M. Cathrine Dorothea Gundermann; St. Aarh. 67; C. 1/6 69, n.; Degn i Ødum . . .; ~ 73 Vilhelmine Augusta Monrad af Ødum, f. 25/12 43, † Vibg. 5/5 17; 4 S., 2 D.; see Thomas M. S. i Tandslet; J. Bering i Nimtofte-T.; Albert S. S. i S. og N. Bork; [† 5/4 1781; W. 3/663; N. 514].

Sixhøj nr. 1469.

43. 13/6 1781 [r. Cap. Viborg Graabr. K.-A.-T. 8/9 79] Christopher Hansen Ferslev; [27/10 1786 Rold-V.; see Sæby].

44. 29/12 1786 [r. Cap. Viborg Graabr. K. 17/3 86] Johan Henrik Petersen; [27/2 1789 Ry; see Dover-V.].

45. 14/8 1789, o. 2/9, Claudius Peter Berg; [11/6 1790 Almind-S.; see der].

46. 1/10 1790, o. 17/12, Rasmus Fog; tillige til Tugthuset 93; [15/8 1800 Viborg Graabrødre K.-A.-T.; see Viborg Dk.-A.-T.].

47. 3/10 1800, o. 29/10 [Cat. Kbh. Holmens K. 18/11 96] Johan Nicolai Tilemann; [18/8 1809 Ringkjøbing-R.; see Assens-Kj.].

48. 30/12 1809, o. 9/5 10, Magnus Vogelius; [25/2 1818 Hobro-S.; see der].

49. 29/9 1818. Immanuel Friis; [10/5 1827 Viborg Sortebr. K.; see Kallundborg].

50. 13/7 1827, o. 1/8, Martin Reinhard Krüger Ursin; [22/12 1833 Viborg Sortebr. K.; see Viborg Dk.-A.-T.].

51. 5/6 1833. Johan Carl Johansen; [22/12 1838 Mariager; see Taarnby].

52. 16/3 1839 [r. Cap. Vissenbjerg 15/8 34] Edvard Gudmand August Hindberg; [27/5 1847 Viborg Sortebr. K.; see der].

53. 30/7 1847 [p. Cap. Nors-T. 31/12 40, o. 24/3 41; Hundstrup-Ø.-H. 28/10 41 – 27/12 45] Peter Wodschou Bruun; [3/3 1854 Hovedpræst i Sønderborg; see Gjerlev-D.].

54. 24/9 1855, o. 7/11, Andreas Ferdinand Schjødte; [30/8 1861 r. Cap. Aarh. Dk.; see der].

55. 22/11 1861, o. 18/12 [c. Adj. Slag. 28/8 51; Adj. Nykjøb. 13/8 52] Christian Ehrenfried Lund; [28/3 1866 Øsløs-V.-A.; see der].

56. 31/5 1866 [p. Cap. Frederiksborg-H.-H. 14/1 55, o. 7/2; Hjelpep. i Sønderby 64] Rasmus Peter Christian Müller af Astrup-T.-H., f. 10/8 27; St. Aarh. 48; C. 26/6 54, h.1; ~ 26/5 65 Sophie Margrethe Ostermann; F. Johan Andreas O. af Randlev-B., Overlærer v. Fdbg. Sk.; M. Hansine Margr. Jessen; 1 D.; [† 1/3 1867].

57. 1/5 1867 [p. Cap. Serridslev-B. 23/10 60, o. 28/11] Christian Ole Stephan Spleis, f. Fredensborg 20/5 28; F. Ernst Conrad Ludvig S., Snedker ved Slottet; M. Birthe Lovise Rolfsted; St. pr. 49; C. 19/1 57, h.1; Lærer v. Bredgadens Sk., Kbh. 21/5 53; ~ Vita Selchau af Lem-V.; [17/5 1870 Taarup-K.-B.; Torning-L. 18/6 73; E. S. 3/222].

58. 19/8 1870 [Cap. p. p. Skyum-H. 31/5 67, o. 5/7] Martin Brandt; [14/7 1874 Kvong-L.; see der].

59. 25/9 1874 [Cap. p. p. Horbelev-F. 26/8 72, o. 27/9] Carl Hugo Edvin Jacobi; [10/10 1877 Grenaa; see der].

60. 3/10 1877 [Cat. Kbh. Holmens K. 23/4 74, o. 13/5; ord. Cat. ss. 25/11 s. A.] Georg Christian Delbanco, f. 18/10 48; F. Otto Herm. D., cd. jur., Boghldr.; M. Pouline Antonie Aug. Plätzer; St. v. W. 66; C. 20/1 72, l.; (78) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Note:

(1) Den lærde pedant i Holbergs komedie Jacob von Tyboe.
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.